CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Margit Saltofte Nielsen Korlederen som kreativ kulturaktør Af Margit Saltofte Nielsen, antropolog, adjunkt Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Denne artikel tager udgangspunkt i et antropologisk feltarbejde på Den Jyske Sangskole, hvor fælles læreprocesser og udtryksformer indenfor korsang undersøges. Jeg er i udgangspunktet optaget af at undersøge, hvordan Csikszentmihalyis (1996) forståelse af kreativitet som relateret til et sociokulturelt domæne, kan komme til udtryk i en konkret kunstnerisk praksis. Min interesse for at undersøge korsang er, at jeg vil undersøge et kreativt eller kunstnerisk domæne, hvor der hersker en vid udstrækning af enighed om, hvad der kan betegnes som kvalitet. Der fokuseres særlig på MidtVest Pigekor, da korlederen er i gang med at skabe dette kor et særegent kunstnerisk udtryk. Korlederens rolle i korfællesskabet og kornetværk bliver behandlet i forhold til skabelsen af et anderledes kor. Korlederen interagerer i denne skabelsesproces med andre praksisfællesskaber indenfor korsang og på tværs af kreative domæner for at omskabe korets produkt.. Denne artikel kan ses som et bidrag til at betragte konkrete kreative processer, som udtryk for et stort kendskab og kundskaber indenfor et domæne. Desuden eksemplificeres hvordan kreative udtryk bliver skabt som en kooperativ læreproces. 1 Organisationen den Jyske Sangskole MidtVest Pigekorene består af Forskole, Juniorkor samt MidtVest Pigekor, denne opdeling er formet efter pigernes alder. Mit hovedfokus i denne artikel er på det mest erfarne kor MidtVest Pigekor ledet af Dorte Bille. Kormedlemmer fra MidtVest Pigekor var de første korsangere, da Sangskolen blev dannet og pigekorerne føjet til denne organisation. Korene holder til på Den Jyske Sangskole i Herning. På Den Jyske Sangskoles hjemmeside omtales formål og målgruppe, bl.a. ved; 1 Artiklen er baseret på deltagerobservationer, strakt over 3 måneder på Den Jyske Sangskole i Herning. Under feltarbejdet valgte jeg at fokusere særligt på MidtVest Pigekor, om end jeg ligeledes har været optaget af hvordan man lærer at synge samt de kollektive læreprocesser, der udgør det at øve og skabe en fælles performance. Korlederens rolle var ikke i første omgang et hovedfokus, men det viste sig undervejs i feltarbejdet at være et område der fæstnede min opmærksomhed. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 531

3 Margit Saltofte Nielsen Den Jyske Sangskole underviser sangligt begavede børn i Midtjylland og fungerer som et centralt omdrejningspunkt i et nationalt og internationalt netværk indenfor udvikling af sang for børn og unge. Midtvest Pigekor er det andet kor ved Den Jyske Sangskole, da Herning Kirkes Drengekor såvel har en længere historie som en institutionel forankring i kirkens praksis. Pigekorene blev dannet for 10 år siden, som del af at etablere Den Jyske Sangskole. På Sangskolen bliver det enkelte kormedlem desuden undervist i støttefagene hørelære, solosang samt klaverspil. Ledelsesaspektet indebærer dermed såvel en underviserrolle overfor kormedlemmerne, som i at skabe og opretholde korets udfoldelsesmuligheder. Dorte Bille fungerer som leder af MVP, hvilket indebærer undervisning, prøver og optrædener. Hun indgår ligeledes i en udvikling af egen sangpraksis og forståelse ved at konsultere eksperter i dette udenfor Sangskolen. Korlederen fremstår dermed som en aktør, der til stadighed må udforske korets potentialer i deres prøver og ikke mindst i deres optrædener. Dorte Bille eksperimenterer med at give koret en selvstændig og unik profil ved at indgå i nye alliancer og fordybe sig i korsangstraditioner. I denne proces inddrages MVP kormedlemmerne qua deres erfaring med at skabe optrædener tilpasset et konkret, men skiftende socialt rum. Korlederen beskriver overfor mig; at musik, krop og rum kan skabe en synergi effekt, en fælles understøttende og udvidende oplevelse, hvor publikum kommer til at opleve på en dybere måde. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Missionen er at udfordre såvel tilskuerne som sangerne. Hun beskriver, at de udfordringer hun har med pigekoret er, at de selv skaber deres traditioner. De træder de første skridt. Der er ifølge korlederen ganske få kor i verden, der gør noget, der minder om det som de gør. Nytænkningen indebærer en opdyrkelse af et fagligt netværk, hvilket på Sangskolens hjemmeside nævnes: Korene har desuden fundet inspiration gennem tværkunstnerisk samarbejde med forskellige partnere som Ensemble Midtvest, jazzmusikeren Carsten Dahl, og operasangeren Tina Kiberg. Den hollandske sanger og danser Pandora van Proosdij 2 fungerer som korets faste koreograf. Indenfor korsangdomænet er der et fælles engagement i at fremdyrke kvalitet ud fra en ret afgrænset forståelse af hvad og hvem der er anerkendte udøvere. Det at have udgangspunkt i sangtraditioner er i langt mindre grad et spørgsmål om smag end f.eks. indenfor kunst eller i nogen 2 Hun kalder sig selv Panda og fungerer som sang og danse/bevægelseskoreograf for bl.a. kor i Holland samt som teambuilder i virksomheder. 532 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Korlederen som kreativ kulturaktør grad indenfor litteratur og pop/rock. Det hersker en absolut anerkendelsesreference indenfor korsang domænet. Min tilgang til og forståelse af kreative processer som et sociokulturelt fænomen har afsæt i den psykologiske kontekstuelle opfattelse særlig repræsenteret ved Csikzentmihalyi (1996) og Sawyer (2006). I denne forståelse har kreativitet ikke (udelukkende) sit afsæt i særlig kreative personer eller miljøer, men opstår som en synergi fra mange forskellige kilder (Csikzentmihalyi 1996). Dette kommer til udtryk som forbindelser mellem individ, domæne og felt. For at noget kan være kreativt må det desuden anerkendes af andre som sådan. I denne anerkendelsesproces fokuseres på om produktet eller processer har såvel nyhed som kulturel værdi. (Csikzentmihalyi 1996) Dorte Bille arbejder på at forøge sit kendskab til korsang som felt. Dette foregår bl.a. ved at dygtiggøre sig som sanger og dermed opnå kropslig forandret viden omkring korsang. Indenfor korsang hersker et helt grundlæggende kodex, der handler om at synge rent og udtrykke klart. Der kan dog godt synges nyskabende, hermed lægger korsang sig tæt op af Csikzentmihalyis forståelse af relationen mellem individ, domæne og felt i kreative processer, hvilket han kalder system teori. På baggrund af denne forståelse af domæne vil jeg betegne korsang som et subdomæne under klassisk musik. Indenfor kreativitets domæner foregår et kontinuerligt afgrænsnings arbejde af, hvad der kan identificeres som kreativt. Denne proces kan desuden betegnes ud fra et perspektiv på hverdagskreativitet, hvor forandring af kultur tager afsæt i at kende domænets sprog (Sawyer 2006). Disse forandringskulturer er f.eks. af organisatorisk art. Det der kendetegner sådanne kreative processer er at de såvel skal være nye (novel) som passende eller adækvate (appropriate) indenfor det konkrete domæne (Sawyer 2006). Anerkendelse af det nye og passende foregår ved den mere eller mindre direkte feedback fra toneangivende aktører i domænet. Dette vil jeg i det følgende beskrive og eksemplificere i forhold til MVPs skabelsesprocesser som et anderledes kor. Korledere har generelt et begrænset udfoldelsesfelt, da korsangen skal kunne anerkendes såvel indenfor domænet som i relation til det publikum, der er aftagere af produktet. Indenfor dette skabelsesrum ligger det kreative aspekt for MVP særlig i skabelsen af korets identitet som anderledes. Overraskelse udgør en del af nyheds aspektet. Dette kan være overraskelse i form af valg af sange, der ligger på kant af eller udenfor korsangstraditionen institutionelle forankring. Sådanne typer sangvalg ligger typisk som ekstranumre eller når koret optræder med ét nummer i ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 533

5 Margit Saltofte Nielsen en kontekst, der ikke er direkte relateret til korsang 3. Det overraskende søger Dorte Bille i samarbejde med ressourcepersoner indenfor korsangs feltet, at få til at fungere som understøttelse af sangenes indhold. MidtVest Pigekors anderledeshed fremstår mest markant i den måde kormedlemmerne kropsligt tager opstilling og agerer i rummet, såvel som det vilkår at korlederen helt bogstaveligt træder i baggrunden til disse performances. MVP søger at synge og performe sange, der i deres fremførsels er udtryksfulde, men også overraskende for den konkrete kontekst og begivenhed. Der øves i MVP altid op til konkrete optrædener med skiftende publikum og kontekst, hvilket jeg vil betegne som socialt rum. Forskellige sociale rum relaterer sig helt overordnet til kreative domæner og adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke kreative processer, der anerkendes. 4 Det kreative er situationelt i sit afsæt og udtryk, som det nye, men passende i det sociale rum optrædenen skaber og skabes af. Dorte Bille har en vision om at skabe oplevelser af koroptrædener som andet end at fremføre sange som man lige så godt kunne høre på CD. Visionen er at udfordre grænserne for, hvordan kormusik skabes og opleves. Korlederen udtrykker i et interview i Herning Bladet den kreative tilgang til at give koret et anderledes udtryk. Dette interview indgik i en artikel om MVP s kortur til USA for at deltage i Golden Gate Choral Festival 09; Men vigtigst af alt for Dorte Bille er, at hende og MVP's satsning på at arbejde musik og bevægelse sammen på den måde, som koret har gjort siden begyndelsen, nu for alvor har vist sig rigtig. Pigerne har vist mig meget stor tillid, for de har virkelig bevæget sig ind i ukendt land, når jeg har kastet dem ud i at arbejde med koreografien og bevægelse. Det kræver stort mod af pigerne, der arbejder med noget, der er både nyt og mærkeligt. Men jeg er utrolig lykkelig over, at de har vist mig den tillid, og at de nu også har haft en både god og også meget stærk oplevelse ved stævnet herover med publikum, der sidder og græder i salen og en fantastisk modtagelse, siger Dorte Bille. 5 I forståelsen af korets kreative skabelsesproces som det anderledes kor, finder jeg det relevant at betragte selve grænseområdet som MVP agerer indenfor og i forhold til. De er i udgangspunktet under samme tag som Drengekoret, som er det etablerede og (i kirken) institutionaliseret kor. 3 Dette er tilfældet, da koret optræder ved åbningen af et UEFA arrangement i Herning september 2010, hvor de optræder med Gershwin potpourriet Broadway Ladies. Deres rolle er ifølge korlederen at være byens gave til arrangementet. 4 Dette behandles mere indgående i min ph.d. afhandling (Saltofte 2010). 5 Denne artikel fra Herning Bladet: De kom de sang og de sejrede er gengivet på 534 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Korlederen som kreativ kulturaktør Herning Kirkes Drengekor er desuden kendt og anerkendt i korsangfeltet i bl.a. Danmark. MVP er hermed i udgangspunktet noget andet, bl.a. på grund af de ikke skal optræde som del af kirkens praksis og rum. I artiklen om MVP s USA tur refereres korlederen desuden for at benævne denne anderledesheds potentiale i forhold til tilskuernes oplevelse: Hun er heller ikke i tvivl om, at det også har gjort et anderledes indtryk, at pigerne nok synger i sort beklædning, men at de selv vælger deres tøj. Mange af de andre kor er helt ens klædt i koruniformer, som ærlig talt ikke er så spændende. Så det at pigerne i MVP nok synger i sort, men dog er forskelligt klædte, er også med til at give at anderledes levende indtryk, som sammen med koreografien også giver noget for øjet, forklarer Dorte Bille. MVP udgør det institutionelt prioriterede andet, der søger at udvikle en identitet som regionens kulturelle ambassadør i kraft af nyskabende, men dog anerkendte udtryksformer indenfor korsangs traditionen. Korlederens ledelsesrolle er særlig at være den, der skaber relationer til institutioner og steder, der udgør mulig inspirationskilde samt optrædelsesarena. Sangpædagogisk praksis for MidtVest Pigekor Sangskolens organisering af pigekorene efter alder indebærer, at man som nystartet kormedlem socialiseres og disciplineres ind i at være sanger og indgå i korfællesskabet. Denne disciplineringsproces indebærer en kropslig del, hvordan kroppen rettes ud og placeres i en parathed til at udøve sangen. Derudover er der en mere social disciplineringsproces, der relaterer sig til at skulle lære i et fællesskab. Disse disciplineringsprocesser bliver særlig praktiseret i Forskolen, hvorimod de i Juniorkoret i højere grad er indarbejdet således at underviserne mest refererer til disse processer og i mindre grad indøver dem. I MidtVest Pigekoret er sang og performancepraksis så indøvet, at der tages afsæt i at lægge noget andet på. MVP kormedlemmerne har omfattende erfaringerne med at være del af den konkrete lære- og skabelsesproces, der fører til en performance. 6 Korlederen refererer til og bruger kormedlemmernes perspektiv til at skabe sig indsigt i, hvordan sang og optræden kan formes og omformes. Kormedlemmerne er i denne proces de erfarne sangere, med en viden som korlederen ikke besidder, da hendes rolle i højere grad er leder og ved deres koncerter (en tilbagetrukken) dirigent. Kormedlemmerne tildeles ansvar, hvilket f.eks. kommer til udtryk ved at Dorte giver få instruktioner i de sidste forberedelser til en performance. Hun gør i sådanne situationer brug af formuleringer som; I ved, hvad I skal eller de, der har brug for at øve, ved selv hvad. 6 Performance er valgt som fælles betegnelse for koncerter, indslag i gudstjenester, kulturelle arrangementer o.lign. som MVP fremfører eller indgår i. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 535

7 Margit Saltofte Nielsen Dorte handler på baggrund af egen erfaring som sanger, korleder og underviser. Det kan være krævende og ensformigt at deltage i prøver og støttefag. For at søge at opveje dette har korlederen i hendes forberedelse til undervisningen indlagt flere alternative tilgange, som har afsæt i Howard Gardners læringstilgang de 7 intelligenser. Når koret øver varieres dette f.eks. ved at lave formationer i stemmegrupper, hvorved musik og krop kombineres som læringsproces. Dette foregår ved at korlederen beder dem samles i rummet siddende eller stående i stemmegrupper, der kan høre hinanden og de dermed bliver afstemt, samstemt i deres klang. En sådan organiseringsform stiler mod at gøre kormedlemmerne, som individuelle sangere og som korfællesskab dygtigere. Desuden udgør det kreative aspekt at sangen udtrykkes på andre måder, der skaber en anden og overraskende oplevelse. I denne skabelsesproces praktiseres ved at kormedlemmerne og korlederen i fællesskab relaterer sig til, udfordrer og udvider sociale rum. Dette former sig som en erfaring, der kan og bliver overført til deres performative rum. I den sociale interaktion under prøverne bruger korlederen kormedlemmerne som ressourcepersoner ved at spørge ind til deres oplevelse. På baggrund af disse faktorer vurderer hun, hvad der skal arbejdes med og hvordan. Dette kommer til udtryk ved at korlederen til tider tildeler dem status som fuldgyldige medlemmer og erfarne ved at spørge til hvad de har brug for, for at blive klar til en optræden samt til hvad der kunne virke i den konkrete optræden. Korlederen har den klare autoritet i, at være den der lytter, når der synges. Øret, der står udenfor selve oplevelsen af at synge. Hun repræsenterer i den sammenhæng, det udenforstående øre, publikum eller aftageren. I denne lytte proces skabes hermed vurderinger og mulige identifikationer af hvad der er muligt og måske muligt. Det mulige kan først for alvor identificeres, når det kreative produkt møder sit publikum. En markant omformning af korets performative muligheder sker ved at kormedlemmerne lærer teksten udenad, så de ikke behøver holde tekstarket foran sig. Dorte udtrykker at dette tekstark medfører afstand til dirigent og til publikum. Denne afstand ser jeg såvel som en afstand i at opmærksomheden er delt, som at kormedlemmerne ikke kan bevæge sig og dermed omskabe deres udtryksformer i rummet. Det fælles performative rum kan dannes mange forskellige steder, da det først og fremmest er baseret på en forestilling om. Denne fælles forestilling udgør en skabende læreproces for koret. Det kræver ikke at de befinder sig i det konkrete rum, de øver til at skulle optræde i. Der arbejdes i prøverne på at skabe konkrete forestillinger om; at de befinder sig i situationen og skal performe med krop og stemme i dette sociale rum. 536 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Korlederen som kreativ kulturaktør Dette nye og forestillede terræn initieres imidlertid først og fremmest af korlederen. Et eksempel på dette er korværket Cantate Domino, som hun præsenterer til en koncert i Herning Kirke som et moderne korværk. I øveprocessen til denne koncert prøver hun et nyt og anderledes lydbillede af; Dorte: I må gerne synge (et ord fra sangteksten) eller (et andet ord), I kan gøre det langtrukkent, eller helt hurtigt. I kan sådan set vælge én stavelse og gentage denne. Det skal bare være noget andet end den ved siden af synger. Det er meget mærkeligt, men det kommer til at lyde rigtig godt. Da de kommer til dette stykke af sangen. D: Og så begynder I at snakke. Forskellige lyde (i fælles tonelejer) bliver til én lyd et særligt udtryk. Dette har korlederen bestemt skal prøves. Hun har imidlertid ikke indflydelse på hvordan det lyder, det er det der bliver prøvet af. Efterfølgende spørger hun kormedlemmerne, hvordan det opleves af dem. Lederens rolle bliver hermed at skabe indsigt i hvad der udgør en passende nyhed i det sociale rum, en overraskelse der forstærker eller (i nogen grad) overskrider den forventede oplevelse af korsang. Dans og bevægelse inspirerer som udtryksformer og tilgange, der for MVP understøtter sangens indhold og giver en anderledes oplevelse for tilskueren. Som del af undervisningsrelationen mellem korlederen Dorte og kormedlemmer i pigekorene ligger en tildeling af ansvar og indflydelse, der gradueres efter hvilken erfaring korsangerne har. Dette vil i denne sangskolekontekst sige at man har oparbejdet erfaring såvel som individuel sanger, som ikke mindst som del af korfællesskabet. Csikszentmihalyi (1996) betoner betydningen af at have sat sig grundigt ind i domænet tradition og arbejdet hårdt her indenfor, som forudsætning for at kunne være kreativt skabende. MVP har i sin skabelse af sig selv som det andet i Sangskolen praksis og historie opbygget et betydeligt og betydningsgivende netværk indenfor såvel den danske kortradition og den engelske kirkelige kontekst og praksis. Dette bliver beskrevet yderligere i næste afsnit. Korlederen som skabende aktør i praksisfællesskaber Koret udgør et fællesskab, men en særlig form for fællesskab, der kan defineres ud fra dets praksis. Korlederens rolle på Den Jyske Sangskole og i netværksskabelse ud af til, vil jeg betragte ud fra det læringsteoretiske begreb praksisfællesskab (Wenger 2004). Praksisfællesskab indebærer gensidigt engagement, fælles virksomhed samt fælles repertoire (Wenger 2004). Denne praksis har jeg valgt at se på ud fra to perspektiver eller niveauer; dels ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 537

9 Margit Saltofte Nielsen korets hverdagsrelaterede praksis på Sangskolen og dels det bredere praksisfællesskab korlederen initierer for at skabe korets identitet. Korlederen indgår såvel i praksisfællesskab med pigekorene (og resten af Sangskolen) samt i et netværk af andre ledere, koreografer og underviser indenfor og på kant af domænet. Indenfor praksisfællesskaber indgår nogle af aktørerne som fuldt deltagende, mens andre udgør legitimt perifere deltagere (Wenger 2004) Indenfor Sangskolens pigekor er MVP de erfarne, der bliver tillagt mest ansvar og indflydelse i øveprocesser og performances. Juniorkoret bliver introduceret til domænes etablerede og anerkendte aktører ved at få deres første betalte optrædener. Juniorkorets medlemmer er novicer indenfor selve performance praksis. Indenfor Sangskolens praksisfællesskab er de legitime perifere deltagere, der bevæger sig mod fuld deltagelse. Sangskolens organisering er i vid udstrækning bestemt af opgaven, missionen om at lære nogle at synge, udforske og udvikle sang og performance repertoire. Det gensidige engagement kan siges at ligge i selve interessefællesskabet omkring korsang samt den hverdags relaterede korpraksis. Dorte indgår i relationer til andre undervisere og korleder indenfor korsang feltet. Dette netværk knyttes situationelt sammen som et praksisfællesskab, hvor deres fælles virksomhed udgør forskellige elementer af korsang repertoire 7. Et eksempel på dette er MVP s besøg i Norwich Cathedral juni 2010, som jeg vil tage udgangspunkt i som udtryk for på samme tid et kreativitets felt (Csikszentmihalyi 1996) som et praksisfællesskab. Korlederne udgør gatekeepere indenfor korsangs feltet, der går på tværs af landegrænser. Deres praksis som fællesskab er af mere sporadisk karakter, da de er organiseret som besøg. Ved disse samarbejdsbesøg arbejdes hen mod at skabe konkrete performances. Ved disse møder er der fokus på at finde sammen om gensidig virksomhed, at praktisere og derudfra skabe fællesskabets potentielt kreative læreprocesser. Den Jyske Sangskole er hovedsagelig inspireret af engelske kortraditioner og har som følge heraf etableret et samarbejde med lederen af såvel drenge som pigekor ved Norwich Cathedral. Norwich Cathedral Girls Choir har sammen med deres korleder David Lowe været på besøg på Sangskolen i Herning foråret Ved MVP s genbesøg i Norwich deltager MVP, korlederen og en sangpædagog fra Sangskolen. Sammen med David kan de samarbejde om en fælles virksomhed ud fra et gensidigt engagement. I nogen udstrækning skabes et fælles repertoire, men de to kor vil desuden tage noget forskelligt med sig derfra og arbejde med det forskelligt i deres respektive (kor)kulturer. 7 I Wengers forståelse omfatter repertoire begrebet bl.a. rutiner, ord, måder at gøre ting på lige så vel som de erfaringer fællesskabet har produceret og indoptaget. (Wenger 2004: 101) 538 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Korlederen som kreativ kulturaktør MVP mødes med David og Norwich Cathedral Girls Choir og arbejder de første dage desuden med den hollandske kor- og dansekoreograf Panda. Panda udgør en aktør fra såvel korsang som et andet kreativt domæne i form af hendes viden og praksis indenfor dans. Panda har MVP tidligere arbejdet sammen med og en del af såvel deres øvepraksis som performance er inspireret af dette samarbejde. For Norwich koret er Pandas arbejdsmetoder nye. De er således i dette samarbejde legitime perifere deltagere, der imidlertid kan læne sig op af MVP som fulde deltagere i kraft af deres fortrolighed med denne praksisform. 8 Panda arbejder fælles med de to kor på at gøre dem mere kropsligt bevidste og interagerende. I denne proces udgør deres stemme kun ét element. Dorte og sangpædagogen indgår som deltagere på lige fod med kormedlemmerne. Denne læringsform er afhængig af den individuelle gøren for at blive forstået og indlejret. At denne gøren eller praksis foregår i et fællesskab er med til at forme dette situationelle praksisfællesskab. Samarbejdet mellem MidtVest Pigekor og Norwich Cathedral Girls Choir som forskellige korkulturer indebærer inspiration og omformning af deres praksis, hvilket potentielt kan være kreativt. Dette bliver nærmest manifest synligt, da Panda træder ind og skal have alle kormedlemmerne i tale med hendes kropsligt relaterede arbejdsformer. I denne læringspraksis vælger David at være til stede som observatør på Pandas undervisning med de to kors medlemmer. Norwich Cathedral Girls Choir er uvante med denne arbejdsform, hvor kropslige handlinger af fokus og indlevelse er væsentlige praksis aspekter. Efter et stykke tid praktiserer de imidlertid sammen med MVP, og i denne proces henvender deres korleder David sig til mig og Dorte for at dele sin observation af, at nu tænker de ikke længere, nu gør de det. De konkrete øvelser foregår i grupper, hvor de f.eks. skal sende en rytme eller impuls hurtigt videre til et andet kormedlem. Der foregår her et tydeligt skift i deres opmærksomhed fra Panda som lærer til de andre i gruppen, med henblik på at kunne indgå i det situationelle praksisfællesskab. Udvekslingen i dette praksisfællesskab eller kreativitets felt er relateret til korsangsdomænet og foregår både i forhold til pædagogik og sangpraksis. Fra således at have beskrevet MVP som praksisfællesskab samt betydningen af deres netværk som inspiration, vil jeg i det følgende afsnit gå mere i dybden med korlederens rolle i kreative skabelsesprocesser. 8 I denne fulde deltagelse ligger der ligeledes, at det er den danske korleder og Sangskolen, der har taget initiativ til at Panda fungerer som gæstelærer ved dette besøg i Norwich. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 539

11 Margit Saltofte Nielsen Lederen som kulturaktør i skabelse af korets identitet Koret er ved deres udtryksformer i en ud af til formskabelse af en egen identitet. Dette foregår ved at udvikle netværksrelationer til samarbejdspartnere og herved blive bevidst om en egen karakter og kvaliteter. Dorte Bille og kormedlemmerne i MVP udgør fuldgyldige deltagere i Sangskolens praksisfællesskab. De instrueres, dygtiggør sig og påvirker ved deres erfaring med at være sanger og oplevelse af at gøre (sang og bevægelse) som fællesskab og dermed fælles udtryk. I følgende eksempel tydeliggør korlederen ved sit blik fra distancen, korpigerne gensidige engagement og fælles virksomhed ved et helt konkret fælles repertoire. Dette sker til Pigekorernes 10-års fødselsdag d. 28/8 2010, hvor hun introducerer, at Forskolen vil opføre sange fra Snedronningen. Dorte refererer til, at denne forestilling har mange fra MVP ligeledes sunget og fremført. Dette er grunden til, at hun har valgt denne. Da de skal til at synge sangen Splinten, spørger Dorte ud i salen, om de der har prøvet at synge den, vil række en hånd op. Det gør hovedparten af MVP kormedlemmerne, der er til stede. Dorte beder dem om at synge med på 3. vers: De første to skal Forskolen have lov til at synge alene. Dette siger hun med en indforståethed, der ikke behøver at blive forklaret til disse ældste og vidende indenfor Sangskolens praksisfællesskab. Dorte: Hvis I ikke kan huske teksten, kan I bare synge: la, la. Da 3. vers kommer rejser MVP piger sig rundt omkring i det store korlokale og giver sig til at synge med. Der bliver hermed skabt en formation, en optræden og ikke mindst en nærmest manifest stemning af praksisfællesskab; fælles repertoire og gensidigt engagement samt en praksis reference til Dorte som læremester. Denne fødselsdag er præget af en uformel og eksperimenterende tilgang, der blandt andet giver sig udtryk i at MVP ikke på forhånd har fået at vide, hvad de skal synge i deres egen optræden. Forskolen har desuden ikke øvet på Splinten så længe og har derfor nodehæfter. Dette får MVP kormedlemmerne ikke, de må falde ind, hvis de kan og vil. For MVP medlemmerne bliver dette til en fælles erfaring, der dog også har indlejret sig individuelt. Pigerne kan i situationen forestille sig, hvordan det var dengang de var yngre og optrådte med disse sange første gang. Dette åbner op for såvel at bekræfte som at udfordre dette repertoire ved denne improvisation i kendte rammer. De er på hjemmebane, og dette indebærer at der kan laves nogle andre referencer og at deres udtryk desuden refererer bredt til at være del af Sangskolens 540 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

12 Korlederen som kreativ kulturaktør praksisfællesskab. Den fremstår som koblet til den enkelte pige og forældres relation, oplevelser og erfaringer historier på selve Sangskolen. Korlederen fungerer imidlertid stadig som læremesteren og den autoritativt vidende i forhold til, hvad der kan anerkendes, som nyt og passende i det sociale rum performancen foregår i. I MVP har korleder og kormedlemmer markant forskellige roller, der ikke drages i tvivl. Dorte får som leder sin inspiration såvel indenfor som på kanten af korsangs domænet. Som kreativ proces opstår denne form for domænekryds i interaktioner mellem videnspersoner indenfor forskellige korpraksis og traditioner. Korlederens netværksrelationer er i pigekorets historie mere og mere blevet domænekrydsende. Dorte skaber herved øget opmærksomhed på sin egen praksis som leder, samt de blinde pletter hun besidder eller hvad der i forhold til korsang kunne kaldes døve områder. Hendes ører og øjne skærpes ved at kunne træde udenfor selve praksissen og opnå en distance ved at høre andre fagpersoners vurdering og idéer. Disse gatekeepere er vidende indenfor korsangs feltet. I kraft af andre erfaringer og deltagelse i andre praksisfællesskaber har disse anerkendte fagpersoner ikke de samme døve områder som hende selv. Dette indebærer en større fokus på dels detaljen og dels på mulige andre måder at skabe og præsentere korsang. De sange MVP synger fra en engelsk kortradition er f.eks. på Davids modersmål, dermed bliver udtale noget af det Dorte og MVP kan lære ved at lade David forestå undervisning og prøver, hvori de er henholdsvis observatør og elever. Pandas arbejdsform er relateret til en praksisform inspireret fra dans. Hun nævner selv over for mig tre foki: energi, koncentration og fokus hvilket sker ved større opmærksomhed på at gøre. At gøre ikke bare for at skabe afveksling i undervisningen, men for at understøtte det der synges, det der skal udtrykkes ved den konkrete sangtekst og musik i den specifikke tid og rum. Dorte arbejder f.eks. i tæt dialog med Panda på at skabe et performativt udtryk for dele af MVP s sangrepertoire, der samtidig er relateret til de sociale rum de skal optræde i ved kommende performances. Når praksisfællesskaber bliver til kreative netværk Dortes arbejdsform er relateret til en praksis og interesse for læringsrummet, at gøre kormedlemmerne ansvarlige samt få erfaringer ved at praktisere og optræde i fællesskab. Desuden har hun kendskab til kormedlemmerne gennem 10 års udvikling af dem som sangere, af sig selv i rollen som korleder og dermed en skabelse af korets identitet eller brand. Når korlederen udvider og opdyrker sit netværk, såvel indenfor andre landes kortraditioner som indenfor andre kreative domæner, skærpes opmærksomheden på det, der kunne være anderledes i korets fremtrædelsesform og repertoire. Korlederen skaber en distance til, hvordan praksis kunne ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 541

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 521-530 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelsens og kreativitetens skyggesider - Ledelse som symbolsk vold Author(s): Jens Skou Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 423-446

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere