Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa"

Transkript

1 Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa Dansk Sprognævn har for første gang i sin mere end 50-årige historie deltaget direkte i den sprogpolitiske dagsorden på Christiansborg. Således er både Dansk Sprognævns forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik fra 2003 og Notat om dansk politik (begge dokumenter kan ses på blevet inddraget i regeringens sprogpolitiske debatter. Denne oversigtsartikel omhandler hvilke sprogpolitiske tiltag der i de senere år er gjort først og fremmest i Danmark, men også i det øvrige Norden. I artiklen fremhæves især et centralt punkt i Sprognævnets notat, nemlig forholdet mellem det nationale sprog og engelsk i undervisnings- og forskningsverdenen. Artiklen er en opdatering af Pia Jarvads Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter, dvs. at de sprogpolitiske oplæg og love der behandles her, ikke bliver kommenteret. Artiklen her indledes med en opsummering af nogle begreber der er vigtige når man diskuterer sprogpolitik, nemlig sprogpolitik, sprogplanlægning og de tiltag der gøres inden for sprogplanlægning. Derefter omtaler jeg sprogplanlægning i Danmark og i det øvrige Norden hvorefter jeg kommer ind på diskussionen om et nationalt og et internationalt fagsprog i Norden og Europa. Sprogpolitik og sprogplanlægning Begreberne sprogpolitik og sprogplanlægning betegner to processer der begge tager deres udgangspunkt i et ønske om at bevare eller ændre et sprogligt forhold. Det kan fx være et ønske om at sikre at dansk vedbliver med at være undervisningssprog på universiteterne. Forskellen mellem de to begreber er at sprogpolitik er den officielle (politiske) beslutning om at ændre et sprogligt forhold, mens sprogplanlægning er de måder hvorpå denne beslutning føres ud i livet. Sprogplanlægning er altså det der følger efter den sprogpolitiske beslutning. Sprogpolitik er med sprogforskeren Dennis Agers ord the official planning, carried out by those in political authority, mens sprogplanlægning er the ways in which organised communities, united by religious, ethnic or political ties, consciously attempt to influence the language(s) their members use, the languages used in education, or the ways in which Academies, publishers or journalists make the language change (Ager 2005:5).

2 Sprogplanlægning udgøres af tre forskellige processer, nemlig statusplanlægning (status planning), korpusplanlægning (corpus planning) og tilegnelsesplanlægning (acquisition planning). Statusplanlægning handler om sprogets status, dvs. hvordan og i hvilke sammenhænge et sprog anvendes. Et sprog som dansk kan anvendes i alle sammenhænge, men hvis engelsk bliver officielt undervisningssprog på alle landets universiteter, har dansk mistet et statusområde eller et domæne om man vil. Korpusplanlægning handler om ændringer i sprogets form (korpus), dvs. hvordan sprogets ordforråd, bøjningssystem, syntaks osv. ændrer sig. Tilegnelsesplanlægning har med sprogbrugernes tilegnelse af sproget at gøre, fx indvandreres og flygtninges tilegnelse af dansk. Pia Jarvad skriver i den førnævnte artikel om forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter at man i hvert fald i det meste af Norden er mest bekymret for domænetabene, altså at de nordiske sprog mister status i forhold til engelsk, mens den engelske påvirkning på ordforrådet vækker mindre bekymring. Det er dog tvivlsomt, skriver Jarvad, om der er belæg for en sådan sondring, altså om man kan tillade sig at fokusere på statusplanlægning og negligere korpusplanlægning. Det har således længe været kendt at status- og korpusplanlægning ikke kan skilles ad, eller som Leigh Oakes skriver: corpus and status planning cannot be separated from each other: language planning policies are thus never exclusively corpusorientated or statusorientated (Oakes 1984:51). Robert B. Kaplan og Richard B. Baldauf peger tilsvarende på at ændringer i et sprogs status medfører ændringer i dets struktur: it is, in fact, virtually impossible to separate the two activities. The fact is that any change in the character of a language is likely to result in a change in the use environment, and any change in the use environment is likely to induce a change in the character of the language (Kaplan og Baldauf 1997:28). Et eksempel på at de to former for sprogplanlægning følges ad, er at danske sprogforskere både taler om det uhensigtsmæssige i at fagtermer kun eksisterer i engelsk form og ikke oversættes til dansk (korpusplanlægning), dels frygter at engelsk bliver undervisningssprog i stedet for dansk (statusplanlægning). Sprogplanlægning i Danmark Slutningen af 2006 og starten på 2007 har i Danmark været præget af flere sprogpolitiske diskussioner der handler om både de nordiske sprogs forhold til hinanden og til engelsk og om det danske sprogs forhold til engelsk. I efteråret 2006 vedtog de nordiske regeringer Nordisk Ministerråds Nordiske sprogdeklaration

3 (http://www.norden.org/uddannelse/ministerraad/sprogdeklarationen%20med%20underskrift%20- %20afl.%20NR% pdf) der skal sikre en demokratisk sprogpolitik for det mangesprogede Norden. Baggrunden for deklarationen er bl.a. en bekymring for at det nordiske sprogfællesskab er ved at smuldre fordi vi nordboere ikke længere er så gode til at forstå de skandinaviske sprog som vi tidligere har været. Undersøgelse viser således at danske unge er så dårlige til at forstå svensk og norsk, at de ofte enten opgiver at føre en samtale med nordmænd eller svenskere eller slår over i engelsk (http://dialekt.dk/upload/application/pdf/f51d6748/kronik.pdf). Deklarationen, der ikke er juridisk bindende, skal sikre at de nordiske sprog vedbliver med at være stærke og levende sprog der er komplette og samfundsbærende, og den skal sikre at samarbejde inden for Norden fortsat fortrinsvis finder sted på et af de skandinaviske sprog, dvs. dansk, svensk eller norsk. I december 2006 fremsatte Dansk Folkeparti et forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov (http://www.ft.dk/?._.s/samling/19971/menu/ htm) der pålægger regeringen at forberede et udkast til en sproglov der skal sikre det danske sprog en stærkere placering og forhindre domænetab til især engelsk. Udgangspunktet er bl.a. Dansk Sprognævns 4- punkts-plan fra 2003 (www.dsn.dk). I slutningen af januar 2007 publicerede Dansk Sprognævn et notat om Dansk Sprogpolitik (www.dsn.dk). Notatet er en opfølgning af Sprognævnets forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik fra 2003 og af regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2004 (www.dsn.dk). I notatet skriver Sprognævnet at det engelske sprogs dominans på de videregående uddannelser er stadigt stigende, og at der er risiko for at dansk i løbet af få år ikke længere vil være et komplet og samfundsbærende sprog. Få dage senere debatterer Folketinget Dansk Folkepartis udspil om en sproglov. Resultatet af debatten bliver at Kulturministeren nedsætter et udvalg der skal følge op på den udvikling der er sket i det danske sprog siden regeringens sprogpolitiske redegørelse fra 2003/2004 blev offentliggjort (www.folketinget.dk). Der skal endvidere følges op på den nordiske sprogdeklaration og andre konkrete initiativer som fx Rektorkollegiets anbefalinger til universiteterne om en sprogpolitik (Sprogpolitik på danske universiteter. Rapport med anbefalinger. København I maj 2006 offentliggør Handelshøjskolen i Århus en sprogpolitik hvis udgangspunkt er et grundlæggende princip om at Handelshøjskolens førstesprog er dansk, mens andetsproget er engelsk (http://www.asb.dk/upload/asb/inline/services/docs/sprogpolitikda.pdf). Det betyder bl.a. at

4 Handelshøjskolen ledes og administreres på dansk, men at man samtidig er forpligtet til at kommunikere på dansk og engelsk med ansatte såvel som studerende. Den århusianske handelshøjskole taler altså om førstesprog og andetsprog, ikke om parallelsprog som ellers er et grundlæggende begreb i den sprogpolitiske diskussion i Norden. Parallelsproglighed er en dobbeltsproget strategi hvis formål det er at sikre at nationalsproget bevares som videnskabs- og forskningssprog uden at engelsk eller andre fremmedsprog nedpriorites (Sprog på spil udspil til en dansk sprogpolitik, Parallelsproglighed er et begreb der går igen i flere af de nordiske sprogpolitikker, men det kan diskuteres om det overhovedet er rimeligt at tale om at de nordiske sprog og engelsk er parallelsprog. Jarvad skriver således at Hele diskussionen om engelsk i forhold til nationalsproget udspringer af at der ikke er parallelitet i brugen af de to sprog i videnskabens sprog eller i en hvilken som helst anden sfære eller situation, og at der heller ikke kan opnås en parallelitet (www.dsn.dk). Et andet udgangspunkt for en sprogpolitisk diskussion kunne være at erkende at nationalsprogene og engelsk ikke er parallelsprog inden for videnskaben. I det norske Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og højskolar i Noreg fremhæves det fx at lærebøger eller fagtekster rettet mod et nationalt publikum bør være på natonalsproget, mens publicering rettet mod et internationalt publikum bør være på et internationalt sprog, det vil som oftest sige engelsk. Det er vel netop en erkendelse af at de to sprog ikke er parallelle og nok heller aldrig bliver det. I forslaget står der videre: Det er først dersom ein publiserer på engelsk i ein norsk kontekst at engelsk bliver eit reelt trugsmål for norsk språk generelt, og for norsk fagspråk spesielt. Ønskt publikum og føremålet med publiseringa må såleis vere det styrande prinsippet, ikkje språket i seg sjølv (s. 16). Det vil sige at først i det øjeblik vi publicerer danske lærebøger til et dansk publikum på engelsk, er fagsproget og videnskabssproget for alvor truet. Sprogplanlægning i det øvrige Norden Norge: I foråret 2006 fremlagde Universitetet i Oslo sin sprogpolitiske udredning (http://www.uio.no/om_uio/innstillinger/06/sprakpolitikk/), og i sommeren 2006 fremlagde en komite, nedsat af Universitets- og højskolerådet (UHR), et forslag til en national sprogpolitik for universiteter og højskoler i Norge (Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg, Udgangspunktet for forslaget er den sprogpolitiske situation i de norske uddannelses- og forskningsinstitutioner hvor man på den ene side skal videreudvikle det norske sprog der betragtes som en vigtig identifikationsramme for samfundet og som et centralt punkt for den demokratiske

5 udvikling, og på den anden side skal forbedre de engelskkundskaber der kræves for at man kan begå sig internationalt. I vinteren 2007 offentliggjorde Universitetet i Bergen i februar 2007 rapporten Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen (www.uib.no/info/aktuelt/uib_spraak_2007.pdf). Færøerne: På Færøerne har kulturministeren nedsat en sprogpolitisk kommission der skal klarlægge det færøske sprogs status og skrive et oplæg til en offentlig sprogpolitik med forslag til konkrete foranstaltninger og økonomiske konsekvenser (oplyst pr. mail af projektleder John Dalsgarð). Den samlede rapport er planlagt til at udkomme Finland: I Finland finansierer Undervisningsministeriet det sprogpolitiske projekt Kiepo som utreder grunderna och målen för Finlands språkutbildningspolitik. Speciell hänsyn tas till förändringar som skett i samhället samt utvecklingen av målen för språkutbildningspolitiken så väl internationellt som inom Europeiska unionen (http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/pa_svenska. Projektet forventes afsluttet i april Et nationalt og et internationalt fagsprog i Norden I Europa er der en tæt forbindelse mellem ideen om et nationalsprog og en national identitet. At være dansk er at tale dansk, eller som Sue Wright skriver: to know and to use the national language is part of the definition of belonging to the nation; to speak the language is a badge of inclusion; to refuse to know the language is to refuse the community and is seen as schismatic and unpatriotic (Wright 2004:42). Derfor er det også endnu naturligt at man på danske universiteter som udgangspunkt bliver undervist på dansk. Det har vi været vant til siden det latinske sprog blev udkonkurreret som videnskabssprog på universiteterne i 1800-tallet. Faktisk var forudsætningen for denne udkonkurrering netop nationalstaten og enheden mellem sprog og nation (Jarvad med henvisning til Readings 1996). Når undervisningssproget af såvel politikere som sprogforskere bliver betragtet som et af de områder hvor det er særligt vigtigt at bevare nationalsproget, hænger det altså sammen med den nationale symbolværdi der ligger i at have et dansk undervisningssprog. Er undervisningssproget ikke lig med nationalsproget, er der ikke længere enhed mellem sprog og nation. Ulrich Ammon således at: The choice of a language of teaching for the institute of higher education carries symbolic national value. This is probably more true for teaching, because of its

6 greater accessibility to the public, than for the other scientific activities (Ammon 2002:25). Desuden bliver undervisning ofte formidlet gennem det talte sprog og rammer dermed lige i hjertet af hvad der betragtes som et levende sprog: Teaching is probably the domain of scientific communication which is most closely linked to the surrounding society. It is also probably related to the fact that teaching is largely thought of as an oral mode, which strikes at the very heart of what is considered to be a living language (Ammon 2002: 24). Det bliver ofte understreget at det bedste sproglige udgangspunkt for indlæring er modersmålet. En norsk undersøgelse af 111 svenske, danske og norske lægers tekstforståelse har fx vist at lægerne fik 25 % mindre information ud af en tekst hvis den var skrevet på engelsk i stedet for på deres modersmål (http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/laegerdk/ugeskrift_for_laeger/tidlig ERE_NUMRE/2002/UFL_2002_27/UFL 2002_27_40027). Det er et resultat som professor Kaj Sand Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet kan bekræfte. Det er hans erfaring at de biologistuderende på de yngste årgange i gennemsnit får 50 % større udbytte af at blive undervist efter danske lærebøger end efter engelsksprogede lærebøger (http://www.sfuforlag.dk/index.php?id=742). Der kan altså være god grund til at sikre at dansk bevares som undervisningssprog på de højere læreanstalter, i hvert fald på grunduddannelsen. Man kan så diskutere om også overbygningen skal være helt dansksproget. I Fremlegg til ein språlpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg tilråder man fx at undervisningssproget bør være norsk de to første studieår, men fra og med tredje studieår bør der være mulighed for at man kan anvende engelsk som undervisningssprog. Her læner man sig op ad det norske sprogråds rapport Norsk i hundre! hvor der står at begynnerundervisning skal skje på norsk. Engelsk innføres gradvis når den norske terminologien er etablert. Muligheden for at indføre engelsk som undervisningssprog efter de første studieår er et udtryk for at man ønsker at tiltrække udenlandske studerende og dermed markere sig internationalt. Det er klart at det er en fordel at være god til engelsk når man skal formidle forskningsresultater internationalt. Problemet er at mange forskere faktisk har problemer med at begå sig på engelsk. Ifølge oplægget til en sprogpolitik for Universitetet i Bergen bliver den fagprosa der produceres på engelsk i Norge, således karakteriseret som blodfattig og kvalitativt ringere end sagprosa produceret på modersmålet (s. 14). I Tyskland viser en undersøgelse at professorerne på landets universiteter har problemer med at undervise på tysk (Ammon 2002:75), og i Sverige kaldes den

7 form for engelsk som svensktalende forskere taler og skriver for babyspråk (Mickwitz 2007). Samtidig med at det nationale fagsprog skal styrkes, er der altså også behov for at nordiske forskere blive bedre til at tale og skrive engelsk. Det er bl.a. her at ønsket om parallelsproglighed kommer til udtryk, altså at vores kompetencer inden for såvel modersmålet som engelsk skal styrkes. I det danske udspil til en sprogpolitik understreges det dog at der også er ulemper ved at formulere sig på engelsk. Ulemperne er dels den allerede nævnte, altså at kvaliteten af forskernes arbejde forringes fordi de simpelthen ikke er gode nok til engelsk, dels at den formidling af forskningsresultater til samfundet som forskerne har en demokratisk forpligtelse til at påtage sig, vanskeliggøres hvis formidlingen sker på engelsk. Forskning på dansk er derfor ikke blot til gavn for det danske sprog, men også for videnskaben selv, står der i udspillet (s. 23). Selvom man accepterer at der er indlysende fordele ved at bruge engelsk i videnskabsverdenen, er der altså også en ret klar fremhævelse af de fordele der er ved at forskere og publicere på dansk. Engelsk som internationalt fagsprog i det øvrige Europa Det er velkendt at det engelske sprog har en fremtrædende rolle i Europa. Ammon skriver således: English as a foreign language and major European lingua franca has now widely spread into most European countries as a language of university teaching, alongside the national official languages (Ammon 2002: 171). Noget kunne dog tyde på at den sprogpolitiske situation er ved at ændre sig. Således er man både på hollandske og tyske universiteter begyndt at diskutere det engelske sprogs status i forhold til nationalsprogene (Fremlegg til en språkpolitikk for Universitet i Bergen s. 11), og i Japan, hvor også nationale forskningsmøder holdes på engelsk, diskuterer man fordelingen mellem engelsk som nationalt og internationalt fagsprog (La Madeleine 2007). Den sprogpolitiske debat vi iagttager herhjemme, har med andre ord paralleller i Norden, Europa og den omgivende verden. Litteraturliste: Ager, Dennis (2001): Motivation in Language Planning and Language Policy. Multilingual Matters LTD. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney. Ammon, Ulrich (2002): English as an Academic Language in Europe. Peter Lang. Jarvad, Pia: Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter.

8 Kaplan, Robert B. og Richard B. Baldauf (2005): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 1. Multilingual Matters LTD. Clevedon. Buffalo. Toronto. La Madeleine, Bonnie Lee (2007): Lost in Translation. Nature, vol 445/25, January. Mickwitz, Åsa (2006): Svengelska hot eller möjlighet? I: Universitats Helsingiensis, Vol. 25, s Oakes, Leigh (1984): Language and National Identity. Comparing France and Sweden. John Benjamins Publishing Company. Readings, Bill: The University in Ruins. Cambridge, London. Wright, Sue (2004): Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation. Palgrave.

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Notat om dansk sprogpolitik

Notat om dansk sprogpolitik Notat om dansk sprogpolitik Baggrund: Dansk Sprognævn vedtog i 2003 en 4-punkts-plan for en dansk sprogpolitik. Nedenstående notat er en opfølgning på planen i lyset af de erfaringer som er høstet siden

Læs mere

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler DEBATTEN om undervisningsmidler 9. oktober 2006 no. 3 TEMA: dansk eller engelsk Dårligere resultater på engelsk Danske lærebøger til danske studerende Engelsk som Danmarks officielle andetsprog Vil vi

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov

Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2012-13 Fremsat den 23. oktober 2012 af Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Morten Marinus (DF), Karin Nødgaard

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere

Håller språken ihop Norden?

Håller språken ihop Norden? Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

kampen om sproget 5:5

kampen om sproget 5:5 kampen om sproget 5:5 truslen fra engelsk Før udsendelsen Et arveord er et ord som hele vejen tilbage i sprogets historie er gået videre fra den ene generation til den næste som en fast del af samme sprog.

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark FREMMEDSPROG TIL FREMTIDEN 3 Udgivet af Institut for Internationale

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Perspektiver i systematisk begrebsarbejde. Sabine Kirchmeier-Andersen sabine@dsn.dk

Perspektiver i systematisk begrebsarbejde. Sabine Kirchmeier-Andersen sabine@dsn.dk Perspektiver i systematisk begrebsarbejde Sabine Kirchmeier-Andersen sabine@dsn.dk Oversigt 1. Truslen fra engelsk 2. Behov for andre sprog 3. Brug af sproglove eller sprogregulerende bestemmelser? 4.

Læs mere

Spild af sprogundervisning

Spild af sprogundervisning Spild af sprogundervisning De sidste mange års sprogpolitik har satset på de forkerte sprog og svigtet de virkeligt nødvendige, viser en analyse fra en professor i kulturøkonomi Chr. Hjorth-Andersen fra

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15

POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 POLITIKENKroniker 21. maj 2003 kl. 11:15 På godt dansk Er dansk et truet sprog? Nej, siger to sprogforskere, der begge taler dansk med accent. Af Peter Bakker og Hein van Der VoortSend artikelprint artikel

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter af Pia Jarvad Indhold Indledning National sprogpolitik Hvad er nu engelsk, og hvad er dansk/svensk/norsk

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik?

Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Lau Laursen KOLUMN Hvor nordiske er de nordiske lande i deres praktiske narkotikapolitik? Det viser sig ret hurtigt, når man analyserer og komparerer de nordiske landes narkotikapolitik, at Danmark skiller

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed Lektor Anders Buch, DTU-Management Punkter 1. Kinesisk kultur og tradition 2. Det kinesiske uddannelsessystem 3. Ingeniøruddannelserne og ingeniørerne i Kina

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN RESPONS FRA ISLANDSKE ELEVER I 10. KLASSE 2015 Nuuk, 6. 10. august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere