CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Margit Saltofte Nielsen Korlederen som kreativ kulturaktør Af Margit Saltofte Nielsen, antropolog, adjunkt Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Denne artikel tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Den Jyske Sangskole, hvor fælles læreprocesser og udtryksformer indenfor korsang undersøges. Jeg er i udgangspunktet optaget af at undersøge, hvordan Csikszentmihalyis (1996) forståelse af kreativitet som relateret til et sociokulturelt domæne, kan komme til udtryk i en konkret kunstnerisk praksis. Min interesse for at undersøge korsang er, at jeg vil undersøge et kreativt eller kunstnerisk domæne, hvor der hersker en vid udstrækning af enighed om, hvad der kan betegnes som kvalitet. Der fokuseres særlig på MidtVest Pigekor, da korlederen er i gang med at skabe dette kor et særegent kunstnerisk udtryk. Korlederens rolle i korfællesskabet og kornetværk bliver behandlet i forhold til skabelsen af et anderledes kor. Korlederen interagerer i denne skabelsesproces med andre praksisfællesskaber indenfor korsang og på tværs af kreative domæner for at omskabe korets produkt.. Denne artikel kan ses som et bidrag til at betragte konkrete kreative processer, som udtryk for et stort kendskab og kundskaber indenfor et domæne. Desuden eksemplificeres hvordan kreative udtryk bliver skabt som en kooperativ læreproces. 1 Organisationen den Jyske Sangskole MidtVest Pigekorene består af Forskole, Juniorkor samt MidtVest Pigekor, denne opdeling er formet efter pigernes alder. Mit hovedfokus i denne artikel er på det mest erfarne kor MidtVest Pigekor ledet af Dorte Bille. Kormedlemmer fra MidtVest Pigekor var de første korsangere, da Sangskolen blev dannet og pigekorerne føjet til denne organisation. Korene holder til på Den Jyske Sangskole i Herning. På Den Jyske Sangskoles hjemmeside omtales formål og målgruppe, bl.a. ved; 1 Artiklen er baseret på deltagerobservationer, strakt over 3 måneder på Den Jyske Sangskole i Herning. Under feltarbejdet valgte jeg at fokusere særligt på MidtVest Pigekor, om end jeg ligeledes har været optaget af hvordan man lærer at synge samt de kollektive læreprocesser, der udgør det at øve og skabe en fælles performance. Korlederens rolle var ikke i første omgang et hovedfokus, men det viste sig undervejs i feltarbejdet at være et område der fæstnede min opmærksomhed. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 531

3 Margit Saltofte Nielsen Den Jyske Sangskole underviser sangligt begavede børn i Midtjylland og fungerer som et centralt omdrejningspunkt i et nationalt og internationalt netværk indenfor udvikling af sang for børn og unge. Midtvest Pigekor er det andet kor ved Den Jyske Sangskole, da Herning Kirkes Drengekor såvel har en længere historie som en institutionel forankring i kirkens praksis. Pigekorene blev dannet for 10 år siden, som del af at etablere Den Jyske Sangskole. På Sangskolen bliver det enkelte kormedlem desuden undervist i støttefagene hørelære, solosang samt klaverspil. Ledelsesaspektet indebærer dermed såvel en underviserrolle overfor kormedlemmerne, som i at skabe og opretholde korets udfoldelsesmuligheder. Dorte Bille fungerer som leder af MVP, hvilket indebærer undervisning, prøver og optrædener. Hun indgår ligeledes i en udvikling af egen sangpraksis og forståelse ved at konsultere eksperter i dette udenfor Sangskolen. Korlederen fremstår dermed som en aktør, der til stadighed må udforske korets potentialer i deres prøver og ikke mindst i deres optrædener. Dorte Bille eksperimenterer med at give koret en selvstændig og unik profil ved at indgå i nye alliancer og fordybe sig i korsangstraditioner. I denne proces inddrages MVP kormedlemmerne qua deres erfaring med at skabe optrædener tilpasset et konkret, men skiftende socialt rum. Korlederen beskriver overfor mig; at musik, krop og rum kan skabe en synergi effekt, en fælles understøttende og udvidende oplevelse, hvor publikum kommer til at opleve på en dybere måde. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Missionen er at udfordre såvel tilskuerne som sangerne. Hun beskriver, at de udfordringer hun har med pigekoret er, at de selv skaber deres traditioner. De træder de første skridt. Der er ifølge korlederen ganske få kor i verden, der gør noget, der minder om det som de gør. Nytænkningen indebærer en opdyrkelse af et fagligt netværk, hvilket på Sangskolens hjemmeside nævnes: Korene har desuden fundet inspiration gennem tværkunstnerisk samarbejde med forskellige partnere som Ensemble Midtvest, jazzmusikeren Carsten Dahl, og operasangeren Tina Kiberg. Den hollandske sanger og danser Pandora van Proosdij 2 fungerer som korets faste koreograf. Indenfor korsangdomænet er der et fælles engagement i at fremdyrke kvalitet ud fra en ret afgrænset forståelse af hvad og hvem der er anerkendte udøvere. Det at have udgangspunkt i sangtraditioner er i langt mindre grad et spørgsmål om smag end f.eks. indenfor kunst eller i nogen 2 Hun kalder sig selv Panda og fungerer som sang og danse/bevægelseskoreograf for bl.a. kor i Holland samt som teambuilder i virksomheder. 532 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Korlederen som kreativ kulturaktør grad indenfor litteratur og pop/rock. Det hersker en absolut anerkendelsesreference indenfor korsang domænet. Min tilgang til og forståelse af kreative processer som et sociokulturelt fænomen har afsæt i den psykologiske kontekstuelle opfattelse særlig repræsenteret ved Csikzentmihalyi (1996) og Sawyer (2006). I denne forståelse har kreativitet ikke (udelukkende) sit afsæt i særlig kreative personer eller miljøer, men opstår som en synergi fra mange forskellige kilder (Csikzentmihalyi 1996). Dette kommer til udtryk som forbindelser mellem individ, domæne og felt. For at noget kan være kreativt må det desuden anerkendes af andre som sådan. I denne anerkendelsesproces fokuseres på om produktet eller processer har såvel nyhed som kulturel værdi. (Csikzentmihalyi 1996) Dorte Bille arbejder på at forøge sit kendskab til korsang som felt. Dette foregår bl.a. ved at dygtiggøre sig som sanger og dermed opnå kropslig forandret viden omkring korsang. Indenfor korsang hersker et helt grundlæggende kodex, der handler om at synge rent og udtrykke klart. Der kan dog godt synges nyskabende, hermed lægger korsang sig tæt op af Csikzentmihalyis forståelse af relationen mellem individ, domæne og felt i kreative processer, hvilket han kalder system teori. På baggrund af denne forståelse af domæne vil jeg betegne korsang som et subdomæne under klassisk musik. Indenfor kreativitets domæner foregår et kontinuerligt afgrænsnings arbejde af, hvad der kan identificeres som kreativt. Denne proces kan desuden betegnes ud fra et perspektiv på hverdagskreativitet, hvor forandring af kultur tager afsæt i at kende domænets sprog (Sawyer 2006). Disse forandringskulturer er f.eks. af organisatorisk art. Det der kendetegner sådanne kreative processer er at de såvel skal være nye (novel) som passende eller adækvate (appropriate) indenfor det konkrete domæne (Sawyer 2006). Anerkendelse af det nye og passende foregår ved den mere eller mindre direkte feedback fra toneangivende aktører i domænet. Dette vil jeg i det følgende beskrive og eksemplificere i forhold til MVPs skabelsesprocesser som et anderledes kor. Korledere har generelt et begrænset udfoldelsesfelt, da korsangen skal kunne anerkendes såvel indenfor domænet som i relation til det publikum, der er aftagere af produktet. Indenfor dette skabelsesrum ligger det kreative aspekt for MVP særlig i skabelsen af korets identitet som anderledes. Overraskelse udgør en del af nyheds aspektet. Dette kan være overraskelse i form af valg af sange, der ligger på kant af eller udenfor korsangstraditionen institutionelle forankring. Sådanne typer sangvalg ligger typisk som ekstranumre eller når koret optræder med ét nummer i ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 533

5 Margit Saltofte Nielsen en kontekst, der ikke er direkte relateret til korsang 3. Det overraskende søger Dorte Bille i samarbejde med ressourcepersoner indenfor korsangs feltet, at få til at fungere som understøttelse af sangenes indhold. MidtVest Pigekors anderledeshed fremstår mest markant i den måde kormedlemmerne kropsligt tager opstilling og agerer i rummet, såvel som det vilkår at korlederen helt bogstaveligt træder i baggrunden til disse performances. MVP søger at synge og performe sange, der i deres fremførsels er udtryksfulde, men også overraskende for den konkrete kontekst og begivenhed. Der øves i MVP altid op til konkrete optrædener med skiftende publikum og kontekst, hvilket jeg vil betegne som socialt rum. Forskellige sociale rum relaterer sig helt overordnet til kreative domæner og adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke kreative processer, der anerkendes. 4 Det kreative er situationelt i sit afsæt og udtryk, som det nye, men passende i det sociale rum optrædenen skaber og skabes af. Dorte Bille har en vision om at skabe oplevelser af koroptrædener som andet end at fremføre sange som man lige så godt kunne høre på CD. Visionen er at udfordre grænserne for, hvordan kormusik skabes og opleves. Korlederen udtrykker i et interview i Herning Bladet den kreative tilgang til at give koret et anderledes udtryk. Dette interview indgik i en artikel om MVP s kortur til USA for at deltage i Golden Gate Choral Festival 09; Men vigtigst af alt for Dorte Bille er, at hende og MVP's satsning på at arbejde musik og bevægelse sammen på den måde, som koret har gjort siden begyndelsen, nu for alvor har vist sig rigtig. Pigerne har vist mig meget stor tillid, for de har virkelig bevæget sig ind i ukendt land, når jeg har kastet dem ud i at arbejde med koreografien og bevægelse. Det kræver stort mod af pigerne, der arbejder med noget, der er både nyt og mærkeligt. Men jeg er utrolig lykkelig over, at de har vist mig den tillid, og at de nu også har haft en både god og også meget stærk oplevelse ved stævnet herover med publikum, der sidder og græder i salen og en fantastisk modtagelse, siger Dorte Bille. 5 I forståelsen af korets kreative skabelsesproces som det anderledes kor, finder jeg det relevant at betragte selve grænseområdet som MVP agerer indenfor og i forhold til. De er i udgangspunktet under samme tag som Drengekoret, som er det etablerede og (i kirken) institutionaliseret kor. 3 Dette er tilfældet, da koret optræder ved åbningen af et UEFA arrangement i Herning september 2010, hvor de optræder med Gershwin potpourriet Broadway Ladies. Deres rolle er ifølge korlederen at være byens gave til arrangementet. 4 Dette behandles mere indgående i min ph.d. afhandling (Saltofte 2010). 5 Denne artikel fra Herning Bladet: De kom de sang og de sejrede er gengivet på ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Korlederen som kreativ kulturaktør Herning Kirkes Drengekor er desuden kendt og anerkendt i korsangfeltet i bl.a. Danmark. MVP er hermed i udgangspunktet noget andet, bl.a. på grund af de ikke skal optræde som del af kirkens praksis og rum. I artiklen om MVP s USA tur refereres korlederen desuden for at benævne denne anderledesheds potentiale i forhold til tilskuernes oplevelse: Hun er heller ikke i tvivl om, at det også har gjort et anderledes indtryk, at pigerne nok synger i sort beklædning, men at de selv vælger deres tøj. Mange af de andre kor er helt ens klædt i koruniformer, som ærlig talt ikke er så spændende. Så det at pigerne i MVP nok synger i sort, men dog er forskelligt klædte, er også med til at give at anderledes levende indtryk, som sammen med koreografien også giver noget for øjet, forklarer Dorte Bille. MVP udgør det institutionelt prioriterede andet, der søger at udvikle en identitet som regionens kulturelle ambassadør i kraft af nyskabende, men dog anerkendte udtryksformer indenfor korsangs traditionen. Korlederens ledelsesrolle er særlig at være den, der skaber relationer til institutioner og steder, der udgør mulig inspirationskilde samt optrædelsesarena. Sangpædagogisk praksis for MidtVest Pigekor Sangskolens organisering af pigekorene efter alder indebærer, at man som nystartet kormedlem socialiseres og disciplineres ind i at være sanger og indgå i korfællesskabet. Denne disciplineringsproces indebærer en kropslig del, hvordan kroppen rettes ud og placeres i en parathed til at udøve sangen. Derudover er der en mere social disciplineringsproces, der relaterer sig til at skulle lære i et fællesskab. Disse disciplineringsprocesser bliver særlig praktiseret i Forskolen, hvorimod de i Juniorkoret i højere grad er indarbejdet således at underviserne mest refererer til disse processer og i mindre grad indøver dem. I MidtVest Pigekoret er sang og performancepraksis så indøvet, at der tages afsæt i at lægge noget andet på. MVP kormedlemmerne har omfattende erfaringerne med at være del af den konkrete lære- og skabelsesproces, der fører til en performance. 6 Korlederen refererer til og bruger kormedlemmernes perspektiv til at skabe sig indsigt i, hvordan sang og optræden kan formes og omformes. Kormedlemmerne er i denne proces de erfarne sangere, med en viden som korlederen ikke besidder, da hendes rolle i højere grad er leder og ved deres koncerter (en tilbagetrukken) dirigent. Kormedlemmerne tildeles ansvar, hvilket f.eks. kommer til udtryk ved at Dorte giver få instruktioner i de sidste forberedelser til en performance. Hun gør i sådanne situationer brug af formuleringer som; I ved, hvad I skal eller de, der har brug for at øve, ved selv hvad. 6 Performance er valgt som fælles betegnelse for koncerter, indslag i gudstjenester, kulturelle arrangementer o.lign. som MVP fremfører eller indgår i. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 535

7 Margit Saltofte Nielsen Dorte handler på baggrund af egen erfaring som sanger, korleder og underviser. Det kan være krævende og ensformigt at deltage i prøver og støttefag. For at søge at opveje dette har korlederen i hendes forberedelse til undervisningen indlagt flere alternative tilgange, som har afsæt i Howard Gardners læringstilgang de 7 intelligenser. Når koret øver varieres dette f.eks. ved at lave formationer i stemmegrupper, hvorved musik og krop kombineres som læringsproces. Dette foregår ved at korlederen beder dem samles i rummet siddende eller stående i stemmegrupper, der kan høre hinanden og de dermed bliver afstemt, samstemt i deres klang. En sådan organiseringsform stiler mod at gøre kormedlemmerne, som individuelle sangere og som korfællesskab dygtigere. Desuden udgør det kreative aspekt at sangen udtrykkes på andre måder, der skaber en anden og overraskende oplevelse. I denne skabelsesproces praktiseres ved at kormedlemmerne og korlederen i fællesskab relaterer sig til, udfordrer og udvider sociale rum. Dette former sig som en erfaring, der kan og bliver overført til deres performative rum. I den sociale interaktion under prøverne bruger korlederen kormedlemmerne som ressourcepersoner ved at spørge ind til deres oplevelse. På baggrund af disse faktorer vurderer hun, hvad der skal arbejdes med og hvordan. Dette kommer til udtryk ved at korlederen til tider tildeler dem status som fuldgyldige medlemmer og erfarne ved at spørge til hvad de har brug for, for at blive klar til en optræden samt til hvad der kunne virke i den konkrete optræden. Korlederen har den klare autoritet i, at være den der lytter, når der synges. Øret, der står udenfor selve oplevelsen af at synge. Hun repræsenterer i den sammenhæng, det udenforstående øre, publikum eller aftageren. I denne lytte proces skabes hermed vurderinger og mulige identifikationer af hvad der er muligt og måske muligt. Det mulige kan først for alvor identificeres, når det kreative produkt møder sit publikum. En markant omformning af korets performative muligheder sker ved at kormedlemmerne lærer teksten udenad, så de ikke behøver holde tekstarket foran sig. Dorte udtrykker at dette tekstark medfører afstand til dirigent og til publikum. Denne afstand ser jeg såvel som en afstand i at opmærksomheden er delt, som at kormedlemmerne ikke kan bevæge sig og dermed omskabe deres udtryksformer i rummet. Det fælles performative rum kan dannes mange forskellige steder, da det først og fremmest er baseret på en forestilling om. Denne fælles forestilling udgør en skabende læreproces for koret. Det kræver ikke at de befinder sig i det konkrete rum, de øver til at skulle optræde i. Der arbejdes i prøverne på at skabe konkrete forestillinger om; at de befinder sig i situationen og skal performe med krop og stemme i dette sociale rum. 536 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Korlederen som kreativ kulturaktør Dette nye og forestillede terræn initieres imidlertid først og fremmest af korlederen. Et eksempel på dette er korværket Cantate Domino, som hun præsenterer til en koncert i Herning Kirke som et moderne korværk. I øveprocessen til denne koncert prøver hun et nyt og anderledes lydbillede af; Dorte: I må gerne synge (et ord fra sangteksten) eller (et andet ord), I kan gøre det langtrukkent, eller helt hurtigt. I kan sådan set vælge én stavelse og gentage denne. Det skal bare være noget andet end den ved siden af synger. Det er meget mærkeligt, men det kommer til at lyde rigtig godt. Da de kommer til dette stykke af sangen. D: Og så begynder I at snakke. Forskellige lyde (i fælles tonelejer) bliver til én lyd et særligt udtryk. Dette har korlederen bestemt skal prøves. Hun har imidlertid ikke indflydelse på hvordan det lyder, det er det der bliver prøvet af. Efterfølgende spørger hun kormedlemmerne, hvordan det opleves af dem. Lederens rolle bliver hermed at skabe indsigt i hvad der udgør en passende nyhed i det sociale rum, en overraskelse der forstærker eller (i nogen grad) overskrider den forventede oplevelse af korsang. Dans og bevægelse inspirerer som udtryksformer og tilgange, der for MVP understøtter sangens indhold og giver en anderledes oplevelse for tilskueren. Som del af undervisningsrelationen mellem korlederen Dorte og kormedlemmer i pigekorene ligger en tildeling af ansvar og indflydelse, der gradueres efter hvilken erfaring korsangerne har. Dette vil i denne sangskolekontekst sige at man har oparbejdet erfaring såvel som individuel sanger, som ikke mindst som del af korfællesskabet. Csikszentmihalyi (1996) betoner betydningen af at have sat sig grundigt ind i domænet tradition og arbejdet hårdt her indenfor, som forudsætning for at kunne være kreativt skabende. MVP har i sin skabelse af sig selv som det andet i Sangskolen praksis og historie opbygget et betydeligt og betydningsgivende netværk indenfor såvel den danske kortradition og den engelske kirkelige kontekst og praksis. Dette bliver beskrevet yderligere i næste afsnit. Korlederen som skabende aktør i praksisfællesskaber Koret udgør et fællesskab, men en særlig form for fællesskab, der kan defineres ud fra dets praksis. Korlederens rolle på Den Jyske Sangskole og i netværksskabelse ud af til, vil jeg betragte ud fra det læringsteoretiske begreb praksisfællesskab (Wenger 2004). Praksisfællesskab indebærer gensidigt engagement, fælles virksomhed samt fælles repertoire (Wenger 2004). Denne praksis har jeg valgt at se på ud fra to perspektiver eller niveauer; dels ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 537

9 Margit Saltofte Nielsen korets hverdagsrelaterede praksis på Sangskolen og dels det bredere praksisfællesskab korlederen initierer for at skabe korets identitet. Korlederen indgår såvel i praksisfællesskab med pigekorene (og resten af Sangskolen) samt i et netværk af andre ledere, koreografer og underviser indenfor og på kant af domænet. Indenfor praksisfællesskaber indgår nogle af aktørerne som fuldt deltagende, mens andre udgør legitimt perifere deltagere (Wenger 2004) Indenfor Sangskolens pigekor er MVP de erfarne, der bliver tillagt mest ansvar og indflydelse i øveprocesser og performances. Juniorkoret bliver introduceret til domænes etablerede og anerkendte aktører ved at få deres første betalte optrædener. Juniorkorets medlemmer er novicer indenfor selve performance praksis. Indenfor Sangskolens praksisfællesskab er de legitime perifere deltagere, der bevæger sig mod fuld deltagelse. Sangskolens organisering er i vid udstrækning bestemt af opgaven, missionen om at lære nogle at synge, udforske og udvikle sang og performance repertoire. Det gensidige engagement kan siges at ligge i selve interessefællesskabet omkring korsang samt den hverdags relaterede korpraksis. Dorte indgår i relationer til andre undervisere og korleder indenfor korsang feltet. Dette netværk knyttes situationelt sammen som et praksisfællesskab, hvor deres fælles virksomhed udgør forskellige elementer af korsang repertoire 7. Et eksempel på dette er MVP s besøg i Norwich Cathedral juni 2010, som jeg vil tage udgangspunkt i som udtryk for på samme tid et kreativitets felt (Csikszentmihalyi 1996) som et praksisfællesskab. Korlederne udgør gatekeepere indenfor korsangs feltet, der går på tværs af landegrænser. Deres praksis som fællesskab er af mere sporadisk karakter, da de er organiseret som besøg. Ved disse samarbejdsbesøg arbejdes hen mod at skabe konkrete performances. Ved disse møder er der fokus på at finde sammen om gensidig virksomhed, at praktisere og derudfra skabe fællesskabets potentielt kreative læreprocesser. Den Jyske Sangskole er hovedsagelig inspireret af engelske kortraditioner og har som følge heraf etableret et samarbejde med lederen af såvel drenge som pigekor ved Norwich Cathedral. Norwich Cathedral Girls Choir har sammen med deres korleder David Lowe været på besøg på Sangskolen i Herning foråret Ved MVP s genbesøg i Norwich deltager MVP, korlederen og en sangpædagog fra Sangskolen. Sammen med David kan de samarbejde om en fælles virksomhed ud fra et gensidigt engagement. I nogen udstrækning skabes et fælles repertoire, men de to kor vil desuden tage noget forskelligt med sig derfra og arbejde med det forskelligt i deres respektive (kor)kulturer. 7 I Wengers forståelse omfatter repertoire begrebet bl.a. rutiner, ord, måder at gøre ting på lige så vel som de erfaringer fællesskabet har produceret og indoptaget. (Wenger 2004: 101) 538 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Korlederen som kreativ kulturaktør MVP mødes med David og Norwich Cathedral Girls Choir og arbejder de første dage desuden med den hollandske kor- og dansekoreograf Panda. Panda udgør en aktør fra såvel korsang som et andet kreativt domæne i form af hendes viden og praksis indenfor dans. Panda har MVP tidligere arbejdet sammen med og en del af såvel deres øvepraksis som performance er inspireret af dette samarbejde. For Norwich koret er Pandas arbejdsmetoder nye. De er således i dette samarbejde legitime perifere deltagere, der imidlertid kan læne sig op af MVP som fulde deltagere i kraft af deres fortrolighed med denne praksisform. 8 Panda arbejder fælles med de to kor på at gøre dem mere kropsligt bevidste og interagerende. I denne proces udgør deres stemme kun ét element. Dorte og sangpædagogen indgår som deltagere på lige fod med kormedlemmerne. Denne læringsform er afhængig af den individuelle gøren for at blive forstået og indlejret. At denne gøren eller praksis foregår i et fællesskab er med til at forme dette situationelle praksisfællesskab. Samarbejdet mellem MidtVest Pigekor og Norwich Cathedral Girls Choir som forskellige korkulturer indebærer inspiration og omformning af deres praksis, hvilket potentielt kan være kreativt. Dette bliver nærmest manifest synligt, da Panda træder ind og skal have alle kormedlemmerne i tale med hendes kropsligt relaterede arbejdsformer. I denne læringspraksis vælger David at være til stede som observatør på Pandas undervisning med de to kors medlemmer. Norwich Cathedral Girls Choir er uvante med denne arbejdsform, hvor kropslige handlinger af fokus og indlevelse er væsentlige praksis aspekter. Efter et stykke tid praktiserer de imidlertid sammen med MVP, og i denne proces henvender deres korleder David sig til mig og Dorte for at dele sin observation af, at nu tænker de ikke længere, nu gør de det. De konkrete øvelser foregår i grupper, hvor de f.eks. skal sende en rytme eller impuls hurtigt videre til et andet kormedlem. Der foregår her et tydeligt skift i deres opmærksomhed fra Panda som lærer til de andre i gruppen, med henblik på at kunne indgå i det situationelle praksisfællesskab. Udvekslingen i dette praksisfællesskab eller kreativitets felt er relateret til korsangsdomænet og foregår både i forhold til pædagogik og sangpraksis. Fra således at have beskrevet MVP som praksisfællesskab samt betydningen af deres netværk som inspiration, vil jeg i det følgende afsnit gå mere i dybden med korlederens rolle i kreative skabelsesprocesser. 8 I denne fulde deltagelse ligger der ligeledes, at det er den danske korleder og Sangskolen, der har taget initiativ til at Panda fungerer som gæstelærer ved dette besøg i Norwich. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 539

11 Margit Saltofte Nielsen Lederen som kulturaktør i skabelse af korets identitet Koret er ved deres udtryksformer i en ud af til formskabelse af en egen identitet. Dette foregår ved at udvikle netværksrelationer til samarbejdspartnere og herved blive bevidst om en egen karakter og kvaliteter. Dorte Bille og kormedlemmerne i MVP udgør fuldgyldige deltagere i Sangskolens praksisfællesskab. De instrueres, dygtiggør sig og påvirker ved deres erfaring med at være sanger og oplevelse af at gøre (sang og bevægelse) som fællesskab og dermed fælles udtryk. I følgende eksempel tydeliggør korlederen ved sit blik fra distancen, korpigerne gensidige engagement og fælles virksomhed ved et helt konkret fælles repertoire. Dette sker til Pigekorernes 10-års fødselsdag d. 28/8 2010, hvor hun introducerer, at Forskolen vil opføre sange fra Snedronningen. Dorte refererer til, at denne forestilling har mange fra MVP ligeledes sunget og fremført. Dette er grunden til, at hun har valgt denne. Da de skal til at synge sangen Splinten, spørger Dorte ud i salen, om de der har prøvet at synge den, vil række en hånd op. Det gør hovedparten af MVP kormedlemmerne, der er til stede. Dorte beder dem om at synge med på 3. vers: De første to skal Forskolen have lov til at synge alene. Dette siger hun med en indforståethed, der ikke behøver at blive forklaret til disse ældste og vidende indenfor Sangskolens praksisfællesskab. Dorte: Hvis I ikke kan huske teksten, kan I bare synge: la, la. Da 3. vers kommer rejser MVP piger sig rundt omkring i det store korlokale og giver sig til at synge med. Der bliver hermed skabt en formation, en optræden og ikke mindst en nærmest manifest stemning af praksisfællesskab; fælles repertoire og gensidigt engagement samt en praksis reference til Dorte som læremester. Denne fødselsdag er præget af en uformel og eksperimenterende tilgang, der blandt andet giver sig udtryk i at MVP ikke på forhånd har fået at vide, hvad de skal synge i deres egen optræden. Forskolen har desuden ikke øvet på Splinten så længe og har derfor nodehæfter. Dette får MVP kormedlemmerne ikke, de må falde ind, hvis de kan og vil. For MVP medlemmerne bliver dette til en fælles erfaring, der dog også har indlejret sig individuelt. Pigerne kan i situationen forestille sig, hvordan det var dengang de var yngre og optrådte med disse sange første gang. Dette åbner op for såvel at bekræfte som at udfordre dette repertoire ved denne improvisation i kendte rammer. De er på hjemmebane, og dette indebærer at der kan laves nogle andre referencer og at deres udtryk desuden refererer bredt til at være del af Sangskolens 540 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

12 Korlederen som kreativ kulturaktør praksisfællesskab. Den fremstår som koblet til den enkelte pige og forældres relation, oplevelser og erfaringer historier på selve Sangskolen. Korlederen fungerer imidlertid stadig som læremesteren og den autoritativt vidende i forhold til, hvad der kan anerkendes, som nyt og passende i det sociale rum performancen foregår i. I MVP har korleder og kormedlemmer markant forskellige roller, der ikke drages i tvivl. Dorte får som leder sin inspiration såvel indenfor som på kanten af korsangs domænet. Som kreativ proces opstår denne form for domænekryds i interaktioner mellem videnspersoner indenfor forskellige korpraksis og traditioner. Korlederens netværksrelationer er i pigekorets historie mere og mere blevet domænekrydsende. Dorte skaber herved øget opmærksomhed på sin egen praksis som leder, samt de blinde pletter hun besidder eller hvad der i forhold til korsang kunne kaldes døve områder. Hendes ører og øjne skærpes ved at kunne træde udenfor selve praksissen og opnå en distance ved at høre andre fagpersoners vurdering og idéer. Disse gatekeepere er vidende indenfor korsangs feltet. I kraft af andre erfaringer og deltagelse i andre praksisfællesskaber har disse anerkendte fagpersoner ikke de samme døve områder som hende selv. Dette indebærer en større fokus på dels detaljen og dels på mulige andre måder at skabe og præsentere korsang. De sange MVP synger fra en engelsk kortradition er f.eks. på Davids modersmål, dermed bliver udtale noget af det Dorte og MVP kan lære ved at lade David forestå undervisning og prøver, hvori de er henholdsvis observatør og elever. Pandas arbejdsform er relateret til en praksisform inspireret fra dans. Hun nævner selv over for mig tre foki: energi, koncentration og fokus hvilket sker ved større opmærksomhed på at gøre. At gøre ikke bare for at skabe afveksling i undervisningen, men for at understøtte det der synges, det der skal udtrykkes ved den konkrete sangtekst og musik i den specifikke tid og rum. Dorte arbejder f.eks. i tæt dialog med Panda på at skabe et performativt udtryk for dele af MVP s sangrepertoire, der samtidig er relateret til de sociale rum de skal optræde i ved kommende performances. Når praksisfællesskaber bliver til kreative netværk Dortes arbejdsform er relateret til en praksis og interesse for læringsrummet, at gøre kormedlemmerne ansvarlige samt få erfaringer ved at praktisere og optræde i fællesskab. Desuden har hun kendskab til kormedlemmerne gennem 10 års udvikling af dem som sangere, af sig selv i rollen som korleder og dermed en skabelse af korets identitet eller brand. Når korlederen udvider og opdyrker sit netværk, såvel indenfor andre landes kortraditioner som indenfor andre kreative domæner, skærpes opmærksomheden på det, der kunne være anderledes i korets fremtrædelsesform og repertoire. Korlederen skaber en distance til, hvordan praksis kunne ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 541

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativiteten findes i nuet Author(s): Marianne Nygaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 581-585 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvinder er foran på point! Author(s): Birgitte Asmussen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 651-655 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Det tavse køn Author(s): Jens Skou Olsen & Kenneth Reinicke Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 623-629 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande Author(s): Grith Okholm Skaarup Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 487-491

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet, ledelse og tysk Author(s): Annemari Nilsson Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 597-601 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kreativitet har ikke noget køn Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 663-671 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vær kreativ eller dø! Author(s): Astrid Kilt Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 555-562 Published by: http://www.chara.dk Stable Url: http://www.chara.dk/artikler/20100410.pdf

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk SANG! forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere Sangteknik Et større klassisk værk fokus på dynamik Dansesessioner fast menueber, lancier, folkedans etc. Et større klassisk værk Flere

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP REFERAT AF MØDE D. 18.09.07 v. Rikke Ramm-Mikkelsen Medvirkende: Pigerne fra MidtVest Pigekor, forældrene fra hhv. MidtVest Pigekor, Juniorkor og Forskolen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvalitativ bevægelse Author(s): Martin Spang Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 3 (2010) Pages: 387-392 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra køn til Co-creation Author(s): Emilia van Hauen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 687-692 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK PULJE FOR PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER REGION SYDDANMARK SAMKLANG MUSISK SAMARBEJDE AFSLUTTENDE RAPPORT CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Indhold Projektets

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

44 Nummer 15 marts 2014. På skolebesøg

44 Nummer 15 marts 2014. På skolebesøg kolebesøg i Berkeley skrivning i skolen Lene torgaard Brok, projektleder, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forskergruppen fra projektet krivedidaktik på mellemtinnet i alle fag

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Føl ( g)mi g AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 5. 6. k l as s e Føl(g) mig Føl(g) mig - Et undervisningsforløb hvor der igennem drama stilles skarpt på stemmen og kroppen som kommunikationsmidler. Målgruppe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse

Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse Carolineskolen ambitionen om en skole i verdensklasse I 2015-16 har skolebestyrelsen, ledelsen, Lennart Lajboschitz og Autens arbejdet for at udvikle en ambitiøs platform for Carolineskolens pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere