Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012"

Transkript

1 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre Side 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7 Resultatopgørelse pr. 31. marts Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget)...9 Finansiering...9 Serviceudgifter...9 Udvalget for Miljø og Teknik...9 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Erhvervsudvalget...10 Udvalget for Børn og Unge...11 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...12 Socialudvalget...12 Økonomiudvalget...13 Overførselsindkomster:...14 Renter...15 Anlæg...15 Udvalget for Kultur og Plan...16 Udvalget for Børn og Unge...16 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...17 Socialudvalget...17 Økonomiudvalget...17 Finansieringsoversigt...17 Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse...17 Finansforskydninger:...18 Acadre Side 2

3 Indledning INDLEDNING Forliget om finansloven 2011 indebærer strammere sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte ramme for serviceudgifter. Ligeledes indebærer kommunens økonomi, at det er en nødvendighed, at budgettet overholdes, og at der ikke sker et utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf vedtog Økonomiudvalget følgende principper for kommunens økonomistyring: Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Resumé På baggrund af forbruget i årets første 3 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder kan det konstateres, at såfremt det vedtagne budget 2012 skal overholdes, krævet det en fortsat stram økonomisk styring. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 udviser et forbrug af kassen på 23,0 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 14,0 mio. kr. I 2012 forventes jf. nedenstående en videreførsel af de nuværende sanktionsregler, såfremt kommunerne i 2012 overskrider deres vedtagne budget for serviceudgifter. På baggrund af budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 forventes Svendborg Kommune at ligge ca. 1,5 mio. kr. under det vedtagne budget. KL har anmodet alle kommuner om at indberette de foreløbige forventninger til regnskab Hovedkonklusionen er, at serviceudgifterne forventes at ligge ca. 0,5 mia. kr. under budgettet for På nuværende tidspunkt er der således ikke udsigt til en eventuel sanktion i Forslag til ny sanktionslov for kommuner: 25. april 2012 har regeringen fremsat nyt forslag til sanktionslov med virkning fra og med tilskudsåret Forslaget fastlægger dels regler for sanktion for 2012, dels regler for sanktion for budget 2013 og frem. For regnskabsår 2012 er foreslået følgende: Hvis regnskab 2012 for kommunerne under et overskrider de vedtagne budgetter for 2012: o o 40 pct. afregnes kollektivt for kommunerne under ét 60 pct. afregnes individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter Tillægsbevilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,10 mio. kr., som tilføres kassen Der henvises til særskilt pkt. på dagsordnen. Sidste nyt vedr. vejafvandingsbidrag Svendborg Kommune modtog i april et fornyet udkast til afgørelse om vejafvandingsbidrag som udviser en samlet ekstrabetaling på ca. 13 mio. kr. for årene under ét. Acadre Side 3

4 Indledning Der foreligger af Konkurrencestyrelsen ingen udmeldte metoder for beregning af størrelsen på vejafvandingen, hvorved opgørelserne beror på skønsmæssige vurderinger. Brøndby Kommune udformede en model, som efterfølgende er blevet anerkendt af Forsyningssekretariatet og offentliggjort af KL til videre brug for landets kommuner. Svendborg Kommune har udarbejdet og fremsendt en ny opgørelse til Forsyningssekretariatet den 8. maj Opgørelsen bygger på samme kriterier som Brøndby Kommunes og udviser en kraftig reduceret opgjort forskel mellem beregnet bidrag og afregnet bidrag. Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) har imidlertid den 11. maj 2012 offentliggjort, at Forsyningssekretariatet trækker deres afgørelse for Brøndby Kommune tilbage, og at alle kommuner snarligt vil få en orientering herom. Acadre Side 4

5 Sammenfatning SAMMENFATNING Et væsentligt sigtepunkt i kommunens økonomistyring i 2012 er fortsat overholdelse af vedtaget budget for kommunens serviceudgifter, samt at der ikke i 2012 gives tillægsbevillinger finansieret af kassen. Det kræver, at der fra den centrale administrative og politisk ledelse løbende er fokus på overholdelse af det vedtagne budget Forventet regnskab 2012 sammenholdt med vedtaget budget 2012 RESULTATOPPGØRELSE PR. 31. MARTS 2012 sopgørelse i mio. kr Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet 2012 Afv. Forv. vs. Korr. Budget Afv. For. vs. Vedt. Budget A. Det skattefinansierede område Finansiering i alt , , , ,2-32,9-32,9 Serviceudgifter i alt 2.374, , , ,8-1,4-1,5 Overførselsudgifter 810,6 834,8 835,3 872,3 37,0 37,5 Driftsudgifter i alt 3.185, , , ,1 35,6 36,0 Rente 29,5 35,7 71,7 31,3-40,3-4,3 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -112,2-92,6-56,2-93,8-37,6-1,2 Anlægsudgifter i alt 125,1 138,9 161,3 147,2-14,1 8,3 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 12,9 46,3 105,1 53,4-51,7 7,1 Finansieringsoversigt 2011 Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet 2012 Afv. Forv. vs. Korr. Budget Afv. For. vs. Vedt. Budget Finansforskydninger m.m. i alt -46,6-32,3-42,6-30,4 12,2 1,9 Afdrag på lån 182,4 43,8 326,0 326,5 0,4 282,6 Låneoptagelse -190,7-53,0-374,8-360,3 14,5-307,3 Finansforskydninger -37,2-23,1 6,2 3,5-2,7 26,6 Kursreguleringer -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver -33,7 14,0 62,5 23,0-39,5 9,0 På baggrund af forbruget i årets første 3 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder udviser det forventede regnskab et forbrug af kassen på 23,0 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 14,0 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser resultatet af ordinær drift et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På finansieringssiden forventes netto en merindtægt på 32,9 mio. kr. Heraf kan 30 mio. kr. henføres til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i Merindtægten modsvares af tilsvarende merudgifter vedr. forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget (overførselsudgifter). Vedr. serviceudgifter forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Svendborg Kommune overholder således den udmeldte serviceramme for Vedr. overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 37,5 mio. kr., som primært vedr. merforbrug på beskæftigelsestilskuddet på 30 mio. kr. samt merudgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Acadre Side 5

6 Sammenfatning Kommunernes Landsforening forventer dog på nuværende tidspunkt ikke at der bliver tale om en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2012, da der samtidig på landsplan forventes et mindreforbrug til øvrige overførsler. I Svendborg Kommune forventes der ikke at kunne opnås balance i overførselsudgifterne. Vedrørende 2011 forventer KL til gengæld en positiv efterregulering af budgetgarantien, som på landsplan er skønnet til at udgøre 759 mio. kr., som pt. ikke er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat. På kommunens anlægsbudget ligger det forventede regnskab 8,3 mio. kr. over det vedtagne budget. Samlet anlægsoversigt opdelt i kvalitetsfond og øvrige for kr. Vedtaget Korrigeret Forbrug s.m. Forventet Overført fra Overførsel til P.org./sted budget 2012 budget regnskab Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder i alt For anlæg vedrørende kvalitetsfondsmidler udgør det forventede forbrug 61,1 mio. kr. I forhold til det modtagne bloktilskud vedrørende kvalitetsfondsmidler på 21,0 mio. kr. skal der afholdes udgifter for minimum 42,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunen har deponeret 20,1 mio. kr. vedr. manglende forbrug af anlægsmidler i Såfremt de deponerede midler skal frigives, kræver det yderligere anlægsudgifter på 40,2 mio. kr. I nedenstående tabel er vist det samlede krav til anlægsforbrug sammenholdt med deponerede midler. På baggrund af økonomirapporten for januar kvartal 2012 forventes det, at kommunen skal have frigjort deponering på 9,5 mio. kr. Frigivelsen foretages fysisk ultimo 2012, idet beløbet ændrer sig løbende. Deponeringskrav Bloktilskud på 21,0 mio. kr. medfører anlægskrav på Deponering 2011 = 20,107 Hvis frigives, så anlægskrav på Anlægskrav i 2012 i alt Forventede anlægsudgifter på Kvalitetsfondsområdet Forskel Halvdelen til deponering pr Faktisk deponeret pr Beløb til frigivelse if. tal pr Det forventede regnskabsresultat bygger på en række forudsætninger, som på baggrund af udviklingen i årets første 3 måneder kan ændre sig. I forbindelse med budgetopfølgningen har direktørerne i samarbejde med Økonomi og Indkøb derfor peget på følgende områder, som bør have en særlig opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse, og derved undgå utilsigtet forbrug af kassen og eventuelle sanktioner. Fokusområder til budgetkontrol pr. 31. marts 2012 Udvalg Fokusområde Miljø og Teknik Byggesagsgebyr Miljø og Teknik Vintertjeneste Børn og Unge Skoleområdet Børn og Unge Familieområdet Byråd/Økonomiudvalg Realisering af anlægsbudget Acadre Side 6

7 Sammenfatning På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2012 vil Økonomi og Indkøb redegøre nærmere for den forventede udvikling på ovennævnte områder. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning: Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriet kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. kassekreditreglen skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2012 jf. IM Gns. 365 i 2011 jf. IM Gns. 365 i 2010 jf. IM Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug note) Sep Okt Nov Dec Iflg. kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 ligge på mellem mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152,0 mio. kr. ved udgangen af Beholdningen udgør pr. 30. april ,2 mio. kr. Den fortsatte stigning i gennemsnitsbeholdningen er bl.a. begunstiget af det positive regnskabsresultat i 2011, hvor forbruget af likvide aktiver var 46,1 mio. kr. lavere end budgetteret. På baggrund af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, samt forventninger til betalingsflowet resten af året, forventes kommunens gennemsnitlige likviditet at udgøre ca mio. kr. Skønnet over gennemsnitsbeholdningen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af: omfanget af driftsoverførslerne til 2013/2014 realisering af anlægsbudgettet, som er historisk højt, herunder overførsler til 2013, samt afledt effekt på deponering/låneoptagelse Acadre Side 7

8 Sammenfatning Resultatopgørelse pr. 31. marts 2012 RESULTATOPPGØRELSE PR. 31. MARTS 2012 sopgørelse i mio. kr Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet 2012 Afv. Forv. vs. Korr. Budget Afv. For. vs. Vedt. Budget A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,5 0,0 0,0 Generelle tilskud mv , , , ,7-32,9-32,9 Finansiering i alt , , , ,2-32,9-32,9 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 91,5 93,3 87,2 86,4-0,9-7,0 Arbejdsmarkedsudvalg 39,1 43,0 45,9 44,4-1,5 1,4 Erhvervsudvalget 86,1 87,0 90,2 91,8 1,6 4,8 Kultur- og planlægningsudvalget 136,2 139,3 139,6 139,2-0,4-0,1 Børn - og ungeudvalget 1.006, , , ,6 6,4 9,2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 182,1 273,5 275,1 274,1-1,0 0,6 Socialudvalget 731,3 769,0 772,0 772,0 0,0 3,0 Nærdemokratiudvalget 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Økonomiudvalget 101,5 137,6 129,7 124,1-5,6-13,5 Serviceudgifter i alt 2.374, , , ,8-1,4-1,5 Overførselsudgifter 810,6 834,8 835,3 872,3 37,0 37,5 Driftsudgifter i alt 3.185, , , ,1 35,6 36,0 1 Rente 29,5 35,7 71,7 31,3-40,3-4,3 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -112,2-92,6-56,2-93,8-37,6-1,2 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 52,7 25,1 80,3 79,6-0,7 54,5 Erhvervsudvalget -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og planlægningsudvalget 16,8 66,0 39,6 31,7-7,9-34,3 Børn - og ungeudvalget 30,5 58,3 43,0 34,1-8,9-24,2 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 7,6 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 Socialudvalget 24,0 4,0 15,8 14,2-1,6 10,2 Økonomiudvalget -2,9-14,5-18,8-13,8 5,0 0,7 Anlægsudgifter i alt 125,1 138,9 161,3 147,2-14,1 8,3 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 12,9 46,3 105,1 53,4-51,7 7,1 Finansieringsoversigt 2011 Budget 2012 Korr. budget 2012 Forventet 2012 Afv. Forv. vs. Korr. Budget 2 Finansforskydninger m.m. i alt -46,6-32,3-42,6-30,4 12,2 1,9 Afdrag på lån 182,4 43,8 326,0 326,5 0,4 282,6 Låneoptagelse -190,7-53,0-374,8-360,3 14,5-307,3 Finansforskydninger -37,2-23,1 6,2 3,5-2,7 26,6 Kursreguleringer -1,1 0,0 0,0 1+2 Ændring i likvide aktiver -33,7 14,0 62,5 23,0-39,5 9,0 Acadre Side 8

9 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget) Finansiering For skatter, udligning og tilskud forventes en merindtægt på 2,9 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2011 jf. prognosemodel fra KL. Der forventes tillige merindtægt på 30,0 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud i Denne merindtægt modsvares af tilsvarende merudgifter vedr. forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget. Tiltag til budgetoverholdelse Ændringerne forventes indarbejdet i kommuneaftale mellem regeringen og KL. Ændringer i aftalemæssige forudsætninger indgår rutinemæssigt i sag om tillægsbevilling. Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Pr. 31. marts 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik et netto mindreforbrug i forventet regnskab på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært: Anlæg og Ejendom: Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme. Ved budgetforliget for 2012 blev ejendomsvedligeholdelsen neddroslet til et minimum, indtil et kommende energibesparende projekt bliver besluttet, og området er analyseret. Ligeledes forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. ledningsejerbidraget som afsluttes i På vejvedligeholdelsen forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at opkrævningen for Vand og Affald A/S vedr. vejafvandingsbidrag for 2011 er blevet billigere end budgetteret. Området blev tilført 3,0 mio. kr. som tillægsbevilling i 2010 vedr Ligeledes på vejvedligeholdelsen forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. til Svendborg Vejbelysning A/S. En nærmere analyse af området viser, at både elforbruget og afgifterne er steget mere end forudsat i forbindelse med diverse ændringer af natslukningen. Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder. Der henvises dog til nedennævnte fokusområder. Tiltag til budgetoverholdelse Vedr. vedligeholdelse af Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme, blev en negativ pulje på ca. 0,4 mio. kr. ved en fejl placeret under anlæg, og ønskes i denne forbindelse omplaceret til driften, så der kan ske en udligning. Vedr. ledningsejerbidraget ønskes nettobudgettet på ca. 0,8 mio. kr. fra driften overført til anlæg. På anlæg er ligeledes reserveret restbudgetter fra de 2 afsluttende anlægsprojekter driftsprægede anlægsopgaver 2011 med ca. 0,9 mio. kr. samt opstartspuljen vedr. funktionsudbud og partnering med ca. 0,3 mio. kr. Acadre Side 9

10 Mindreforbruget vedr. vejafvandingsbidraget afventer nedenstående beslutning i forhold til en evt. medfinansiering. Det forventede merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i Svendborg Vejbelysning A/S afventer Bestyrelsesmødet den 2. maj Arbejdsmarkedsudvalget Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. skyldes blandt andet mindreudgifter til: Anden aktør ledighedsydelse m.v. Lægeattester Erhvervsudvalget Budgetkontrollen på Erhvervsudvalget område viser samlet set et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes merforbrug på kontrakten med Kommunedata samt et mindreforbrug på ikke disponerede overførsler fra Erhverv og Turisme et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.. Budgettet er nu tilrettet som konsekvens af etableringen af Udvikling Fyn. En negativ overførsel fra 2010 på projekt Technical Visit Svendborg, finansieres indenfor politikområdet. Borgerservice et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Pr. 1. oktober overgår det første sagsområde til udbetaling Danmark, da der er tale om et lille sagsområdet får de ingen budgetmæssige konsekvenser i IT og Telefoni her forventes et merforbrug på på 1,9 mio. kr. primært til Kommunedata kontrakten, 1,5 mio. et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. i forbindelse med overgang til et nyt debitorsystem. Sidstnævnte er dog lidt usikkert, idet overgangen muligvis vil blive udsat til til februar Tiltag til budgetoverholdelse Overskridelsen på KMD kontrakten var forventet, så der er i rådighedspuljen under Økonomiudvalget er taget højde for merudgiften. Det er aftalt på direktørområdet Kultur, Plan og Udvikling, at en ikke disponeret overførsel fra 2010 på Erhverv og Turisme, Borgerservice og IT på 0,4 mio. kr. overføres til en dækning af et merforbrug på direktørområdets sekretariat under Kultur og Plan udvalgets område. I den forbindelse søges en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., en tilsvarende positiv bevilling fremgå af Kultur og Planudvalgets budgetkontrol. Udvalget for Kultur og Plan Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 0,4 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Mindreforbrug på Plan og Erhverv på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes en mindreudgift på lån til støttet boligbyggeri. Acadre Side 10

11 Merforbrug på Sekretariatet på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes udbetaling af feriepenge m.v. ved fratrædelse samt at planlagte besparelser vedr. niveau-5 ledere ikke har fuld effekt i Mindreforbrug på Busdriften på 0,4 mio kr. da udbuddet er afsluttet. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. kontrakten for Mindreforbrug på Færgedriften på 0,6 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at der i 2012 ikke forventes afholdt udgifter til reparation af hovedmotorer. Mindreforbrug på Lufthavne på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en stram økonomisk styring. Tiltag til budgetoverholdelse Det er aftalt på direktørområdet Kultur, Plan og Udvikling, at en ikke disponeret overførsel fra 2010 på Erhverv og Turisme, Borgerservice og IT på 0,4 mio. kr. overføres til dækning af et underskud på direktørormådets sekretariat under Kultur og Plan udvalgets område. I den forbindelse søges en positiv tillægsbevilling på 0,4 mio. kr., samtidig vil en tilsvarende negativ bevilling fremgå af Erhvervsudvalgets budgetkontrol. Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet Forventet regnskab udgør 482,0 mio. kr, hvilket giver et forventet netto merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget består primært af følgende: Befordring 2,2 mio. kr. En stigning i udgifterne til den lukkede kørsel, hvor prisen i 2012 ligger ca. 10 % højere end prisen i Mellemkommunale betalinger 2,6 mio. kr. Der er tale om udgiften til skoletilbud udenfor kommunen til anbragte børn (primært). Bidrag til frie grundskoler og private skoler (modregnet bidrag vedr. efterskoler) 0,8 mio. kr. Kompetenceudviklingsmidler til skolerne for perioden jan-juli 2012 (skoleår 2011/12) på 1,7 mio. kr. Mindreforbrug ses primært på følgende områder: Overførsel fra 2010 på 5,2 mio. kr., der er puljet centralt på skoleområdet. Sygevikarpuljen er budgetteret m. 0,6 mio. kr. i 2012 og bliver via den negative overførsel fra 2011 nulstillet dog først i 2013 pga kommunens overførselsregler. Dagtilbudsområdet Der forventes et lille merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. iværksatte kursusforløb i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur. Afvigelsen er finansieret af overførsler fra 2011, som indarbejdes i budget Børn og Unge med særlige behov: Familieområdet: Forventet regnskab udgør 161,8 mio. kr. ud fra disponeret pr. 31. marts, hvilket vil give et merforbrug på 1,4 mio. kr. Acadre Side 11

12 Merforbruget fordeler sig med 3,0 mio. kr. på serviceudgifter og mindreforbrug på 1,6 på overførselsindkomster. For serviceudgifterne kan merforbruget hovedsagelig henføres til endnu ikke udmøntet negativoverførsel fra 2010 på 5,5 mio. kr., forventet merforbrug på sikrede institutioner (Kastaniely, Udby, Pugholmgård og Stavnbogård) med 2,7 mio. kr., forventet mindreforbrug på aflastningsordninger med 2,4 mio. kr. samt forventet mindreforbrug på familiedøgninstitutioner med 2,6 mio. kr. Specialundervisning for voksne. Området viser et forventet merforbrug 1,4 mio. kr. Reduktionen på de 1,4 mio. skyldes overførsel af underskud fra 2010 ved afvikling af entreprenøraftalen. Specialinstitutioner: Forventet merudgift på ca. 2,0 mio. kr. der skyldes en negativ overførsel fra 2010 på det nu nedlagte Barndomshjem der er sat til salg. Tiltag til budgetoverholdelse Skoleområdet Kompetenceudvikling på skolerne i 2012 (1,7 mio.kr.) finansieres af overførte midler til Børn og Unge med særlige behov: - Familieafdelingen: Familieafdelingen følger fortsat strategiplanen, hvilken er godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 1. september 2010, trådte i kraft 1. januar Specialundervisning for voksne: Beløbet er opkrævet i 2011 ved andre kommuner og udlignes i 2013 grundet kommunens overførsels politik. -Specialinstitutioner: Udgiften forventes afholdt indenfor området. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets forventet regnskab udgør pr. marts måned 274,1 mio. kr. Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget på 275,1 mio. kr. fremgår det at udvalget har et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at den aktivitetsbestemte medfinansiering overholder budgettet. Afregningen fra januar til marts afspejler den forventede effekt af finansieringsomlægning i Socialudvalget Acadre Side 12

13 Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at Socialudvalgets budget forventes at balancere. Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. merforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 0,4 mio. kr. Det er forventningen, at antallet af leverede timer i hjemmeplejen vil falde i 2012 i forhold til Det skyldes blandt andet projektet Nye veje til aktivt liv, der har til formål at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed øge deres livskvalitet. Projektet startede september 2011 og løber til juni Socialområdets budget forventes at balancere. Det dækker over flere udsving: mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,1 mio. kr. og mindreforbrug på behandling af misbrugere på 0,6 mio. kr. merforbrug på hjemmevejledere, handicap på 1,3 mio. kr. og merforbrug på ophold i midlertidig botilbud på 0,7 mio. kr. Sekretariatet har et merforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører: tomgangshusleje i ældreboliger på 1,0 mio. kr. og merforbrug på mellemkommunale betalinger på knap 0,8 mio. kr. Der er derudover et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på indkomstoverførsler. Mindreforbruget tilgår kassen. Ifølge Indenrigsministeriets konteringsregler pr. januar 2012, skal statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltsager konteres uden for serviceudgifterne. Indkomstoverførsler består således af hhv. indtægtsbudget samt udgiftsbudget til kontante ydelser til sociale formål. I ovenstående økonomisk oversigt er de to budgetter lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet. Nærdemokratiudvalget På Nærdemokratiudvalgets område forventes budgettet at holde. Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Økonomiudvalget område Administration forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes restbeløb på rådighedspuljen, hvoraf der er reserveret 2,0 mio. kr. til forventet merudgift til KMD-aftale jf. Erhvervsudvalgets bemærkninger. Der peges på en vis usikkerhed på følgende områder: Erstatning på arbejdsskader kan give store udsving, hvis der kommer engangserstatninger. Acadre Side 13

14 En vis usikkerhed mht til barselsudligningspuljen. Puljen dækker 90% af den manglende indtægt af dagpengerefusion. Der var i regnskab 2011 et mindreforbrug på puljen pga. færre på barsel. En vis usikkerhed med hensyn til opnåelse af indkøbsbesparelser, der omfatter tidligere budgetlagte besparelser samt reduktion af beparelsespuljen vedr. prisafprøvning. Der er ikke taget højde for salg af maskiner fra entreprenørafdelingen. Overførselsindkomster: I forbindelse med tilpasning af resultatoversigten er området opdelt på følgende udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget. Pr. 31. marts forventes et samlet merforbrug på 37,5 mio. kr., der primært kan henføres til Arbejdsmarkedsudvalget. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 39,5 mio. kr. Forventet netto merforbrug på 39,5 mio. kr. skyldes primært Forventet mindreforbrug til beskæftigelsesindsats på 2,4 mio. kr. Forventet merforbrug til sociale ydelser på 7,4 mio. kr. Især på kontanthjælpsområdet er der merforbrug både som følge af flere personer på ydelsen end budgetteret samt pga. afskaffelsen af starthjælpsydelsen. Forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på 4,5 mio. kr. primært pga. højere andel sager med lav refusion end budgetteret. Forventet merforbrug vedr. forsikrede ledige på 30,0 mio. kr. KL s prognose forudsiger en forhøjelse af kommunens beskæftigelsestilskud ved midtvejsreguleringen på 22 mio. kr. Det forudsættes endvidere at kommunen vil modtage yderligere 8 mio. kr. ved den endelige opgørelse af tilskuddet ved årets udgang, således at merudgiften er fuldt finansieret. Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under Økonomiudvalgets område. Tiltag til budgetoverholdelse Der ses øgede udgifter til blandet andet de budgetgaranterede udgifter på grund af stigende antal kontanthjælpsmodtagere samt afskaffelsen af starthjælp og introduktionsydelsen m.v. Kommunernes Landsforening forventer dog på nuværende tidspunkt ikke at der bliver tale om en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2012, da der samtidig på landsplan forventes et mindreforbrug til øvrige overførsler. I Svendborg Kommune forventes der ikke at kunne opnås balance i overførselsudgifterne. Vedrørende 2011 forventer KL til gengæld en positiv efterregulering af budgetgarantien, som på landsplan er skønnet til at udgøre 759 mio. kr. På Økonomiudvalgets område Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes budgettet samlet at holde. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På førtidspensionsområdet ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som opvejes med afvigelsen på boligstøtteområdet, hvor der ses en merudgift på 0,5 mio. kr. Acadre Side 14

15 På boligstøtteområdet kan afvigelsen henføres til en større stigning i boligydelse/boligsikring end forventet. På Børn og Ungeudvalgets område vedr. overførselsudgifter kan det forventede mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hovedsagelig henføres til nedgang i antallet af modtagere af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Renter Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 40,3 mio. kr. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 2,9 mio. kr. primært vedr. likvide aktiver. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 2,1 mio. kr. og kan henføres til swapaftaler. Mindreudgiften på kurstab/kursgevinster på 41,1 mio. kr. kan henføres til puljen. Der er overført 33,3 fra Det forventes at der overføres 40,8 mio. kr. til 2013, hvoraf 33,3 mio. kr. vedrører overførsel fra Tiltag til budgetoverholdelse. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån/swap og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt. Der søges tillægsbevilling på mindreindtægten på 0,6 mio. kr. vedr. Naturgas Fyn, som dog vil modsvares af tilsvarende mindreudgift under finansforskydninger. Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Pr. 31. marts 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært: Byg, Vej og Miljø: Den særlige lånepulje (10 mio. kr.) til mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Byg, Vej og Miljø forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug under Anlæg og Ejendom på ca. 1,7 mio. kr. Anlæg og Ejendom: Som nævnt under driften blev ejendomsvedligeholdelsen neddroslet til et minimum, indtil et kommende energibesparende projekt bliver besluttet og bygningerne er analyseret. På anlæg er afsat en negativ pulje på ca. 0,4 mio. kr. som ønskes nedlukket og udlignet med beløbet på driften. Acadre Side 15

16 Ligeledes som nævnt under driften forventes et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på anlæg vedr. ledningsejerbidraget udlignet. Da ledningsejerbidraget afsluttes i 2012, oprettes et særskilt anlægsprojekt sammensat af budgettet fra driften og som nævnt fra de 2 afsluttende anlægsprojekter driftsprægede anlægsopgaver 2011 på ca. 0,9 mio. kr. samt opstartspuljen vedr. funktionsudbud og partnering på ca. 0,3 mio. kr. D.v.s. at der er afsat ca. 2,0 mio. kr. til afslutning af ledningsejerbidraget. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 0,55 mio. kr. vedr. Byggemodning Heldagervej Projektet afsluttes og er billigere en budgetteret. Den særlige lånepulje (10 mio. kr.) til mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Anlæg og Ejendom forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. se bemærkning under Byg, Vej og Miljø Tiltag til budgetoverholdelse Vedr. den særlig lånepulje ønskes netto mindreforbruget på ca. 1,3 mio. kr. overført til kassen. Der søges tillægsbevilling når det endelige beløb kendes. Vedr. ejendomsvedligeholdelse og ledningsejerbidrag se bemærkninger under drift. Erhvervsudvalget Der er ingen budgetlagte anlægsprojekter. Udvalget for Kultur og Plan På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 7,9 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Mindreforbrug på Kultur og fritidsområdet på 19,6 mio. kr., hvilket skyldes at rammen vedr. Svendborg Idrætscenter ikke er fuldt udnyttet. Mindreindtægt på Plan og Erhverv på 11,7 mio. kr. Mindreindtægten er sammensat af en mindreindtægt på jordforsyningen på 11,8 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige anlæg på 0,1 mio. kr. Mindreindtægten på jordforsyningen kan ændre sig i takt med evt. salg af flere grunde. Der henstår endvidere en ikke frigivet udgiftsramme på 8,8 mio. kr. og indtægtsramme på 5,0 mio. kr. til byggemodning i landzone, som indtil videre er lagt ind som forventet udgift i Udvalget for Børn og Unge Forventet regnskab pr. marts for anlæg viser et forbrug på 34,1 mio.kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 43,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at salget af skolebygninger ikke forventes realiseret fuldt ud i 2012 samt forbruget på skolestrukturens anlæg kun forventes at ligge på 40 %. Det forventede mindreforbrug kan primært relateres til 38,3 mio. kr. der er afsat til skolestrukturen, hvor der forventes et forbrug på 15,0 mio. kr. grundet den sene opstart. Salget af skolebygninger forventes ikke realiseret fuld ud i 2012, men et estimeret skøn på - 11,5 mio. kr. er lagt ind i indeværende budgetopfølgning. Acadre Side 16

17 Det skal bemærkes, at der i forbindelse med 2011 er overført anlægsbudget på i alt 8,2 mio. kr. samt en forventet salgsindtægt på -7,1 mio. kr. for Hjortøhus til Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har 1 anlægsprojekt som omhandler den nye Tandklinik. Korrigeret budget udgør 1,4 mio. kr., som er overført fra 2011, og der forventes ingen afvigelser. Projektet regnskabsafsluttes i Socialudvalget Socialudvalgets anlægsbudget i 2012 fordeler sig primært til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej, der forventes afsluttet til sommer - samt renoveringen af boliger på Tvedvej, der blev bevilget i forbindelse med budget Desuden bevilgede Byrådet ultimo marts ,6 mio. kr. til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der finansieres af mindreforbruget fra Projektet forventes afsluttet primo Der forventes pr. marts et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på anlægsbudgettet. Mindreforbruget fordeler sig med 1,2 mio. kr. på Trappebæksvej og 0,4 mio. kr. på Tvedvej. Midlerne er til færdiggørelse af projekterne i Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På anlæg under Administration, som vedrører salg af ejendomme, salg af tandklinik i Tinghusgade samt Sundhøj Tandklinik forventes en afvigelse på 5,0 mio. kr. Afvigelsen vedrører: Salg af ejendomme forventes at give en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. På grund af et usikkert marked, forventes ikke alle ejendomme solgt i 2012 Der skønnes et salg på -6,9 mio. kr. i indeværende år - der er pt. solgt ejendomme for 1,4 mio. kr. Finansieringsoversigt Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Der forventes en samlet mindreindtægt på 14,9 mio. kr. Merudgift på afdrag på lån på 0,4 mio. kr. kan primært henføres til indfriet lån i schweizer franc Mindreudgift på anlægsudgifterne til Svendborg Ny Idrætscenter, og det medfører forventning om mindre låneoptagelse på 7,3 mio. kr. Lån til ældreboliger på Trappebæksvej på 7,2 mio. kr. kan først ske når boligerne er indflytningsklare, hvilket forventes i Beløbet søges overført til Acadre Side 17

18 Der er søgt Ministeriet om overførsler af lånedispensationer fra Overført lånedispensation er på 27,1 mio. kr. Vi har fået det ansøgte, bortset fra 0,5 mio. kr. vedr. Terminalbygningen. Da der er tale om et mindre beløb er det forudsat at den budgetlagte låneoptagelse stadig kan låneoptages. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på afdrag på 0,4 mio. kr. finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt, og søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Finansforskydninger: Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På finansforskydninger forventes samlet set en netto mindreudgift på 2,7 mio. kr. Mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. Naturgas Fyn. Forventet mindreudgift til deponering vedr. Tandklinikken på 14,2 mio. kr. på grund af lavere anlægsbudget end budgetlagt. Mindreindtægt vedr. deponering af kvalitetsfondsmidler på 12,1 mio. kr. På baggrund af den endelige ejendomsværdi på den lejede bygning, hvor Tandklinikken holder til er deponeringen opgjort, og det medfører en mindreudgift. Da de forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet er mindre end budgetlagt, forventes en deponering på 10,6 mio. kr. Da der allerede er deponeret 20,1 mio. kr. forventes det, at der skal frigives 9,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Tiltag til budgetoverholdelse Der søges tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. Acadre Side 18

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline

Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline Koncernrapport April kvartal Pr. 30.6. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 31.8. Acadre: 17-4793 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: På baggrund af koncernrapporten

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere