SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60"

Transkript

1 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i

2 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen

3 Skagen skolekommission: (d. 1/ ) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d. S k o l e b e t j e n t F r. O s c a r, n æ s t f o r m a n d. B e s t y r e r H. T h a i s e n. B o g h o l d e r f r k. E l l e n P e d e r s e n. F o r b u n d s f o r m a n d P e t e r K j æ r. Skagen byråds skoleudvalg: B e s t y r e r T h a i s e n, f o r m a n d. B a n k d i r e k t ø r P. M ø l l e r, n æ s t f o r m a n d. A r b m. C h r. B j e r g O l s e n. Lærerrådsf ormæn d: F æ l l e s l æ r e r r å d e t, o v e r l æ r e r A. V. M e l d g a a r d. A n k e r m e d e t s s k o l e, v i c e i n s p e k t ø r A a. M y g i n d S ø r e n s e n. K a p p e l b o r g s k o l e n, o v e r l æ r e r A. V. M e l d g a a r d. Skolelæge og skoletandlæge: h a r k l i n i k p å K a p p e l b o r g s k o l e n. S k o l e l æ g e, d r. K. J e n s e n, t e l f S k o l e t a n d l æ g e J. C h r i s t e n s e n, t e l f Skolelederne: t r æ f f e s p å s k o l e r n e s k o n t o r e r h v e r s k o l e d a g k l. 1 3, p å l ø r d a g e k l. 1 1, ,4 5 A n k e r m e d e t s s k o l e, t e l f , V. L y k k e g å r d N i e l s e n. K a p p e l b o r g s k o l e n, t e l f , V. S t r o y e r H a n s e n. Skolebetjente: A n k e r m e d e t s s k o l e : C a r l F r. O s c a r, t e l f K a p p e l b o r g s k o l e n : J e n s C h r. P e d e r s e n, t e l f

4 Kommunens skoleordning S k a g e n k o m m u n a l e s k o l e v æ s e n, d e r o m f a t t e r t o s k o l e r, A n k e r - m e d e t s s k o l e, d e r b l e v t a g e t i b r u g 1. a p r i l , o g K a p p e l b o r g - s k o l e n, d e r s t a m m e r f r a , m e n e r u d v i d e t f le r e g a n g e, b e s t o d i n d t i l 31/ a f e n f e m å r i g g r u n d s k o l e, e n t r e å r i g e k s a m e n s f r i m e l l e m s k o l e, e n e k s a m e n s m e l l e m s k o l e m e d r e a l a f d e l i n g, s a m t e n h j æ l p e s k o l e a f d e l i n g. F r a 1. a u g u s t h a r s k o l e v æ s e n e t v æ r e t u n d e r o m f o r m n i n g s o m f ø l g e a f d e n n y e s k o l e l o v a f 7. j u n i D e n u v æ r e n d e e k s a m e n s m e l l e m s k o l e k l a s s e r o g r e a l k l a s s e r f o r t s æ t t e r i n d t i l d e a f s l u t t e n d e e k s a m i n e r e f t e r d e n g a m l e u n d e r v i s n i n g s p l a n. D e r i m o d e r d e r f r a o p r e t t e t e n 7 - å r i g h o v e d s k o l e m e d f r i v i l l i g f o r t s æ t t e l s e i e n 8. k l. ( e v e n t u e l t 9. k l. ), d e r i d e t f o r l ø b n e å r i d e t v æ s e n t l i g e h a r a r b e j d e t e f t e r d e g a m l e p l a n e r. E n u n d t a g e lse h e r f r a e r b l. a :, a t a lle e l e v e r p å 6. k l a s s e t r i n h a r f å e t u n d e r v i s n i n g i e n g e l s k. 6. k l a s s e r n e h a r v æ r e t d e l t i» b o g l i g e «o g» a lm e n e «k l a s s e r. L æ r e r m a n g e l e n v e d s k o l e v æ s e n e t h a r v æ r e t f ø l e l i g, lig e le d e s h a r d e t k n e b e t m e d t i l s t r æ k k e l i g e l o k a l e r. 1. o k t o b e r h a r m a n p å b e g y n d t e n u d v i d e l s e a f A n k e r m e - d e t s s k o l e m e d e n g y m n a s t i k s a l o g l o k a l e r t i l s k o l e k ø k k e n. 4

5 Elevantal og klassekvotient 31. december A n k e r m e d e t s s k o l e : R e a l k l a s s e n e l e v e r, 1 k l a s s e, k v o t i e n t 1 9, E k s. m e l l e m s k e l e v e r, 3 k l a s s e r, k v o t i e n t 2 9, 6 7 E k s. f r i G r u n d s k o l e n , 8 3 H j æ l p e k l a s s e n , I a l t e l e v e r, 2 6 k l a s s e r K a p p e l b o r g s k o l e n : R e a l k l a s s e r n e... : 4 1 e l e v e r, 2 k l a s s e r, k v o t i e n t 2 0, 5 E k s. m e l l e m s k o l e n , 5 E k s. f r i m e l l e m s k , 0 G r u n d s k o l e n , 9 H j æ l p e s k o l e n , 0 I a l t e l e v e r, 4 3 k l a s s e r E l e v a n t a l v e d b e g g e s k o l e r : 1828 Forsømmelser A n k e r m e d e t s S k o l e : S y g d o m , l o v l i g g r u n d 6 4 5, u l o v l i g g r. 5 7 d a g e. G e n n e m s n i t p r. e l e v 8, 4 1, 0, 9 4, 0, 0 8 K a p p e l b o r g s k o l e n : S y g d o m l o v l i g g r u n d u l o v l i g g r. 5 0 d a g e. G e n n e m s n i t p r. e l e v 9, 7 1, 2 0, 0 4 Udskrivning pr. 30. juni A n k e r m e d e t s k o l e s : F r a r e a l k l a s s e n e l e v e r. F r a 4. e m e l e v e r. F r a f m. k l a s s e r n e ( 7. o g 8. k l ) e l e v e r. F r a l a v e r e k l a s s e r i f m... 6 e l e v e r. K a p p e l b o r g s k o l e n : I a l t e l e v e r. F r a r e a l k l a s s e r n e e l e v e r. F r a I V e k s. k l a s s e e l e v e r. F r a f m. k l a s s e r n e ( 8 o g 7 ) e l e v e r. F r a l a v e r e k l a s s e r i e m. o g f m e l e v e r. F r a b e g g e s k o l e r b l e v u d s k r e v e t e l e v e r. I a l t e l e v e r. V e d d e t n y e s k o l e å r s b e g y n d e l s e d a u g u s t b l e v d e r i n d s k r e v e t e l e v e r til h v e r s k o l e. 1. k l a s s e r n e. D e f o r d e l l e s m e d 4 k l. til

6 Ankermedets skoles lærerpersonale pr. 31. juli 1960 D i m i t T i l S k a g e n F a s t a n s a t h e r A n c i e n n i t e t S t a d s s k o l e i n s p : V. L y k k e g a a r d N i e l s e n / / /4 5 2 V i c e i n s p. A a. M y g i n d S ø r e n s e n / / /1-4 7 O v e r l æ r e r K n u d K r i s t e n s e n / / /8 5 7 F a s t l æ r e r A k s e l K n u d s e n / / / C a r l E r i k H j o r t h / / /1-5 6 V a g n N i e l s e n / / /8-5 7 P o u l Ø s t e r g a a r d / / /1-5 8 N i e l s H e l l c d i e / / / C a r l J u l S ø r e n s e n / /8-5 8 A s p i r a n t J ø r g e n B. S l o t h j 6 * 5 / J ø r g e n T h a s t u m I E r i k U s t r u p /8-5 8 E r i k J u u l W i n t h e r l j T i m e l æ r e r E r v i n B o r k ( s o l d a t ) /8-5 9 F a s t l æ r e r i n d e M a r ie K r i s t e n s e n / / /8-5 1 M a r n a V e d e l / / /1-5 5 K a r e n Ø v l i s e n / / /8-5 7 T o v e S ø r e n s e n / / /8-5 8 R u t h B r i x I v j e l g a a r d / / /8-5 9 K i r s t e n S i o t h / / /8-5 9 A s p i r a n t I n g e H j o r t h / e m b e d e r l e d i g e, d e r l æ s e s s o m o v e r t i m e r a f d e t f a s t e p e r s o n a l e. Forandringer i årets lob S m å b ø r n s l æ r e r i n d e f r u L i s s J e p p e s e n o g a s p i r a n t K n u d C h r. J e p p e s e n b l e v f o r f l y t t e t t i l V a r d e d e n 1. j u l i L æ r e r E r i k J u u l W i n t h e r b l e v a n s a t s o m a s p i r a n t V n L æ r e r E r v i n B o r k b l e v a n s a t s o m t i m e l æ r e r 1/ , m e n h a r h e l e å r e t v æ r e t i n d k a l d t t i l s o l d a t e r t j e n e s t e. S o m v i k a r e r h a r i k o r t e r e e l l e r l æ n g e r e t i d v i r k e t s e m i n a r i e e l e v e r n e K a r e n J e p p e s e n o g E. J. F r i i s, s a m t s t u d e n t e r n e E l i s a P e r s s o n, L e i f J o h a n s e n o g J ø r g e n V e s t e r - g a a r d. T i l l i g e h a r f r u E l s e M y g i n d S ø r e n s e n l æ s t 1 3 u g e n t l i g e t i m e r g e n n e m h e l e s k o l e å r e t. 6

7 Kappelborgskolens lærerpersonale pr. 31. juli D i m i L T i l S k a g e n F a s t a n s a t h e r A n c i e n n i t e t S k o l e i n s p e k t ø r V. S t r o y e r H a n s e n , * /4-5 7 V i c e i n s p c k t ø r A. V. M o l t z e n , /4-4 9 I v r. R a s m u s s e n O v e r l æ r e r E r i k N i e l s e n , f r k. K. C h r i s t e n s e n / * f r k. I d a N i e l s e n / , H o l g e r C h r. V e s t e r g a a r d / / f r k. L y d i a J e n s e n / / /4-4 9 F r. L e e r - P e d e r s e n / / A. V. M e l d g a a r d / / f r u E l s e G r ø n P e d e r s e n / / /4-5 2 K n u d O v e r g a a r d / / /4-5 3 f r k. K l a r a H a n s e n / / /4-5 4 F a s t l æ r e r N i e l s P o u l s e n / / /1-5 3 A n t o n M. P e d e r s e n / / /7-5 2 J ø r g e n R a s m u s s e n / / /8-5 3 H a r r y P o u l s e n / / /8-5 3 O v e V e d e l / / /8-5 4 A. A s b j ø r n A n d e r s e n / / /1-5 4 K n u d O l e s e n / /' ,8-5 5 K n u d S a n d e g a a r d / / /4-5 8 T i m e l æ r e r V a g n P r e d b i ø r n J e n s e n /8-5 8 A s b j ø r n H a n s e n /8-5 9 E r i k K j e i d a h l C h r i s t e n s e n /8-5 9 F a s t l æ r e r i n d e f r u A. E Ø s t e r g a a r d / / /8-5 4 f r u V i v i a O v e r g a a r d / / /1-5 7 f r k. M a r t h a S k r i v e r / / /8-5 7 A s p i r a n t E d i t h G r ø n /8-5 9 T i m e l æ r e r i n d e B e n t e K li t H a n s e n / L i l i a n W i s b y J e n s e n / l e d i g e e m b e d e r, h e r a f e r 3 e m b e d e r l æ s t s o m o v e r t i m e r a f d e t f a s t e p e r s o n a l e, 3 e r l æ s t a f f a g l æ r e r i n d e r o g 5 e r b e s t r i d t a f s k i f t e n d e v i k a r e r. S o m v i k a r e r i å r e t s l ø b h a r b l. a. f ø l g e n d e v i r k e t : f r u E d i t h. J e n s e n, f r u E. B j e r g T h o m s e n, f r k. B i r t h e A n d r e a s e n, f r u E. S t r o y e r H a n s e n. S e m i n a r i e e l e v e r n e : E j n e r M o r t e n s e n, E. V a n g A n d e r s e n, J ø r n C a r - s t e n s e n, L e n e C a r s t e n s e n, K a j M a d s e n, G r a m b o L a r s e n, a l l e Å r h u s. F e l i x M i c h n o, L ø g s t ø r, K i r s t e n B r e t t l a u, H o r s e n s, L i s H o l m, K ø b e n h a v n, K a r e n L i n d, F r e d e r i k s h a v n, H e n n i n g B o s e, E s b j e r g, P e t e r B r a n d t, K o l d i n g, P i e b e n L y n n e r u p, Å r s, K u r t A n d e r s e n, S k å r u p, A n n e o g C o n n y P r i i s, S i l k e b o r g. 7

8 E n d v i d e r e s t u d e n t e r n e : R u t h H i l d e b r a n d t, H å k o n H å k o n s s o n, B i r t e L a u b j e r g, L e i f J o h a n s e n, M a r g i t G r ø n P e d e r s e n s a m t s t y r m a n d J e n s C h r. S v e n d s e n. Forandringer i årets løb 1. a u g u s t b l e v o v e r l æ r e r K r i s t e n R a s m u s s e n u d n æ v n t t i l v i c e s k o l e i n s p e k t ø r v e d K a p p e l b o r g s k o l e n. 1. a u g u s t b l e v l æ r e r E r l i n g H a b e k o s t f o r f l y t t e t t i l M e j r u p. 1. s e p t e m b e r b l e v æ g t e p a r r e t B e n t o g S o n j a N i e l s e n f o r f l y t t e t t il S m i d s t r u p. 1. s e p t e m b e r b l e v l æ r e r E r i k F o g h N i e l s e n f o r f l y t t e t t i l S t o u b y. 1. d e c e m b e r f ik o v e r l æ r e r L a r s H e s s e l h o l t e f t e r a n s ø g n i n g b e v i l g e t a f s k e d f r a s k o l e n s t j e n e s t e e f t e r 4 0 å r s l æ r e r g e r n i n g. H r. H e s - s e l h o l t k o m t il d e n g a m l e, n u n e d l a g t e H ø j e n s k o l e i o g f l y t t e d e s i t i l S k a g e n s k o l e. V i s i g e r h r. H e s s e l h o l t t a k f o r d e n la n g e o g t r o f a s t e t j e n e s t e i S k a g e n s k o l e v æ s e n. 1. a p r i l b l e v l æ r e r A n k e r B ø g h o l m f o r f l y t t e t t i l S k o d b o r g 1. j u n i b l e v f r k. B e n t e K l i t J o h a n s e n o g f r k. L il i a n W i s b y J e n s e n a n s a t s o m t i m e l æ r e r i n d e r. Fra skolernes dagbog A N K E R M E D E T S S K O L E 13. august: E t h o l l a n d s k s k o l e k o r u n d e r le d e ls e a f l æ r e r C. A. L e r g o g a v e n k o n c e r t p å s k o l e n. 8. september: 7. k l a s s e r n e u n d e r le d e ls e a f l æ r e r J u l S ø r e n s e n o g l æ r e r i n d e R u t h K j e l g a a r d f o r e t o g e n 5 d a g e s t u r t i l K ø b e n h a v n. 23. september: E l e v e r f r a d e æ l d r e k l a s s e r d e l t a g e r i i d r æ t s t æ v n e i F r e d e r i k s h a v n. S a n g i n s p e k t ø r e n s m e d h j æ l p e r s e m i n a r i e l æ r e r F r. H a n s e n, H j ø r r i n g, i n s p i c e r e r s a n g u n d e r v i s n i n g e n. 15. oktober: S k o l e b i o v i s e r S t ø t s t å r d e n d a n s k e s ø m a n d. 5. november: S k o l e s c e n e n o p f ø r e r S e k s k a m m e r a t e r " a f J a m e s P a r i s h november: F o r æ l d r e d a g e m e d g o d t i l s l u t n i n g. 17. november: F o r æ l d r e m ø d e p å s k o l e n. P r o v s t W a a g e B e c k f o r t æ l l e r o m E n r e js e t i l P a l æ s t i n a o g s t a d s s k o l e i n s p e k t ø r e n g e n n e m g å r d e n n y s k o l e l o v. 25. november: S k o l e b i o v i s e r B j e r g e n e k a l d e r. 12. december: S k o l e f e s t, e l e v e r f r a 3. e m o g 8. k l. o p f ø r e r D ø m t e l le r d r ø m t. D e r b l e v e t g o d t o v e r s k u d t i l s k o l e n s r e j s e f o n d. 22. december: S i d s te s k o l e d a g , a f s l u t n i n g i k i r k e n. P r o v s t W a a g e B e c k o g p a s t o r G r a v e r s e n t a l t e t i l b ø r n e n e.

9 11. januar: B e s ø g a f f o r e n i n g e n - X o r d e n s r e j s e l e k t o r f r k. m a g. fil. B i r g i t t a E k d a h l. 2. februar: B e s ø g a f l a n d s d e l s o r k e s t e r e t f r a Å l b o r g, d e r g a v e n k o n c e r t u n d e r le d e ls e a f H e n n i n g D u u s g a a r d. 4. februar: S k o l e s c e n e n o p f ø r e r H i g h T o r ". 26. februar: E l e v e r f r a d e s t ø r r e k l a s s e r o v e r v æ r e r e n f o r e s t i l l i n g i B i o : E u r o p a r e j s e 14. marts: S k o l e b i o o p f ø r e r K a p t a j n e n f r a K o p e n i c k ". 10. maj: I n s p e k t i o n v e d s l ø j d i n s p e k t ø r K e l d P e d e r s e n. 24. juni: B e s ø g a f k o n s u l e n t f o r s æ r u n d e r v i s n i n g S k o v - J ø r g e n s e n. 20. juni: A f s l u t n i n g f o r e k s a m e n s k l a s s e r n e o g d e e l e v e r, d e r f o r l a d e r s k o l e n. B o r g m e s t e r C. B e r g o g s k o l e k o m m i s s i o n e n s f o r m a n d p r o v s t W a a g e B e c k t a l t e t i l e l e v e r n e. D e r u d d e l t e s e k s a m e n s b e v i s e r o g e n r æ k k e p r æ m i e r f o r f l id o g g o d o p f ø r s e l. B o r g m e s t e r e n s p r æ m i e t i l d e l t e s B i t t e n C h r i s t e n s e n, r e a l k l a s s e n B o g h a n d l e n N i e l s e n s L is J a k o b s e n, B e n n y J a c o b s e n, L æ r e r n e s p r æ m i e I n g e r G r ø n b o r g, 4. e m. B o g h. W i t h Ø s t e r g å r d s H o l g e r B e n d t s e n, I n g e r l i s e H o u k j æ r J e n s e n, 7. B. S k a g e n s b a n k s G r e t h e J e n s e n, 8. k l. S k a g e n s s p a r r e k a s s e s G e r d a J e n s e n o g L i lli a n J e n s e n, I å r e t s l ø b h a r e n r æ k k e e l e v e r t a g e t i d r æ t s m æ r k e t : h j. k l. G u l d m e d e m a l j e... 0 d r e n g e 7 p i g e r S ø lv m e d e m a l j e.... 0» 1» G u l d » S ø lv » B r o n c e » 3 2» I a l t e l e v e r. 4 4 d r e n g e 5 8 p i g e r. K A P P E L B O R G S K O L E N 14. august h a v d e s k o l e n b e s ø g a f e t s k o l e o r k e s t e r f r a E m m e n i H o l l a n d. 23. september d e l t o g s k o l e n i s k o l e i d r æ t s s t æ v n e t i F r e d e r i k s h a v n. 23. september h a v d e v i b e s ø g a f s a n g i n s p e k t ø r e n s m e d h j æ l p e r, h r. s e m i n a r i e a d j u n k t F r. O. H a n s e n, H j ø r r i n g. 15. oktober: S k o l e b i o v i s e r S t ø t s t å r d e n d a n s k e s ø m a n d. 5. november p å s k o l e s c e n e n o p f ø r e s S e k s k a m m e r a t e r a f J a m e s P a r i s h november f o r æ l d r e d a g e o g a f t e n m ø d e p å A n k e r m e d e t s k o l e, h v o r s t a d s s k o l e i n s p e k t ø r V. L y k k e g a a r d N i e l s e n t a l e r o m : D e n n y e s k o l e l o v.

10 25. november: S k o l e b i o v i s e r d e n s m u k k e f a r v e f i l m,, B j e r g e n e kalder. 23. november a f h o l d e s s k o l e f e s t o g s k o l e k o m e d i e. I I I a b o p f ø r e r L e c k F i s c h e r s k o m e d i e V o r e s e g e n 0. 8 a b o p f ø r e r D e n lille k a b a r e t. 22. december: J u l e a f s l u t n i n g i k i r k e n v e d p r o v s t W a a g e B e c k o g p a s t o r G r a v e r s e n. 2. februar: O r k e s t e r k o n c e r t i g y m n a s t i k s a l e n e. 3 0 m u s i c i f r a Å l b o r g u n d e r le d e ls e a f H e n n i n g D u u s g a a r d. 4. februar: S k o l e s c e n e n o p f ø r e r M a x w e l l A n d e r s s o n s s k u e s p i l H i g h T o r. 15. februar: S k o l e b i o v i s e r H u r r a f o r u n g d o m m e n. E n e n g e l s k s k o l e - o g m u s i k f i l m, d e r g i k i e l e v e r n e s o m v a r m t b r ø d. 14. marts: S k o l e b i o v i s e r m i l i t æ r k a r r i k a t u r e n K a p t a j n e n f r a K o p e n i c k. 9. april: 2 0 å r s d a g e n m a r k e r e s m e d f l a g h e j s n i n g o g f æ lle s m o r g e n s a n g i s k o l e g å r d e n. 28. april: A f h o l d e s m ø d e f o r f o r æ l d r e t i l e l e v e r n e i s a m t l i g e f e m - t e k l a s s e r. S k o l e i n s p e k t ø r e n g a v o p l y s n i n g o m d e n n y e s k o l e l o v s i n d f ly d e l s e p å d e n f r e m t i d i g e s k o l e g a n g, h v o r e f t e r f o r æ l d r e n e h a v d e l e j l i g h e d t i l a t d r ø f t e d e r e s e g n e b ø r n s s t a n d p u n k t m e d d a n s k - o g r e g n e l æ r e r n e : 9. maj: I n s p e k t i o n v e d s l ø j d i n s p e k t ø r K e l d P e t e r s e n : maj: 8 a o g 8 b p å l e j r s k o l e p å L æ s ø u n d e r le d e ls e a f o v e r l æ r e r K l a r a H a n s e n o g l æ r e r H a r r y P o u l s e n. 10. juni'. I n s p e k t i o n f o r s æ r u n d e r v i s n i n g e n v e d u n d e r v i s n i n g s i n s p e k t ø r S k o v J ø r g e n s e n. 22. juni: S k o l e a f s l u t n i n g f o r a f g a n g s k l a s s e r n e. B o r g m e s t e r C a r l B e r g o g s k o l e k o m m i s s i o n e n s f o r m a n d p r o v s t W a a g e B e c k t a l t e t i l d e u n g e, h v o r e f t e r s k o l e i n s p e k t ø r e n u d d e l t e e k s a m e n s - o g a f g a n g s - b e v i s e r s a m t f l i d s p r æ m i e r. B o r g m e s t e r e n s p r æ m i e t i l d e l t e s L e n e B e r g V e s t e r s k o v 8. b. S k o l e n s J ø r n W e s t e r g a a r d a. B a n k e n s E l s e H e r m a n s e n... R a. A k s e l S c h u l t z... R a. S p a r e k a s s e n s T o v e J e n s e n... R b. C o n n i N i e l s e n... R b. B o g p r æ m i e r f r a W i t t Ø s t e r g a a r d s b o g h a n d e l t i l d e l s e s : A n d r e a s K j æ r, I V a B e n d t M ø l l e r C h r i s t e n s e n, I V b M a r g r e t e N. H a n s e n I V b. B e n t e H a r b o I V a I b e g y n d e l s e n a f f e r i e n v a r I l l a + b o g I V b p å s k o l e r e j s e r t i l N o r g e, u n d e r le d e l s e a f h r. o g f r u O v e r g a a r d, f r k. M a r t h e S k r i v e r, h r. K n u d O l e s e n o g h r. A s b j ø r n A n d e r s e n. 10

11 I f r i i d r æ t h a r d e r v æ r e t a r b e e e t e n e r g i s k o g r e s u l t a t e t e r : B r o n z e... 6Z p i g e r o g 1 9 d r e n g e S ø l v G u l d S ø lv m. e m a l j e G u l d m. e m a l j e p i g e r o g d r e n g e V e d e n s v ø m m e u n d e r v i s n i n g, d e r e r g e n n e m f ø r t t r o d s m e g e t d å r lig e y d r e f o r h o l d, h a r 1 8 d r e n g e t a g e t l i v r e d d e r p r ø v e n. Lærere på kursus C a r l J u l S ø r e n s e n, k u r s u s i s l ø j d p å S l ø j d l æ r e r s k o l e n i K ø b e n h a v n. K n u d L y n g e S a n d e g a a r d, k u r s u s i t y s k I I, D a n m a r k s L æ r e r h ø j s k o l e O v e V e d e l V a g n N i e l s e n J ø r g e n T h a s t u m T o v e S ø r e n s e n E r i k U s t r u p J ø r g e n S l o t h N i e l s H e l l e d i e E r i k W i n t h e r p å V e s t b i r k h ø j s k o l e. e n g e l s k I s v e n s k I s v e n s k I I e n g e l s k I I I e n g e l s k I I t e g n e - o g m a l e a r b e j d e, V a r t o v. r e l i g i o n, A r h u s u n i v e r s i t e t, m u s i k D e s u d e n h a r D a n m a r k s L æ r e r f o r e n i n g 5 1 D k r e d s a f h o l d t f ø l g e n d e k u r s u s f o r l æ r e r e i S k a g e n : 3. september: F ø r s t e l æ r e r O. S ø j b j e r g P e t e r s e n, O v e r l u n d : D a n s k. 5. oktober: V i c e s k o l e d i r e k t ø r A n t o n N i e l s e n, A r h u s : L æ s n i n g. 11. november: D a n m a r k s L æ r e r f o r e n i n g s f o r m a n d, o v e r l æ r e r S t i n u s N i e l s e n, V o r d i n g b o r g, t a l t e o m f o r e n i n g e n s a r b e j d e i d e n f o r l ø b n e 4 - å r i g e p e r i o d e. 24. november: S k o l e b i b l i o t e k s f o r e n i n g e n s f o r m a n d, f ø r s t e l æ r e r S. B. A n d e r s e n, A s u m : H i s t o r i e i s k o l e s t u e n. D e r e f t e r a f h o l d t e s g e n e r a l f o r s a m l i n g, h v o r K. V e s t e r g a a r d v a l g t e s t i l k a s s e r e r i s t e d e t f o r J ø r g e n R a s m u s s e n, d e r i k k e ø n s k e d e g e n v a lg. 15. februar: S e m i n a r i e l e k t o r E d w i n N ø r g a a r d, R i s s k o v, t a l t e o m : N a t u r f a g i l e j r s k o l e n. Skagen kommunale ungdomsskole U n g d o m s s k o l e n h a r i v i n t e r h a l v å r e t / 6 0 h a f t t o h o l d p i g e r m e d i a l t 3 4 e l e v e r. Ø k o n o m a f r k. V a l b o r g N e v e h a r u n d e r v i s t i h u s g e r n i n g, læ g e s e k r e t æ r f r k. J y t t e V a g n b y h a r u n d e r v i s t i b a r n e p l e j e o g s u n d h e d s læ r e, o g l æ r e r i n d e f r k. B i r t e D u e h o l m h a r u n d e r v i s t i h å n d g e r n i n g. S k o l e n s l e d e r e r s k o l e i n s p e k t ø r S t r o y e r H a n s e n. K o m m u n e n s u d g i f t t i l s k o l e n h a r v æ r e t , 1 7 k r. 11

