Ledelse med Data (CALL-DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse med Data (CALL-DK)"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE NOV Ledelse med Data (CALL-DK) Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af læring ude på skolerne (Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis) Helle Bjerg, Abstract Program og satsning Delprojektet hører under programmet for Ledelse og Organisatorisk Læring og placerer sig under programmets fælles paraplyprojekt, der handler om Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen. Delprojektet har særligt fokus på de forandringsambitioner, som knytter sig til et øget fokus på læring og elevers læringsudbytte i relation til skolens kerneydelse. Nedenfor ses delprojektets (markeret med grønt) placering i det samlede projekt i forskningsprogrammet. Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen Læring på Dagsordenen Sygepleje i en reformtid Reformtid - Fjernstyring af læring gennem tid-rum strukturering Reformtid - Skolereform og bortfald af lærernes arbejdsaftaler SFO-pædagogik i en reformtid Ledelse af læring ude på skolerne Ledelse af læring gennem observation af undervisning Ledelse for læring med data CALL-DK Fusion på akutmodtagelse Implementering af den danske kvalitetsmodel Anledning og ramme Under overskriften 'Ledelse for læring' har vi formuleret foreløbig to delprojekter: Ledelse med Data - CALL-DK (CALL-DK), samt Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU). Hvert delprojekt fokuserer på specifikke ledelsesmetoder og -praksisser, som hver især kan betegnes som ledelse for læring eller læringscentreret skoleledelse. Dette er et begreb for skoleledelse, der har fokus på forholdet mellem undervisning og læring med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte. Det aktuelle afsæt for denne satsning er blandt andet den forestående skole- Side 1 af 8

2 reform, der kan ses som et eksempel på, hvordan læring og i særlig grad elevernes læringsudbytte aktuelt har stor uddannelsespolitisk og styringsmæssig bevågenhed: Eleverne skal lære mere og bedre - og helst for de samme eller færre økonomiske ressourcer. Fokuseringen på elevernes læringsudbytte skaber ikke alene større fokus på lærernes kerneopgaver, men også et øget politisk og forskningsmæssigt fokus på, hvordan skoleledelse kan medvirke til at styrke elevernes læringsudbytte. Projektdesign Projektet Ledelse med Data - CALL DK (CALL-DK) er fortsat under udvikling og konkretisering. Nedenstående projektbeskrivelse tegner derfor primært perspektiverne i projektet samt fremlægger en plan for konkretisering og igangsættelse af et egentligt projekt. CALL-DK indskriver sig dels i det voksende danske og internationale forskningsfelt, der undersøger og diskuterer, hvorvidt og hvordan skoleledelse har - eller kan få - positiv betydning for elevernes læringsudbytte (Winter & Nielsen, 2013; Andersen & Winter, 2011; DuFour & Marzano, 2011; Leithwood & Seashore-Louis, 2011; Robison, Hohepa, & Lloyd, 2009; Winter & Nielsen, 2013; Pedersen, Rosdahl, Langhede, & Lynggaard, 2011). Dette forskningsfelt er beskrevet nærmere i projektbeskrivelsen for delprojektet Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU). Med CALL-DK sigtes der dog særligt på den del af feltet, som har særligt fokus på, hvordan skoleledelser arbejder med forskellige former for data og dokumentation som en integreret del af ledelse for læring. I dette felt har flere fremtrædende forskere i skoleledelse fremsat analyser af - og særligt principper for eller metoder til - understøttelse af skoleledelsers arbejde med data som afsæt for skoleudvikling (Earl & Fullan, 2003). Vi arbejder pt. på at skabe overblik over feltet, hvor begreber som fx databased leading' og 'inquiry based leadership' dækker over forskellige forståelser af - og metoder til, hvordan fx data fra elevtests kan bruges konstruktivt og fremadrettet i ledelse af indsatser med fokus på et øget læringsudbytte. I udviklingen af CALL-DK som projekt, er en væsentlig dimensio,n at tage højde for, at metoder og begreber i feltet er udviklet i andre nationale og dermed andre politiske, institutionelle og kulturelle kontekster end den danske. Her tænkes særligt på, hvordan man ikke mindst i USA har en længere tradition for fokuseringer på evidens og på målinger af skolers succes i elevresultater samt en fokusering på skolelederes ansvar for skolers og elevers resultater, hvilket har resulteret i det, som Fenwick og Steffy betegner som en 'accountability culture' (Fenwick & Bettey, 2011). For en del forskere i feltet synes ambitionen at være, at udvikle forståelser og metoder til brug af data, som sigter på at gøre skoleledelser proaktive i brugen af data, så disse kommer til at fremstå som redskaber i formative udviklingsprocesser, fremfor summative resultater og ekstern kontrol. Fullan og Earl formulerer udfordringen for databaseret skoleledelse på følgende måde: A move from accountability as surveillance to accountability for improvement requires a fundamental mindshift. (...) Educators, themselves, ought to be the prime consumers of data in the process of making decisions based on intrinsic reasons for collecting and using data, regardless of the external requirements of reinforcement. To do this, they must become experts in interpreting data and transforming it into knowledge. (Earl & Fullan, 2003, p. 293). Side 2 af 8

3 Ambitionen i vores videre arbejde med projektdesignet af CALL-DK er for det første, at udvælge og udvikle forståelser og metoder i feltet af 'databaseret ledelse', som ser ud til at have potentiale til, at kunne omformes og omsættes eller translateres konstruktivt ind i en dansk sammenhæng, som tidligere har været mindre præget af denne accountability culture. Samtidig ønsker vi også at integrere en analytisk dimension i projektet, som supplerer ovenstående udviklingsambition. En analytisk dimension kunne trække videre på et begreb om translation (Juelskjær, Knudsen, Pors, & Staunæs, 2011; Bjerg & Staunæs in prep.) i analysen af, hvordan data anvendes, om- og oversættes og hvad dette skaber af tilsigtede og utilsigtede effekter i skoleledelsespraksisser. Projektdesign: CALL - et elektronisk surveyredskab Første skridt i konkretiseringen af projektet, er at udforme et projektdesign rettet mod oversættelse af CALL, som er et forskningsbaseret surveyredskab med fokus på ledelse for læring. CALL står for Comprehensive Assessment of Leadership for Learning og er udviklet og afprøvet af Richard Halverson og Carolyn Kelley, School of Education, University of Madison-Wisconsin (www.leadingforlearning.org): The CALL assessment is designed to measure the presence of formal and informal leadership practices distributed throughout the school that promote student learning and advance learning equity for children at risk (Kelley & Halverson, 2012, p. 5). Sigtet med CALL er, at give skoleledelser databaseret indsigt i, hvordan ledelse og organisering fungerer på deres skole ud fra en model for ledelse for læring, der indeholder i alt fem domæner og 4 underdomæner af ledelses- og organiseringspraksisser, som forskningsmæssigt har vist sig at være afgørende for elevernes læring (Kelley & Halverson, 2012). De fem dimensioner er i kort form: 1. Fokus på læring. 2. Monitorering af undervisning og læring. 3. Opbygning af kollegiale læringsfællesskaber. 4. Ressourcer. 5. Opretholdelse af et sikkert og effektivt læringsmiljø. Der er tale om et elektronisk survey, hvor både ledelser og medarbejdere besvarer en række spørgsmål inden for hver fem ledelsesdimensioner. Surveyet resulterer i, at den enkelte skole får en kvantitativt baseret evaluering eller 'pulstagning' af, hvor den enkelte skole scorer henholdsvist højt og lavt i sammenligning med andre skoler. Sigtet er, at skoleledelser kan bruge denne pulstagning til at identificere udviklings- og efteruddannelsesbehov, prioritere indsatser samt udvikle forskellige ledelsesdimensioner - baseret på data om skolens styrker og svagheder. I tilknytning til den kvantitative evaluering giver CALL forskningsbaserede forslag til indsatser og tiltag indenfor hvert af de fem domæner. Side 3 af 8

4 State-of-the- art CALL kan indskrives i forskningsfeltet om skoleledelse på flere måder. For det første er CALLdomæner bredt funderet i eksisterende forskning i skoleledelse, skoleudvikling og læreres professionelle udvikling (Kelley, Halverson, Camburn, & Blitz, 2012; Kelley & Halverson, 2012). Der trækkes her ikke alene på forskning i 'instructional leadership', men i lige så høj grad på mere organisatoriske perspektiver på skoleudvikling og skolekultur, som i feltet omkring 'transformational leadership' (Hallinger & Heck, 1996). Med fokuseringen på distribueret ledelse indskriver CALL sig også i skoleledelsesfeltet, hvor flere forskere arbejder med at udvikle og undersøge skoleledelse som distribueret ledelse (Spillane, Halverson, & Diamond, 2001; Spillane & Healy, 2010). For det andet kan CALL's teoretiske model og de fem domæner for ledelse for læring ses i sammenhæng med andre forsøg på, at samle forskningsbaseret viden om ledelsesdimensioner med effekt for elevernes læringsudbytte. Her er flere modeller i spil og som led i oversættelse af CALL skal en mere systematisk søgning over modeller sættes i værk. En model er her Viviane Robinsons model for 'elevcentreret ledelse' (Robinson, 2011), som decideret bygger på et systematisk review over forskning i ledelse med effekt for elevernes læringsudbytte (Robinson et al., 2009). Selvom CALL s forskningsbasering ikke i samme grad bygger på et systematisk review, refereres der dog i høj grad til de samme forskningsresultater og der er i høj grad sammenfald mellem formuleringen af domæner og dimensioner i de to modeller. Forskningsmæssigt er CALL således velfunderet i international forskning i skoleledelse. Samtidig er CALL udformet og tænkt anvendt i en politisk, institutionel og kulturel kontekst, der er noget anderledes end den danske. Her tænkes særligt på, hvordan man i USA har en længere tradition for fokuseringer på evidens og på målinger af skolers succes i elevresultater samt en fokusering på skolelederes ansvar for skolers og elevers resultater. Det har skabt den omtalte 'accountability culture', som CALL indskriver sig eksplicit i, ved at formulere et formål om, dels at indgå i den række af 'assessments' som skoler og skoleledelser måles på og af, dels også at bidrage med et mere formativt sigte på evaluering (Kelley & Halverson, 2012). I forhold til en dansk forskningskontekst kan CALL - som metode - på den ene side primært indskrives i forlængelse af mixed methods studier, der sigter på at finde og formulere ledelsesdimensioner med betydning for eleverne læringsudbytte (Andersen & Winter, 2011; Pedersen et al., 2011; Winter & Nielsen, 2013). Samtidig reflekterer den forskning, som CALL bygger, mere kvalitativt orienterede studier af dimensioner af skoleledelse og skolekultur. I en oversættelsesproces vil der derfor være behov for, at CALL's domæner og dimensioner gentænkes og relateres til det felt af dansk forskning i skoleledelse og skolekultur, som er skitseret under State of the art i projektbeskrivelse for LOU-projektet. Alt i alt kan styringskontekst for reception, anvendelse - og dermed translation af CALL formodes at være noget anderledes i den danske kontekst, hvilket igen stiller krav til processen omkring omsættelse og ikke mindst implementering eller anvendelse af CALL i en dansk kontekst. Sigtet med dette projekt er, at udvikle en dansk version af CALL, fremover CALL-DK. Projektet tænkes dels at have en udviklingsdel med det mål, at komme frem med en robust version af surveyen, som er forskningsmæssigt omsat og valideret i forhold til dansk skoleforskning og dansk skolepraksis. For det andet er der en forskningsmæssig del, som i første omgang dels vil producere kvalitativ viden om skoleledelsers aktuelle forståelser og praktisering af ledelse for læring, dels vil føde ind i omsættelsen og validering af CALL-DK i lighed med udviklingen af den oprindelige Side 4 af 8

5 CALL. Endvidere vil der blive designet en forskningsmæssig del, der skal følge skoleledelsernes brug af data, konkretiseret ved deres brug og omsættelse af data fra CALL-DK. Dette sker blandt andet med henblik på, at udvikle feedbackmetoder og værktøjer som skoleledelser kan trække på i ledelse og organisering med fokus på læring. I forlængelse af en oversættelse af CALL, med henblik på at udbyde CALL-DK som et redskab til kommuner og skoler, sigter CALL-DK også på at styrke feedback dimensionen i projektet i tæt samarbejde med efter-/videreuddannelsen i UCC. Behov og relevans (i praksis og forskning) Der er i Danmark ikke en stærk tradition for at anvende kvantitative data i skoleledelsespraksisser. Samtidig er der med skolereformen og nyere forskning i skoleledelse kommet øget fokus på, hvordan ledelse og organisering har betydning for elevernes læringsudbytte. CALL-DK sigter på at undersøge og udvikle metoder til, hvordan dansk skoleledelsespraksis kan udvikles og understøttes gennem en øget brug af forskellige former for data med fokus på udvikling frem for kontrol. Endvidere sigter projektet på, at udvikle et specifikt redskab samt forskellige former for feedbackprocesser, der kan understøtte skoleledelsers arbejde med ledelse for læring. Endelig sigter projektet på, at opbygge et permanent netværk af kommuner og skoler, der løbende anvender CALL- DK som en integreret del af deres skoleledelsespraksis. Forskningsdimensionen i projektet skal udvikles således, at der skabes empirisk kvalitativ og kvantitativ viden om, hvordan skoleledelser oplever og anvender et databaseret ledelsesværktøj som CALL-DK. Der kobles her til teoretiske og analytiske tilgange, som kan give et kritisk konstruktivt blik på de sociale processer og ledelsespraksisser, som udfolder sig gennem brugen af CALL-DK i en dansk skolehverdag. CALL-DK er således et gennemgående integreret forsknings- og udviklingsprojekt, både i projektets første fase omkring oversættelsen af CALL til en dansk skolekontekst og i en driftsfase, hvor CALL-DK kan udrulles og tilbydes til et større antal af skoler. I forlængelse heraf handler de forskningsspørgsmål, der relaterer sig til CALL-DK, således både om forskningsviden, der skabes i projektet, men også om omsættelsen af eksisterende forskningsviden, herunder teoretiske modeller for ledelse for læring (Kelley & Halverson, 2012; Robinson, 2011)i en dansk skolekontekst. Problemformulering / forskningsspørgsmål Udvikling af problemformulering, forskningsspørgsmål og projektdesign vil ske i tråd med Ledelse for læringsprojektets gennemgående interesse for, hvordan forskningsviden og metoder om- og oversættes i praksis. Delprojektet CALL-DK vil sigte på følgende elementer: 1. At udarbejde en forskningsbaseret omsættelse af CALL med henblik på brug i en dansk kontekst herunder en udvikling af feedbackdimensionen. Side 5 af 8

6 2. At følge denne oversættelses- eller translationsproces forskningsmæssigt med henblik på at skabe kvalitativ viden om, hvordan skoleledelser aktuelt forstår og praktiserer 'ledelse for læring' samt hvorvidt og hvordan CALL-DK translateres i skoleledelsespraksisser. På længere sigt vil projektet kunne udmunde i opbygningen af et netværk af skoleledelser/skoler, der arbejder med CALL-DK. Dette vil kunne udmunde i følgende: 3. Opbygning af en database, der kontinuerligt samler kvantitative data til brug for forskning i skoleledelse og organisering med fokus på elevernes læringsudbytte, samt Fortsat udvikling af tilbud til skoler og skoleledelser, som med afsæt i CALL-DK ønsker at arbejde med specifikke dimensioner af ledelse for læring. Hovedaktiviteter Fase 1: Udvikling af projektdesign for CALL-DK. Fase 2: Afprøvning af pilot CALL-DK 1.0 & udvikling af feedbackdimensioner. Fase 3: Afprøvning af CALL-DK 2.0 med henblik på drift. Partnere Carolyn Kelley og Richard Halverson, School of Education, University of Madison-Wisconsin. Kelley og Halverson har forestået udviklingen af CALL. De har udtrykt stor interesse for et samarbejde omkring oversættelse af CALL til en dansk kontekst, herunder fælles komparative analyser af brugen af CALL i praksis. Der arbejdes pt. på en formaliseret projektbeskrivelse. I relation til praksisfeltet forventer vi at etablere en gruppe af kommuner, som ønsker at medfinansiere udviklingen af CALL-DK. Skoler fra disse kommuner forventes at indgå i udviklings- og afprøvningsfasen. Denne fase designes med henblik på, at de deltagende skoler/skoleledelser har udbytte af projektet allerede fra de indledende faser. Pt. har vi introduceret ideen for flere kommuner og skoleledelser, som har udvist positiv interesse. Produkt Udvikling af CALL-DK: Et surveybaseret redskab til formativ evaluering af ledelse for læring. Udvikling af feedbackmetoder med henblik på udvikling af ledelse for læring i praksis. Etablering af driftssystem for CALL-DK. Etablering af netværk af kommuner og skoler, der løbende arbejder med CALL-DK og ledelse for læring. Videnskabelige publikationer indenfor databaseret ledelse og ledelse for læring. Side 6 af 8

7 Tidsplan Udkast til tidsplan Forår 2014 Efterår 2014/Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Sproglig oversættelse af CALL. Mindre interviewbaseret pilot test af CALL. Udarbejdelse af projektdesign herunder afklaring af metodiske og tekniske specifikation for survey. Review: Databaseret ledelse. Etablering af partnerskaber med kommuner/skoler. Første systematiske valideringsrunde: 4 6 skoler afprøver CALL- DK. Opfølgende interview. Udvikling af feedback dimensioner. Anden systematiske valideringsrunde: skoler afprøver CALL-DK elektronisk. Afprøvning af feedback dimensioner. Overgang til drift. Etablering af netværk af kommuner/skoler. Kontakt Helle Bjerg, Søren Hornskov, Side 7 af 8

8 LITTERATUR Andersen, S. C., & Winter, S. C. (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne 11:47. København. DuFour, R., & Marzano, R. J. (2011). Leaders of Learning: How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement. Solution Tree. Earl, L., & Fullan, M. (2003). Using Data in Leadership for Learning. Cambridge Journal of Education, 33(3), doi: / Fenwick, W. E., & Bettey, E. S. (2011). Curriculum Leadership The Administrative Survival Skill in a Test-Driven Culture and a Competitive Educational Marketplace. In W. E. Fenwick (Ed.), The Sage handbook of Educational Leadership (pp ). Sage Publications. Hallinger, P., & Heck, R. H. (1996). Reassessing the principal s role in school effectiveness: A review of empirical research. Educational Administration Quarterly, 32, 5. Juelskjær, M., Knudsen, H., Pors, J. G., & Staunæs, D. (2011). Ledelse af Uddannelse. At lede det potentielle. (M. Juelskjær, H. Knudsen, J. G. Pors, & D. Staunæs, Eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kelley, C., & Halverson, R. (2012). The Comprehensive Assessment of Leadership for Learning : A Next Generation Formative Evaluation and Feedback System. Journal of Applied Reserach on Children: Informing Policy for Children at Risk, 3(2). Kelley, C., Halverson, R., Camburn, E., & Blitz, M. (2012). The Design and Validation of the Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL) Formative School Leaderassessment (p. 35). Leithwood, K., & Seashore-Louis, K. (2011). Linking Leadership to Student Learning (p. 320). Jossey- Bass. Pedersen, M. J. I. N., Rosdahl, A., Langhede, A. P., & Lynggaard, M. (2011). Ledelse af folkeskolerne. København. Robinson, V. (2011). Student-Centered Leadership (p. 192). Jossey-Bass. Robinson, V., Hohepa, M., & Lloyd, C. (2009). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Best Evidence Synthesis Iteration [BES] (p. 291). Wellington: Ministry of Education, Wellington, New Zealand. Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating School Leadership Practice: A Distributed Perspective. Educational Researcher. doi: / x Spillane, James P., & Healy, K. (2010). Conceptualizing school leadership and management from a distributed perspective. The Elementary School Journal, 111(2). Winter, S. C., & Nielsen, V. L. (2013). Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen. København. Side 8 af 8

SFO-pædagogik i en reformtid

SFO-pædagogik i en reformtid PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 SFO-pædagogik i en reformtid Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv) Rikke Pedersen,

Læs mere

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Forskningsoversigt 4 10 1/29 Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Lektor, ph.d. Helle Bjerg, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UCC Professor,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

BILAG 1 ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTE- SEN PÆDAGOGISK LEDELSE

BILAG 1 ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTE- SEN PÆDAGOGISK LEDELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Maj 2014 BILAG 1 ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTE- SEN PÆDAGOGISK LEDELSE BILAG 1 ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN PÆDAGOGISK LEDELSE

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen

Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen Et aktør-netværksteoretisk

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Ansøgning om Innovationskonsortie

Ansøgning om Innovationskonsortie Ansøgning om Innovationskonsortie SourceIT Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-809-5) Dato August 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Alsidig udvikling og sociale kompetencer

Læs mere