Persongalleriet i "Danmark til daglig":

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persongalleriet i "Danmark til daglig":"

Transkript

1 Lærervejledning Om programmet Danmark til daglig er et internetbaseret e-learning-program om kultur- og samfundsforhold i Danmark. Programmet er bygget op omkring domænerne: Hverdagsliv og medborgerskab Arbejde Uddannelse. Hvert domæne er inddelt i fem lektioner, og hver lektion er inddelt i scener, jf. oversigten. I "Danmark til daglig" formidles stoffet gennem en fiktiv familie, familien Skov. På en enkel måde og i et forholdsvis enkelt sprog introducerer de fiktive personer brugeren af programmet (i det følgende kursisten) til mangfoldige sider af det danske samfund. Persongalleriet i "Danmark til daglig": Hans og Marianne Skov samt deres to børn, Julie og Morten. Jacob Skov, som er Hans barn af første ægteskab, og hans italienske kæreste, Anna del Piero, samt deres lille søn Fru Skov, som er farmor og pensionist Sarah, som er Julies gymnasie- og barndomsveninde Irene Holm, som er familielæge Baldrian Oxholm, som er skolelærer Nouri Kamali, som er nabo, ven og ingeniør. Målgruppen Danmark til daglig henvender sig først og fremmest til voksne udlændinge, der har været i Danmark i forholdsvis kort tid. Programmet kan imidlertid også med udbytte anvendes af andre, der har lyst til at orientere sig om kultur- og samfundsforhold i Danmark. Kursisten skal have danskkundskaber svarende til minimum Danskuddannelse 1, modul 6, Danskuddannelse 2, modul 4 og Danskuddannelse 3, modul 3. og metode Danmark til daglig skal bidrage til at give kursisten en forståelse af, hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark, og hvordan det danske samfund fungerer. Danmark er som de fleste lande et mangfoldigt samfund, som repræsenterer mange forskellige politiske, sociale, kulturelle og religiøse holdninger og overbevisninger. Samfundet bygger samtidig på nogle grundlæggende værdier som demokrati, velfærd og ligeværd, frihed og ansvar for alle uanset køn, hudfarve og overbevisning. Det danske velfærdssamfund bygger på, at alle yder til fællesskabet efter bedste evne, bl.a. ved at uddanne sig, arbejde, betale skat og forsørge sig selv og sin familie. Programmet skal være med til at give kursisten en indsigt i sådanne forhold og en oplevelse af, at man som medborger har både pligter og rettigheder, at man har mulighed for at tage aktiv del i de demokratiske processer, og at det forventes, man gør det. side 1 af 18

2 Programmet skal også hjælpe kursisten til at løse nogle af de praktiske udfordringer i hverdagen fx at vælge en uddannelse eller at søge et job. Emnerne i programmet er gennem familien Skovs oplevelser præsenteret på en sådan måde, at der inviteres til eftertanke og refleksion. Det sker bl.a. ved, at kursisten opfordres til at sammenligne forhold i Danmark med tilsvarende forhold i det land, vedkommende kommer fra, og ved at opfordre kursisten til at forholde sig til de forskellige personers synspunkter og holdninger. I præsentationen af de enkelte lektioner nedenfor gives der under punktet inspiration til forberedelse af temaet og opfølgning i undervisningen. Der henvises i øvrigt til dokumentet Undervisning i kultur- og samfundsforhold på hvor der findes en metodebeskrivelse samt konkrete forslag til, hvordan undervisningen i kultur- og samfundsforhold kan tilrettelægges. Anvendelse "Danmark til daglig" kan benyttes når som helst og hvor som helst. Programmet kan benyttes af enkeltpersoner eller som et led i holdundervisning. Det kan benyttes i hjemmet, på virksomheder eller på sprogskoler. Det eneste krav er en computer, som er online. Da der udfolder sig en gennemgående historie omkring familien Skov, anbefales det at begynde med lektion 1, men det er også muligt at udvælge enkelte lektioner efter interesse. Der er ingen regler for, om en lektion skal gennemføres en, to eller flere gange. Det er ganske op til den enkelte kursist og dennes interesser og behov. Det skal understreges, at programmet kun introducerer til emneområderne og derfor ikke på nogen måde giver sig ud for at behandle de mange emner udtømmende. Der er efter de fleste lektioner henvisninger til relevante web-adresser, hvor kursisten kan finde yderligere information om emnet. Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet Medborger i Danmark og historiematerialet Historien bag Danmark på En scenes opbygning Programmet består af i alt 15 lektioner, som hver er opdelt i 5 eller 6 scener. Handlingen udspiller sig gennem realistiske animationer. Al indtalt tekst, der bliver speaket af figurerne i programmet, bliver også tekstet på skærmen. Alle scener er bygget op efter samme skabelon, så kursisten lettere kan overskue materialet og efterhånden føle sig hjemme i det. Scenestrukturen ser således ud: Dialog I en indledende dialog slås temaet an, og scenen bliver sat. Dialogen tager altid udgangspunkt i problemstillinger fra hverdagen. Eksempel: På datteren Julies gymnasium er der kommet regler for, hvilken påklædning skolen vil acceptere. Julie er utilfreds med reglerne og diskuterer dem med sine forældre. Overgang I en overgang efter dialogen får kursisten stillet spørgsmål, som ligger i forlængelse af dialogen. et med spørgsmålene er ikke at kontrollere, men at invitere til refleksion ved at knytte an til kursistens egne erfaringer og holdninger. side 2 af 18

3 Eksempel: Hvad er problemerne ved, at eleverne har udfordrende tøj på? Hvor meget kan eller skal skolen blande sig i fx elevernes påklædning? Monolog I den efterfølgende monolog præsenteres indholdet fra dialog-situationen på et mere generelt niveau. I det nævnte eksempel med Julies påklædning er det pointen at vise, at man skal acceptere og overholde de regler, der er vedtaget. Samtidig formidler denne monolog, at man i et demokratisk samfund har mulighed for at forsøge at ændre reglerne, hvis man er uenig. Øvelser Efter monologen kommer der interaktive øvelser. Der findes forskellige øvelsestyper. En øvelse kan fx være, at kursisten skal tage stilling til, hvordan man som borger kan være med til at påvirke demokratiet. Sigtet med øvelserne er ikke at kontrollere, om kursisten har forstået eller kan huske indholdet i monologen. et er derimod at invitere til refleksion og vække til eftertanke. side 3 af 18

4 Lektion 1: Familieformer Det er formålet at give kursisten et indblik i forskellige familie- og samlivsformer i Danmark. Emnet ses desuden i en historisk sammenhæng, så kursisten får en forståelse af, hvorfor familie- og samlivsformerne ser ud, som de gør i dag. Scene 1: Fra land til by Scene 2: Kønsroller Scene 3: Bryllup i Danmark Scene 4: Rettigheder ved ægteskab Scene 5: Ægteskaber i tal Scene 1 skitserer den udvikling, samfundet har gennemgået de sidste 100 år, og scene 5 slutter med en oversigt over indgåede ægteskaber og skilsmisser i dag. I mellemscenerne berøres kønsrolleproblematikken og de rettigheder, man fx har som forældre i dag. Lektionen lægger op til en diskussion, hvor kursisternes erfaringer kan inddrages, fx: Hvilken udvikling har det land, du kommer fra, gennemgået de sidste 100 år? Hvad har udviklingen betydet for familie- og samlivsformerne? I Danmark har kvinder og mænd formelt de samme rettigheder. Hvordan er det dér, hvor du kommer fra? Tror du, at kvinder og mænd generelt laver lige meget i hjemmet, selvom begge fx har arbejde? Hvorfor tror du, at flere og flere bliver skilt i dag - ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande? Flere informationer om emnet kan findes på side 4 af 18

5 Lektion 2: Kønsroller Det er formålet at give kursisten en forståelse af, hvordan ligestilling og demokrati kan fungere i en dansk familie, og at vise, at fx børneopdragelse og forældreansvar er et anliggende for begge forældre. Det er desuden formålet at vise, at forældre ofte søger at behandle og opdrage piger og drenge ligeværdigt. Scene 1: Familietyper Scene 2: Opgaver i hjemmet Scene 3: Regler for påklædning Scene 4: Fritid og lektier Scene 5: Unge og fest Lektionen begynder med at vise forskellige samlivsformer: Nogle er fx gift, andre lever en singletilværelse, og andre igen har børn uden at være gift. Lektionen afsluttes med, at kursisten skal tage stilling til, hvad familien Skovs teenagedatter skal have lov til i forhold til fest og alkohol. Undervejs i lektionen skal kursisten også være med til at fordele opgaverne i hjemmet og diskutere påklædningsfrihed med den 17-årige Julie, samt hvor lang tid Morten skal bruge på at læse lektier hver dag. Lektionen lægger op til en diskussion om holdninger, normer og værdier. I mange familier i Danmark har børnene fx frihed under ansvar. Det kan forholde sig anderledes i andre kulturer. I nogle kulturer er det utænkeligt, at unge bor sammen, inden de bliver gift osv. Det kan være tankevækkende at liste normer i forskellige kulturer op over for hinanden i relation til forskellige problemstillinger, og det kan være tankevækkende at foretage samme oplistning i forbindelse med et før og nu. Har kursisten oplevet kultursammenstød? I hvilke situationer? Hvad undrer eller har undret mest? side 5 af 18

6 Lektion 3: Demokrati Det er formålet med lektionen at give kursisten en forståelse af, hvordan demokratiet fungerer i Danmark. Med udgangspunkt i en konkret sag sættes der fokus på, hvordan demokratiet virker i praksis. Det vises, at man kan benytte sin grundlovssikrede ret til fx at ytre sig frit, til at demonstrere og til i sidste ende at gøre en forskel. Scene 1: Grundloven hvad er det? Scene 2: Hvordan fungerer demokratiet? Scene 3: Skriv et læserbrev Scene 4: Muligheder for indflydelse Scene 5: Politiske prioriteringer Scene 6: De politiske partier I første scene bliver kursisten introduceret til grundloven og dens betydning i hverdagen. I sidste scene beskrives de forskellige partier i folketinget. Udgangspunktet for midterscenerne er en konkret sag, hvor den lokale borgmester vil bygge byens idrætsanlæg om til et plejehjem. Gymnasiepigerne Sarah og Julie er modstandere af denne beslutning og skriver derfor et læserbrev til det lokale blad. Derved lykkes det dem at komme i dialog med borgmesteren. Lektionen inviterer til en diskussion om demokrati på forskellige niveauer: lokalt, nationalt og i europæisk sammenhæng. Med fordel kan diskussionen tage afsæt i en sammenligning mellem styreformer og muligheder for demokratisk deltagelse i forskellige lande. Hvor og hvordan kan man få indflydelse? Yderligere oplysninger kan findes på side 6 af 18

7 Lektion 4: Sundhed Det er formålet dels at give kursisten et indblik i det offentlige sundhedsvæsen og dels at rette søgelyset mod gode spise- og motionsvaner. Scene 1: Sundhedsvæsenet i Danmark Scene 2: At leve sundt Scene 3: Sundhed i skolen Scene 4: Børn og motion Scene 5: Hos lægen Scene 6: Ældrepleje Lektionens første scene indledes med, at farmoderen, fru Skov, bliver indlagt på hospitalet, men lektionen ender lykkeligt, eftersom hun bliver udskrevet igen i scene 6. I de mellemliggende scener sættes der fokus på motion og sund mad. Også konsekvenserne af en usund levevis belyses, hvilket faderen, Hans Skov, stifter bekendtskab med hos lægen i scene 5. Som forberedelse til emnet kan kursisterne fx indledningsvis tage en eller flere sundhedstest på I tilknytning til lektionen kan der fx sættes fokus på de hyppigste livsstilssygdomme, og hvad man kan gøre for at undgå dem. Også sund mad og motion er oplagte emner. Flere informationer findes på eller på side 7 af 18

8 Lektion 5: Fritid, ferie, medier Det er formålet at give kursisterne et overblik over centrale højtider og traditioner samt over fritids- og ferievaner i Danmark. Desuden beskrives bl.a. aviser og tv, og der sættes i sidste scene fokus på godt naboskab. Scene 1: Barnedåb Scene 2: Ferie Scene 3: Aviser og tv Scene 4: Begivenheder og helligdage Scene 5: Naboskab Lektion 5 begynder med en barnedåb og afsluttes med en scene om godt naboskab. I de mellemliggende scener sættes der fokus på forskellige ferieformer og på højtider og helligdage. Mulige diskussionsemner: Højtider og helligdage i Danmark og i andre lande. Erfaringer med godt og dårligt naboskab. Forstår man det samme ved godt naboskab i alle kulturer? Hvad er kursisternes erfaringer med deres naboer? Har de oplevet noget, de syntes var underligt, sjovt, anderledes, godt osv.? Hvordan er eventuelle problemer søgt løst? Medievaner. Yderligere informationer om medierne findes på eller på side 8 af 18

9 Lektion 6: Pligter og rettigheder Det er formålet at give kursisten et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Samtidig belyses retten til at modtage hjælp gennem det offentlige forsikringssystem og pligten til at opkvalificere sig, finde arbejde og forsørge sig selv. Lektionen fokuserer desuden på forskellige jobfunktioner og dette, at der i stadig stigende grad stilles krav om uddannelse og flere kvalifikationer. Scene 1: Selvforsørgelse at have et job Scene 2: Job og kvalifikationer Scene 3: Pligter og rettigheder på jobbet Scene 4: Sådan fungerer arbejdsmarkedet Scene 5: Pligter og rettigheder som ledig I den første scene beskrives betydningen af at have et job for den enkelte og for samfundet. Sidste scene handler om de pligter og rettigheder, man har som ledig. Undervejs bliver kursisten introduceret til en række forskellige job og jobfunktioner inden for såvel det offentlige som det private område. Kursisterne får også en introduktion til fagforeninger og fagforbund. Mulige diskussionsemner: Havde kursisterne job i deres hjemlande? Har kursisterne job i Danmark? Hvis ja: Hvad arbejder de med? Hvis nej: Hvad kunne de tænke sig at arbejde med? Er der forskel på pligter og rettigheder på arbejdspladser i Danmark og i andre lande? Er der forskel på pligter og rettigheder for ledige i Danmark og i andre lande? På findes der en række informationer om arbejde, arbejdsløshed, arbejdsmiljø, ansættelses- og opsigelsesvilkår m.m. Rettigheder og pligter som beskæftiget og ledig kan der læses mere om på Yderligere informationer om Dansk Arbejdsgiverforening findes på og om de store fagforbund 3F og LO på og side 9 af 18

10 Lektion 7: Skat og velfærd Det er formålet at fokusere på sammenhængen mellem skat og velfærdsydelser. Lektionen belyser Danmarks udvikling fra landbrugs- og industrisamfund til velfærdssamfund. Den private og den offentlige sektor beskrives. Der redegøres for skattesystemet og for, hvad skattekronerne går til. Målet er, at kursisterne skal se sammenhængen i, at Danmark er et skattefinansieret velfærdssamfund, som det kun er muligt at opretholde, hvis alle borgere bidrager til det ved at betale skat. Scene 1: Før og nu Scene 2: Det offentlige Scene 3: Det private Scene 4: At betale skat Scene 5: Velfærdsordninger i Danmark Lektionen indledes med en historisk beskrivelse af samfundsudviklingen de sidste 100 år. Dernæst bliver den offentlige og den private sektor introduceret. De sidste 2 scener sætter fokus på henholdsvis skattesystemet og velfærdsordninger. Som optakt til arbejdet med emnet kan kursisterne drøfte, hvor stor en procentdel af skattekronerne de tror, der går til fx uddannelse, sundhedssystemet, sociale ydelser, militæret mv. Forslag sammenlignes og diskuteres og sættes i relation til den faktiske fordeling. Kursisterne kan lægge et budget for udgifterne i deres egen kommune. Hvad skal pengene gå til? Hvad skal prioriteres, og hvad bliver der så ikke råd til? side 10 af 18

11 Lektion 8: Jobsøgning Det er formålet at vise, hvordan man kan finde ledige job, og hvordan man søger job. Scene 1: Ledige stillinger Scene 2: Skriv en jobansøgning Scene 3: Forbered en jobsamtale Scene 4: Jobsamtalen Scene 5: At blive forfremmet Lektionen beskriver indledningsvis, hvordan man som jobsøgende kan finde frem til ledige job. Scene 2 handler om at skrive en ansøgning og scene 3 og 4 om at gennemføre en jobsamtale. I sidste scene fortæller Marianne Skov, at det er lykkedes for hende at få et lederjob, bl.a. fordi hun sideløbende med sit arbejde har videreuddannet sig. I tilknytning til denne lektion kan den enkelte kursist fx udarbejde et cv og skrive forskellige eksempler på ansøgninger med udgangspunkt i annoncer, kursisten har fundet på jobportalerne. Jobsamtalen kan trænes som rollespil, og videooptagelser heraf kan danne afsæt for diskussioner om, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer en jobsamtale. Er der forskel på, hvordan man skriver ansøgning eller gennemfører en jobsamtale fra et land til et andet? Stillingsopslag kan fx findes på side 11 af 18

12 Lektion 9: Arbejdsformer Det er formålet at sætte fokus på personlige kompetencer og vigtigheden af, at man både er i stand til at arbejde selvstændigt og sammen med andre, fx i team. Det fremgår, at smidighed, fleksibilitet og samarbejdsevne er væsentlige egenskaber - både hos arbejdsgiver og lønmodtager. Scene 1: At være fleksibel Scene 2: At kunne samarbejde Scene 3: At have indflydelse Scene 4: At være leder Scene 5: At være pæn og serviceminded Den første scene handler om at udvise fleksibilitet: Julie Skovs chef ringer for at høre, om ikke Julie kan hjælpe med at tage en ekstravagt. De to efterfølgende scener drejer sig om teamsamarbejde. I de sidste scener skifter fokus en smule: I scene 4 følges Mariannes dag som skoleleder og i scene 5 Sarahs arbejde som tilkaldereceptionist. Mulige diskussionsemner: Hvilke arbejdsformer foretrækker kursisterne hver især? Hvorfor? Er der forskel på arbejdsformerne i Danmark og i andre lande? Er der forskel på, hvilke arbejdsformer man bruger mest i Danmark og i andre lande? Er der arbejdsformer i Danmark, som kursisterne ikke er vant til fra deres hjemlande? Hvilke personlige kvalifikationer synes kursisterne, er vigtigst? (I hvor høj grad) afhænger kravene til de personlige kvalifikationer af det enkelte job? Eksempler på krav til kompetencer kan findes på side 12 af 18

13 Lektion 10: Arbejdspladskultur Det er formålet at gøre opmærksom på flere sider af begrebet arbejdspladskultur. Arbejdspladsens julefrokost gives som et eksempel på en uformel, men vigtig og traditionsrig måde at mødes med kollegaer på. Der sættes fokus på sproget: Man skal spørge, når man er i tvivl, og fænomenet ironi i det danske sprog kan bruges på mange måder. Lektionen har desuden til formål at vise, at det er vigtigt at tage del i de kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, som arbejdspladsen arrangerer. Scene 1: Spørg, hvis du er i tvivl Scene 2: Ironi Scene 3: Kontakt med kollegaer Scene 4: Sociale arrangementer Scene 5: Du skal på personalekursus I scene 1 understreges det, at det er vigtigt at spørge, når man er i tvivl også selv om man måske ikke er så god til dansk. I scene 2 gives der eksempler på, hvad ironi kan bruges til. De sidste tre scener handler om godt kollegaskab. Mulige diskussionsemner: Har kursisterne oplevet situationer, hvor det danske sprog ikke har slået til? Anvendes ironi i kursisternes sprog og i givet fald i hvilke situationer? Hvad synes kursisterne om sociale arrangementer med kollegaer? Er det en god idé? Hvorfor (ikke)? Hvad ville kursisterne gøre for at komme ind på livet af deres kollegaer? Er der forskel på samvær mellem kollegaer i Danmark og i andre lande? side 13 af 18

14 Lektion 11: Uddannelsessystemet Det er formålet at give en introduktion til forskellige pasningsmuligheder til børn samt til skole- og uddannelsessystemet. Det er desuden et formål at vise, at læring gennem hele livet er afgørende for alle. Scene 1: Børneinstitutioner Scene 2: Muligheder efter grundskolen Scene 3: Valg af uddannelse Scene 4: Efteruddannelse Scene 5: Læring gennem hele livet Scene 1 omhandler børneinstitutioner. Scenerne 2 og 3 beskriver forskellige muligheder efter grundskolen og sætter fokus på valg af uddannelse. De to sidste scener handler om efteruddannelse og læring gennem hele livet. Mulige diskussionsemner: Bliver børn i kursisternes hjemlande også passet i børneinstitutioner, eller bliver de fleste passet hjemme? Sammenlign det danske uddannelsessystemet med andre landes. Hvad er fordelene/ulemperne ved de forskellige systemer? Synes kursisterne, at det er vigtigt at lære hele livet? Kursisten kan i forlængelse af lektionen søge yderligere oplysninger om det eller de felter, der har særlig interesse. Det kan fx være i forbindelse med valg af skole til børnene eller egne uddannelseseller efteruddannelsesønsker. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside På og kan kursisten bl.a. finde oplysninger om de tilbud, der er i den kommune, vedkommende bor i. side 14 af 18

15 Lektion 12: Grundskolen Det er formålet at give kursisten et indblik i den danske folkeskole, dens tilbud og de krav, der stilles til eleverne og deres forældre. Der sættes fokus på temaer som fx skole-hjem-samarbejde, medbestemmelse, lektier, kammeratskab og lejrskoleophold. Betydningen af forældrenes deltagelse undervejs i processen understreges. Scene 1: Folkeskolen Scene 2: Tilbud til elever og forældre Scene 3: Skole-hjem-samarbejde Scene 4: Undervisningen Scene 5: Socialt liv i skolen I scene 1 introduceres der til folkeskolen og dens formål. Scene 2 sætter fokus på de første klasser, indskolingen, og skolefritidsordningen, SFO. I tredje scene understreges vigtigheden af skole-hjemsamarbejdet. Fjerde scene handler om undervisningens indhold, og den femte scene beskriver sociale aktiviteter som børnefødselsdage og lejrskoleophold. Den danske folkeskole kan sammenlignes med skoler i andre lande. Hvilke kompetencer skal eleverne have, når de forlader skolen? Hvorfor er disse kompetencer vigtige? Hvilke opgaver har forældrene, og hvilke har skolen? Hvordan sikres det bedst mulige skole-hjemsamarbejde? Der kan læses mere om grundskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside side 15 af 18

16 Lektion 13: Unge og uddannelse Det er formålet at give kursisten en introduktion til uddannelsessystemet. Scene 1: Muligheden for at vælge Scene 2: Social- og sundhedshjælperuddannelsen Scene 3: Erhvervsuddannelser Scene 4: Gymnasiale uddannelser Scene 5: Videregående uddannelser I scene 1 skitseres de mange muligheder, unge har efter grundskolen. I scenerne 2 til 5 uddybes nogle af mulighederne: Sosu-uddannelserne, erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser samt de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Mulige diskussionsemner: Sammenlign de danske uddannelsestilbud til unge med uddannelsestilbud i andre lande. Er der mange, der uddanner sig i kursisternes hjemlande? Kursisten kan i forlængelse af lektionen søge yderligere oplysninger om den eller de uddannelser, der har særlig interesse. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside og uddannelsesguiden: side 16 af 18

17 Lektion 14: Voksen- og efteruddannelse Det er formålet at give kursisten et indblik i den vifte af muligheder, man har for at uddanne sig også som voksen: fra tilbuddet om at forbedre sine læse-/skrivefærdigheder på basalt niveau til at udbygge en akademisk uddannelse. Scene 1: Voksenuddannelsessystemet Scene 2: AMU-uddannelserne Scene 3: FVU og GVU Scene 4: VVU og HF-enkeltfag Scene 5: Diplom- og masteruddannelsen Scene 1 introducerer til voksenuddannelse generelt. I scenerne 2 til 5 bliver nogle af de forskellige uddannelser og kurser inden for voksenuddannelsessystemet introduceret og gennemgået: AMUuddannelserne, FVU og GVU, VVU, HF-enkeltfag og diplom- og masteruddannelser. Mulige diskussionsemner: Sammenlign uddannelsestilbud for voksne i Danmark med uddannelsestilbud for unge i andre lande. Kursisten kan i forlængelse af lektionen søge yderligere oplysninger om den eller de uddannelser, der har særlig interesse. Der kan læses mere om voksenuddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside på uddannelsesguiden: og på som beskriver forskellige jobfunktioner og de uddannelsesmæssige krav hertil. side 17 af 18

18 Lektion 15: Uddannelse, før og nu Det er formålet at give et indtryk af de skiftende krav til arbejdskraftens kvalifikationer gennem en beskrivelse af før og nu. Desuden rettes søgelyset mod kvinder, arbejde og uddannelse. I materialets sidste scene sættes kursisten i gang med informationsøgning på uddannelsesguiden Scene 1: Kompetencer før Scene 2: Kompetencer nu Scene 3: Kvinder og uddannelse Scene 4: Erhvervs- og uddannelsesvejledning Scene 5: Scene 1 viser, hvilke kompetencer der primært var brug for tidligere, og scene 2 viser, hvilke kompetencer der primært er brug for i dag. Den tredje scene handler om kvinder og uddannelse, før og nu. Scene 4 viser bl.a., hvilke muligheder der er for at få vurderet og godkendt en udenlandsk uddannelse i Danmark. I scene 5 sendes kursisten på nettet for at søge informationer om job og uddannelse. Mulige diskussionsemner: Har kravene til kompetencer også ændret sig gennem tiden i kursisternes hjemlande? Sammenlign fordelingen af kvinder og mænd på uddannelser i Danmark med fordelingen i andre lande. Kursisten kan i forlængelse af lektionen søge yderligere oplysninger om den eller de uddannelser, der har særlig interesse. Der henvises til jobportalerne og og som beskriver forskellige jobfunktioner og de uddannelsesmæssige krav hertil, samt uddannelsesguiden side 18 af 18

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere