Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa"

Transkript

1 Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa Dansk Sprognævn har for første gang i sin mere end 50-årige historie deltaget direkte i den sprogpolitiske dagsorden på Christiansborg. Således er både Dansk Sprognævns forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik fra 2003 og Notat om dansk politik (begge dokumenter kan ses på blevet inddraget i regeringens sprogpolitiske debatter. Denne oversigtsartikel omhandler hvilke sprogpolitiske tiltag der i de senere år er gjort først og fremmest i Danmark, men også i det øvrige Norden. I artiklen fremhæves især et centralt punkt i Sprognævnets notat, nemlig forholdet mellem det nationale sprog og engelsk i undervisnings- og forskningsverdenen. Artiklen er en opdatering af Pia Jarvads Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter, dvs. at de sprogpolitiske oplæg og love der behandles her, ikke bliver kommenteret. Artiklen her indledes med en opsummering af nogle begreber der er vigtige når man diskuterer sprogpolitik, nemlig sprogpolitik, sprogplanlægning og de tiltag der gøres inden for sprogplanlægning. Derefter omtaler jeg sprogplanlægning i Danmark og i det øvrige Norden hvorefter jeg kommer ind på diskussionen om et nationalt og et internationalt fagsprog i Norden og Europa. Sprogpolitik og sprogplanlægning Begreberne sprogpolitik og sprogplanlægning betegner to processer der begge tager deres udgangspunkt i et ønske om at bevare eller ændre et sprogligt forhold. Det kan fx være et ønske om at sikre at dansk vedbliver med at være undervisningssprog på universiteterne. Forskellen mellem de to begreber er at sprogpolitik er den officielle (politiske) beslutning om at ændre et sprogligt forhold, mens sprogplanlægning er de måder hvorpå denne beslutning føres ud i livet. Sprogplanlægning er altså det der følger efter den sprogpolitiske beslutning. Sprogpolitik er med sprogforskeren Dennis Agers ord the official planning, carried out by those in political authority, mens sprogplanlægning er the ways in which organised communities, united by religious, ethnic or political ties, consciously attempt to influence the language(s) their members use, the languages used in education, or the ways in which Academies, publishers or journalists make the language change (Ager 2005:5).

2 Sprogplanlægning udgøres af tre forskellige processer, nemlig statusplanlægning (status planning), korpusplanlægning (corpus planning) og tilegnelsesplanlægning (acquisition planning). Statusplanlægning handler om sprogets status, dvs. hvordan og i hvilke sammenhænge et sprog anvendes. Et sprog som dansk kan anvendes i alle sammenhænge, men hvis engelsk bliver officielt undervisningssprog på alle landets universiteter, har dansk mistet et statusområde eller et domæne om man vil. Korpusplanlægning handler om ændringer i sprogets form (korpus), dvs. hvordan sprogets ordforråd, bøjningssystem, syntaks osv. ændrer sig. Tilegnelsesplanlægning har med sprogbrugernes tilegnelse af sproget at gøre, fx indvandreres og flygtninges tilegnelse af dansk. Pia Jarvad skriver i den førnævnte artikel om forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter at man i hvert fald i det meste af Norden er mest bekymret for domænetabene, altså at de nordiske sprog mister status i forhold til engelsk, mens den engelske påvirkning på ordforrådet vækker mindre bekymring. Det er dog tvivlsomt, skriver Jarvad, om der er belæg for en sådan sondring, altså om man kan tillade sig at fokusere på statusplanlægning og negligere korpusplanlægning. Det har således længe været kendt at status- og korpusplanlægning ikke kan skilles ad, eller som Leigh Oakes skriver: corpus and status planning cannot be separated from each other: language planning policies are thus never exclusively corpusorientated or statusorientated (Oakes 1984:51). Robert B. Kaplan og Richard B. Baldauf peger tilsvarende på at ændringer i et sprogs status medfører ændringer i dets struktur: it is, in fact, virtually impossible to separate the two activities. The fact is that any change in the character of a language is likely to result in a change in the use environment, and any change in the use environment is likely to induce a change in the character of the language (Kaplan og Baldauf 1997:28). Et eksempel på at de to former for sprogplanlægning følges ad, er at danske sprogforskere både taler om det uhensigtsmæssige i at fagtermer kun eksisterer i engelsk form og ikke oversættes til dansk (korpusplanlægning), dels frygter at engelsk bliver undervisningssprog i stedet for dansk (statusplanlægning). Sprogplanlægning i Danmark Slutningen af 2006 og starten på 2007 har i Danmark været præget af flere sprogpolitiske diskussioner der handler om både de nordiske sprogs forhold til hinanden og til engelsk og om det danske sprogs forhold til engelsk. I efteråret 2006 vedtog de nordiske regeringer Nordisk Ministerråds Nordiske sprogdeklaration

3 (http://www.norden.org/uddannelse/ministerraad/sprogdeklarationen%20med%20underskrift%20- %20afl.%20NR% pdf) der skal sikre en demokratisk sprogpolitik for det mangesprogede Norden. Baggrunden for deklarationen er bl.a. en bekymring for at det nordiske sprogfællesskab er ved at smuldre fordi vi nordboere ikke længere er så gode til at forstå de skandinaviske sprog som vi tidligere har været. Undersøgelse viser således at danske unge er så dårlige til at forstå svensk og norsk, at de ofte enten opgiver at føre en samtale med nordmænd eller svenskere eller slår over i engelsk (http://dialekt.dk/upload/application/pdf/f51d6748/kronik.pdf). Deklarationen, der ikke er juridisk bindende, skal sikre at de nordiske sprog vedbliver med at være stærke og levende sprog der er komplette og samfundsbærende, og den skal sikre at samarbejde inden for Norden fortsat fortrinsvis finder sted på et af de skandinaviske sprog, dvs. dansk, svensk eller norsk. I december 2006 fremsatte Dansk Folkeparti et forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov (http://www.ft.dk/?._.s/samling/19971/menu/ htm) der pålægger regeringen at forberede et udkast til en sproglov der skal sikre det danske sprog en stærkere placering og forhindre domænetab til især engelsk. Udgangspunktet er bl.a. Dansk Sprognævns 4- punkts-plan fra 2003 (www.dsn.dk). I slutningen af januar 2007 publicerede Dansk Sprognævn et notat om Dansk Sprogpolitik (www.dsn.dk). Notatet er en opfølgning af Sprognævnets forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik fra 2003 og af regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2004 (www.dsn.dk). I notatet skriver Sprognævnet at det engelske sprogs dominans på de videregående uddannelser er stadigt stigende, og at der er risiko for at dansk i løbet af få år ikke længere vil være et komplet og samfundsbærende sprog. Få dage senere debatterer Folketinget Dansk Folkepartis udspil om en sproglov. Resultatet af debatten bliver at Kulturministeren nedsætter et udvalg der skal følge op på den udvikling der er sket i det danske sprog siden regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2003/2004 blev offentliggjort (www.folketinget.dk). Der skal endvidere følges op på den nordiske sprogdeklaration og andre konkrete initiativer som fx Rektorkollegiets anbefalinger til universiteterne om en sprogpolitik (Sprogpolitik på danske universiteter. Rapport med anbefalinger. København I maj 2006 offentliggør Handelshøjskolen i Århus en sprogpolitik hvis udgangspunkt er et grundlæggende princip om at Handelshøjskolens førstesprog er dansk, mens andetsproget er engelsk (http://www.asb.dk/upload/asb/inline/services/docs/sprogpolitikda.pdf). Det betyder bl.a. at

4 Handelshøjskolen ledes og administreres på dansk, men at man samtidig er forpligtet til at kommunikere på dansk og engelsk med ansatte såvel som studerende. Den århusianske handelshøjskole taler altså om førstesprog og andetsprog, ikke om parallelsprog som ellers er et grundlæggende begreb i den sprogpolitiske diskussion i Norden. Parallelsproglighed er en dobbeltsproget strategi hvis formål det er at sikre at nationalsproget bevares som videnskabs- og forskningssprog uden at engelsk eller andre fremmedsprog nedpriorites (Sprog på spil udspil til en dansk sprogpolitik, Parallelsproglighed er et begreb der går igen i flere af de nordiske sprogpolitikker, men det kan diskuteres om det overhovedet er rimeligt at tale om at de nordiske sprog og engelsk er parallelsprog. Jarvad skriver således at Hele diskussionen om engelsk i forhold til nationalsproget udspringer af at der ikke er parallelitet i brugen af de to sprog i videnskabens sprog eller i en hvilken som helst anden sfære eller situation, og at der heller ikke kan opnås en parallelitet (www.dsn.dk). Et andet udgangspunkt for en sprogpolitisk diskussion kunne være at erkende at nationalsprogene og engelsk ikke er parallelsprog inden for videnskaben. I det norske Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og højskolar i Noreg fremhæves det fx at lærebøger eller fagtekster rettet mod et nationalt publikum bør være på natonalsproget, mens publicering rettet mod et internationalt publikum bør være på et internationalt sprog, det vil som oftest sige engelsk. Det er vel netop en erkendelse af at de to sprog ikke er parallelle og nok heller aldrig bliver det. I forslaget står der videre: Det er først dersom ein publiserer på engelsk i ein norsk kontekst at engelsk bliver eit reelt trugsmål for norsk språk generelt, og for norsk fagspråk spesielt. Ønskt publikum og føremålet med publiseringa må såleis vere det styrande prinsippet, ikkje språket i seg sjølv (s. 16). Det vil sige at først i det øjeblik vi publicerer danske lærebøger til et dansk publikum på engelsk, er fagsproget og videnskabssproget for alvor truet. Sprogplanlægning i det øvrige Norden Norge: I foråret 2006 fremlagde Universitetet i Oslo sin sprogpolitiske udredning (http://www.uio.no/om_uio/innstillinger/06/sprakpolitikk/), og i sommeren 2006 fremlagde en komite, nedsat af Universitets- og højskolerådet (UHR), et forslag til en national sprogpolitik for universiteter og højskoler i Norge (Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg, Udgangspunktet for forslaget er den sprogpolitiske situation i de norske uddannelses- og forskningsinstitutioner hvor man på den ene side skal videreudvikle det norske sprog der betragtes som en vigtig identifikationsramme for samfundet og som et centralt punkt for den demokratiske

5 udvikling, og på den anden side skal forbedre de engelskkundskaber der kræves for at man kan begå sig internationalt. I vinteren 2007 offentliggjorde Universitetet i Bergen i februar 2007 rapporten Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen (www.uib.no/info/aktuelt/uib_spraak_2007.pdf). Færøerne: På Færøerne har kulturministeren nedsat en sprogpolitisk kommission der skal klarlægge det færøske sprogs status og skrive et oplæg til en offentlig sprogpolitik med forslag til konkrete foranstaltninger og økonomiske konsekvenser (oplyst pr. mail af projektleder John Dalsgarð). Den samlede rapport er planlagt til at udkomme Finland: I Finland finansierer Undervisningsministeriet det sprogpolitiske projekt Kiepo som utreder grunderna och målen för Finlands språkutbildningspolitik. Speciell hänsyn tas till förändringar som skett i samhället samt utvecklingen av målen för språkutbildningspolitiken så väl internationellt som inom Europeiska unionen (http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/pa_svenska. Projektet forventes afsluttet i april Et nationalt og et internationalt fagsprog i Norden I Europa er der en tæt forbindelse mellem ideen om et nationalsprog og en national identitet. At være dansk er at tale dansk, eller som Sue Wright skriver: to know and to use the national language is part of the definition of belonging to the nation; to speak the language is a badge of inclusion; to refuse to know the language is to refuse the community and is seen as schismatic and unpatriotic (Wright 2004:42). Derfor er det også endnu naturligt at man på danske universiteter som udgangspunkt bliver undervist på dansk. Det har vi været vant til siden det latinske sprog blev udkonkurreret som videnskabssprog på universiteterne i 1800-tallet. Faktisk var forudsætningen for denne udkonkurrering netop nationalstaten og enheden mellem sprog og nation (Jarvad med henvisning til Readings 1996). Når undervisningssproget af såvel politikere som sprogforskere bliver betragtet som et af de områder hvor det er særligt vigtigt at bevare nationalsproget, hænger det altså sammen med den nationale symbolværdi der ligger i at have et dansk undervisningssprog. Er undervisningssproget ikke lig med nationalsproget, er der ikke længere enhed mellem sprog og nation. Ulrich Ammon således at: The choice of a language of teaching for the institute of higher education carries symbolic national value. This is probably more true for teaching, because of its

6 greater accessibility to the public, than for the other scientific activities (Ammon 2002:25). Desuden bliver undervisning ofte formidlet gennem det talte sprog og rammer dermed lige i hjertet af hvad der betragtes som et levende sprog: Teaching is probably the domain of scientific communication which is most closely linked to the surrounding society. It is also probably related to the fact that teaching is largely thought of as an oral mode, which strikes at the very heart of what is considered to be a living language (Ammon 2002: 24). Det bliver ofte understreget at det bedste sproglige udgangspunkt for indlæring er modersmålet. En norsk undersøgelse af 111 svenske, danske og norske lægers tekstforståelse har fx vist at lægerne fik 25 % mindre information ud af en tekst hvis den var skrevet på engelsk i stedet for på deres modersmål (http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/laegerdk/ugeskrift_for_laeger/tidlig ERE_NUMRE/2002/UFL_2002_27/UFL 2002_27_40027). Det er et resultat som professor Kaj Sand Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet kan bekræfte. Det er hans erfaring at de biologistuderende på de yngste årgange i gennemsnit får 50 % større udbytte af at blive undervist efter danske lærebøger end efter engelsksprogede lærebøger (http://www.sfuforlag.dk/index.php?id=742). Der kan altså være god grund til at sikre at dansk bevares som undervisningssprog på de højere læreanstalter, i hvert fald på grunduddannelsen. Man kan så diskutere om også overbygningen skal være helt dansksproget. I Fremlegg til ein språlpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg tilråder man fx at undervisningssproget bør være norsk de to første studieår, men fra og med tredje studieår bør der være mulighed for at man kan anvende engelsk som undervisningssprog. Her læner man sig op ad det norske sprogråds rapport Norsk i hundre! hvor der står at begynnerundervisning skal skje på norsk. Engelsk innføres gradvis når den norske terminologien er etablert. Muligheden for at indføre engelsk som undervisningssprog efter de første studieår er et udtryk for at man ønsker at tiltrække udenlandske studerende og dermed markere sig internationalt. Det er klart at det er en fordel at være god til engelsk når man skal formidle forskningsresultater internationalt. Problemet er at mange forskere faktisk har problemer med at begå sig på engelsk. Ifølge oplægget til en sprogpolitik for Universitetet i Bergen bliver den fagprosa der produceres på engelsk i Norge, således karakteriseret som blodfattig og kvalitativt ringere end sagprosa produceret på modersmålet (s. 14). I Tyskland viser en undersøgelse at professorerne på landets universiteter har problemer med at undervise på tysk (Ammon 2002:75), og i Sverige kaldes den

7 form for engelsk som svensktalende forskere taler og skriver for babyspråk (Mickwitz 2007). Samtidig med at det nationale fagsprog skal styrkes, er der altså også behov for at nordiske forskere blive bedre til at tale og skrive engelsk. Det er bl.a. her at ønsket om parallelsproglighed kommer til udtryk, altså at vores kompetencer inden for såvel modersmålet som engelsk skal styrkes. I det danske udspil til en sprogpolitik understreges det dog at der også er ulemper ved at formulere sig på engelsk. Ulemperne er dels den allerede nævnte, altså at kvaliteten af forskernes arbejde forringes fordi de simpelthen ikke er gode nok til engelsk, dels at den formidling af forskningsresultater til samfundet som forskerne har en demokratisk forpligtelse til at påtage sig, vanskeliggøres hvis formidlingen sker på engelsk. Forskning på dansk er derfor ikke blot til gavn for det danske sprog, men også for videnskaben selv, står der i udspillet (s. 23). Selvom man accepterer at der er indlysende fordele ved at bruge engelsk i videnskabsverdenen, er der altså også en ret klar fremhævelse af de fordele der er ved at forskere og publicere på dansk. Engelsk som internationalt fagsprog i det øvrige Europa Det er velkendt at det engelske sprog har en fremtrædende rolle i Europa. Ammon skriver således: English as a foreign language and major European lingua franca has now widely spread into most European countries as a language of university teaching, alongside the national official languages (Ammon 2002: 171). Noget kunne dog tyde på at den sprogpolitiske situation er ved at ændre sig. Således er man både på hollandske og tyske universiteter begyndt at diskutere det engelske sprogs status i forhold til nationalsprogene (Fremlegg til en språkpolitikk for Universitet i Bergen s. 11), og i Japan, hvor også nationale forskningsmøder holdes på engelsk, diskuterer man fordelingen mellem engelsk som nationalt og internationalt fagsprog (La Madeleine 2007). Den sprogpolitiske debat vi iagttager herhjemme, har med andre ord paralleller i Norden, Europa og den omgivende verden. Litteraturliste: Ager, Dennis (2001): Motivation in Language Planning and Language Policy. Multilingual Matters LTD. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney. Ammon, Ulrich (2002): English as an Academic Language in Europe. Peter Lang. Jarvad, Pia: Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter.

8 Kaplan, Robert B. og Richard B. Baldauf (2005): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 1. Multilingual Matters LTD. Clevedon. Buffalo. Toronto. La Madeleine, Bonnie Lee (2007): Lost in Translation. Nature, vol 445/25, January. Mickwitz, Åsa (2006): Svengelska hot eller möjlighet? I: Universitats Helsingiensis, Vol. 25, s Oakes, Leigh (1984): Language and National Identity. Comparing France and Sweden. John Benjamins Publishing Company. Readings, Bill: The University in Ruins. Cambridge, London. Wright, Sue (2004): Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation. Palgrave.

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv.

Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv. Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv. Mette Skovgaard andersen LiSBeth verstraete-hansen Hvad gør vi med

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

Græsrodsbevægelser, lokalsamfund

Græsrodsbevægelser, lokalsamfund PETER GUNDELACH Græsrodsbevægelser, lokalsamfund og rusmiddelproblemer 1 Nye strategier? Man kan groft sagt skelne mellem to typer af rusmiddelproblemer. Det ene drejer sig om størrelsen af forbruget i

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring, undervisning og evaluering Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juni 2008 Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: Læring,

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere