CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Margit Saltofte Nielsen Korlederen som kreativ kulturaktør Af Margit Saltofte Nielsen, antropolog, adjunkt Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Denne artikel tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Den Jyske Sangskole, hvor fælles læreprocesser og udtryksformer indenfor korsang undersøges. Jeg er i udgangspunktet optaget af at undersøge, hvordan Csikszentmihalyis (1996) forståelse af kreativitet som relateret til et sociokulturelt domæne, kan komme til udtryk i en konkret kunstnerisk praksis. Min interesse for at undersøge korsang er, at jeg vil undersøge et kreativt eller kunstnerisk domæne, hvor der hersker en vid udstrækning af enighed om, hvad der kan betegnes som kvalitet. Der fokuseres særlig på MidtVest Pigekor, da korlederen er i gang med at skabe dette kor et særegent kunstnerisk udtryk. Korlederens rolle i korfællesskabet og kornetværk bliver behandlet i forhold til skabelsen af et anderledes kor. Korlederen interagerer i denne skabelsesproces med andre praksisfællesskaber indenfor korsang og på tværs af kreative domæner for at omskabe korets produkt.. Denne artikel kan ses som et bidrag til at betragte konkrete kreative processer, som udtryk for et stort kendskab og kundskaber indenfor et domæne. Desuden eksemplificeres hvordan kreative udtryk bliver skabt som en kooperativ læreproces. 1 Organisationen den Jyske Sangskole MidtVest Pigekorene består af Forskole, Juniorkor samt MidtVest Pigekor, denne opdeling er formet efter pigernes alder. Mit hovedfokus i denne artikel er på det mest erfarne kor MidtVest Pigekor ledet af Dorte Bille. Kormedlemmer fra MidtVest Pigekor var de første korsangere, da Sangskolen blev dannet og pigekorerne føjet til denne organisation. Korene holder til på Den Jyske Sangskole i Herning. På Den Jyske Sangskoles hjemmeside omtales formål og målgruppe, bl.a. ved; 1 Artiklen er baseret på deltagerobservationer, strakt over 3 måneder på Den Jyske Sangskole i Herning. Under feltarbejdet valgte jeg at fokusere særligt på MidtVest Pigekor, om end jeg ligeledes har været optaget af hvordan man lærer at synge samt de kollektive læreprocesser, der udgør det at øve og skabe en fælles performance. Korlederens rolle var ikke i første omgang et hovedfokus, men det viste sig undervejs i feltarbejdet at være et område der fæstnede min opmærksomhed. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 531

3 Margit Saltofte Nielsen Den Jyske Sangskole underviser sangligt begavede børn i Midtjylland og fungerer som et centralt omdrejningspunkt i et nationalt og internationalt netværk indenfor udvikling af sang for børn og unge. Midtvest Pigekor er det andet kor ved Den Jyske Sangskole, da Herning Kirkes Drengekor såvel har en længere historie som en institutionel forankring i kirkens praksis. Pigekorene blev dannet for 10 år siden, som del af at etablere Den Jyske Sangskole. På Sangskolen bliver det enkelte kormedlem desuden undervist i støttefagene hørelære, solosang samt klaverspil. Ledelsesaspektet indebærer dermed såvel en underviserrolle overfor kormedlemmerne, som i at skabe og opretholde korets udfoldelsesmuligheder. Dorte Bille fungerer som leder af MVP, hvilket indebærer undervisning, prøver og optrædener. Hun indgår ligeledes i en udvikling af egen sangpraksis og forståelse ved at konsultere eksperter i dette udenfor Sangskolen. Korlederen fremstår dermed som en aktør, der til stadighed må udforske korets potentialer i deres prøver og ikke mindst i deres optrædener. Dorte Bille eksperimenterer med at give koret en selvstændig og unik profil ved at indgå i nye alliancer og fordybe sig i korsangstraditioner. I denne proces inddrages MVP kormedlemmerne qua deres erfaring med at skabe optrædener tilpasset et konkret, men skiftende socialt rum. Korlederen beskriver overfor mig; at musik, krop og rum kan skabe en synergi effekt, en fælles understøttende og udvidende oplevelse, hvor publikum kommer til at opleve på en dybere måde. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Missionen er at udfordre såvel tilskuerne som sangerne. Hun beskriver, at de udfordringer hun har med pigekoret er, at de selv skaber deres traditioner. De træder de første skridt. Der er ifølge korlederen ganske få kor i verden, der gør noget, der minder om det som de gør. Nytænkningen indebærer en opdyrkelse af et fagligt netværk, hvilket på Sangskolens hjemmeside nævnes: Korene har desuden fundet inspiration gennem tværkunstnerisk samarbejde med forskellige partnere som Ensemble Midtvest, jazzmusikeren Carsten Dahl, og operasangeren Tina Kiberg. Den hollandske sanger og danser Pandora van Proosdij 2 fungerer som korets faste koreograf. Indenfor korsangdomænet er der et fælles engagement i at fremdyrke kvalitet ud fra en ret afgrænset forståelse af hvad og hvem der er anerkendte udøvere. Det at have udgangspunkt i sangtraditioner er i langt mindre grad et spørgsmål om smag end f.eks. indenfor kunst eller i nogen 2 Hun kalder sig selv Panda og fungerer som sang og danse/bevægelseskoreograf for bl.a. kor i Holland samt som teambuilder i virksomheder. 532 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Korlederen som kreativ kulturaktør grad indenfor litteratur og pop/rock. Det hersker en absolut anerkendelsesreference indenfor korsang domænet. Min tilgang til og forståelse af kreative processer som et sociokulturelt fænomen har afsæt i den psykologiske kontekstuelle opfattelse særlig repræsenteret ved Csikzentmihalyi (1996) og Sawyer (2006). I denne forståelse har kreativitet ikke (udelukkende) sit afsæt i særlig kreative personer eller miljøer, men opstår som en synergi fra mange forskellige kilder (Csikzentmihalyi 1996). Dette kommer til udtryk som forbindelser mellem individ, domæne og felt. For at noget kan være kreativt må det desuden anerkendes af andre som sådan. I denne anerkendelsesproces fokuseres på om produktet eller processer har såvel nyhed som kulturel værdi. (Csikzentmihalyi 1996) Dorte Bille arbejder på at forøge sit kendskab til korsang som felt. Dette foregår bl.a. ved at dygtiggøre sig som sanger og dermed opnå kropslig forandret viden omkring korsang. Indenfor korsang hersker et helt grundlæggende kodex, der handler om at synge rent og udtrykke klart. Der kan dog godt synges nyskabende, hermed lægger korsang sig tæt op af Csikzentmihalyis forståelse af relationen mellem individ, domæne og felt i kreative processer, hvilket han kalder system teori. På baggrund af denne forståelse af domæne vil jeg betegne korsang som et subdomæne under klassisk musik. Indenfor kreativitets domæner foregår et kontinuerligt afgrænsnings arbejde af, hvad der kan identificeres som kreativt. Denne proces kan desuden betegnes ud fra et perspektiv på hverdagskreativitet, hvor forandring af kultur tager afsæt i at kende domænets sprog (Sawyer 2006). Disse forandringskulturer er f.eks. af organisatorisk art. Det der kendetegner sådanne kreative processer er at de såvel skal være nye (novel) som passende eller adækvate (appropriate) indenfor det konkrete domæne (Sawyer 2006). Anerkendelse af det nye og passende foregår ved den mere eller mindre direkte feedback fra toneangivende aktører i domænet. Dette vil jeg i det følgende beskrive og eksemplificere i forhold til MVPs skabelsesprocesser som et anderledes kor. Korledere har generelt et begrænset udfoldelsesfelt, da korsangen skal kunne anerkendes såvel indenfor domænet som i relation til det publikum, der er aftagere af produktet. Indenfor dette skabelsesrum ligger det kreative aspekt for MVP særlig i skabelsen af korets identitet som anderledes. Overraskelse udgør en del af nyheds aspektet. Dette kan være overraskelse i form af valg af sange, der ligger på kant af eller udenfor korsangstraditionen institutionelle forankring. Sådanne typer sangvalg ligger typisk som ekstranumre eller når koret optræder med ét nummer i ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 533

5 Margit Saltofte Nielsen en kontekst, der ikke er direkte relateret til korsang 3. Det overraskende søger Dorte Bille i samarbejde med ressourcepersoner indenfor korsangs feltet, at få til at fungere som understøttelse af sangenes indhold. MidtVest Pigekors anderledeshed fremstår mest markant i den måde kormedlemmerne kropsligt tager opstilling og agerer i rummet, såvel som det vilkår at korlederen helt bogstaveligt træder i baggrunden til disse performances. MVP søger at synge og performe sange, der i deres fremførsels er udtryksfulde, men også overraskende for den konkrete kontekst og begivenhed. Der øves i MVP altid op til konkrete optrædener med skiftende publikum og kontekst, hvilket jeg vil betegne som socialt rum. Forskellige sociale rum relaterer sig helt overordnet til kreative domæner og adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke kreative processer, der anerkendes. 4 Det kreative er situationelt i sit afsæt og udtryk, som det nye, men passende i det sociale rum optrædenen skaber og skabes af. Dorte Bille har en vision om at skabe oplevelser af koroptrædener som andet end at fremføre sange som man lige så godt kunne høre på CD. Visionen er at udfordre grænserne for, hvordan kormusik skabes og opleves. Korlederen udtrykker i et interview i Herning Bladet den kreative tilgang til at give koret et anderledes udtryk. Dette interview indgik i en artikel om MVP s kortur til USA for at deltage i Golden Gate Choral Festival 09; Men vigtigst af alt for Dorte Bille er, at hende og MVP's satsning på at arbejde musik og bevægelse sammen på den måde, som koret har gjort siden begyndelsen, nu for alvor har vist sig rigtig. Pigerne har vist mig meget stor tillid, for de har virkelig bevæget sig ind i ukendt land, når jeg har kastet dem ud i at arbejde med koreografien og bevægelse. Det kræver stort mod af pigerne, der arbejder med noget, der er både nyt og mærkeligt. Men jeg er utrolig lykkelig over, at de har vist mig den tillid, og at de nu også har haft en både god og også meget stærk oplevelse ved stævnet herover med publikum, der sidder og græder i salen og en fantastisk modtagelse, siger Dorte Bille. 5 I forståelsen af korets kreative skabelsesproces som det anderledes kor, finder jeg det relevant at betragte selve grænseområdet som MVP agerer indenfor og i forhold til. De er i udgangspunktet under samme tag som Drengekoret, som er det etablerede og (i kirken) institutionaliseret kor. 3 Dette er tilfældet, da koret optræder ved åbningen af et UEFA arrangement i Herning september 2010, hvor de optræder med Gershwin potpourriet Broadway Ladies. Deres rolle er ifølge korlederen at være byens gave til arrangementet. 4 Dette behandles mere indgående i min ph.d. afhandling (Saltofte 2010). 5 Denne artikel fra Herning Bladet: De kom de sang og de sejrede er gengivet på 534 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Korlederen som kreativ kulturaktør Herning Kirkes Drengekor er desuden kendt og anerkendt i korsangfeltet i bl.a. Danmark. MVP er hermed i udgangspunktet noget andet, bl.a. på grund af de ikke skal optræde som del af kirkens praksis og rum. I artiklen om MVP s USA tur refereres korlederen desuden for at benævne denne anderledesheds potentiale i forhold til tilskuernes oplevelse: Hun er heller ikke i tvivl om, at det også har gjort et anderledes indtryk, at pigerne nok synger i sort beklædning, men at de selv vælger deres tøj. Mange af de andre kor er helt ens klædt i koruniformer, som ærlig talt ikke er så spændende. Så det at pigerne i MVP nok synger i sort, men dog er forskelligt klædte, er også med til at give at anderledes levende indtryk, som sammen med koreografien også giver noget for øjet, forklarer Dorte Bille. MVP udgør det institutionelt prioriterede andet, der søger at udvikle en identitet som regionens kulturelle ambassadør i kraft af nyskabende, men dog anerkendte udtryksformer indenfor korsangs traditionen. Korlederens ledelsesrolle er særlig at være den, der skaber relationer til institutioner og steder, der udgør mulig inspirationskilde samt optrædelsesarena. Sangpædagogisk praksis for MidtVest Pigekor Sangskolens organisering af pigekorene efter alder indebærer, at man som nystartet kormedlem socialiseres og disciplineres ind i at være sanger og indgå i korfællesskabet. Denne disciplineringsproces indebærer en kropslig del, hvordan kroppen rettes ud og placeres i en parathed til at udøve sangen. Derudover er der en mere social disciplineringsproces, der relaterer sig til at skulle lære i et fællesskab. Disse disciplineringsprocesser bliver særlig praktiseret i Forskolen, hvorimod de i Juniorkoret i højere grad er indarbejdet således at underviserne mest refererer til disse processer og i mindre grad indøver dem. I MidtVest Pigekoret er sang og performancepraksis så indøvet, at der tages afsæt i at lægge noget andet på. MVP kormedlemmerne har omfattende erfaringerne med at være del af den konkrete lære- og skabelsesproces, der fører til en performance. 6 Korlederen refererer til og bruger kormedlemmernes perspektiv til at skabe sig indsigt i, hvordan sang og optræden kan formes og omformes. Kormedlemmerne er i denne proces de erfarne sangere, med en viden som korlederen ikke besidder, da hendes rolle i højere grad er leder og ved deres koncerter (en tilbagetrukken) dirigent. Kormedlemmerne tildeles ansvar, hvilket f.eks. kommer til udtryk ved at Dorte giver få instruktioner i de sidste forberedelser til en performance. Hun gør i sådanne situationer brug af formuleringer som; I ved, hvad I skal eller de, der har brug for at øve, ved selv hvad. 6 Performance er valgt som fælles betegnelse for koncerter, indslag i gudstjenester, kulturelle arrangementer o.lign. som MVP fremfører eller indgår i. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 535

7 Margit Saltofte Nielsen Dorte handler på baggrund af egen erfaring som sanger, korleder og underviser. Det kan være krævende og ensformigt at deltage i prøver og støttefag. For at søge at opveje dette har korlederen i hendes forberedelse til undervisningen indlagt flere alternative tilgange, som har afsæt i Howard Gardners læringstilgang de 7 intelligenser. Når koret øver varieres dette f.eks. ved at lave formationer i stemmegrupper, hvorved musik og krop kombineres som læringsproces. Dette foregår ved at korlederen beder dem samles i rummet siddende eller stående i stemmegrupper, der kan høre hinanden og de dermed bliver afstemt, samstemt i deres klang. En sådan organiseringsform stiler mod at gøre kormedlemmerne, som individuelle sangere og som korfællesskab dygtigere. Desuden udgør det kreative aspekt at sangen udtrykkes på andre måder, der skaber en anden og overraskende oplevelse. I denne skabelsesproces praktiseres ved at kormedlemmerne og korlederen i fællesskab relaterer sig til, udfordrer og udvider sociale rum. Dette former sig som en erfaring, der kan og bliver overført til deres performative rum. I den sociale interaktion under prøverne bruger korlederen kormedlemmerne som ressourcepersoner ved at spørge ind til deres oplevelse. På baggrund af disse faktorer vurderer hun, hvad der skal arbejdes med og hvordan. Dette kommer til udtryk ved at korlederen til tider tildeler dem status som fuldgyldige medlemmer og erfarne ved at spørge til hvad de har brug for, for at blive klar til en optræden samt til hvad der kunne virke i den konkrete optræden. Korlederen har den klare autoritet i, at være den der lytter, når der synges. Øret, der står udenfor selve oplevelsen af at synge. Hun repræsenterer i den sammenhæng, det udenforstående øre, publikum eller aftageren. I denne lytte proces skabes hermed vurderinger og mulige identifikationer af hvad der er muligt og måske muligt. Det mulige kan først for alvor identificeres, når det kreative produkt møder sit publikum. En markant omformning af korets performative muligheder sker ved at kormedlemmerne lærer teksten udenad, så de ikke behøver holde tekstarket foran sig. Dorte udtrykker at dette tekstark medfører afstand til dirigent og til publikum. Denne afstand ser jeg såvel som en afstand i at opmærksomheden er delt, som at kormedlemmerne ikke kan bevæge sig og dermed omskabe deres udtryksformer i rummet. Det fælles performative rum kan dannes mange forskellige steder, da det først og fremmest er baseret på en forestilling om. Denne fælles forestilling udgør en skabende læreproces for koret. Det kræver ikke at de befinder sig i det konkrete rum, de øver til at skulle optræde i. Der arbejdes i prøverne på at skabe konkrete forestillinger om; at de befinder sig i situationen og skal performe med krop og stemme i dette sociale rum. 536 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Korlederen som kreativ kulturaktør Dette nye og forestillede terræn initieres imidlertid først og fremmest af korlederen. Et eksempel på dette er korværket Cantate Domino, som hun præsenterer til en koncert i Herning Kirke som et moderne korværk. I øveprocessen til denne koncert prøver hun et nyt og anderledes lydbillede af; Dorte: I må gerne synge (et ord fra sangteksten) eller (et andet ord), I kan gøre det langtrukkent, eller helt hurtigt. I kan sådan set vælge én stavelse og gentage denne. Det skal bare være noget andet end den ved siden af synger. Det er meget mærkeligt, men det kommer til at lyde rigtig godt. Da de kommer til dette stykke af sangen. D: Og så begynder I at snakke. Forskellige lyde (i fælles tonelejer) bliver til én lyd et særligt udtryk. Dette har korlederen bestemt skal prøves. Hun har imidlertid ikke indflydelse på hvordan det lyder, det er det der bliver prøvet af. Efterfølgende spørger hun kormedlemmerne, hvordan det opleves af dem. Lederens rolle bliver hermed at skabe indsigt i hvad der udgør en passende nyhed i det sociale rum, en overraskelse der forstærker eller (i nogen grad) overskrider den forventede oplevelse af korsang. Dans og bevægelse inspirerer som udtryksformer og tilgange, der for MVP understøtter sangens indhold og giver en anderledes oplevelse for tilskueren. Som del af undervisningsrelationen mellem korlederen Dorte og kormedlemmer i pigekorene ligger en tildeling af ansvar og indflydelse, der gradueres efter hvilken erfaring korsangerne har. Dette vil i denne sangskolekontekst sige at man har oparbejdet erfaring såvel som individuel sanger, som ikke mindst som del af korfællesskabet. Csikszentmihalyi (1996) betoner betydningen af at have sat sig grundigt ind i domænet tradition og arbejdet hårdt her indenfor, som forudsætning for at kunne være kreativt skabende. MVP har i sin skabelse af sig selv som det andet i Sangskolen praksis og historie opbygget et betydeligt og betydningsgivende netværk indenfor såvel den danske kortradition og den engelske kirkelige kontekst og praksis. Dette bliver beskrevet yderligere i næste afsnit. Korlederen som skabende aktør i praksisfællesskaber Koret udgør et fællesskab, men en særlig form for fællesskab, der kan defineres ud fra dets praksis. Korlederens rolle på Den Jyske Sangskole og i netværksskabelse ud af til, vil jeg betragte ud fra det læringsteoretiske begreb praksisfællesskab (Wenger 2004). Praksisfællesskab indebærer gensidigt engagement, fælles virksomhed samt fælles repertoire (Wenger 2004). Denne praksis har jeg valgt at se på ud fra to perspektiver eller niveauer; dels ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 537

9 Margit Saltofte Nielsen korets hverdagsrelaterede praksis på Sangskolen og dels det bredere praksisfællesskab korlederen initierer for at skabe korets identitet. Korlederen indgår såvel i praksisfællesskab med pigekorene (og resten af Sangskolen) samt i et netværk af andre ledere, koreografer og underviser indenfor og på kant af domænet. Indenfor praksisfællesskaber indgår nogle af aktørerne som fuldt deltagende, mens andre udgør legitimt perifere deltagere (Wenger 2004) Indenfor Sangskolens pigekor er MVP de erfarne, der bliver tillagt mest ansvar og indflydelse i øveprocesser og performances. Juniorkoret bliver introduceret til domænes etablerede og anerkendte aktører ved at få deres første betalte optrædener. Juniorkorets medlemmer er novicer indenfor selve performance praksis. Indenfor Sangskolens praksisfællesskab er de legitime perifere deltagere, der bevæger sig mod fuld deltagelse. Sangskolens organisering er i vid udstrækning bestemt af opgaven, missionen om at lære nogle at synge, udforske og udvikle sang og performance repertoire. Det gensidige engagement kan siges at ligge i selve interessefællesskabet omkring korsang samt den hverdags relaterede korpraksis. Dorte indgår i relationer til andre undervisere og korleder indenfor korsang feltet. Dette netværk knyttes situationelt sammen som et praksisfællesskab, hvor deres fælles virksomhed udgør forskellige elementer af korsang repertoire 7. Et eksempel på dette er MVP s besøg i Norwich Cathedral juni 2010, som jeg vil tage udgangspunkt i som udtryk for på samme tid et kreativitets felt (Csikszentmihalyi 1996) som et praksisfællesskab. Korlederne udgør gatekeepere indenfor korsangs feltet, der går på tværs af landegrænser. Deres praksis som fællesskab er af mere sporadisk karakter, da de er organiseret som besøg. Ved disse samarbejdsbesøg arbejdes hen mod at skabe konkrete performances. Ved disse møder er der fokus på at finde sammen om gensidig virksomhed, at praktisere og derudfra skabe fællesskabets potentielt kreative læreprocesser. Den Jyske Sangskole er hovedsagelig inspireret af engelske kortraditioner og har som følge heraf etableret et samarbejde med lederen af såvel drenge som pigekor ved Norwich Cathedral. Norwich Cathedral Girls Choir har sammen med deres korleder David Lowe været på besøg på Sangskolen i Herning foråret Ved MVP s genbesøg i Norwich deltager MVP, korlederen og en sangpædagog fra Sangskolen. Sammen med David kan de samarbejde om en fælles virksomhed ud fra et gensidigt engagement. I nogen udstrækning skabes et fælles repertoire, men de to kor vil desuden tage noget forskelligt med sig derfra og arbejde med det forskelligt i deres respektive (kor)kulturer. 7 I Wengers forståelse omfatter repertoire begrebet bl.a. rutiner, ord, måder at gøre ting på lige så vel som de erfaringer fællesskabet har produceret og indoptaget. (Wenger 2004: 101) 538 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Korlederen som kreativ kulturaktør MVP mødes med David og Norwich Cathedral Girls Choir og arbejder de første dage desuden med den hollandske kor- og dansekoreograf Panda. Panda udgør en aktør fra såvel korsang som et andet kreativt domæne i form af hendes viden og praksis indenfor dans. Panda har MVP tidligere arbejdet sammen med og en del af såvel deres øvepraksis som performance er inspireret af dette samarbejde. For Norwich koret er Pandas arbejdsmetoder nye. De er således i dette samarbejde legitime perifere deltagere, der imidlertid kan læne sig op af MVP som fulde deltagere i kraft af deres fortrolighed med denne praksisform. 8 Panda arbejder fælles med de to kor på at gøre dem mere kropsligt bevidste og interagerende. I denne proces udgør deres stemme kun ét element. Dorte og sangpædagogen indgår som deltagere på lige fod med kormedlemmerne. Denne læringsform er afhængig af den individuelle gøren for at blive forstået og indlejret. At denne gøren eller praksis foregår i et fællesskab er med til at forme dette situationelle praksisfællesskab. Samarbejdet mellem MidtVest Pigekor og Norwich Cathedral Girls Choir som forskellige korkulturer indebærer inspiration og omformning af deres praksis, hvilket potentielt kan være kreativt. Dette bliver nærmest manifest synligt, da Panda træder ind og skal have alle kormedlemmerne i tale med hendes kropsligt relaterede arbejdsformer. I denne læringspraksis vælger David at være til stede som observatør på Pandas undervisning med de to kors medlemmer. Norwich Cathedral Girls Choir er uvante med denne arbejdsform, hvor kropslige handlinger af fokus og indlevelse er væsentlige praksis aspekter. Efter et stykke tid praktiserer de imidlertid sammen med MVP, og i denne proces henvender deres korleder David sig til mig og Dorte for at dele sin observation af, at nu tænker de ikke længere, nu gør de det. De konkrete øvelser foregår i grupper, hvor de f.eks. skal sende en rytme eller impuls hurtigt videre til et andet kormedlem. Der foregår her et tydeligt skift i deres opmærksomhed fra Panda som lærer til de andre i gruppen, med henblik på at kunne indgå i det situationelle praksisfællesskab. Udvekslingen i dette praksisfællesskab eller kreativitets felt er relateret til korsangsdomænet og foregår både i forhold til pædagogik og sangpraksis. Fra således at have beskrevet MVP som praksisfællesskab samt betydningen af deres netværk som inspiration, vil jeg i det følgende afsnit gå mere i dybden med korlederens rolle i kreative skabelsesprocesser. 8 I denne fulde deltagelse ligger der ligeledes, at det er den danske korleder og Sangskolen, der har taget initiativ til at Panda fungerer som gæstelærer ved dette besøg i Norwich. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 539

11 Margit Saltofte Nielsen Lederen som kulturaktør i skabelse af korets identitet Koret er ved deres udtryksformer i en ud af til formskabelse af en egen identitet. Dette foregår ved at udvikle netværksrelationer til samarbejdspartnere og herved blive bevidst om en egen karakter og kvaliteter. Dorte Bille og kormedlemmerne i MVP udgør fuldgyldige deltagere i Sangskolens praksisfællesskab. De instrueres, dygtiggør sig og påvirker ved deres erfaring med at være sanger og oplevelse af at gøre (sang og bevægelse) som fællesskab og dermed fælles udtryk. I følgende eksempel tydeliggør korlederen ved sit blik fra distancen, korpigerne gensidige engagement og fælles virksomhed ved et helt konkret fælles repertoire. Dette sker til Pigekorernes 10-års fødselsdag d. 28/8 2010, hvor hun introducerer, at Forskolen vil opføre sange fra Snedronningen. Dorte refererer til, at denne forestilling har mange fra MVP ligeledes sunget og fremført. Dette er grunden til, at hun har valgt denne. Da de skal til at synge sangen Splinten, spørger Dorte ud i salen, om de der har prøvet at synge den, vil række en hånd op. Det gør hovedparten af MVP kormedlemmerne, der er til stede. Dorte beder dem om at synge med på 3. vers: De første to skal Forskolen have lov til at synge alene. Dette siger hun med en indforståethed, der ikke behøver at blive forklaret til disse ældste og vidende indenfor Sangskolens praksisfællesskab. Dorte: Hvis I ikke kan huske teksten, kan I bare synge: la, la. Da 3. vers kommer rejser MVP piger sig rundt omkring i det store korlokale og giver sig til at synge med. Der bliver hermed skabt en formation, en optræden og ikke mindst en nærmest manifest stemning af praksisfællesskab; fælles repertoire og gensidigt engagement samt en praksis reference til Dorte som læremester. Denne fødselsdag er præget af en uformel og eksperimenterende tilgang, der blandt andet giver sig udtryk i at MVP ikke på forhånd har fået at vide, hvad de skal synge i deres egen optræden. Forskolen har desuden ikke øvet på Splinten så længe og har derfor nodehæfter. Dette får MVP kormedlemmerne ikke, de må falde ind, hvis de kan og vil. For MVP medlemmerne bliver dette til en fælles erfaring, der dog også har indlejret sig individuelt. Pigerne kan i situationen forestille sig, hvordan det var dengang de var yngre og optrådte med disse sange første gang. Dette åbner op for såvel at bekræfte som at udfordre dette repertoire ved denne improvisation i kendte rammer. De er på hjemmebane, og dette indebærer at der kan laves nogle andre referencer og at deres udtryk desuden refererer bredt til at være del af Sangskolens 540 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

12 Korlederen som kreativ kulturaktør praksisfællesskab. Den fremstår som koblet til den enkelte pige og forældres relation, oplevelser og erfaringer historier på selve Sangskolen. Korlederen fungerer imidlertid stadig som læremesteren og den autoritativt vidende i forhold til, hvad der kan anerkendes, som nyt og passende i det sociale rum performancen foregår i. I MVP har korleder og kormedlemmer markant forskellige roller, der ikke drages i tvivl. Dorte får som leder sin inspiration såvel indenfor som på kanten af korsangs domænet. Som kreativ proces opstår denne form for domænekryds i interaktioner mellem videnspersoner indenfor forskellige korpraksis og traditioner. Korlederens netværksrelationer er i pigekorets historie mere og mere blevet domænekrydsende. Dorte skaber herved øget opmærksomhed på sin egen praksis som leder, samt de blinde pletter hun besidder eller hvad der i forhold til korsang kunne kaldes døve områder. Hendes ører og øjne skærpes ved at kunne træde udenfor selve praksissen og opnå en distance ved at høre andre fagpersoners vurdering og idéer. Disse gatekeepere er vidende indenfor korsangs feltet. I kraft af andre erfaringer og deltagelse i andre praksisfællesskaber har disse anerkendte fagpersoner ikke de samme døve områder som hende selv. Dette indebærer en større fokus på dels detaljen og dels på mulige andre måder at skabe og præsentere korsang. De sange MVP synger fra en engelsk kortradition er f.eks. på Davids modersmål, dermed bliver udtale noget af det Dorte og MVP kan lære ved at lade David forestå undervisning og prøver, hvori de er henholdsvis observatør og elever. Pandas arbejdsform er relateret til en praksisform inspireret fra dans. Hun nævner selv over for mig tre foki: energi, koncentration og fokus hvilket sker ved større opmærksomhed på at gøre. At gøre ikke bare for at skabe afveksling i undervisningen, men for at understøtte det der synges, det der skal udtrykkes ved den konkrete sangtekst og musik i den specifikke tid og rum. Dorte arbejder f.eks. i tæt dialog med Panda på at skabe et performativt udtryk for dele af MVP s sangrepertoire, der samtidig er relateret til de sociale rum de skal optræde i ved kommende performances. Når praksisfællesskaber bliver til kreative netværk Dortes arbejdsform er relateret til en praksis og interesse for læringsrummet, at gøre kormedlemmerne ansvarlige samt få erfaringer ved at praktisere og optræde i fællesskab. Desuden har hun kendskab til kormedlemmerne gennem 10 års udvikling af dem som sangere, af sig selv i rollen som korleder og dermed en skabelse af korets identitet eller brand. Når korlederen udvider og opdyrker sit netværk, såvel indenfor andre landes kortraditioner som indenfor andre kreative domæner, skærpes opmærksomheden på det, der kunne være anderledes i korets fremtrædelsesform og repertoire. Korlederen skaber en distance til, hvordan praksis kunne ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 541

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012

Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012 Evaluering DANS & INKLUSION Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012 Moderne dans er at bevæge sig ud i det ukendte og dér møde sig selv og hinanden på en ny måde og i et fælles

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

12. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. den kommunikerende sanger DEN 27. FEBRUAR - 1. MARTS 2015 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING

12. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. den kommunikerende sanger DEN 27. FEBRUAR - 1. MARTS 2015 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING 12. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Ud over rampen den kommunikerende sanger DEN 27. FEBRUAR - 1. MARTS 2015 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE, HERNING Forord PANDA VAN PROOSDIJ MARGRETE ENEVOLD PIA BOYSEN DORTE BILLE

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere