Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst"

Transkript

1 Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner. Hermed investeres der ca. 3 procent af bruttonationalproduktet i FoU, hvoraf de offentlige udgifter udgør ca. 1 procent. Danmark er således et af de få europæiske lande, som opfylder de fælleseuropæiske mål i Barcelonamålsætningen. Offentlig finansieret forskning indgår som et vigtigt element i at skabe den viden, som giver innovation og vækst i det danske samfund. Der markedsføres hvert år nye produkter fra danske virksomheder, der tages politiske beslutninger om ny lovgivning, der igangsættes nye tiltag i den offentlige sektor for bedre patientbehandling, bedre undervisning i folkeskolen etc., hvor forskningsresultater har ligget til grund. Alle disse påvirkninger fra forskningen til det omgivende samfund er vigtige drivkræfter bag den danske produktivitetsudvikling. Nedenfor ses centrale resultater og problemstillinger fra en analyse af offentlig forsknings effekt på innovation og økonomisk vækst, som har gennemført 1. Det årlige samfundsøkonomiske afkast af offentlig FoU-investeringer ligger typisk på procent Det skønnede årlige samfundsøkonomiske afkast af investeringer i offentlig FoU ligger typisk på procent, dog findes endnu større afkast i enkelte studier (op til 70 procent). I én af de større analyser konkluderes det, at en forøgelse af offentlige investeringer i forskning på én procent medfører en forøgelse af totalfaktorproduktiviteten på 0,17 procent (målt ud fra gennemsnittet for 16 OECD-lande). 26. september 2012 Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jesper Allerup Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/5 Studierne bruger forskellige typer af data, tidsperioder og metoder, og belyser forskellige lande og fagområder, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte én samlet værdi ud fra kilderne. For eksempel konkluderer en analyse af lægemiddelsindustrien, at industriens FoU-investeringer reagerer forskelligt på offentlig grundforskning og offentlig klinisk forskning. Over otte år giver en dollar investeret i offentlig grundforskning 8,3 dollars øgede FoU-investeringer i industrien, mens en dollar investeret i offentlig klinisk forskning medfører 2,35 dollars øgede FoU-investeringer i industrien på 3 år. EU s 7. rammeprogram på over 50 milliarder euro fordelt på en syvårig periode ( ) er verdens største forskningsprogram. Forud for vedtagelsen af programmet udarbejdede Europakommissionen i 2005 en Impact Assessment and Ex Ante Evaluation. Her vurderedes det, at rammeprogrammet i forhold til et alt andet lige -scenarium frem 1 Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst,, Kilder til resultaterne i nedenstående fremgår af denne rapport.

2 til 2030 ville generere ekstra vækst i BNP på op mod 1,66 pct. af BNP og skabe ekstra europæiske arbejdspladser, hvoraf op til ville være inden for forskning. Effekterne af forskning er mangeartede, og afkastet er derfor afhængig af, hvad man undersøger De ovenstående værdier af afkast skal tolkes ud fra en forståelse af, at effekterne er forskning er meget forskelligartede. Oversigten i tabel 1 sammenstiller forskellige typer af mulige effekter, som både varierer over tid og over typen af effekt, der både kan være direkte/indirekte effekt og fungere via et videnskabeligt, et samfundsmæssigt og et pol i- tisk domæne, hvilke alle kan have effekter på produktiviteten i det omgivende samfund. Tabel 1 Mulige effektdimensioner af offentlige investeringer i FoU Direkte effekter af offentlige investeringer i forskning Indirekte effekter af offentlige investeringer i forskning På kort Sigte På langt sigte På kort Sigte På langt sigte Videnskabelige domæner Økonomiske og samfundsmæssige domæner Politiske domæner I Konkrete forskningsresultater V Forbedrede teknologier IX Forbedret Forståelse II Opbygning af viden VI Forbedret teknologisk viden X Løsning af konkrete problemer III Bedre Undervisning VII Øget Produktivitet XI Øget bevidsthed om samfundsmæssige problemstillinger og udfordringer Kilde: Konferenceslides, S. Kuhlmann, STRePs Twente, EUFORDIA 2009 Note: Teksten i cellerne kun er at betragte som eksempler på mulig impact IV Erhvervsmæssig spilover VII Øget konkurrenceevne XII Generel øget tilfredshed i samfundet Side 2/5 Tidsperioden fra, at akademisk forskning kanaliseres til industriel kommercialisering, er estimeret til at variere fra 6-20 år, afhængig af forskningsfelt. Perioden ser ud til at være blevet kortere over tid, således at der for hvert tiår sker en acceleration på 4,3 år. Denne acceleration ses også før den digitale tidsalder gik i gang efter Således gik der fx ca. 120 år, før dampskibe slog igennem, ca. 60 år for elektricitet og kun ca. 15 år for mobiltelefoner og PC er. Det er således afgørende, hvilket tidsperspektiv man inddrager i sin analyse af forskningsresultaters effekt på produktivitet. Det er desuden vigtigt at forholde sig til den globale videndeling. Når nye forskningsresultater, som er frembragt af forskere i ét land, publiceres i form af artikler og bøger, vil læsere rundt omkring i verdenen inden for kort tid kunne drage nytte af den frembragte nye viden. Andelen af videnskabelige artikler, der publiceres i samarbejde med forskere fra andre lande, er øget markant til omkring en fjerdedel af de videnskabelige artikler, der havde danske (med)forfattere i 1980erne og videre til over halvdelen af alle artikler med danske (med)forfattere, der blev udgivet i begyndelsen af det nye årtusinde, jf. tabel 2.

3 Tabel 2 Andel af videnskabelige tidsskriftsudgivelser med internationalt samarbejde fordelt på lande, top-10 lande i og Land/region Land/region Island 48% 1 Luxembourg 80% 2 Luxembourg 38% 2 Island 68% 3 Portugal 35% 3 Schweiz 60% 4 Schweiz 30% 4 Belgien 55% 5 Sydkorea 27% 5 Danmark 55% 6 Mexico 26% 6 Østrig 55% 7 Belgien 25% 7 Norge 52% 8 Israel 25% 8 Portugal 52% 9 Grækenland 24% 9 Sverige 51% 10 Danmark 23% 10 Irland 50% Kilde: International Research Cooperation in the NordForskic Countries, NordForsk 2010 De samfundsøkonomiske effekter af forskning kan opgøres ud fra spredningsveje Noget tyder således på, at der kan fastslås forskellige effekter af forskning på samfundsøkonomi og produktivitet alt efter tilgang, og at tilgangene indebærer forskellige usikke r- hedsmomenter. vurderer, at den samfundsøkonomiske værdi af offentlig FoU bedst opgøres ud fra flere analysetilgange, herunder at overordnede makroøkonomiske analyser suppleres med analyser af de forskelligartede spredningsveje, der er fra forskning til samfundsøkonomien. Spredningsvejene fra offentlig forskning til samfundsøkonomien er især - ny forskningsbaseret viden (artikler etc.) - uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft - øget evne til problemløsning i samfundet (myndighedsbeslutninger etc.) - opbyggelsen af faglige forskningsnetværk - udviklingen af videnskabelige instrumenter og metoder - etableringen af nye forskningsbaserede virksomheder Side 3/5 Mellem fagområderne er der forskelle på, hvilke spredningsveje, der er mest tydelige. Uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft, såvel på ph.d.- som kandidatniveau, ser for alle fagområder ud til at være en vigtig spredningsvej, og for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område måske den vigtigste. De tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag har mest tydelige spredningsveje i øvrigt, fx når det gælder d annelsen nye forskningsbaserede virksomheder, dannelsen af netværk mellem virksomheder samt udviklingen af nye metoder og teknologier. I det følgende vil spredningen via uddannelse af kvalificeret arbejdskraft og faglige forskningsnetværk blive uddybet. Når det gælder uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft er produktiviteten for den enkelte medarbejder højere, jo længere uddannelse vedkommende har uanset uddannelsesretning. Samlet set er effekten af en lang videregående uddannelse, at en uddannet medarbejder bidrager med, hvad der svarer til ca. 2 medarbejdere uden uddannelse 2. har gennemført en analyse af produktivitet i da n- ske virksomheder sammenholdt med beskæftigelsen af uddannede på ph.d.-niveau 3. Pri- 2 Produktivitet og videregående uddannelse, Junge, Skaksen, DEA Ansættelse af ph.d.er og produktivitet, Kuhn, Junge,, 2012

4 vate virksomheder, der ansætter ph.d.er, er kendetegnet ved højere arbejdsproduktivitet (målt som værdiskabelse per medarbejder) end andre virksomheder. Således har virksomheder med (mindst) en ph.d. blandt de ansatte i gennemsnit ca. tredive procent højere arbejdsproduktivitet, når branche og størrelse holdes lige. Det findes videre, at produktivitetsdifferencen er lavere for virksomheder med under 25 ansatte. For disse mindre virksomheder gælder det, at når man har én eller flere ph.d.-uddannede blandt de ansatte, har man ca. 11 procents højere arbejdsproduktivitet end andre virksomheder. Konklusionen varierer på tværs af fagretninger. Virksomheder med samfundsfaglige ph.d.er ansat udviser den største potentielle produktivitetseffekt af ph.d.-ansatte med ca. 30 procent højere arbejdsproduktivitet, når der kontrolleres for en række af virksomhedens baggrundskarakteristika, jf. figur 1. Figur 1. Procentvis forskel i virksomhedernes arbejdsproduktivitet mellem virksomheder med mindst én ph.d. ansat og virksomheder uden ph.d er ansat, privat sektor Side 4/5 Kilde: Ansættelse af ph.d.er og produktivitet, Kuhn, Junge, 2011 En anden vigtig spredningsvej fra forskning til den omgivende samfundsøkonomi er netværksdannelser og faglige forskningsnetværk. Netværksdannelser mellem universiteter og virksomheder er blevet undersøgt systematisk i den forskningsbaserede analyse The impact of Cluster Policy in Denmark 4, der sammenligner virksomheder, der deltager i et innovationsnetværk (et virkemiddel i regi af Rådet for Teknologi ) med offentlige vidensinstitutioner, med en lignende gruppe virksomheder, som står uden for. Rapporten konkluderer ud fra en analyse af 1225 virksomheder, at sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder. Det er desuden blevet vist, at disse netværk og samspil med de danske vidensinstitutioner generelt betyder højere produktivitet i virksomhederne, jf. figur 2. Her ses det, at produktiviteten per medarbejder er signifikant højere for virksomheder, som samarbejder med universiteter og højere uddannelsesinstitutioner, (i figurerne betegnes de som Treatment ) især de første fem år i forhold til statistisk sammenlignelige virksomheder, der ikke har samarbejdet i den samme periode (i figurerne betegnes disse virksomheder Kontrol ). 4 Udarbejdet af Damvad for Forsknings- sstyrelsen, med henblik på en konference om innovationsnetværk den 26. og 27. maj 2011 i København.

5 Procent Figur 2 Sammenhæng mellem vidensamspil og vækst i produktivitet per medarbejder Samspil med videninstitution (universitet eller GTS) 5,18 0 9, ,18 2,51 9,97 3,68 12,92 8,29 10,38 9,79 16,65 11,13 17,77 17,65 13,36 Sign. 10% Sign. 5% Treatment Kontrol År efter samspil Kilde: DAMVAD særkørsel på data fra Erhvervslivets forsknings- og udviklingsstatistik , Erhvervslivets innovationsstatistik 2000, 2004 og 2006 og regnskabsstatistikkerne fra Danmarks Statistik. N(målgruppe): 545 og N(kontrolgruppe): ,65 Side 5/5 Afsluttende bemærkninger Den valgte analyseramme med brug af statistikker er i sin form bagudskuende. Billedet ser muligvis anderledes ud, hvis man udfører lignende analyser om en årrække. Fx kan man forestille sig, at fag med tilknytning til humaniora, såsom dem, der bidrager til inte r- kulturel forståelse, vil kunne spille en større rolle som baggrund for den danske velstand, som led i den øgede globalisering. Yderligere analyser af spredningsveje kan være relevante på et mere deltaljeret fagniveau, hvor spredningsvejene analyseres med henblik på at øge den samlede forståelse af effekterne af offentlig forskning, og hermed muligheden for at understøtte spredningseffekterne og dermed produktivitetseffekterne i det omgivende samfund. Christian Lundager

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere