Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015"

Transkript

1 Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015 Myndighed Sundhed, Assens Kommune Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015 Bilag: Tilsynsrapporter fra daghjemmene

2 Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015 Myndighed Sundhed, Assens Kommune Lovgrundlag og formål Med baggrund i Lov om social service 151 om tilsyn på daghjem, plejeboliger m.m. blev der i 2015 gennemført uanmeldt tilsyn på Assens Kommunes 4 daghjem. Tilsynet er udført i henhold til Assens Kommunes Kvalitetsstandard for tilsyn i daghjem Formålet er At påse, at borgerne får den hjælp som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynets udførelse Der udføres et tilsyn i hvert daghjem hvert 2. år. Tilsynet udføres af en medarbejder i Myndighed Sundhed, Heidi Goldmann. Tilsynet var baseret på følgende overordnede principper: Kontrolaspektet består bl.a. i at påse, at gældende lovgivning overholdes, og at stedet arbejder i overensstemmelse med det værdigrundlag, der overordnet er gældende for Assens Kommune med hensyn til ledelse og personalepolitik. Kvalitetsaspektet består i at påse, at tilbuddets ydelser er i overensstemmelse med det politisk vedtagne niveau (kvalitetsstandarden for området). Udviklingsaspektet tilsynets eventuelle bemærkninger, som bør give anledning til udviklingstiltag. Tilsynet har følgende fokus: At personlig pleje og praktisk hjælp ydes i overensstemmelse med bevilling og i tråd med borgerens hverdagsliv. At der ydes en målrettet indsats i forhold til borgernes mål. At borgerne gøres bekendt med muligheden for træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2, ved behov. At personalet er bekendt med og følger reglerne for magtanvendelse. Ved tilsyn i daghjemmene gennemføres interview med 2 brugere, stedets daglige leder og 2 medarbejdere. Tilsynsmyndigheden har 4 kategorier til brug for vurdering af stedet Ingen bemærkninger: gives når alt er fuldstændigt i orden. Bemærkninger: gives når der er ting, der kan gøres bedre, men som ikke umiddelbart og direkte påvirker borgerne. Betydelige mangler: gives når der er uhensigtsmæssigheder, der direkte påvirker borgerne. Kritisable forhold: gives når manglerne i alvorlig grad påvirker borgerne og en øjeblikkelig indsats er påkrævet. Social og Sundhedsudvalget orienteres. Daghjemmene. Assens Kommune har 4 daghjem: Bilag: Tilsynsrapporter fra daghjemmene

3 Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015 Myndighed Sundhed, Assens Kommune Æblehaven i Hårby, Korsvang i Assens, Aarup/Vissenbjerg i Vissenbjerg og Mødestedet på Sydmarksgården i Tommerup. Sidstnævnte er et diakonhjem og har deres egen leder, mens de 3 andre daghjem har samme leder. Alle 4 steder fik bemærkninger og deraf anbefalinger, som lederen skal handle på og som skal evalueres ved næste uanmeldte tilsyn. Konklusion. Samlet set får brugerne i Assens Kommunes daghjem den hjælp som de er berettiget til. Ligesom hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Skriftlig dokumentation Den skriftlige dokumentation er gennemgående ikke fyldestgørende. Det skal ved hjælp af brugerens bevilling, hverdagsliv, handleplan, individuelle mål og beskrivelse af brugerens pleje, være mere tydeligt at se hvorvidt der er sammenhæng i den hjælp der leveres i eget hjem og i daghjem. Det anbefales derfor, at fokusere mere på den skriftlige dokumentation. Daghjemmets fysiske rammer Daghjemmenes opholdsrum fremstår lyse og venlige. Fællesarealerne fremstår pæne og rengjorte. Ligesom der hvert enkelt sted, ved hjælp at møblering og indretning, er skabt et hjemligt miljø, hvor det er rart at opholde sig. I daghjemmet Hårby opleves det af personalet som problematisk, at der er stor gennemgang i daghjemmets lokaler samt at daghjemmet deler et lokale med plejeboligernes beboere. Dette er der blevet anbefalet at drøfte og handle på. Alle 4 daghjem har adgang til udendørsarealer med terrasser, mens det er vidt forskelligt fra daghjem til daghjem, hvem der råder over store grønne arealer, havemøbler, sansehaver, petanquebaner m.m. Brugernes synspunkter Alle adspurgte brugere giver udtryk for, at de har det godt med at komme på daghjemmene og er tilfredse med de fysiske rammer. Alle adspurgte brugere giver udtryk for, at de er selvbestemmende og har indflydelse på dagens indhold og aktiviteter i daghjemmet. De brugere som ikke er selvhjulpne, giver udtryk for, at de får den hjælp de har brug for og at der er en god og behagelig omgangstone, både mellem brugerne og mellem brugerne og medarbejderne. Dette er også hvad der fornemmes og observeres ved tilsynene. Ingen af de adspurgte brugere har på nuværende tidspunkt behov for træning efter 86, men flere påpeger, at de får daglig træning/gymnastik i daghjemmet. Alle adspurgte brugere føler sig godt informeret om stedets aktiviteter og tilbud om sociale arrangementer. Ledelse, organisering og kultur Brugersammensætningen er væsentligt ændret, idet somatiske og demente brugere nu er blandet på daghjemmene. Personalesituationen er på 3 af de 4 daghjem væsentligt ændret. Førhen bestod personalet af social og sundhedshjælpere/assistenter. I dag er det en tværfaglig sammensætning bestående af ergoterapeuter, pædagoger og social og sundhedsassistenter. Denne nye sammensætning ses som værende en ny og anderledes konstruktiv måde at tænke samvær og aktiviteter i tilgangen til daghjemsbrugere på. Bilag: Tilsynsrapporter fra daghjemmene

4 Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2015 Myndighed Sundhed, Assens Kommune Der er rig mulighed for at rekruttere personale med rette faglige uddannelse på daghjemmene. Hertil skal tilføjes, at alle 4 daghjem er anbefalet at få udarbejdet nyt introduktionsmateriale, så alle sikres en ensartet, fyldestgørende og optimal oplæring/introduktion. Det vurderes at såvel leder som personale har brug for en gennemgang/opfriskning omkring reglerne og procedurerne i forhold til magtanvendelse og delegeringsskemaer. Fremadrettet vil alle 4 daghjem have mere fokus på samarbejdet med de pårørende, som kan blive meget givende og interessant for både brugere, pårørende og personale. Personale Samtlige adspurgte personaler udtrykker enstemmigt, at de stortrives på og i deres job. De oplever et godt samarbejde, både indbyrdes, med ledelse og andre faggrupper. Dog kan samarbejdes mellem daghjemmets personale, visitator og demensteam forbedres. Personalet udtrykker behov for mere dialog i forholdt til hvilke borgere visitstor og demensteam visiterer til daghjemmene. I løbet af foråret 2015 fik daghjemmene - Aarup/Vissenbjerg, Korsvang og Hårby en ny leder. Alle er meget positive og optimistiske både omkring deres samarbejde indtil nu og fremadrettet. Men en enkelt undtagelse har alle adspurgte personaler haft den årlige obligatoriske MUSsamtale. På daghjemmene Aarup/Vissenbjerg, Korsvang og Hårby har personalet gennemgående for meget overarbejde. Der er behov for, at der er 2 personaler til stede i det tidsrum hvor daghjemsbrugerne er i daghjemmet. Personalet selv foreslår, at der enten afsættes flere personaletimer eller at daghjemmet lukker ½ time tidligere hver dag. Det er blevet anbefalet at problematikken vedrørende personalets overarbejde, bliver drøftet og handlet på hurtigst muligt. Bilag 1 Tilsynsrapport daghjemmet Hårby Bilag 2 Tilsynsrapport daghjemmet Korsvang Bilag 3 Tilsynsrapport daghjemmet Aarup/Vissenbjerg Bilag 4 Tilsynsrapport daghjemmet Sydmarksgården Bilag: Tilsynsrapporter fra daghjemmene

5 Tilsynsrapport ASSENS Sted og dato: Daghjemmet Hårby den 28. november Ingen bemærkninger o Det betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2. Bemærkninger x o Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er uhensigtsmæssige forhold, som lederen skal handle på o Dette evalueres ved næste uanmeldte tilsyn 3. Betydelige mangler o Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder tids- og handlingsplan for at få rettet op på de påpegede mangler inden for 10 arbejdsdage o Tids- og handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden o Tilsynsenheden foretager opfølgningsbesøg. 4. Kritisable forhold o Det betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder en tids- og handlingsplan indenfor fire arbejdsdage og sender denne til Tilsynsenheden. o Tilsynsenheden skal godkende denne plan o Tilsynsenheden foretager nødvendige opfølgningsbesøg Konklusion på det uanmeldte tilsyn på Acadre 15/30068 Signe Plats Kirsten Jespersen/Heidi Goldmann

6 Skriftlig dokumentation - Borgerens ressourcer og behov - Bevilling - Beskrivelse plejen 2 hverdagsliv er gennemgået. Der foreligger bevilling med aktuelle indsatser. Begge er å jour ført. Der er ikke udarbejdet hverdagsliv i hverken hjemmeplejeregi eller daghjemsregi. Plejen om dagen er ikke beskrevet, hverken fra hjemmeplejen eller daghjemmet. Der mangler mål i begge hverdagsliv Der er ikke udarbejdet individuelle mål i hverdagsliv. Rengøring Fællesarealer fremstår rene og pæne. Daghjemmets fællesarealer Mange ting opmagasineret i hvilerum. Social trivsel Omgangstone Ved tilsyn fornemmes en behagelig omgangstone mellem Behagelige rammer daghjemsbrugere og personale. Daghjemsbrugerne har mulighed for at tilbringe dagen i det store fællesrum. Fællesrummet er delt op med en reol, således at den ene halvdel primært benyttes til gymnastik og aktiviteter som kræver god plads, mens den anden halvdel er Daghjemmets primære opholdsrum hvor der også er spiseplads og køkken. Derudover findes et hvilerum med senge og hvilestole. Opholdsrummet er lyst og venligt og med mulighed for at åbne døren til den udendørs terrasse. Daghjemmets lokale ligger centralt i Plejecenteret Æblehavens hus. Det vil sige at der dagligt er stor gennemgang i daghjemmets fællesrum. Plejecentrets personale passere når de skal hente mad i køkkenet. Når borgere fra Plejecenteret kommer hjem med fx. Taxa bliver de konsekvent sat af ved daghjemmet, hvilket bevirker at personalet tit og ofte bliver forstyrret i deres arbejde, for at hjælpe chauførerne med at finde ud af hvilket hus borgeren bor i og skal køres hen til. Når der afholdes aktiviteter/arrangementer for plejeboligernes beboer, foregår det i den del af daghjemmets sekundære lokale. Da rummet kun er delt op af en reol betyder det, at daghjemsbrugerne faktisk er nød til at deltage i disse aktiviteter, da der ikke er mulighed for at skærme for lyden og dermed have gang i andre aktiviteter i daghjemmets primære rum. Desuden skal Æblehavens personale gennem daghjemmet for at komme fra deres omklædningsrum til deres arbejdsplads. Denne gennemgang påvirker trivslen, især for per- Side 2 af 5

7 sonalet, som dels skal planlægge daghjemmets aktiviteter efter hvad Hjemmets Venner har af arrangementer. Og dels fordi både personale og daghjemsbrugere dagligt bliver forstyrret i deres aktiviteter/gøremål. Borgerens synspunkter Fysiske rammer Hjælp Indflydelse Omgangstone på stedet Behov/kendskab til træning efter 86 og Rehabilitering efter 83 a Information Ledelse, organisering og kultur Udviklingstendenser Udviklingstiltag Omgangstone Brugerinddragelse Kvalitetsstandarder/skriftlige procedure Begge gav udtryk for at befinde sig godt på daghjemmet og var tilfredse med stedets fællesrum samt det tilstødende lokale, hvor der var mulighed for at hvile til middag. Begge gav udtryk for, at de modtog den hjælp de havde brug for. Og fik opfyldt såvel deres personlige som det sociale behov. Begge gav udtryk for, at de i høj grad havde indflydelse på tilrettelæggelse af dagene og var medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter de lavede. Begge oplyste, at omgangstonen på stedet var god og behagelig. Samt at de altid følte sig velkomne og fik en varm modtagelse ved dagens begyndelse. Ingen havde haft nedsættelse af funktionsniveauet og har derfor ikke haft træning, ud fra 86. Den ene oplyste, at han ligefrem havde oplevet en forbedring i funktionsniveauet, alene pga. den træning/gymnastik de tilbyder i daghjemmet. Begge oplyste, at de følte sig godt informationer omkring stedets aktiviteter og tilbud om sociale arrangementer. Brugersammensætningen er væsentligt ændret, idet somatiske og demente borgere nu er blandet på daghjemmene. Personalesituationen er væsentligt ændret. Personalet består af ergoterapeut, social og sundhedsassistent og pædagog. Førhen bestod personalet af social og sundhedshjælpere eller assistenter Der er meget fokus på at yde en målrettet indsats i forhold til borgerens mål, hvor man før hen havde mere fokus på "blot"at aktivere borgeren. Assens Kommunes personalepolitiske værdier fylder meget i hverdagen. Især ordentlighed er der særlig fokus på i alle sammenhæng. Der er en god tone blandt personalet, hvor man respektere hinandens forskelligheder og måder at arbejde på. Det er planen at der skal være jobrotation mellem personalet, så alle kommer rundt på de 3 daghjem og kan lade sig inspirere af hinanden. Til tider er det nødvendigt at skærme nogle af daghjemsbrugerne, da nogle brugere til tider kan have svært ved at rumme nogle af de andre brugere, det være sig både i sprog Side 3 af 5

8 Personale Magtanvendelse Kvalitetsstandarder/skriftlige instrukser Omgangstone Samarbejde Kompetencer og oplæring samt en form for mobning. Daghjemsbrugerne er inddraget i stort set alt, hvad der sker i daghjemmet. Såvel aktiviteter som daglige gøremål. Der er rig mulighed for at rekruttere personale med rette faglige uddannelse. Det er planen at der skal udarbejdes nyt introduktionsmateriale til nyansatte og afløsere, da der ikke findes noget konkret lige pt. Er ikke bekendt med procedurer om magtanvendelse, men ved, hvor indberetningsskema kan findes. Er godt bekendt med proceduren omkring utilsigtet hændelser. Det vurderes, at det fremadrettet kunne være interessant og givende at få mere samarbejde med pårørende. Først på året i 2016 skal der fokus på hvordan daghjemmet skal dokumentere og anvende hverdagsliv. Der er ønske om et bedre samarbejde mellem daghjem og demensteam, i forhold til, hvilke borgere demensteamet visitere til daghjemmet. Personalet har for meget overarbejde. Derfor er der et ønske om, at personalet enten er der i flere timer eller at lukketiden ændres til i stedt for kl. 16.0o som den er nu. Der afholdes fællesmøder for alle 3 daghjem 1 gang hver måned. Leder forsøger så vidt muligt, at komme rundt og fornemme stemningen på alle 3 Daghjem, så ofte som muligt. Alle har været til MUS-samtaler i år. 2 medarbejdere blev interviewet. Begge oplyste, at de trives på deres arbejdsplads og havde et godt kollegialt samarbejde. Samarbejde med andre faggrupper var godt og givet igt især i forhold i til sparring og vidensdeling. Den ene bemærker dog, at de har en oplevelse af, at det ikke er altid at borgerne der visiteres, er inde for målgruppen her tænkes især på somatiske borgere. De har et ønske om at visitator er mere opmærksom på, at der findes andre aktivitetsstilbud i kommunen. Begge gav udtryk for at have en god leder, som var handlekraftig, lydhør og positiv. Og at samarbejdet fungerede godt Begge oplyste, at omgangstonen med kollegaer, leder og daghjemsbrugere var god. En kendte til delegeringsskemaet, men havde ikke haft brug for det og vidste ikke hvor det fandtes. Den anden kendte slet ikke til delegeringsskemaer. Begge havde kendskab til procedure omkring magtanvendelse, men havde ikke haft tilfælde af magtanvendelse. Side 4 af 5

9 Begge havde kendskab til procedure omkring UTH og havde haft tilfælde af UTH i forbindelse med glemt borger på toilet. En havde haft MUS i år, mens den anden, for kort tid siden havde været til introduktionssamtale og snart skulle til opfølgningssamtale. Der fandtes ikke nogen egentlig introduktionsmappe eller procedure for introduktion af nye medarbejdere/afløsere Men der vil blive arbejdet på det. Samlet konklusion og anbefalinger Det anbefales at der bliver fokusret mere på den skriftlige dokumentation. At man opstiller individuelle mål og udarbejder beskrivelse af hverdagsliv og pleje for det tidsrum daghjemsbrugerne opholder sig i daghjemmet. Det anbefales, at problematikken vedrørende stor gennemgang i daghjemmets lokaler samt det at daghjemmet skal dele deres sekundære fællesrum med plejeboligernes beboer drøftes og handles på. Det anbefales, at man får skabt et bedre samarbejde med demensteam i forhold til visitering af brugere til daghjemmet. Det anbefales, at ledelsen sætter sig ind i reglerne for magtanvendelse samt proceduren herfor. Det anbefales, at medarbejderne får genopfrisket hvorfor og hvordan delegeringsskemaer anvendes. Det anbefales, at der udarbejdes introduktionsmateriale, så nyansatte og afløsere sikres en ensartet, fyldestgørende og optimal oplæring/introduktion. Det anbefales, at problematikken vedrørende personalets overarbejde bliver drøftet og handlet på hurtigst muligt. dato Le er/stedfortræder tilsynsførende Side 5 af 5

10 Tilsynsrapport ASSENS Sted og dato: Daghjemmet Korsvang den 23. november 2015 i. Ingen bemærkninger o Det betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2. Bemærkninger o Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er uhensigtsmæssige forhold, som lederen skal handle på o Dette evalueres ved næste uanmeldte tilsyn 3. Betydelige mangler o Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder tids- og handlingsplan for at få rettet op på de påpegede mangler inden for io arbejdsdage o Tids- og handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden o Tilsynsenheden foretager opfølgningsbesøg. 4. Kritisable forhold o Det betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder en tids- og handlingsplan indenfor fire arbejdsdage og sender denne til Tilsynsenheden. o Tilsynsenheden skal godkende denne plan o Tilsynsenheden foretager nødvendige opfølgningsbesøg

11 Konklusion på det uanmeldte tilsyn på Skriftlig dokumentation - Borgerens ressourcer og behov - Bevilling - Beskrivelse plejen 2 hverdagsliv er gennemgået. Der foreligger bevilling med aktuelle indsatser. Dog er ingen af dem å jour ført. Der er mangler i den ene hverdagsliv fra hjemmeplejen, ud fra borgerens ressourcer. Plejen om dagen er fra hjemmeplejen og daghjemmet beskrevet tilfredsstillende i den ene hverdagsliv. Der mangler mål i begge hverdagsliv. I den ene hverdagsliv ses en forskel i beskrivelse fra hjemmeplejen og daghjemmet i forhold til forflytning. Rengøring Fællesarealer fremstår rene og pæne. Daghjemmets fællesarealer Mange ting opmagasineret i hvilerum på grund af sammenlægning af 2 daghjemsgrupper, hvor den ene flytter til januar Lugtgener i indgangspartiet og de tilstødende daghjemslokaler. Social trivsel Omgangstone Behagelige rammer Ved tilsyn fornemmes en behagelig omgangstone mellem daghjemsbrugere og med personale. Daghjemsbrugerne har mulighed for at tilbringe dagen i det store fællesrum med køkken og spiseplads samt tilhørende små opholdsloge med borde og hvilestole. Opholdsrummet er lyst og venligt, støjsvagt og med mulighed for at åbne døre til den store udendørs terrasse. Borgerens synspunkter - Fysiske rammer Begge gav udtryk for at havde det godt med at komme på Hjælp daghjemmet og var tilfredse med stedets fællesrum samt Indflydelse det tilstødende lokale, hvor der var mulighed for at hvile til Omgangstone på stedet middag. Behov/kendskab til træning efter 86 Den ene gav udtryk for, at han fik en del hjælp af personaog Rehabilitering efter 83 a let på daghjemmet og var tilfreds med denne hjælp, samti- Information dig med, at der var et behov for at komme ud blandt andre i social sammenhæng. Den anden havde ikke behov for fysisk hjælp, men var daghjemsbruger på grund af det sociale behov. Begge var selvbestemmende over for deltagelse i de aktiviteter, daghjemmet tilbød og som de havde mulighed for at deltage i. Begge oplyste, at omgangstonen på stedet var god og behagelig. Be 1:e har i h'emmet haft trærlin: ud fra 86 tidligere. Side 2 af 5

12 Den ene oplyste, at han kunne mærke en ændring i funktionsniveaet og var ikke så godt gående som tidligere. Når der var mulighed for det, blev der tilbudt gå tur. Samtidig tilbød daghjemmet gymnastik alle dage. Den anden havde tidligere haft træning på center med efterfølgende trænende hjemmepleje efter 86. Dette stoppede efter sygdomsforløb. Daghjemsbrugeren havde et ønske om genoptagelse af træningen, ud over den gymnastik, der blev tilbudt på daghjemmet Begge oplyste, at de fik informationer omkring Stedets aktiviteter og tilbud om sociale arrangementer fra dag til dag. Ledelse, organisering og kultur Brugersammensætningen er væsentligt ændret, idet soma- Udviklingstendenser tiske og demente borgere nu er blandet på daghjemmene. Udvildingstiltag Personalesituationen er væsentligt ændret. Personalet be- Omgangstone står af ergoterapeut, social og sundhedsassistent og pæda- Brugerinddragelse gog. Førhen bestod personalet af social og sundhedshjælpe- Kvalitetsstandarder/skriftlige procedu- re eller assistenter re Der er meget fokus på at yde en målrettet indsats i forhold til borgerens mål, hvor man før hen havde mere fokus på "blot"at aktivere borgeren. Assens Kommunes personalepolitiske værdier fylder meget i hverdagen. Især ordentlighed er der særlig fokus på i alle sammenhæng. Der er en god tone blandt personalet, hvor man respektere hinandens forskelligheder og måder at arbejde på. Det er planen at der skal være jobrotation mellem personalet, så alle kommer rundt på de 3 daghjem og kan lade sig inspirere af hinanden. Til tider er det nødvendigt at skærme nogle af daghjemsbrugerne, da nogle brugere til tider kan have svært ved at rumme nogle af de andre brugere, det være sig både i sprog samt en form for mobning. Daghjemsbrugerne er inddraget i stort set alt, hvad der sker i daghjemmet. Såvel aktiviteter som daglige gøremål. Der er rig mulighed for at rekruttere personale med rette faglige uddannelse. Det er planen at der skal udarbejdes nyt introduktionsmateriale til nyansatte og afløsere, da der ikke findes noget konkret lige pt. Er ikke bekendt med procedurer om magtanvendelse, men ved, hvor indberetningsskema kan findes. Er godt bekendt med proceduren omkring utilsigtet hændelser. Det vurderes, at det fremadrettet kunne være interessant og givende at få mere samarbejde med pårørende. Side 3 af 5

13 Personale Magtanvendelse Kvalitetsstandarder/skriftlige instrukser Omgangstone Samarbejde Kompetencer og oplæring Først på året i 2016 skal der fokus på hvordan daghjemmet skal dokumentere og anvende hverdagsliv. Der er ønske om et bedre samarbejde mellem daghjem og demensteam. i forhold til, hvilke borgere demensteamet visitere til daghjemmet. Personalet har for meget overarbejde. Derfor er der et ønske om, at personalet enten er der i flere timer eller at lukketiden ændres til i stedt for kl som den er nu. Der afholdes fællesmøder for alle 3 daghjem i gang hver måned. Leder forsøger så vidt muligt, at komme rundt og fornemme stemningen på alle 3 Daghjem, så ofte som muligt. Alle har været til MUS-samtaler i år. 2 medarbejdere blev interviewet. Begge oplyste, at de trives på deres arbejdsplads og havde et godt kollegialt samarbejde. Samarbejde med andre faggrupper var godt. Der var dog lang ventetid fra sagsbehandlende terapeut på svar vedrørende hjælpemidler. Begge gav udtryk for at de havde fået en god leder, som var handlekraftig, lydhør og positiv. Begge oplyste, at omgangstonen med kollegaer, leder og daghjemsbrugere var fin. Begge havde delegeringsskemaer, men havde ikke haft behov for at få udfyldt skemaet for nuværende. Hjemmesygeplejerske var ansvarlig for oplæring af daghjemspersonale. Begge havde kendskab til procedure omkring magtanvendelse, men havde ikke haft tilfælde af magtanvendelse. Begge havde kendskab til procedure omkring UTH og havde haft tilfælde af UTH i forbindelse med medicin. Begge havde haft MUS i år. Begge blev informeret om kvalitetsstandard for daghjemsbrugere. Introduktion af nye medarbejdere/afløsere var ikke struktureret og der fandtes ingen plan for videregivelse af introduktionsmateriale/oplæring. - Samlet konklusion og anbefalinger Konklusion. Korsvang er et daghjem, hvor daghjemsbrugerne har et "hjemligt" miljø, at opholde sig i. Det ses både på møbleringen på stedet og den måde brugerne sidder og hygger sig med personalet. Den plads, der bliver til rådighed, når det ene daghjem flytter, vil give 'derli ere muh ed for at få et beha eli mil ø, Side 4 af 5

14 når brugerne bar behov for at hvile sig over middag. Den måde, som personalet er sammensat på, ses som værende en ny og anderledes konstruktiv måde at tænke samvær og aktiviteter i tilgangen til daghjernsbrugerne, til stor gavn for både brugerne og personalet. Det vurderes, at der på længere sigt kan skabes et bedre samarbejde mellem daghjem og hjemmeplejen, ved, at der bliver fokuseret mere på dokumentationen for den enkelte brugers mål og ressourcer. Anbefaling. Det anbefales at der bliver fokuseret mere på den skriftlige dokumentation. At man å jour føre bevillingerne på daghjemsbrugerne, at man opstiller mål og udarbejder beskrivelse af hverdagsliv for det tidsrum daghjemsbrugerne opholder sig i daghjemmet. Det anbefales at personalet sætter sig ind i proceduren for rekvirering af ansøgningsskema til fysioterapeut, således at de kan gøre borgerne opmærksomme på muligheden for træning efter Servicelovens 86 ved behov. Det anbefales, at ledelsen sætter sig ind i reglerne for magtanvendelse samt proceduren herfor. Det anbefales, at der udarbejdes introduktionsmateriale, så nyansatte og afløsere sikres en ensartet, fyldestgørende og optimal oplæring/introduktion. Det anbefales, at problematikken vedrørende personalets overarbejde bliver drøftet og handlet på hurtigst muligt. (jct dato er/stedfortræder Side 5 af 5

15

16 Tilsynsrapport ASSENS Sted og dato: Daghjemmet Aarup/Vissenbjerg den 25. november 2015 i. Ingen bemærkninger o Det betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2. Bemærkninger o Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er uhensigtsmæssige forhold, som lederen skal handle på o Dette evalueres ved næste uanmeldte tilsyn 3. Betydelige mangler o Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder tids- og handlingsplan for at få rettet op på de påpegede mangler inden for 3.0 arbejdsdage o Tids- og handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden o Tilsynsenheden foretager opfølgningsbesøg. 4. Kritisable forhold o Det betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder en tids- og handlingsplan indenfor fire arbejdsdage og sender denne til Tilsynsenheden. o Tilsynsenheden skal godkende denne plan o Tilsynsenheden foretager nødvendige opfølgningsbesøg r Konklusion på det uanmeldte tilsyn på Acadre 15/30068 Signe Plats Kirsten Jespersen/Heidi Goldmann

17 Skriftlig dokumentation - Borgerens ressourcer og behov - Bevilling - Beskrivelse plejen Rengøring Daghjemmets fællesarealer 2 hverdagsliv er gennemgået. Der foreligger bevilling med aktuelle indsatser. Begge er å jour ført. I den ene hverdagsliv mangler beskrivelse fra hjemmeplejen, men er a jour ført fra daghjemmet. Den anden er beskrevet og ajour ført fra både hjemmepleje og daghjem. Der er udarbejdet individuelle mål i begge hverdagsliv. Der ses sammenhæng i den hjælp der leveres i eget hjem og i daghjem i den ene hverdagsliv. Fællesarealer fremstår rene og pæne. Social trivsel Omgangstone Behagelige rammer Ved tilsyn fornemmes en behagelig omgangstone mellem daghjemsbrugere og med personale. Daghjemsbrugerne har mulighed for at tilbringe dagen i det store fællesrum med køkken og spiseplads samt tilhørende lille opholdskrog med borde og hvilestole. Opholdsrummet er lyst og venligt, støjsvagt og med mulighed for at åbne døre til udendørs terrasse. Borgerens synspunkter Fysiske rammer Begge gav udtryk for at havde det godt med at komme på Hjælp daghjemmet og var tilfredse med stedets fællesrum. Indflydelse Begge gav udtryk for, at kunne klare sig selv, uden hjælp af Omgangstone på stedet personalet. Behov/kendskab til træning efter 86 Begge var selvbestemmende over for deltagelse i de aktiviog Rehabilitering efter 83 a teter, daghjemmet tilbød og deltog i de aktiviteter de fysisk Information magtede. Begge oplyste, at omgangstonen på stedet var god og behagelig. Begge oplyste at de ikke på nuværende tidspunkt fik træning ud over den gymnastik der blev tilbudt på daghjemmet. Begge gav udtryk for, at de fik de informationer de havde behov for. Ledelse, organisering og kultur Brugersammensætningen er væsentligt ændret, idet soma- Udviklingstendenser tiske og demente borgere nu er blandet på daghjemmene. Udviklingstiltag Personalesituationen er væsentligt ændret. Personalet be- Omgangstone står af ergoterapeut, social og sundhedsassistent og pæda- Brugerinddragelse gog. Førhen bestod personalet af social og sundhedshjælpe- Kvalitetsstandarder/skriftlige procedu- re eller assistenter Side 2 af 5

18 re Personale Magtanvendelse Kvalitetsstandarder/skriftlige instrukser Omgangstone Der er meget fokus på at yde en målrettet indsats i forhold til borgerens mål, hvor man før hen havde mere fokus på "blot"at aktivere borgeren. Assens Kommunes personalepolitiske værdier fylder meget i hverdagen. Især ordentlighed er der særlig fokus på i alle sammenhæng. Der er en god tone blandt personalet, hvor man respektere hinandens forskelligheder og måder at arbejde på. Det er planen at der skal være jobrotation mellem personalet, så alle kommer rundt på de 3 daghjem og kan lade sig inspirere af hinanden. Til tider er det nødvendigt at skærme nogle af daghjemsbrugerne, da nogle brugere til tider kan have svært ved at rumme nogle af de andre brugere, det være sig både i sprog samt en form for mobning. Daghjemsbrugerne er inddraget i stort set alt, hvad der sker i daghjemmet. Såvel aktiviteter som daglige gøremål. Der er rig mulighed for at rekruttere personale med rette faglige uddannelse. Det er planen at der skal udarbejdes nyt introduktionsmateriale til nyansatte og afløsere, da der ikke findes noget konkret lige pt. Er ikke bekendt med procedurer om magtanvendelse, men ved, hvor indberetningsskema kan findes. Er godt bekendt med proceduren omkring utilsigtet hændelser. Det vurderes, at det fremadrettet kunne være interessant og givende at få mere samarbejde med pårørende. Først på året i 2016 skal der fokus på hvordan daghjemmet skal dokumentere og anvende hverdagsliv. Der er ønske om et bedre samarbejde mellem daghjem og demensteam, i forhold til, hvilke borgere demensteamet visitere til daghjemmet. Personalet har for meget overarbejde. Derfor er der et ønske om, at personalet enten er der i flere timer eller at lukketiden ændres til i stedt for kl som den er nu. Der afholdes fællesmøder for alle 3 daghjem i gang hver måned. Leder forsøger så vidt muligt, at komme rundt og fornemme stemningen på alle 3 Daghjem, så ofte som muligt. Alle har været til MUS-samtaler i år. 2 medarbejdere blev interviewet. Begge oplyste, at de trives på deres arbejdsplads og havde et godt kollegialt samarbejde samt stor indflydelse og frihed i forhold til deres arbejdsopgaver. Samarbejde med andre faggrupper var godt. Side 3 af 5

19 Samarbejde Kompetencer og oplæring Samlet konklusion og anbefalinger Begge informerede om at have fået ny leder i. august De gav udtryk for at have fået en god leder, som er handlekraftig, faglig dygtig, som ønsker udvikling og som bakker op omkring sit personale. Begge oplyste, at omgangstonen med kollegaer, leder og daghjemsbrugere var god og familiær. Dog kunne der være behov for at skærme/skille visse brugere ad, for at undgå konflikter brugerne imellem. Konflikter som hovedsagelig skyldes manglende forståelse for hinandens sygdom. Begge havde kendskab til delegeringsskemaerne. Begge havde kendskab til procedure omkring magtanvendelse, men havde ikke haft tilfælde af magtanvendelse. Begge havde kendskab til procedure omkring UTH og havde haft tilfælde af UTH i forbindelse med medicin. Begge havde haft MUS i år. Introduktion af nye medarbejdere/afløsere var ikke helt struktureret/fastlagt. Man aftaler fra gang til gang hvem der oplærer/informere om hvad. Begge oplyste, at på nuværende tidspunkt var der timers overarbejde hver uge på de 3 daghjem, da det er nødvendigt at være 2 personaler i det tidsrum hvor daghjemsbrugerne er i daghjemmet. Konklusion. Daghemmet Aarup/Vissenbjerg er et daghjem, hvor daghjemsbrugerne også her har et»hjemligt" miljø, at opholde sig i. Det ses både på møbleringen på stedet og den måde brugerne sidder og hygger sig med personalet. Flytning af daghjemmet Aarup/Vissenbjerg, vil dog give dag,hjemsbrugerne et helt andet perspektiv; idet brugerne kommer tættere på, hvor de bor, egne lokaler til blandt andet gymnastik, hvor der nu må deles om fælleslokaler samt den ekstra plads, dette sted også får til rådighed, for at få et behageligt miljø, når brugerne har behov for at hvile sig over middag. Den måde, som personalet er sammensat på, ses som værende en ny og anderledes konstruktiv måde at tænke samvær og aktiviteter i tilgangen til daghjemsbrugeme, til stor gavn for både brugerne og personalet. Det vurderes, at der på længere sigt kan skabes et bedre samarbejde mellem daghjem og hjemmeplejen, ved, at der bliver fokuseret mere på dokumentationen for den enkelte brugers mål og ressourcer. Anbefalin Side 4 af 5

20 Det anbefales, at ledelsen sætter sig ind i reglerne for magtanvendelse samt proceduren herfor. Det anbefales, at der udarbejdes introduktionsmateriale, så nyansatte og afløsere sikres en ensartet, fyldestgørende og optimal oplæring/introduktion. Det anbefales, at problematikken vedrørende personalets overarbejde bliver drøftet og handlet på hurtigst muligt. "I dato/ - Lederfrs(edtortræder tilsynsførende Side 5 af 5

21 Tilsynsrapport ASSENS Sted og dato: Sydmarksgården den 17. december Ingen bemærkninger o Det betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2. Bemærkninger x o Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er uhensigtsmæssige forhold, som lederen skal handle på o Dette evalueres ved næste uanmeldte tilsyn 3. Betydelige mangler o Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder tids- og handlingsplan for at få rettet op på de påpegede mangler inden for 10 arbejdsdage o Tids- og handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden o Tilsynsenheden foretager opfølgningsbesøg. 4. Kritisable forhold o Det betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. o Lederen udarbejder en tids- og handlingsplan indenfor fire arbejdsdage og sender denne til Tilsynsenheden. o Tilsynsenheden skal godkende denne plan o Tilsynsenheden foretager nødvendige opfølgningsbesøg Konklusion på det uanmeldte tilsyn på Acadre 15/30068 Signe Plats Kirsten Jespersen/Heidi Goldmann

22 Skriftlig dokumentation - Borgerens ressourcer og behov - Bevilling - Beskrivelse plejen Rengøring Daghjemmets fællesarealer 2 hverdagsliv er gennemgået. Der foreligger kun bevilling med aktuelle indsatser på den ene borger. Hverdagsliv er ikke udarbejdet i plejeboligregi eller daghjemsregi. Plejen om dagen er ikke beskrevet. Der er ikke udarbejdet individuelle mål. Det er ikke muligt at vurdere hvorvidt der er sammenhæng i den hjælp der leveres i eget hjem og i daghjem, da ingen af de 2 steder har udarbejdet dokumentation herfor. Fællesarealer fremstår rene og pæne og hyggelige. Social trivsel - Omgangstone Behagelige rammer Borgerens synspunkter - Fysiske rammer Hjælp Indflydelse Omgangstone på stedet Behov/kendskab til træning efter 86 og Rehabilitering efter 83 a Information Ved tilsyn fornemmes en behagelig omgangstone mellem daghjemsbrugere og personale. Daghjemsbrugerne har mulighed for at tilbringe dagen i det store fællesrum som betegnes Mødestedet, her forefindes tekøkken og spiseplads. I "Snapsetinget" som er et stort lukket lokale med god bordplads og stort TV. I hvilerum med gode hvilestole eller hvilerum med senge. Derudover benytter daghjemsbrugerne sig af 4 mindre nicher fordelt i Sydmarksgårdens plejeboligareal et sted bruges til oplæsning et andet til at strikke osv. Alle lokaler er store og lyse og alle har udgang til store terrasser eller stor sansehave. Sydmarksgården adskiller sig fra de andre Daghjem, idet beboere fra Sydmarksgårdens kan benytte daghjemmet, som ligger i tilknytning til plejeboligerne, hvilket beboere på Korsvang og Æblehaven ikke har mulighed for, selv om daghjemmet ligger i tilknytning til plejeboliger disse to steder. Begge gav udtryk for, at de synes godt om at komme i Daghjemmet og var tilfredse med stedets fysiske rammer, såvel ude som inde. Begge borgere var meget selvhjulpne, og havde derfor ikke brug for personalets hjælp. Begge var selvbestemmende i forhold til hvilke aktiviteter de deltog i. Begge oplyste, at omgangstonen er god og at personalet er ualmindelig søde. Begge blev informeret om muligheden for træning i forbindelse med sygdom uden indleegg_else efter 86. Side 2 af 5

23 Begge følte sig meget godt informeret. Sydmarksgården har en avis som indeholder: Plan for hele månedens aktiviteter, madplan, indlæg fra Lederen, praktiske oplysninger om fx frisørtider, nyt om personale, beboer, fødselsdage og dødsfald samt stemningsbilleder fra måneden som er gået. Ledelse, organisering og kultur - Udviklingstendenser Udvildingstiltag Omgangstone Brugerinddragelse Kvalitetsstandarder/skriftlige procedure Personale - Magtanvendelse Kvalitetsstandarder/skriftlige instrukser Omgangstone Samarbejde Kompetencer og oplæring Brugersammensætningen er væsentligt ændret, idet somatiske, psykiske og demente borgere nu er blandet sammen. Personalesammensætningen har været stort set uændret de sidste år og består af hjemmehjælpere, beskæftigelsesvejledere og socialpædagog. Sydmarksgården er et Diakonhjem og arbejder derfor med deres egne værdier, fremfor Assens Kommunes personalepolitiske værdier. Oplæring/introduktion til nyansatte og afløsere foregår ved sidemandsoplæring Der er en god, respektfuld og tillidsfuld dialog mellem personale, ledelse og borgere. Leder er bekendt med Assens kommunes kvalitetsstandard, som følges, uanset, at det er et Diakonhjem. Brugerinddragelse foregår via dialog, hvor brugerne kan ytre sine ønsker og behov. Der er rig mulighed for at rekruttere personale med rette faglige uddannelse. Et af fokuspunkterne i 2016 bliver pårørende. Leder er bekendt med regler og procedure omkring magtanvendelse. Leder er bekendt med regler og procedurer omkring UTH. Der opleves et udmærket samarbejde med andre faggrupper. Daghjemmets personale læser, hvad hjemmeplejen har beskrevet i brugernes hverdagsliv, men skriver ikke selv i dem. Brugerne har mulighed for træning hos fysioterapeut 2 x om ugen. Det er egen læge eller hjemmeplejen der henviser hertil. 2 medarbejdere blev interviewet. Begge oplyser, at de stortrives i deres job Begge oplever, et meget fint samarbejde med deres ledelse. Deres leder er åben for nye ideer og støtter deres initiativer. Lederen er meget synlig i Huset og altid til at få fat i. Begge oplever, at samarbejdet med deres kollegaer og andre faggrupper er godt og velfungerende. Der er en god tone personale, ledelse og brugere imellem. Der skal nedjusteres på da hjemmets tilbud af aktiviteter. Side 3 af 5

24 Begge personaler oplever i høj grad, at brugerne får de indsatser de er berettiget til efter 83. Begge er bekendt med indholdet i Assens Kommunes kvalitetsstandard for området. Brugerne bliver spurgt/byder selv ind med ideer/ønsker til hvilke aktiviteter de skal udføre i Daghjemmet. Der er altid mulighed for, at videregive opgaver som ligger udenfor eget kompetenceområde, da der altid er sygeplejerske i huset. Begge oplyser, at de ikke har stået for introduktion/oplæring af nyansatte, de kender derfor ikke til proceduren herfor. Begge oplyser, at de ikke har benyttet magtanvendelse og derfor ikke er helt sikre på proceduren herfor. Begge kender til uddeligeringsskemaerne, men benytter dem ikke. Begge oplever et virkelig godt samarbejde med de pårørende. Sydmarksgården har nogle gode og stærke ressourcer i en gruppe pårørende samt en gruppe af frivillige, som er en del af Daghjemmet.. Hverdagsliv bruges som et orienteringsredskab, hvor personalet læser om brugerne, men personalet dokumentere ikke selv her. 4, Personalet dokumenterer og informerer via beskeder i Avaleo Sundhedssystem. Der er fysioterapeut i Huset, som personalet henvender sig til, hvis de mener en bruger har behov for træning. i af personalerne har ikke været til MUS-samtale i år. ø 1 af personalerne savner mulighed for noget efteruddannelse. - Samlet konklusion og anbefalinger Daghjemmet på Sydmarksgården er et daghjem, hvor daghjemsbrugerne også her har et hyggeligt og rart miljø, at opholde sig i. Det fornemmes på den måde brugerne sidder og hygger sig med personalet i de lokaler, der anvendes. Den skriftlige dokumentation er ikke fyldestgørende og har mangler i både bevilling med aktuelle indsatser på alle brugere samt Hverdagslivet og plejen i daghjemsregi, som mangler at blive udarbejdet. Ligeledes mangler der at blive udarbejdet individuelle mål på brugerne. Det anbefales, at der udarbejdes introduktionsmateriale, så nyansatte og afløsere sikres en ensartet, fyldestgørende og optimal oplæring/introduktion. Det anbefales, at tage en gennemgang af reglerne _øg proce- Side 4 af 5

25 duren i forhold til magtanvendelse og uddelegeringsskemaer. ( 1..e(2. J-t. LÅ C-',...CCLC c.:(_..d melf \--r \ Leder/stedfortræder tilsynsførende Side 5 af 5

Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2017

Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2017 Rapport for det kommunale tilsyn på daghjemsområdet 2017 Lovgrundlag og formål Med baggrund i Lov om social service 151 om tilsyn på daghjem, plejeboliger m.m. blev der i 2017 gennemført uanmeldt tilsyn

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter Samlet rapport fra 2017 Kommunale tilsyn

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2016: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 5. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 21. marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Plejecenter Demensboliger. Uanmeldt tilsynsbesøg d. 25. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 30. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 17.september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Gudbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 8. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal Uanmeldt plejehjemstilsyn d.. november 20 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Bryghus Plejeboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 24. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollemose Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 2. april 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Thurøhus Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 20. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Trollehøj Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 22. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne Tilsynsførendes bemærkning

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. september 2015 på Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Morsø Afklaringscenter. December 2018

Morsø Afklaringscenter. December 2018 Morsø Afklaringscenter December 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Morsø Afklaringscenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Øster Elkær. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Caroline Amalielund Pleje- og ældreboliger. Uanmeldt tilsynsbesøg d. 30. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 9. december 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Tullebølle

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Strandlyst Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 20. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning......

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Røde Kors Hjemmet Den 26.02.2018 Adresse: Bøgevej 2, 9670 Løgstør Forstander Trine Klitgaard mail:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Stenstrup Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 10. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Caroline Amalie Plejecenter, demensboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 26. november 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018

Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Vindeby Pilevej og ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september plejeboliger i gang med omlægning til aflastning

Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september plejeboliger i gang med omlægning til aflastning Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2015 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Svendebjerghave Adresse Svendebjergvej 28 A Tilsynsdato 10. september 2015 Antal pladser Antal beboere besøgt 2 Ledelsesrepræsentant

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 15.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Mastruplund. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016

Kommunal tilsynsrapport 2016 Kommunal tilsynsrapport 2016 Dato: 29. november 2016 Plejecenter: Solgården Leder: Annette S. Jensen Tilsynet er udført af: Bente Krogsgaard Hornstrup og Bente Øllgaard Fokusområde for det kommunale tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest Tåsinge Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 13. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 27. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Indledning På vegne af Byrådet føres tilsyn med, om beboere i plejeboliger modtager den hjælp, pleje, sygepleje og træning, de er berettiget til. Beboere på 24

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune. Tirsdag den 7. december 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune. Tirsdag den 7. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nordlys, Københavns Kommune Tirsdag den 7. december 2010 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Nordlys. Formålet med tilsynet

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere