Dimittendundersøgelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2011"

Transkript

1 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Food Science and Technology Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen September 2011

2 Indholdsfortegnelse Forord.3 Undersøgelsens hovedkonklusioner...4 Afvikling af spørgeskemaundersøgelse..7 Uddannelsen.11 Det første job 18 Ph.d.-studerende..22 Ansatte uden for forskningsområdet 26 Ledighed...32 Efter- og videreuddannelse

3 Forord LIFE har besluttet at gennemføre dimittendundersøgelser hvert fjerde år som led i kvalitetssikringen af fakultetets uddannelser. Undersøgelserne har fokus på dimittendernes beskæftigelsessituation og tilfredshed med deres uddannelsesforløb, for at afdække om dimittenderne opnår de rette kompetencer, eller om der er behov for ændringer af uddannelsen. Dimittendundersøgelserne tilgår således studielederne med henblik på fortsat udvikling af uddannelserne. Jeg vil gerne takke alle de dimittender, der har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af stud.scient.san.publ. Malene Bødker og stud.scient.soc. Kim Nørgaard Helmersen. Lotte Lynggaard-Johansen 3

4 Undersøgelsens hovedkonklusioner Dette indledende afsnit opsamler de væsentligste konklusioner i undersøgelsen og vil give et indblik i undersøgelsen for den almindeligt interesserede læser. Kandidatuddannelsen i Food Science and Technology Uddannelsen lever generelt op til de studerendes forventninger. Hele 97 % er i nogen grad eller i høj grad tilfredse med, hvordan uddannelsen har rustet dem til arbejdslivet. Dimittenderne har især fundet beskæftigelse inden for områderne forskning, undervisning, analyse og konsulentvirksomhed, hvor de gør brug af kompetencer, som de har erhvervet sig under uddannelsen på LIFE. Således mener hele 93 %, at evnen til at analysere, og 83 %, at praktisk viden inden for deres fagområde har været medvirkende til deres første ansættelse. Dimittenderne er generelt tilfredse med deres valg af specialisering på kandidatuddannelsen i Food Science and Technology, men der er en lille overvægt af tilfredshed med den individuelt tilrettelagte specialisering og Food Safety, hvis man sammenligner med Dairy Technology og Meat Science and Technology. Specialiseringslinjen Sensory Science blev først oprettet i 2009 og tæller derfor blot en enkelt dimittend i undersøgelsen, hvilket der ikke kan drages konklusioner på baggrund af. Studiejob, volontørtjeneste projektorienterede forløb og studieophold i udlandet Over halvdelen af dimittenderne har haft studierelevant arbejde, og tre ud af fire vurderer, at de har gjort brug af deres erfaringer fra studiearbejdet i arbejdslivet. Dimittenderne anser altså studiejobbet som relevant for senere beskæftigelse. Volontørtjeneste, som to ud af tre har benyttet sig af, vurderes dog som værende af størst betydning for senere beskæftigelse. Næsten ni ud af ti dimittender, som har været i volontørtjeneste har gjort brug af deres erfaringer i senere beskæftigelse. Tre ud af fire dimittender har deltaget i projektorienterede forløb, som generelt også har givet erfaringer, der har vist sig brugbare i senere beskæftigelse. De studerende har været mindre tilfredse med kvaliteten af studieophold i udlandet. Halvdelen af de studerende har slet ikke oplevet udlandsophold som en del af uddannelsen og blot hver anden af de, som har erfaringer med udlandsophold, har i nogen grad eller i høj grad haft glæde af det. 4

5 Første job Seks ud af ti dimittender bliver ansat i det offentlige ved første ansættelse, hvor de typisk beskæftiger sig med forskning, produktion eller konsulentvirksomhed. Over otte tiendedele dimittender mener således, at der er sammenhæng mellem uddannelsen og det første job, og godt halvdelen specificerer, at det første job lå i direkte forlængelse af specialet. Det kan altså konkluderes, at dimittenderne i deres første stilling beskæftiger sig med studierelevante opgaver. Den hyppigste vej til første job går gennem annoncer i medierne; fire ud af ti dimittender fandt jobbet på denne vis. Seneste job Af de dimittender, som er i arbejde, ph.d.-studerende undtaget, er næsten ni tiendedele ansat i det offentlige, hvor de i hovedsagen beskæftiger sig med produktion og produktudvikling. Typiske arbejdsopgaver på jobbet er analyse og evaluering, men også rådgivning, kontrol og innovation bruger dimittenderne noget eller meget tid på i deres job. Ikke overraskende arbejder dimittenderne primært inden for fødevareområdet. To tredjedele er ansat inden for fødevareområdet og en fjerdedel inden for medicinalområdet, som samlet set udgør jobområderne for ni tiendedele af dimittenderne. Hele 95 % mener, at der i nogen eller høj grad er sammenhæng mellem kandidatuddannelsen og jobbet, og godt ni tiendedele mener, at de gør brug af konkrete kompetencer tilegnet gennem uddannelsen. Her refereres til evnen til at analysere og definere relevante problemstillinger, evnen til at løse et konkret problem samt evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund. Ph.d. -studerende Godt en tredjedel af alle dimittender har fortsat studier som ph.d.-studerende, hvoraf langt de fleste (19 ud af 22) arbejder på en almindelig ph.d, som i modsætning til en erhvervsph.d. Langt de fleste ph.d.- studerende (17 ud af de 22) er indskrevet på LIFE; de fem sidste på henholdsvis DTU og Aarhus Universitet. Ikke overraskende mener ni tiendedele af dimittenderne, at der i nogen eller høj grad er faglig sammenhæng mellem deres uddannelse og ph.d.- projektet, og godt en fjerdedel at projektet ligger i direkte forlængelse af deres speciale. Ni tiendedele af de ph.d.-studerende dimittender søgte et opslået ph.d.-stipendiat. Ledighed Der er syv af dimittenderne (10 %), som er jobsøgende. Af disse syv dimittender har fem ikke haft nogen tidligere ansættelser. Hovedårsagen til ledighed er, ifølge dimittenderne, især manglende netværk og et stort antal ansøgere til de opslåede stillinger, hvilket over halvdelen oplever. Også manglende erhvervserfaring og for få jobopslag, der matcher faglige kvalifikationer, er noget, som tre ud af syv oplever som årsag til ledighed. Blot en enkelt af de syv ledige dimittender har været ledig i over et år og fire i over et halvt år. 5

6 Efter- og videreuddannelse 28 % af dimittenderne har deltaget i længerevarende efteruddannelseskurser, mens hele 79 % har taget del i kurser af kortere varighed. Af disse dimittender har 79 % været motiveret af et ønske om personlig udvikling, 68 % af et ønske om at opnå specifikke færdigheder, og 63 %, fordi det skulle give mulighed for nye jobfunktioner inden for deres ansættelsesområde. Lidt over halvdelen af dimittenderne svarer desuden, at de kan forestille sig at deltage i kurser af kortere eller længere varighed inden for de næste tre år. Dimittenderne ønsker ikke overraskende at dygtiggøre sig inden for fødevareområdet. To tredjedele af kurserne ligger inden for fødevareområdet, men også ledelse/organisation og formidling er populært. Omkring halvdelen af dimittenderne, som overvejer at tage del i efteruddannelseskurser inden for de næste tre år, overvejer kurser inden for enten ledelse/organisation eller formidling. Kvalifikationer og faglig identitet Overordnet set synes dimittenderne fra Food Science and Technology at have erhvervet sig kompetencer, der er brugbare på arbejdsmarkedet, og som også er efterspurgte i forbindelse med jobsøgning. Der er tilsyneladende en fin overensstemmelse mellem de kvalifikationer, der aktiveres på studiet og på jobbet. Således finder dimittenderne typisk finder ansættelse inden for fødevareområdet, hvor de varetager funktioner, som kræver både teoretiske og praktiske kompetencer, der kan opnås i forbindelse med studiet. Der er altså en tæt forbindelse mellem uddannelse og erhvervsliv, og dimittenderne ser positivt tilbage på deres studie, som i høj grad har bidraget til deres faglige kvalifikationer. 6

7 1. Afvikling af spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen, som Dimittendundersøgelse 2011 bygger på, tager udgangspunkt i et generisk spørgeskema, udviklet i af ph.d. Sara Korzen, til brug for kortlægning af dimittenders opfattelser og erfaringer med deres uddannelse. I 2010 gennemførte lektor Jesper Lassen i samarbejde med studentermedhjælp Caroline Skov-Carlsen et pilotprojekt med dimittender fra kandidatuddannelsen i Biology-Biotechnology med henblik på at udvikle spørgeskemaet til brug for nærværende og fremtidige dimittendundersøgelser. Spørgeskemaet anvendt i denne undersøgelse er med hjælp fra de respektive studieledere yderligere tilpasset de enkelte studieretninger. Dimittendundersøgelsen 2011 er den første af sin slags, og det er hensigten, at der i fremtiden skal gennemføres dimittendundersøgelser hvert fjerde år. Udviklingen og gennemførelsen af spørgeskemaet er foregået via internettet. Der blev rettet henvendelse til dimittenderne via almindelig post på baggrund af adresser udtrukket fra CPR-registret. Invitationsbrevet indeholdt internetadresse og individuel kode til udfyldelse af spørgeskemaet samt oplysninger om undersøgelsen, herunder anonymitet i besvarelserne. Både invitationsbrev og spørgeskema fandtes i en dansk og en engelsk version. Efter den oplyste frist for udfyldelse af spørgeskemaet blev der sendt påmindelsesbreve ud til de personer, der endnu ikke var registreret en besvarelse fra. Som incitament til at deltage i undersøgelsen blev der trukket lod om 10 gavekort à 300 kr. til Gavekortet.dk blandt respondenterne Population og svarprocent Der blev udsendt invitationsbreve til samtlige af de dimittender fra årene , som det var muligt at udtrække adresser på via CPR-registret. Således blev der udsendt invitationsbreve til 126 dimittender, hvoraf ét blev sendt retur med posten. 70 personer udfyldte en besvarelse, hvilket giver en svarprocent på 56 %. Dette tal er højt sammenlignet med dimittendundersøgelser på andre uddannelsesinstitutioner samt de sideløbende dimittendundersøgelser på andre studieretninger på LIFE. Den høje svarprocent er med til at styrke undersøgelsens validitet. Respondenterne fordeler sig lidt skævt mellem årgangene, hvilket fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 Fordeling på årgange % (24) 21 % (15) 20 % (14) 24 % (17) Ud af respondenterne er der 73 % (51) kvinder og 37 % (19) mænd, hvorved mænd er let overrepræsentere i undersøgelsen i forhold til på studiet generelt, hvor ca. ¼ af de studerende er mænd. Respondenterne har alderen år og fordeler sig i øvrigt således (personen på 61 år indgår ikke i figuren af hensyn til overskueligheden af figuren): 7

8 Figur 1.1 Aldersfordeling Den geografiske spredning er både opgjort med hensyn til sted for ungdomsuddannelse og aktuel bopæl. Størstedelen, 24 % (17), har taget ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden, men også mange har taget den i Region Midtjylland, 21 % (15), og Region Syddanmark, 19 % (13). Den øvrige fordeling fremgår af figur 1.2. Figur 1.2 Sted for ungdomsuddannelse Hvor tog du din ungdomsuddannelse? De 16 % (11), der har taget deres ungdomsuddannelse i udlandet, har specificeret, at de tog den i henholdsvis Brasilien, Etiopien (to personer), Ghana, Irak, Kenya, Kina (to personer), Malaysia, Polen og Tyrkiet. 8

9 Med hensyn til den aktuelle bopæl, som fremgår af figur 1.3, ses det, at 70 % (49) bor i Region Hovedstaden. En mindre del, 19 % (13) bor i Region Midtjylland. Fire bor i Region Syddanmark, to bor i Region Sjælland. Derudover bor to i udlandet, henholdsvis Brasilien og USA. Tilsyneladende bliver mange af dem, der er flyttet til København for at læse på LIFE, således boende i København efter endt uddannelse. Figur 1.3 Aktuel bopæl Hvor bor du? Hvilke adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser dimittenderne har taget, fremgår af tabel 1.3. Stort set alle har taget bacheloruddannelsen i fødevarevidenskab fra LIFE, undtaget én, der har læst Bioteknologi og én, der har læst Ernæring og Sundhed. Tabel 1.3 Adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser Adgangsgivende bachelor Andel (antal) Fødevarevidenskab 97 % (68) Bioteknologi 1 % (1) Ernæring og sundhed 1 % (1) I alt 100 % (70) Med hensyn til nuværende jobsituation er det positivt, at i alt 86 % (60) er i en eller anden form for beskæftigelse, dvs. i arbejde eller ph.d.-studerende, hvilket ses i figur % (38) er i arbejde og 31 % (22) er i gang med en ph.d. Derudover er én i gang med en fuldtidsuddannelse. Endelig er syv jobsøgende og to ledige. Figur 1.3 Nuværende jobsituation Hvad er din nuværende jobsituation? 9

10 10

11 2. Uddannelsen I dette afsnit beskrives dimittendernes generelle vurdering af deres kandidatuddannelse i Food Science and Technology samt deres tilfredshed med specifikke aspekter af uddannelsen Vurdering af uddannelsen Der ses en stor generel tilfredshed med kandidatuddannelsen. Tilsammen er 97 % (58), at deres uddannelse i Food Science and Technology i nogen eller høj grad har rustet dem til deres arbejdsliv, hvoraf størstedelen svarer i høj grad. Figur 2.1 Generel tilfredshed med uddannelse I hvor høj grad mener du, at din kandidatuddannelse fra LIFE har rustet dig til dit arbejdsliv? Dimittendernes syn på, hvorvidt deres uddannelse har rustet dem til deres arbejdsliv, viser sig at hænge sammen med dimittendernes jobsituation. Mens 100 % af både dem, der er i arbejde og dem, der er ph.d.-studerende, mener, at uddannelsen i nogen eller høj grad har rustet dem til arbejdslivet, gør dette sig til sammenligning gældende for 86 % af de jobsøgende og 50 % af de ledige. Dette vil sige, at alle dem, der har svaret i mindre grad er jobsøgende eller uden for arbejdsmarkedet. Ud over den generelle tilfredshed med uddannelsen er der spurgt til, hvor stor glæde dimittenderne har haft af en række specifikke aspekter af deres uddannelse, siden de afsluttede uddannelsen. Besvarelserne på dette spørgsmål ses i tabel 2.1. Det fremgår, at dimittenderne har haft særlig stor glæde af alle former for projektarbejde, idet % angiver i nogen eller høj grad at have haft glæde af gruppearbejde/-projekter, individuelt projektarbejde og problemorienteret projektarbejde. Derudover har mange haft glæde af praktiske øvelser (90 %), fagenes dybde (83 %), muligheden for at specialisere sig (78 %), selvstændigt laboratoriebaseret specialearbejde (77 %) og forelæsninger (76 %). 11

12 De aspekter, som færrest studerende har oplevet i deres studieforløb udlandsophold og feltarbejde. Af dem, der har oplevet disse aspekter, er vurderingerne desuden forholdsvis negative. Tabel 2.1 Glæde af forskellige aspekter af uddannelsen I hvor høj grad har du haft glæde af følgende aspekter ved dit uddannelsesforløb, siden du afsluttede din uddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Forekom ikke på uddannelsen 76 Forelæsninger 26 % (18) 49 % (34) 23 % (16) 1 % (1) 0 % (0) Gruppearbejde/-projekter 61 % (42) 36 % (25) 3 % (2) 0 % (0) 0 % (0) Individuelt projektarbejde 71 % (49) 25 % (17) 4 % (3) 0 % (0) 0 % (0) Problemorienteret projektarbejde 65 % (45) 29 % (20) 3 % (2) 0 % (0) 3 % (2) 72 Case-orienteret undervisning 39 % (27) 33 % (23) 19 % (13) 1 % (1) 7 % (5) 90 Praktiske øvelser 58 % (40) 32 % (22) 7 % (5) 3 % (2) 0 % (0) 64 Volontørtjeneste/praktik el. lign. 41 % (28) 23 % (16) 19 % (13) 10 % (7) 7 % (5) 83 Fagenes dybde 45 % (31) 38 % (26) 13 % (9) 1 % (1) 3 % (2) 69 Tværfagligheden 36 % (25) 33 % (23) 20 % (14) 3 % (2) 7 % (5) 47 Metodekurser 19 % (13) 28 % (19) 28 % (19) 6 % (4) 20 % (14) 26 Feltarbejde 9 % (6) 17 % (12) 22 % (15) 12 % (8) 41 % (28) 55 Træning i faglig formidling 23 % (16) 32 % (22) 16 % (11) 4 % (3) 25 % (17) 77 Selvstændigt laboratoriebaseret specialearbejde 61 % (42) 16 % (11) 10 % (7) 13 % (9) 0 % (0) 78 Muligheden for at specialisere sig 45 % (31) 33 % (23) 16 % (11) 6 % (4) 0 % (0) Udbuddet af valgfag på LIFE 28 % (19) 41 % (28) 23 % (16) 9 % (6) 0 % (0) Valgfag på andre fakulteter eller universiteter i Danmark 15 % (10) 15 % (10) 17 % (12) 23 % (16) 30 % (21) Udlandsophold via udvekslingsaftale 19 % (13) 7 % (5) 3 % (2) 19 % (13) 52 % (36) Udlandsophold via selvstændigt arrangeret aftale 9 % (6) 12 % (8) 9 % (6) 19 % (13) 52 % (36) 2.2 Specialisering På kandidatuddannelsen i Food Science and Technology er det muligt at specialisere sig indenfor en af fem specialiseringslinjer: General specialisation/individual programme, Dairy Technology, Food Safety, Meat Science and Technology og Sensory Science. Vælges den individuelt tilrettelagte specialisering kan man specialiserer sig i én af følgende discipliner: teknologi, kvalitet, mikrobiologi eller kemi. 12

13 Figur 2.2 Specialisering Hvilken specialisering har du taget på din kandidatuddannelse i Food Science and Technology? Som det fremgår af figur 2.2 har 63 % valgt en af de fire tilrettelagte specialiseringslinjer og 37 % den individuelt tilrettelagte specialisering. Langt størstedelen af de som har valgt en tilrettelagt specialisering har valgt Dairy Technology (34 %) og blot én (1 %) har valgt Sensory Science. At kun en enkelt har valgt Sensory Science skyldes givetvis, at denne specialisering først blev udbudt fra år Tabel 2.2 Nuværende jobfunktion fordelt på specialisering Hvad er din nuværende jobfunktion? Generel specialisation/indivi dual programme Dairy Technology Food Safety Meat Science and Technology Sensory Science I arbejde 53,8 % (14) 66,7 % (16) 33,3 % (3) 50,0 % (5) 0 % 54,3 % (38) Ph.dstuderende 42,3 % (10) 12,5 % (3) 44,4 % (4) 30,0 % (3) 100 % (1) 31,4 % (21) Under fuldtidsuddannelse 0 % 0 % 11,1 % (1) 0 % 0 % 1,4 % (1) Selvstændig/freelance 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jobsøgende 3,8 % (2) 16,7 % (4) 11,1 % (1) 10 % (1) 0 % 10 % (8) Uden for arbejdsmarkedet 0 % 4,2 % (1) 0 % 10 % (1) 0 % 2,9 % (2) I alt 100 % (26) 100 % (24) 100 % (9) 100 % (10) 100 % (1) 100 % (70) I alt 13

14 Af tabel 2.2 ses den nuværende arbejdssituation hos de færdige kandidater fra Food Science and Technology. Samlet set er 54,3 % i arbejde, 31, 4 % ansat som ph.d.-studerende, 1, 4 % under uddannelse, 10 % jobsøgende og 2, 9 % uden for arbejdsmarkedet. Det er interessant at trække frem, at der en tendens til at dimittenderne fra specialiseringslinjen Dairy Technology i mindre grad fortsætter uddannelse som ph.d.-studerende og i højere grad tegner sig for de jobsøgende kandidater. Food Safety og den individuelt tilrettelagte specialisering har til gengæld mange dimittender, der har fortsat studier som ph.d.- studerende, og i tilfældet den individuelt tilrettelagte specialisering er meget få samtidig jobsøgende. Sensory Science tæller blot 1 dimittend, som er ph.d.-studerende. Tabel 2.3 Tilfredshed med uddannelse fordelt på specialisering I hvor høj grad mener du at din kandidatuddannelse fra Life har rustet dig til dit arbejdsliv? Generel specialisation/indivi dual programme Dairy Technology Food Safety Meat Science and Technology Sensory Science I høj grad 60 % (15) 54,2 % (13) 66,7 % (6) 50 % (5) 100 % (1) 58 % (40) I nogen grad 40 % (10) 41,7 % (10) 33,3 % (3) 40 % (4) 0 % 39,1 % (27) I mindre grad 0 % 4,2 % (1) 0 % 10 % (1) 0 % 2,9 % (2) Slet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % I alt 100 % (25) 100 % (24) 100 % (9) 100 % (10) 100 % (1) 100 % (69) I alt Det ses af tabel 2.3, at der er generel tilfredshed med kandidatuddannelsens forskellige specialiseringer. Det kan trækkes frem, at blot to dimittender i mindre grad har været tilfredse med, hvorvidt kandidatuddannelsen har rustet dem til arbejdslivet. Disse har været tilknyttet henholdsvist Dairy Technology og Meat Science and Technology. Det er værd at bemærke, at disse to specialiseringslinjer også tegner sig for de største procentdele dimittender, der er enten jobsøgende eller uden for arbejdsmarkedet. Man kan i øvrigt hæfte sig ved, at især specialiseringslinjen Food Safety tegner sig for tilfredse dimittender. To tredjedele er i høj grad tilfredse med, hvordan deres kandidatuddannelse har rustet dem til arbejdslivet. 2.3 Erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen En stor del af dimittenderne har haft erhvervsrelaterede aktiviteter i løbet af deres uddannelse på LIFE., hvilket fremgår af tabel 2.2. Projektsamarbejde er den mest udbredte erhvervsaktivitet med 77 %, der har haft gennemført dette. Tabel 2. Erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen Har du under din uddannelse på LIFE: - haft studierelevant arbejde? 60 % (42) Ja 14

15 - været i volontørtjeneste/praktik el. lign.? 66 % (46) - gennemført et projekt (fx speciale) i samarbejde med en virksomhed/organisation? 77 % (54) Figur 2.2 sammenligner dimittendernes vurdering af, i hvor høj grad de kan bruge deres erfaringer fra de respektive erhvervsrelaterede aktiviteter. Figur 2.2 Brug af erfaringer fra erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen I hvor høj grad vurderer du, at du i dit arbejdsliv kan bruge dine erfaringer fra - dit studiejob? - din volontørtjeneste/praktik? 15

16 - dit projektsamarbejde? Mens projektarbejde er den mest udbredte erhvervsrelaterede aktivitet, er volontør således den aktivitet, som flest angiver at kunne bruge erfaringerne fra i nogen eller høj grad, hvilket 87 % mener. Studiejob modtager de mindst positive vurderinger med 77 % i de tilsvarende kategorier. Generelt er brugen af erfaringerne erhvervsrelaterede aktiviteter dog høj. Der er desuden spurgt til, hvorvidt dimittenderne efter endt uddannelse har været ansat i den/de virksomhed(er), som de har haft erhvervsrelaterede aktiviteter hos. Dette gør sig samlet ikke gældende for så mange, men muligheden for senere ansættelse er størst for dem, der har haft et projektsamarbejde, hvor 24 % efterfølgende får arbejde. Dette gælder for 19 % af dem, der har haft studiejob og 19 % af dem, der har været i volontørtjeneste/praktik 16

17 3. Det første job I dette afsnit beskrives erfaringer med det første job. Afsnittet inkluderer både personer, der aktuelt er i beskæftigelse og som har haft én eller flere tidligere beskæftigelse(r) samt personer, der aktuelt er jobsøgende, under fuldtidsuddannelse eller uden for arbejdsmarkedet, men som tidligere har været i beskæftigelse. Dette omfatter i alt 29 personer Vejen til det første job Af tabel 3.1 fremgår det, at den hyppigste vej til det første job går gennem annoncer i medierne, hvilket er tilfældet for 41 %. For en stor del går vejen ligeledes gennem det faglige (21 %) eller private netværk (14 %), eller ved at arbejdsgiveren henvendte sig til dem (14 %). Yderligere specificerer de tre, der har svaret andet, at de har fået job det sted, hvor de skrev deres speciale. Tabel 3.1 Vejen til det første job Hvordan fandt du dit første job? Andel (antal) Annoncer i medierne (fagblad, jobdatabase, dagblad mv.) 41 % (12) Gennem mit private netværk 14 % (4) Gennem mit faglige netværk 21 % (6) Gennem uopfordret ansøgning 0 % (0) Arbejdsgiverne henvendte sig til mig 14 % (4) Via A-kassen 0 % (0) Via jobcenteret 0 % (0) Andet 10 % (3) I alt 100 % (29) 3.2. Ansættelsesområde Størstedelen af dimittenderne, 59 % (17), havde den første ansættelse på en offentlig institution, mens 41 % (12) havde første ansættelse i en privat virksomhed. Ingen havde deres første ansættelse i en interesseorganisation. Flest dimittender, 52 % (15) havde det første job i en stor virksomhed med over ansatte. For de resterende havde 21 % (6) job i en virksomhed med ansatte, 14 % (4) i en med ansatte, og 7 % (2) i en med henholdsvis og Over halvdelen, 59 %, angiver, at den virksomhed/institution/organisation, hvor de havde deres første job, primært beskæftigede sig med forskning, hvilket dermed er langt det mest udbredte. Også produktion (28 %) og rådgivning/konsulentopgaver (21 %) er udbredt. Tabel 3.2 Virksomhedens opgavetyper i det første job Hvilke af følgende type opgaver blev primært varetaget af den virksomhed/institution/organisation, hvor du var an- Andel (antal) 17

18 sat i dit første job? (Sæt op til 2 kryds) Forskning 59 % (17) Forvaltning 14 % (4) Klinisk praksis 0 % (0) Produktion 28 % (8) Produktudvikling 17 % (5) Rådgivning/konsulentopgaver 21 % (6) Undervisning 17 % (5) Andet 7 % (2) Med hensyn til jobområde fremgår det af figur 3.1, at 76 % (22) angiver at den virksomhed/ institution/organisation, hvor de havde deres første job var inden for fødevareområdet. Figur 3.1 Jobområde for det første job Inden for hvilket område vil du primært placere den virksomhed/institution/organisation, hvor du var ansat i dit første job? I tråd med ovenstående vurderer i alt 83 % (24), at der i nogen eller høj grad var sammenhæng mellem deres uddannelse og det første job, hvilket fremgår af figur 3.2. Næsten halvdelen, 48 % (14), angiver yderligere, at det første job lå i direkte forlængelse af specialet. 18

19 Figur 3.2 Sammenhæng mellem uddannelse og det første job I hvor høj grad var der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit første job? 3.3 Jobfunktioner og kompetencer Hvis der ses på, hvilke jobfunktioner, dimittenderne har brugt tid på i deres første job, er der en klar overvægt af personer, der brugte noget eller meget tid på analyse/evaluering, hvilket gælder 70 %. 56 % har desuden brugt noget eller meget tid på kontrol. Den øvrige fordeling fremgår af tabel 3.3. Tabel 3.3 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i det første job Hvor meget tid bugte du på følgende jobfunktioner i din første Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid ansættelse? Administration 17 % (2) 21 % (6) 24 % (7) 38 % (11) Analyse/evaluering 35 % (10) 35 % (10) 7 % (2) 24 % (7) Forskning 35 % (10) 21 % (6) 3 % (1) 41 % (12) Kommunikation/PR 7 % (2) 24 % (7) 14 % (4) 55 % (16) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 28 % (8) 28 % (8) 21 % (6) 24 % (7) Ledelse/organisation 0 % (0) 7 % (2) 17 % (5) 76 % (22) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 7 % (2) 93 % (27) Produktion 7 % (2) 17 % (5) 0 % (0) 76 % (22) Produktudvikling eller -innovation 21 % (6) 7 % (2) 7 % (2) 66 % (19) Projektansøgninger 10 % (3) 7 % (2) 10 % (3) 72 % (21) Rådgivning/vejledning 17 % (5) 14 % (4) 14 % (4) 55 % (16) Undervisning/formidling 7 % (2) 28 % (8) 31 % (9) 35 % (10) Yderligere angiver én person at have haft personaleansvar i den første stilling, hvilket var for 1-5 medarbejdere. 19

20 I tabel 3.4 ses dimittendernes vurderinger af, hvilke uddannelseskompetencer der var medvirkende til, at de fik deres første jo. De hyppigst forekommende svar er evnen til at analysere (93 %), evnen til at løse et konkret problem (83 %) og praktisk viden inden for mit fagområde (83 %). Tabel 3.4 Brug af kompetencer i det første job I hvilken grad mener du, at følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE, var medvirkende til, at du fik dit første job? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 62 % (18) 31 % (9) 0 % (0) 3 % (1) 3 % (1) Evnen til at generalisere 35 % (10) 28 % (8) 24 % (7) 7 % (2) 7 % (2) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 48 % (14) 24 % (7) 14 % (4) 10 % (3) 3 % (1) 55 % (16) 28 % (8) 10 % (3) 3 % (1) 3 % (1) 28 % (8) 28 % (8) 21 % (6) 21 % (6) 3 % (1) 31 % (9) 28 % (8) 31 % (9) 3 % (1) 7 % (2) 28 % (8) 24 % (7) 35 % (10) 7 % (2) 7 % (2) 31 % (9) 38 % (11) 24 % (7) 3 % (1) 3 % (1) 31 % (9) 24 % (7) 31 % (9) 0 % (0) 14 % (4) 55 % (16) 28 % (8) 14 % (4) 3 % (1) 0 % (0) 20

21 4. De ph.d.-studerende Som nævnt er der ud af den samlede undersøgelsespopulation 31 % (22), der er i gang med en ph.d. Heraf er 19 er i gang med en almindelig ph.d., mens tre er i gang med en erhvervsph.d. I dette afsnit beskrives deres vej til ph.d.-ansættelse, deres ansættelsesområde samt deres jobfunktioner og brug af kompetencer fra uddannelsen i ph.d.-stillingen Vejen til ph.d.-ansættelse Ti af de ph.d.-studerende angiver, at deres aktuelle ph.d.-ansættelse er deres første ansættelse. Disse er spurgt, hvordan de fik deres ph.d.-stilling 1. Som det fremgår af tabel 4.1, søgte 90 % et opslået stipendium. Personen, der har svaret andet, har specificeret industriel ph.d.. Tabel 4.1 Vejen til ph.d.-stilling Hvordan fandt du dit nuværende job? Andel (antal) Jeg søgte et opslået stipendium 90 % (9) Jeg søgte selv midler (fx ved et forskningsråd eller en fond) 0 % (0) Jeg søgte midler i samarbejde med andre (fx ved et 0 % (0) forskningsråd eller en fond) Min arbejdsplads stillede midlerne til rådighed 0 % (0) Andet 10 % (1) I alt 100 % (10) 4.2. Ansættelsesområde Fordelingen på universiteter for dem, der skriver en almindelig ph.d. fremgår af figur % (17) indskrevet på Københavns Universitet, 14 % (3) på Danmarks Tekniske Universitet og 9 % (2) på Århus Universitet. Alle dem, der er indskrevet på Københavns Universitet, er indskrevet på Det Biovidenskabelige Fakultet. 1 Det er valgt kun at spørge dimittenderne om vejen til deres første stilling, hvorfor de ph.d.-studerende, der har haft andre stillinger end den nuværende, er spurgt om vejen til ansættelse i spørgeskemadelen omhandlende første job. 21

22 Figur 4.1 Universitet som ph.d. skrives hos Hvor er du indskrevet som ph.d.-studerende? Af de tre, der skriver en erhvervs-ph.d., angiver to, at virksomheden, som de skriver hos, ligger inden for fødevareområdet, mens én har skrevet andet uden at specificere. To angiver yderligere, at virksomheden tidligere har haft ansatte med samme uddannelse som dem selv, mens én ikke ved dette. I tråd med ovenstående mener 91 % (20), at der i nogen eller høj grad, er faglig sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse i Food Science and Technology og deres ph.d.- projekt, hvilket ses i figur % (5) specificerer yderligere, at deres ph.d. ligger i direkte forlængelse af deres speciale. 9 % (2) mener, at der kun i mindre grad er sammenhæng mellem uddannelse og ph.d.-projekt. Figur 4.2 Sammenhæng mellem uddannelse og ph.d.-projekt I hvor høj grad er der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit ph.d.-projekt? 22

23 4.3. Jobfunktioner og kompetencer Hvilke specifikke jobfunktioner dimittenderne bruger tid på i deres ph.d.-stillinger, ses i tabel 4.2. Ikke overraskende er forskning den jobfunktion, som flest bruger tid på, idet 91 % bruger meget tid og 9 % noget tid på forskning. Også analyse/evaluering samt undervisning/formidling er udbredt med henholdsvis 77 % og 72 %, der bruger noget eller meget tid på disse jobfunktioner. Tabel 4.2 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i nuværende ph.d.-stilling Hvor meget tid bruger du på følgende jobfunktioner i din ph.d.- Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid stilling? Administration 0 % (0) 19 % (4) 67 % (14) 14 % (3) Analyse/evaluering 29 % (6) 48 % (10) 14 % (3) 10 % (2) Forskning 91 % (19) 9 % (2) 0 % (0) 0 % (0) Kommunikation/PR 5 % (1) 19 % (4) 57 % (12) 19 % (4) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 0 % (0) 24 % (5) 38 % (8) 38 % (8) Ledelse/organisation 0 % (0) 10 % (2) 33 % (7) 57 % (12) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (21) Produktion 5 % (1) 5 % (1) 5 % (1) 86 % (18) Produktudvikling eller - innovation 10 % (2) 14 % (3) 19 % (4) 57 % (12) Projektansøgninger 0 % (0) 10 % (2) 33 % (7) 57 % (12) Rådgivning/vejledning 14 % (3) 29 % (6) 43 % (9) 14 % (3) Undervisning/formidling 10 % (2) 62 % (13) 29 % (6) 0 % (0) Brugen af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende ph.d.-stilling fremgår af tabel 4.3. Den mest anvendte kompetencer, som 95 % angiver at anvende i nogen eller høj grad, er evnen til at definere relevante problemstillinger. Derudover bruger 91 % i nogen eller høj grad evnen til at analysere, evnen til at løse et konkret problem og evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig. For de resterende kompetencer svarer %, at de i nogen eller høj grad anvender kompetencen. Generelt må dimittenderne således siges at være meget positive over for tilegnelsen og anvendelsen af de nævnte kompetencer i deres ph.d.-stilling. Ni har dog benyttet muligheden for at angive nogle kompetencer, som de ikke mener at have tilegnet sig gennem uddannelsen og nævner undervisning, kommunikation, danske sprogevner, projektledelse, statistik, etik og virologi. 23

24 Tabel 4.3 Brug af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende ph.d.-stilling I hvilken grad bruger du i din nuværende ph.d.-stilling følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 81 % (17) 10 % (2) 10 % (2) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at generalisere 33 % (7) 48 % (10) 19 % (4) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 62 % (13) 33 % (7) 5 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 86 % (18) 5 % (1) 10 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 52 % (11) 29 % (6) 19 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 48 % (10) 24 % (5) 19 % (4) 5 % (1) 5 % (1) 48 % (10) 29 % (6) 19 % (4) 0 % (0) 5 % (1) 48 % (10) 43 % (9) 10 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 43 % (9) 33 % (7) 10 % (2) 0 % (0) 14 % (3) 57 % (12) 29 % (6) 14 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 24

25 5. Ansatte uden for forskningsområdet I dette afsnit beskrives de 54 % (38) af dimittenderne, der er i arbejde, med hensyn til vejen til ansættelse, ansættelsesområde samt jobfunktioner og brug af kompetencer fra uddannelsen i jobbet Vejen til jobbet Af de arbejdende dimittender svarer 23, at deres aktuelle job også er deres første job. Disse er spurgt, hvordan de fik jobbet 2, og svarene på dette fremgår af tabel 5.1. Over halvdelen fandt således jobbet gennem annoncer i medier. Desuden fandt 22 % jobbet gennem deres private netværk, og 17 % gennem deres faglige netværk. Tabel 5.1 Vejen til det nuværende job Hvordan fandt du dit nuværende job? Andel (antal) Annoncer i medier (fagblad, jobdatabase, dagblad mv.) 52 % (12) Gennem mit private netværk 22 % (5) Gennem mit faglige netværk 17 % (4) Gennem uopfordret ansøgning 0 % (0) Via A-kassen 0 % (0) Via jobcentret 0 % (0) Andet 0 % (0) I alt 100 % (23) Der er yderligere spurgt til hvor lang tid, der gik fra afsluttet kandidatuddannelse til aktuelt job. Størstedelen, 70 % (16), var ledige i 0-6 måneder, før de fik deres nuværende stilling, 26 % (6) var ledige i 7-12 måneder, og kun én var ledig i måneder. Af tabel 5.2 ses tiden fra kandidatafslutning til ansættelse, fordelt på kandidatens fem specialiseringer. Tabel 5.2 Tid fra kandidatafslutning til nuværende ansættelse Hvor lang tid gik der fra afslutning af din kandidatuddannelse til din nuværende ansættelse? Generel specialisation/indivi dual programme Dairy Technology Food Safety Meat Science and Technology Sensory Science 0-6 måneder 50 % (5) 88,9 % (8) 100 % (2) 50,0 % (1) - 69,6 % (16) 7-12 måneder 50 % (5) 11,1 % (1) 0 % 0 % - 26,1 % (6) måneder 0 % 0 % 0 % 50,0 % (1) - 4,3 % (1) Over 18 måneder 0 % 0 % 0 % 0 % - 0 % I alt 100 % (10) 100 % (9) 100 % (2) 100 % (2) % (23) I alt 2 Det er valgt kun at spørge dimittenderne om vejen til deres første stilling, hvorfor de arbejdende, der har haft andre stillinger end den nuværende, er spurgt om vejen til ansættelse i spørgeskemadelen omhandlende første job. 25

26 Fordelt på kandidatuddannelsens specialiseringer er antallet af respondenter småt. Det kan dog kommenteres, at den eneste ledige var tilknyttet Meat Science and Technology og at langt størstedelen af de 26,1 % som kom i arbejde efter 7-12 måneder er kandidater fra den individuelt tilrettelagte specialiserings. Hele otte ud af ni fra specialiseringen Dairy Technology var i arbejde efter 0-6 måneder. Samlet set var 16 ud af 23 dimittender, som er kommet i arbejde, ansat efter blot et halvt år, hvilket tegner positivt Ansættelsesområde Langt størstedelen af dimittenderne, 87 % (33), arbejder i en offentlig institution, mens tre arbejder i en privat virksomhed, og to arbejder i en interesseorganisation. Størstedelen, 63 % (24), arbejder i store virksomheder/organisationer/institutioner med over ansatte. Resten fordeler sig således: 11 % (4) i virksomheder med , 16 % (6) med , 3 % (1) med og 8 % (3) med 1-20 ansatte. Der er spurgt til hvilke opgavetyper de virksomheder, dimittenderne er ansat i, primært varetager. Som det fremgår af tabel 5.2, er produktion (74 %) og produktudvikling (55 %) de mest udbredte opgavetyper, mens en mindre del (26 %) er i en virksomhed, der primært varetager forskningsopgaver. Dem der har svaret andet, har specificeret SAP-system og - produkter, lovgivning, formidling, salg samt compliance. Tabel 5.3 Virksomhedens opgavetyper i nuværende job Hvilke af følgende type opgaver varetages primært af den virksomhed/institution/organisation, hvor du er ansat? Andel (antal) (Sæt op til 2 kryds) Forskning 26 % (10) Forvaltning 8 % (3) Klinisk praksis 3 % (1) Planlægning 11 % (4) Produktion 74 % (28) Produktudvikling 55 % (21) Rådgivning/konsulentopgaver 16 % (6) Undervisning 11 % (4) Andet 13 % (5) Med hensyn til hvilket område virksomheden kan placeres i, svarer 66 % (25) sundhedsområdet, hvilket fremgår af figur % (9) svarer medicinalområdet. Dem der har svaret andet, har specificeret henholdsvis bioteknologi, food analysis, magasinudgivelser med sider om fødevarer samt uddannelse. 26

27 Figur 5.1 Jobområde for nuværende job Inden for hvilket område vil du primært placere den virksomhed/institution/organisation, du er ansat ved? I tråd med ovenstående viser figur 5.2, at 95 % (36) mener, at der i nogen eller høj grad er sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse og deres nuværende job. Størstedelen af disse mener dog, at der i nogen grad var sammenhæng. To specificerer, at jobbet ligger i direkte forlængelse af deres speciale. 18 % (7) specificerer yderligere, at deres job ligger i direkte forlængelse af speciale. Kun to mener, at der i mindre grad er sammenhæng mellem uddannelse og nuværende job. Figur 5.2 Sammenhæng mellem uddannelse og nuværende job I hvor høj grad er der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit nuværende job? 27

28 5.3. Jobfunktioner og kompetencer Den jobfunktion, som dimittenderne hyppigst bruger noget eller meget tid på, er analyse/evaluering, som 73 % bruger noget eller meget tid på. Desuden bruger en del tid på rådgivning/vejledning (47 %), kontrol (45 %), produktudvikling eller -innovation (45 %) samt administration (40 %). Tabel 5.4 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i nuværende job Hvor meget tid bruger du på følgende jobfunktioner i dit nuværende Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid job? Administration 8 % (3) 32 % (12) 45 % (17) 16 % (6) Analyse/evaluering 26 % (10) 47 % (18) 16 % (6) 11 % (4) Forskning 13 % (5) 16 % (6) 18 % (7) 53 % (20) Kommunikation/PR 5 % (2) 18 % (7) 37 % (14) 40 % (15) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 24 % (9) 21 % (8) 42 % (16) 13 % (5) Ledelse/organisation 5 % (2) 3 % (1) 29 % (11) 63 % (24) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 3 % (1) 97 % (37) Produktion 11 % (4) 13 % (5) 32 % (12) 45 % (17) Produktudvikling eller innovation 29 % (11) 16 % (6) 24 % (9) 32 % (12) Projektansøgninger 3 % (1) 5 % (2) 21 % (8) 71 % (27) Rådgivning/vejledning 26 % (10) 21 % (8) 29 % (11) 24 % (9) Undervisning/formidling 16 % (6) 16 % (6) 37 % (14) 32 % (12) 8 % (3) angiver yderligere at have personaleansvar. To har personaleansvar for 1-5 medarbejdere, og én har for 6-10 medarbejdere. Ligesom det sås for de ph.d.-studerende er de dimittenderne, der er i arbejde, overvejende positive vedrørende brugen samt tilegnelsen af uddannelseskompetencer. De kompetence, som flest anvender, er evnen til at analysere og evnen til at definere relevante problemstillinger, som 92 % bruger i nogen eller høj grad. Mange bruger desuden evnen til at løse et konkret problem (90 %) og evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig i nogen eller høj grad (87 %). 28

29 Tabel 5.5 Brug af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende job I hvilken grad bruger du i dit nuværende job følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 66 % (25) 26 % (10) 8 % (3) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at generalisere 18 % (7) 42 % (16) 32 % (12) 0 % (0) 8 % (3) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 58 % (22) 34 % (13) 8 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 66 % (25) 24 % (9) 8 % (3) 3 % (1) 0 % (0) 45 % (17) 24 % (9) 32 % (12) 0 % (0) 0 % (0) 47 % (18) 26 % (10) 18 % (7) 0 % (0) 8 % (3) 34 % (13) 50 % (19) 8 % (3) 3 % (1) 5 % (2) 50 % (19) 37 % (14) 8 % (3) 3 % (1) 3 % (1) 47 % (18) 29 % (11) 13 % (5) 3 % (1) 8 % (3) 45 % (17) 34 % (13) 13 % (5) 5 % (2) 3 % (1) 11 personer har desuden benyttet muligheden for at angive kompetencer, som de har brug for i deres nuværende job, men som der ikke var mulighed for at tilegne sig på studiet. Disse angiver (projekt)ledelse (seks personer), økonomistyring (to personer) LEAN-styring, marketing (én person), populær formidling (én person), fødevarelovgivning (én person) og farmaceutiske færdigheder (én person). 29

30 6. Ledighed I dette afsnit beskrives de 10 % (7) af dimittenderne, der er jobsøgende. Yderligere to har angivet at være uden for arbejdsmarkedet. Disse har dog specificeret, at de er på barsel, hvorfor de burde have placeret sig i gruppen af arbejdende 3. Grundet dette svar, er de ikke spurgt om deres situation som jobsøgende og indgår derfor ikke i det følgende. Af de jobsøgende har to været ledige i 0-6 måneder, fire har været ledige i 6-12 måneder, og én har været det i mere end 12 måneder. 71 % (5) har ikke haft ingen tidligere ansættelser haft, mens de resterende to har haft én tidligere ansættelse. I tabel 6.1 ses dimittendernes syn på hovedårsagerne til deres ledighed. Mest udbredt er det, at dimittenderne ikke mener at have det nødvendige netværk, og at der mange ansøgere til de stillinger, som de søger, hvilket 57 % mener, er tilfældet. 43 % mener, at de mangler erhvervserfaring, og lige så mange mener, at der ikke bliver opslået jobs med relevans for deres faglige profil. Det er positivt, at ikke en eneste angiver manglende kompetencer fra uddannelsen som årsag til deres ledighed. Dem der har svaret andet, specificerer, at det, at de ikke er danskere/ikke taler dansk som hovedårsag til deres ledighed. Tabel 6.1 Hovedårsager til ledighed Hvad mener du er hovedårsagerne til, at du er ledig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Min uddannelse har ikke givet mig de nødvendige kompetencer 0 % (0) Der har ikke været jobs, jeg har været interesseret i at søge 0 % (0) Jeg mangler erhvervserfaring 43 % (3) Jeg ønsker ikke/har ikke mulighed for at flytte for at få arbejde 0 % (0) Der bliver ikke opslået job med relevans for ansøgere med min faglige profil 43 % (3) Jeg har ikke det nødvendige netværk 57 % (4) Der er mange ansøgere til de stillinger, jeg søger 57 % (4) Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger 0 % (0) Jeg er ikke god nok til at gå til ansættelsessamtale 29 % (2) Graviditet/barsel eller manglede børnepasningsmuligheder 0 % (0) Jeg ønsker ikke at få arbejde 0 % (0) Jeg står p.t. ikke til rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 0 % (0) Andet 29 % (2) 3 Den fulde ordlyd af svarkategorier er: Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelse o. lign.). 30

31 7. Efter- og videreuddannelse 28 % (19) af den samlede undersøgelsespopulation deltager eller har deltaget i efter- eller videreuddannelse. 79 % (15) tager/har taget andre korte kurser 4 og én tager/har taget enkelte kurser på master-/diplom-/hd-uddannelse. Dem, der har svaret andet, specificerer bl.a., at efter- eller videreuddannelsen er/var af typen adjunkt, ph.d.-kurser, LEAN-kursus og kursus i brug af Absalon. 47 % (9) tog selv initiativ til efter- eller videreuddannelsen, 32 % (6) tog initiativet sammen med deres leder. For to tog lederen initiativet, og for én tog arbejdsformidlingen/akassen initiativet. Størstedelen, 79 %, tager/tog efter- eller videreuddannelse pga. ønske om personlig udvikling, og en stor del. 68 % tager/tog det pga. ønske om at få specifikke færdigheder og 63 % tager/tog det, fordi det giver mulighed for nye jobfunktioner inden for deres ansættelsesområde. Tabel 7.1 Årsager til deltagelse i efter- eller videreuddannelse Hvorfor har du valgt at efter- eller videreuddanne dig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Det giver mulighed for nye jobfunktioner inden for mit ansættelsesområde 63 % (12) Efteruddannelse giver bedre mulighed for at få højere løn 11 % (2) Krav/ønske fra arbejdsgiver 21 % (4) Ønske om at skifte ansættelsesområde (fx til anden branche) 0 % (0) Ønske om at få specifikke kompetencer (fx IT, sprog) 68 % (13) Ønske om at få færdigheder som ikke har direkte relevans for mit job 5 % (1) Ønske om personlig udvikling 79 % (15) Der lå ingen klare grunde bag 11 % (2) Andet 21 % (4) To af dem, der svarer andet, at efter- eller videreuddannelse fandt sted i forbindelse med deres ledighed. Udover de 19, der deltager/har deltaget i efter- eller videreuddannelse, overvejer 57 % (39) at gøre det inden for de næste tre år. Disse personer er spurgt, hvilken type uddannelse de overvejer. Det mest populære er andre korte kurser, som 74 % (29) overvejer. Desuden overvejer 41 % (16) enkelte kurser på master-/diplom-/hd-uddannelse, 13 % (5) en HD, 8 % (3) en masteruddannelse (hvoraf to overvejer en MBA), og to overvejer en diplomuddannelse. 4 Andre henviser i denne sammenhæng til den svarkategori, der står ovenover, som er enkelte kurser på maser-/diplom-/hd-uddannelse. Andre korte kurser er således korte kurser, der ikke hører under denne kategori. 31

32 Ud over typen af uddannelse er der spurgt inden for hvilket område, dimittenderne overvejer efter- eller videreuddannelse, hvilket ses i tabel 7.2. Mest udbredt er fødevareområdet (64 %), ledelse/organisation (51 %) og kommunikation/formidling (46 %). Tabel 7.2 Overvejer efter- eller videreuddannelsesområder inden for de næste 3 år Inden for hvilke områder overvejer du at efter- eller videreuddanne dig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Fremmedsprog 28 % (11) Fødevareområdet 64 % (25) IT 8 % (3) Jura 3 % (1) Kommunikation/formidling 46 % (18) Landskabsforvaltning 0 % (0) Ledelse/organisation 51 % (20) Miljø og energi 3 % (1) Naturressourceområdet 3 % (1) Veterinærområdet 0 % (0) Økonomi 23 % (9) Andet, skriv hvilket 13 % (5) Ved ikke 0 % (0) De fem, der har svaret andet har specificeret henholdsvis business, leadership and project management, lovgivning, projektledelse og statistik. 32

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Klinisk ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi

Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi Caroline Skov-Carlsen Jesper Lassen Juli 2010 2

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

24 respondenter (89%) er mænd, 3 er kvinder og de har en gennemsnitsalder på knap 29 år.

24 respondenter (89%) er mænd, 3 er kvinder og de har en gennemsnitsalder på knap 29 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

46 % af respondenterne er kvinder 54 % er mænd og de har en gennemsnitsalder på 27,5 år.

46 % af respondenterne er kvinder 54 % er mænd og de har en gennemsnitsalder på 27,5 år. 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen

Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen i kemi Torsdag den 17. november 2016, kl. 10.00 14.00 Mødet afholdes: Haldor Topsøe

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation

Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom-

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere