START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Ver. 1.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "START. Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. 28-10-2014 Ver. 1.5"

Transkript

1 START Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Forløbsbeskrivelsen indeholder baggrund, beskrivelse, organisering, budget, evaluering og tidsplan vedrørende indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden Ver. 1.5

2 Afdelingssygeplejerske Steen Madsen, Afsn. R.8., PCSH, Leder af implementeringsgruppen og medlem af koordineringsgruppen Kvalitetskoordinator Lea M. Nielsen, Afd. R., PCSH, Medlem af implementeringsgruppen Klinisk oversygeplejerske Joachim Zytphen-Adeler, PCG, Medlem af implementeringsgruppen Klinisk oversygeplejerske Lisbeth Henningsen, PCG, Medlem af implementeringsgruppen Udviklingssygeplejerske Christian Delcomyn Steffensen, Afsn. R.8., PCSH, Nøgleperson og medlem af implementeringsgruppen Kvalitetskoordinator/Ph.d. stud. Jacob Hvidhjelm, Afd. R., PCSH, Medlem af implementeringsgruppen og evalueringsgruppen Oversygeplejerske/Ph.d. stud. Jesper Bak, Forskningsinstituttet, PCSH, Medlem af implementeringsgruppen og koordineringsgruppen samt koordinator for evalueringsgruppen 2

3 START Indførelse af START på de retspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse Baggrund Hvorfor START? Beskrivelse Implementeringsforløb Strategisk forankring Formål Primære resultat mål Sekundære eller afledte resultat mål Effektmåling Organisering Koordineringsgruppe Implementeringsgruppe Ledelse af implementeringen Evalueringsgruppe Brøset gruppen Budget Formidling/Afrapportering Referencer

4 2. BAGGRUND Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) er et klinisk struktureret vurderingsredskab der vurderer risikoadfærd og pleje-/behandlingsmuligheder gennem kortlægning af ressourcer og sårbarheder hos den enkelte patient. START vurderer risikoadfærd indenfor 7 domæner: vold, selvskadende adfærd, selvmord, misbrug, absentering, egenomsorg og viktimisering (at blive offer) i det mellemlange perspektiv (0-3 måneder). Der findes evidens for at START redskabet har fine prædiktive egenskaber af risikoadfærd (god sammenhæng mellem START vurderingen af risikoadfærd og den reelle adfærd), at de forskellige items i hvert domæne reelt måler det samme (internal consistency, Kronback alfa =.87) og at forskellige personer scorer ens (interrater reliabillity: interclass correlation coefficient =.87, p<.001) (1). Flere studier understøtter dette (2-8), det kunne dog se ud til at nogle domæner har bedre prædiktive egenskaber end andre. START er udviklet som et tværfagligt vurderingsredskab hvor fælles rating er omdrejningspunkt for at opnå en nøjagtig vurdering. Der er 20 emner der rates 0, 1 eller 2 for henholdsvis: minimalt tilstede, moderat tilstede eller maksimalt tilstede. Emner som er særligt fremtrædende hos patienten benævnes henholdsvis: nøgle- og risiko led, alt efter om det er en særlig ressource, der kan beskytte mod recidiv til risikoadfærd eller særlig risikofaktor der kan føre til risikoadfærd. De faggrupper der deltager i den fælles rating kan hver især sidde med unik information til enkelte emner som de er i besiddelse af qua deres monofaglighed. Dette er en styrke ved START som sikrer at der beskrives mange aspekter hos patienten. Aspekter som bidrager til optimal planlægning af plejen/behandlingen, hvor fokus er på, at patienten benytter sine ressourcer til at skabe modstandsfaktorer til at nedbringe sandsynligheden for at recidivere til risikoadfærd. Den primære rating varetages af plejepersonalet i samarbejde med patienten Hvorfor START? Gennem de sidste 5 år har retspsykiatrien arbejdet med indførelse af to vurderingsredskaber: HCR-20 hvor langtidsrisikoen for fremtidig vold kortlægges og BVC hvor korttidsrisikoen for vold og aggressioner vurderes. START er et redskab der tidsmæssigt ligger sig mellem de allerede anvendte redskaber. Og som samtidig udvider perspektivet fra ensidigt at fokusere på vold til at også at omfatte andre former for risikoadfærd som kan føre til sygdoms- og kriminelt recidiv og i værste tilfælde præmatur død. Implementering af START vil bidrage til kvalitetsudvikling og sikring indenfor pleje og behandling af retspsykiatriske patienter i Region Hovedstaden. Specifikt indenfor risikovurdering, risikohåndtering og dokumentation. Denne kvalitetsudvikling vil medføre forebyggelse af recidiv til risikoadfærd såvel under indlæggelsen som i forbindelse med overflytning eller udskrivning. Endvidere vil den enkelte patient tilegne sig mestringsstrategier til at imødegå potentielle risikosituationer uden at recidivere til risikoadfærd. 2

5 3. BESKRIVELSE Anvendelsen af START kræver oplæring/undervisning og supervision af det personale der skal anvende det. Konceptet er opfundet og manualiseret af Webster et al (9). Manualen er, med tilladelse fra ophavsmændene officielt oversat til norsk på sikkerthetsavdelingen i Brøset, hvor de har anvendt START siden Der findes endnu ingen dansk udgave men der arbejdes på dette i Århus. Vi har fået tilladelse til at anvende deres oversættelse af appendix D. Indtil hele den danske oversættelse kan erhverves vil projektgruppen anvende appendiks D, suppleret med den norske manual og til den primære rating sammen med patienten er der indhentet tilladelse til anvendelse af et hollandsk patient selv-rating skema. Implementeringen er struktureret efter inspiration fra tidligere positive implementeringer i andre lande (10;11). Implementeringsgruppen har aftalt med Brøset at de vil forestå undervisningen og supervisionen af nøglepersonerne. Nøglepersonernes opgave vil være at undervise og superviserer personalet i anvendelsen af START. Der vælges to nøglepersoner fra hvert afsnit. Undervisningen vil efter anbefaling fra Brøset kunne gennemføres på følgende måde: ½ dags introduktion til START og implementeringen (målgruppe: afd. ledelsen, afd. sygeplejerskerne, ledende psykologer, overlæger (i afsnitsledelse), ledende ergoterapeuter, ledende socialrådgivere og nøglepersoner). 1½ dags undervisning i anvendelsen af START (målgruppe: nøglepersoner) supervision 3 gange årligt a 3 timer (målgruppe: nøglepersoner) Herefter vil nøglepersonerne skulle undervise og supervisere tværgående personale og personalet i de enkelte afsnit, hvilket vil kunne gennemføres efter nogenlunde samme koncept: ½ dags introduktion til START og implementeringen (målgruppe: personalet, evt. fra flere afsnit og tværgående personale) 1½ dags undervisning i anvendelsen af START (målgruppe: tværgående personale og personalet i de enkelte afsnit) løbende supervision (målgruppe: tværgående personale og personalet i de enkelte afsnit) Erfaringer fra tidligere implementering af START har vist at raterne anvender cirka minutter per patient der rates (12), det er muligt at den primære rating i denne implementering tager lidt længere tid, fordi den foregår sammen med patienten. Nøglepersonerne vil skulle besidde høje kompetencer indenfor områderne, miljøterapi, risikovurdering, pædagogik, etc. og besidde indgående interesse for at udføre denne funktion, det kunne være oplagt blandt andet at vælge udviklingssygeplejersker til denne funktion da deres arbejdsopgaver i forvejen kræver kompetencer indenfor disse områder. For at sikre at implementeringsmodellen fungerer optimalt i Danmark er et afsnit udvalgt som pilotafsnit (R.8. PSCH), det vil herefter være muligt at tilpasse implementeringsmodellen inden opstart af selve hovedimplementeringen. 3

6 3.1. Implementeringsforløb Selve implementeringens varighed er fastsat til tre år, herudover kommer pilotfasen og evt. en afslutningsfase hvor evalueringen færdiggøres. Pilotfasen starter den 23. maj 2012 med introduktion og undervisning af nøglepersoner og implementeringsgruppen. Den 1. maj 2013 starter selve implementeringen der slutter den 31. december Tids skitse Afsn. R.8. (pilot) Afsn. R.1. Afsn. R.2. Afsn. R.6. Afsn. R.10. Afsn. R.7. Afsn. R.9. Afsn. Q.180 Afsn. Q.181. Afsn. R.3. Afsn. R.4. ROPS/J ROPS/R STRATEGISK FORANKRING Ledelserne på de retspsykiatriske afdelinger: R og Q understøtter implementering af START. 5. FORMÅL Indførelse af START redskabet i Region Hovedstadens Retspsykiatri. Indførelsen af redskabet bidrager til at optimere kvaliteten af risikovurdering, risikohåndtering, planlægning af sygepleje- og behandlingsplaner samt dokumentation af disse Primære resultat mål Færre tilfælde af vold og aggressioner Færre tilfælde af selvskadelig adfærd Færre tilfælde af selvmordsadfærd Færre absenteringer, herunder manglende overholdelse af aftaler i det ambulante forløb Mindre misbrug Bedring af patienternes egenomsorgs evne Færre ofre (faren for at blive offer) 5.2. Sekundære eller afledte resultat mål Større grad af enighed i brug af terminologier og fagsprog. Mere systematisk risikovurdering/risikohåndtering Øget kvalitet af dokumentation Øget kvalitet af behandlingsplanerne 4

7 Forbedret monitorering af pleje- og behandlingsudviklingen Forbedret daglig kommunikation i rapportsituationer og behandlingsplansmøder Øget kvalitet i overflytningsnotater Systematisk indhentning af historik om patienten Systematisk brug af nøgleområder i planlægning af pleje- og behandlings tiltag Sammenhæng i brugen af BVC og START Reduktion af arbejdsskader Reduktion af tvang Reduktion i SOAS registreringer Øget patienttilfredshed Bedre arbejdsmiljø 5.3. Effektmåling For at kunne måle effekten af anvendelsen af START, er det en forudsætning at BVC målingerne, SOAS- og tvangs registreringerne fungerer 3 måneder før opstarten af implementeringen (1. januar 2012 for pilotafsnittet og 1. februar 2013/1. februar 2014 for andre afsnit). Evalueringsgruppen arbejder på hvilken metode der vil kunne anvendes til effektmåling. 6. ORGANISERING 6.1. Koordineringsgruppe Koordineringsgruppen er de øverst ansvarlige for implementeringen. Koordineringsgruppen består af følgende medlemmer: Vicecenterchef Margit Asser Formand (PCSH) Klinikchef Thomas Schütze (Afd. R., PCSH) Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen (Afd. R., PCSH) Klinikchef Mette Brandt-Christensen (Afd. Q., PCG) Udviklingschef Claus Hansen (Afd. Q., PCG) Afdelingssygeplejerske Steen Madsen (Afsn. R.8., PCSH) Oversygeplejerske/Ph.d. stud. Jesper Bak (Forskningsinstituttet, PCSH) 6.2. Implementeringsgruppe Implementeringsgruppen ledes af gruppens leder. Gruppens medlemmer udfører de opgaver der er aftalt på gruppemøderne. Gruppemedlemmerne fra de kliniske afdelinger er ansvarlige for den daglige implementering i deres egne afdelinger og medlemmerne fra de ikke kliniske afdelinger er ansvarlige for den daglige fremdrift i den tilknyttede evaluering. Implementeringsgruppen består af følgende medlemmer: Afdelingssygeplejerske Steen Madsen (Afsn. R.8., PCSH) Kvalitetskoordinator Lea M. Nielsen (Afd. R., PCSH) Klinisk oversygeplejerske Joachim Zytphen-Adeler (PCG) Klinisk oversygeplejerske Lisbeth Henningsen (PCG) Udviklingssygeplejerske Christian Delcomyn Steffensen (Afsn. R.8., PCSH) Kvalitetskoordinator/Ph.d. stud. Jacob Hvidhjelm (Afd. R., PCSH) 5

8 Oversygeplejerske/Ph.d. stud. Jesper Bak (Forskningsinstituttet, PCSH) 6.3. Ledelse af implementeringen Implementeringen ledes i det daglige af afdelingssygeplejerske Steen Madsen (Afsn. R.8., PCSH). Lederens opgaver består i: bindeled mellem koordineringsgruppen og implementeringsgruppen daglig koordination af implementeringen, herunder følge op på opgaveløsningen organisere undervisning/vejledning fungere som bindeled mellem Brøset gruppen og implementeringsgruppen indkalder til og skriver referat fra implementeringsgruppemøder ansvarlig for udarbejdelse af status- og slutrapporter 6.4. Evalueringsgruppe Evalueringsgruppen er ansvarlig for at lede, styre og gennemfører en undersøgelse med passende effektmålinger af implementeringen af START redskabet/processen jævnfør undersøgelsesprotokollen. Evalueringsgruppen består af følgende medlemmer: Overlæge, ph.d. Mette Brandt Christensen - Formand (Afd. Q., PCG) Senior forsker Liselotte Pedersen (Fjorden, Psykiatrien Region Sjælland) Kvalitetskoordinator/Ph.d. stud. Jacob Hvidhjelm (Afd. R, PCSH) Oversygeplejerske/Ph.d. stud. Jesper Bak (Forskningsinstituttet, PCSH) Koordinationen mellem koordinationsgruppen, implementeringsgruppen og evalueringsgruppen varetages af oversygeplejerske Jesper Bak (forskningsinstituttet) Brøset gruppen Arbejdsgruppen på Brøset koordinerer undervisningstilbuddet, ansvarlig for gruppen er Erik Kroppan. Den sidste undervisning i 2015 er aftalt gennemført af implementeringsgruppen og de allerede uddannede nøglepersonerne. Brøset gruppen består af følgende medlemmer: Projektkoordinator Erik Kroppan Psykiatrisk sykepleier Truls Pedersen Psykiatrisk sykepleier Trude Lundlie 6

9 7. BUDGET Budgettet indeholder kun penge økonomien i implementeringen, ikke personaleressourceforbrug, ressourceforbrug i forhold til organisationen eller det tilknyttede evalueringsprojekt. Budget I alt Note Eksterne undervisere , , , ,- Note 1. Transport kørselsgodtgørelse 9.340, , , ,- Note 2. Overnatning/Diæter 7.420, , , ,- Note 3. Øvrige udgifter , , , ,- Note 4. Udgifter i alt , , , , ,- Note 5. Note 1. Undervisningshonorar NOK pr. undervisningschance, 1000 NOK pr. supervision, er i budgettet ikke omregnet til DKR. Note 2. Udregnet for 2 undervisere. Fly: 4000,- retur pr. person. Taxa: Trondheim Værnes retur 600,- og Roskilde station PCSH retur 300,-. Tog: Kastrup Roskilde 220,- pr. pers. Note 3. Udregnet for 2 personer i 2 døgn. Hotel: 1400,- pr. person pr. døgn. Diæter: 455,- pr. pers. pr. dag. Note 4. Øvrige udgifter indeholder ex. indkøb af danske manualer (når de udkommer) til nøglepersonerne. Note 5. Udgifterne for undervisning/uddannelse af en nøgleperson, bliver 7.352,- ( ,- / 20). Udgiften dækkes af afdelingsledelserne. Der kunne være mulighed for at søge fondsmidler til dækning af denne udgift. 8. FORMIDLING/AFRAPPORTERING Projektet formidler fremgang og resultater gennem udfærdigelse af en afrapportering ultimo

10 9. REFERENCER (1) Nicholls TL, Brink J, Desmarais SL, Webster CD, Martin ML. The Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). Assessment 2006;13(3): (2) Braithwaite E, Charette Y, Crocker AG, Reyes A. The predictive validity of clinical ratings of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). International Journal of Forensic Mental Health 2010;9(4): (3) Chu CM, Thomas SDM, Ogloff JRP, Daffern M. The Predictive Validity of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Secure Forensic Hospital: Risk Factors and Strengths. International Journal of Forensic Mental Health 2011 Oct 1;10(4): (4) Desmarais SL, Nicholls TL, Wilson CM, Brink J. Using dynamic risk and protective factors to predict inpatient aggression: Reliability and validity of start assessments. American Psychological Association (5) Gray NS, Benson R, Craig R, Davies H, Fitzgerald S, Huckle P, et al. The Short- Term Assessment of Risk and Treatability (START): A Prospective Study of Inpatient Behavior. International Journal of Forensic Mental Health 2011 Oct 1;10(4): (6) Nicholls TL, Petersen KL, Brink J, Webster C. A Clinical and Risk Profile of Forensic Psychiatric Patients: Treatment Team STARTs in a Canadian Service. International Journal of Forensic Mental Health 2011 Jul 1;10(3): (7) Nonstad K, Nesset MB, Kroppan E, Pedersen TW, N+ ttestad JA, Almvik R, et al. Predictive validity and other psychometric properties of the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Norwegian high secure hospital. International Journal of Forensic Mental Health 2010;9(4): (8) Wilson CM, Desmarais SL, Nicholls TL, Brink J. The role of client strengths in assessments of violence risk using the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START). International Journal of Forensic Mental Health 2010;9(4): (9) Webster CD, Nicholls TL, Martin ML, Desmarais SL, Brink J. Short Term Assessment of Risk and Treatability (START): the case for a new structured professional judgment scheme. Behavioral Sciences & the Law 2006;24(6): (10) Crocker AG, Canadian Patient Safety Institute, Douglas H. Implementing and using a systematic risk assessment scheme to increase patient safety on a risk management unit for individuals with severe mental illness: A demonstration project. CPSI; (11) Kroppan E, Nesset MB, Nonstad K, Pedersen TW, Almvik R, Palmstierna T. Implementation of the Short Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a Forensic High Secure Unit. International Journal of Forensic Mental Health 2011;10(1):

11 (12) Doyle M, Lewis G, Brisbane M. Implementing the Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START) in a forensic mental health service. Psychiatric Bulletin 2008;32(11):

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger

Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på psykiatriske afdelinger Information, januar 2010 Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Information om Projekt indsats mod vold og aggressioner på

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere