Neuropsykologisk Klinik APS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neuropsykologisk Klinik APS"

Transkript

1 Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser i kommunalt regi Neuropsykologisk Klinik APS

2 Den neuropsykologiske undersøgelse i kommunalt regi Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser i kommunalt regi Andet oplag - Af Tina Kristensen & Per Bernth Jensen 1. Forord 2. Indledning 3. Formål Hvad skal en NPU bruges til? Neuropsykologisk Klinik APS Kystvejen 55, st.th, 8000 Aarhus 4. Udformning Hvad kan en NPU indeholde? Løvenørnsgade 1B, st, 8700 Horsens Tlf: neuropsykologiskklinik.dk 2

3 1. Forord Gennem vores mangeårige arbejde med neuropsykologiske undersøgelser (NPU) 1, og gennem de seneste år specielt til brug for kommunernes afklaring af borgere, har vi fundet, at der er behov for en præcisering af, hvorledes de neuropsykologiske resultater bør udfærdiges og formidles til kommunerne. Anvisninger til god etik for en NPU er udarbejdet af Selskabet For Danske Neuropsykologer, men selve indholdet i formidlingen vil afhænge af, hvem modtageren er. Der er således særlige krav til udfærdigelsen og andre fokuspunkter til en NPU rekvireret af kommunerne. Formidlingen af en NPU skal altid ses i tæt relation til formålet og hvilken ramme den skal indgå i. For at kunne objektivisere den enkelte borgers vanskeligheder bedst muligt er det håbet med nærværende pjece at rette fokus på nødvendigheden af at foretage en regelret testning af klienternes subjektive vanskeligheder. Altså ikke bare en erklæring udfærdiget på baggrund af et (længevarende)samtaleforløb eller alene på baggrund af et klinisk interview, men regelret testning af de kognitive vanskeligheder. Dette specielt set i lyset af kravet om evidensbaserede undersøgelser samt af hensyn til vurderingen af om borgerens/klientens tilstand er stationær eller om der er sket en udvikling. I relation til kommuner, er det særlige ved en NPU, at undersøgelsen primært skal tage sigte mod at belyse borgerens helbredsbetingede funktionsniveau og ikke borgerens arbejdsevne. Dette i modsætning til den neuropsykologiske undersøgelse i relation til andre rekvirenter f. eks i erstatningsmæssig henseende. Vi vil håbe at nærværende pjece kan medvirke til at skabe yderligere klarhed om, hvad det specielle er ved en NPU i relation til kommunernes behov for beskrivelse af borgerens helbredsbetingede funktionsevne, som led i afklaringen af og til gavn for borgerne. 4 1 En neuropsykologisk undersøgelse er betegnelsen for den type af undersøgelse som psykologen udfører og ikke nødvendigvis udført af psykolog, der er specialist i neuropsykologi.

4 2. Indledning 3. Formål Hvad skal en NPU bruges til? Nærværende er tænkt som information vedr. en NPU, til brug for rekvirenter i kommunalt regi. I pjecen findes således beskrevet både relevansen af og brugen af en NPU. Hensigten er at tydeliggøre overfor rekvirenten, hvad en NPU indeholder og kan bruges til. Pjecen kan også benyttes af psykologer, der ønsker at foretage en NPU i kommunalt regi. Beskrivelsen er med hensyn til selve testdelen og testsituationen er afstemt efter de foreliggende Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser, (2001), idet disse danner fagligt og etisk grundlag for alle undersøgelser foretaget indenfor det neuropsykologiske område. Pjecen er et udtryk for forfatternes generelle og vejledende angivelser, hvilket betyder at den konkrete situation kan medføre særlige faglige overvejelser. I sådanne tilfælde henvises til at sagen drøftes med erfarne kolleger eller at der rettes henvendelse til Dansk Psykolog Forening, Selskabet Danske Neuropsykologer samt Psykolognævnet. En NPU foretages generelt med henblik på at beskrive psykologiske funktioner med udgangspunkt i viden om sammenhængen mellem hjerneprocesser og psykologiske funktioner. Undersøgelsen afdækker således, hvordan hjernens funktioner afspejles i personens tanker, følelser og handlinger. Undersøgelsen danner dermed baggrund for en vurdering af personens kognitive færdigheder 2. Også personens intellektuelle niveau, personlighed og psykiske færdigheder kan være en del af den neuropsykologiske undersøgelse. Når en kommune ønsker en NPU, vil der ofte være fokus på at undersøge borgernes kognitive, personlighedsmæssige og sociale ressourcer og udfordringer. En NPU kan bidrage til borgerens rehabiliteringsplan, herunder rehabiliteringsteamets vurdering af borgerens (fremtidige) erhvervsmæssige tilknytning. Fokus vil være på den adfærdsmæssige konsekvens af borgerens tilstand i relation til erhvervsevnen. Således kan en NPU bidrage til kommunens overvejelser både ift. rehabiliteringsplan samt ressourceforløb. 6 2 Kognition betyder tænkning, og de kognitive funktioner er tænkningens byggesten. Kognitive funktioner omfatter bl.a. evnen til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde information og løse problemer. Kognition er ikke det samme som intelligens, men kognitive vanskeligheder kan hæmme en persons evne til at udnytte sin intelligens (Meldgaard Bruun og Straarup, 2008).

5 En NPU skal belyse borgerens ressourcer og udfordringer og vil ofte omfatte en stillingtagen til en eller flere af følgende problemstillinger: Diagnose, herunder aktuelle følger psykisk, fysisk, socialt og kognitivt. Differentialdiagnostik. Undersøgelsen kan bidrage til at skelne mellem forskellige lidelser eller mellem følgerne af en aktuel lidelse og forudgående psykiske, fysiske og kognitive lidelser. Prognose 3 herunder om tilstanden er akut, svingende eller stationær. 4 Behandlingsmuligheder. Skånehensyn. Vurdering af de sociale følgevirkninger. Vurdering af varige mén (oftest til brug i retslige sammenhænge) En NPU foretages af en neuropsykolog 5, dvs. en universitetsuddannet psykolog med speciale i neuropsykologi. Kliniske neuropsykologer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostisk og behandling af personer med medfødte eller erhvervede hjerneproblematikker. Det essentielle for psykologen i undersøgelsesarbejdet er, at psykologen som udgangspunkt er uden for det henvisende system. Neuropsykologens rolle er at beskrive borgerens helbredsbetingede funktionsniveau i forhold til de foreliggende. Neuropsykologens rolle er derfor at fremkomme med objektive helbredsoplysninger, der kan bidrage til afklaring af de helbredsmæssige forhold og behandlingsmuligheder og med psykologfaglige vurderinger, som kan indgå i den samlede vurdering af borgerens arbejdsevne. Neuropsykologen skal overholde de etiske standarder i overensstemmelse med de nordiske etiske principper for psykologer og bør have kendskab til alle love, der har betydning for NPU en. 6 Borgere, der henvises til en NPU afspejler meget bredt den danske befolkning. De er kendetegnet ved, at der er sket en reduktion i deres tilknytning til arbejdsmarkedet, fx grundet medfødte eller erhvervede hjerneskader, degenerative lidelser (fx multipel sclerose, Parkinsons sygdom, demens), traumer (fx overgreb, vold, trafikulykker), neuropsykiatriske problematikker (fx ADHD, Autisme, mental retardering) psykiske problematikker (fx stress, angst, depression og PTSD), smertetilstande (fx whiplash, fibromyalgi), misbrugsproblematikker mv. Klienter med anden etnisk baggrund udgør bl.a. på baggrund af den stigende globalisering, et antalsmæssigt stigende omfang. De udgør en særlig udfordring for en NPU. Der er kulturelle og sproglige forskelle, der gør at tolkningen af testen stiller særlige krav og der bør derfor benyttes helt særskilte forhold ved test og tolkning. 3 Der er her tale om den helbredsbetingede funktionsprognose, dvs. den forventede udvikling i funktionsevnen i hjemmet og på job på længere sigt, herunder skånehensyn. Dette er forskelligt fra helbredsprognosen dvs. den forventede udvikling i helbredstilstanden på længere sigt. 4 Stationærtidspunktet indtræffer, når der ikke kan forekomme yderligere, blivende bedring af helbredstilstanden, uanset behandling. Tilstanden er varig, når følgerne af lidelsen ikke bliver bedre. 5 Titlen psykolog er beskyttet i henhold til Psykologloven i 1993, og derfor er en neuropsykolog uddannet i psykologi på et universitet og er godkendt som psykolog. Selskabet Danske Neuropsykologer anbefaler at titlen neuropsykolog forbeholdes psykologer, der enten: - har en videregående uddannelse indenfor feltet. Således er titlen specialist i neuropsykologi godkendt af Dansk Psykolog Forening og må kun benyttes af psykologer der har erhvervet sig denne specialistgodkendelse. Den videregående uddannelse har en varighed på 5 år og omhandler: Autorisation (2 år) Moduler i forskning, teori, intervention og specialisering Et beskæftigelseskrav Faglig vejledning, supervision og personligt udviklingsarbejde. - er i gang med den neuropsykologiske specialistuddannelse og aktuelt er beskæftiget og superviseret indenfor det neuropsykologiske område. 6 De bestemmelser, der er tale om er specielt: Lov om psykologer mv. (lov nr. 494 af 30. juni 1993 med senere ændringer) 12, 14 og 16 (herunder regler om tavshedspligt). Forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse mv. (lov nr. 397 af 10. juni 1987 med senere ændringer) 14. Lov om patienters retsstilling (lov nr. 482 af 1. juli 1998) 6 og 7. Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. (nr. 665 af 14. september 1998) 19. 8

6 4. Udformning Hvad kan en NPU indeholde? I den neuropsykologiske erklæring gør psykologen brug af flere indbyrdes vigtige elementer: 1) Sagsakter modtaget fra rekvirenten (kommune og klient), hvilket som minimum bør være: Tidligere undersøgelser ved læger, psykiatere og psykologer Statusattester fra egen læge Kopi af sagsjournalen ved kommunen Udtalelser fra arbejdsprøvninger og relevante samarbejdspartnere 2) Samtale med andre personer, der formodes at kunne bidrage med væsentlige oplysninger (fx pårørende, behandlere, arbejdssteder mv.) 3) Den kliniske vurdering som beskrevet nedenfor 4) Psykologiske tests, herunder spørgeskemaer, rating scales mv. Selve undersøgelsen er ofte 4-delt og består som regel af: 1) Anamnese En beskrivelse og vurdering af klientens opvækst og psykosociale udvikling samt livsforløb frem til aktuelle problemstilling. 2) En klinisk vurdering af klienten med hensyn til: Kontakten formel og emotionel Indsigt i egen situation, sygdomserkendelse Klientens årvågenhed og evne til at fokusere og dele opmærksomheden relevant Motivation Impulskontrol og fysisk adfærd/fremtoning Orientering i tid, sted og egne data Finmotorik, mentalt og motorisk tempo Kommunikationsevne, inklusiv nonverbal kommunikation Klientens tænkning (abstrakt/konkret, herunder evnen til at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Følelsesmæssige forhold, såsom stemningsleje, angstfænomener, selvtillid og belastningstolerance. 10

7 3) Selve testdelen med neuropsykologiske tests og evt. diagnostisk interview og selvmonitoreringsskemaer til undersøgelse af personlighed og psykiske problemstillinger (angst, depression, stress, PTSD mv.) De neuropsykologiske tests bør tilrettelægges så de neuropsykologiske domæner undersøges fx: Vågenhed/mental energi og motivation Orientering i tid, sted og egne data Mentalt og motorisk tempo Perception (opfattelse og forståelse af sanseindtryk) Spatiale funktioner (opfattelse af størrelsesforhold, rum og retning) Koncentration og opmærksomhed (fastholde, dele og skifte opmærksomhed) Indlæring Hukommelse Sprog (impressive og ekspressive færdigheder) Eksekutive færdigheder (den del af tænkningen, der varetager planlægning fastholdelse og kontrol, problemløsning og abstraktion, herunder organisering, koordinering og udførelse af aktivitet og handling) Mere specifikke neuropsykologiske dysfunktioner som afasi, apraksi, agnosi mv. vil som udgangspunkt sjældent indgå som led i den henvisende instans primære interesse, dvs. vurdering af klientens funktionsniveau set i relation til arbejdsevne. 4) En sammenligning af de opstillede hypoteser om lidelsens konsekvenser, de kliniske iagttagelser (herunder viden om personens præmorbide personlighed) og selve testdelen. Det er her vigtigt at undersøge om der er faktisk sammenhæng mellem de subjektive klager samt de objektive testmæssige fund. Ved udformning af erklæringer til brug i kommunen bør der som udgangspunkt tilstræbes en tydelig og konkret beskrivelse af de ressourcer og udviklingsmuilgheder, der har betydning for det generelle funktionsniveau og derved borgerens arbejdsevne. De i henvisningen stillede spørgsmål skal i videst mulig udstrækning besvares. Det er vigtigt at der i erklæringen er klarangivelse af, hvad: Psykologen vurderer og konkluderer Klienten angiver Testningen viser Hvad andre/ journalmateriale angiver. Der tilstræbes en tydelig sammenhæng mellem anamnese, biografiske oplysninger, diagnose og aktuel tilstand. Erklæringen skal udfærdiges i et almindeligt forståeligt sprog til lægmand, hvor kvantitative og kvalitative data er adskilte og kun oplysninger og beskrivelser, der vedrører den aktuelle sag og problemstilling, bør medtages. Testscores angives i råscores for hvert enkelte test, ligesom det skal anføres hvilke test og testversion, der er anvendt. 12

8 Erklæringen bør indeholde: Henvisningsårsag Opvækst og social baggrund, herunder dispositioner for fysisk og/eller psykisk sygdom, fødsel og tidligste udvikling, skole og uddannelsesforhold, erhvervserfaring Aktuelle situation/problemstilling Sociale forhold Daglige funktionsniveau fritidsinteresser Evt. misbrug (tobak, alkohol, stoffer) Evt. medicin Tidligere fysiske og/eller psykiske traumer og sygdomme Aktuelle klager fysisk, psykisk/emotionelt og kognitivt Klinisk indtryk Testresultater Sammenfatning/resumé Konklusion, herunder anbefalinger og ressourcer I konklusionen er det vigtigt at holde sig for øje at de fundne ressourcer og udviklingsmuligheder sættes i relation til den aktuelle problemstilling. Fx hvordan de fremkomne resultater påvirker de arbejdsopgaver borgeren har haft/skal have? og hvordan der evt. kan kompenseres. Vil støtte (hjælpemidler, personlig assistance mv.) kunne hjælpe klienten tilbage til arbejdsmarkedet? I neuropsykologens vurdering af funktionsniveauets nedsættelse kan anvendes en skalering: let, let til moderat, moderat, moderat til svært og svært samt massivt nedsat. Der skal vurderes om dette er midlertidigt eller varigt. I vurdering af behandlingsmuligheder bør disse angives i forhold til funktionsevnen samt med angivelse af tidshorisont.ved eventuelle skånehensyn skal anføres om disse er midlertidige eller varige. Konklusionen bidrager til den konkrete indsats for afklaring, sikring og/eller udvikling af borgerens arbejdsevne. 14

9 Den neuropsykologiske erklæring anvendes i den videre sagsbehandling i kommunen. Såfremt der er tale om afklaring af klientens arbejdsevne vurderer kommunen på baggrund af erklæringens konklusion om der er tale om: Ordinært arbejde, med og uden skånehensyn, kompenserende ordninger ( 56 aftale, personlig assistance eller mentorordning) Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Pension Det skal understreges at det udelukkende er et kommunalt anliggende at vurdere klientens arbejdsevne, at den neuropsykologiske undersøgelse og erklæring indgår i denne vurdering, men kommunen skal ikke følge de neuropsykologiske anvisninger. Neuropsykologen må ligeledes ikke udtale sig om evt. sociale ydelsers art og omfang. Psykologen skal være opmærksom på at en erklæring udfærdiget for kommunen kan bruges af klienten i forbindelse med en privat forsikringssag. Dette skyldes loven om offentlighed. Psykologen bør derfor gøre skriftligt særskilt opmærksom på at den neuropsykologiske undersøgelse har et helt bestemt formål samt at erklæringen kun må benyttes til dette formål. Dette for at forhindre at en erklæring til kommunen misbruges og vendes mod klienten i det retslige system. Kommunen bør i forbindelse med en NPU: Sikre at kun undersøgelser udført af sagkyndige indgår i grundlaget for beslutninger. Kun inddrage neuropsykologiske undersøgelsesresultater, der er aktuelle i forhold til problemstillingen. Det skal anføres at neuropsykologiske funktionstab eller forstyrrelser ofte forandres over tid. Kun en aktuel undersøgelse kan beskrive en aktuel funktion og belyse eventuel bedring eller forværring af en tilstand. Sikre at den neuropsykologiske erklæring kun anvendes til brug for den problemstilling, den belyser.myndigheden har derfor ansvaret for at undersøgelsesresultaterne ikke misbruges til andre formål. Det er specielt uacceptabelt hvis erklæringer afgivet til kommuner bliver sammenblandet med forsikringsafklaring, eller hvis de som led i vurdering af behandling bliver benyttet til pensionsvurdering. Ved tvivlsspørgsmål bør undersøgeren altid kontaktes. 16

10 Referencer Meldgaard Bruun, Louise & Starup, Krista, 2008: Når opmærksomheden svigter Muriel D. Lezak, 2004: Neuropsychological assessment Neuropsykologisk demensdiagnostik anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Selskabet Danske Neuropsykologer 2006 Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser specielt med hensyn til test Dansk Psykolog Forening 2001 Retningslinjer for Psykotraumatologiske undersøgelser specielt med hensyn til test Dansk Psykolog Forening 2007 Selskabet Danske Neuropsykologer, 18

11 Neuropsykologisk Klinik Kystvejen 55, st.th, 8000 Aarhus Løvenørnsgade 1B, st, 8700 Horsens Tlf:

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse

Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Publiceret i Månedsskrift for almen praksis marts 2004 Det socialt-lægelige samarbejde om arbejdsfastholdelse Af Herluf Thieden, Kirsten Bruun og Marc Lehmann Forfatterne er tilknyttet Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering.

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Modul 11 eksamensprojekt

Modul 11 eksamensprojekt Modul 11 eksamensprojekt VOKSNE UDSATTE OG VOKSNE MED HANDICAP 6. semester Antal anslag: 71.608 Gruppe C2 Navn Studienummer Underskrift Sofie Thomasen 20124026 Lelian Al-kohali 20123959 Mette H. Nielsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere