Skole Lovpligtige principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole Lovpligtige principper"

Transkript

1 Augustenborg Skole Lovpligtige principper Skolebestyrelsen SØNDERBORG KOMMUNE

2 Indhold 1.0 Princip for Undervisningstimetal Princip for Skoledagens længde Princip for understøttende undervisning Princip for Holddannelse Princip for den åbne skole (Samarbejder med lokalsamfundet) Princip for valgfag/linjefag Princip for Specialundervisning Princip for Elevernes placering i klasser Princip for skolens arbejde med elevernes læring Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole Princip for kommunikation mellem skole og hjem Princip for forældremøder Princip for forældres deltagelse i deres barns læring Princip for skole-hjem-samtaler Princip vedr. elevers fravær Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og øvrigt pædagogisk personale Princip for Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden Princip for skolefritidsordningens virksomhed Princip for modtagelse af sponsorerede gaver til skolen Princip for kost

3 Overblik: Princip Godkendt Revideret 1.0 Princip for Undervisningstimetal august Princip for Skoledagens længde august Princip for understøttende undervisning august Princip for Holddannelse oktober Princip for den åbne skole (Samarbejder med lokalsamfundet august Princip for Valgfag oktober Princip for Specialundervisning oktober Princip for Elevernes placering i klasser oktober Princip for skolens arbejde med elevernes læring oktober Princip for Deltage i undervisningen i musikskolen eller ved maj 2017 eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening 3.0 Princip for kommunikation mellem skole og hjem februar Princip for forældremøder april Princip for forældres deltagelse i deres barns læring maj Princip for skole-hjem-samtaler juni Princip vedr. elevers fravær juni Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplane september 2016 Skal revideres september Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og øvrigt oktober 2016 pædagogisk personale 6.0 Princip for Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden maj Princip for skolefritidsordningens virksomhed maj Princip for modtagelse af sponsorerede gaver til skole september Princip for kost november Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. 33, stk. 9, 3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, 4) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 5) arbejdets fordeling mellem blandt det undervisende personale, 6) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 7) skolefritidsordningens virksomhed. 3

4 1.0 Princip for Undervisningstimetal Skolen tilstræber, at undervisningstiden ikke væsentligt overskrider minimumstimetallet (max timer pr. år). If. folkeskolelovens 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden i folkeskolens klasser pr. skoleår udgøre mindst: Indskoling:1200 klokketimer, dvs. 30 timer pr. uge Mellemtrin: 1320 klokketimer, dvs. 33 timer pr. uge Overbygning: 1400 timer, dvs. 35 timer pr. uge Undervisningstiden består af: faglig undervisning understøttende undervisning pauser motion og bevægelse i et omfang af gennemsnitligt 45 minutter om dagen lektiehjælp og faglig fordybelse Skolen overholder de fastlagte minimumstimetal for dansk, historie og matematik og tilstræber desuden at overholde de vejledende timetal for de øvrige fag. samt Folkeskoleloven Vedtaget af skolebestyrelsen, august

5 1.1 Princip for Skoledagens længde Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet , på mellemtrinnet i tidsrummet og i udskolingen i tidsrummet samt Folkeskoleloven Vedtaget af skolebestyrelsen, august Princip for understøttende undervisning Den understøttende undervisning (Leg & læring/faglig fordybelse) bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder med en høj grad af kobling mellem teori og praksis. Skolen skal tilstræbe, at den understøttende undervisning sætter fokus på virkelighedsnære problemstillinger, der er relevante for eleven. Skolen skal tilstræbe, at eleverne gennem den understøttende undervisning bliver uddannelsesparate. Skolen skal tilstræbe, at den understøttende undervisning indeholder: o Praktiske og emneorienterede forløb o Træning af faglige færdigheder o Særlige talentforløb for fagligt stærke elever o Særlige faglige udviklingsforløb for fagligt svage elever o Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering o De obligatoriske emner o Motion og bevægelse Skolen skal tilstræbe, at den understøttende undervisning gennemføres, så alle elever får en varieret skoledag. Skolen skal tilstræbe, at alle elever flere gange om ugen får lektiehjælp og faglig fordybelse, med varierede og differentierede læringsformer. Den understøttende undervisning bruges også til forskellige aktiviteter for skolens elevpatruljer og elevrådsmøder. Den understøttende undervisning bruges endvidere til trivselstimer og giver mulighed for elevsamtaler om læringsmål med individuel feedback og opfølgning. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 16a, at: Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Vedtaget af skolebestyrelsen, august

6 1.3 Princip for Holddannelse Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen. Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle elever. Skolen tilstræber at skemalægningen giver mulighed for holddannelse på tværs af klasser og årgange. Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende. samt Folkeskoleloven 1.4 Princip for den åbne skole (Samarbejder med lokalsamfundet) Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2016 Skolen skal så vidt muligt gennem samarbejde med det omgivende samfund forsøge at højne trivslen, motivationen og den faglige kvalitet for eleverne og derigennem introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder. Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning: - Musik-, kunst- og kulturskoler - Idrætsforeninger inkl. eliteidræt - Ungdomsskole - Erhvervsliv inkl. innovation og iværksætteri - Inddragelse af relevante personer, f.eks. forældre. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 3, stk. 4, at Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Vedtaget af skolebestyrelsen, august

7 1.5 Princip for valgfag/linjefag Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag/linjefag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt. Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv og ungdomsskoler om udbuddet af valgfag/linjefag. Skolen tilstræber at elevernes valg af valgfag/linjefag tilgodeses. samt Folkeskoleloven 1.6 Princip for Specialundervisning Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2016 Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen. Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse. Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, 17] og [Folkeskoleloven, 3a] Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, 12] og [Folkeskoleloven, 5, stk. 5] samt Folkeskoleloven Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober

8 1.7 Princip for Elevernes placering i klasser Augustenborg skole Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer. Skolen tilstræber at inddrage forældres og elevers ønsker til klassedannelsen. Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse. Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser. samt Folkeskoleloven 1.8 Princip for skolens arbejde med elevernes læring Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2016 Sikre det højst mulige faglige og dannelsesmæssige læringsudbytte hos eleverne. Skolen bør i så høj grad som muligt sætte tydelige læringsmål for, hvad den enkelte elev skal lære, evaluere på om eleven når målene og give eleven fremadrettet feedback. Forældre og elever inddrages så vidt muligt i arbejdet med at fastsætte mål for læring. De opstillede, individuelle læringsmål fastsættes ud fra Fælles Faglige mål og sociale mål. Undervisningsmiljøet skal i så høj grad som muligt optimere læring og trivsel. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 1, at: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober

9 2.0 Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder. Skolens ansvar: Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på en kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau. Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser. Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet. Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det. Forældrenes ansvar: Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan følge med i skolearbejdet. Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges dokumentation for elevens sportslige engagement i en idrætsforening. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 33, stk. 9: Efter anmodning fra forældrene, jf. 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Og i 44, stk. 2, at Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om [ ] 2) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. 33, stk. 9. Vedtaget af skolebestyrelsen maj

10 3.0 Princip for kommunikation mellem skole og hjem Augustenborg skole Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan. Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld. Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer. Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag. Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang. Skolens ansvar: Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer og hvorledes kontakten foretages. Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer. Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som mulighed med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter. Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene. Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel inden for 2 arbejdsdage. Forældrenes ansvar: Forældrene følger skolens gældende retningslinjer ved kontakt til skolens ansatte. Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang. Forældrene orienterer skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang. Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, kan forældrene rette henvendelse til skoleledelsen. Forældrene retter henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever at de principper, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves. Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, deltager så vidt muligt direkte i løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen orienteres, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten. Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt, skolens øvrige principper, kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 2, stk. 3 at: Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Vedtaget af skolebestyrelsen, februar

11 3.1 Princip for forældremøder Princippet for forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen. Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen. Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i klassens trivsel og faglige udvikling. Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen, samt at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger. Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen. Der etableres et forældreråd i hver klasse, bestående af minimum tre forældre. Skolens ansvar: Skolen afholder mindst et forældremøde om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder. Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene. Skolen sørger for at inddrage forældrerådet i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder. Skolen inviterer årgangens kontaktperson fra skolebestyrelsen til at deltage i forældremødet. Skolen sørger for at etablere valg til forældreråd. Forældrenes ansvar: Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder. Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres. Klassens forældreråd deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder. Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt, skolens øvrige principper, kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 2, stk. 3 at: Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Vedtaget af skolebestyrelsen, april

12 3.2 Princip for forældres deltagelse i deres barns læring Augustenborg skole Princippet for forældres deltagelse i deres barns læring skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring. Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel. Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen. Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen. Skolens ansvar: Skolen planlægger undervisningen, så forældrene har mulighed for at involvere sig i deres barns læring til gavn for barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres involvering i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel. Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring, bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden. Skolen planlægger sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage. Forældrenes ansvar: Forældrene støtter i videst muligt omfang deres barns læring såvel i skolen som i hjemmet. Forældrene sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Det betyder bl.a. at barnet er velforberedt og respekterer skolens ordensregler og almindelige normer for god opførsel. Forældrene signalerer at skolen er vigtig. Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen. Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab så alle elevers læring og trivsel højnes. Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af Folkeskoleloven og kommunens mål og rammer. I folkeskolelovens 1 beskriver samarbejdet mellem skole og hjem: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Vedtaget af skolebestyrelsen, maj

13 3.3 Princip for skole-hjem-samtaler Princippet for skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre elevens faglige og trivselsmæssige udvikling. Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale, gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål. Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål. Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen. Skolens ansvar: Skolen indkalder til skole-hjem-samtalerne med minimum en måneds varsel. Skolen henviser til de opdateret elevplanerne minimum to uger før skole-hjemsamtalen, så forældrene kan bruge dem som forberedelse. Skolen indkalder til skole-hjem-samtaler mindst 1 gang om året. Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev. Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens faglige udvikling, samt viden om hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. Forældrenes ansvar: Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn. Mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 2, stk. 3, at Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Vedtaget af skolebestyrelsen, juni

14 3.4 Princip vedr. elevers fravær Princippet for elevfravær skal sikre, at elever deltager i den daglige undervisning, der er tilrettelagt med udgangspunkt i, at alle elever møder til alle timer. At den enkelte elev for mest muligt læring, og sammenhæng i den daglige undervisning. At gruppearbejde og andre undervisningsaktiviteter samt det sociale samvær ikke lider under elevens fravær. At ansvaret for den enkelte elevs skolegang er et fælles anliggende for skolen, eleven og forældre. Skolens ansvar: Skolen kontakter forældrene ved bekymrende fravær. Ledelsen skal orienteres og kan inddrages. Skolen indberetter elevernes fravær til kommunen, og der følges op på elevers fravær. Forældrenes ansvar: At eleverne deltager i undervisningen. At eleverne møder til tiden, og er klar til deltagelse i undervisningen ved lektionens start. At enhver fritagelse overvejes nøje. Ved lovlig fravær laves aftaler med klassens lærere om hjemmearbejde. Fritagelsen meddeles klasselæreren en uge inden via forældreintra, og fraværet registreres som lovligt fravær. At sygdom meddeles via forældreintra, på 1. sygedag med forventet varighed. Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål. Vedtaget af skolebestyrelsen, juni

15 4.0 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner. At sikre forældrenes løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. At sikre, at forældrene får et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel. Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen er rettidig og præcis. Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen og rettidigt at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer. Elevplanen er en del af underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Elevplanerne er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene Skolens ansvar: Skolen tilstræber at give forældrene en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år. Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne. Skolen tilstræber at elevplaner giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven. Skolen tilstræber at udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler. Forældrenes ansvar: Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen. Forældrene følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring. Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 13: Eleverne og forældrene, jf. 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test. I 13 b står der om elevplaner: Som led i den løbende evaluering, jf. 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. I 13 b, stk. 5 uddybes form og forældreinddragelse: Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan. Vedtaget af skolebestyrelsen for skoleåret , september Princippet drøftes igen i september

16 5.0 Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og øvrigt pædagogisk personale. Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne. Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale. Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag de underviser i. Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv. Det tilstræbes at der ved fordelingen af arbejdsopgaver og sammensætningen af medarbejderteams så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 45, stk. 2, at Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober Princip for Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen. Skolens ansvar: Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin. Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer, folkeskoleloven og Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Folkeskoleloven angiver i 44, stk. 2, at Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om [ ] fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Vedtaget af skolebestyrelsen maj

17 7.0 Princip for skolefritidsordningens virksomhed Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling. Skolefritidsordningen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov. Skolefritidsordningen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab. Skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet. Skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. klassens kontaktforældre, om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne. Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til skolefritidsordningens personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen. Skolelederen tilstræber, at skolefritidsordningens mål, aktiviteter og indsatser for det kommende år præsenteres for forældrene ved skoleårets begyndelse. Skolefritidsordningens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne. Skolefritidsordningen er en aktiv part i passagen fra børnehave til børnehaveklasse. Personalet i skolefritidsordningen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel. Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for kommunikationen mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, at både skolefritidsordningen og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel. samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i 45, stk. 2, at Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Vedtaget af skolebestyrelsen maj

18 8.0 Princip for modtagelse af sponsorerede gaver til skolen Augustenborg skole Udgifterne til skolens drift afholdes af kommunen. Der anvendes normalt ikke undervisningsmateriale med reklamer. Elever/klasser kan deltage i konkurrencer og lignende, hvis det er en naturlig del af undervisningen, og resultatet/eleverne ikke bliver genstand for misbrug. Hvis skolen modtager reklame-gaver til elever fx reflekser med logoer, meddeles det til eleverne, der selv skal afhente gaverne. Ved arrangementer på skolen fx motionsløb, idrætsdag, Åben skole mm. må der efter aftale med skolens ledelse indhentes sponsorgaver i lokalområdet. Sponsorering af tøj eller andet til elever, der varetager en bestemt funktion eller repræsenterer skolen ved fx idrætsstævner kan ske med reklametryk, hvis virksomheden ligger i skoledistriktet eller virksomheden har direkte relation til skolen fx gennem forældres arbejdsplads. Læreren må i de enkelte tilfælde foretage en vurdering, eventuelt efter samråd med skolelederen. I tvivlstilfælde skal skolebestyrelsesformanden inddrages. samt Folkeskoleloven Vedtaget af skolebestyrelsen, september

19 9.0 Princip for kost At sikre eleverne bliver bevidste om, hvad der er sund og hensigtsmæssig kost. At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på fremme af sundhed og velvære. At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen. Skolens ansvar: At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, lærere, forældre og samarbejdspartnere. Hvis madpakken gentagne gange opleves som meget utilstrækkelig, kontaktes hjemmet med henblik på elevernes trivsel og læring. Der bakkes op om forældrerådets retningslinjer i de enkelte klasser, vedr. særlige dage. Tilgængelig inspiration for sund og varieret kost. At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om. At skolens kostpolitik er levende, i fortsat udvikling. Forældrenes ansvar: At eleverne har en sund og nærende madpakke md i skole, der giver energi til hele skoledagen. På forældremøde i de enkelte klasser fastsætter retningslinjer for klassens kostkultur v. særlige dage; fx fødselsdage, kage/frugtordning m.m. At der i hjemmet bakkes op om forældrerådets og skolen retningslinjer. samt Folkeskoleloven. Vedtaget af skolebestyrelsen, november

Principper for skolens drift

Principper for skolens drift Principper for skolens drift Emne: Skole-hjemsamarbejdet Dato 05-05-2015 Sagsbehandler Preben Skov Christensen Direkte telefonnr. 76 81 36 00 Journalnr. 17.01.01-P21-1-15 Principper for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang.

NOTAT. Princip for skole-/hjemsamarbejde. Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang. Princip for skole-/hjemsamarbejde Dette princip indeholder Forældres deltagelse i skolens liv og barnets skolegang Kommunikation mellem skole og hjem Underretning om elevens udbytte af undervisningen Forældremøder

Læs mere

Værdigrundlag og principper

Værdigrundlag og principper 10-03-2019 Lemtorpskolen Værdigrundlag og principper Skolebestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Lemtorpskolens værdigrundlag og principper for organisering, undervisningen, trivsel og samarbejde... 2 Værdigrundlag...

Læs mere

Princip for undervisningens organisering

Princip for undervisningens organisering Princip for undervisningens organisering Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkel elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel. Indhold Elevernes undervisningstimetal

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Jægerspris Skole. Skolebestyrelsens principper

Jægerspris Skole. Skolebestyrelsens principper Jægerspris Skole Skolebestyrelsens principper Indhold Undervisningens organisering... 2 Adgang til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Indledning... 2 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 3 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål... 4 4. SFO og Puk... 4 5. Arbejdets

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Indhold Indledning... 3 Skolens drift... 3 1. Undervisningens organisering... 3 2. Dækning af undervisning ved undervisers fravær... 4 3. Skolens arbejde med elevernes læringsmål...

Læs mere

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen

Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Principper for samarbejde mellem skole og hjem på Præstelundsskolen Indledning og værdigrundlag Med følgende principper for skole-hjemsamarbejde ønsker vi at skabe forudsætninger for et godt og åbent samarbejde

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Princip for Undervisningens organisering

Princip for Undervisningens organisering Princip for Undervisningens organisering Status: Dette princip omhandler flere forhold vedrørende undervisningens organisering. Mål: Det er målet at dette princip rammesætter skolens arbejde med de forhold,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur

Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014. Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2013/2014 Af Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Indhold årsberetning 13/14 1. Folkeskolereformen på skolen og i kommunen 2. Skolebestyrelsens arbejde 2013/14

Læs mere

Skolebestyrelsens principper for Lindbjergskolen

Skolebestyrelsens principper for Lindbjergskolen Skolebestyrelsens principper for Lindbjergskolen Indholdsfortegnelse Princip for klassedannelse ved skolestarten... 2 Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden... 3 Princip for ekskursioner

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

Fremtidens forældresamarbejde

Fremtidens forældresamarbejde Fremtidens forældresamarbejde Konference for skolebestyrelser Skole-hjem-samarbejdet - 10 års aftale og forventninger Generelt: Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give

Læs mere

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole

Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole Obligatoriske principper for Bavnehøj Skole 1. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber 2. Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet

Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet Hanssted Skoles principper for skole-hjem-samarbejdet [princip 1] Princip for kommunikation mellem skole og hjem Formål: Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene

Læs mere

Principper for undervisningens organisering på Bavnehøj Skole

Principper for undervisningens organisering på Bavnehøj Skole Principper for undervisningens organisering på Bavnehøj Skole Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel. Principper og udmøntning

Læs mere

Principper på Strøbyskolen

Principper på Strøbyskolen Principper på Strøbyskolen 1/ Undervisningens organisering - Formål for undervisningens organisering - Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin (Folkeskolelovens 14b) - Skoledagens længde - Understøttende

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Syvstjerneskolen - principper

Syvstjerneskolen - principper Princip for samarbejdet mellem skole og hjem, herunder forældreansvar Formål: Ramme: Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns

Læs mere

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Vore værdier Med eleven i centrum sætter vi fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, på Funder og Kragelund skoler.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Indhold. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1

Indhold. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune. Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1 Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune Indhold Principper, jf. basistilsyn i Aarhus Kommune... 1 Principper for undervisningens organisering... 2 Principper for skolens arbejde med elevernes udvikling

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner Bilag 46 Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner Formål: Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende

Læs mere

Vore principper for Store Magleby Skole. Status på arbejdet efter skolebestyrelsens møde den 26. oktober 2017

Vore principper for Store Magleby Skole. Status på arbejdet efter skolebestyrelsens møde den 26. oktober 2017 Vore principper for Store Magleby Skole Status på arbejdet efter skolebestyrelsens møde den 26. oktober 2017 Indhold Baggrund Hvorfor skal vi have principper Hvordan har vi lavet dem Hvad er grundtanken

Læs mere

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018

Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Ledelsens arbejdsdag - Smålandshavet d. 21. august 2018 Skolebestyrelsens principper, opgaver m.m. Hvilke principper skal vi have? Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: Undervisningens organisering (fastlægge elevernes

Læs mere

Princip for Understøttende undervisning. Formål: Mål: De næste skridt: De formelle rammer:

Princip for Understøttende undervisning. Formål: Mål: De næste skridt: De formelle rammer: Godkendt i skolebestyrelsen 13-06-2018 Formål: - Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Læs mere

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Overordnet princip Skole/hjemsamarbejdet på Byskovskolen bygger på gensidig åbenhed mellem bestyrelse, skole, hjem og elev. Udgangspunktet er tillid og

Læs mere

Princip for undervisningens organisering på Herningvej Skole Indhold

Princip for undervisningens organisering på Herningvej Skole Indhold Princip for undervisningens organisering på Herningvej Skole Indhold Formål... 1 Elevernes placering i klasser... 2 Holddannelse... 2 Elevernes undervisningstimetal... 3 Skoledagens længde... 3 Skemalægning...

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Usserød Skoles værdiregelsæt

Usserød Skoles værdiregelsæt Usserød Skoles værdiregelsæt Skolens overordnede motto er Her har vi lyst til at lære og dette værdiregelsæt støtter op om dette ved at definere fem værdier samt uddybe hvad disse betyder i hverdagen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl SKOLEBESTYRELSEN Princip nr: 11 Skoleår: 2016-17 Princip vedrørende: Undervisningens organisering Formål: At skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, trivsel og dannelse. På Vedbæk

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Maglegårdsskolen Skolebestyrelsens principper senest redigeret: august 2018

Maglegårdsskolen Skolebestyrelsens principper senest redigeret: august 2018 1 Vedtagne -Princip for kommunikation mellem skole og hjem, vedtaget. 15/12-2017 -Princip for udfyldelse af undervisningspligten for eliteidræt og musikskole., vedtaget. 15/12-2017 (mindre tilføjelse med

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde 16-03-2016 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen og opnår

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

1. Princip om skolen som et fælles projekt

1. Princip om skolen som et fælles projekt 1. Princip om skolen som et fælles projekt Alle elever, lærer og forældre deltager aktivt i at gøre skolen til et fælles projekt for at understøtte at alle elever trives og føler sig som en vigtig del

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen

Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Ved skolebestyrelsesformand Finn Juel Larsen Desiderius Erasmus Vi voksne, er her for børnenes skyld!!! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen

Principper på Bugtskolen. Et arbejdsområde for skolebestyrelsen Principper på Bugtskolen Et arbejdsområde for skolebestyrelsen 1 Hvad er principper? Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge

Læs mere

Principper for skolens virke

Principper for skolens virke Principper for skolens virke Juni 2018 Vi ønsker, at skolens principper medvirker til at værdigrundlaget: VORREVANGSKOLEN MIN SKOLE RESPEKT OMSORG ANSVAR FAGLIGHED understøtter skolens dagligdag, så elever

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2018 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK. Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018

INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK. Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018 INTRODUKTION TIL SKOLEPOLITIK Skoleudvalgsmøde d. 5 april 2018 Kompetencefordelingen på folkeskoleområdet Ledelseskompetence Folketingets arbejdsfelt National lovgivning Bekendtgørelse om obligatoriske

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Principper og forretningsorden

Principper og forretningsorden Principper og forretningsorden Skolebestyrelsen Hastrupskolen maj 2018 Forretningsorden for skolebestyrelsen på Hastrupskolen 1. Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for, at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Amager Fælled Skole er en skole med en vilje til at møde elever og forældre med respekt og en vilje til at dyrke mangfoldigheden. Men også en

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Princip om samarbejde mellem skole og hjem PRINCIPPET: I henhold til folkeskoleloven forventes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Et samarbejde, der er præget af dialog, medansvar,

Læs mere

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Indhold Forord...3 Understøttende undervisning...4 Samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv...6

Læs mere

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre Velkommen på Hældagerskolen Informationsfolder til nye forældre Kære forældre At starte i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men også for dig som forælder. Vi har derfor lavet denne folder, da

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig:

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig: SKOLEN Skolen er underlagt lov om folkeskolen (folkeskoleloven). Skolens mål er således givet med lovens formålsparagraf, der kan læses således: 1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole.

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Side 1 Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. Hvad siger loven: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Kapitel 1 Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Princip for skole/hjem-samarbejdet på Ishøj Skole

Princip for skole/hjem-samarbejdet på Ishøj Skole Formål: Dette princip har til formål at skabe overordnede rammer for kommunikation og information i samarbejdet mellem skole og hjem. Hensigten er ikke i at gå i detaljer, da der skal være plads til at

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i udskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til udskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30. Husk afbud til Carsten eller Charlotte

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30. Husk afbud til Carsten eller Charlotte Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar kl. 17:30 19:30 Til stede: Charlotte, Danny, Nadia, Christina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller Charlotte Afbud fra: Helena, Thorkild, Tania,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

PRINCIPPER STILLING SKOLE

PRINCIPPER STILLING SKOLE PRINCIPPER STILLING SKOLE 1. Undervisningens organisering Vedtaget den 08.12.2017 Jævnfør Folkeskolens 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for undervisningens organisering og herunder

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Forældre information om LERGRAVSPARKENS SKOLE. skolereformen

Forældre information om LERGRAVSPARKENS SKOLE. skolereformen LERGRAVSPARKENS Forældre information om SKOLE 2014 skolereformen FORMÅL MED REFORMEN At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau At understøtte at flere unge får en ungdomsuddannelse Den

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere