Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF"

Transkript

1 Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med det formål at støtte unge i at opnå en selvstændig voksentilværelse på egne præmisser.

2 Indhold INDHOLD Målgruppe og baggrund 3 Formål med ideskitsen 3 Projekt ForSpring 3 ICF 3 ICF i Projekt ForSpring 5 Hvordan kommer man i gang med ICF? 5 Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at anvende ICF i forhold til den aktuelle målgruppe? 6 Forslag til en køreplan i praksis 6 Vigtigt at vide om ICF 7 Yderligere oplysninger 7 Litteraturreferencer 7 Bilag 1 Eksempler på udvalgte kategorier, som kan anvendes både til kortlægning og til evaluering af indsats 8 Bilag 2 Et eksempel på hvordan ICF kan anvendes til systematisk kortlægning 10 Bilag 3 Eksempler på hvordan man kan anvende ICF til vurdering af individuelle forløb 12 Udarbejdelsen af manualen: Kirsten Piltoft Ann-Lisbeth Højberg Redigering og layout: Søren Sander Rasmussen MarselisborgCentret, august 2005 Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 2

3 Målgruppe og baggrund Målgruppe og baggrund Denne ideskitse til brug af ICF henvender sig til fagpersoner, der arbejder med unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse med behov for personlig assistance. Den henvender sig også til den enkelte borger, som ønsker at få kendskab til ICF. Ideskitsen er relevant i forhold til andre målgrupper, f.eks. unge med syns eller hørenedsættelse, unge der i lettere grad har psykisk funktionsnedsættelse, unge med hjerneskade, unge med sindslidelse samt unge misbrugere, der er afvænnet. For dem alle gælder det, at de har særlige behov, som skal være tilgodeset, for at kunne leve et selvstændigt liv. Med selvstændigt liv menes her, at man selv har indflydelse på, hvordan man ønsker at leve sit liv at man har stor medbestemmelse og mange muligheder for at føre sine ønsker ud i livet; med andre ord drejer det sig om egen indflydelse. Ideskitsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning ICF Den Danske Vejledning og eksempler fra praksis (1), og følger vejledningens anbefalinger, hvor det er muligt i forhold til det aktuelle projekts mål og målgruppe. Ideskitsen skal betragtes som en uddybning i forhold hertil. Det forudsættes derfor, at man gør sig bekendt med vejledningen og med ICF s teoretiske referenceramme (2). Formål med ideskitsen Det er MarselisborgCentrets ønske at uddybe de erfaringer, der er gjort med ICF i Projekt ForSpring. Disse er kort beskrevet i ForSprings afsluttende rapport (3). Målet er at give konkrete anvisninger i og bud på, hvordan ICF kan anvendes. Projekt ForSpring Formålet med projektet har været at udvikle en rehabiliteringsmodel for socialt svage unge med nedsat fysisk funktionsevne for at støtte dem i at opnå en selvstændig voksentilværelse på egne præmisser (6). Projektet er et praktisk og teoretisk projekt, hvor der igennem en længere periode er udviklet og afprøvet metoder til at støtte unge med funktionsnedsættelse i at få et mere selvstændigt liv. I projektet blev der fokuseret på følgende områder: At erkende vigtigheden af at kunne være initiativtager i et fællesskab At få erfaring omkring bomuligheder og viden om, hvad det indebærer at flytte hjemmefra og få en dagligdag til at fungere At få viden om beskæftigelsesmuligheder At få viden om muligheder for praktisk hjælp, erkendelse af behovet for praktisk hjælp og erfaring i varetagelse af hjælpeordning At få viden om forsørgelsesmuligheder og erfaring i styring af egen økonomi At være aktivt deltagende i eksisterende sociale og kulturelle tilbud ICF ICF er forkortelsen for International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, som er udarbejdet af World Health Organisation (WHO). ICF tager udgangspunkt i FN`s Standardregler for Handicappede (1993). Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 3

4 ICF Klassifikation er inddeling efter bestemte kriterier. En klassifikation afgrænser og forenkler virkeligheden og medvirker dermed til at skabe overblik og systematik. En klassifikation består af et standardiseret sprog, der bevirker, at ord og begreber dækker det samme for alle, der anvender klassifikationen. Begrebsdefinitionen præciserer, hvad ord og begreber betyder (4). ICF er vedtaget af FN i maj 2001 og er udkommet på dansk i I maj 2005 udkom en dansk vejledning i anvendelse af ICF. Det overordnede formål med ICF er at tilbyde et fælles, tværfagligt og standardiseret sprog og en tilsvarende referenceramme til beskrivelse af helbred og dermed forbundne tilstande - funktionsevne. Gennem anvendelse af referenceramme kan der skabes et billede af, hvad der her og nu har indflydelse på en borgers funktionsevne. I ICF beskrives begrebet funktionsevne ud fra en dynamisk bio-psyko-social referenceramme, som kan forstås som en sammenkobling af: 1. Den traditionelle bio-medicinske opfattelse, hvor funktionsnedsættelse betragtes som et problem, der er knyttet til borgeren og direkte forårsaget af sygdom, skade eller andre helbredsforhold. Behandlingen af funktionsnedsættelse opfattes her som rettet mod helbredelse eller borgerens tilpasning og ændring af adfærd 2. Den sociale opfattelse, hvor den nedsatte funktionsevne betragtes i samfundsmæssig kontekst, det vil sige et spørgsmål om alles ret til fuld deltagelse i samfundet Funktionsevne er altså ikke udelukkende egenskaber hos den enkelte, men snarere en kompleks samling af betingelser, som ud over de medicinske betingelser (sygdom, skade og andre helbredsforhold) også påvirkes af mange vilkår, der er socialt skabte. ICF beskriver, hvordan forskellige forhold, relateret til en persons helbredstilstand i kroppen, udførelse af aktivitet, social deltagelse, personlige forudsætninger og omgivelser, påvirker hinanden gensidigt. ICF kan beskrive aspekter af den enkelte borgers funktionsevne her og nu det gælder såvel faktorer, der kan virke positivt som negativt på borgerens funktionsevne. Med ICF skabes der mulighed for at beskrive konsekvenserne af den enkeltes funktionsevnenedsættelse Funktionsevnenedsættelsen analyseres i en sammenhængende ramme, som kan øge såvel fagpersoners som borgerens forståelse for, at funktionsevnen også påvirkes af personlige faktorer omgivelsesmæssige faktorer Dynamikken mellem de forskellige faktorer skaber forståelse for, at en nedsættelse af funktionsevne ikke udelukkende bestemmes af sygdom og funktionsforstyrrelser, men i lige så høj grad af samfundsbestemte og psykosociale muligheder, begrænsninger og holdninger (8). Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt (fortsættes) Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 4

5 ICF i Projekt ForSpring og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (5). ICF i Projekt ForSpring I projekt ForSpring er ICF anvendt på følgende måder: Som referenceramme i forhold til projektets formål. Her indtager begreber som aktivitet og deltagelse en central placering, og i projektets værdigrundlag er deltagelsesbegrebet indbygget i mange af nøglebegreberne Som redskab til afdækning af specifikke problemområder. Ønsket om at bruge ICF var blandt andet begrundet i at forsøge at lave så præcis en beskrivelse af deltagernes funktionsniveau og kompetencer som muligt. Der blev udvalgt kategorier, hvis definitioner kunne bidrage til at skabe overblik over og præcisere de udvalgte fokusområder i projektet Som forløbsregistrering klassifikation af funktionsevne. De udvalgte kategorier blev anvendt til kodning af funktionsevne. Der er kodet i alt tre gange af fagpersonerne i projektet. Deltagerne har kodet sig selv to gange Klassifikationen består af forskellige elementer. Kort beskrevet er den opbygget i forskellige domæner, som hver især beskriver forskellige kategorier. F.eks. indeholder domænet Kommunikation bl.a. følgende kategorier: tale, skrive beskeder, samtale, diskussion, anvendelse af kommunikationsudstyr og teknikker (7). Erfaringerne herfra er kort beskrevet i Projekt ForSprings afsluttende rapport. Her skal blot fremhæves projektets erfaringer med at inddrage deltagerne i at kode egen funktionsevne. Deltagerne har efter kodningen givet udtryk for, at de fandt det spændende, og flere sagde, at de havde fået mere viden om sig selv (8). Hvordan kommer man i gang med ICF? Inden man begynder at anvende ICF bør man overveje følgende: Hvad er formålet med at anvende ICF? Ønsker man at foretage en afklaring af, om man vil tilslutte sig tankesættet bag referencerammen, eller er ønsket primært at registrere og kode. Uanset hvad der vælges, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man anvender hele referencerammen, idet man kun derigennem kan beskrive funktionsevne som en foranderlig, dynamisk størrelse Hvordan beskrives og vurderes funktionsevne? Anvendes ICF i rehabiliteringssammenhænge skal der foretages valg, som kan få indflydelse på den eksisterende praksis. Her er inddragelse af borgeren nødvendig, idet omdrejningspunktet for en rehabiliteringsindsats er borgerens deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet. Begrebet deltagelse er her det centrale fokus. Hvad den enkelte borger ønsker med sit liv kan kun afgøres af den, det drejer sig om. Funktionsevne kan også beskrives uden at den enkelte borger medinddrages. Vurderingen af funktionsevnen bliver derved udelukkende et anliggende for fagpersoner Sundhedsstyrelsen anbefaler, at beskrivelse af funktionsevne altid foregår i samarbejde med den borger, hvis funktionsevne beskrives og vurderes Hvad er der behov for at beskrive? ICF åbner mulighed for at beskrive utallige områder indenfor funktionsevne. Det er vigtigt at overveje, hvad der er relevant i Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 5

6 Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at anvende ICF i forhold til den aktuelle målgruppe? forhold til formålet med beskrivelsen. Her bør man som fagperson løbende forholde sig til relevansen i samarbejde med borgeren Hvordan inddrager man borgere, hvis funktionsevne skal beskrives? ICF er et anderledes og vanskeligt sprog, og derfor bør man gøre sig overvejelser om, hvordan det formidles i praksis Hvordan oplever den enkelte borger at blive beskrevet på denne måde? Der kan være stor forskel på, hvordan man som borger oplever at blive beskrevet og vurderet, lige som det kan være svært for den enkelte at overskue, hvorfor det er nødvendigt, og i hvilken sammenhæng beskrivelsen og vurderingen indgår Erfaringen viser, at det tager tid at indarbejde ICF i det praktiske arbejde. Imidlertid viser de første erfaringer, at diskussioner om evt. anvendelse af ICF igangsætter en proces, hvor bl.a. begrebet funktionsevne stimulerer til overvejelser om, hvad de specifikke fagområder kan bidrage med, når det er borgerens samlede funktionsevne, der er i centrum Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at anvende ICF i forhold til den aktuelle målgruppe? Som referenceramme når værdigrundlaget diskuteres f.eks. i forbindelse med start på nye former for rehabiliteringsforløb, hvor forskellige faggrupper bidrager med specifikke fagområder. ICF anbefaler, at klassifikationen altid bør anvendes med respekt for den enkeltes værdighed og selvbestemmelse (9) Som kommunikationsredskab ved overgange mellem forskellige sektorer f.eks. fra barn til ung (under / over 18 år). Det er vigtigt, at redskabet udvikles i fællesskab mellem sektorerne, så der er enighed om, hvad der skal kommunikeres Bilag 1 er en maxiudgave af kategorier, som beskriver målgruppen. De udvalgte kategorier er tænkt som inspiration, men ikke som et endeligt valg. Formålet afgør, hvilke kategorier, der er relevante. Hvis formålet er at gøre unge borgere med nedsat funktionsevne i stand til at leve selvstændigt, f.eks. med personlig assistance, så vælges de kategorier, der er relevante i forhold hertil. Projekt ForSprings valg af kategorier kan læses i den afsluttende rapport (10) Som systematisk kortlægning til at skabe overblik ved start på forløb. Strukturen i klassifikationen kan anvendes som inspiration til hvilke områder, det er relevant at beskæftige sig med. ICF definerer områder i præcise ord og begreber, og kan derfor anvendes til at sikre fælles forståelse af indholdet indenfor de udvalgte områder. Som eksempler på anvendelse kan nævnes indledende interview til optagelse i bofællesskab, på efterskole eller højskole Bilag 2 er et eksempel på hvordan ICF kan anvendes som struktureringsredskab ved en indledende samtale til f.eks. start på forløb, optagelse i bofællesskab, på efterskole eller højskole. Strukturen følger her overskrifterne i ICF`s domæner Til monitorering - evaluering af individuelle vurderinger i et forløb Bilag 3 giver eksempler på, hvordan ICF og et undersøgelsesredskab (her COPM) kan anvendes til individuel vurdering. Der kunne være valgt andre undersøgelsesredskaber. Vurderingerne er ikke eksempler på kodning af kategorierne. Projekt ForSprings erfaring med kodning var, at der skal udvikles mere præcise retningslinier for kodning, hvis dette skal ske fremover Forslag til en køreplan i praksis Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke områder vil man arbejde med? Drejer det sig f. eks. om at leve et mere selvstændigt liv, må man gøre sig klart, hvad der menes med selvstændig Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 6

7 Vigtigt at vide om ICF Hvad skal man kunne for at leve et selvstændigt liv (i forhold til andre unge) Udvælgelse af kategorier Tilrettelæggelse af individuelle planer med specificerede indsatsområder Opstilling af succeskriterier for de forskellige indsatsområder, som kan måles ved start, midtvejs og ved afslutning Vigtigt at vide om ICF ICF er en klassifikation - ikke et undersøgelsesredskab. Klassifikationen indfanger oplysninger, der er kendte. Den beskriver en borgers funktionsevne på udvalgte områder. ICF giver overblik over, hvilke områder indsatsen skal tilrettelægges ud fra, men der er brug for mere specifikke undersøgelsesredskaber, hvis man skal vurdere behov og præcisere indsats Vælges der områder ud fra hele klassifikationens referenceramme kan borgerens funktionsevne beskrives som en helhed. Derigennem øges mulighederne for at kunne fokusere på, hvor og hvordan indsatsen skal centreres ICF er et fælles standardiseret sprog med præcise definitioner. Det er nødvendigt at anvende ICF s termer som erstatning for det specifikke faglige eller almindelige hverdagssprog ICF er værdineutral. ICF beskriver ikke, hvad nedsættelsen af funktionsevnen betyder for den enkelte. Dette kan være forskelligt fra borger til borger afhængig af kultur, livsopfattelse og hvad der er meningsfyldt for den enkelte. Anvendt indenfor rehabilitering vil udgangspunktet derfor være den enkeltes deltagelse, idet betydning og relevans derved indgår naturligt ICF er baseret på normer, idet kroppens funktion, aktivitet og deltagelse er beskrevet i relation til en bestemt standard for det normale, set fra fagpersoners synsvinkel. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om projekt ForSpring kan fås ved henvendelse til projektleder Ann-Lisbeth Højberg: Yderligere oplysninger om ICF kan fås ved henvendelse til konsulent Tove Kilde: eller konsulent Mette Svarre: Litteraturreferencer 1. ICF Den danske vejledning og eksempler fra praksis. Sundhedsstyrelsen og MarselisborgCentret Kan downloades fra 2. ICF International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse, og Helbredstilstande, Sundhedsstyrelsen, Munksgaard Afsluttende rapport for Projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysiske funktionsnedsættelser, MarselisborgCentret, januar ICF (2005): s Rehabilitering i Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret 2004: s ForSpring (2005): s ICF (2005): s ForSpring (2005): s ICF (2005): s ForSpring (2005): s ForSpring (2005): s Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 7

8 Bilag 1 Bilag 1 Eksempler på udvalgte kategorier, som kan anvendes både til kortlægning og til evaluering af indsats Deltagelse: Kommunikation: p330 - tale, p345 - skrive beskeder, p350 samtale, p355 diskussion, p360 anvende kommunikationsudstyr og teknikker. Interpersonelt samspil og kontakt: a710 basalt interpersonelt samspil, p730 kontakte fremmede, p740 - skabe formelle relationer, p750 - skabe uformelle sociale relationer, p770 - skabe intime relationer. Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab: p910 deltage i fællesskaber, p920 deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter. Aktiviteter: Læring og anvendelse af viden: a160 - fokusere opmærksomhed, a163 - tænke, a166 - læse, a172 - regne, a 175 problemløsning, a177 - beslutning. Almindelige opgaver og krav: a210 påtage sig en enkelt opgave, a220 - påtage sig flere opgaver. Bevægelse og færden: a445 bruge hånd og arm, a450 gå, a455 bevæge sig omkring, a470 bruge transportmiddel, a475 køre. Omsorg for sig selv: a510 - vaske sig, a520 kropspleje, a530 gå på toilet, a540 af og påklædning, a550 spise, a560 drikke. Husførelse: a610 skaffe sig bolig, a620 skaffe sig varer og tjenesteydelser, a630 lave mad, a640 lave husligt arbejde, a660 hjælpe andre. Vigtige livsområder: a820 - skolegang, a839 enten være i gang med uddannelse eller være afklaret hermed, a845 finde, have og fratræde et job, a860 varetage basale økonomiske transaktioner. Kroppens Funktioner: Mentale funktioner: b117 intellektuelle funktioner, b122 generelle psykosociale funktioner, b126 - temperament og personlighed, b130 - energi og handlekraft, b134 søvn, b140 opmærksomhed, b164 overordnede kognitive funktioner. Sanser og smerter: b syn, b230 - hørelse, b280 opfattelse af smerte. Stemme og tale: b310 stemme, b32o udtale. Kardiovaskulære, hæmatologiske, immunologiske og respiratoriske funktioner: b440 - respiration, b455 udholdenhed. Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 8

9 Bilag 1 - fortsat Fordøjelse, stofskifte og hormonsystemer: b520 afføring. Urinveje og kønsorganer: b620 vandladningsfunktioner, b640 seksualfunktioner. Bevægeapparatet: b730 muskelstyrke, b735 muskeltonus. Omgivelser: Støtte og kontakt: e310 opvækstfamilie, e320 - venner, e325 - bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og medlemmer af lokalsamfundet, e399 andre. Holdninger: e410 individuelle holdninger i familien, e420 individuelle holdninger blandt venner, e440 individuelle holdninger blandt personer, omsorgsgivere og personlige hjælpere. Tjenester, systemer og politikker: e540 tjenester, systemer og politikker vedrørende transport, e570 tjenester, systemer eller politikker vedrørende social sikring. Personlige faktorer: Personlige faktorer, som vurderes at have betydning for funktionsevnen beskrives kvalitativt. Kan være køn, alder, mestringsevne, livsverden og livserfaring. Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 9

10 Bilag 2 Bilag 2 - Et eksempel på hvordan ICF kan anvendes til systematisk kortlægning Navn: Cpr.nummer: Udfyldt dato: Af: Deltagelse (ʺledeordʺ, der kan anvendes ved udfyldelse af ressourcer og begrænsninger : varetager/deltager i, ja,nej) Ressourcer Begrænsninger Tjekliste Kommunikation Interpersonel samspil Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab Aktiviteter (ʺledeordʺ: udfører, ja/nej) Ressourcer Begrænsninger Tjekliste Læring og anvendelse af viden Almindelige opgaver og krav bevægelse og færden Omsorg for sig selv Husførelse Vigtige livsområder (fortsættes) Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 10

11 Bilag 2 - fortsat Omgivelsesfaktorer (ʺledeordʺ = tilgængeligt og til rådighed) Ressourcer Begrænser Tjekliste Støtte og kontakt Holdninger Tjenester, systemer og politikker Personlige faktorer er ikke klassificeret og beskrives derfor kvalitativt Køn Alder Mestringsevne Kompetencer Livshistorie Konklusion - Fokus på udvalgte områder Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 11

12 Bilag 3 Bilag 3 - Eksempler på hvordan man kan anvende ICF til vurdering af individuelle forløb. ICF beskriver som nævnt funktionsevne ud fra en bestemt standard for ʺdet normaleʺ. Ud fra valget af kategorier besluttes det sammen med borgeren, hvad der er brug for at arbejde videre med, og hvordan det skal tilrettelægges. Som undersøgelsesredskab har Projekt ForSpring bl.a. anvendt COPM til at identificere individuelle aktivitets - og udviklingsønsker for borgeren mhp.at tilrettelægge indsatsen (11). Redskabet er baseret på borgerens egen vurdering af betydningen af en konkret daglig aktivitet, af undførelsesniveau, af tilfredshed med udførelse af aktiviteten og af ændringer. Navn og Cpr.nr. Udfyldt af og dato (fortsættes) Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 12

13 Bilag 3 - fortsat COPM/aktivitetsproblem Vil blive bedre til at være arbejdsgiver Kategori Kode Opmærksomhed b140 Definition som den er beskrevet i ICF Specifikke mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt Præcisering af indsatsområde - individuelt Koncentrere sig om at blive færdig med udfyldelse af hjælperskema til kommunen Hvordan tilrettelægges indsatsen? Tilrettelæggelsen foregår ved brug af planlægningsskema, hvor bl.a. metode til løsning af opgaven, relevante ressourcer for opgaveløsning, tidsforbrug og succeskriterium bliver beskrevet. Medarbejder og den unge udarbejder hver et planlægningsskema. Disse bliver drøftet, hvorefter deltagerne udarbejder det endelige planlægningssekma med det indhold, som den unge finder rigtigt. Beskrivelse af kriterier, som er målbare ved projektes afslutning evt. midtvejs -såvel selvvurdering som medarbejders vurdering - laves i fællesskab a) lader forældrene tage sig af det, b) beder hjælperen om at gøre det, c)beder hjælperen om at det bliver gjort i fælleskab på en bestemt dag, d) gør det selv på en bestemt dag Ja/Nej COPM evaluering (fortsættes) Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 13

14 Bilag 3 - fortsat COPM/aktivitetsproblem Kategori Kode Vil blive bedre til at være arbejdsgiver Gennemføre daglige rutiner a230 Definition som den er beskrevet i ICF Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks at holde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen Præcisering af indsatsområde - individuelt Komme op om morgenen og møde til tiden Hvordan tilrettelægges indsatsen? Se tekst under b140 opmærksomhed Beskrivelse af kriterier, som er målbare ved projektes afslutning evt. midtvejs -såvel selvvurdering som medarbejders vurdering - laves i fællesskab a) beder hjælperen om at blive vækket hver morgen b) beder hjælperen om at stille vækkeur c) beder hjælperen om at chekke, at han er vågen d) kalder selv på hjælperen, når han skal op Ja/Nej COPM evaluering (fortsættes) Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 14

15 Bilag 3 - fortsat COPM/aktivitetsproblem Kategori Kode Definition som den er beskrevet i ICF Præcisering af indsatsområde - individuelt Hvordan tilrettelægges indsatsen? Beskrivelse af kriterier, som er målbare ved projektes afslutning evt. midtvejs -såvel selvvurdering som medarbejders vurdering - laves i fællesskab Ja/Nej COPM evaluering Ønsker at få mere styr på sin økonomi Skabe formelle kontakter p740 Skabe og opretholde særlige kontakter i formaliserede sammenhænge som med arbejdsgiver, professionelle eller tjensteydere Låne penge til at komme ud at rejse for og skal lave aftale med banken Se tekst under b140 opmærksomhed a) beder forældrene om at tage sig af det b) beder hjælperen om at kontakte banken c) fortæller hjælperen, hvad der skal siges til banken d) tager selv kontakt til banken og vender tilbage, hvis der er problemer Anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring 15

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere