Ledelse med Data (CALL-DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse med Data (CALL-DK)"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE NOV Ledelse med Data (CALL-DK) Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af læring ude på skolerne (Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis) Helle Bjerg, Abstract Program og satsning Delprojektet hører under programmet for Ledelse og Organisatorisk Læring og placerer sig under programmets fælles paraplyprojekt, der handler om Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen. Delprojektet har særligt fokus på de forandringsambitioner, som knytter sig til et øget fokus på læring og elevers læringsudbytte i relation til skolens kerneydelse. Nedenfor ses delprojektets (markeret med grønt) placering i det samlede projekt i forskningsprogrammet. Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen Læring på Dagsordenen Sygepleje i en reformtid Reformtid - Fjernstyring af læring gennem tid-rum strukturering Reformtid - Skolereform og bortfald af lærernes arbejdsaftaler SFO-pædagogik i en reformtid Ledelse af læring ude på skolerne Ledelse af læring gennem observation af undervisning Ledelse for læring med data CALL-DK Fusion på akutmodtagelse Implementering af den danske kvalitetsmodel Anledning og ramme Under overskriften 'Ledelse for læring' har vi formuleret foreløbig to delprojekter: Ledelse med Data - CALL-DK (CALL-DK), samt Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU). Hvert delprojekt fokuserer på specifikke ledelsesmetoder og -praksisser, som hver især kan betegnes som ledelse for læring eller læringscentreret skoleledelse. Dette er et begreb for skoleledelse, der har fokus på forholdet mellem undervisning og læring med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte. Det aktuelle afsæt for denne satsning er blandt andet den forestående skole- Side 1 af 8

2 reform, der kan ses som et eksempel på, hvordan læring og i særlig grad elevernes læringsudbytte aktuelt har stor uddannelsespolitisk og styringsmæssig bevågenhed: Eleverne skal lære mere og bedre - og helst for de samme eller færre økonomiske ressourcer. Fokuseringen på elevernes læringsudbytte skaber ikke alene større fokus på lærernes kerneopgaver, men også et øget politisk og forskningsmæssigt fokus på, hvordan skoleledelse kan medvirke til at styrke elevernes læringsudbytte. Projektdesign Projektet Ledelse med Data - CALL DK (CALL-DK) er fortsat under udvikling og konkretisering. Nedenstående projektbeskrivelse tegner derfor primært perspektiverne i projektet samt fremlægger en plan for konkretisering og igangsættelse af et egentligt projekt. CALL-DK indskriver sig dels i det voksende danske og internationale forskningsfelt, der undersøger og diskuterer, hvorvidt og hvordan skoleledelse har - eller kan få - positiv betydning for elevernes læringsudbytte (Winter & Nielsen, 2013; Andersen & Winter, 2011; DuFour & Marzano, 2011; Leithwood & Seashore-Louis, 2011; Robison, Hohepa, & Lloyd, 2009; Winter & Nielsen, 2013; Pedersen, Rosdahl, Langhede, & Lynggaard, 2011). Dette forskningsfelt er beskrevet nærmere i projektbeskrivelsen for delprojektet Ledelse for læring gennem observation af undervisning (LOU). Med CALL-DK sigtes der dog særligt på den del af feltet, som har særligt fokus på, hvordan skoleledelser arbejder med forskellige former for data og dokumentation som en integreret del af ledelse for læring. I dette felt har flere fremtrædende forskere i skoleledelse fremsat analyser af - og særligt principper for eller metoder til - understøttelse af skoleledelsers arbejde med data som afsæt for skoleudvikling (Earl & Fullan, 2003). Vi arbejder pt. på at skabe overblik over feltet, hvor begreber som fx databased leading' og 'inquiry based leadership' dækker over forskellige forståelser af - og metoder til, hvordan fx data fra elevtests kan bruges konstruktivt og fremadrettet i ledelse af indsatser med fokus på et øget læringsudbytte. I udviklingen af CALL-DK som projekt, er en væsentlig dimensio,n at tage højde for, at metoder og begreber i feltet er udviklet i andre nationale og dermed andre politiske, institutionelle og kulturelle kontekster end den danske. Her tænkes særligt på, hvordan man ikke mindst i USA har en længere tradition for fokuseringer på evidens og på målinger af skolers succes i elevresultater samt en fokusering på skolelederes ansvar for skolers og elevers resultater, hvilket har resulteret i det, som Fenwick og Steffy betegner som en 'accountability culture' (Fenwick & Bettey, 2011). For en del forskere i feltet synes ambitionen at være, at udvikle forståelser og metoder til brug af data, som sigter på at gøre skoleledelser proaktive i brugen af data, så disse kommer til at fremstå som redskaber i formative udviklingsprocesser, fremfor summative resultater og ekstern kontrol. Fullan og Earl formulerer udfordringen for databaseret skoleledelse på følgende måde: A move from accountability as surveillance to accountability for improvement requires a fundamental mindshift. (...) Educators, themselves, ought to be the prime consumers of data in the process of making decisions based on intrinsic reasons for collecting and using data, regardless of the external requirements of reinforcement. To do this, they must become experts in interpreting data and transforming it into knowledge. (Earl & Fullan, 2003, p. 293). Side 2 af 8

3 Ambitionen i vores videre arbejde med projektdesignet af CALL-DK er for det første, at udvælge og udvikle forståelser og metoder i feltet af 'databaseret ledelse', som ser ud til at have potentiale til, at kunne omformes og omsættes eller translateres konstruktivt ind i en dansk sammenhæng, som tidligere har været mindre præget af denne accountability culture. Samtidig ønsker vi også at integrere en analytisk dimension i projektet, som supplerer ovenstående udviklingsambition. En analytisk dimension kunne trække videre på et begreb om translation (Juelskjær, Knudsen, Pors, & Staunæs, 2011; Bjerg & Staunæs in prep.) i analysen af, hvordan data anvendes, om- og oversættes og hvad dette skaber af tilsigtede og utilsigtede effekter i skoleledelsespraksisser. Projektdesign: CALL - et elektronisk surveyredskab Første skridt i konkretiseringen af projektet, er at udforme et projektdesign rettet mod oversættelse af CALL, som er et forskningsbaseret surveyredskab med fokus på ledelse for læring. CALL står for Comprehensive Assessment of Leadership for Learning og er udviklet og afprøvet af Richard Halverson og Carolyn Kelley, School of Education, University of Madison-Wisconsin (www.leadingforlearning.org): The CALL assessment is designed to measure the presence of formal and informal leadership practices distributed throughout the school that promote student learning and advance learning equity for children at risk (Kelley & Halverson, 2012, p. 5). Sigtet med CALL er, at give skoleledelser databaseret indsigt i, hvordan ledelse og organisering fungerer på deres skole ud fra en model for ledelse for læring, der indeholder i alt fem domæner og 4 underdomæner af ledelses- og organiseringspraksisser, som forskningsmæssigt har vist sig at være afgørende for elevernes læring (Kelley & Halverson, 2012). De fem dimensioner er i kort form: 1. Fokus på læring. 2. Monitorering af undervisning og læring. 3. Opbygning af kollegiale læringsfællesskaber. 4. Ressourcer. 5. Opretholdelse af et sikkert og effektivt læringsmiljø. Der er tale om et elektronisk survey, hvor både ledelser og medarbejdere besvarer en række spørgsmål inden for hver fem ledelsesdimensioner. Surveyet resulterer i, at den enkelte skole får en kvantitativt baseret evaluering eller 'pulstagning' af, hvor den enkelte skole scorer henholdsvist højt og lavt i sammenligning med andre skoler. Sigtet er, at skoleledelser kan bruge denne pulstagning til at identificere udviklings- og efteruddannelsesbehov, prioritere indsatser samt udvikle forskellige ledelsesdimensioner - baseret på data om skolens styrker og svagheder. I tilknytning til den kvantitative evaluering giver CALL forskningsbaserede forslag til indsatser og tiltag indenfor hvert af de fem domæner. Side 3 af 8

4 State-of-the- art CALL kan indskrives i forskningsfeltet om skoleledelse på flere måder. For det første er CALLdomæner bredt funderet i eksisterende forskning i skoleledelse, skoleudvikling og læreres professionelle udvikling (Kelley, Halverson, Camburn, & Blitz, 2012; Kelley & Halverson, 2012). Der trækkes her ikke alene på forskning i 'instructional leadership', men i lige så høj grad på mere organisatoriske perspektiver på skoleudvikling og skolekultur, som i feltet omkring 'transformational leadership' (Hallinger & Heck, 1996). Med fokuseringen på distribueret ledelse indskriver CALL sig også i skoleledelsesfeltet, hvor flere forskere arbejder med at udvikle og undersøge skoleledelse som distribueret ledelse (Spillane, Halverson, & Diamond, 2001; Spillane & Healy, 2010). For det andet kan CALL's teoretiske model og de fem domæner for ledelse for læring ses i sammenhæng med andre forsøg på, at samle forskningsbaseret viden om ledelsesdimensioner med effekt for elevernes læringsudbytte. Her er flere modeller i spil og som led i oversættelse af CALL skal en mere systematisk søgning over modeller sættes i værk. En model er her Viviane Robinsons model for 'elevcentreret ledelse' (Robinson, 2011), som decideret bygger på et systematisk review over forskning i ledelse med effekt for elevernes læringsudbytte (Robinson et al., 2009). Selvom CALL s forskningsbasering ikke i samme grad bygger på et systematisk review, refereres der dog i høj grad til de samme forskningsresultater og der er i høj grad sammenfald mellem formuleringen af domæner og dimensioner i de to modeller. Forskningsmæssigt er CALL således velfunderet i international forskning i skoleledelse. Samtidig er CALL udformet og tænkt anvendt i en politisk, institutionel og kulturel kontekst, der er noget anderledes end den danske. Her tænkes særligt på, hvordan man i USA har en længere tradition for fokuseringer på evidens og på målinger af skolers succes i elevresultater samt en fokusering på skolelederes ansvar for skolers og elevers resultater. Det har skabt den omtalte 'accountability culture', som CALL indskriver sig eksplicit i, ved at formulere et formål om, dels at indgå i den række af 'assessments' som skoler og skoleledelser måles på og af, dels også at bidrage med et mere formativt sigte på evaluering (Kelley & Halverson, 2012). I forhold til en dansk forskningskontekst kan CALL - som metode - på den ene side primært indskrives i forlængelse af mixed methods studier, der sigter på at finde og formulere ledelsesdimensioner med betydning for eleverne læringsudbytte (Andersen & Winter, 2011; Pedersen et al., 2011; Winter & Nielsen, 2013). Samtidig reflekterer den forskning, som CALL bygger, mere kvalitativt orienterede studier af dimensioner af skoleledelse og skolekultur. I en oversættelsesproces vil der derfor være behov for, at CALL's domæner og dimensioner gentænkes og relateres til det felt af dansk forskning i skoleledelse og skolekultur, som er skitseret under State of the art i projektbeskrivelse for LOU-projektet. Alt i alt kan styringskontekst for reception, anvendelse - og dermed translation af CALL formodes at være noget anderledes i den danske kontekst, hvilket igen stiller krav til processen omkring omsættelse og ikke mindst implementering eller anvendelse af CALL i en dansk kontekst. Sigtet med dette projekt er, at udvikle en dansk version af CALL, fremover CALL-DK. Projektet tænkes dels at have en udviklingsdel med det mål, at komme frem med en robust version af surveyen, som er forskningsmæssigt omsat og valideret i forhold til dansk skoleforskning og dansk skolepraksis. For det andet er der en forskningsmæssig del, som i første omgang dels vil producere kvalitativ viden om skoleledelsers aktuelle forståelser og praktisering af ledelse for læring, dels vil føde ind i omsættelsen og validering af CALL-DK i lighed med udviklingen af den oprindelige Side 4 af 8

5 CALL. Endvidere vil der blive designet en forskningsmæssig del, der skal følge skoleledelsernes brug af data, konkretiseret ved deres brug og omsættelse af data fra CALL-DK. Dette sker blandt andet med henblik på, at udvikle feedbackmetoder og værktøjer som skoleledelser kan trække på i ledelse og organisering med fokus på læring. I forlængelse af en oversættelse af CALL, med henblik på at udbyde CALL-DK som et redskab til kommuner og skoler, sigter CALL-DK også på at styrke feedback dimensionen i projektet i tæt samarbejde med efter-/videreuddannelsen i UCC. Behov og relevans (i praksis og forskning) Der er i Danmark ikke en stærk tradition for at anvende kvantitative data i skoleledelsespraksisser. Samtidig er der med skolereformen og nyere forskning i skoleledelse kommet øget fokus på, hvordan ledelse og organisering har betydning for elevernes læringsudbytte. CALL-DK sigter på at undersøge og udvikle metoder til, hvordan dansk skoleledelsespraksis kan udvikles og understøttes gennem en øget brug af forskellige former for data med fokus på udvikling frem for kontrol. Endvidere sigter projektet på, at udvikle et specifikt redskab samt forskellige former for feedbackprocesser, der kan understøtte skoleledelsers arbejde med ledelse for læring. Endelig sigter projektet på, at opbygge et permanent netværk af kommuner og skoler, der løbende anvender CALL- DK som en integreret del af deres skoleledelsespraksis. Forskningsdimensionen i projektet skal udvikles således, at der skabes empirisk kvalitativ og kvantitativ viden om, hvordan skoleledelser oplever og anvender et databaseret ledelsesværktøj som CALL-DK. Der kobles her til teoretiske og analytiske tilgange, som kan give et kritisk konstruktivt blik på de sociale processer og ledelsespraksisser, som udfolder sig gennem brugen af CALL-DK i en dansk skolehverdag. CALL-DK er således et gennemgående integreret forsknings- og udviklingsprojekt, både i projektets første fase omkring oversættelsen af CALL til en dansk skolekontekst og i en driftsfase, hvor CALL-DK kan udrulles og tilbydes til et større antal af skoler. I forlængelse heraf handler de forskningsspørgsmål, der relaterer sig til CALL-DK, således både om forskningsviden, der skabes i projektet, men også om omsættelsen af eksisterende forskningsviden, herunder teoretiske modeller for ledelse for læring (Kelley & Halverson, 2012; Robinson, 2011)i en dansk skolekontekst. Problemformulering / forskningsspørgsmål Udvikling af problemformulering, forskningsspørgsmål og projektdesign vil ske i tråd med Ledelse for læringsprojektets gennemgående interesse for, hvordan forskningsviden og metoder om- og oversættes i praksis. Delprojektet CALL-DK vil sigte på følgende elementer: 1. At udarbejde en forskningsbaseret omsættelse af CALL med henblik på brug i en dansk kontekst herunder en udvikling af feedbackdimensionen. Side 5 af 8

6 2. At følge denne oversættelses- eller translationsproces forskningsmæssigt med henblik på at skabe kvalitativ viden om, hvordan skoleledelser aktuelt forstår og praktiserer 'ledelse for læring' samt hvorvidt og hvordan CALL-DK translateres i skoleledelsespraksisser. På længere sigt vil projektet kunne udmunde i opbygningen af et netværk af skoleledelser/skoler, der arbejder med CALL-DK. Dette vil kunne udmunde i følgende: 3. Opbygning af en database, der kontinuerligt samler kvantitative data til brug for forskning i skoleledelse og organisering med fokus på elevernes læringsudbytte, samt Fortsat udvikling af tilbud til skoler og skoleledelser, som med afsæt i CALL-DK ønsker at arbejde med specifikke dimensioner af ledelse for læring. Hovedaktiviteter Fase 1: Udvikling af projektdesign for CALL-DK. Fase 2: Afprøvning af pilot CALL-DK 1.0 & udvikling af feedbackdimensioner. Fase 3: Afprøvning af CALL-DK 2.0 med henblik på drift. Partnere Carolyn Kelley og Richard Halverson, School of Education, University of Madison-Wisconsin. Kelley og Halverson har forestået udviklingen af CALL. De har udtrykt stor interesse for et samarbejde omkring oversættelse af CALL til en dansk kontekst, herunder fælles komparative analyser af brugen af CALL i praksis. Der arbejdes pt. på en formaliseret projektbeskrivelse. I relation til praksisfeltet forventer vi at etablere en gruppe af kommuner, som ønsker at medfinansiere udviklingen af CALL-DK. Skoler fra disse kommuner forventes at indgå i udviklings- og afprøvningsfasen. Denne fase designes med henblik på, at de deltagende skoler/skoleledelser har udbytte af projektet allerede fra de indledende faser. Pt. har vi introduceret ideen for flere kommuner og skoleledelser, som har udvist positiv interesse. Produkt Udvikling af CALL-DK: Et surveybaseret redskab til formativ evaluering af ledelse for læring. Udvikling af feedbackmetoder med henblik på udvikling af ledelse for læring i praksis. Etablering af driftssystem for CALL-DK. Etablering af netværk af kommuner og skoler, der løbende arbejder med CALL-DK og ledelse for læring. Videnskabelige publikationer indenfor databaseret ledelse og ledelse for læring. Side 6 af 8

7 Tidsplan Udkast til tidsplan Forår 2014 Efterår 2014/Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Sproglig oversættelse af CALL. Mindre interviewbaseret pilot test af CALL. Udarbejdelse af projektdesign herunder afklaring af metodiske og tekniske specifikation for survey. Review: Databaseret ledelse. Etablering af partnerskaber med kommuner/skoler. Første systematiske valideringsrunde: 4 6 skoler afprøver CALL- DK. Opfølgende interview. Udvikling af feedback dimensioner. Anden systematiske valideringsrunde: skoler afprøver CALL-DK elektronisk. Afprøvning af feedback dimensioner. Overgang til drift. Etablering af netværk af kommuner/skoler. Kontakt Helle Bjerg, Søren Hornskov, Side 7 af 8

8 LITTERATUR Andersen, S. C., & Winter, S. C. (2011). Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne 11:47. København. DuFour, R., & Marzano, R. J. (2011). Leaders of Learning: How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement. Solution Tree. Earl, L., & Fullan, M. (2003). Using Data in Leadership for Learning. Cambridge Journal of Education, 33(3), doi: / Fenwick, W. E., & Bettey, E. S. (2011). Curriculum Leadership The Administrative Survival Skill in a Test-Driven Culture and a Competitive Educational Marketplace. In W. E. Fenwick (Ed.), The Sage handbook of Educational Leadership (pp ). Sage Publications. Hallinger, P., & Heck, R. H. (1996). Reassessing the principal s role in school effectiveness: A review of empirical research. Educational Administration Quarterly, 32, 5. Juelskjær, M., Knudsen, H., Pors, J. G., & Staunæs, D. (2011). Ledelse af Uddannelse. At lede det potentielle. (M. Juelskjær, H. Knudsen, J. G. Pors, & D. Staunæs, Eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kelley, C., & Halverson, R. (2012). The Comprehensive Assessment of Leadership for Learning : A Next Generation Formative Evaluation and Feedback System. Journal of Applied Reserach on Children: Informing Policy for Children at Risk, 3(2). Kelley, C., Halverson, R., Camburn, E., & Blitz, M. (2012). The Design and Validation of the Comprehensive Assessment of Leadership for Learning (CALL) Formative School Leaderassessment (p. 35). Leithwood, K., & Seashore-Louis, K. (2011). Linking Leadership to Student Learning (p. 320). Jossey- Bass. Pedersen, M. J. I. N., Rosdahl, A., Langhede, A. P., & Lynggaard, M. (2011). Ledelse af folkeskolerne. København. Robinson, V. (2011). Student-Centered Leadership (p. 192). Jossey-Bass. Robinson, V., Hohepa, M., & Lloyd, C. (2009). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Best Evidence Synthesis Iteration [BES] (p. 291). Wellington: Ministry of Education, Wellington, New Zealand. Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2001). Investigating School Leadership Practice: A Distributed Perspective. Educational Researcher. doi: / x Spillane, James P., & Healy, K. (2010). Conceptualizing school leadership and management from a distributed perspective. The Elementary School Journal, 111(2). Winter, S. C., & Nielsen, V. L. (2013). Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen. København. Side 8 af 8

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

SFO-pædagogik i en reformtid

SFO-pædagogik i en reformtid PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 SFO-pædagogik i en reformtid Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv) Rikke Pedersen,

Læs mere

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring

Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Ledelse og medledelse med fokus på børn og unges læring Helle Bjerg, Docent, PhD Dorthe Staunæs, Professor, PhD Forskningsprogrammet Forskningsprogramme for Organisa>on & Læring Ledelse og organisatorisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole

(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole (Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ Danske elevers

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen

Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af Læring & Reformtid (Ledelse af kerneydelsen & Praksisudvikling

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer

Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer Afdeling for Forskning og Udvikling Juni 2012/hbj Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer Internt arbejdspapir: Ledelse af og gennem undervisningsvejledere

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014

Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning. 12. September 2014 Evalueringsdrevet ledelse Institut for ledelse og forvaltning 12. September 2014 For yderligere information Tommy Hansen, adjunkt og projektleder Tlf: 45 72487716 Email: tomh@phmetropol.dk Lotte Trangbæk,

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Ledelse af en inkluderende skole. Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN 18.11.2011

Ledelse af en inkluderende skole. Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN 18.11.2011 Ledelse af en inkluderende skole Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN 18.11.2011 DISPOSITION Det ved vi om ledelse Ledelsesdimensioner Ledelse af inklusion Udfordringer Barrierer Virkemidler DET VED VI OM LEDELSE

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Små og store skoler -et notat om forskningen

Små og store skoler -et notat om forskningen Små og store skoler -et notat om forskningen Nærværende notat søger at kortlægge, hvad der er forskningsmæssigt belæg for i forhold til kvalitet og skolestørrelse. Når sammenhængen mellem kvalitet og skolestørrelse

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup

Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup Ledelse for læring (LOU) Forskningsgruppen: Tina Thilo; Ane Kristine Brandt, Helle Bjerg og Anita Monnerup Forskningsprojekt i UCC Februar 2015 Hvorfor er det interessant at arbejde med observation af

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse Program for læringsledelse Lars Qvortrup 12-12 seminar, Grenå d. 20. april 2015 1 Program for læringsledelse Lars Qvortrup 12-12 seminar, Grenå d. 20. april 2015 2 Læringsledelse 1 Program for Læringsledelse

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Københavns Kommune Sommeruni 15. Uddelingskopi

Københavns Kommune Sommeruni 15. Uddelingskopi Københavns Kommune Sommeruni 15 Uddelingskopi Ledelse i den læringsmålstyrede skole Hold 18.1 a (Hanne Marcher) lokale H5 Hold 18.1 b (Peter Rod) lokale H6 Fælleslokale til inspirationsoplæg: 6-kanten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Fra Folkeskolens netudgave

Fra Folkeskolens netudgave Fra Folkeskolens netudgave to. 4. dec. 2014 kl. 09:44 781 Lærende team kan løfte elevernes læringsresultater Debat Kronik Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen Flere billeder: 1 2 Af: Sten Clod Poulsen

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Organisering af LP-modellen

Organisering af LP-modellen Hvad er LP-modellen? LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl 3-årigt forskningsbaseret projekt En model til pædagogisk analyse og handleplaner udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Workshop 1 kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aalborg universitet stms@dps.aau.dk Kontroverser i forskning i socialt arbejde

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere