Klagenævnet for Domænenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Domænenavne"

Transkript

1 Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: Telefax: KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt i klagevejledningen: Klageren, jf. pkt i klagevejledningen: Navn: Adresse: Tlf.: Fax: Såfremt klageren er en juridisk person, angives form (A/S, ApS, Forening, osv.), tidspunktet for stiftelsen af den juridiske person, og den juridiske persons formål: Indklagede (registranten ifølge DK Whois-databasen), jf. pkt i klagevejledningen: Navn: Adresse: Tlf.: Fax: Såfremt indklagede er en juridisk person angives form (A/S, ApS, Forening, osv.): Såfremt indklagede er anonym, bedes klagen fremsendt med oplysning herom. Klagenævnet vil i så fald indhente registreringsoplysningerne hos DK Hostmaster. Påstand (angiv hvad der ønskes opnået med klagen), jf. pkt i klagevejledningen: Sagsfremstilling (beskriv sagens faktum og sagens udvikling), jf. pkt i klagevejledningen: Version 1.0 den 1. juni 2014

2 Anbringender (begrundelser for klagen/påstanden), jf. pkt i klagevejledningen: Dato: Klagerens underskrift (ikke påkrævet, hvis klagen fremsendes via ) Bilag, jf. pkt i klagevejledningen: Bilagene bedes litreret (markeret) fortløbende med tal (bilag 1, bilag 2 osv.): 2

3 Vejledning til klagere Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som kan behandle tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske.dkdomæne samt klager over beslutninger truffet af DIFO/DK Hostmaster om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). Klagenævnet for Domænenavne er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven). Klagenævnet fungerer uafhængigt af DIFO/DK Hostmaster og ministeren. Med virkning fra den 1. marts 2014 er 2005-domæneloven ophævet og erstattet af lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven). De medlemmer af klagenævnet, som er udpeget af ministeren i medfør af 2005-domæneloven, fortsætter indtil udløbet af den periode, for hvilken de er udpeget, jf domænelovens 47, stk. 8. Klagenævnet for Domænenavne har i henhold til 2014-domænelovens 29 fastsat en vedtægt for sin virksomhed og sagsbehandling samt en forretningsorden. De kan finde alle de regler, der gælder for klagenævnets virksomhed, på klagenævnets hjemmeside under menupunktet REGLER. 1. Nævnets sammensætning Klagenævnet består af en formand og en næstformand, som skal være dommere, to medlemmer med teoretisk og praktisk juridisk sagkundskab samt to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. Der er desuden udpeget en suppleant for hvert af de to medlemmer med juridisk sagkundskab og for forbruger- og erhvervsrepræsentanterne. Ved klagenævnets behandling af sager deltager formanden eller næstformanden samt de to medlemmer med juridisk sagkundskab. Ved behandling af sager, der vedrører ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og sager af principiel betydning deltager endvidere repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag vedrørende ikkekommerciel anvendelse af domænenavne, og hvornår en sag er af principiel betydning. 2. Nævnets sagsområde For klagenævnet kan indbringes tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske.dk-domæne. For klagenævnet kan også indbringes klager over DIFO/DK Hostmasters beslutninger om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). Klage kan indgives af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Klagenævnets formand afgør, hvorvidt klageren har en retlig interesse. Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af et domænenavn skal opretholdes, slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en af klageren udpeget fysisk eller juridisk person. Klagenævnet kan endvidere stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise en beslutning truffet af DK Hostmaster/DIFO om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår ( Generelle Vilkår ). 3

4 Klagenævnet kan ikke træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse. 3. Indbringelse af klager Indbringelse af klager for klagenævnet sker ved at udfylde klagenævnets klageskema eller ved at udfærdige et klageskrift og indsende klageskemaet eller klageskriftet sammen med relevante bilag til klagenævnet via . Har De ikke mulighed for at fremsende klage samt bilag via , bedes materialet fremsendt som almindelig post i 4 eksemplarer. Eventuelle bilag skal af klageren litreres (markeres) med tal (bilag 1, bilag 2, bilag 3...) og af indklagede litreres med bogstaver (bilag A, bilag B, bilag C...). Af hensyn til sagens behandling er det vigtigt, at sagens faktiske og retlige omstændigheder beskrives så udførligt og præcist som muligt, ligesom det er vigtigt, at alle oplysninger så vidt muligt dokumenteres gennem fremlæggelse af eksempelvis kopi af varemærkeregistreringsattest, virksomhedsregistreringsattest eller navneregistreringsattest. Finder klagenævnets sekretariat, at Deres klage ikke er fyldestgørende, vil klagen blive returneret med anmodning om, at klagen uddybes. En klagesag vil således først blive opstartet, når klagenævnet har modtaget en fyldestgørende klage. De kan finde inspiration til klagens udformning i klagenævnets tidligere afgørelser, som kan findes på klagenævnets hjemmeside De kan her søge i klagenævnets afgørelsesdatabase under ét eller flere emner, der svarer til emnet for Deres sag. Klageren skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Klagenævnet for Domænenavne. For klagere og registranter, der anvender eller påtænker at anvende det omtvistede domænenavn i ikkekommercielt øjemed, udgør klagegebyret 160 kr. I alle andre tilfælde udgør klagegebyret 500 kr. Hvis klagen vedrører flere domænenavne, betales der gebyr for hvert af disse domænenavne. Klagegebyret skal indbetales på klagenævnets konto, reg. nr konto nr med angivelse af det omtvistede domænenavn. Klagen tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Gebyret tilbagebetales, såfremt sagen afvises af sekretariatet, samt i tilfælde, hvor klagenævnet tager klagerens påstand helt eller delvis til følge, eller sagen forliges på vilkår herom. 4. Udfyldning af klageskema Klagenævnets klageskema er udarbejdet til brug for klager over en registrants registrering og anvendelse af et domænenavn. Skemaet indeholder syv overordnede afsnit om oplysninger, som er væsentlige for nævnets behandling af en sådan klagesag. Disse afsnit vil blive kommenteret under Nævnet har ikke p.t. udarbejdet et særligt klageskema til brug for sager, hvor klagen indgives mod DIFO/DK Hostmaster. Klagen skal dog også i disse sager indeholde en fornøden angivelse af klager og klagerens påstand samt af indklagede og den domænenavnsregistrering, som klagen vedrører. Klagen skal endvidere være suppleret af en fyldestgørende sagsfremstilling vedlagt fornøden dokumentation, og det skal begrundes, hvorfor klageren mener, at der bør gives klageren medhold i klagen. Klagen skal endvidere indeholde en bilagsfortegnelse, og bilagene skal være litreret med tal Klagen angår følgende domænenavne I dette afsnit skal det anføres, hvilket domænenavn klagen angår. Hvis klagen vedrører flere domænenavne, og det er samme registrant, der har registreret domænenavnene, kan klagerne samles 4

5 i ét klageskrift. I sådanne tilfælde skal samtlige domænenavne, som klagen angår, anføres i dette afsnit. Ønsker De at klage over flere domænenavnsregistreringer, og er registreringerne foretaget af forskellige registranter, skal der indgives klage for hver enkelt registrant Klageren I dette afsnit skal klagerens navn, adresse, adresse, telefonnummer mv. oplyses. Hvis De indgiver klagen på vegne af klageren, skal De fremlægge dokumentation for, at klageren har givet Dem fuldmagt hertil. Hvis De er advokat, formodes De at have en sådan fuldmagt. Hvis klageren er en juridisk person (fx et selskab eller en forening) gælder følgende: De bedes angive klagerens form (A/S, ApS, I/S, Forening, osv.), tidspunktet for stiftelsen af den juridiske person og den juridiske persons formål. Disse oplysninger skal ledsages af en udskrift af den juridiske persons registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) eller i Erhvervsstyrelsen. Hvis den juridiske person ikke er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, vedlægges en udskrift af den juridiske persons vedtægter el. lign. De bedes fremlægge dokumentation for, at De er tegningsberettiget for den juridiske person eller har en fuldmagt fra den tegningsberettigede Indklagede (modparten) I dette afsnit anføres oplysninger om registrantens navn, adresse mv., som kan findes ved opslag i DK Hostmasters Whois-database, der er tilgængelig på Såfremt indklagede er anonym i Whois-databasen, bedes klagen fremsendt med oplysning herom. Klagenævnet vil i så fald indhente registreringsoplysningerne hos DK Hostmaster. Hvis De mener, at det er en anden end den, der er anført som registrant i DK Hostmasters Whoisdatabase, der er den reelle registrant af domænenavnet, skal den pågældende anføres sammen med registranten, der er anført i Whois-databasen. De bedes herefter i sagsfremstillingen og anbringenderne redegøre for, hvorfor De mener, at den pågældende er den reelle registrant af domænenavnet Påstand (angiv hvad der ønskes opnået med klagen) I sager om en registrants registrering og anvendelse af et domænenavn kan klagenævnet alene tage stilling til, om et omtvistet domænenavn skal slettes, suspenderes eller overføres til en anden end registranten. I disse sager skal påstanden derfor bestå i et krav om, at registreringen af et eller flere bestemte domænenavne slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en tredjemand. En sletning af domænenavnet indebærer, at domæneregistreringen fjernes fra DK Hostmasters database, hvorefter domænenavnet på ny kan registreres. En suspension af domænenavnet indebærer, at navneservice for domænenavnet midlertidigt frakobles. Det er klagenævnets praksis at anvende adgangen til at suspendere et domænenavn i de tilfælde, hvor klagenævnet på baggrund af de fremlagte oplysninger i en konkret klagesag ikke kan 5

6 træffe en endelig afgørelse, og hvor det må anses for påkrævet at domænenavnet suspenderes, indtil der kan ske en afklaring af de omtvistede faktiske eller juridiske forhold i sagen. En påstand om overførelse af domænenavnet skal angive, hvem domænenavnet ønskes overført til (fx at domænenavnet ønskes overført til Dem) Sagsfremstilling (beskriv sagens faktum og sagens udvikling) I dette afsnit angives alle oplysninger, der er relevante for nævnets behandling af sagen, herunder hvad det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til, om De er erhvervsdrivende og i givet fald, o hvad De driver virksomhed med, o hvornår De påbegyndte denne virksomhed, o om De har særlige kendetegnsrettigheder, herunder varemærkerettigheder, til det omtvistede domænenavn og i givet fald, hvilke rettigheder, o hvilken brug De har gjort af det pågældende kendetegn, hvornår De påbegyndte brugen, og om brugen herefter har været kontinuerlig, o om De indgiver klagen som distributør eller lignende på vegne af en leverandør, der har særlige rettigheder til domænenavnet, idet De i givet fald skal fremlægge dokumentation for, at De har fuldmagt til at klage på vegne af den pågældende leverandør, om domænenavnet hovedsagelig har privat og ikke erhvervsmæssig betydning for Dem og i givet fald, o om De har særlige rettigheder til det omtvistede domænenavn, herunder særlige navnerettigheder, om De har noget kendskab til indklagede, herunder om De har særlige relationer til indklagede, og i givet fald redegøres herfor, om De har haft nogen korrespondance med indklagede vedrørende det omtvistede domænenavn og i givet fald refereres korrespondancen, hvorledes indklagede hidtil har gjort brug af det omtvistede domænenavn. Det bemærkes, at listen er vejledende og ikke udtømmende, og at det er Deres opgave som part i sagen at få tilvejebragt alle de oplysninger, som er nødvendige for nævnets behandling af sagen, idet klagenævnets afgørelse som udgangspunkt træffes på baggrund af de oplysninger, der er tilvejebragt af parterne. Det kan således ikke forventes, at klagenævnet indhenter oplysninger, foretager supplerende undersøgelser eller lignende som led i behandlingen af sagen. Alle oplysninger skal som udgangspunkt dokumenteres med bilag, som vedlægges klagen, for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. F.eks. kan en oplysning om, at De har et varemærke, dokumenteres ved, at der vedlægges kopi af registreringsattest for varemærket, eller hvis varemærket er etableret ved ibrugtagning, kan dette søges dokumenteret ved at redegøre for 6

7 anvendelsesperioden og fremlægge eksempler på varemærkets faktiske anvendelse. Tilsvarende skal oplysninger om indklagedes uretmæssige brug af domænenavnet så vidt muligt dokumenteres, eksempelvis gennem udskrifter fra hjemmesiden under det omtvistede domænenavn. I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at klagenævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis Deres erklæringer vedrørende sagens faktiske omstændigheder er uklare eller ufuldstændige, eller De har undladt at udtale Dem om modpartens erklæringer eller har undladt at efterkomme modpartens eller klagenævnets opfordringer til at fremkomme med oplysninger i sagen. Hvis De som distributør eller lignende støtter Deres klage på en særlig ret tilhørende en leverandør, producent eller anden tredjemand, skal der fremlægges dokumentation for disse rettigheder. Derudover skal der fremlægges dokumentation for, at De har fuldmagt til at påtale indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn, ligesom der skal fremlægges dokumentation for, at De har bemyndigelse til at få domænenavnet overført til Dem, hvis De nedlægger påstand om dette Anbringender (begrundelser for klagen/påstanden) I dette afsnit skal De begrunde, hvorfor De mener, De bør gives medhold i klagen. Sådanne begrundelser kan f.eks. være, at indklagedes registrering og/eller brug af det omtvistede domænenavn er i strid med: 1. Domænelovens 25, stk. 1, som fastslår, at registranter ikke må registrere eller anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. 2. Domænelovens 25, stk. 2, som fastslår, at registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. 3. Rettigheder til et personnavn m.v. efter reglerne i navneloven (Klagerens adkomst til navnet skal dokumenteres, fx ved at vedlægge kopi af navneattest). 4. Markedsføringslovens 18, som fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. (De bedes redegøre nærmere for Deres forretningskendetegn, herunder for hvordan De har anvendt forretningskendetegnet i Deres virksomhed, samt vedlægge dokumentation for disse oplysninger). 5. Varemærkelovgivningen: - Varemærkerettighed stiftet ved ibrugtagning (dokumentation bedes vedlagt). - Varemærkerettighed stiftet ved registrering (varemærkeregistrering bedes vedlagt). 6. Andet. Som anført ovenfor skal alle oplysninger dokumenteres med bilag, som vedlægges klagen, for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. 7

8 De opfordres til at læse én eller flere af nævnets tidligere afgørelse og heri finde inspiration til udformningen af Deres anbringender, jf. ovenfor under pkt Bilag Som anført ovenfor skal alle oplysninger som udgangspunkt dokumenteres gennem fremlæggelse af bilag for at kunne tillægges betydning ved sagens afgørelse. I dette afsnit skal der opstilles en fortegnelse over fremlagte bilag med angivelse af, hvad det pågældende bilag består af. Bilag skal af klageren litreres (markeres) fortløbende med tal. Vedlægger De eksempelvis en varemærkeregistrering og et skærmprint som bilag til klagen, skal de litreres som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. I bilagsfortegnelsen skal De herefter anfører følgende: Bilag 1: Varemærkeregistrering Bilag 2: Skærmprint Hvis indklagede svarer i sagen, vil De få mulighed for at indsende Deres bemærkninger til indklagedes svar i et skrift ( replik ). Hvis De i den forbindelse vil fremlægge yderligere bilag, skal disse bilag litreres fortløbende i forhold til de bilag, De allerede har fremlagt med klagen. I ovennævnte eksempel skal bilag til en replik således litreres som bilag 3, bilag 4 osv. Det samme gælder, hvis De i øvrigt indsender nye bilag til klagenævnet. 5. Sagsbehandlingen Når klageskemaet er modtaget og klagegebyret indbetalt, fremsender klagenævnet klagen med bilag til indklagede, som bliver bedt om at kommentere klagen. Fremkommer indklagede med kommentarer, forelægges disse for klageren, som så kan kommentere dem, hvorefter indklagede gives mulighed for at fremkomme med et gensvar. Efter skriftvekslingen mellem parterne overgår sagen til klagenævnet til afgørelse. Sagen forelægges nævnet på skriftligt grundlag, medmindre nævnet undtagelsesvis bestemmer andet. Man kan således som udgangspunkt ikke føre vidner eller mundtligt redegøre for sagen for klagenævnet. Klagenævnets afgørelse meddeles skriftligt til parterne og fremsendes til DK Hostmaster med henblik på eventuel effektuering. Efter parterne er orienteret om afgørelsen, offentliggøres afgørelsen på klagenævnets hjemmeside Som alternativ til en afgørelse kan nævnets sekretariat søge sagen forligt. De har i henhold til persondatalovgivningen mulighed for at blive anonymiseret i afgørelsen, der offentliggøres. Såfremt De ønsker en sådan anonymisering, skal De fremsende en begrundet anmodning herom til klagenævnet. 8

9 En klagesag vil bortfalde, hvis registreringen af det omtvistede domænenavn ophører, mens klagesagen verserer, f.eks. ved registrantens manglende betaling af den årlige brugsafgift. Hvis klagesagen bortfalder, vil klagegebyret blive tilbagebetalt. Ophører den omtvistede registrering, følger det af DK Hostmasters Generelle Vilkår, at domænenavnet automatisk vil blive tilbudt den, der i givet fald står øverst placeret på DK Hostmasters venteliste. I sager, hvor De nedlægger påstand om, at et domænenavn skal overføres til Dem eller en tredjemand, anmoder sekretariatet DK Hostmaster om at optage vedkommende på venteliste til domænenavnet, jf. pkt i Generelle Vilkår. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed, jf. domænelovens 30, stk. 1. Hver af parterne har dog mulighed for senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende at indbringe en klagenævnsafgørelse for domstolene ved et sagsanlæg mod den anden part, jf. domænelovens 30, stk. 2. En sådan indbringelse af en afgørelse for domstolene har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse tillægge indbringelsen opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler herfor, jf. domænelovens 30, stk. 3. Der gælder en 4 ugers eksekutionsfrist regnet fra dateringen af klagenævnets afgørelse, medmindre nævnet bestemmer andet i afgørelsen. Når eksekutionsfristen udløber, vil DK Hostmaster effektuere klagenævnets afgørelse, jf. pkt. 9.2 i DK Hostmasters Generelle Vilkår, medmindre DK Hostmaster forinden har modtaget dokumentation for, at der foreligger en retsafgørelse eller et forlig, som når til et andet resultat, eller at en domstol har afsagt kendelse om, at en indbringelse af klagenævnets afgørelse er tillagt opsættende virkning. Nævnets medlemmer er underlagt almindelige habilitetsregler, og nævnets afgørelser træffes efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder med simpelt flertal. Klagenævnet og nævnets medarbejdere har tavshedspligt. Behandlingen af en klagesag vil i de fleste tilfælde være afsluttet på 4 måneder. Der henvises i øvrigt til reglerne om klagenævnets virksomhed, som kan findes på 6. Offentliggørelse af klagenævnets afgørelser Efter parterne er orienteret om klagenævnets afgørelse, offentliggøres afgørelsen på klagenævnets hjemmeside Hvis en afgørelse indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder, kan klagenævnets formand bestemme, at disse oplysninger anonymiseres i den version af afgørelsen, der offentliggøres på klagenævnets hjemmeside. Klagenævnets formand kan endvidere bestemme, at også andre oplysninger anonymiseres, hvis dette efter oplysningernes særlige karakter findes påkrævet af hensyn til private eller offentlige interesser. 9

10 Version 1.0 den 1. juni 2014 Klagenævnet for Domænenavne

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere