Klagenævnet for Domænenavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Domænenavne"

Transkript

1 Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: Telefax: KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt i klagevejledningen: Klageren, jf. pkt i klagevejledningen: Navn: Adresse: Tlf.: Fax: Såfremt klageren er en juridisk person, angives form (A/S, ApS, Forening, osv.), tidspunktet for stiftelsen af den juridiske person, og den juridiske persons formål: Indklagede (registranten ifølge DK Whois-databasen), jf. pkt i klagevejledningen: Navn: Adresse: Tlf.: Fax: Såfremt indklagede er en juridisk person angives form (A/S, ApS, Forening, osv.): Såfremt indklagede er anonym, bedes klagen fremsendt med oplysning herom. Klagenævnet vil i så fald indhente registreringsoplysningerne hos DK Hostmaster. Påstand (angiv hvad der ønskes opnået med klagen), jf. pkt i klagevejledningen: Sagsfremstilling (beskriv sagens faktum og sagens udvikling), jf. pkt i klagevejledningen: Version 1.0 den 1. juni 2014

2 Anbringender (begrundelser for klagen/påstanden), jf. pkt i klagevejledningen: Dato: Klagerens underskrift (ikke påkrævet, hvis klagen fremsendes via ) Bilag, jf. pkt i klagevejledningen: Bilagene bedes litreret (markeret) fortløbende med tal (bilag 1, bilag 2 osv.): 2

3 Vejledning til klagere Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som kan behandle tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske.dkdomæne samt klager over beslutninger truffet af DIFO/DK Hostmaster om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). Klagenævnet for Domænenavne er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven). Klagenævnet fungerer uafhængigt af DIFO/DK Hostmaster og ministeren. Med virkning fra den 1. marts 2014 er 2005-domæneloven ophævet og erstattet af lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven). De medlemmer af klagenævnet, som er udpeget af ministeren i medfør af 2005-domæneloven, fortsætter indtil udløbet af den periode, for hvilken de er udpeget, jf domænelovens 47, stk. 8. Klagenævnet for Domænenavne har i henhold til 2014-domænelovens 29 fastsat en vedtægt for sin virksomhed og sagsbehandling samt en forretningsorden. De kan finde alle de regler, der gælder for klagenævnets virksomhed, på klagenævnets hjemmeside under menupunktet REGLER. 1. Nævnets sammensætning Klagenævnet består af en formand og en næstformand, som skal være dommere, to medlemmer med teoretisk og praktisk juridisk sagkundskab samt to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Der er desuden udpeget en suppleant for hvert af de to medlemmer med juridisk sagkundskab og for forbruger- og erhvervsrepræsentanterne. Ved klagenævnets behandling af sager deltager formanden eller næstformanden samt de to medlemmer med juridisk sagkundskab. Ved behandling af sager, der vedrører ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og sager af principiel betydning deltager endvidere repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag vedrørende ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og hvornår en sag er af principiel betydning. 2. Nævnets sagsområde For klagenævnet kan indbringes tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske.dk-domæne. For klagenævnet kan også indbringes klager over DIFO/DK Hostmasters beslutninger om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). Klage kan indgives af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Klagenævnets formand afgør, hvorvidt klageren har en retlig interesse. Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af et domænenavn skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en af klageren udpeget fysisk eller juridisk person. Klagenævnet kan endvidere stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise en beslutning truffet af DK Hostmaster/DIFO om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). 3

4 Klagenævnet kan ikke træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse. 3. Indbringelse af klager Indbringelse af klager for klagenævnet sker ved at udfylde klagenævnets klageskema eller ved at udfærdige et klageskrift og indsende klageskemaet eller klageskriftet sammen med relevante bilag til klagenævnet via . Har De ikke mulighed for at fremsende klage samt bilag via , bedes materialet fremsendt som almindelig post i 4 eksemplarer. Eventuelle bilag skal af klageren litreres (markeres) med tal (bilag 1, bilag 2, bilag 3...) og af indklagede litreres med bogstaver (bilag A, bilag B, bilag C...). Af hensyn til sagens behandling er det vigtigt, at sagens faktiske og retlige omstændigheder beskrives så udførligt og præcist som muligt, ligesom det er vigtigt, at alle oplysninger så vidt muligt dokumenteres gennem fremlæggelse af eksempelvis kopi af varemærkeregistreringsattest, virksomhedsregistreringsattest eller navneregistreringsattest. Finder klagenævnets sekretariat, at Deres klage ikke er fyldestgørende, vil klagen blive returneret med anmodning om, at klagen uddybes. En klagesag vil således først blive opstartet, når klagenævnet har modtaget en fyldestgørende klage. De kan finde inspiration til klagens udformning i klagenævnets tidligere afgørelser, som kan findes på klagenævnets hjemmeside De kan her søge i klagenævnets afgørelsesdatabase under ét eller flere emner, der svarer til emnet for Deres sag. Klageren skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Klagenævnet for Domænenavne. For klagere og registranter, der anvender eller påtænker at anvende det omtvistede domænenavn i ikkekommercielt øjemed, udgør klagegebyret 160 kr. I alle andre tilfælde udgør klagegebyret 500 kr. Hvis klagen vedrører flere domænenavne, betales der gebyr for hvert af disse domænenavne. Klagegebyret skal indbetales på klagenævnets konto, reg. nr konto nr med angivelse af det omtvistede domænenavn. Klagen tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Gebyret tilbagebetales, såfremt sagen afvises af sekretariatet, samt i tilfælde, hvor klagenævnet tager klagerens påstand helt eller delvis til følge, eller sagen forliges på vilkår herom. 4. Udfyldning af klageskema Klagenævnets klageskema er udarbejdet til brug for klager over en registrants registrering og anvendelse af et domænenavn. Skemaet indeholder syv overordnede afsnit om oplysninger, som er væsentlige for nævnets behandling af en sådan klagesag. Disse afsnit vil blive kommenteret under Nævnet har ikke p.t. udarbejdet et særligt klageskema til brug for sager, hvor klagen indgives mod DIFO/DK Hostmaster. Klagen skal dog også i disse sager indeholde en fornøden angivelse af klager og klagerens påstand samt af indklagede og den domænenavnsregistrering, som klagen vedrører. Klagen skal endvidere være suppleret af en fyldestgørende sagsfremstilling vedlagt fornøden dokumentation, og det skal begrundes, hvorfor klageren mener, at der bør gives klageren medhold i klagen. Klagen skal endvidere indeholde en bilagsfortegnelse, og bilagene skal være litreret med tal Klagen angår følgende domænenavne I dette afsnit skal det anføres, hvilket domænenavn klagen angår. Hvis klagen vedrører flere domænenavne, og det er samme registrant, der har registreret domænenavnene, kan klagerne samles 4

5 i ét klageskrift. I sådanne tilfælde skal samtlige domænenavne, som klagen angår, anføres i dette afsnit. Ønsker De at klage over flere domænenavnsregistreringer, og er registreringerne foretaget af forskellige registranter, skal der indgives klage for hver enkelt registrant Klageren I dette afsnit skal klagerens navn, adresse, adresse, telefonnummer mv. oplyses. Hvis De indgiver klagen på vegne af klageren, skal De fremlægge dokumentation for, at klageren har givet Dem fuldmagt hertil. Hvis De er advokat, formodes De at have en sådan fuldmagt. Hvis klageren er en juridisk person (fx et selskab eller en forening) gælder følgende: De bedes angive klagerens form (A/S, ApS, I/S, Forening, osv.), tidspunktet for stiftelsen af den juridiske person og den juridiske persons formål. Disse oplysninger skal ledsages af en udskrift af den juridiske persons registrering i Det Centrale Virksomhedsregister ( eller i Erhvervsstyrelsen. Hvis den juridiske person ikke er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, vedlægges en udskrift af den juridiske persons vedtægter el. lign. De bedes fremlægge dokumentation for, at De er tegningsberettiget for den juridiske person eller har en fuldmagt fra den tegningsberettigede Indklagede (modparten) I dette afsnit anføres oplysninger om registrantens navn, adresse mv., som kan findes ved opslag i DK Hostmasters Whois-database, der er tilgængelig på Såfremt indklagede er anonym i Whois-databasen, bedes klagen fremsendt med oplysning herom. Klagenævnet vil i så fald indhente registreringsoplysningerne hos DK Hostmaster. Hvis De mener, at det er en anden end den, der er anført som registrant i DK Hostmasters Whoisdatabase, der er den reelle registrant af domænenavnet, skal den pågældende anføres sammen med registranten, der er anført i Whois-databasen. De bedes herefter i sagsfremstillingen og anbringenderne redegøre for, hvorfor De mener, at den pågældende er den reelle registrant af domænenavnet Påstand (angiv hvad der ønskes opnået med klagen) I sager om en registrants registrering og anvendelse af et domænenavn kan klagenævnet alene tage stilling til, om et omtvistet domænenavn skal slettes, suspenderes eller overføres til en anden end registranten. I disse sager skal påstanden derfor bestå i et krav om, at registreringen af et eller flere bestemte domænenavne slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en tredjemand. En sletning af domænenavnet indebærer, at domæneregistreringen fjernes fra DK Hostmasters database, hvorefter domænenavnet på ny kan registreres. En suspension af domænenavnet indebærer, at navneservice for domænenavnet midlertidigt frakobles. Det er klagenævnets praksis at anvende adgangen til at suspendere et domænenavn i de tilfælde, hvor klagenævnet på baggrund af de fremlagte oplysninger i en konkret klagesag ikke kan 5

6 træffe en endelig afgørelse, og hvor det må anses for påkrævet at domænenavnet suspenderes, indtil der kan ske en afklaring af de omtvistede faktiske eller juridiske forhold i sagen. En påstand om overførelse af domænenavnet skal angive, hvem domænenavnet ønskes overført til (fx at domænenavnet ønskes overført til Dem) Sagsfremstilling (beskriv sagens faktum og sagens udvikling) I dette afsnit angives alle oplysninger, der er relevante for nævnets behandling af sagen, herunder hvad det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til, om De er erhvervsdrivende og i givet fald, o hvad De driver virksomhed med, o hvornår De påbegyndte denne virksomhed, o om De har særlige kendetegnsrettigheder, herunder varemærkerettigheder, til det omtvistede domænenavn og i givet fald, hvilke rettigheder, o hvilken brug De har gjort af det pågældende kendetegn, hvornår De påbegyndte brugen, og om brugen herefter har været kontinuerlig, o om De indgiver klagen som distributør eller lignende på vegne af en leverandør, der har særlige rettigheder til domænenavnet, idet De i givet fald skal fremlægge dokumentation for, at De har fuldmagt til at klage på vegne af den pågældende leverandør, om domænenavnet hovedsagelig har privat og ikke erhvervsmæssig betydning for Dem og i givet fald, o om De har særlige rettigheder til det omtvistede domænenavn, herunder særlige navnerettigheder, om De har noget kendskab til indklagede, herunder om De har særlige relationer til indklagede, og i givet fald redegøres herfor, om De har haft nogen korrespondance med indklagede vedrørende det omtvistede domænenavn og i givet fald refereres korrespondancen, hvorledes indklagede hidtil har gjort brug af det omtvistede domænenavn. Det bemærkes, at listen er vejledende og ikke udtømmende, og at det er Deres opgave som part i sagen at få tilvejebragt alle de oplysninger, som er nødvendige for nævnets behandling af sagen, idet klagenævnets afgørelse som udgangspunkt træffes på baggrund af de oplysninger, der er tilvejebragt af parterne. Det kan således ikke forventes, at klagenævnet indhenter oplysninger, foretager supplerende undersøgelser eller lignende som led i behandlingen af sagen. Alle oplysninger skal som udgangspunkt dokumenteres med bilag, som vedlægges klagen, for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. F.eks. kan en oplysning om, at De har et varemærke, dokumenteres ved, at der vedlægges kopi af registreringsattest for varemærket, eller hvis varemærket er etableret ved ibrugtagning, kan dette søges dokumenteret ved at redegøre for 6

7 anvendelsesperioden og fremlægge eksempler på varemærkets faktiske anvendelse. Tilsvarende skal oplysninger om indklagedes uretmæssige brug af domænenavnet så vidt muligt dokumenteres, eksempelvis gennem udskrifter fra hjemmesiden under det omtvistede domænenavn. I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis Deres erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder er uklare eller ufuldstændige, eller De har undladt at udtale Dem om modpartens erklæringer eller har undladt at efterkomme modpartens eller klagenævnets opfordringer til at fremkomme med oplysninger i sagen. Hvis De som distributør eller lignende støtter Deres klage på en særlig ret tilhørende en leverandør, producent eller anden tredjemand, skal der fremlægges dokumentation for disse rettigheder. Derudover skal der fremlægges dokumentation for, at De har fuldmagt til at påtale indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn, ligesom der skal fremlægges dokumentation for, at De har bemyndigelse til at få domænenavnet overført til Dem, hvis De nedlægger påstand om dette Anbringender (begrundelser for klagen/påstanden) I dette afsnit skal De begrunde, hvorfor De mener, De bør gives medhold i klagen. Sådanne begrundelser kan f.eks. være, at indklagedes registrering og/eller brug af det omtvistede domænenavn er i strid med: 1. Domænelovens 25, stk. 1, som fastslår, at registranter ikke må registrere eller anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. 2. Domænelovens 25, stk. 2, som fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. 3. Rettigheder til et personnavn m.v. efter reglerne i navneloven (Klagerens adkomst til navnet skal dokumenteres, fx ved at vedlægge kopi af navneattest). 4. Markedsføringslovens 18, som fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. (De bedes redegøre nærmere for Deres forretningskendetegn, herunder for hvordan De har anvendt forretningskendetegnet i Deres virksomhed, samt vedlægge dokumentation for disse oplysninger). 5. Varemærkelovgivningen: - Varemærkerettighed stiftet ved ibrugtagning (dokumentation bedes vedlagt). - Varemærkerettighed stiftet ved registrering (varemærkeregistrering bedes vedlagt). 6. Andet. Som anført ovenfor skal alle oplysninger dokumenteres med bilag, som vedlægges klagen, for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. 7

8 De opfordres til at læse én eller flere af nævnets tidligere afgørelse og heri finde inspiration til udformningen af Deres anbringender, jf. ovenfor under pkt Bilag Som anført ovenfor skal alle oplysninger som udgangspunkt dokumenteres gennem fremlæggelse af bilag for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. I dette afsnit skal der opstilles en fortegnelse over fremlagte bilag med angivelse af, hvad det pågældende bilag består af. Bilag skal af klageren litreres (markeres) fortløbende med tal. Vedlægger De eksempelvis en varemærkeregistrering og et skærmprint som bilag til klagen, skal de litreres som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. I bilagsfortegnelsen skal De herefter anfører følgende: Bilag 1: Varemærkeregistrering Bilag 2: Skærmprint Hvis indklagede svarer i sagen, vil De få mulighed for at indsende Deres bemærkninger til indklagedes svar i et skrift ( replik ). Hvis De i den forbindelse vil fremlægge yderligere bilag, skal disse bilag litreres fortløbende i forhold til de bilag, De allerede har fremlagt med klagen. I ovennævnte eksempel skal bilag til en replik således litreres som bilag 3, bilag 4 osv. Det samme gælder, hvis De i øvrigt indsender nye bilag til klagenævnet. 5. Sagsbehandlingen Når klageskemaet er modtaget og klagegebyret indbetalt, fremsender klagenævnet klagen med bilag til indklagede, som bliver bedt om at kommentere klagen. Fremkommer indklagede med kommentarer, forelægges disse for klageren, som så kan kommentere dem, hvorefter indklagede gives mulighed for at fremkomme med et gensvar. Efter skriftvekslingen mellem parterne overgår sagen til klagenævnet til afgørelse. Sagen forelægges nævnet på skriftligt grundlag, medmindre nævnet undtagelsesvis bestemmer andet. Man kan således som udgangspunkt ikke føre vidner eller mundtligt redegøre for sagen for klagenævnet. Klagenævnets afgørelse meddeles skriftligt til parterne og fremsendes til DK Hostmaster med henblik på eventuel effektuering. Efter parterne er orienteret om afgørelsen, offentliggøres afgørelsen på klagenævnets hjemmeside Som alternativ til en afgørelse kan nævnets sekretariat søge sagen forligt. De har i henhold til persondatalovgivningen mulighed for at blive anonymiseret i afgørelsen, der offentliggøres. Såfremt De ønsker en sådan anonymisering, skal De fremsende en begrundet anmodning herom til klagenævnet. 8

9 En klagesag vil bortfalde, hvis registreringen af det omtvistede domænenavn ophører, mens klagesagen verserer, f.eks. ved registrantens manglende betaling af den årlige brugsafgift. Hvis klagesagen bortfalder, vil klagegebyret blive tilbagebetalt. Ophører den omtvistede registrering, følger det af DK Hostmasters Generelle Vilkår, at domænenavnet automatisk vil blive tilbudt den, der i givet fald står øverst placeret på DK Hostmasters venteliste. I sager, hvor De nedlægger påstand om, at et domænenavn skal overføres til Dem eller en tredjemand, anmoder sekretariatet DK Hostmaster om at optage vedkommende på venteliste til domænenavnet, jf. pkt i Generelle Vilkår. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed, jf. domænelovens 30, stk. 1. Hver af parterne har dog mulighed for senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende at indbringe en klagenævnsafgørelse for domstolene ved et sagsanlæg mod den anden part, jf. domænelovens 30, stk. 2. En sådan indbringelse af en afgørelse for domstolene har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse tillægge indbringelsen opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. domænelovens 30, stk. 3. Der gælder en 4 ugers eksekutionsfrist regnet fra dateringen af klagenævnets afgørelse, medmindre nævnet bestemmer andet i afgørelsen. Når eksekutionsfristen udløber, vil DK Hostmaster effektuere klagenævnets afgørelse, jf. pkt. 9.2 i DK Hostmasters Generelle Vilkår, medmindre DK Hostmaster forinden har modtaget dokumentation for, at der foreligger en retsafgørelse eller et forlig, som når til et andet resultat, eller at en domstol har afsagt kendelse om, at en indbringelse af klagenævnets afgørelse er tillagt opsættende virkning. Nævnets medlemmer er underlagt almindelige habilitetsregler, og nævnets afgørelser træffes efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder med simpelt flertal. Klagenævnet og nævnets medarbejdere har tavshedspligt. Behandlingen af en klagesag vil i de fleste tilfælde være afsluttet på 4 måneder. Der henvises i øvrigt til reglerne om klagenævnets virksomhed, som kan findes på 6. Offentliggørelse af klagenævnets afgørelser Efter parterne er orienteret om klagenævnets afgørelse, offentliggøres afgørelsen på klagenævnets hjemmeside Hvis en afgørelse indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, kan klagenævnets formand bestemme, at disse oplysninger anonymiseres i den version af afgørelsen, der offentliggøres på klagenævnets hjemmeside. Klagenævnets formand kan endvidere bestemme, at også andre oplysninger anonymiseres, hvis dette efter oplysningernes særlige karakter findes påkrævet af hensyn til private eller offentlige interesser. 9

10 Version 1.0 den 1. juni 2014 Klagenævnet for Domænenavne

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere