Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år"

Transkript

1 Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data Applicability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) in Denmark for non-disabled children aged 1½-2 years and 5-5½ years Med tilladelse fra E. H. Nielsen Bachelorprojekt juni 2006 Udarbejdet af: Michelle Stahlhut, F03 Afleveret d.12.juni 2006 Dette project er udarbejdet af studerende på CVU Øresund, Fysioterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Vejleder: Bente Andersen, PT MSc Ekstern vejleder: Jette Christensen, PT MSc Konsulent: Bente Schibye, Cand.scient, Ph.D Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af Antal tegn uden mellemrum:

2 Abstrakt Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data Af: Michelle Stahlhut Vejleder: Bente Andersen, PT MSc Ekstern Vejleder: Jette Christensen, PT MSc Konsulent: Bente Schibye, Cand.scient. Ph.D Fysioterapeutuddannelsen København CVU Øresund. Bachelorprojekt juni 2006 Kontakt: Michelle Stahlhut Baggrund: Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) er oversat til dansk i form af et spørgeskema i PEDI evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelser i alderen 6 mdr. 7½ år. Barnets formåen og udførelse vurderes i tre domæner: Personlig pleje, bevægelse og social funktion. Dette scores på tre skalaer: Funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger. Formål: Formålet med dette studie er at afgøre, om værdierne fra raske danske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år stemmer overens med referenceværdierne i PEDI. I tilfælde af uoverensstemmelser, skal det diskuteres, hvilke mulige forklaringer der er til dette. Desuden skal det afklares, om der er forskel i børnenes færdigheder i forhold til køn og barnets nummer i søskendeflokken. Materiale og metode: Det er af tidsmæssige årsager valgt kun at medtage to aldersgrupper. Stikprøven er valgt ud fra bekvemmelighedsprincippet. Der er indsamlet data fra i alt 32 raske danske børn, heraf 16 i hver aldersgruppe. PEDI er administreret i form af spørgeskemaer udfyldt af forældrene. Resultater: Student s t-test er anvendt til at teste, om middelværdierne for de danske resultater er signifikant forskellige fra den amerikanske reference-middelværdi på 50. Der ses signifikant forskel i den ældste aldersgruppe i skalaen for hjælpebehov i domænerne personlig pleje og social funktion. Uparrede t-tests er brugt til at sammenligne resultaterne i forhold til køn og barnets nummer i søskendeflokken. Her scorer pigerne signifikant højere end drengene i skalaen for hjælpebehov i domænet personlig pleje. Der ses ingen signifikant forskel mellem første- og andenfødte børn. Konklusion: I denne stikprøve ses generelt en god overensstemmelse mellem danske værdier og amerikanske referenceværdier. Det vurderes, at de få uoverensstemmelser sandsynligvis skyldes kulturelle forskelle knyttet til specifikke items. Perspektivering: Det anbefales at udføre en Rasch analyse på en landsdækkende randomiseret stikprøve for alle aldersgrupper i PEDI. Det er nødvendigt at udføre reliabilitetsog validitetsstudier af den danske version af PEDI, før det tages i brug som måleredskab i Danmark. Emneord: Børn, PEDI, funktionelt måleredskab, funktionsevnenedsættelse. Antal ord: 323 2

3 Abstract Applicability of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) in Denmark for non-disabled children aged 1½-2 years and 5-5½ years By: Michelle Stahlhut Supervisor: Bente Andersen, PT MSc External supervisor: Jette Christensen, PT MSc Consultant: Bente Schibye, Cand.scient. Ph.D Copenhagen College of Physiotherapy. Bachelor thesis, June 2006 Contact: Michelle Stahlhut Background: The Pediatric Evaluation of Disability Inventory has been translated into Danish as a questionnaire in PEDI evaluates functional status in disabled children aged 6 months to 7½ years. The capability and performance of the child are assessed in three domains: Self-care, mobility, and social function. These are scored on three scales: The functional skills scale, the caregiver assistance scale, and the modifications scale. Purpose: The purpose of this study is to compare the values from non-disabled Danish children aged 1½-2 years and 5-5½ years with the American normative reference values of the PEDI. If discrepancies occur possible explanations must be discussed. Furthermore, any differences of the childrens skills, as according to gender or first/second-born status, must be examined. Material and method: Due to time constraints, only two age groups have been included. Convenience sampling is used to select the sample. Data on 32 non-disabled Danish children, 16 in each age group, has been collected. The PEDI is administered as a questionnaire completed by the parents. Results: Student s t-test is used to compare the Danish mean values with the American reference mean of 50. Significant differences are found in the oldest age group on the caregiver assistance scale in the self-care and social function domain. Independent samples t- tests are used to compare the results between the sexes and between first-born and secondborn children. The girls score significantly higher on the caregiver assistance scale in the selfcare domain. No significant differences are found between first-born and second-born children. Conclusion: In general, this sample shows good correspondence between Danish values and the American normative reference values. It is argued that the few discrepancies, most likely, are due to cultural differences connected to specific items. Perspectives: It is recommended to carry out a Rasch analysis on a random national sample for all age groups in the PEDI. Studies of reliability and validity of the Danish version of the PEDI must be carried out before it is used as an assessment instrument in Denmark. Keywords: Children, PEDI, functional assessment, disability. Words: 337 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund FORMÅL FORSKNINGSSPØRGSMÅL HYPOTESER Teori DET RASKE BARNS UDVIKLING Udvikling af færdigheder inden for personlig pleje Udvikling af funktionel bevægelse Udvikling af social funktion KONCEPTER INDEN FOR FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE ICF Saad Nagi Opbygning af et pædiatrisk måleredskab MÅLEREDSKABET PEDI Administrering Scoring Psykometriske egenskaber Anvendelsesområder Metodeteori VALG AF STATISTISKE METODER Metode PROJEKTFORLØB LITTERATURSØGNING PROCEDURE ETISKE OVERVEJELSER MATERIALE DATABEARBEJDNING Resultater PERSONLIG PLEJE BEVÆGELSE SOCIAL FUNKTION FORSKEL IMELLEM KØNNENES FÆRDIGHEDER FORSKEL PÅ FØRSTE- OG ANDENFØDTE BØRNS FÆRDIGHEDER Diskussion DISKUSSION AF MÅLEREDSKABET PEDI DISKUSSION AF METODE Procedure Materiale DISKUSSION AF RESULTATER Konklusion Perspektivering Referenceliste Bibliografi

5 Bilag Bilag 1 Kritisk vurdering af artikel...50 Bilag 2 Projektforløb...53 Bilag 3 Søgematrix...54 Bilag 4 Søgetræ...55 Bilag 5 Spørgeskema...56 Bilag 6 Tilladelse til uddeling af spørgeskema...59 Bilag 7 Informationsbrev...60 Bilag 8 Hyppighedstabel

6 1 Baggrund Jeg har igennem praktikophold på Amtssygehuset i Glostrup og Geelsgårdskolen opnået stor interesse for arbejdet med og behandlingen af børn med funktionsevnenedsættelser. I forbindelse med de større krav til dokumentation af behandlingsresultater oplevede jeg, at der inden for pædiatrisk rehabilitering foreligger ganske få standardiserede måleredskaber på dansk. At udvikle måleredskaber er meget tidskrævende, og derfor kan det være fordelagtigt at anvende allerede udviklede måleredskaber. Dette skaber desuden en fælles viden og kan give grundlag for sammenligning af resultater på tværs af landegrænser og kulturer (Beyer, N. og Magnusson, P., 2003). De psykometriske egenskaber (herunder validitet og reliabilitet) kan blive påvirket, hvis et måleredskab, der er udviklet og kalibreret til én kultur, anvendes i anden kultur pga. oversættelsesvanskeligheder og irrelevant indhold (Custers, JWH., Hoijtink, H., Net, J., Helders, PJM., 2000). For at understøtte en evidens-baseret praksis er det vigtigt at anvende relevante måleredskaber som en integreret del af den kliniske praksis. Jeg blev derfor interesseret i at finde frem til hvilke tests eller måleredskaber, der kunne tænkes at være væsentlige at have i danske udgaver i den børnefysioterapeutiske praksis. Gennem afdelingsfysioterapeut Jette Christensen på Amtssygehuset i Glostrup fandt jeg frem til, at hun i sin Masterafhandling foråret 2005 havde oversat Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) til dansk i form af et spørgeskema. Dette måleredskab er udviklet i USA, og det evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelse i alderen 6 mdr. 7½ år. PEDI vurderer barnets funktionelle formåen og udførelse i tre domæner: Personlig pleje, bevægelse og social funktion. Dette scores på tre skalaer: Funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger. PEDI scores oftest via struktureret forældreinterview eller gennem observation foretaget af fx en fysioterapeut, ergoterapeut eller talepædagog. I USA er PEDI standardiseret og valideret på baggrund af data fra 412 raske børn og 102 børn med nedsat funktionsevne. PEDI har desuden vist sig at have tilfredsstillende validitet og reliabilitet (Haley, SM., Coster, WJ., Ludlow, LH., Haltiwanger, JT., Andrellos, PJ., 1992). Som et led i standardiseringen af en dansk udgave af PEDI er det vigtigt at vurdere, om danske værdier fra raske børn stemmer overens med de amerikanske referenceværdier. Dette problemfelt fandt jeg meget spændende og realistisk at undersøge inden for bachelorprojektets tidsramme. 6

7 Måleredskaber såsom PEDI og Gross Motor Function Measure (GMFM) 1 lever op til kravene om tilstrækkelige undersøgelser af validitet og reliabilitet. De kan anvendes som komplementære tests, når det ønskes at opnå en komplet vurdering af et barn med cerebral parese (Ketelaar, M., Vermeer, A., Helders, PJM., 1998). Derfor anses de for at være guldstandarder 2, når barnets funktionelle status eller grovmotoriske funktion skal vurderes (Law, M, 2003). PEDI er på nuværende tidspunkt oversat og tilpasset kulturelt i lande som Norge, Sverige og Holland (Berg, M., Jahnsen, R., Holm, I., Hussain, A., 2003; Nordmark, E., Orban, K., Hägglund, MD., Jarnlo GB., 1999; Custers, JWH., Wassenberg-Severijnen, JE., Net, J., Vermeer, A., Hart, H., Helders, PJM., 2002). I Norge benyttes PEDI i de fleste habiliteringsteams 3, da erfaringerne viser, at den er meget anvendelig som tværfagligt arbejdsredskab (Jahnsen, R., Berg, M., Dolva, AS., Høyem, R, 2003). Jeg har efterfølgende kontaktet flere børneafdelinger og specialinstitutioner på Sjælland for at afdække interessen for PEDI. Det er endnu meget få steder, at den er taget i brug, og disse steder benyttes enten den svenske eller engelske udgave. Andre steder har børnefysioterapeuterne et ønske om at anvende PEDI, men her sætter sproglige og ressourcemæssige udfordringer en bremse for implementeringen. Derfor finder de det vigtigt og relevant, at der foretages en videre standardisering af den danske udgave. Antallet af børn med funktionsevnenedsættelse i Danmark kendes ikke nøjagtigt, men ifølge rapporten Ny indsigt ny indsats fra MarselisborgCentret skønnes det, at andelen af børn med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne højst udgør mellem 1,5 og 2,0 % af en fødselsårgang (Madsen, TC., 2004, s.19). Det drejer sig bl.a. om børn med cerebral parese, kromosomabnormiteter, myolomeningocele, spina bifida, muskelsvind og juvenil reumatoid artrit. I Danmark udgøres en fødselsårgang af ca børn (Statistisk Årbog 2005), dvs. at det om året svarer til ca nyfødte børn med funktionsevnenedsættelse. 1 GMFM er et måleredskab til børn med cerebral parese. Det måler grovmotorisk funktion inden for fem dimensioner: ligge og rulle; sidde; kravle og knæle; stå; gå, løbe og hoppe (Long, T., Toscano, K., 2002, s.122). 2 Guldstandard = målemetode, hvis resultater ligger meget tæt på den sande værdi for den egenskab, der måles (Beyer, N., Magnusson, P., 2003, s.71). 3 I Norge skelnes der i modsætning til i Danmark mellem begreberne rehabilitering og habilitering. Det kaldes habilitering, når barnet er født med et handicap, og der er tale om erhvervelse af funktion. Rehabilitering henviser til generhvervelse af funktion. 7

8 Det er yderst komplekst at beskrive den danske rehabiliteringsindsats, som børn med nedsat funktionsevne modtager, idet tilbuddene er organiseret i socialsektor, undervisningssektor og sundhedssektor. Samtidig er det forskelligt organiseret i de enkelte kommuner og amter. Overordnet har det vist sig, at forældre savner sammenhæng i indsatsen (Madsen, TC., 2004). Ifølge et svensk kvalitativt studie omhandlende forældres forventninger til et interventionsprogram er det vigtigt, at familien har mulighed for at være en del af planlægningsprocessen af barnets rehabilitering (Lindstrand, P., Brodin, J., Lind, L., 2002). Dette underbygges i et litteraturstudie omkring forældres oplevelse af deltagelse i fysioterapeutisk behandling af børn med funktionsevnenedsættelse (Jansen, LMC., Ketelaar, M., Vermeer, A., 2003). Med forældredeltagelse sker der en overførsel fra behandlingssituationen til hverdagssituationer. Forældrene opnår større indsigt i barnets færdigheder, og de får et mere realistisk billede af barnets potentialer. Dette nye perspektiv kaldes bl.a. forælder-empowerment eller familie-fokuseret intervention. Her har forældrene kontrol over beslutningstagning, de bliver behandlet med respekt og får den nødvendige information (De Moor, J., Savelberg, M., Oud, J., 2002). Derfor er det en fordel, at PEDI tager udgangspunkt i forældrenes oplevelse af barnets funktion, hvorimod andre tests ofte tager udgangspunkt i fagpersonalets forståelse af barnets problemer (Jahnsen, R. et al., 2003). I Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet anbefales det i rehabiliteringssektorerne: at benytte ICF s begrebsrammer, samt lærings-, mestrings- og empowermenttilgange som referenceramme (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, 2004, s.53). ICF tilbyder et fælles standardiseret sprog og en begrebsramme til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i relation til helbredstilstande (ICF den danske vejledning og eksempler fra praksis, 2005). Funktionsevne vurderes i ICF ud fra komponenterne kropsfunktion og anatomi (KFA), aktivitet og deltagelse samt omgivelses- og personlige faktorer. PEDI er konstrueret på baggrund af ICF (forhenværende ICIDH) og sociologen Nagi s beskrivelse af svækkelsesprocessen. Omdrejningspunktet i rehabilitering anbefales at være borgerens/barnets hverdagsliv, og derfor skal de anvendte måleredskaber kunne vurdere barnets daglige aktivitet, funktion og udførelse (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, 2004). PEDI er i stand til at opfylde dette krav. Den holistiske og familiecentrede tilgang sikres ved, at forældrene har en aktiv rolle i 8

9 forhold til udredning, målsætning og evaluering (Lindstrand, P. et al, 2002; Helders PJM., Engelbert, RHH., Gulmans, VAM., Net, J., 2001). PEDI skaber dermed et fælles sprog både mono- og tværfagligt, idet den medinddrager alle faggrupper samt forældre, så der er basis for en fælles forståelse af barnets problematikker. PEDI er et relevant måleredskab for fysioterapeuter, idet den både kan anvendes som en diskriminerende og evaluerende test (Haley, SM. et al., 1992). Den diskriminerende egenskab er vigtig i forhold til udredning af eventuelle funktionelle forsinkelser hos barnet. Derudover tyder det på, at PEDI kan skelne mellem børn med problemer i centralnervesystemet og børn med musculoskeletale lidelser (Haley, SM., Dumas HM, Ludlow LH., 2001; Custers, JWH., Net, J., Hoijtink, H., Wassenberg-Severijnen, JE., Vermeer, A., Helders, PJM., 2002). PEDI har vist sig at være sensitiv over for ændringer hos børn med cerebral parese under indlæggelsesforløb og i forbindelse med selektiv dorsal rhizotomi 4 (Vos-Vromans, DCWM., Ketelaar, M., Gorter JW., 2005; Kothari, DH., Haley, SM., Gill-Body, KM., Dumas, HM., 2003; Nordmark, E., Jarnlo, G., Hägglund, G., 2000). PEDI er ligeledes blevet anvendt som resultatmål i flere interventionsstudier (Ketelaar, M., Vermeer, A., Hart, H., Petegem-van Beek, E., Helders, PJM., 2001; Stiller, C., Marcoux, BC., Olson, RE., 2003). 1.1 Formål Formålet med dette projekt er at afgøre, om værdierne fra raske danske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år stemmer overens med referenceværdierne i PEDI. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det diskuteres, hvilke årsager der kan være til dette. Desuden skal det afklares, om der er forskel i børnenes færdigheder i forhold til køn og det nummer barnet er i søskendeflokken. 1.2 Forskningsspørgsmål I hvilken grad er der overensstemmelse mellem amerikanske referenceværdier og værdier fra raske danske børn i aldersgrupperne 1½-2 år og 5-5½ år? Hvilke mulige forklaringer kan der være på en eventuel manglende overensstemmelse? Er der forskel på børnenes opnåede værdier imellem kønnene? Er der forskel på børnenes opnåede værdier hos første- og andenfødte børn? 4 Selektiv dorsal rhizotomi er en operation der reducerer spasticiteten, og barnets komfort samt manuelle behændighed forbedres (Nordmark, E. et al, 2000). 9

10 1.3 Hypoteser H 0A : Der er overensstemmelse mellem danske og amerikanske data H 1A : Der er ikke overensstemmelse mellem danske og amerikanske data H 0B : Der er ingen forskel i de opnåede værdier imellem kønnene H 1B : Der er forskel i de opnåede værdier imellem kønnene H 0C : Der er ingen forskel i de opnåede værdier hos første og andet barn i søskendeflokken H 1C : Der er forskel i de opnåede værdier hos første og andet barn i søskendeflokken 10

11 2 Teori 2.1 Det raske barns udvikling De følgende afsnit giver en kort og overordnet opsummering af det raske barns udvikling i alderen omkring 6 mdr. 7½ år i forhold til de domæner, som anvendes i PEDI Udvikling af færdigheder inden for personlig pleje De første tyggebevægelser begynder i 6-månedersalderen, og her kan barnet spise moset mad. I 8-månedersalderen kan barnet spise brød. Barnet er ikke i stand til at styre spiseredskaberne, men vil ofte være meget interesseret i at undersøge maden med fingrene. I månedersalderen bruger barnet top- eller tværgreb til at holde på en ske. Grebet er indaddrejet, og på den måde spildes noget af skeens indhold under spisningen (Jakobsen, KH, 1990). Barnet kan i en alder af 2-2½ år selvstændigt tage en almindelig bluse på, trække bukser og sokker af og spise med en ske, hvor der spildes minimalt. Som 3-årig er barnet i stand til at holde et glas med en hånd og tage bukser, sokker og sko på. Pottetræningen startes omkring dette tidspunkt, og barnet holder sig som oftest tørt i løbet af dagen. I 4-årsalderen kan barnet spise selvstændigt men uden brug af kniv og tager ansvar for at vaske hænder, børste tænder og af/påklædning. Barnet har stadig behov for hjælp til at binde sko og knappe små knapper. Afklædning er generelt lettere for barnet. Ved 5-årsalderen bruger barnet kniv til fx at smøre brødet og begynder at tage del i opgaver i hjemmet (Campell, SK., Palisano, RJ., Vander Linden, DW., 2005) Udvikling af funktionel bevægelse Det nyfødte barns bevægelser er livlige og ofte symmetriske, og der er tale om refleksbevægelser. De primitive, medfødte reflekser aftager ved 2-månedersalderen. Hovedkontrollen forbedres i 5-6-månedersalderen, og barnet kan løfte overkroppen i bugleje. Barnet kan sidde uden støtte og kravle fra 7-9-månedersalderen. Stand- og gangfunktionen grundlægges ved 1-årsalderen (Trillingsgaard, A., Dalby, MA., Østergaard, JR. (red.), 2004, s.85f). I starten er gangen langsom og bredsporet (Shumway-Cook, A., Woollacott, MH., 2001, kap.13). I 2-2½-årsalderen kan barnet løbe og gå op/ned af trapper. Dobbelt benskift ved trappegang klarer barnet først i 4-årsalderen. Ved 3-årsalderen kan barnet begynde at cykle på cykel med støttehjul og hoppe. Omkring de 5 år kan barnet springe, klatre og kaste overhåndskast (Campell, SK. et al, 2005). Først i 7-8-årsalderen kan barnet kaste med både højre og venstre hånd (Trillingsgaard, A. et al, 2004). 11

12 2.1.3 Udvikling af social funktion Spædbarnet og forældrenes tidlige samspil og ansigt-til-ansigt-situationer udvikler sig i 8-9- månedersalderen til at omfatte genstande. Lege såsom borte-tit og klappe-kage er situationer, hvor barnet kan tilegne sig sociale færdigheder, fordi legene kræver deltagernes engagement, og de har klare regler. Inden for det første leveår begynder barnet at anvende gestus (fx pege) som en udvidelse af den nonverbale kommunikation. Når barnet bliver i stand til at opfatte sin omverden i symboler sker overgangen fra nonverbale til verbale kommunikationsformer (Schaffer, HR., 1999, s.143ff). I 1½-2-årsalderen kan barnet kombinere et par ord. Legen er i spædbarnsalderen sensomotorisk, hvor barnet i vid udstrækning udforsker legetøjet. Senere bliver legen mere funktionel, idet barnet anvender legetøjet til den rette funktion (fx stable klodser). I symbolske lege kan legetøjet repræsentere andre opdigtede genstande (Schaffer, HR., 1999, s.287). Psykologerne J. Piaget og L.S. Vygotsky anså legen for at være udgangspunktet for al udvikling og læring (Kissow, A., Pallesen, H., 2004; Brørup, M., Hauge, L., Thomsen, UL. (red.), 2001). Den sociale kontakt med jævnaldrende er i spædbarnsalderen præget af, at initiativer ikke gengældes. Fra 2-årsalderen er samspillet hyppigere, og under leg kan børnene skiftes. Efterhånden som sproget udvikles leger børnene i førskolealderen og den tidlige skolealder i højere grad fantasilege og strukturerede lege (Schaffer, HR., 1999, s.379ff). 2.2 Koncepter inden for funktionsevnenedsættelse Igennem det sidste årti har fysioterapien lagt mere og mere vægt på at forbedre patienternes funktionsevne (Custers, JWH., 2001). Funktionsevnenedsættelse afspejler de mangeartede konsekvenser som medfødte abnormaliteter, sygdom eller ulykker kan have på menneskets funktionsevne på forskellige niveauer. Inden for funktionsevnenedsættelse findes der to vigtige begrebsmæssige strukturer, der forsøger at generere hypoteser omkring forholdet imellem de forskellige begreber (Jette, AM., 1994). Disse strukturer eller modeller er udviklet af WHO International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) og af sociologen Saad Nagi. 12

13 2.2.1 ICF ICF (videreudvikling af ICIDH fra 1980) er en internationalt anerkendt klassifikation fra 2003, som kan anvendes på tværs af faggrupper, sektorer og landegrænser. Formålet med ICF er: At skabe et videnskabeligt grundlag for forståelse og undersøgelse af helbred og helbredsrelaterede tilstande, resultater og årsager (Schiøler, G. & Dahl, T. (red.), 2003, s.14). ICF kan således bruges til at beskrive eller klassificere en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt konsekvenserne heraf. Dette giver mulighed for at opnå systematisk og struktureret information om personen (MarselisborgCentret, 2005). Tabel 2.1 viser en oversigt over de begreber, der anvendes inden for ICF (Schiøler, G et al (red.), 2003). Tabel 2.1: Oversigt over begreber i ICF 1.del: Funktionsevne og Komponenter Domæner Grupperinger Kroppens funktioner og anatomi Kroppens funktioner Kroppens anatomi Ændring i kroppens funktioner (fysiologisk) Ændring i kroppens struktur (anatomisk) Funktionsevnenedsættelse Aktivitet og deltagelse Elementer i tilværelse (opgaver, handlinger) Kapacitet: Udførelse af opgaver i standardiserede omgivelser Udførelse: Udførelse af handlinger i daglige omgivelser Omgivelsesfaktorer Ydre forhold af betydning for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse 2.del: Kontekstuelle faktorer Fremmende eller hæmmende påvirkning fra den fysiske, sociale, og holdningsmæssige omverden Personlige faktorer Personlige egenskaber af betydning for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Indflydelse fra den enkeltes personlige egenskaber Positive aspekter Intakt fysiologisk og anatomisk tilstand Aktiviteter Deltagelse Fremmende foranstaltninger Funktionsevne Negative aspekter Funktionsnedsættelse Aktivitetsbegrænsning Deltagelsesbegrænsning Barrierer og hindringer Funktionsevnenedsættelse Det ses, at ICF består af to dele, der hver består af to komponenter. Disse komponenter kan udtrykkes i en positiv og negativ form. ICF kan derfor anvendes generelt, da den også medtager helbredsrelaterede tilstande. Funktionsevnenedsættelse forstås som nedsættelse af kropslige funktioner eller strukturer og begrænsninger i aktiviteter og deltagelse. Komponenterne består af domæner, hvortil der hører grupperinger/gradienter, som udgør klassifikationens enheder. 13

14 ICF beskriver begrebet funktionsevne i et bredt og dynamisk perspektiv. Dette ses ud af figur 2.1, der viser samspillet mellem komponenterne. Funktionsevnen inden for et af domænerne påvirkes af det komplekse forhold mellem helbredstilstand og kontekstuelle faktorer. Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse og anatomi Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Figur 2.1: Samspillet mellem komponenterne i ICF (fra Schiøler, G., Dahl, T. (red.), 2003) Ifølge Ogonowski, JA. et al ligger der et stort potentiale til forbedring af klinisk pleje, administration og forskning ved at anvende ICF, når det drejer sig om børn med funktionsevnenedsættelse (Ogonowski, JA., Kronk, RA., Rice, CN, Feldman, HM., 2004). Ogonowski, JA. et al har i et studie fra 2004 undersøgt inter-rater reliabiliteten ved ICFkodning for aktivitets- og deltagelseskomponenten på børn med funktionsevnenedsættelse ud fra måleredskaberne Vineland Adaptive Behavior Scales (Vineland) 5, PEDI og School Function Assessment (SFA) 6. I kun halvdelen af tilfældene blev der opnået god inter-rater reliabilitet. Forfatterne mener, at det kan skyldes, at ICF s definitioner og eksempler ikke gælder børn, og derfor er det vanskeligt at tildele koder. På nuværende tidspunkt udarbejdes en ny udgave af ICF ICF-CY child and youth classification, som tager højde for den udvikling børn gennemgår (Østensjø, S., Bjorkbækmo, W., Carlberg, EB., Vøllestad, NK., 2006). Det kan tænkes, at det med denne udgave vil give mere mening at tildele ICF-koder til børn med funktionsevnenedsættelse. 5 Vineland er designet til at vurdere personlige og sociale funktioner hos børn og unge med/uden funktionsevnenedsættelse fra fødslen til 18 år. Den indeholder fire adfærdsdomæner: Kommunikation, dagligdags færdigheder, socialisering og motoriske færdigheder (Ogonowski, JA et al, 2004). 6 SFA måler en elevs udførsel af funktionelle opgaver ift. akademiske og sociale aspekter i grundskolen (børnehaveklasse 7.klasse). Den kan anvendes til individuel planlægning hos elever med forskellige fysiske og kognitive funktionsevnenedsættelser (Ogonowski, JA et al, 2004). 14

15 2.2.2 Saad Nagi I 1960 erne udviklede Saad Nagi en svækkelsesmodel bestående af fire forskellige men indbyrdes relaterede koncepter, se figur 2.2 (Jette, AM., 1994). ACTIVE PATHOLOGY (interruption or interference with normal processes, and efforts of the organism to regain normal state) IMPAIRMENT (anatomical, physiological, mental, or emotional abnormalities or loss) FUNCTIONAL LIMITATION (limitation in performance at the level of the whole organism or person) Figur 2.2: Nagi s svækkelsesmodel DISABILITY (limitation in performance of socially defined roles and tasks within a sociocultural and physical environment) Aktiv patologi (active pathology) kan bl.a. skyldes infektioner, traumer, metabolisk ubalance eller degenerative processer. Her sætter immunsystemet og andre copingmekanismer ind. Konceptet funktionsnedsættelse (impairment) beskriver ethvert form for tab eller abnormalitet, der har en anatomisk, fysiologisk, mental eller emotionel oprindelse. Funktionelle begrænsninger (functional limitation) manifesterer sig på et niveau, der indbefatter hele personen (Pope, AM., Tarlov, AR.,1991, s.313ff). Dvs. at en kontraktur i hofteleddet anses for at være en funktionsnedsættelse, og den kan evt. begrænse gangfunktionen. Hvis gangfunktionen er påvirket, bliver det anset for at være en funktionel begrænsning (Custers, JWH., 2001). Ved funktionsevnenedsættelse (disability) ses en manglende evne til at udføre socialt definerede roller og opgaver i et sociokulturelt og fysisk miljø. Funktionsevnenedsættelse ser Nagi som et relationelt koncept, hvorimod de andre koncepter er egenskaber. Et påvirket gangmønster afspejler som sagt en funktionel begrænsning (en egenskab ved personen), mens en begrænsning i evnen til personlig pleje og andre dagligdags aktiviteter er en funktionsevnenedsættelse, som afspejler både kapacitet og omgivelsernes indflydelse (Jette, AM., 1994). Niveauet af funktionsevnenedsættelse afhænger af individets reaktioner og definition af situationen, forventninger og reaktioner fra andre og miljøet (Pope, AM., Tarlov, AR.,1991). Verbrugge og Jette har foretaget en videreudvikling af Nagi s model, hvor selve processen påvirkes af interne og eksterne faktorer, såsom risikofaktorer (livsstil mm.), copingmekanismer, rehabilitering og behov for hjælpemidler (Jette, AM., 1994). Helders PJM et al mener, at studier, teori og praksis inden for pædiatrisk rehabilitering kan drage nytte af Nagi s begrebsmodel, som den er modificeret af Verbrugge og Jette (Helders, PJM. et al, 2001). Måleredskaber, der bygger på denne model, giver mulighed for at analysere fremgang hos det enkelte barn samt forholdet mellem koncepterne og de indgribende faktorer. 15

16 2.2.3 Opbygning af et pædiatrisk måleredskab Fordelene ved at anvende funktionelle måleredskaber er, at de ofte vil være i overensstemmelse med målene for rehabilitering, og at de vægter mestring af funktionelle færdigheder og selvstændighed frem for normalitet (Haley, SM. et al, 1992). WHO s liste over kategorier inden for funktionsevnenedsættelse danner baggrunden for indholdet i PEDI. Det drejer sig om items såsom kommunikation, personlig pleje, bevægelse mm. (Haley, SM. et al, 1992). I ICIDH blev der ikke skelnet mellem formåen (capability) og udførelse (performance). Disse to aspekter gør klinikeren i stand til at sammenligne barnets funktionelle formåen med behovet for assistance for at udføre aktiviteten (Haley, SM. et al, 1992). I PEDI udviklede forfatterne derfor en begrebsmodel med udgangspunkt i Nagi s svækkelsesmodel, hvor denne skelnen kunne inkorporeres, se figur 2.3. Figur 2.3: Begrebsmodel for PEDI Det ses, at der er tilføjet yderligere en udviklingsmæssig og kontekstuel dimension, da det er et pædiatrisk måleredskab. Færdigheder udvikler sig gradvist, og ved at anvende en standardreference er det muligt at afgøre, om barnets færdigheder er alderssvarende. Kontekstuelle faktorer udgøres af forældrenes holdninger, sociale forventninger og forskellige 16

17 omgivelser. Tilpasninger i form af hjælpemidler har samtidig stor indflydelse på graden af selvstændighed (Custers, JWH., 2001). Haley, SM. et al argumenterer i en artikel for, at en vurdering af et barns funktionsevnenedsættelse skal inkludere alle relevante omgivelser samt en undersøgelse af funktionel udførelse af forskellige aktiviteter (Haley, SM., Coster, WJ., Binda-Sundberg, K., 1994). I PEDI indgår der derfor items omkring både indendørs/udendørs gangfunktion, af/påklædning af overkrop/underkrop mm. 2.3 Måleredskabet PEDI PEDI er udviklet til fagfolk, der regelmæssigt evaluerer funktionel status hos børn med funktionsevnenedsættelser. Det er et omfattende måleredskab, som beskriver centrale funktionelle færdigheder og udførelser hos børn i alderen 6 mdr. 7½ år fordelt på 14 aldersgrupper (halvårlige intervaller). I tilfælde af at et barns funktionelle færdigheder ligger under det aldersforventede niveau hos en 7½-årig, kan PEDI benyttes til ældre børn. PEDI er anvendelig til børn med medfødte eller erhvervede skader herunder især børn med fysiske eller kombineret fysiske og kognitive funktionsevnenedsættelser. I PEDI findes der tre skalaer funktionelle færdigheder, hjælpebehov og tilpasninger der måler forskellige aspekter af barnets funktion i domænerne personlig pleje (fx spisning, af/påklædning), bevægelse (fx ind/ud af seng, trappegang) og social funktion (fx kommunikation, leg med jævnaldrende). Barnets formåen (fra engelsk capability) måles på skalaen for funktionelle færdigheder, idet den identificerer, hvilke aktiviteter barnet behersker. Udførelsen (fra engelsk performance) af daglige aktiviteter måles på skalaen for hjælpebehov ud fra hvor stor hjælp omsorgspersonen skal yde, for at aktiviteten fuldføres. Skalaen for tilpasninger bidrager yderligere med viden omkring den aktuelle udførelse af aktiviteten. Hver skala kan scores separat eller i kombination alt efter, hvad der er relevant at vide om det enkelte barn. Tabel 2.2 viser en oversigt over opbygningen af PEDI samt hvor mange items, der findes inden for hvert domæne. 17

18 Tabel 2.2: Opbygning af PEDI (Fra Custers, JWH., Wassenberg-Severijnen, JE. et al, 2002) PEDI Scales Capability Performance PEDI Domains Functional skill Caregiver assistance Modifications scale (I) scale (II) scale (III) Self-care Mobility Social Function Format Dichotomous 6-point rating scale (ordinal) 4-category scale (nominal) PEDI er opbygget på baggrund af bl.a. ICIDH og Wee Functional Independence Measure (Wee-FIM) 7. Valget af items i PEDI er skævvredet mod den lave ende af kontinuumet for funktionelle færdigheder for at gøre det muligt at vurdere børn med begrænsede eller langsomt udviklende kompetencer. Standardiseringen af PEDI er baseret på en stikprøve bestående af 412 raske amerikanske børn, og heraf er der fremkommet referenceværdier. Data er indsamlet på baggrund af strukturerede forældreinterviews. For alle items findes der tabeller, som viser i hvilken alder 10/25/50/75/90 % af børnene forventes at beherske dem. PEDI er yderligere valideret på en klinisk stikprøve bestående af 102 børn med bl.a. cerebral parese og erhvervet hjerneskade. Under udviklingen af PEDI blev Rasch Item Response Theory anvendt på skalaerne for funktionelle færdigheder og hjælpebehov, hvilket i alt svarer til seks måleenheder. Raschmodellens funktion var at konstruere hierarkisk opbyggede måleskalaer, at fjerne overflødige eller problematiske items, at udvikle opsummerede scorer (se mere herom i afsnit 2.3.2) samt at udføre en goodness-of-fit test for at afgøre, om et barns score var i overensstemmelse med den typisk forventede score (Haley, SM. et al, 1992). 7 Wee-FIM er designet til at være en diskriminerende og evaluerende test til børn med funktionsevnenedsættelse i alderen 6mdr. 12 år. Den består af 18 items, der involverer domænerne: personlig pleje, sphincter kontrol, forflytning, bevægelse, kommunikation og social kognition (Long, T., Toscano, K., 2002, s.161). 18

19 2.3.1 Administrering Administrering af udfyldelsen af PEDI kan foretages ud fra følgende metoder (Haley, SM. et al, 1992): - Struktureret forældre-interview. Interviewet kan foretages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer og andre professionelle inden for pædiatrisk rehabilitering. Det vil oftest være forældrene, der har størst kendskab til barnets funktion i forskellige hverdagssituationer. - Professionel vurdering ud fra observationer. Dette kan foretages af én erfaren bruger, eller de enkelte domæner kan udfyldes af forskellige fagfolk. Hvis sidstnævnte vælges, er det vigtigt at tjekke, om der er uoverensstemmelser i fundene. Desuden findes der to alternative metoder for at sikre en fleksibel tilgang til indhentning af data: - Kombination af forældre og tværfagligt team. Når det tværfaglige team udfylder PEDI, er det muligt, at der er visse aktiviteter, som de ikke har set barnet udføre. Disse aktiviteter bliver forældrene interviewet omkring. - Spørgeskemametode. I tilfælde af tidsmæssige forhindringer kan man vælge at lade forældrene udfylde alle sektioner i PEDI. Det anbefales, at den professionelle gennemlæser besvarelsen med familien for at afklare tvivlsspørgsmål og identificere manglende besvarelser og uoverensstemmelser Scoring De tre skalaer i PEDI scores på følgende måde (Haley, SM. et al, 1992): - Funktionelle færdigheder (del I) scores på en dikotom (todelt) skala. Barnet scorer enten 0=gør ikke eller udfører opgaven med begrænset formåen i de fleste situationer eller 1=gør almindeligvis i de fleste situationer eller har gjort, men er nu vokset fra det. - Hjælpebehov (del II) scores på en 6-points skala, hvor 5= selvstændigt, 4=med vejledning, 3=minimal hjælp, 2=lidt hjælp, 1=megen hjælp og 0=total hjælp. Ved point fra 2-5 udfører barnet mere end 50 % af opgaven. - Tilpasninger (del III) scores i 4 kategorier: ingen, almindelige børneting (fx bleer, tudkop), hjælpemidler (fx rollator, gribetang) og specialudstyr (fx elektrisk kørestol). 19

20 Den opsummerede score for del III tilpasninger udgør en frekvensberegning. For skalaerne funktionelle færdigheder og hjælpebehov transformeres de opsummerede scorer ved brug af Rasch analyse til normative standard scorer og vægtede scorer (Haley, SM. et al, 1992). De amerikanske referenceværdier er udviklet på denne måde. De normative standard scorer er ud fra estimater for hver aldersgruppe konstrueret til at have en middelværdi på 50 og en standarddeviation på 10. Derfor er denne score tilpasset alder og kan give en indikation om barnets relative status i forhold til det aldersforventede. Med et konfidensinterval på 95 % har den normative standard score en rækkevidde på (50 ± 2SD). Den normative standard score kan anvendes til at identificere funktionelle forsinkelser, idet det kun er ganske få raske børn, der opnår en værdi på under 30. De vægtede scorer er opnået ved at transformere estimater for hele den amerikanske stikprøve til en fordeling fra svarer til en manglende evne til at udføre et hvilket som helst item, mens 100 svarer til mestring af alle items i et af domænerne. Den vægtede score er ikke justeret for alder og kan derfor anvendes til at beskrive funktionel status hos børn i alle aldre inklusiv dem, der er ældre end 7½ år. I rehabiliteringssammenhæng kan man anvende denne score til at evaluere fremgang/tilbagegang hos det enkelte barn Psykometriske egenskaber Reliabilitet Under færdigudviklingen af PEDI blev reliabiliteten undersøgt, herunder internal consistency (intern reliabilitet), inter-interviewer og inter-respondent reliabilitet (Haley, SM. et al, 1992). Internal consistency er vigtig at kende i forhold til skalaernes homogenitet og indbyrdes sammenhæng. Dette blev udregnet for skalaerne for funktionelle færdigheder og hjælpebehov ved brug af Cronbach s koefficient, hvor α = , hvilket svarer til en særdeles god internal consistency. Inter-interviewer reliabiliteten blev undersøgt både hos raske børn (n=29) og børn med funktionsevnenedsættelse (n=4) for skalaerne hjælpebehov og tilpasninger. Intraclass correlation coefficients (ICC) var henholdsvis ICC = i den raske gruppe og ICC = i gruppen med funktionsevnenedsættelser. Dvs. at reliabiliteten er høj, når forskellige personer interviewer forældrene. For at undersøge interrespondent reliabiliteten blev to respondenter interviewet (en forælder og rehabiliteringsteamet), og stikprøven bestod af 24 børn med funktionsevnenedsættelse. Der blev totalt opnået ICC = på alle tre skalaer. 20

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R)

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) CanChild Centre for Childhood Disability Research Helene Elsass Center udvikling og forskning Institute for Applied Health Sciences, Virtuel webtræning for børn og voksne med McMaster University, 1400

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007 Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007 Mette Gry Tind Lise Vestergaard Larsen Jette Poulsen Hold F04s - 7. semester Vejleder: Erna Rosenlund Meyer Denne

Læs mere

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Deltagelse fra AMPS FNE bestyrelsen: Mette Hedeboe AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen Referent: Mette Hedeboe Velkomst/Præsentation Forslag fra

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere