Dimittendundersøgelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2011"

Transkript

1 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Klinisk ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen September 2011

2 Indholdsfortegnelse Forord.3 Undersøgelsens hovedkonklusioner...4 Afvikling af spørgeskemaundersøgelse..7 Uddannelsen.12 Det første job 16 Ph.d.-studerende..20 Ansatte uden for forskningsområdet 23 Ledighed...27 Efter- og videreuddannelse

3 Forord LIFE har besluttet at gennemføre dimittendundersøgelser hvert fjerde år som led i kvalitetssikringen af fakultetets uddannelser. Undersøgelserne har fokus på dimittendernes beskæftigelsessituation og tilfredshed med deres uddannelsesforløb, for at afdække om dimittenderne opnår de rette kompetencer, eller om der er behov for ændringer af uddannelsen. Dimittendundersøgelserne tilgår således studielederne med henblik på fortsat udvikling af uddannelserne. Jeg vil gerne takke alle de dimittender, der har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er gennemført af stud.scient.san.publ. Malene Bødker og stud.scient.soc. Kim Nørgaard Helmersen. Lotte Lynggaard-Johansen 3

4 Undersøgelsens hovedkonklusioner Dette indledende afsnit opsamler de væsentligste konklusioner i undersøgelsen og vil give et indblik i undersøgelsen for den almindeligt interesserede læser. Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring Der er udbredt tilfredshed med kandidatuddannelsen i klinisk ernæring blandt dimittenderne. 97 % mener, at de gennem deres uddannelse, i nogen eller høj grad, er blevet rustet til arbejdslivet. Af uddannelsens faglige elementer forholder dimittenderne sig meget positivt til projektarbejdet. Særligt problemorienteret projektarbejde vurderer godt ni tiendedele af dimittenderne, at de har haft glæde af, men også gruppeorienteret og individuelt projektarbejde vurderes positivt, hvilket henholdsvis 82 og 86 % er i nogen eller høj grad tilfredse med. Det er positivt, at der også er en udbredt grad af tilfredshed med andre af de grundlæggende elementer i uddannelsen. Forelæsningerne og dybden i fagene har mere end otte tiendedele haft glæde af. Udbuddet af valgfag på LIFE er til gengæld ikke noget dimittenderne har fundet tilfredsstillende. Blot 15 % har i nogen eller høj grad haft glæde af valgfag på LIFE, og kun hver tiende har haft glæde af valgfag uden for LIFE. På den negative side kan det desuden trækkes frem, at blot halvdelen af dimittenderne finder mulighederne for specialisering tilfredsstillende. Studiejob, praktik, projektorienterede forløb og studieophold i udlandet Praktik er den erhvervsrelaterede aktivitet, som dimittenderne efter endt uddannelse mener de har haft størst glæde af. Der er blot en fjerdedel af dimittenderne, som har haft et praktikophold i løbet af studiet, men alle de der har været i praktik, har kunnet bruge erfaringerne derfra i nogen eller høj grad. Både studiejob og projektsamarbejde har dog også bidraget positivt til senere ansættelse. Ni tidendedele kan i nogen eller høj grad bruge deres erfaringer fra studiejob eller projektsamarbejde. Den erhvervsrelaterede aktivitet, som har bidraget med de bedste muligheder for senere ansættelse er studiejobbet. Halvdelen af dem, der har haft et studiejob, er senere blevet ansat i den pågældende virksomhed eller organisation. Tilsvarende gør sig gældende for 43 % af dem, der har været i praktik, og for en tredjedel af dem, som har deltaget i et projektsamarbejde. Det kan generelt konkluderes, at der er høj tilfredshed med erhvervsrelaterede aktiviteter og de muligheder for fremtidig ansættelse, som de bidrager til. Der er til gengæld en lav grad af tilfredsstillelse med mulighederne for og udbyttet af, studieophold i udlandet. Af de resterende 12 dimittender, som har erfaringer med udlandsophold, er der ingen, som er tilfredse med udbyttet. 11 af disse mener ligefrem, at de slet ikke har haft udbytte af deres udlandsophold. Det kan altså konkluderes, at det er vanskeligt at 4

5 få de studerende til at tage ud overhovedet, men også at der ikke er tilfredshed blandt de studerende med deres udlandsophold. Første job Hele 82 % af dimittenderne finder deres første ansættelse i en offentlig institution, typisk inden for klinisk praksis, som 73 % angiver, at de beskæftiger sig med. Ikke overraskende blev langt størstedelen (91 %) ansat på en virksomhed inden for sundhedsområdet i det første job. Jobfunktionerne er især rådgivning og vejledning, som over syv tiendedele bruger noget eller meget tid på, samt administration og undervisning som to tredjedele bruger noget eller meget tid på. I forlængelse heraf vurderer over otte tiendedele, at der i nogen eller høj grad var sammenhæng mellem deres uddannelse og det første job. Endvidere mener knap halvdelen, at ansættelsen er sket i direkte forlængelse af deres speciale. Dimittenderne vurderer altså, at der er god sammenhæng mellem de på uddannelsen opnåede kompetencer og jobbets arbejdsopgaver. Det specificeres eksempelvis af over otte tiendedele af dimittenderne, at de har anvendt praktisk viden inden for deres fagområde. Mere generelle akademiske kompetencer, som evnen til at analysere og løse et konkret problem, anvender næsten alle dimittenderne desuden i jobbet. Der er mange forskellige veje til det første job, bl.a. projektsamarbejde, specialesamarbejde og praktik, men den hyppigste vej til jobbet går gennem annoncer i medierne, hvilket er tilfældet for knap halvdelen af dimittenderne. Seneste job Af de dimittender, som er i arbejde, ph.d.-studerende undtaget, er størstedelen (74 %) ansat i det offentlige inden for områderne undervisning, rådgivning eller klinisk praksis, hvoraf undervisning er det mest almindelige. I det konkrete arbejde bruger dimittenderne især tid på rådgivning/vejledning, undervisning/formidling og administration. Ikke overraskende arbejder dimittenderne primært inden for sundhedsområdet. To tredjedele er ansat inden for sundhedsområdet, og henholdsvis 16 % og 11 % inden for medicinalområdet og fødevareområdet. Disse jobområder udgør samlet set jobområderne for ni tiendedele af dimittenderne. I tråd med dette mener knap ni tiendedele, at der i nogen eller høj grad er sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse og deres nuværende job. Knap ni tiendedele specificerer i forlængelse heraf, at de har anvendt praktisk viden indefor deres fagområde i jobbet. Mere generelle akademiske kompetencer, som evnen til at analysere og løse et konkret problem, anvender stort set alle dimittenderne i jobbet. For knap to tredjedele af dimittendernes vedkommende er deres aktuelle job også deres første job. En tredjedel af disse fandt jobbet gennem henholdsvis annoncer i medierne og deres faglige netværk. Ti ud af tolv dimittender fik deres job inden for et halvt år og to inden for mellem et halvt og et helt år. 5

6 Ph.d. studerende Fem af dimittenderne fra klinisk ernæring (18 %) er i gang med at skrive en ph.d. Tre er indskrevet på LIFE, én på det sundhedsvidenskabelige fakultet på KU og én på SDU. Den jobfunktion, som de ph.d.-studerende bruger mest tid på, er ikke overraskende forskning, som fire ud af de fem dimittender bruger meget tid på. En anden udbredt jobfunktion er analyse/evaluering, som tre af dimittenderne bruger noget eller meget tid på. Således mener fire ud af fem, at der i nogen eller høj grad er faglig sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse i klinisk ernæring og deres ph.d.-projekt Ledighed Der er blot tre ledige dimittender fra klinisk ernæring, hvilket gør det svært at drage nogle holdbare konklusioner. To af dimittenderne har været ledige i 6-12 måneder, én i 0 6 måneder. Efter- og videreuddannelse 39 % af dimittenderne har deltaget i længerevarende efteruddannelseskurser, mens 36 % har deltaget i kurser af kortere varighed. Af disse har 55 % været motiveret af muligheden for nye jobfunktioner inden for ansættelsesområdet og knap halvdelen af henholdsvis et ønske om at opnå specifikke kompetencer og et ønske om personlig udvikling. Seks tiendedele af dimittenderne kan forestille sig at deltage i kurser af kortere eller længere varighed inden for de næste tre år. Især kurser inden for kommunikation/formidling samt ledelse/organisation er populære. Henholdsvis 53 % og 35 % overvejer efter- eller videreuddannelse indenfor disse områder. Kvalifikationer og faglig identitet Overordnet set synes dimittenderne fra klinisk ernæring at have erhvervet sig kompetencer, der er brugbare på arbejdsmarkedet, og som også er efterspurgte i forbindelse med jobsøgning. Dimittenderne finder typisk ansættelse inden for sundhedsområdet, hvor de varetager funktioner som kræver både specifikke kompetencer opnået i forbindelse med studiet og generelle akademiske kompetencer. Der er altså en tæt forbindelse mellem kandidatuddannelsen i klinisk ernæring og erhvervslivet, og dimittenderne ser positivt tilbage på studiet, som i høj grad har bidraget til deres faglige kvalifikationer. 6

7 1. Afvikling af spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen, som Dimittendundersøgelse 2011 bygger på, tager udgangspunkt i et generisk spørgeskema, udviklet i af ph.d. Sara Korzen, til brug for kortlægning af dimittenders opfattelser og erfaringer med deres uddannelse. I 2010 gennemførte lektor Jesper Lassen i samarbejde med studentermedhjælp Caroline Skov-Carlsen et pilotprojekt med dimittender fra kandidatuddannelsen i Biology-Biotechnology med henblik på at udvikle spørgeskemaet til brug for nærværende og fremtidige dimittendundersøgelser. Spørgeskemaet anvendt i denne undersøgelse er med hjælp fra de respektive studieledere yderligere tilpasset de enkelte studieretninger. Dimittendundersøgelsen 2011 er den første af sin slags, og det er hensigten, at der i fremtiden skal gennemføres dimittendundersøgelser hvert fjerde år. Udviklingen og gennemførelsen af spørgeskemaet er foregået via internettet. Der blev rettet henvendelse til dimittenderne via almindelig post på baggrund af adresser udtrukket fra CPR-registret. Invitationsbrevet indeholdt internetadresse og individuel kode til udfyldelse af spørgeskemaet samt oplysninger om undersøgelsen, herunder anonymitet i besvarelserne. Både invitationsbrev og spørgeskema fandtes i en dansk og en engelsk version. Efter den oplyste frist for udfyldelse af spørgeskemaet blev der sendt påmindelsesbreve ud til de personer, der endnu ikke var registreret en besvarelse fra. Som incitament til at deltage i undersøgelsen blev der trukket lod om 10 gavekort à 300 kr. til Gavekortet.dk blandt respondenterne Population og svarprocent Der blev udsendt invitationsbreve til samtlige af de dimittender fra årene , som det var muligt at udtrække adresser på via CPR-registret. Således blev der udsendt invitationsbreve til 48 dimittender, hvoraf tre blev sendt retur med posten. 28 personer udfyldte en besvarelse, hvilket giver en svarprocent på 58 %. Dette tal er højt sammenlignet med dimittendundersøgelser på andre uddannelsesinstitutioner samt de sideløbende dimittendundersøgelser på andre studieretninger på LIFE. Dog er antallet af respondenter relativt lavt, hvilket gør det problematisk at udlede generelle tendenser af datamaterialet. Tilsammen vurderes undersøgelsens validitet alligevel at være acceptabel. Respondenterne fordeler sig stort set ligeligt mellem årgangene, hvilket fremgår af tabel 1.1: Tabel 1.1 Fordeling på årgange % (7) 25 % (7) 21 % (6) 29 % (8) Ud af de 28 respondenterne er der kun en enkelt mand svarende til 4 %. Selvom der er flest kvinder på klinisk ernæring er mænd derfor let underrepræsenterede i undersøgelsen. 7

8 Der er stor spredning på alderen. Respondenterne har alderen år og fordeler sig i øvrigt således: Figur 1.1 Aldersfordeling Den geografiske spredning er både opgjort med hensyn til sted for ungdomsuddannelse og aktuel bopæl. Størstedelen, 43 % (12), har taget deres ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden, mens 18 % (5) har taget den i Region Syddanmark. Den øvrige fordeling fremgår af figur 1.2. De to, der har taget ungdomsuddannelsen i udlandet, specificerer, at de har taget den i henholdsvis Australien og Canada. Figur 1.2 Sted for ungdomsuddannelse Hvor tog du din ungdomsuddannelse? Med hensyn til aktuel bopæl bor langt størstedelen, 79 % (22), i Region Hovedstaden, hvilket fremgår af figur 1.3. To bor i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjyl- 8

9 land, mens én bor i Region Sjælland, og én bor i Region Nordjylland. Det tyder således på, at en stor del af dem af dem, der kommer til København for at læse på LIFE, bliver boende efter endt uddannelse. Figur 1.3 Aktuel bopæl Hvor bor du? I tabel 1.2 ses hvilke adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser dimittenderne har taget. Klinisk diætetik er langt den hyppigste, idet halvdelen har taget denne uddannelse. Tabel 1.2 Adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser Adgangsgivende bachelor Andel (antal) Klinisk diætetik (professionsbachelor) 50 % (13) Ernæring og sundhed (professionsbachelor) 19 % % (5) Biologi (bachelor) 12 % (3) Levnedsmiddel (bachelor) 8 % (2) Bioteknologi (bachelor) 4 % (1) Andet 8 % (2) I alt 100 % (26) Herforuden har to taget deres adgangsgivende bacheloruddannelse i udlandet og specificerer, at de har læst henholdsvis Food Business Management og Science. Der er spurgt til dimittendernes nuværende jobsituation, og svarene ses i figur 3.3. Det er positivt, at 89 % er i én eller anden form for beskæftigelse. 68 % (19) er i arbejde, 18 % (5) er ph.d.-studerende, og en enkelt er selvstændig/freelance. 11 % (3) er jobsøgende. 9

10 Figur 2.3 Nuværende jobsituation Hvad er din nuværende jobsituation? Hvis der ses på sammenhængen mellem typen af adgangsgivende uddannelse og jobsituation ses det, at 94 % af dem, der har taget en professionsbacheloruddannelse er i en eller anden form for beskæftigelse, mens dette kun gør sig gældende for 33 % af dem, der har taget en bacheloruddannelse. Da der kun er seks, der har taget en bacheloruddannelse er der dog stor usikkerhed forbundet med sammenligningen. På baggrund af ovenstående fordeling afgrænses der til at fokusere på de ph.d.-studerende, personer i arbejde samt jobsøgende i henholdsvis afsnit 4, 5 og 6. Pga. det forholdsvis lave antal respondenter i hver gruppe, er det problematisk at udlede noget generelt på baggrund af besvarelserne, hvilket særligt gør sig gældende for de fem ph.d.-studerende og de tre jobsøgende. Rapportens øvrige afsnit omfatter alle respondenter og har derfor en større validitet. 10

11 2. Uddannelsen I dette afsnit beskrives dimittendernes generelle vurdering af deres kandidatuddannelse i klinisk ernæring samt deres tilfredshed med specifikke aspekter af uddannelsen Vurdering af uddannelsen Der ses en stor generel tilfredshed med kandidatuddannelsen. 97 % (27) mener, at deres kandidatuddannelse i nogen eller nogen grad har rustet dem til deres arbejdsliv. Heraf mener størstedelen dog, at uddannelse i nogen grad har rustet dem til arbejdslivet. Figur 2.1 Generel tilfredshed med uddannelse I hvor høj grad mener du, at din kandidatuddannelse fra LIFE har rustet dig til dit arbejdsliv? Udover den generelle tilfredshed med uddannelsen er der spurgt til, hvor stor glæde dimittenderne har haft af en række specifikke aspekter af deres uddannelse, siden de afsluttede uddannelsen. Besvarelserne på dette spørgsmål ses i tabel 2.1. Det fremgår, at dimittenderne har haft særlig stor glæde af alle former for projektarbejde, som % i nogen eller høj grad har haft glæde af. Ligeledes har mange haft glæde af fagenes dybde (86 %), forelæsninger (82 %) samt case-orienteret undervisning i nogen eller høj grad. Derimod er der få, der har haft glæde af udbuddet af valgfag på både LIFE (15 %) og andre fakulteter eller universiteter (11 % ). Også andre udadrettede aspekter i form af udlandsophold vurderes negativt, idet ikke en eneste angiver i nogen eller høj grad at have haft glæde af dette. 11

12 Tabel 2.1 Glæde af forskellige aspekter af uddannelsen I hvor høj grad har du haft glæde af følgende aspekter ved dit uddannelsesforløb, siden du afsluttede din uddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Forekom ikke på uddannelsen 46 % (13) 43 % (12) 0 % (0) 0 % (0) 11 % (3) Forelæsninger 43 % (12) 39 % (11) 14 % (4) 1 % (4) 0 % (0) Gruppearbejde/-projekter 50 % (14) 32 % (9) 18 % (5) 0 % (0) 0 % (0) Individuelt projektarbejde 50 % (14) 36 % (10) 7 % (2) 4 % (1) 4 % (1) Problemorienteret projektarbejde Case-orienteret undervisning 50 % (14) 32 % (9) 14 % (3) 0 % (0) 4 % (1) Praktiske øvelser 25 % (7) 32 % (9) 32 % (9) 4 % (1) 7 % (2) Volontørtjeneste/praktik el. 25 % (7) 14 % (3) 11 % (3) 18 % (5) 32 % (9) lign. Fagenes dybde 43 % (12) 43 % (12) 14 % (4) 0 % (0) 0 % (0) Tværfagligheden 18 % (5) 43 % (12) 29 % (8) 7 % (2) 4 % (1) Metodekurser 18 % (5) 32 % (9) 21 % (6) 14 % (4) 14 % (4) Feltarbejde 21 % (6) 7 % (2) 7 % (2) 29 % (8) 36 % (10) Træning i faglig formidling 14 % (4) 36 % (10) 21 % (6) 4 % (1) 25 % (7) Selvstændigt laboratoriebaseret specialearbejde 4 % (1) 21 % (6) 4 % (1) 36 % (10) 36 % (10) Muligheden for at specialisere sig 18 % (5) 32 % (9) 25 % (7) 14 % (4) 11 % (3) Udbuddet af valgfag på LIFE 4 % (1) 11 % (3) 25 % (7) 39 % (11) 21 % (6) Valgfag på andre fakulteter eller universiteter i Danmark 0 % (0) 11 % (3) 11 % (3) 32 % (9) 46 % (13) Udlandsophold via udvekslingsaftale 0 % (0) 0 % (0) 4 % (1) 39 % (11) 57 % (16) Udlandsophold via selvstændigt arrangeret aftale 0 % (0) 0 % (0) 4 % (1) 39 % (11) 57 % (16) 2.2. Erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen En stor del af dimittenderne har haft erhvervsrelaterede aktiviteter i løbet af deres uddannelse på LIFE., hvilket fremgår af tabel 2.2. Tabel 2.2 Erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen Har du under din uddannelse på LIFE: - haft studierelevant arbejde? 64 % (18) - været i volontørtjeneste/praktik el. lign.? 25 % (7) - gennemført et projekt (fx speciale) i samarbejde med en virksomhed/organisation? Ja 75 % (21) 12

13 Projektsamarbejde er den mest udbredte aktivitet, som 75 % har haft. 64 % har haft et studierelevant arbejde, mens 25 % har været i volontørtjeneste/praktik. Der er ligeledes forskel på vurderingerne af, i hvilken grad erfaringerne fra de erhvervsrelaterede aktiviteter kan bruges i arbejdslivet. Dette fremgår af figur 2.2: Figur 2.2 Brug af erfaringer fra erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen I hvor høj grad vurderer du, at du i dit arbejdsliv kan bruge dine erfaringer fra - dit studiejob? - din volontørtjeneste/praktik? 13

14 - dit projektsamarbejde? Selvom volontørtjeneste/praktik den mindst udbredte erhvervsrelaterede aktivitet, modtager den således de mest positive vurderinger med 100 % (7), der i nogen eller høj grad vurderer, at de kan bruge erfaringerne i deres arbejdsliv, hvoraf 86 % svarer i høj grad. For studiejob og projektsamarbejde er vurderingerne stort set ens med henholdsvis 89 % (15) og 90 % (19) der i høj grad kan bruge erfaringerne i deres arbejdsliv. I denne forbindelse må der dog tages højde for det relativt lave antal respondenter, hvilket behæfter sammenligningen med en vis usikkerhed. Samlet set kan det dog konkluderes, at der er meget positive vurderinger af de erhvervsrelaterede aktiviteter. Der er desuden spurgt til, hvorvidt dimittenderne efter endt uddannelse har været ansat i den/de virksomhed(er), som de har haft erhvervsrelaterede aktiviteter hos. Studiejob er den aktivitet, der indebærer de bedste muligheder for senere ansættelse, idet 50 % af dem, der har gennemført denne aktivitet, senere er blevet ansat i den pågældende virksomhed/organisation. Til sammenligning gør dette sig gældende for 43 % af dem, der har været i volontørtjeneste/praktik og 33 % af dem, der har haft et projektsamarbejde. 14

15 3. Det første job I dette afsnit beskrives dimittendernes erfaringer med det første job. Afsnittet inkluderer både personer, der aktuelt er i beskæftigelse, og som har haft én eller flere tidligere beskæftigelse(r) samt personer, der aktuelt er jobsøgende, under fuldtidsuddannelse eller uden for arbejdsmarkedet, men som tidligere har været i beskæftigelse. Dette omfatter i alt 11 personer Vejen til det første job Af tabel 3.1. fremgår det, at den hyppigste vej til det første job går gennem annoncer i medierne, hvilket gør sig gældende for 46 %. Desuden har 36 % fundet det første job gennem deres faglige netværk, hvilket kan hænger sammen med de mange, der angav at have fået job gennem erhvervsrelaterede aktiviteter under uddannelsen. Tabel 3.1 Vejen til det første job Hvordan fandt du dit første job? Andel (antal) Annoncer i medierne (fagblad, jobdatabase, dagblad mv.) 46 % (5) Gennem mit private netværk 9 % (1) Gennem mit faglige netværk 36 % (4) Gennem uopfordret ansøgning 0 % (0) Arbejdsgiverne henvendte sig til mig 0 % (0) Via A-kassen 0 % (0) Via jobcenteret 9 % (1) Andet 0 % (0) I alt 100 % (11) 3.2. Ansættelsesområde Størstedelen af dimittenderne, 82 % (9), havde den første ansættelse på en offentlig institution, mens to havde den første ansættelse i privat virksomhed og 8 % (3). Ingen havde første ansættelse i en interesseorganisation. Lige mange, 27 % (3), var ansat i større virksomheder med over eller ansatte. Én var ansat i en virksomhed med ansatte, mens to var ansat i virksomheder med henholdsvis og 1-20 ansatte. Med hensyn til hvilken virksomhed, dimittenderne havde deres første job i, er der spurgt til både opgavetyper og dens arbejdsområde. Virksomhedens primære arbejdsopgaver fremgår af figur 3.2, hvor det ses, at størstedelen, 73 %, havde job i en virksomhed/organisation/institution, der primært beskæftigede sig med klinisk praksis. Også en del har svaret rådgivning/konsulentopgaver (36 %) og undervisning (27 %). Den person, der har svaret andet, har uddybet, at virksomheden beskæftigede sig med salg. 15

16 Tabel 3.2 Virksomhedens opgavetyper i det første job Hvilke af type opgaver blev primært varetaget af den virksomhed/institution/organisation, hvor du var ansat i dit første job? Andel (antal) (Sæt op til 2 kryds) Forskning 9 % (1) Forvaltning 0 % (0) Klinisk praksis 73 % (8) Produktion 0 % (0) Produktudvikling 0 % (0) Rådgivning/konsulentopgaver 36 % (4) Undervisning 27 % (3) Andet 9 % (1) Med hensyn til jobområde, svarer 91 % (10), at virksomheden kan placeres inden for sundhedsområdet, mens én har svaret andet. Dette er i tråd med figur 3.1, som viser, at 82 % (9) i nogen eller høj grad mener, at der var faglig sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse og deres første job, hvoraf fleste svarer i høj grad. Figur 3.1 Sammenhæng mellem uddannelse og det første job I hvor høj grad var der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit første job? 46 % (5) specificerer yderligere, at den første ansættelse lå i direkte forlængelse af specialet. 3.3 Jobfunktioner og kompetencer I tabel 3.3 ses det, hvilke jobfunktioner dimittenderne brugte tid på i deres første ansættelse. Der er en klar overvægt af personer, der brugte tid på rådgivning/vejledning, hvilket 27 16

17 % brugte noget tid på, og 73 % brugte meget tid på. Desuden har en mindre andel angivet at bruge noget eller meget tid på administration (64 %) samt undervisning/ formidling (64 %). Tabel 3.3 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i det første job Hvor meget tid bugte du på følgende jobfunktioner i din første Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid ansættelse? Administration 9 % (1) 55 % (6) 18 % (2) 18 % (2) Analyse/evaluering 0 % (0) 36 % (4) 46 % (5) 18 % (2) Forskning 9 % (1) 9 % (1) 18 % (2) 64 % (7) Kommunikation/PR 9 % (1) 18 % (2) 36 % (4) 36 % (4) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 9 % (1) 18 % (2) 36 % (4) 36 % (4) Ledelse/organisation 0 % (0) 9 % (1) 27 % (3) 64 % (7) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (11) Produktion 9 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 91 % (10) Produktudvikling eller -innovation 0 % (0) 18 % (2) 0 % (0) 82 % (9) Projektansøgninger 0 % (0) 9 % (1) 0 % (0) 91 % (10) Rådgivning/vejledning 73 % (8) 27 % (3) 0 % (0) 0 % (0) Undervisning/formidling 46 % (5) 18 % (2) 27 % (3) 9 % (1) Yderligere angiver to at have haft personaleansvar i deres første ansættelse, for henholdsvis 1-5 og medarbejdere. I tabel 3.4 ses dimittendernes vurderinger af, hvilke uddannelseskompetencer der var medvirkende til, at de fik deres første jo. De hyppigste kompetencer, som dimittenderne i nogen eller høj grad mener, var medvirkende til, at de fik deres første job, er praktisk viden inden for mit fagområde (82 %), evnen til at vælge den bedste metode (73 %) og evnen til at løse et konkret problem (72 %). 17

18 Tabel 3.4 Brug af kompetencer i det første job I hvilken grad mener du, at følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE, var medvirkende til, at du fik dit første job? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 27 % (3) 27 % (3) 18 % (2) 18 % (2) 9 % (1) Evnen til at generalisere 18 % (2) 46 % (5) 18 % (2) 9 % (1) 9 % (1) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 27 % (3) 36 % (4) 18 % (2) 9 % (1) 9 % (1) 36 % (4) 36 % (4) 9 % (1) 9 % (1) 9 % (1) 27 % (3) 46 % (5) 9 % (1) 9 % (1) 9 % (1) 27 % (3) 27 % (3) 9 % (1) 18 % (2) 18 % (2) 46 % (5) 18 % (2) 9 % (1) 9 % (1) 9 % (1) 46 % (5) 9 % (1) 18 % (2) 18 % (2) 9 % (1) 46 % (5) 18 % (2) 18 % (2) 9 % (1) 9 % (1) 64 % (7) 18 % (2) 0 % (0) 9 % (1) 9 % (1) 18

19 4. De ph.d.-studerende Som nævnt er der ud af den samlede undersøgelsespopulation 18 % (5), der er i gang med en ph.d., hvoraf alle er i gang med en almindelig ph.d. (i modsætning til en erhvervs-ph.d.) I dette afsnit beskrives deres vej til ph.d.-ansættelse, deres ansættelsesområde samt deres jobfunktioner og brug af kompetencer fra uddannelsen i ph.d.-stillingen Vejen til ph.d.-ansættelse To af de ph.d.-studerende angiver, at deres aktuelle ph.d.-ansættelse er deres første ansættelse. Disse er spurgt, hvordan de fik deres ph.d.-stilling 1. Den ene søgte et opslået stipendium, mens den anden selv søgte midler Ansættelsesområde 80 % (4) indskrevet på Københavns Universitet, mens én er indskrevet på Syddansk Universitet. Af dem, der er indskrevet på Københavns Universitet, er tre indskrevet på Det Biovidenskabelige Fakultet, og én er indskrevet på Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. I tråd med ovenstående mener 80 % (4), at der i høj grad er faglig sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse i klinisk ernæring og deres ph.d.-projekt, hvilket ses i figur 4.1. den sidste person mener, at der i mindre grad er sammenhæng mellem kandidatuddannelse og ph.d.-projekt. En enkelt specificerer yderligere, at ph.d.-projektet ligger i direkte forlængelse af specialet. 1 Det er valgt kun at spørge dimittenderne om vejen til deres første stilling, hvorfor de ph.d.-studerende, der har haft andre stillinger end den nuværende, er spurgt om vejen til ansættelse i spørgeskemadelen omhandlende første job. 19

20 Figur 4.1 Sammenhæng mellem uddannelse og ph.d.-projekt I hvor høj grad er der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit ph.d.-projekt? 4.3. Jobfunktioner og kompetencer Af tabel 4.1. ses det, ikke overraskende, at den jobfunktion, der bruges mest tid på blandt de ph.d.-studerende er forskning, som 80 % bruger noget eller meget tid på. En anden udbredt jobfunktion er undervisning/formidling 50 % bruger noget og 50 % bruger meget tid på. Desuden gør det sig gældende for både administration, analyse/evaluering samt projektansøgninger, at 60 % bruger noget tid på det, og 20 % bruger meget tid på det. Tabel 4.1 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i nuværende ph.d.-stilling Hvor meget tid bruger du på følgende jobfunktioner i din ph.d.- Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid stilling? Administration 20 % (1) 60 % (3) 20 % (1) 0 % (0) Analyse/evaluering 20 % (1) 60 % (3) 20 % (1) 0 % (0) Forskning 80 % (4) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) Kommunikation/PR 0 % (0) 60 % (3) 20 % (1) 20 % (1) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 0 % (0) 0 % (0) 80 % (4) 20 % (1) Ledelse/organisation 20 % (1) 20 % (1) 20 % (1) 40 % (2) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (5) Produktion 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (5) Produktudvikling eller - innovation 0 % (0) 20 % (1) 20 % (1) 60 % (3) Projektansøgninger 20 % (1) 60 % (3) 0 % (0) 20 % (1) Rådgivning/vejledning 0 % (0) 40 % (2) 40 % (2) 20 % (1) Undervisning/formidling 50 % (1) 50 % (1) 0 % (0) 0 % (0) To har angivet at bruge tid på andre jobfunktioner og nævner henholdsvis censor ved professionsbacheloruddannelsen i Sundhed og Ernæring og kurser/uddannelser. 20

21 Brugen af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende ph.d.-stilling fremgår af tabel 4.2. De mest anvendte kompetencer, som 100 % angiver at anvende i nogen eller høj grad, er evnen til at analysere, evnen til at definere relevante problemstillinger samt evnen til at vælge den bedste metode, hvoraf sidstnævnte kompetence indeholder flest personer, der svarer i høj grad (80 %). Omvendt er der færrest, der anvender evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper (40 %). For de øvrige kompetencer anvender % af dimittenderne dem i nogen eller høj grad. Generelt kan dimittenderne således siges at være positive over for tilegnelsen af de nævnte kompetencer gennem deres uddannelse samt anvendelsen af kompetencerne i deres nuværende ph.d.- stilling. Tabel 4.2 Brug af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende ph.d.-stilling I hvilken grad bruger du i din nuværende ph.d.-stilling følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 60 % (3) 40 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at generalisere 20 % (1) 60 % (3) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 60 % (3) 40 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 40 % (2) 40 % (2) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 80 % (4) 20 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 40 % (2) 40 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 20 % (1) 40 % (2) 0 % (0) 60 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 60 % (3) 20 % (1) 0 % (0) 20 % (1) 60 % (3) 0 % (0) 20 % (1) 0 % (0) 20 % (1) 20 % (1) 40 % (2) 20 % (1) 0 % (0) 20 % (1) En enkelt har benyttet sig af muligheden for at angive kompetencer, som der er brug for i den nuværende ph.d.-stilling, men som der ikke var mulighed for at tilegne sig gennem uddannelsen og angiver projektledelse. 21

22 5. Ansatte uden for forskningsområdet I dette afsnit beskrives de 68 % (19) af dimittenderne, der er i arbejde, med hensyn til vejen til ansættelse, ansættelsesområde samt jobfunktioner og brug af kompetencer fra uddannelsen i jobbet Vejen til jobbet Af de arbejdende svarer 12, at deres aktuelle job er deres første job. Disse er spurgt, hvordan de fik jobbet 2, og svarene på dette fremgår af tabel 5.1. Fire fandt deres job gennem annoncer i medier, og lige mange fandt jobbet gennem deres faglige netværk. De to, der svarer andet, specificerer, at de fik jobbet hos en virksomhed, hvor de havde henholdsvis studiejob og fuldtidsjob ved siden af studierne, hvilket kunne have været kategoriseret som job fået gennem det faglige netværk, som så ville indeholde halvdelen af respondenterne. Dette er i tråd med, at op mod halvdelen af de personer, der gennemfører erhvervsrelaterede aktiviteter gennem uddannelsen senere får job hos den virksomhed, de har arbejdet hos (jf. afsnit 2.2). Disse personer er yderligere spurgt, hvor lang tid der gik fra afsluttet kandidatuddannelse til aktuelt job. For 83 % (10) gik der 0-6 måneder og for 17 % (2) gik der 7-12 måneder. Tabel 5.1 Vejen til det nuværende job Hvordan fandt du dit nuværende job? Andel (antal) Annoncer i medier (fagblad, jobdatabase, dagblad mv.) 33 % (4) Gennem mit private netværk 8 % (1) Gennem mit faglige netværk 33 % (4) Gennem uopfordret ansøgning 8 % (1) Via A-kassen 0 % (0) Via jobcentret 0 % (0) Andet 17 % (2) 5.2. Ansættelsesområde Størstedelen af dimittenderne, 74 % (14), arbejder i en offentlig institution, mens 26 % (5) arbejder i en privat virksomhed. Inge har angivet at arbejde i en interesseorganisation. Størstedelen, 58 % (11), arbejder i store virksomheder/organisationer/institutioner med over ansatte. Derudover er der to i hver størrelse virksomhed inddelt i 1-20, 21-50, og ansatte. Af figur 5.2 fremgår det, hvilke typer opgaver de virksomheder, som dimittenderne er ansat i, primært varetager. Undervisning er mest udbredt med 47 % der angiver dette som én 2 Det er valgt kun at spørge dimittenderne om vejen til deres første stilling, hvorfor de arbejdende, der har haft andre stillinger end den nuværende, er spurgt om vejen til ansættelse i spørgeskemadelen omhandlende første job. 22

23 af de primære typer opgaver. Desuden er rådgivning/konsulentopgaver (37 %) og klinisk praksis (32 %) er udbredt. De to der har svaret andet, specificerer, at deres virksomhed primært varetager opgaver inden for salg. Tabel 5.2 Virksomhedens opgavetyper i nuværende job Hvilke af type opgaver blev primært varetaget af den virksomhed/institution/organisation, hvor du var ansat i dit første job? Andel (antal) (Sæt op til 2 kryds) Forskning 21 % (4) Forvaltning 5 % (1) Klinisk praksis 32 % (6) Planlægning 5 % (1) Produktion 0 % (0) Produktudvikling 5 % (1) Rådgivning/konsulentopgaver 37 % (7) Undervisning 47 % (9) Andet 11 % (2) Med hensyn til hvilket område virksomheden kan placeres i, svarer 63 % (12) sundhedsområdet, hvilket fremgår af figur % (3) svarer medicinalområdet, mens 11 % (2) svarer fødevareområdet. To svarer andet og specificerer henholdsvis en gros handel og uddannelse. Figur 5.1 Jobområde for nuværende job Inden for hvilket område vil du primært placere den virksomhed/institution/organisation, du er ansat ved? I tråd med ovenstående viser figur 5.2, at 89 % (17) mener, at der i nogen eller høj grad er sammenhæng mellem deres kandidatuddannelse og deres nuværende job, hvoraf flest mener, at der i høj grad er sammenhæng. To specificerer, at jobbet ligger i direkte forlængelse af deres speciale. 11 % (2) mener, at der i ringe grad er sammenhæng mellem uddannelse og job. 23

24 Figur 5.2 Sammenhæng mellem uddannelse og nuværende job I hvor høj grad er der faglig sammenhæng mellem din kandidatuddannelse og dit nuværende job? 5.2. Jobfunktioner og kompetencer Der er spurgt til, hvor meget tid dimittenderne bruger på forskellige jobfunktioner. Rådgivning/vejledning er klart den jobfunktion, flest bruger tid på, da 95 % bruger noget eller meget tid på dette. Også undervisning/formidling og administration er udbredt, idet henholdsvis 74 % og 58 % bruger noget eller meget tid på det. Tabel 5.3 Tidsforbrug på forskellige jobfunktioner i nuværende job Hvor meget tid bruger du på følgende jobfunktioner i dit nuværende Meget tid Noget tid Lidt tid Ingen tid job? Administration 11 % (2) 47 % (9) 32 % (6) 11 % (2) Analyse/evaluering 0 % (0) 21 % (4) 63 % (12) 16 % (3) Forskning 11 % (2) 16 % (3) 32 % (6) 42 % (8) Kommunikation/PR 5 % (1) 21 % (4) 26 % (5) 47 % (9) Kontrol (fx af kvalitet og sikkerhed) 5 % (1) 11 % (2) 53 % (10) 32 % (6) Ledelse/organisation 0 % (0) 11 % (2) 21 % (4) 68 % (13) Naturforvaltning 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (19) Produktion 0 % (0) 0 % (0) 5 % (1) 95 % (18) Produktudvikling eller innovation 0 % (0) 11 % (2) 32 % (6) 58 % (11) Projektansøgninger 0 % (0) 0 % (0) 32 % (6) 68 % (13) Rådgivning/vejledning 63 % (12) 32 % (6) 5 % (1) 0 % (0) Undervisning/formidling 58 % (11) 16 % (3) 21 % (4) 5 % (1) Yderligere angiver 11 % (2) at have personaleansvar, hvilket er for henholdsvis 1-5 og 6-10 medarbejdere. Med hensyn til anvendelsen og tilegnelsen af kompetencer ses det i tabel 5.4, at andelen, der angiver at brugekompetencerne i nogen eller høj grad, er %. Generelt er der 24

25 dermed mange, der har tilegnet kompetencerne gennem studiet, og mange der angiver at anvende dem i deres nuværende job. Særligt positivt vurderet er kompetencerne evnen til at analysere og evnen til at løse et konkret problem, som henholdsvis 95 % og 94 % angiver at bruge i nogen eller høj grad. Andre højt vurderede kompetencer er praktisk viden inden for mit fagområde (89 %) og evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper (85 %). Tabel 5.4 Brug af kompetencer tilegnet gennem uddannelsen i nuværende job I hvilken grad bruger du i dit nuværende job følgende kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse på LIFE? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kompetence ikke tilegnet gennem uddannelse Evnen til at analysere 32 % (6) 63 % (12) 5 % (1) 0 % (0) 0 % (0) Evnen til at generalisere 21 % (4) 53 % (10) 21 % (4) 0 % (0) 5 % (1) Evnen til at definere relevante problemstillinger Evnen til at løse et konkret problem Evnen til at vælge den bedste metode Evnen til at planlægge og styre et projekt Evnen til at formidle faglige problemstillinger og løsninger til forskellige målgrupper Evnen til at samarbejde med andre med den samme faglige baggrund som mig Evnen til at samarbejde med andre med en anden faglig baggrund end mig Praktisk viden inden for mit fagområde 26 % (5) 53 % (10) 21 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 26 % (5) 68 % (13) 5 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 37 % (7) 37 % (7) 21 % (4) 5 % (1) 0 % (0) 16 % (3) 47 % (9) 21 % (4) 5 % (1) 11 % (2) 53 % (10) 32 % (6) 5 % (1) 11 % (2) 0 % (0) 47 % (9) 21 % (4) 21 % (4) 11 % (2) 0 % (0) 42 % (8) 32 % (6) 21 % (4) 5 % (1) 0 % (0) 63 % (12) 26 % (5) 5 % (1) 5 % (1) 0 % (0) Fem har yderligere benyttet sig af muligheden for at angive nogle kompetencer, som de har brug for i deres nuværende job, men som der ikke var mulighed for at tilegne sig gennem uddannelsen. Disse specificerer henholdsvis projektledelse (to personer), børneernæring, formidling samt pædagogiske evner/psykisk forståelse. 25

26 6. Ledighed I dette afsnit beskrives de tre dimittender, der er jobsøgende. Den ene person har været ledig i 0-6 måneder, mens to har været det i 6-12 måneder. To har ingen tidligere ansættelser haft, mens én har haft to tidligere ansættelser efter endt uddannelse. I tabel 6.1 ses dimittendernes syn på hovedårsagerne til deres ledighed. To mener henholdsvis, at uddannelsen ikke har givet dem de nødvendige kompetencer, at der ikke bliver opslået job med relevans for ansøgere med deres faglige profil og at der er mange ansøgere til de stillinger, der bliver opslået. Én mener, at vedkommendemangler erhvervserfaring, og én er forhindret i arbejde pga. graviditet, barsel eller manglende børnepasningsmuligheder. Grundet det lave antal respondenter er der dog for stor usikkerhed forbundet med at udlede noget generelt af fordelingen. Tabel 6.1 Hovedårsager til ledighed Hvad mener du er hovedårsagerne til, at du er ledig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Min uddannelse har ikke givet mig de nødvendige kompetencer 67 % (2) Der har ikke været jobs, jeg har været interesseret i at søge 0 % (0) Jeg mangler erhvervserfaring 33 % (1) Jeg ønsker ikke/har ikke mulighed for at flytte for at få arbejde 0 % (0) Der bliver ikke opslået job med relevans for ansøgere med min faglige profil 67 % (2) Jeg har ikke det nødvendige netværk 0 % (0) Der er mange ansøgere til de stillinger, jeg søger 67 % (2) Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger 0 % (0) Jeg er ikke god nok til at gå til ansættelsessamtale 0 % (0) Graviditet/barsel eller manglede børnepasningsmuligheder 33 % (1) Jeg ønsker ikke at få arbejde 0 % (0) Jeg står p.t. ikke til rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 0 % (0) Andet 0 % (0) 26

27 7. Efter- og videreuddannelse 39 % (11) af den samlede undersøgelsespopulation deltager eller har deltaget i efter- eller videreuddannelse. 36 % (4) tager/har taget andre korte kurser 3, 18 % (2) tager/har taget enkelte kurser på master-/diplom-/hd-uddannelse, og én tager/har taget en hel masteruddannelse. De fem, der har svaret andet, specificerer henholdsvis: ph.d., projektstyringskursus, lægemiddelkonsulent, good clinical practise -kursus og lederuddannelse. 73 % (8) tog selv initiativ til efter- eller videreuddannelse, mens der er én i hver af kategorierne: leder tog initiativet, fælles initiativ fra medarbejder og leder samt arbejdsformidlingens/a-kassens initiativ. De hyppigste årsager er således muligheden for nye jobfunktioner inden for ansættelsesområdet (55 %), ønske om at få specifikke kompetencer (46 %) samt ønske om personlig udvikling (46 %) Tabel 7.1 Årsager til deltagelse i efter- eller videreuddannelse Hvorfor har du valgt at efter- eller videreuddanne dig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Det giver mulighed for nye jobfunktioner inden for mit ansættelsesområde 55 % (6) Efteruddannelse giver bedre mulighed for at få højere løn 0 % (0) Krav/ønske fra arbejdsgiver 27 % (3) Ønske om at skifte ansættelsesområde (fx til anden branche) 18 % (2) Ønske om at få specifikke kompetencer (fx IT, sprog) 46 % (5) Ønske om at få færdigheder som ikke har direkte relevans for mit job 0 % (0) Ønske om personlig udvikling 46 % (5) Der lå ingen klare grunde bag 0 % (0) Andet 18 % (2) Udover de 11, der har deltaget eller aktuelt deltager i efter- eller videreuddannelse, overvejer 61 % (17) at gøre det inden for de næste 3 år. Her er andre korte kurser mest populære, idet 65 % (11) overvejer at tage denne type efter- eller videreuddannelse. Tre overvejer henholdsvis diplomuddannelse og enkelte kurser på master-/diplom-/hd-uddannelse, og én overvejer at tage en masteruddannelse. Hvilke fagområder dimittenderne overvejer at tage efter- eller videreuddannelse indenfor fremgår af tabel 7.2. Over halvdelen, 53 %, overvejer at tage efter- eller videreuddannelse inden for kommunikation/formidling, og 35 % overvejer at tage det inden for ledelse/organisation. Af de otte, der svarer andet, specificerer tre ernæring, to medicin, én fysioterapi, én sundhed og idræt og én salg. 3 Andre henviser i denne sammenhæng til den svarkategori, der står ovenover, som er enkelte kurser på maser-/diplom-/hd-uddannelse. Andre korte kurser er således korte kurser, der ikke hører under denne kategori. 27

28 Tabel 7.2 Overvejer efter- eller videreuddannelsesområder inden for de næste 3 år Inden for hvilke områder overvejer du at efter- eller videreuddanne dig? (Sæt gerne flere kryds) Andel (antal) Fremmedsprog 17 % (3) Fødevareområdet 6 % (1) IT 0 % (0) Jura 0 % (0) Kommunikation/formidling 53 % (9) Landskabsforvaltning 0 % (0) Ledelse/organisation 35 % (6) Miljø og energi 0 % (0) Naturressourceområdet 0 % (0) Veterinærområdet 0 % (0) Økonomi 12 % (2) Andet, skriv hvilket 47 % (8) Ved ikke 6 % (1) 28

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Food Science and Technology Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi

Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2010 Biologi-Bioteknologi Caroline Skov-Carlsen Jesper Lassen Juli 2010 2

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

46 % af respondenterne er kvinder 54 % er mænd og de har en gennemsnitsalder på 27,5 år.

46 % af respondenterne er kvinder 54 % er mænd og de har en gennemsnitsalder på 27,5 år. 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation

Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom-

Læs mere

24 respondenter (89%) er mænd, 3 er kvinder og de har en gennemsnitsalder på knap 29 år.

24 respondenter (89%) er mænd, 3 er kvinder og de har en gennemsnitsalder på knap 29 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede arbejde/job...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Dimittendundersøgelse Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Dimittendundersøgelse 2017 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Datagrundlag... 4 Dataindsamling... 4 Dimittendernes uddannelse... 5 Dimittendernes lønnede

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen

Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen Dagsorden: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen i kemi Torsdag den 17. november 2016, kl. 10.00 14.00 Mødet afholdes: Haldor Topsøe

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Moderne Indien og Sydasienstudier Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere