BARNETS udvikling og adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BARNETS udvikling og adfærd"

Transkript

1 ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen 5-15 år Det er blevet mere udbredt blandt psykologer at anvende forskellige former for tjeklister og spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelsen af børn og unge med psykiske forstyrrelser eller udviklingsforstyrrelser. Det er der flere grunde til: Vi arbejder med mere differentierede modeller for psykopatologi hos børn og unge, vi stiller større krav om videnskabeligt funderede assessmentmetoder, der spores en vigende interesse for projektive teknikker, og der er øget behov for outcome mål i klinikken Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd er et nyudviklet instrument. Det er resultatet af mange års arbejde i et tværfagligt team bestående af primært børneneuropsykologer, og børnelæger fra hele Norden. Skemaet foreligger i dag på dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk og engelsk. Det engelske navn for 5-15 er FTF, en forkortelse af Five To Fifteen. Af sammenlignelige brede psykometriske instrumenter i forhold til børn og unge kan nævnes Child Behaviour Check List (CBCL), som er udviklet af Achenbach (1991), men oversat, klinisk valideret og normeret på dansk ved Bilenberg (1999). Desuden Beck Youth Inventory for Social and Emotional, som er udviklet af Beck et al. (2001) og oversat og normeret ved Tastum et al. (2004) og aktuelt ved at blive klinisk valideret. Begge disse er meget anvendt i Danmark. Formålet med 5-15 var at udvikle et spørgeskema, som kunne belyse et barns udvikling på udvalgte områder på basis af forældreoplysninger. Spørgeskemaet blev primært udviklet for at imødekomme et klinisk behov for at identificere et barns kognitive, sproglige og motoriske vanskeligheder (neuropsykologiske vanskeligheder). Desuden fandt man det hensigtsmæssigt at inddrage en bedømmelse af eventuelle sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemer. Arbejdsgruppen har besluttet at det skal være gratis at anvende 5-15-skemaet. Selve spørgeskemaet samt manualen med normer og registreringsark er tilgængelige på internettet. 18 PSYKOLOG NYT Nr

2 Mere om spørgeskemaet 5-15-spørgeskemaet er udviklet af et tværfagligt team bestående af børneneuropsykologer, og børnelæger fra Sverige, Danmark, Norge og Finland: Björn Kadesjö, Lars- Olof Janols og Christopher Gillberg fra Sverige, Anegen Trillingsgaard fra Danmark, Marit Korkman og Katarina Mickelsson fra Finland og Gerd Strand fra Norge. Spørgeskemaet og manualen med normer og registreringsark er tilgængelige på internettet. Interesserede psykologer kan downloade materialet fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospitals hjemmeside dk/buh. Herefter vælges menupunktet Forskning og Udvikling. Beskrivelse af spørgeskemaet 5-15 er en multidimensional skala til at beskrive et barns vanskeligheder på en række områder (domæner). Skemaet er opbygget med 181 items, som indgår i otte overordnede domæner. Disse dækker motoriske færdigheder, eksekutive funktioner (inkluderende opmærksomhed), perception, hukommelse, sprog, indlærings kompetence, sociale færdigheder og emotionelle/ adfærdsmæssige problemer. De fleste domæner er underinddelt i subdomæner. Der er 22 subdomæner. I skemaet nedenfor vises opdelingen i domæner og subdomæner og antallet af items inden for hvert af disse. Hvert item består af et udsagn, som udtrykker, at barnet kan have vanskeligheder i forhold til en særlig opgave eller i en særlig sammenhæng. Forældrene eller den, der udfylder skemaet, kan vælge mellem tre svarmuligheder: Passer ikke; Passer til en vis grad eller nogle gange; Passer godt. Disse svar tilskrives henholdsvis 0, 1 eller 2 point, således at MODELFOTO: BAM Nr PSYKOLOG NYT 19

3 større grad eller hyppighed af vanskeligheder gives højere pointtal. Detaljerede psykometriske data, specielt vedrørende reliabilitet og validitet, findes i et tillæg til European Child and Adolescent Psychiatry (ECAP), publiceret i Heri publicerer forfatterne bag 5-15-spørgeskemaet en række undersøgelser, der tester og dokumenterer spørgeskemaets psykometriske egenskaber. De enkelte artikler i tillægget fremgår af referencelisten. Klinisk anvendelse Informationer fra 5-15-skemaet kan anvendes på forskellig måde. Da det er forældrene, som udfylder skemaet, hviler billedet selvfølgelig på forældrenes kendskab til deres barn fra hverdagen. Neuropsykologiske profil: Først og fremmest kan resultaterne Skema 1. Domæner, subdomæner og items. Domæne Subdomæne Item Motoriske Grovmotoriske 1-7 færdigheder Finmotoriske 8-17 Eksekutiv funktion Opmærksomhed Hyperaktiv/impulsiv Hypoaktiv Planlægning/organisering Perception Rumopfattelse Tidsfornemmelse Kropsopfattelse Visuel perception Hukommelse Hukommelse Sprog Impressivt sprog Expressivt sprog Kommunikation Indlæringskompetence Læse/skrive Regning Generel læring Coping i indlæring Sociale færdigheder Sociale færdigheder Emotionelle/adfærds- Internaliserede problemer Externaliserede Tvangsprægede PSYKOLOG NYT Nr

4 fra 5-15 spørgeskemaet give et indblik i et barns neuropsykologiske og adfærdsmæssige funktion. Opgørelsen af spørgeskemaet giver mulighed for at beskrive barnets udviklingsmæssige profil på tværs af de valgte områder (dvs. barnets relative styrker og svagheder på områderne). Når det enkelte barns profil sammenlignes med den gennemsnitlige profil fra en normgruppe af børn på tilsvarende alder, er det muligt at angive barnets funktion i forhold til denne. Dette kan udtrykkes i percentiler. Screeningsværktøj: Barnets profil kan også sammenlignes med grænseværdier (cut-off), udregnet på basis af resultaterne fra en normgruppe, og på den måde tjene som et screeningsinstrument ved en præliminær selektion af børn, som viser tegn på udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemer. Diagnostiske overvejelser: For det tredje kan viden indhentet med 5-15-spørgeskemaet indgå i overvejelser vedrørende barnets diagnose, fx ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det er dog vigtigt at understrege, at 5-15 ikke er et diagnostisk instrument. Det kan bidrage til, men ikke alene danne grundlag for en diagnosticering. Diagnosticering bør foregå efter alment accepterede principper for dette, bl.a. følge en diagnostisk manual og inddrage anamnestiske data, psykologisk testning og andre kliniske undersøgelsesmetoder. Basis for samarbejde med forældrene: For det fjerde kan besvarelsen af spørgeskemaet danne grundlag for en samtale med forældrene om deres barns vanskeligheder. Et barns indlærings- eller tilpasningsvanskeligheder kan hænge sammen med specifikke vanskeligheder på en eller flere af de områder, som skemaet dækker. En mere nuanceret forståelse af disse vanskeligheder kan hjælpe forældrene til at håndtere og afhjælpe barnets vanskeligheder i hverdagen. Et andet eksempel på spørgeskemaets brug er det tilfælde, hvor den kliniske undersøgelse viser tegn på fx Aspergers syndrom. Det kan være svært for forældre at få besked om en sådan diagnose. For den professionelle kan det derfor være meget nyttigt på basis af spørgeskemaet at have en viden om forældrenes egen perception og forventninger til deres barns funktion i hverdagen. Derved får de en bedre mulighed for at præsentere de diagnostiske overvejelser på en sensitiv og konstruktiv måde. I begge tilfælde giver 5-15-skemaet en mulighed for at konkretisere de funktionsvanskeligheder, barnet har, og hvordan de udtrykker sig i hverdagen. Nr PSYKOLOG NYT 21

5 Basis for samarbejde med det professionelle netværk: Endelig kan 5-15-spørgeskemaet anvendes i en dialog med de professionelle voksne (pædagoger, lærere mv.) omkring barnet med henblik på at planlægge en hensigtsmæssig specialpædagogisk indsats. Det besvarede spørgeskema er et godt udgangspunkt, fordi man derved sikrer sig at komme omkring de områder, hvor barnet har brug for hjælp, men også barnets styrkesider. Brugerforudsætninger Spørgeskemaet er omfattende, og tolkning af resultaterne forudsætter klinisk træning og viden om normaludvikling samt om udviklingsforstyrrelser og psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Tolkningen hviler på en numerisk opgørelse med henvisning til normative data opstillet i normtabeller med median, middelværdi og percentiler. Derfor forudsættes også basal viden om psykometri inklusiv forståelse af begreber som reliabilitet og validitet. Formidling af resultaterne til forældrene og barnet forudsætter professionel træning og etik. Brugere af instrumentet er først og fremmest kliniske børne- og ungdomspsykologer, samt psykologer ved PPR, socialforvaltninger eller døgninstitutioner. Andre faggrupper, fx pædagoger og sygeplejersker, der arbejder i team med en erfaren psykolog, kan ligeledes anvende 5-15-spørgeskemaet, men fortolkningen bør i givet fald foregå i samarbejde med denne. Anegen Trillingsgaard, chefpsykolog og adj. professor, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus, og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Referencer: Achenbach, T.M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist / 4-18 and 1991 Profile.Burlington, V.T.: Department of Psychiatry, University of Vermont. Beck, J. S., Beck, A. T. & Jolly, J. B. (2001). Beck Youth Inventories of Emotional & Social Impairment. The Psychological Corporation Airaksinen, E., Michelsson, K., & Jokela, V. (2004) The occurrence of inattention, hyperactivity, impulsivity and coexisting symptoms in a population study of year old children based on the Five to Fifteen parent questionnaire. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, Supplement 3, Bilenberg, N. (1999) The Child Behavior Checklist (CBCL) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum. No. 398, Vol Bohlin, G., & Janols, L.-O. (2004). Behavioural problems and psychiatric symptoms in 5-13 year-old Swedish children a comparison of parent ratings on the 5-15 Spørgeskemaet (five To Fifteen) with the ratings on CBCL (Child Behavior Checklist). European Child and Adolescent Psychiatry, 13 Supplement 3, Kadesjö, B., Janols, L.-O., Korkman, M., Michelsson, K., Strand, G., Trillingsgaard, A., & Gillberg, C., (2004) 5-15 Spørgeskemaet (Five To Fifteen): The development of a parent questionnaire for the assessment of DH/HD and comorbid conditions. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 3-13 Korkman, M., Jaakkola, M., Ahlroth, A., Pesonen, A.-E., Turunen, M.-M. (2004) Screening of Developmental Disorders in Five-Year-Olds Using the Five to Fifteen Questionnaire: A Validation Study. European Child and Adolescent Psychiatry, 13 Supplement 3, Korkman, M., Kirk, U. & Kemp, S.L., (1998). NEPSY. A Developmental Neuropsychological Assessment. San Antonio, TX: Psychological Corporation. Thastum, M., Paulsen, K. & Hansen, H. S. (2004). Vejledning til Beck Youth Inventories of Emotional & Social Impairment. Dansk psykologisk Forlag. Trillingsgaard, A., Damm, D., Sommer, S., Jepsen, J.R.M., Østergaard, O., Frydenberg, M., & Thomsen, P.H. (2004). Developmental Profiles on basis of the Five To Fifteen parent questionaire. Clinical validity and utility of the 5-15 questionnaire in a child psychiatric sample. European Child and Adolescent Psychiatric, 13, Supplement 3, PSYKOLOG NYT Nr

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Achenbachs. empiribaserede assess ment system

Achenbachs. empiribaserede assess ment system Achenbachs empiribaserede assess ment system Om et system, der kan bruges til at sige noget om, hvorledes børn, unge og voksne inden for en række kompetencer og problemfelter har det sammenlignet med børn,

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum Åbningstider

Læs mere

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST.

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Resumé.... 5 Baggrund.... 10 Rapportens formål.... 11 Metode

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning?

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD in preschool children is parent training the answer? Kandidatafhandling af Line Møller efterår 2013 - august Årskortnummer: 20071611 Vejleder:

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere