SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK"

Transkript

1 SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel 2 - Organisatoriske bestemmelser... 2 Kapitel 3 - Administrative bestemmelser... 3 Kapitel 4 - Race og klasseinddeling... 4 Kapitel 5 - Bedømmelsesgrundlag (vejledning for hundeførere)... 4 Kapitel 6 - Afprøvning i begynderklasse... 5 Kapitel 7 - Afprøvning i Åbenklasse... 5 Kapitel 8 - Afprøvning i Vinderklasse... 6 Kapitel 9 - Dansk Markprøvemesterskab for Spaniels... 6 Kapitel 10 - Dansk Brugschampionat (DKBRCH)... 6 Kapitel 11 - Spaniel Klubbens vand/land prøve... 7 Side 1 af 7

3 Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne 1 Markprøvens formål At vejlede og højne avlsarbejdet ved at vurdere spaniels jagtlige egenskaber, samarbejdsvillighed og dressurbarhed. At dokumentere værdien af spaniels som alsidige jagthunde såvel i vand og på land. At bidrage til højnelse af jagtkulturen og fremme respekten for jagt med stødende og apporterende hund (spaniels). 2 Prøvernes tilrettelæggelse Prøverne skal tilrettelægges således, at de ligner praktisk jagt mest muligt. Hundene skal så vidt muligt prøves på naturligt forekommende vildt og fortrinsvis i afvekslende terræn med krat, skrub eller anden vegetation. Hundene kan dog også prøves på åben mark med henblik på at få et bedre indtryk af deres søgsmønster. Det tilstræbes, at hundene under hensyntagen til forholdene, afprøves under ens vilkår på samme prøve. Kapitel 2 - Organisatoriske bestemmelser 3 Arrangering af markprøver Anerkendte markprøver for spaniels afholdes af Spanielklubbens brugshundeudvalg eller af Dansk Kennel Klub eller - efter bemyndigelse fra brugshundeudvalget - af Spanielklubbens regioner for så vidt angår begynderklasse. Tid, sted og dommere skal godkendes af Spanielklubbens bestyrelse. Prøver, der afholdes i jagtsæsonen, kan søges godkendt som internationale prøver (CACITprøver). Ansøgning om tildeling af CACIT (det internationale certifikat for opnåelse af international brugschampionat) skal af brugshundeudvalget være sendt til DKK inden for den frist som DKK angiver. Ved annoncering af prøver og i programmet skal der oplyses, at prøven søges afholdt som en international prøve. For at prøven kan afholdes som sådan, skal der deltage mindst 6 hunde. Kan dette krav ikke opfyldes, afgør brugshundeudvalget, om prøven skal aflyses eller om den skal gennemføres som national prøve. Tilmeldinger er i alle tilfælde bindende for hundeførerne. 4 Dommere Stk. 4 Brugshundeudvalget udpeger det fornødne antal dommere. Danske dommere skal være autoriserede markprøvedommer for spaniels, samt være medlem af DKK. Udenlandske dommeres skal før invitationen være godkendt af DKK. På internationale prøver skal anvendes mindst to dommere eller en dommer samt en sekretær/assistent. Dommeren dømmer inden for disse markprøvereglers rammer efter sit frie skøn, og dommerens bedømmelse og præmiering af hundene er endelig og kan ikke appelleres. Dommerne har pligt til at modtage en af brugshundeudvalget tildelt dommer aspirant. 5 Prøvelederen Brugshundeudvalget udpeger/godkender en prøveleder, der er ansvarlig for prøvens afvikling, herunder for at prøvereglerne overholdes. Prøvelederens afgørelse kan ikke gøres til genstand for diskussion under prøven. Side 2 af 7

4 Stk. 4 6 Skytterne Stk. 4 7 Hjælpere Prøvelederen kan bortvise deltagere og publikum, der overtræder de foreskrevne ordensregler eller modarbejder Spanielklubbens eller DKK's interesser. Bortvisninger indberettes til brugshundeudvalget. Eventuelle klager over prøvens afvikling kan på dagen mundtligt fremføres over for prøvelederen. Dennes afgørelse kan efter prøven, og inden tre dage skriftligt ankes til brugshundeudvalget, der træffer den endelige afgørelse efter høring af involverede parter. Prøvelederen sørger for, at der på forårsprøver er en skytte til hvert hold, kan evt. være dommeren. På efterårets prøver skal der være en til to skytter pr. hold, i åben- og vinderklassen. I begynderklassen kan skytten evt. være dommeren. På CACIT-prøver om efteråret skal der være to skytter. Skytterne skal følge dommerens anvisninger. Der kan kun fældes fugl, som hunden har kontakt med. Kun på dommerens forlangende skal der fældes fugl, der ikke er rejst af hunden. Prøvelederen skal sørge for at der i begynderklassen er en duekaster/bærer. Prøvelederen skal sørge for at hvert hold har en stedkendt terrænleder, det kan evt. være duekasteren eller en skytte. Kapitel 3 - Administrative bestemmelser 8 Ret til at deltage på markprøver Hunden skal inden tilmelding have en DKK stambog eller anden af DKK anerkendt stambog. Følgende hunde kan dog ikke deltage: a. Hunde, der tilhører eller inden for det sidste år har tilhørt en dommer eller dommeraspirant i den pågældende klasse. b. Hunde, der ejes eller føres af personer, der er medlemmer af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af FCI's medlemsorganisationer. c. Hunde, der ikke er vaccinerede i henhold til gældende bestemmelser. d. Løbske tæver, kan deltage, men prøvelederen skal underrettes senest dagen før prøven. e. Hanhunde, der mangler den ene eller begge testikler, kan deltage i begynder og åbenklasse. 9 Tilmelding og gebyr Brugshundeudvalget fastsætter tilmeldingsfristen. Tilmelding sker på en særlig blanket, der indsendes til brugshundeudvalget inden fristens udløb eller via Hundeweb. Tilmelding er kun gyldig, hvis også gebyret modtages inden fristens udløb. Udenlandske deltagere kan dog betale på stedet før prøvens start. Der skal betales for alle tilmeldte hunde, uanset om de møder eller ej. Gebyret tilbagebetales kun, hvis prøven aflyses, hvis der forudgående meldes afbud på grund af løbetid eller dyrelægeattesteret sygdom, eller hvis hunden i henhold til 8 stk. 2A, ikke må dømmes af den pågældende dommer eller dommeraspirant. Stk. 4 Der tilbagebetales ikke gebyr ved dommerændringer. 10 Aflysning Side 3 af 7

5 . Brugshundeudvalget forbeholder sig ret til at aflyse en markprøve. Er der samlet tilmeldt færre end 5 hunde, skal prøven altid aflyses. Ved aflysning tilbagebetales gebyrer. 11 Begrænsning i deltagerantallet Deltagerantallet kan begrænses. Tildelingen af pladser sker ved lodtrækning mellem de tilmeldinger, som er modtaget rettidigt. Udskudte deltagere får gebyret tilbagebetalt. Udskudte hunde har førsteret til at deltage i senere prøver i samme klasse. 12 Startrækkefølgen Brugshundeudvalget fordeler hundene på eventuelle hold. Startrækkefølgen inden for hvert hold afgøres ved lodtrækning på stedet før prøvens start. Kapitel 4 - Race og klasseinddeling 13 Raceinddeling På prøver med flere deltagende racer præmieres og placeres hundene i to adskilte kategorier: Lavbenede typer som er: Amerikansk Cocker Spaniel, Engelsk Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, Sussex Spaniel og Field Spaniel. Højbenede typer som er: Engelsk Springer Spaniel, Welsh springer Spaniel og Irish Water spaniel. 14 Klasseinddeling Begynderklasse: Her kan alle hunde (Spaniels) deltage uanset alder. Hunde kan dog max blive bedste hund 2 gange. Se kapitel 6. Åbenklasse: Åbenklasse er for hund, der er mindst 15 måneder gamle, der har bestået en begynderklasse markprøve og DJU Apporterings prøve eller en DJU slæb og apporterings prøve. Hunde kan dog max blive bedste hund 2 gange. Se kapitel 7. Vinderklasse: Vinderklasse er for hunde, der i åbenklasse har opnået mindst 1. præmie, samt DJU Slæb og apporteringsprøve og mindst very good på en FCI anderkendt udstilling. Udenlandske deltagende hunde skal have opfyldt tilsvarende ovenstående krav. Se kapitel 8. Stk. 4 Har hunden deltaget i en højere klasse, kan den ikke senere deltage i en lavere klasse. Kapitel 5 - Bedømmelsesgrundlag (vejledning for hundeførere) 15 Føring af hundene Hundene skal arbejde selvstændigt. De skal fortrinsvis dirigeres ved hjælp af tegn. For hyppig brug af stemme eller fløjten vil blive regnet som tegn på mangelfuld lydighed. 16 Udgangspunkter i bedømmelsen Hundene bedømmes med hensyntagen til deres race- og typepræg. Der lægges vægt på karakteristisk fart, stil og mønster. Hundene skal opfylde de krav, der er fastsat for de enkelte klasser. Enkelte fejl behøver ikke at være at diskvalificerende, men skal afvejes i forhold til klasse, arealets beskaffenhed og hundens samlede præstation. Hundene bedømmes i: Søg, hvor hundens evne til at opsøge og rejse vildtet afprøves. Er der vådområde på hundens areal, kan dommeren kræve dette afsøgt. Apportering af vildt fældet for hunden (i åben- og vinderklasse). Side 4 af 7

6 Kapitel 6 - Afprøvning i begynderklasse 17 Prøvens indhold Søg: Hundene afprøves enkeltvis. Hunden skal arbejde med god kontakt til føreren. Kortere prelninger regnes ikke for fejl. Apportering: Der fældes ikke vildt for hunden i begynderklasse. Hunden skal afprøves i apportering af koldt fuglevildt (due), som under afgivelse af skud, kastes ca. 20 meter, synligt for hund og fører. Knaldapportering regnes for fejl, men er ikke diskvalificerende. Føreren har krav på at få hunden afprøvet i begge discipliner. På den skriftlige bedømmelse af hundens arbejde, skal det for hver disciplin fremgå, om hunden har udført et præmieringsværdigt arbejde. 18 Vurdering af hundens præstation Hovedvægten lægges på det ivrige og passionerede arbejde i god kontakt med føreren, mens kravene til lydighed og træning nedprioriteres i forhold hertil. 19 Præmiering For at kunne præmieres, med 1. eller 2. præmie, må hunden ikke have begået alvorlige fejl for klassen. Der kåres blandt de hunde, som opnår 1. præmie en "bedste hund" (BH) i hver af racekategori, lavbenet samt højbenet (se 13 stk. 1). Kapitel 7 - Afprøvning i Åbenklasse Før tilmelding skal DJU's Apporteringsprøve eller DJU's Slæb og apporteringsprøve være bestået, samt en begynderklasse markprøve. 20 Prøvens indhold Søg: Hundene afprøves enkeltvis. Hunden skal arbejde under bøssen, og den skal med god kontakt til føreren afsøge terrænet i god fart og stil. Der kræves en for praktisk jagt nødvendig effektivitet og lydighed, herunder ro ved opfløj /opspring og skud. Hunden skal udrede og rejse mindst ét stykke vildt (jagtbart for haglbøsse) for at kunne præmieres. Apportering: Fældes der vildt for hunden skal dette apportereres. Rejses der hare og denne skydes skal den apporteres. Begår hunden diskvalificerende fejl, eller er dens arbejde utilstrækkeligt, tages den ud af prøven uden videre afprøvning. 21 Præmiering For at kunne præmieres skal hunden have været for vildt, og den må ikke have begået alvorlige fejl for klassen. Hundens præstation bedømmes med 1. præmie, 2. præmie eller 0 præmie. Hvis hunden ikke kommer for vildt, kan give prædikatet "ikke for vildt". Der kåres blandt de hunde, som opnår 1. præmie en "bedste hund" (BH) i hver af racekategori, lavbenet samt højbenet (se 13 stk. 1). Side 5 af 7

7 Kapitel 8 - Afprøvning i Vinderklasse Før tilmelding skal DJU's Slæb- og Apporteringsprøve være bestået og hunden skal have opnået præmiering med mindst very good på en FCI anderkendt udstilling. 22 Forårs vinderklasse I vinderklasser, der afholdes uden for jagtsæsonen, afprøves hundene som i åben klasse. Dog er kravene til hundens præstationer og format generelt skærpede. I søget kan hundene også afprøves i parsøg, og de skal under et sådant respektere markhundens terræn og det vildt denne rejser. 23 Efterårs vinderklasse Stk 1. Efterårets vinderklasse afholdes i jagtsæsonen, og der skal fældes vildt for hver hund. Apportering af "koldt" vildt er ikke tilladt, undtaget være i "force majeure" tilfælde. I så fald skal der bruges vildt fældet på dagen. 24 Præmiering og placering Hundene kvalitetsbedømmes med 1. præmie, 2. præmie eller 0 præmie eller prædikatet "ikke for vildt". "Ikke for vildt" kan benyttes, hvis hunden ikke kommer for vildt eller hvis der på efterårets vinderklasse markprøve ikke fældes vildt for hunden. De hunde, der i de indledende heats har kvalificeret sig til 1. præmie konkurrencebedømmes inden for hver racekategori, således at de fire bedste hunde inden for lavbenet samt højbenet (se 13 stk. 1) placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder, dersom dommeren finder kvaliteten høj nok. Præmieringen er dog ikke endelig førend hunden er færdigbedømt, hvilket indebærer, at præmieringsgraden kan ændres, hvis hunden laver fejl i konkurrencebedømmelsen. Ved graverende fejl kan hunden, efter dommerskøn, diskvalificeres. På nationale prøver kan danske hunde, der allerede er tildelt titlen DKBRCH tildeles Ærespræmie. Stk. 4 På international prøve kan 1. vinder tildeles CACIT. Kapitel 9 - Dansk Markprøvemesterskab for Spaniels 25 Markprøvemesterskab Spanielklubben kan hvert efterår afholde markprøvemesterskab på den sidste markprøve, såfremt 5 hunde er tilmeldt i vinderklassen. Hunde deles i kategorierne lavbenede og højbenede (se 13 stk. 1). Der præmieres som i 24 stk. 2 Kapitel 10 - Dansk Brugschampionat (DKBRCH) 26 Brugschampionat (DKBRCH) For at blive Dansk Brugschampion kræves tre gange 1. vinder i vinderklasse, hvoraf mindst to vinderplaceringer skal være opnået på efterårsprøve. Præmieringerne skal være opnået under mindst 2 forskellige dommere. Eller: 5 vinderplaceringer i vinderklasse (1., 2., 3. eller 4. vinder), hvoraf mindst to vinderplaceringer skal være 1. vinder, og mindst én 1. vinderplacering skal være opnået på efterårsprøver. Mindst Side 6 af 7

8 to vinderplaceringer skal være opnået på efterårsprøver. Præmieringerne skal være opnået under mindst tre forskellige dommere. 27 Internationalt Brugschampionat Reglerne fastsættes til enhver tid af Federation Cynologique International (FCI). Bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 er derfor forbeholdt for senere ændringer. Der kan ikke søges om internationalt brugschampionat, førend hunden er blevet dansk brugschampion. Hunden skal erhverve 2 CACIT i 2 forskellige lande, således at der går mindst ét år og én dag mellem første og sidste CACIT. Stk. 4 Hunden skal efter at være fyldt 15 måneder have opnået mindst very good på en international udstilling Kapitel 11 - Spaniel Klubbens vand/land prøve Spanielklubbens Vand/land prøve, og markprøve begynder klasse, er tilsammen adgangsgivende til brugshundeklassen på udstillinger, og for at kunne opnå Eksteriør championat (DKCH). Land/vand prøven kan afvikles før, under (hvis det er muligt, efter prøvelederens skøn) eller efter, markprøven i begynderklassen. 28 Prøveregler Prøven består af 2 discipliner: 1. Apportering af 1 stk. koldt fuglevildt (due) fra vand. 2. Apportering af 1 stk. fuglevildt (due) fra land Stk.2 Prøven forløber samt bedømmes efter DJU's regler for apporteringsprøve som er beskrevet i Fælles Markprøve Regler. Hunden skal have mindst 5 point i både disciplin 1, og 2 for at have bestået prøven. 29 Stambogsføring og præmier Resultatet af prøven registreres i hundens resultatbog og præmieregister i DKK. Blandt de hunde der er bestået, kåres en bedste hund. 30 Forklaring til disciplinerne. Vedr. prøveregler se DJU's apporteringsprøve med følgende ændringer i nedenstående stk. 2 og 3. Skt. 2 Apportering af koldt fuglevildt (due) fra vand, er ændret til følgende: 1. Afstanden ændres til ca. 10 m. 2. Der afgives skud ved kast af due. 3. Duen må afleveres når hunden har 4 ben på land. Apportering af koldt fuglevildt (due) fra land med flg. ændringer: 1. Afstanden ændres til ca. 20 m. 2. Der kastes kun 1 due. Side 7 af 7

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 21. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler side

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 1. februar 2010. 33 ændret vedr. aflevering efter apportering fra vand 15. oktober 2011

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 27.08.2009 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2009 kl. 10 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle Til stede var Flemming Thune-Stephensen

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 10.10.2015 Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde lørdag den 10. oktober 2015 på Gørdinglund, Hessellundvej 5, 6690 Gørding. Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand,

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166

DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 DGSK efterårs vinderklasse 25.9.2010 ved Langebæk, Sjælland. Dommer Allan Nissen 166 Søren Thygesen, Østjyllands Fie 01365/2009 Østjyllands RB Fie slippes på stub og græs i modvind, anlægger et stort og

Læs mere

Referat DJU bestyrelse

Referat DJU bestyrelse Referat DJU bestyrelse 11.06.2014 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ,

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Årets dressus 1 prøve hund Max 6 dressur 1 prøver kan indgå i regnskabet. De opnåede point tæller.

Årets dressus 1 prøve hund Max 6 dressur 1 prøver kan indgå i regnskabet. De opnåede point tæller. Årets dressus 1 prøve hund Max 6 dressur 1 prøver kan indgå i regnskabet. De opnåede point tæller. Morrild Karlebo Vejen 6/7 Nr. Holste Horsens 8/9 Nr. Morrild DM Them Davids Esbjerg DKK reg. Nr. Navn

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder.

Formål med lektion. At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Jagthunderacer Formål med lektion At opbygge kendskab til forskellige jagthunderacers anvendelsesområder. Forskellige typer Stående Stødende Apporterende Gravsøgende Drivende(støvere) Schweisshunde De

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a.

Der var ønske om yderligere 1 punkt til dagsordenen. Den fremsendte dagsorden blev udvidet med 1 nyt punkt punkt 5a. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 2-2006 i Langhårsklubben Onsdag den 19. april 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark

Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark Referat af møde den 11. december 2017 afholdt på Fjeldsted Skovkro. Deltagere: FJD: Ole Dahl Madsen, Per Kristoffersen og Christian Johansen

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Fuldbrugsprøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Bilag 05 Avlskommissorium med forlag til rettelser Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Avlskommissorium vedtaget på generalforsamlingen 7. april 2018-28. april 2019 1 Formål og formalia

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Gældende statutter for Spaniel Klubbens pokaler og årskonkurrencer pr. 1. januar 2015

Gældende statutter for Spaniel Klubbens pokaler og årskonkurrencer pr. 1. januar 2015 Gældende statutter for Spaniel Klubbens pokaler og årskonkurrencer pr. 1. januar 2015 KLUBCHAMPION KLBCH Titlen Klubchampion tildeles den hund, der 4 gange, af mindst 3 forskellige dommere, har fået klubcertifikat.

Læs mere