12 Det skolepsykologiske arbejde Ved sarkonsulent N. A. Jørgensen 1 d e t f o r l ø b n e å r h a r 3 0 e l e v e r f å e t d e r e s u n d e r v i s n i n g i 3 h j æ l p e k l a s s e r, i d e t m a n f r a s k o l e å r e t s b e g y n d e l s e o p r e t t e d e e n n y h j æ l p e k l a s s e v e d K a p p e l b o r g s k o l e n. E n e le v e r b e g y n d t i h j æ l p e k l a s s e u d e n f o r u d g å e n d e s k o l e g a n g i 1. k la s s e. D e r u d s k r i v e s m e d u n d e r v i s n i n g s o p h ø r p å g r u n d a f a l d e r 6 e l e v e r f r a h j æ l p e k l a s s e r n e. E n e le v o v e r f ø r e s f r a h j æ l p e k l a s s e t i l 6.a, i d e t h a n h a r o p n å e t e t h e r t i l t i l s t r æ k k e l i g t g o d t s t a n d p u n k t. P å l æ s e h o l d e n e h a r d e r v æ r e t u n d e r v i s t 1 8 e l e v e r p å A n k e r m e d e t s s k e l e o g 2 8 e l e v e r p å K a p p e l b o r g s k o l e. I d e t k o m m e n d e s k o l e å r f å r 7 e l e v e r s æ r u n d e r v i s n i n g i d a n s k p å A n k e r m e d e t s s k o l e, m e n s 1 8 e l e v e r, d e r t r æ n g e r t i l s æ r u n d e r v i s n i n g, k u n k a n f å d e n n e, h v i s d e r k a n s k a f f e s y d e r l i g e r e t i m e r t i l f a g e t. 2 6 e l e v e r b ø r h a v e s æ r u n d e r v i s n i n g p å K a p p e l b o r g s k o l e. D a d e t p å g r u n d a f n y a n s æ t t e l s e r i k k e e r a f k l a r e t, h v o r m a n g e l æ r e r t i m e r, d e r k a n b l i v e t il r å d i g h e d f o r s æ r u n d e r v i s n i n g e n, k a n d e r i k k e s ig e s n o g e t a f g ø r e n d e o m, h v o r m a n g e e l e v e r d e r s k a l u d s k y d e s. 2 e l e v e r v e d A n k e r m e d e t s s k o l e o g 3 e l e v e r v e d K a p p e l b o r g s k o l e e r i n d s t i l l e t t i l a t g å k l a s s e n o m. 3 e l e v e r p å A n k e r m e d e t s s k o l e o g 1 e le v p å K a p p e l b o r g s k o l e e r i n d s t i l l e t t i l h jæ lp e k l a s s e : 1 e le v e r o p t a g e t p å p r ø v e i h j æ l p e k l a s s e n p å K a p p e l b o r g s k o l e n, o g e n e le v e r o p r y k k e t p å p r ø v e i s i n e g e n k la s s e t i l o k t o b e r, h v i s h a n i k k e k a n k l a r e s i g d e r, o v e r f ø r e s h a n t i l h j æ l p e k l a s s e. D e r e r f o r e t a g e t 3 8 f ø r s t e g a n g s u n d e r s ø g e l s e r, s o m e r f u l g t o p a f s a m t a l e r m e d f o r æ l d r e o g l æ r e r e. D e t e r m i g e n g læ d e a t m æ r k e s t a d i g t s t i g e n d e f o r s t å e l s e b l a n d t f o r æ l d r e n e f o r d e t s k o l e p s y k o l o - g is k e a r b e j d e : E n d e l a f u n d e r s ø g e l s e r n e h a r v æ r e t f o r e t a g e t p å f o r a n l e d n i n g a f f o r æ l d r e n e. E n d v i d e r e e r d e r f o r e t a g e t 4 5 e f t e r u n d e r s ø g e ls e r ; n å r d is s e h a r g i v e t a n l e d n i n g d e r t i l, e r u n d e r s ø g e l s e n f u l g t o p m e d s a m t a l e r m e d f o r æ l d r e, l æ r e r e o g h j e m m e t s læ g e. 2 e l e v e r e r i n d s t i l l e t t i l u n d e r v i s n i n g p å o r d b l i n d e i n s t i t u t. 2 e l e v e r e r i n d s t i l l e t t i l u n d e r s ø g e l s e a f b ø r n e p s y k i a t e r. I j u n i m å n e d h a v d e s k o l e r n e b e s ø g a f i n s p e k t ø r f o r s æ r u n d e r v i s n i n g e n h r. I. S k o v J ø r g e n s e n. I n s p e k t ø r e n u d t a l t e s ig m e g e t a n e r k e n d e n d e o m d e t a r b e j d e, l æ r e r n e i n d e n f o r s æ r u n d e r v i s n i n g e n h a r y d e t, o g o m d e r e s u l t a t e r, d e r e r n å e t. N. A. Jørgensen Skolesparekassen v. overlærerne Holger Chr. Vestergaard og Knud Kristensen I s a m a r b e j d e m e d S k a g e n s p a r e k a s s e h a r s k o l e r n e s o l g t s p a r e m æ r - k e r i t i d e n f r a 1/ t i l 1J : A n k e r m e d e t s s k o l e , 2 5 k r. K a p p e l b o r g s k o l e n , k r. 12

13 Skoletandklinikken A n t a l u n d e r s ø g t e o g b e h a n d l e d e b ø r n A n t a l u d f ø r t e f y l d n i n g e r : M æ l k e t æ n d e r P e r m a n e n t e t æ n d e r A n t a l e x t r a k t i o n e r : M æ l k e t æ n d e r P e r m a n e n t e t æ n d e r A n t a l r o d b e h a n d l i n g e r A n d r e b e h a n d l i n g e r B e h a n d l i n g e r n e h a r i å r s o m t i d l i g e r e k u n o m f a t t e t k l a s s e r n e, i d e t d e t s t a d i g h a r v æ r e t u m u l i g t a t f å a n s a t e n t a n d l æ g e m e r e. D e t s k a l. d e r f o r ig e n h e n s t i l l e s t i l f o r æ l d r e n e, a t d e b e n y t t e r s ig a f k o m m u n e n s r e f u s i o n s o r d n i n g o g t i l s t a d i g h e d f å r b ø r n e n e s t æ n d e r e f t e r s e t t o g a n g e o m å r e t. Jørgen Christensen Uddrag af skolelægens statistik for 1959/ II III IV R A n t a l e l e v e r i k l a s s. 2 C H e r a f u n d e r s ø g t A n t a l h e n v i s n i n g e r t i l l æ g e A a n t a l i k k e - d i f t c r i - v a c c i n e r e d e I I I g a n g A n t a l i k k e - c a l m c t t e - v a c c i n e r e d e... 9 C A n t a l, h v i s h j. / v æ g t e r > % A n t a l, h v i s h j. / v æ g t e r < -i- 1 5 / o A n t a l m e d s v æ k k e t s y n A n t a l m e d f ø l g e r e f t. e n g e l s k s y g e

14 Børnebiblioteket le d e s a f o v e r l æ r e r n e f r k. Lydia Jensen o g A. Meldgaard. A n t a l l å n e r e F a g l i t t e r a t u r B i n d S k ø n l i t t e r a t u r B i n d 1 a l t b i n d C a b e s ø g p å s k o l e l æ s e s t u e n.» 14

15 Oversigt over Skagen kommunes udgifter til det kommunale skolevæsen i regnskabsåret samt overslag for regnskabsårene og Regnskab overslag overslag : L æ r e r l ø n... 1 : ,7 0 F r a g å r : T i l s k u d f r a s t a t e n , , , B i d r a g t i l s k o l e f o n d e n ,2 0 U, ,- 3. L ø n t i l s k o l e b e t j e n t e , ,- 4. S k o l e l æ g e m. v. : a. S k o l e l æ g e ,7 4 -r- t i l s k u d f r a s t a t e n , ,4 4 b. S k o l e t a n d k l i n i k ,0 2 c. T i l s k u d t i l t a n d b e h a n d l i n g , , , ;- 5. S k o l e b y g n i n g e r m. v. : a. F a s t e j e n d o m ,7 6 b. I n v e n t a r ,8 9 c B r æ n d s e l, b e l y s n i n g o g v a n d f o r s y n i n g ,0 8 d. B e n g ø r i n g ,4 6 e. S k a t t e r, a f g i f t e r o g f o r s i k r ,5 1 f. K o n t o r h o l d ,4 5 g. F o r r e n t n i n g ,6 4 h. A f s k r i v n i n g ,6 7 i. A n d r e u d g i f t e r... 9, ,4 6 i n d t æ g t , , , ,- 6. U n d e r v i s n i n g s m i d l e r m. v , , ,- 7. B e f o r d r i n g a f s k o l e b ø r n , , , - 8. T i l s k u d t i l u n d e r v i s n i n g a f b ø r n i a n d r e k o m m u n e r s s k o l e r , , ,- 9. A n d r e u d g i f t e r , , , , , , F r a g å r i n d t æ g t e r , , 3 2 ( 3 0 0, , , , K o m m u n e n s u d g i f t p r. e l e v l i a r f o r r e g n s k a b s å r e t / 6 0 v æ r e t k r , 7 3. F r a d r a g e s u d g i f t t i l f o r r e n t n i n g o g a f s k r i v n i n g a f s k o l e b y g n i n g e r, k r , 3 1, s a m t t i l s k u d t i l u n d e r v i s n i n g a f b ø r n i a n d r e k o m m u n e r s s k o l e r, k r , 0 2, b l i v e r u d g i f t e n p r. e l e v k r ,

16 Ankermedets skole Realeksamen E d i t h M i a B i h i e t ( i n s t a l l a t ø r ) 2. B ir te H y l a n d e r C h r i s t e n s e n ( m u r e r ) 3. B i t t e n C h r i s t e n s e n ( f o r m a n d ) 4. L i n d a M a r i e D i g e t ( f i s k e r ) 5. L a j l a H e d v i g H a l l g r e e n ( s m e d ) 6. E l l e n M a r g r e t h e H a n s e n ( a r b m. ) 7. N i e l s W i t t u s H a n s e n ( f i s k e p a k k e r ) 8. B e n n y J a c o b s e n ( f i s k e r ) 9 : L is D o r a J a c o b s e n ( s k i b s t ø m r e r ) 1 0 : E ls e K j e l d J e n s e n ( f i s k e r ) 1 1. L e n e J e n s e n ( f is k e r ) 1 2. J o n n a K n u d s e n ( f is k e s k ip p e r ) 1 3. F i n n I v e r s e n K r a g e ( f i s k e e k s p o r t ø r ) 1 4. J o h n H o l g e r M a d s e n ( f i s k e p a k k e r ) 1 5. H a n n e K r u s e M u n c h ( s l a g t e r m e s t e r ) 1 6. H e l g e H a l d P e t e r s e n ( f i s k e r ) 1 7. F i n n L u n d h o l m P e t e r s e n ( t ø m r e r m e s t e r ) 1 8. E ls e M a r i e B r u n S i m o n s e n ( f i s k e s k ip p e r ) 1 9. V i b e k e E l i s a b e t h T h o m s e n ( s k i b s t ø m r e r ) 1 m g X, 8 m g, 7 m g - ^ o g 3 g X. M ellemskoleeksamen 1. J e t t e B a y A n d e r s e n ( d i r e k t ø r ) 2. I b A x e l s e n ( m u r e r ) 3. H o l g e r B o m m e r B e n d t s e n ( f i s k e r ) 4. J ø r g e n B r e d g a a r d ( a r b m ) 5. J e t t e S ø d a m C h r i s t e n s e n ( f is k e r ) 6. S v e n d E r i k C h r i s t o f f e r s e n ( o v e r t j e n e r ) 7. M a r g i t h E l i s a b e t h D a m g a a r d ( f is k e r ) 8. K i r s t e n S c h o u D i g e t ( f is k e s k ip p e r ) 9. I n g r i d Ø s t e r g a a r d D y h r ( s k i b s m æ g l e r ) 1 0 : E r i k B r a t h E r i k s e n ( a r b m. ) 1 1. K i r s t e n F r y d e n d a h l ( b å d f ø r e r ) 1 2 : V i b e k e F r æ n d e ( f i s k e p a k k e r ) 1 3. I n g e r G r ø n b o r ^ ( b a n k b o g h o l d e r ) 1 4. E ls e H a n s e n ( s n e d k e r m e s t e r ) 1 5 : R a j H a n s e n ( f is k e s k ip p e r ) 1 6. K i r s t e n L is H a n s e n ( v o d b i n d e r ) 1 7. L i l i a n H a n s e n ( a r b m. ) 1 8. S ti g S ø r e n H e l i u m ( f is k e r ) 1 9. P e t e r F l e m m i n g H ø j l u n d ( k ø b m a n d )

17 2 0. E r i k K o n g e r s l e v J e n s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 2 1. J o h a n F e d d e r J e n s e n ( f i s k e s k i p p e r 2 2 : B o d i l K o r s g a a r d ( a r b m. ) 2 3. U l l a D u e L a r s e n ( f i s k e r ) 2 4. I n g e r N i e l s e n ( t o g f ø r e r ) 2 5 : J ø r n D v r n e s l i N i e l s e n ( t ø m r e r m e s t e r 26. U l l a O l e s e n ( f is k e r ) 2 7. G u r i R a s m u s s e n ( f is k e r ) 2 8. S t e ll a S a n d e r ( f i s k e s k i p p e r ) 2 9. K u r t T h u n b e r g S v e n d s e n ( s t a t i o n s b e t j e n t ) 3 0. T h o m a s K j æ r T h o m s e n ( m u r e r ) 1 u g - s -, 3 m g X, 12 m g, 11 m g - J - o g 3 g X Kappelborgskolen Realeksamen 1960 Real a 1 E r n s t C h r i s t i a n s e n ( f y r b ø d e r ) 2. E v a n J ø r g e n s e n ( m u r e r ) 3. L e i f N y g a a r d J ø r g e n s e n ( m a l e r m e s t e r ) 4. L a r s K r u s e ( f i s k e e k s p o r t ø r ) 5. O l e R o v s i n g ( i n g e n i ø r ) 6. P e t e r S a x b e r g ( s k i b s p r o v i a n t e r i n g s h a n d l e r ) 7. A x e l W. S c h u l t z ( s k i b s p r o v i a n t e r i n g s h a n d l c r ) 8: H e l l e A a b v e ( o v e r l æ g e ) 9. L e n e B a g h ( f i s k e e k s p o r t ø r ) I C. E ls e M : H e r m a n s e n ( f is k e s k ip p e r ) 1 1 : L e n e K : H ø j m a r k ( d r i f t s l e d e r ) 1 2 A n n i e J e n s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 1 3. G e r d a E. J e n s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 1 4. I n g e r J ø r g e n s e n ( f is k e s k ip p e r ) 1 5. K i r s t e n K o i s t e r ( m a s k i n m e s t e r ) 1 6. J e t t e S ø r r i g N i e l s e n ( f r u ) 1 7 A n n e M a r ie B. S i m o n s e n ( f is k e r ) 1 8. D i a n a T h o m s e n ( f i s k e e k s p o r t ø r ) 1 u g -7-, 2 m g X, 6 m g, 5 m g - f - o g 4 g X ; Real b 1. E r l i n g W a a g e B e c k ( p r o v s t ) 2. H e n n i n g F i s k e r J e n s e n ( f i s k e p a k k e r ) 3 : P e r L ø n s t r u p ( m ø b e l h a n d l e r ) 4. P e r U n d a l l - B e h r e n d N i e l s e n ( f o r r e t n i r. g s b e s t. ) 5. J e n s P e t e r S ø h o l m ( d i s p o n e n t )

18 6. P o u l L ø n s t r u p S ø r e n s e n ( i n s t a l l a t ø r ) 7. O l u f F r a n k V e s t e r g a a r d ( o v e r l æ r e r ) 8. J ø r g e n W i n t h e r ( p r o k u r i s t ) 9. K a r i n M ø r c k B u i l ( f i s k e s k i p p e r ) 1 0. B r i t t a G a a r d b o ( k ø b m a n d ) 1 1. J y t t e G a i h e d e ( b u n d g a r n s f i s k e r ) 1 2. L i z z i H a r p s ø e ( a r b m. ) 1 3. H e l l e W a l m a r J e n s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 1 4. L i l l y J e n s e n ( f o r m a n d ) 1 5. T o v e L i l l i a n J e n s e n ( v o g n m a n d ) 1 6 : B i r g i t B e r g m a n n J e p p e s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 1 7. K a r e n M a r i e L ø n s t r u p J u s t e s e n ( a r k i t e k t ) 1 8. C o n n i L i l l i a n H a l l u n d N i e l s e n ( c e m e n t v a r e f. ) 1 9 : S o n j a N i e l s e n ( m a s k i n a r b e j d e r ) 2 0. E l l a P e d e r s e n ( g a s v æ r k s a r b e j d e r ) 2 1. B e n t e I n g e g e r d P e r s s o n ( f i s k e s k i p p e r ) 2 2. A li c e R a v n s b e c k ( f i s k e p a k k e r ) 2 3. B o d i l M y g i n d S ø r e n s e n ( v i c e s k o l e i n s p e k t ø r ) 5 m g X, 7 m g, 9 m g ^ - o g 2 g X. M ellemskoleeksamen IV a 1 : A n d r e a s A n d r e a s e n ( t o l d b e t j e n t ) 2 J ø r n H e s s e l h o l t C h r i s t i a n s e n ( f i s k e e k s p o r t ø r ) 3 : O r l a L e i f E j s in g ( f o r m a n d ) 4 : J e n s E l l e r s g a a r d ( i s e n k r æ m m e r ) 5 : E r i k G a a r d e s t r u p ( f i s k e r ) 6. K la u s H a n s e n ( b o g h o l d e r ) 7. P o u l S k o t t H a n s e n ( v a s k e r i e j e r ) 8: N i e l s V i l l y J e n s e n ( f i s k e h a n d l e r ) 9 : T a g e J e n s e n ( o v e r p o l i t i b e t j e n t ) 1 0. P e t e r F l e m m i n g K r i s t e n s e n ( k o r d e g n ) 1 1. K r i s t i a n K ø b s t e d ( v o g n m a n d ) 12. J o h n N i e l s e n ( fis k e r ) 1 3. P o u l S ø r u p O l e s e n ( t ø m r e r ) 1 4. N i e l s M o s b e r g O l s e n ( f is k e s k ip p e r ) 1 5. K a r l O l e S ø r r i g ( f i s k e s k ip p e r ) 1 6. A n d r e a s K j æ r ( f is k e r ) 1 7. S v e n T h o r s e n ( f is k e s k i p p e r ) 1 8. S t e e n L a d e f o g e d Ø s t e r g a a r d ( f is k e r ) 1 9. A n n a L is D i g e t ( f is k e s k ip p e r ) 2 0. E l l e n G e i s n æ s ( a u k t i o n s m e s t e r ) 2 1 : L e n e G r o u l e f f ( b a r b e r m e s t e r ) 2 2 : H a n n e S t r o y e r H a n s e n ( s k o l e i n s p e k t ø r )

19 2 3 : M e t t e S t r o y e r H a n s e n ( s k o l e i n s p e k t ø r 2 4 : B e n t e H a r b o ( f is k e r ) t i l s y g e e k s a m e n. 2 5 : B i r g i t H o l m ( p e l s f a r m e r ; 2 6 : A n n e B a s t h o l m J e n s e n ( i s e n k r æ m m e r ) 2 7. L i s b e t h K l i m ( k i o s k e j e r ) 2 8 : K i r s t e n N i e l s e n M y l u n d ( m e j e r i b e s t y r e r ) 2 9. E ls e M a r ie M ø l l e r ( k ø b m a n d ) 3 0 : A n n e l i s e N i e l s e n ( m a l e r m e s t e r ) t i l s y g e e k s : 3 1. B i r g i t P e d e r s e n ( m u r e r s v e n d ) 3 2. M e r e t e T ø l b ø l l P e d e r s e n ( k r i m i n a l o v e r b e t j e n t ) 3 3. H e l l e S a x b e r g ( d a m e f r i s ø r m e s t e r ) 3 4 K i r s t e n T v e r s t e d ( f r u ) 2 u g - j -, 3 m g X, 12 m g, 11 m g - f o g 4 g X IV b 1. E r i k A x e ls e n ( d i r e k t ø r ) 2. B e n t E r i k C h r i s t e n s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 3. L e if L u n d h o l m C h r i s t o f f e r s e n ( f i s k e h a n d l e r ) 4 : J e n s F a g e - L a r s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 5. N i e l s E b b e H v i d ( f i s k e s k i p p e r ) 6. B e n d t M ø l l e r - C h r i s t e n s e n ( o r g a n i s t ) 7 : J o h n M o g e n s N i e l s e n ( f a b r i k s a r b e j d e r ) 8: O l e A n k e r s t j e r n e O l s e n ( t u r i s t c h e f ) 9 : J e n s P e t e r A r n e R y t t e r P e d e r s e n ( s a l g s c h a f f ø r ) 1 0. K a r l A x e l S k j ø l s t r u p ( e k s p e d i e n t ) 1 1. E r i k B o n d e S k o u g a a r d ( i n s t a l l a t ø r ) 1 2 : A r n e L u n d h o l m S ø r e n s e n ( d i s p o n e n t ) 1 3. P e r A n d r é T r u d s l e v ( b o g h o l d e r ) 1 4. H a n n e C h r i s t e n s e n ( d a m e f r i s ø r i n d e ) 1 5. I n g e r C l a u s a g e r ( p o l i t i a s s i s t e n t ) 1 6 E ls e D y h r ( f is k e s k ip p e r ) 1 7. K a r e n E c k a r d t ( f is k e s k ip p e r ) 1 8. M a r g r e t h e N o r m a n d H a n s e n ( d i s p o n e n t ) 1 9. M a r i a n n e S a n d e r H a n s e n ( s n e d k e r m e s t e r ) 2 0 : K a t h a r i n a E l i s a b e t h H o r n ( læ g e ) 2 1. C o n n y T h e a H ø r b y ( o v e r p o l i t i b e t j e n t 2 2. G r e t h e N ø r r e v a n g J e n s e n ( f i s k e r ) 2 3. M a r g r e t h e V a s e J ø r g e n s e n ( f r u ) 2 4. L e n e T h u n b e r g K n u d s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 2 5. E l s e b e t h D a h l m o e s L a r s e n ( d a m e f r i s ø r m e s t e r ) 2 6. G u r l i L a r s e n ( f i s k e s k i p p e r ) 2 7. H a n n e M a r i e L a r s e n ( f i s k e r ) 2 8. L is M u n k ( f i s k e s k ip p e r ) 2 9. S o n j a H a s t r u p N i e l s e n ( v æ r k m e s t e r ) 3 0. J a n e A g n e t e P o u l s e n ( k o n t o r i s t ) 3 1. L is s e R a s m u s s e n ( f r u ) 3 2. K i r s t e n B i r g i t t e S a m s ig ( d r i f t s l e d e r ) 3 3. V i v i D i e t z T o f t ( f r u ) 3 4 : H a n n e K r u s e \V, T a a b b e l ( f i s k e e k s p o r t ø r ) 10 m g X, 1 5 m g, 7 m g - r o g 2 g X.

20

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ C]VR http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ \''irksomhedso plvs ninge r 19.02.201 13:44 CE NIELSEN ApS under konkurs Starndata A bonn

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget

Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Dagsorden Side 1 af 13 Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Møde nr.: Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: 9 Tirsdag den 31-10-2006 08:00 Pav. Mødel. 3 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen, Jens Brogaard

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING

MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING Pynt juletræet. Navneord (sæt en eller et foran - fx en hat eller et æble) skal være gule. Udsagnsord (sæt at eller jeg foran - fx at løbe/jeg løber) skal være røde. Tillægsord

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

Y5D. 8a - 'Fredsgaarde BY --b.

Y5D. 8a - 'Fredsgaarde BY --b. Y5D Matr nr 3a mfl af Hjælmsømagle By 8a mfl af Fredsgaarde By 11 mfl'af Eskildstrup Hovedgaard 2c af HorSetofte BY 2 mfl: af Tvindelstrup Mølle alle af Sneslev Sogn Anmelder: Andelsselskabet SNESLEV rt

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03156.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03156.00 Fredningen vedrører: Kirkegårde Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere