Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd"

Transkript

1 Forum for offentlig topledelse Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd Prisopgave/juli 2004 Mads Ole Dall og Klaus Bakdal 1

2 Indholdsfortegnelse PROLOG... 3 HÅBET...3 KAPITEL DEN OFFENTLIG VIRKSOMHEDS SELVFORSTÅELSE OG GRUNDDILEMMA...5 Det politiske domæne...5 Det faglige domæne...5 Det ledelsesmæssige domæne...6 Nyt terræn for topledelse?...6 Hvad med selvforståelsen?...7 KAPITEL BARRIERERNE OG HVORDAN DE HÅNDTERES I DAG?...9 Organisatoriske barrierer Styringsmæssige barrierer Kommunikative barrierer Relationelle barrierer i ledelsesmiljøet Kompetencemæssige barrierer hos topledelsen KAPITEL NYE VEJE I DEN OFFENTLIGE VIRKSOMHED Erfaringer fra virkeligheden Organisering fremmer forståelsen Den ny virksomhedsleder Offensive netværk...18 Den politiske organisering Topledelse i nye omgivelser Topledelsesteam med to stabe TOPLEDERENS NYE REDSKABER - EN PEJLING...22 Tilbage til styringen og helheden?...23 Afrunding

3 Prolog Håbet Håbet med besvarelsen af denne prisopgave er at levere en udfordrende nytænkning af, hvordan fremtidens offentlige virksomhed kan håndtere koblingen mellem det politiske, det ledelsesmæssige og det faglige domæne, som tre hjertekamre i den offentlige produktion af ydelser, service og myndighed. Timingen er fremragende. Strukturreformen åbner en enestående adgang til at afprøve og eksperimentere med idéer til nye måder at forene det politiske, ledelsesmæssige og faglige domæne. Tilmed står vi i en situation, hvor netop en konstruktiv forening heraf måske også rummer svarene på en lang række af de udfordringer, som presser megen offentlig virksomhed op mod muren. Her kan blot nævnes finansieringklemmen, den øgede kompleksitet og ikke mindst den eksponentielt stigende hastighed, hvormed den offentlige virksomhed påvirkes af omverdenen - nationalt som internationalt. Den offentlige virksomhed forventes at kunne reagere kompetent i samme tempo som udviklingen i resten af det globale samfund. At dette har ganske meget med topledelse at gøre, vender vi straks tilbage til. Som prisopgaven er formuleret, ligger der en antagelse om, at det er selve barriererne mellem de tre domæner, som er problemet. Sat på spidsen bebuder opgavens formulering: Lokalisér og dianosticér barriererne i kommunikationen og relationen mellem domænerne og giv dernæst konkrete bud på, hvordan barriererne kan fjernes. Opgaven er at ligne med mineryderens: Find minerne og detonér dem, så vi kan komme til at bevæge os frit og arbejde uden fare for liv og lemmer. Begav vi os blindt ud i opgaven ville denne således være: Fjern barriererne så vi kan få produktionen til at glide mere smertefrit, rationelt og effektivt! Antagelsen (for)fører os imidlertid let til at fokusere (analysere og udvikle) alene på relations- og kommunikationsaspektet de tre domæner imellem. Men antagelsen og den vej, der anviser er os for snæver og for lidt kraftfuld. Nok skal antagelsen om betydningen af domænernes indbyrdes barriere være i spil, men den er langt fra tilstrækkelig. Megen tillid har vi heller ikke til at nye og selv nok så raffinerede styringsmetoder og elegante ledelseskoncepter evner at overvinde barriererne. Det har været forsøgt, og vi tror ikke længe på, at det er nok at gøre mere af det gamle. Vores hovedtese er derimod: 3

4 Skal der ske en radikal fornyelse af selve koblingen mellem domænerne, så er det helt vitalt at bringe hele organisationen og dens selvforståelse i spil - det gælder ikke mindst topledelsens selvforståelse! Barriererne er både strukturelt og kommunikative/processuelt betingede. Vi har med andre ord ikke fantasi til at forestille os, at barriererne kan nedbrydes uden, at vi skaber en ny organisation, hvor de ikke længere får næring. Hvad vi altså vover at sætte på spil her, er en udfordring og nytænkning af de tre domæners selvforståelse, position og iscenesættelse - krydret med nye måder at skabe relationer og kommunikere på imellem disse. Sagt på en anden måde, så skal mindst følgende felter i spil for at overvinde barriererne og de dilemmaer, de hviler på: Organiseringen af den offentlige produktion, service og myndighedsudøvelse Styringen af den selvsamme produktion Ledelsestænkningen - især topledelsens funktion, positionering og selvforståelse Vi vælger altså at flyve højt, og lover at lande et sted næsten uden miner - men til gengæld i et ukendt terræn, som først skal til at anlægges og opbygges. Vores håb er, at besvarelsen er tilstrækkelig tydelig og konkret i sine billeder og anvisninger til, og at nogen tør tage med på flyveturen og efterfølgende har lyst til at være med til praktisere og afprøve idéerne på landjorden. Formålet er at frisætte energi, engagement og innovationsevne i kraftfulde offentlige virksomheder. At sætte den bevægelse i gang kræver modig og ikke mindst sublim topledelse. Over de følgende sider skriver vi os frem til konkrete bud på, hvori denne nytænkning kan består. Så spænd hjelmen og nyd en flyvetur over både velkendte og nye landskaber. 4

5 Kapitel 1 Den offentlig virksomheds selvforståelse og grunddilemma hvordan kan politikerne finde på - på tværs af alle vore erfaringer og argumenter - at træffe en beslutning som er så katastrofal en forringelse af kvaliteten i opgaveløsningen og dermed dårligere service for borgerne, råber de fagprofessionelle. nu må de medarbejdere snart forstå og acceptere at det er os der er valgt til at træffe beslutningerne - også de upopulære - og forpligtet til at få budgetterne til at nå sammen og i øvrigt lægge kursen, svarer politikerne igen! Problemstillingen er velkendt og midt i dette spændingsfelt - som ikke just oser forståelse og af anerkendelse - står topledelsen med den hovedopgave at få disse to grundpositioner til at nå sammen, så færrest muligt lider nederlag og mindst energi, derfor drænes. Beslutninger om rammer og retning for den samlede organisation skal forankres politisk (opad) og implementeres fagligt (nedad). Det er toplederens opgave og dilemma. Jo færre barrierer for denne manøvre jo mere succes for topledelsen! Men allerførst tilbage dilemmaets arnested - domænernes forskellighed og indbyrdes afhængighed. Det politiske domæne Den politiske aktør - folketing, byråd, amtsråd og udvalg - er forankret og legitimeret i demokratiet som et ufravigeligt fundament. Altså idéen om at beslutninger om samfundets udviklingsretning og prioriteringer af indsatser og ressourcer skal afspejle befolkningens vilje gennem frie valg af netop politikere, der kan repræsentere den vilje. Det politiske rationale og ræsonnement er derfor magten til at vælge værdier og udviklingsretning for sit politiske terræn (kommune, amt, stat) og træffe beslutninger, der fremmer eget værdisæt. Gerne på et oplyst og fagligt grundlag - men ikke først og fremmest. Værdier og interesser kommer før den faglige indsigt og saglighed - hvad der netop er afgørende i vores sammenhæng. Magten, værdisætningen og udviklingsretningen er således et vitalt og legitimt motiv og incitament i det politiske domæne. Politikerens perspektiv er, at det gode er det, der støtter min ideologi, mine værdier og min mulighed (magt) til at sætte dem igennem og realisere dem. Det faglige domæne Som fagprofessionel i en offentlig organisation - er den enkeltes identitet koblet snævert sammen med og begrundet i indsigt og viden på et bestemt fagfelt, der kan omsættes til et 5

6 subjektiv set meningsfuldt produkt, hvad enten der er tale om egentlig produktion, sagsbehandling, service eller myndighedsudøvelse. Den enkeltes motiv og incitament er således at kunne levere et fagligt kompetent, idéalt kvalitetsprodukt. Indsigt, viden, nytte og kvalitet er rationalet, som bærer fagpersonen i organisationen. Det gælder som fagperson og som profession! Fagpersonens perspektiv er, at det gode er det, der støtter, nærer og værdsætter min faglighed og mine muligheder for at realisere mig fagligt og personligt. Det ledelsesmæssige domæne Dette domæne rummer flere delterritorier (ledelseslag), hvis indbyrdes relation og samspil kunne udgøre en helt selvstændig relevant diskussion i forhold til den offentlige organisations indre dynamik og barrierer (se senere om barriererne i ledelsesmiljøet ). Fokus her er topledelsen, hvis ræsonnement og legitimitet er at koble det politiske domæne med produktionens domæne (det faglige) i en funktionsdygtig og styrbar helhed. Hermed er topledelsen installeret i en position, hvis fornemste opgave og mening reelt er at forbinde to (næsten) diametralt modsatrettede - men begge nødvendige og legitime - rationaler i den offentlige organisation: Det politiske og det faglige - som både hinandens forudsætninger og modpoler! Topledelsens eksistensberettigelse er således begrundet i kravet om samspil mellem det politiske og det fagprofessionelle domæne. De bærende værdier og redskaber i kampen for at leve op til dette krav bliver styring, kontrol, effektivitet og overblik. Toplederens perspektiv er, at det gode er det, der godt for virksomheden som et hele, og som støtter og udvider mine muligheder for skabe resultater, overblik og sammenhæng. Nyt terræn for topledelse? I den ovenfor præsenterede definition af tro hovedaktører i den offentlige virksomhed ender vi således op med to grundpositioner - den politiske og den faglige - den værdifordelende og den produktive. Forskellen mellem dem kan hverken snakkes, trylles eller ledes væk. Den er der og skal være der, fordi den er en del af et langt større valg, som er truffet - nemlig et ønske om en offentlig virksomhed og produktion af en vis størrelse og omfang, som hviler på et demokratisk grundlag. Mellem de to skarpt optrukne positioner har topledelsespositionen en ganske anderledes - ikke eksistentiel - karakter. Ikke at topledelse kan undværes, men måden og rammerne for dens udfoldelse er defineret af de to øvrige positioner og deres samspil. Lidt udfordrende udtrykt: Hvis politikere og fagfolk kunne finde ud af at tale sammen, så var der sådan set ikke 6

7 brug for meget mere topledelse, end et par veludviklede it-baserede styrings- og informationsprogrammer kunne klare. Dette synspunkt kan på den anden side have ganske provokerende og dybtgående implikationer, som rammer ind i, hvad offentlig topledelse fremover kan (og måske bør) udvikle sig i retning af. Lad os dog først kaste et kort blik på, hvordan topledelsens selvforståelse tager sig ud i sin allermest moderne og excellente form, beskrevet i oplægget Dynamik og dilemma - debatudspil fra tænketanken om Public Governance. Hvad med selvforståelsen? Tænketanken Public Governance spiller i sit debatoplæg ud med en skarp scanning af de spændingsfelter offentlig topledelse i dag befinder sig i og indkredser på saglig vis de udviklingsbehov, spændigsfelterne kalder på. Mest interessant i vores sammenhæng er det imidlertid, at lige så fremragende analysen tager sig ud, lige så meget glimter den ved fraværet af selvudfordring i de anvisninger og idéer som fremlægges. Altså manglende refleksion over sig selv som fænomen - topledelse - på distance. Derved mangler blikket for at ændre ved de antagelser - urørlige fikspunkter - man taler ud fra, men netop undgår at stille spørgsmålstegn ved. Måske er det krav også for meget forlangt. Udsigten til, eller blot risikoen for at save den gren over, man selv sidder på, kan afholde selv nok så robuste ledere fra at eksperimentere fór frigjort. Men uden at antyde slet skjulte motiver, så er det velkendt fra læringsteorien, at netop reflektionen over egen position ofte rummer blinde pletter - som gør selvreferencen for kraftfuld. Næsten som at løfte sig selv ved håret! Hvad er det da tænketankens deltagere peger på som strategien for fremtidens offentlige topledelse? Den vigtigste nyskabelse er, at topledelsen fremover skal være langt mere faciliterende og coachende ned i organisationen. Der lægges således et udbredt implementeringsfokus. Topledelsen skal dog fortsat være nøglefigur i det politikforberedende arbejde. Ikke uden betydning giver topledelsen ydermere sig selv den (nye) opgave at udvikle og iscenesætte helt nye måder at etablere politiske fora (demokratiske processer) mellem valgte og befolkning. Antagelig ud fra en ønske at kunne fastholde legitimiteten i den politiske beslutninger. Endelig skal topledelsen indtage refleksionens fortrop og være den risikovillige generator i organisationen. Her påberåber tænketankens deltagere sig behovet for, at topledelsen udvikler sine kommunikative evner som det nærværende, autentiske og storytellende samlingspunkt. Alt sammen over i de klassiske dyder for god topledelse som strategi, styring etc. Topledelsen står endnu engang tilbage som det uovervindelige og kraftfulde samlingspunkt! Noget af en mundfuld - tør siges. Er succesopskriften for offentlige virksomhed, at topledelsen blot skal blive endnu dygtigere, tilegne sig endnu flere færdigheder, og udvikle 7

8 endnu mere talentfulde redskaber og metoder. Det er fristende at tro på, at fortællingen går i opfyldelse, hvis blot vi fortæller den på ny og højt nok, så alle kan høre den. Vores erfaring fortæller med klar røst, at det er en grænse, hvad et enkelt menneske kan rumme, hvor kapabelt det end er istand til at udfolde sig. Alle kan blive bedre, men fortællingen anviser en vej, som vi anser for at have en kort levetid. Den rækker ikke langt nok ud i fremtiden. Der udvises en prisværdig ansvarlighed, men det grænser til det selvovervurderende. Løsningen kan ikke alene hvile på topledelses format og kreativitet. Der skal flere facetter og aspekter af den offentlige virksomhed i spil for at overvinde barriererne og bringe de tre domæner tættere sammen. Der er netop vores påstand og det perspektiv, vi i denne prisopgave skriver os ind. Topledelsen skal nytænke sin rolle, position og funktion. Dette må ske med afsæt i en ny måde at forstå, hvordan politik skabes (beslutninger træffes) og produktion faciliteres (resultater skabes). Men inden vi når så langt, så lad for en stund vende blikket mod et mere præcist billede af, hvilke barrierer vi taler om og hvordan de i dag spiller ind i megen offentlig virksomhed. 8

9 Kapitel 2 Barriererne og hvordan de håndteres i dag? Med skærpet bevidsthed om de tre domæners eksistens - ofte defineret som et problem eller en forhindring - har stort set alle offentlige organisationer i dag frygtsomt valgt at organisere sig således, at den direkte nærkontakt mellem det politiske og det faglige er reduceret til et minimum. Et minimum hvis omfang er styret alene af det politiske behov for og ønske om at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Politikerne har krav på tilstrækkelig pålidelig viden og dokumentation om forhold, faktorer og konsekvenser, så de kan træffe beslutninger, der ligger i konsistent forlængelse af eget politiske ståsted. I forhold til det politiske niveau er fagpersonens opgave i denne tradition og organisationstænkning alene at oplyse og klæde politikerne på til at træffe beslutninger om værdi og resourcefordeling. Fagpersonen er i denne forstand defineret i en ensidig relation til det politiske domæne. Herudover er de politiske og faglige domæner adskilte - såvel organisatorisk som ledelsesmæssigt - det sørger topledelsen for. Det er netop en del af topledelsens selvforståelse at holde kombatanterne på afstand af hinanden. Hermed er spændingsfeltet - til tider slagsmålet - imidlertid etableret mellem to domæner, som ikke må mødes, fordi der i organisations- og ledelsestænkningen ligger en antagelse om, at det er ustyrligt. Der er ganske enkelt ikke tillid til eller erfaring med, at det er muligt at etablere en berigende, produktiv og inspirerende kontakt mellem aktører fra de to domæner. Dertil er deres funktion og opgaver i organisationen fór forskellige - hedder det sig! Politikere og fagprofessionelle er på denne måde henvist til at råbe til hinanden - og de gør det - ude af stand til at forstå og anerkende, endsige respektere, hinandens position. Positionsegoismen er fremherskende, og i den afgrund der er mellem de to domæner forsvinder dagligt mængder af energi, engagement, idérigdom, effektivitet etc. Det kan både politikere, ledere og fagprofessionelle berette ulykkelige historier om. Vi vurderer, at denne afgrund først og fremmest er strukturelt betinget. Det ligger så at sige i kortene - i den måde vi har indrettet vores offentlige virksomheder på - at spændingsfeltet bestandigt bliver reproduceret. Men konflikten og barrieren er også næret af de kvaliteter og kompetencer, som offentlige topledere rekrutteres på i dag. Som en god kollega har udtrykt det, her frit genfortalt: bortset fra færøske fiskere, er danske topledere den mest homogene socialgruppe jeg er stødt på: De siger at samarbejde er vigtigt - men har det bedst med selv at bestemme 9

10 De fortæller at dialogen er afgørende for organisationen - og holder enetaler De opfordrer til stor grad decentralicering og uddelegering - men har det bedst med at tingene bliver som de selv mener. Det er naturligvis en grovkornet karakteristik - heldigvis med et slet skjult ironisk anslag. Men også en iagttagelse som giver anledning til eftertanke om hvilke kompetencer, der fremover skal til for at levere solid offentlig topledelse, der formår at skabe et konstruktivt samspil mellem det politiske og fagprofessionelle domæne. Behovet for at facilitere samspillet skærpes fordi politikernes behov for at være vidende og oplyste stiger voldsomt i takt med øget samfundsmæssig kompleksitet. Deres succes som politikere afhænger i stigende grad af pålidelig information og indsigt, og den kan som oftest kun hentes fra driftsorganisationen. Konklusion: Politisk succes bliver på denne måde næsten symbiotisk forbundet til de fagprofessionelle miljøer - dybt afhængige af dem. Symbiosen rummer både faldgrupper og åbner for nye perspektiver. Mistilliden til og utrygheden ved at bringe det politiske og fagprofessionelle lag tættere sammen er imidlertid ganske velbegrundet. En ny symbiose mellem disse kan i værste fald føre til en total skævvridning af hele den offentlig produktion og umuliggøre styring, fordi parterne - uden hensyn til helheden - går målrettet efter at optimere egen position og muligheder. Der er således god grund til at spidse ører, når fagprofessionelle foreslår - og det sker med hævet stemme i disse år - at de ønsker direkte kontakt med polikerne. Her i ligger implicit; så politikerne kan bringes til at indse det fagligt fornuftige og indiskutable i at prioritere lige netop mit særlige fagområde. Denne - efter vores opfattelse - ganske naive, ureflekterede og uansvarlige idé, hviler på forestillingen om, at det politiske og faglige domæne har samme rationale. Det er imidlertid ikke tilfældet, hvorfor ethvert forsøg med dette motiv næsten kalder på ballade. Fraværet af ønsket om at forstå og anerkende modpartens perspektiv er åbenbart! Frem for alt handler hånd-i-hånd-øvelsen netop ikke om, at den ene position skal overbevise den anden, men nysgerrigt lade sig berige, inspirere og engagere. Hermed åbnes også til det perspektiv og de muligheder, som et konstuktivt samspil giver adgang til, og som vi ønsker at argumentere os ind i. Vanskelighederne til trods, er tiden inde til at gøre op med antagelsen om at adskille det politiske og fagprofessionelle domæne. Et opgør - som ud over erkendelsen - også rummer et opgør med de barrierer, som er med til at fastholde det gamle paradigme. 10

11 Organisatoriske barrierer Den første barriere får vi øje på i den hierarkiske ledelsestruktur og forvaltningsopdelte administration. Trods 20 års ihærdig udviklingsarbejde er denne stadig dominerende i megen offentlig virksomhed. Hierakiet hæmmer frit flydende viden, tanker, idéer, inspiration og udveksling vertikalt i organisationer - mellem politik og produktion. Sprog, tænkning og billeder gennemtrænges af en magtfuldt teknokratfaglighed, og mister på den måde både værdi og genkendelighed hos de primære ophav: Enten politikere eller fagprofessionelle. Tilmed vanskeliggør forvaltningsopdelingen en bevægelse og kobling på tværs i organisationen. Den forvaltningsopdelte organisation fremmer sektortænkning centralt og stimulerer suboptimering decentralt. Styringsmæssige barrierer Den anden barrierer er den manglende kobling mellem drift og udvikling af styrngsprincipper. De styringsredskaber, som vinder fodfæste i dag (balanced scorecard og tilsvarende koncepter for check på de mange bundlinier), er udviklet af velmenende styringsoptimister. De spejler tilmed et styring- og kontrolbehov, som helt overvejende er hentet i topledelsens domæne og rationale. Den manglende kobling til et driftperspektiv indebærer imidlertid, at der konstant produceres gnidninger og irritation mellem topledelse og driftenheder. Hvad er meningen og hvad skal det bruges til, bliver der i bedste fald sagt - i værste fald kun tænkt - decentralt. Tilmed peger meget på, at denne form overstyring som nogen vil betegne det som, er med til at undergrave tilliden i organisationen og en livsnerve i organisationen er truet. Hertil bidrager i øvrigt også den vildtvoksende evalueringsmani, hvor alt skal måles, vejes og dokumenteres før det kan tillægges værdi. Og netop den trang er med til at blokkere organisationens indre energiforsyning. Forstillingen om det totale overblik og muligheden for at styre hviler på en diskurs, som kompleksiteten og forandringshastigheden imidlertid for længst har revet tæppet væk under. nu mangler vi e.i. topledelsen - blot at udvikle nye mentale billeder af egen rolle og funktion, som matcher den nye diskurs. Det er hårdt arbejde. En udvikling der bygger på skiftet fra bureaukratisk og strategisk kontrol - til normativ kontrol! Kommunikative barrierer Den asymmetriske og ofte én-vejs-kommunikerende forbindelse mellem politikere og fagprofessionelle er den tredje barriere, der skal gøre op med. Én-vejs-kommunikationen findes i langt de fleste offentlige virksomheder og fremmer sikkerhedsadfærd, påpasselighed og formelle relationer. Ikke mindst de former hvorunder kontakten udspiller sig er hæmmende for en frit fyldende udveksling og undersøgelse af viden, synspunkter, 11

12 muligheder etc. Alle de fortællinger, der trives i fagprofessionelle miljøer om ignorante og uvidende politikere, vidner herom. Mistilliden har gode vækstvilkår. Hertil kommer de sproglige barrierer og forskelle i perspektiver, der reelt eksisterer mellem de to domæner. Fremfor at udvikle nye måder at mødes og nye måder at udveksle viden, spørgsmål og erfaringer, har mange offentlige virksomheder fastholdt og rendyrket notatet, indstillingen og vurderingen af et sagskompleks i stive og et ofte juridisk inspireret korrekthedskodex. Formalisering og skriftlighed antages således at slå bro over kløften. Som fremmede og til tider vagtsomme og fjendtlige mødes politikere, ledere og fagprofessionelle således i et gold og bart ingenmandsland for at udveksle nødvendig viden og information. Det er rammer, der Ikke just befordrer en levende, anerkendende og konstruktiv kommunikation. Relationelle barrierer i ledelsesmiljøet En væsentlig barriere, der skal overmandes, er det ofte manglende offentsive ledelsesmiljø. I den offentlige virksomhed eksisterer ofte en ledelestriade mellem topledere, systemledere og driftledere. Systemlederne skal her forstås som det lag af ledere/fagprofessionelle i organisationen, hvis opgave er at få produktion og styring til at fungere så gnidningsfrit og effektivt som muligt. I en offentlig organisation er dette ledelseslag typisk positionéret mellem top og driftledere med det særlige perspektiv at optimere styring, forsynings og kommunikationslinierne mellem det centrale og decentrale niveau. Fra organisationsteorien ved vi, at et tillidsfuldt og reflekterende samspil mellem disse tre ledelseslag er en afgørende faktor for organisationens evne til udnytte sin kapasitet og innovationsevne. Udviklingen af et offensivt og lærende ledelsesmiljø er hermed sat på dagsordenen, som en væsentlig forudsætning for at integrere og værdsætte det politiske domæne i organisationen. Topledelsens evne til at lede, udvikle og coache egne ledere bliver i denne forstand en efterspurgt kvalitet i de kommende år. Kompetencemæssige barrierer hos topledelsen Den sidste barriere, som kræver opmærksomhed, hvis det skal lykkes det fagprofesionelle og det politiske domæne at mødes, er topledelsens evne til at iscenesætte og designe rammer for samtaler, dialoger, scenarier, refleksioner, møder og undersøgelser. Hertil kommer en ikke uvæsentlig kvalifikation, nemlig at have næse for at stille de rigtige spørgsmål, og i langt højere grad end tilfældet er i dag tåle at overlade svarene til politikerne henholdsvis de fagprofessionelle i driften. Netop disse talenter og færdigheder har imidlertid ikke stået højt på rekrutterings-firmaernes hitliste over spidskompetencer hos offentlige topledere. Snarere har opmærksomheden 12

13 samlet sig om kvaliteter som entrepeurship, karisma, beslutning- og handlekraft, analytisk format og politisk tæft. Situationen efterlader naturligt nok både topledelsen og hele organisationen i en spændt tilstand mellem politik og produktion, fordi de proces- og faciliteringskompetencer, der efterspørges, ikke - eller kun i afmålte mængder - er til stede hos topledelsen i dag. Det fører os hen til idéen om et nyt grundlag at rekruttere topledere på fremover, og desuden at eksisterende topledere får behov for at udvikle proces- og kommunikations-færdigheder som kommende spidskompetencer, og ikke blot som en påfyldning over i alle de andre færdigheder. Der er tale om en prioritering og dermed også et fravalg. En ganske interessant men formentlig også vanskelig opgave, fordi mange topledere har det selvbillede at være nået - ja netop til toppen. Og hvor er så incitamentet til fortsat (selv-) udvikling - efter et langt og stræbsomt arbejdsliv? 13

14 Kapitel 3 Nye veje i den offentlige virksomhed Konsekvenserne af ovenstående barrierer er velkendte: Mellem det politiske, det ledelsesmæssige og faglige perspektiv udvikles en slags bermudatrekant, der synes i stand til at opsluge uanede mængder af energi, indsigt, idérigdom, innovationskraft, begejstring, motivation og mod. Opgaven er derfor at bygge broer, skabe nye koblinger og udvikle nye spilleregler, der evner at forbinde det politiske og det produktive på helt nye og konstruktive måder. Pålidelighed og troværdighed er vitale begreber i denne skabelsesproces. Opgaven er i udgangspunktet topledelsens. Det er herfra initiativet må komme, og ikke mindst modet til at tro på at det er muligt! Vi har tidligere antydet, at barrierertænkningen i sig selv er for begrænsende: Det er ikke tilstrækkeligt at betragte barriererne som dæmninger, der kan fjernes, så kommunikationen flyder frit og ubesværet mellem det tre domæner. At bygge bro - fremfor at grave grøft - mellem de tre domæner sker mest effektfuldt i en intim kobling mellem at nytænke såvel organisering og styring som roller og kompetencer i fremtidens offentlige virkomhed. I dette kapitel vil vi beskrive og argumentere for et sådant nyt offentligt produktionsdesign, hvor den bærende idé er at bygge en given offentlig virksomhed op på et fundament af mindre produktionsenheder (driftenheder) og dernæst koble dem sammen på en nye måde: 1. Alle produktionsenheder er udstyret med en virksomhedsleder, der refererer direkte til direktør eller direktørgruppe. Virksomhedslederne har al ansvar for resultater, kompetencer, personaleledelse og udvikling af produktionen. 2. Den politiske proces fornyes gennem et tættere samspil med driftenhederne gennem dokumentation, dialog og inspiration til den politiske beslut-ningsproces, og gennem en vitalisering af det demokratiske møde mellem politikere og borgere, netværk og interessenter. 3. Topledelsen er primært faciliterende og koordinerende både i forhold til driftenhederne og i forhold til politikskabelsen og imellem disse. Men allerførst en smagsprøve fra den virkelige verden på, at der allerede gjort erfaringer som idémæssigt er i tæt familie med vores overvejelser. Erfaringer fra virkeligheden 14

15 Én af de offentlige virksomheder, som har erfaringer med at gå nye veje i forsøget på at udvikle en handlekraftig, effektiv og tilpasningsdygtig organisation, og ikke mindst en ny relation mellem produktion, ledelse og politik, er Nakskov Kommune. Oven en 10 årig periode har de eksperimenteret med og forfinet et nyt ledelses- organisations- og styringsgrundlag. Kommunens fundament er grundloven, som de kalder den. Formålet med den lokale grundlov er: At skabe en klar ansvarsfordeling og kobling mellem den politiske ledelse og driftorganisationen At give fuld økonomisk og faglig decentralisering af alle borgervendte opgaver At skabe korte beslutningsveje At optimere resourceanvendelsen At skabe høj grad af bruger og medarbejderindflydelse At skabe sammenhæng mellem mål og ressourcer Bag disse fine formål ligger en erfaring med, hvad der skaber velfungerende organisationer, der formår at forene høj grad af effektivitet med kvalitet i opgaveløsningen og trivsel hos medarbejderne: Større råderum til den enkelte leder og medarbejder Øget ansvarlighed og forpligtelse Fokus på engagement og motivation Inddragelse og mulighed for at påvirke beslutninger og idéudvikling Praktiseret tillid For at indfri disse formål og give de bedste betingelser for at efterleve intentionerne, har de opbygget en organisation, som hviler på følgende to platforme: 1. Den politiske ledelse tager sig helt primært af at formulere overordnede visioner og overordnede prioriteringer samt sektormålsætninger, mens driftenenhederne har det suveræne ansvar for at omsætte disse til produktion af service, produkter og myndighed. Der skal således være en markant og respekteret ansvarsfordeling, men mellem politik og drift, støttet af en løbende strategisk og informerende kobling mellem politik og produktion gennem dialogmøder og virksomhedsplaner. Sager til politiske behandling forberedes og fremsendes direkte fra driftenhederne til politikerne. 15

16 2. Driftorganisationen er bygget op i to ledelseslag: En direktion med direktør og to vicedirektører samt 28 virksomhedsledere af driftenheder, som har fuld decentralisering - altså fuldt råderum indenfor de mål og rammer, som byrådet har vedtaget. Der findes intet administrativt filter, ej heller forvaltninger, men alene fire stabsenheder, som servicerer og rådgiver direktion og driftenheder. Udover drøftelser af virksomhedsplanerne - der udgør det lokale styrings- og ledelsesgrundlag - er der opbygget en ledelsesorganisation af direktører og virksomhedsledere, som mødes jævnlig. Organisering fremmer forståelsen Sådan ser Nakskov Kommunes organisation ud på papiret - en ganske modigt forsøg på at realisere de tanker om modernisering af kommunal virksomhed, som allerede blev formuleret i 1980 erne. Et er imidlertid at vedtage smukke og velmente hensigter. Et ganske andet er at efterleve dem og få dem til at virke i praksis. Enhver medarbejder, leder eller politiker ved nemlig, hvor vanskeligt det kan være at realisere drømmene - fordi så mange interesser, vaner, rutiner, magt, status og måske ubetænksomhed står i vejen. Derfor er det interessant at undersøge, hvordan organisationen virker i praksis, i et forsøg på at afdække nøglefaktorer, der får eksperimentet til at virke. En interviewundersøgelse i begyndelsen af 2004 pegede på en række usædvanlige og overraskende sammenhænge: En stærk politisk ledelse kombineret med et respekt- og tillidsfuldt samarbejde mellem borgmester og kommunaldirektør har formået at centrere det politiske arbejde om visioner, sektormålsætninger og konkrete aftaler med driftenhederne. Frem for alt formået at være loyal over for disse også hvor enkeltsager kunne give anledning til det modsatte (nemlig at blande sig i driften). Langsomt smitter det af på det politiske domæne, fordi de politiske interesser reelt sætter sig igennem og er styrende for driftenhederne via de overordnede visioner og prioriteringer. En topledelse der er dedikeret 100% til idéen om at frigøre energi, idérigdom og øge handlekraften gennem fuld decentralicering. Som er parat til at ændre på sin position, status og selvforståelse, og som afholder sig fra at intervenere i driftenhedernes dispositioner, når blot de holder sig til de mål og rammer som er aftalt. Selv i de driftenheder, hvor vi kan se det halter, afholder vi os fra at udstede ordre, som en af direktørerne udtrykker det og fortsætter: vi ved at forandringer tager tid, og at vi alligevel ikke kan tvinge dem igennem. Så det vi gør i stedet, er at vie energi og tid på at støtte og hjælpe virksomhedslederne gennem udviklende, støttende og coachende samtaler. Fokus på at udvikle tillidsfulde personlige relationer i ledelsesorganisationen, gennem interne netværk, hyppige dialogmøder mellem drift- og topledere -og øvelse i overhovedet 16

17 at være i dialog. Samt - og ikke mindst - nye forbindelser mellem politiske udvalg og ledere/ fagprofessionelle i driften. Netop denne indsats synes at have båret frugt, fordi det i stigende grad nu er hele ledelsessystemet der tænker og handler i pagt med den overordnede idé. Og det kan mærkes på engagementet og handlekraften i dagligdagen. Både ledere og medarbejdere synes at vove mere end tidligere og relationen mellem de 3 domæner i er markant mere afspændt. Endelig har man bestræbt sig på at bruge så få og enkle kontrol- og styringskoncepter som muligt i troen på at tilliden i ledelsessystemet rækker væsentligt længere. og så tager vi gerne den øretæve, det giver, når der dukker fejl eller svigt op som der vil gøre i enhver organisation. Alternativet er nemlig vores skrækscenarie, som kommunaldirektøren udtrykker det. Nakskovmodellen har tydeligvis åbnet for en reduktion af de barrierer som næsten synes at klæbe sig til den traditionelle organisationstænkning i offentligt regi, og med den inspiration, vil vi grave et spadestik dybere for at videreudvikle både model og tænkning. Organiseringen af den fremtidige offentlige virksomhed Vi ser det ikke som opgaven her at levere en færdigpakket og deltaljeret organsiatonsmodel. Men for at tydeliggøre vores hovedpoienter og lette forståelse af dem er her en skitse af den offentlige virksomhed vi forestiller os være fremtiden: Politisk ledelse består typisk af et byråd/regionsråd/bestyrelse som udover lovpligtige udvalg (og de kan vel ændre med tiden) består af ét driftudvalg og en række såkaldte udviklingsudvalg. Produktionen består at antal selvstændige virksomheder/driftenheder som typisk vil bestå af medarbejdere - det antal som en leder kan overskue at lede, og med direkte reference til topledelsen. Som produktion betragter vi al borgerrettet service, ydelser og myndighedsvaretagelse, samt alle interne serviseringsfunktioner. Topledelsen består af et antal direktører - én direktør for hver 25 driftenheder. Til topledelsen er knyttet to stabe - en faciliteringsstab og en styringsstab. Den ny virksomhedsleder Den bærende konstruktiont i en sådan ny organisering af den offentlige virksomhed er de ændrede roller og funktioner aktørerne i mellem. Hver produktionsenhed har én ansvarlig virksomhedsleder, som har ansvaret for målopfyldelsen, organisering af arbejdsprocesser, budgetansvar, personaleledelse og endelig også ansvaret for udvikling af produktionen. 17

18 Det er vores opfattelse, at den i dag udprægede adskillelse af drift og udvikling i al væsentlighed er absurd. Udvikling er udvikling af drift, og endda til tider udvikling af drift gennem drift. Vores erfaring og vurdering er, at særlige udviklingsenheder, udviklingschefer mv. snarere er med til at forstyrre kommunikationen, ikke blot internt i virksomheden men måske især mellem produktion, politikere og topledelse. I den nye organisering er udviklingsansvaret derfor placeret i produktionsenhederne. Det vil sige, at de skal kunne identificere udviklingsbehovene på deres områder, og selv skaffe finansieringen af udviklingstiltagene. De omfattende funktioner, som de nye virksomhedsledere får, kræver naturligvis, at de har de rette kompetencer til at løfte opgaven. Virksomhedslederen skal have et betydeligt ledelsesmæssige niveau og potentiale i forhold til de særlige krav den nye organisering fordrer. Det handler især om evnen til at indgå i forpligtende og konstruktiv kommunikation og udviklingsforløb med den politiske ledelse, ledernetværk og topledelsen. Men også resultatfokus og større personaleansvar kalder på både strategiske og processmæssige kvaliteter hos de nye virksomhedsledere. Offensive netværk Trods opdeling i mindre enheder og reel selvstændiggørelse som virksomhed efterlades lederne ikke på herrens mark - overladt til sig selv og den vilkårlighed, som livet i politisk styrede organisationer også producerer. I den nye organisering opbygges forpligtende samarbejder af virksomhedsledere, på tværs af faglige ansvarsområder. Samtlige virksomhedsledere skal således indgå i to typer af ledelsesnetværk på tværs af produktionsenheder. Et fagligt orienteret og et ledelses(fagligt)orienteret. Begge netværk skal fungere støttende, rammesættende, inspirerende, normerende og koordinerende i forhold til fælles anliggender og være scene for gode fortællinger om hvad der lykkes. I de faglige netværk samles virksomhedsledere som er produktions- og ydelsesmæssig relateret, og der er tale om forpligtende relationer, hvad der adskiller dem væsentligt fra eksempelvis ERFA-grupper. Netværkene funktion er at forholde sig til forhold som ny lovgivnings indvirkning på driften og udviklingsbehov, budgetdrøftelser, metode- og idéudvikling, styringsredskaber, mål og resultater. De ledelsesfaglige netværk er ligeledes forpligtende og rettet mod støtte til og udvikling af ledelses og styringsopgaven. Disse netværk er et nervecenter i virksomhedsledernes kompetenceudvikling, trivsel og tværgående sammenkitning, hvilket stiller tilsvarende store krav til organiseringen af kvaliteten i disse netværk. 18

19 Gennem netværkene sikrer organisationen sig en sammenhængskraft på det produktive domæne, som er båret af tætte og tillidsfuld personlige og faglige relationer lederne i mellem. Begge netværk er konstant faciliteret og støttet af topledelsen - typisk en direktør - der således altid deltager i og ofte forbereder og iscenesætter netværkenes aktiviteter og processer. Den politiske organisering Vores hovedidé er, at politikskabelse og realisering heraf gennem produktion og prioriteringer, ikke længere meningsfyldt kan adskilles skarpt. Den erkendelse tager vi til efterretning og bringer dem tættere sammen under nye rammer. Det sker dog på en måde, hvor det politiske ansvar fortsat ligger entydigt hos politikerne og resultatansvaret hos virksomhedslederne. Hermed er også grobunden skabt for helt nye vilkår og muligheder i samarbejdet og mødet mellem politikere og fagprofessionelle. Et af rationalerne i mødet politikere og de fagprofessionelle er at støtte politikernes muligheder for at skabe visioner og prioriteringer for organisationen. Denne tydelighed skaber samtidig grobund for tydeligere forventninger til rammer, retning og vilkår ned i organisationen, og styrker driftlederenes muligheder for at indrette produktionen Altså et fælles motiv til at mødes. Og der,med muligheden for at erkende - og anerkende - at ansvaret mellem politik og produktion/faglighed er relationelt. Gennem det nye og vel iscenesatte møde - vil mængden af politisk sagsbehandling og mængden af politiserende notatskrivning minimeres. Behovet herfor er transformeret ind i en konstruktiv sammenhæng. Der luges så at sige ud i en del af den klassisk velkendte støj mellem politik og produktion! Som konsekvens heraf forsvinder meningen med sagsbehandlende fagudvalg, og vi foreslår derfor en struktur, hvor det eneste stående udvalg (foruden økonomiudvalget der er indskrevet som obligatorisk i forvaltningsloven) bliver et driftudvalg, der tager sig af løbende, driftorienterede sager. Den resterende del af den kostbare politiske tid, der er til rådighed, er efter vores vurdering bedre anvendt i udviklingsudvalg, hvor politikere og virksomhedsledere kan mødes i mere uformelle rammer og samtaler, end de traditionelle. Udviklingsudvalgene sætter et givet fagområde eller et givet tværgående aspekt på den politiske dagsorden, og har som produkt en politik der indeholder klare mål og resultatforventinger, som det efterfølgende er virksomhedslederens ansvar at udføre. Topledelsen har en nøgleposition i disse udviklingsudvalg som procesansvarlige, koordinerende og strategiske ankerpunkter. 19

20 Politikskabelse At skabe politik og at få den til at fungere kræver imidlertid også medvirken fra det omkringliggende samfund og accept eller direkte involvering af aktører, der berøres af en given politik. Erfaringerne viser, at denne relation har stor betydning for politikkens succesmuligheder. Det øgede fokus de senere år på civilsamfundet, som tredje part i samfundstrekanten med staten (det offentlige) og markedet er en klar påmindelse herpå. Inddragelse bliver derfor et nøglebegreb i den nye organiserings politikforberedelse. Dialogen - forstået som den udviklende samtale - skal bringes ud de snævre korridorer. At professionalisere inddragelse som et integreret element i politikforberedelsen og -skabelsen, stiller store krav til topledelsens kompetencer og udfordrer tilmed mange politikeres selvforståelse. Inddragelsesprocesser er i reglen ressourcekrævende. En rigtig valgt metode i den rette sammenhæng, tydelig formulering og offentliggørelse af graden af forventet indflydelse og sikker hånd i anvendelsen af inddragelsesprocessens resultater er så vital, at der ikke er plads til mange fiaskoer, før tilliden i offentligheden er svækket. Det kan imidlertid være en stor udfordring for mange politikere at se nytten i at eksperimenter med nye indragelsesformer. Ligger der elementer i den politiske selvforståelse af, at de er valgt af borgerne til at overvåge den offentlige produktion? Eller opfatter de deres mandat som en direkte afspejling af offentligheden? Begge forståelser vil i bedste fald opleve inddragelsesprocesser som dobbeltkonfekt. Ikke desto mindre er det vores vurdering, at en konsolidering af den eksterne politikskabelse, vil bidrage til større klarhed og bedre betingelser for de interne møde mellem politik og faglighed. Vores tanke her, er ikke alene et demokratiprojekt. Sigtet er snarere at øge kvaliteten og holdbarheden i de politiske beslutninger, ved at rådspørge dem der har skoene på og inddrage relevante befolkningsgrupper. Topledelse i nye omgivelser Topledelsens opgave i den nye organisering er først og fremmest at skabe engagerende og tillidsfulde rammer for innovativ og effektivitet produktion samt levende og inspirerende rammer for den politiske proces og politikskabelsen. I tillæg hertil er det vores hypotese og idé, at den offentlige produktion bedst målsættes og udvikles gennem direkte dialog mellem beslutningstagere og udførere. En dialog som vi forestiller os at topledelsen har et hovedansvar for at iscenesætte og støtte. Det stiller imidlertid betydelige krav til facilitering. Dialogen mellem politikere og virksomhedsledere er erfaringsmæssigt - og af grunde som vi tidligere har været inde påhverken let eller smidig. Barriererne står i kø!. Senere giver vi eksempler på konkrete 20

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET

LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET LEDELSE ER VEJEN TIL KVALITET Den politiske debat anerkender betydningen af god ledelse i forhold til at forbedre den offentlige sektor, men hvad kendetegner god ledelse og hvordan bidrager ledelse til

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående

Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående Af Lars Goldschmidt 1 Ledelse af innovative processer i professionelle virksomheder indeholder på den ene side almindelig god

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal

Offentlig innovation. - mellem styring og borger CLOU ART2014-001. Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU ART2014-001 Offentlig innovation - mellem styring og borger Forfatter(e): Carsten Høy Gemal CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling, er et videncenter i VIA University College.Centret etablerer

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere