Videnregnskabers struktur og indhold?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnregnskabers struktur og indhold?"

Transkript

1 Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet er et af de nye ledelseskoncepter, som i de seneste par år har været genstand for stor opmærksomhed. I artiklens første del præsenteres en analysemodel dels til brug for læsning og analyse af videnregnskaber og dels til brug ved udvikling af videnregnskaber, og det beskrives desuden, hvorledes der kan sondres mellem en ledelsesmodel og en præsentationsmodel. I den anden del af artiklen beskrives det, hvorfor og hvordan en konkret virksomhed, Systematic Software Engineering A/S, har udviklet og offentliggjort et videnregnskab. Med udgangspunkt i casen antydes det, hvorledes analysemodellen kan anvendes.? Tak til Mette Rosenkrands Johansen for assistance i forbindelse med dataindsamling og analyse af videnregnskaberne samt til Gustav Jeppesen og Morten Hvid Pedersen for kommentarer til artiklen. 1

2 1 Indledning De fleste er nok enige om, at viden er vigtig i det moderne samfund. Ligefrem så vigtig at vores egen tidsalder er blevet døbt the knowledge society (Drucker 1993). I en strøm af positiv energi er videnregnskabsbegrebet i de sidste par år blevet mobiliseret i en række danske virksomheder. Men viden og videnregnskaber er ikke autoriserede regnskabsmæssige begreber, og diskussionen af ordenes betydning og relevans er ofte intens blandt regnskabsforskere (f.eks. Andersen 1999; Elling 1999). De fleste, der skriver om videnkapital eller intellektuel kapital, som det også kaldes er dog, hvad enten de bidrager med praktiske erfaringer eller er mere teoretiserende, ganske positive i forhold til betydningen af viden og de effekter, der kan opnås ved hjælp af videnregnskaber. Argumenterne præsenteres ofte med reference til vidensamfundet og betydningen af viden, men det kan ikke være årsag nok for den enkelte virksomhed til at udvikle et videnregnskab, at den opfatter sig selv som en videnvirksomhed. I denne artikel vil vi gå et spadestik dybere og præsentere en model, der både kan anvendes til at analysere videnregnskaber ud fra forskellige læserperspektiver og som arbejdsværktøj ved udviklingen af videnregnskaber. Med udgangspunkt i det videnregnskab, som softwarevirksomheden Systematic Software Engineering har udviklet, vil vi desuden illustrere modellens anvendelse ved at vise, hvad et videnregnskab kan være, og hvorledes det fungerer i den konkrete virksomhed. Artiklen er baseret på midtvejsresultater fra et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt 1 - det såkaldte Videnregnskabsprojekt - som involverer 19 danske virksomheder, der i samarbejde med Erhvervsfremme Styrelsen, en gruppe forskere fra Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet samt proceskonsulenter fra Arthur Andersen, i februar 1998 gik i gang med at udvikle videnregnskaber. Det er projektets overordnede formål dels at undersøge, om der kan udformes hensigtsmæssige retningslinjer, eller regler for brugen af videnregnskaber dels at opnå en forståelse for, hvad viden er, hvorledes viden mobiliseres, hvad der gør viden produktiv, hvorledes viden måles, etc. Artiklen er struktureret således, at vi i afsnit 2 først diskuterer nogle af de synspunkter vedrørende videnregnskaber, der har domineret debatten indtil nu. Dernæst præsenteres i afsnit 3 den analy- 1 Yderligere information om projektet kan fås via internettet, hvor foreløbige rapporter, og informationsmateriale mv. kan downloades. Desuden er der link til de involverede virksomheders hjemmesider, hvor videnregnskaberne kan læses. Se desuden Erhvervs Udviklings Rådet s (1997) rapport, der vedrører et tidligere projekt. 2

3 semodel, der i Videnregnskabsprojektet bruges som referenceramme for analysen af videnregnskaberne og som kan anvendes af virksomheder, der ønsker at udvikle et videnregnskab, samt af revisorer, analytikere, investorer og andre, der optræder som læsere af et videnregnskab. I afsnit 4 redegøres for, hvorledes virksomheders arbejde med videnregnskaber både omfatter en ledelsesmodel og en præsentationsmodel, hvorefter vi i afsnit 5 ser nærmere på en enkelt af virksomhederne, dens videnregnskab samt den ledelsesmæssige kontekst, som videnregnskabet indgår i. Artiklen afsluttes i afsnit 6 med nogle afrundende bemærkninger. 2 Videnregnskabets ide Selv om der i litteraturen er en vis uklarhed om, hvad et videnregnskab er, så er der trods alt en række generelle træk. Videnregnskabet udvider den traditionelle finansielle rapportering ved at introducere humankapital, organisationskapital og kundekapital, selvom den specifikke betegnelse for disse arter varierer en smule. Humankapitalen forlader virksomheden ud på eftermiddagen og i weekenden. Organisationskapitalen består af procedurer, manualer og administrative systemer, og kundekapitalen drejer sig om kundeloyalitet, mærkevarer og image 2. Humankapital er for Tom Stewart (1997) eksempelvis det, som tænker, eller som han selv udtrykker det: [m]oney talks, but it does not think; machines perform, often better than any human being can, but do not invent.. [The] primary purpose of human capital is innovation - whether of new products and services, or of improving in business processes (ibid., p. 86). Strukturel kapital er for Stewart knowledge that doesn t go home at night.. [I]t belongs to the organization as a whole. It can be reproduced and shared technologies, inventions, data, publications, [and] strategy and culture, structures and systems, organizational routines and procedures. (ibid., p ). Det gælder for kundekapital som for humankapital, at den ikke kan ejes af virksomheden, men den er alligevel helt central, fordi den for virksomheden udgør the value of its franchise, its ongoing relationships with the people or organizations to which it sells [like] market share, customer retention and defection rates, and per customer profitability (ibid., p. 143). Karl Erik Sveiby, en anden af pionererne inden for videnregnskabsområdet, deler også intellektuel kapital op i tre dimensioner, nemlig employee competence, internal structure og external structure (1997, p ): Employee competence involves capacity to act in a wide variety of situations to create both tangible and intangible assets. Internal structure includes patents, concepts, models, and computer and administrative systems. The external structure includes relationships with cus- 2 Vi har andetsteds foretaget en mere omfattende analyse af den populære litteratur om videnregnskaber, se Mouritsen (1998, 1999) samt Larsen, Bukh og Mouritsen (1999). 3

4 tomers and suppliers. It also encompasses brand names, trademarks, and the company s reputation or image. Endelig anbefaler Leif Edvinsson (Edvinsson & Malone, 1997, p. 11), der især er kendt fra sit arbejde med videnregnskaber i forsikringsselskabet Skandia, en distinktion mellem human capital og structural capital, hvor førstnævnte udgør combined knowledge, skill, innovativeness and ability of the company s individual employees.. it also includes the company s values, culture, and philosophy. Human capital cannot be owned by the company. Dette står i modsætning til structural capital, som er hardware, software, databases, organizational structure, patents trademarks, and everything else of organizational capability that supports those employees productivity [It is] everything left at the office when the employees go home.. Unlike human capital, structural capital can be owned and thereby traded. Her begrebsliggøres intellektuel kapital som medarbejdere og everything else. Det er jo mildest talt en bred definition, men den viser naturligvis, at intellektuel kapital er central, hvis forfatternes ord skal tros Det er karakteristisk, at ingen af de kort gennemgåede modeller måler viden i en snæver forstand. Både Stewart, Sveiby og Edvinsson er interesserede i klassifikationer snarere end i målinger. Dette siger de da også klart. Edvinsson & Malone (1997, p. 185) spørger retorisk: Is this a definitive list? Hardly. Der er ingen formel for valg af indikatorer. De er kun til stede i eksempler og ikke i en integreret model. Sveiby (1997, p. 150) siger dette klart: The measurement system that I propose does not present a full and comprehensive picture of a company s intangible assets; such a system is not possible (ibid., p.150). Et videnregnskab i følge Edvinsson er derfor ikke en færdig model. Den har nogle mere eller mindre metaforiske overskrifter humankapital, organisationskapital og kundekapital men de samles ikke i et sammenhængende udtryk. De rapporterer ikke-finansielle nøgletal, men det siger jo ikke meget om, hvad virksomhederne skal gøre for at udvikle et videnregnskab. 3 En analysemodel for videnregnskaber I Videnregnskabsprojektet er der udviklet en analysemodel til brug ved analyser og fortolkninger af videnregnskaber. Modellen 3, der vises i Figur 1, består af en 4x3 typologisering af nøgletal samt en beskrivelse af virksomhedens identitetsfortælling. Modellen er udviklet til brug i det konkrete udvik- 3 Modellen er en videreudvikling af en tidligere model udviklet på baggrund af en analyse af 10 danske og svenske virksomheders videnregnskaber (jf. Mouritsen 1998, 1999; Larsen, Bukh og Mouritsen 1999; Erhvervsfremme Rådet 1999). 4

5 lingsprojekt, men vores hidtidige erfaringer tyder på, at den også kan bruges til at analysere informationsindhold og disclosure mere generelt i årsregnskaber, børsprospekter mv. Modellen har to dimensioner, dels en artsdimension, som drejer sig om de objekter, videnregnskabet handler om, dels en dimension, som har at gøre med de ledelseshandlinger, der ligger til grund for eller bag et tal. Arterne refererer til de domæner, som videnregnskabets tal henfører til, den anden dimensionen vedrører den måde, hvorpå tallet trækkes ind i virksomhedens beslutningsproces. Modellen er udvidet gennem projektet, men først og fremmest er det blevet klarere, hvad den egentlig taler om, og hvorledes den skal bruges. Management arena Kvalifikationsstyring Produktivitetsovervågning Porteføljestyring Udtryksform Kompetenceudtryk Kvalificerings aktiviteter Portefølje Identitetsfortælling (videnstrategi) Art Måltype Medarbejdere Kunder Processer Teknologi Effekter Aktiviteter Ressourcer Figur 1 Analysemodellen Modellen er, som det fremgår af Figur 1, delt op i fire typer af arter: Medarbejdere, kunder, processer og teknologi. På den anden led er modellen opdelt efter tre former for nøgletal: Effektmål ( Det, der sker ), aktivitetsmål ( Det, der gøres ) og ressourcemål ( Det, der er ). Modellen bygger således på to teorier; en langs hver af dens dimensioner. Artdimensionen er en klassifikationsteori om videnstyringens konkrete objekt, som her drejer sig om medarbejdere, kunder, processer og teknologi. Det er de temaer, som virksomhedernes videnregnskaber kan reduceres til, når de virksomhedsspecifikke betegnelser og udtryk generaliseres. Den anden dimension bygger på en ressource- og kompetenceteori (jf. Hamel og Prahalad 1994), som her viser hvad virksomhedsledelsens instrumenter er. Det drejer sig om porteføljebeslutninger, kvalificeringsbeslutninger og effekt- eller produktivitetsovervågning. 5

6 3.1 De tre former for nøgletal Videnregnskaber er ikke mekanismer til at vurdere viden og de kan heller ikke måle viden i en snæver forstand. Derimod handler videnregnskaber om aktiviteter knyttet til videnstyring, og videnregnskabers tal skal pege på de aktiviteter, som virksomheden sætter i gang for at optage, udvikle og forankre viden og videnaktiviteter. Derfor skal videnregnskabets tal mere konkret vise, hvilke typer af handlinger og objekter, som er bygget ind i eller ligger bag et tal. Formdimensionen vedrører de typer af ledelseshandlinger, som ligger bag et tal. Den viser med andre ord, hvorledes tallet oversættes og optages i virksomheden. I modellen opererer vi med tre former for nøgletal: Ressourcemålene ( Det, der er -tal) vedrører porteføljen af virksomhedens ressourcer. Dermed drejer beslutninger sig om porteføljer af mennesker, kunder, teknologier og bestykning af processer. De er et billedligt udtryk for virksomhedens pose af brikker - et billede af hvilke ressourcebrikker virksomheden råder over; hvor mange blå, hvor mange røde, hvor mange aflange, hvor mange runde osv.; tal, der fortæller om, hvilken forandring i sammensætningen af posens indhold, der er sket inden for det sidste år (f.eks. at andelen af røde brikker er steget med x %), er ligeledes ressourcemål. Tallenes objekt er relativt stabile/stationære enheder som f.eks. en kunde, en medarbejder, en computer, en proces osv., der udgør en række objekter, hvorom en ledelse skal træffe dimensioneringsbeslutninger. Tallene svarer på spørgsmål om hvor mange? og hvilken andel? Dermed svarer de på, hvor store, hvor varierede, hvor sammensatte og hvor sammenhængende ressourcerne er. De tilknyttede ledelseshandlinger vedrører porteføljebeslutninger. Aktivitetsmål ( Det, der gøres -tal) er en beskrivelse af de kvalificeringsaktiviteter, der er sat i værk i virksomheden inden for den regnskabsperiode, som videnregnskabet vedrører. Det drejer sig om aktiviteter, der er sat i værk for at opgradere eller vedligeholde ressourceporteføljen. Billedligt talt er det de aktiviteter, der er sat i værk for at gøre f.eks. de røde brikker i posen rødere. Tallene svarer på spørgsmål om, hvad der gøres i virksomheden for at udvikle ressourcegrundlaget ud fra en eller anden forestilling om forbedringer, f.eks. igennem objekter såsom efteruddannelse, investeringer i processer, aktiviteter for at uddanne eller tiltrække kunder, foredrag, osv. Her drejer målingerne sig om de præcise aktiviteter, der udføres på grundlag af de videnstyringsaktiviteter, som er sat ind. De hertil knyttede ledelseshandlinger er kvalificeringsaktiviteter. Effektmål ( Det, der sker -tal) beskriver de konsekvenser, som er den samlede effekt af kombinationen af de til ressourcemålene knyttede strukturbeslutninger og de til aktivitetsmålene knyttede forbedringer. Det er imidlertid ikke nødvendigvis således, at tabellen altid skal læses strikt fra højre til venstre. Det er ikke en simpel input-output eller årsags-effekt model. Det er snarere således, at alle mål kan optræde i kombinationer med hinanden, fordi videnkapital er baseret på relationer mellem aktiver. F.eks. øges teknologiens produktivitet ved at sende medarbejdere på kursus. Altså 6

7 en relation mellem medarbejdere og teknologi. Ligeledes kunne medarbejdertilfredshed lede til kundetilfredshed, idet en engageret medarbejder sikkert er bedre til at tale med og indgå i dialog med kunder end en ikke så motiveret medarbejder. Især for effektmålene gælder, at de kan komme fra mange kilder. De beskriver effekter af, at virksomhedens ressourcer indtræder i forskellige relationer til hinanden og optræder som kompetencer. Billedligt talt kan tallene tages som udtryk for egenskaberne ved de figurer, posens brikker kan bygge, når de sættes sammen. Tallene svarer på spørgsmål om hvilke effekter, og deres objekt er hændelser, stilstande og kvaliteter ved enheder eller vurderinger og bedømmelser af virksomhedens forskellige ydelser. Ledelsesaktiviteten er her effekt-, resultat- og produktivitetsovervågning. 3.2 Modellens arter Nøgletallene skal ideelt set i deres definition bære den information, der er nødvendig for at klassificere dem inden for begge dimensioner, således at vi kan tale om, at dimensionerne er indlejrede i tallet. Dette er ofte tilfældet, om end ikke altid uden problemer, hvilket gør tommelfingerregler nødvendige på samme måde som regnskabsvejledning er med til at klassificere finansielle transaktioner, der ikke umiddelbart kun har én mulig klassificering. På den måde kan tommelfingerreglerne sammenlignes med en helt konventionel finansiel revisionsprocedure. Selvom der selvfølgelig er den forskel, at den finansielle revision hviler på en omfattende og lang praksis, mens revisionspraksis på det nærmeste er ikke eksisterende, hvad angår videnregnskaber 4. Placeringerne inden for de forskellige arter vil sikkert ikke volde store problemer, når det gælder ressourcetal, men når der er tale om aktivitetstal, kan der opstå forvirring, fordi nogle aktiviteter fungerer som kvalificering af to (eller flere) forskellige arter. F.eks. kan kundegrupper og medarbejderes involvering i undervisning på uddannelsesinstitutioner ses som kvalificering af henholdsvis kunder og medarbejdere samt af medarbejdere og image. Et andet eksempel er, at medarbejdere, der sendes på kurser i procesoptimering kan være kvalificeringsaktivitet for både medarbejderdimensionen og procesdimensionen. I sådanne tilfælde må en tommelfingerregel afgøre tallets placering - f.eks. den, at placeringen skal ske efter den art der optræder først i tallet eller mest centralt i tallet: kundegruppemøder skal stå i kundedimensionen og ikke i medarbejderdimensionen; oplæg på konferencer skal stå i kunde/image-dimensionen og ikke i medarbejderdimensionen osv. 4 Revisionspraksis er fraværende i relation til den model, vi her introducerer, men der finder i øjeblikket en vis eksperimenteren sted, hvad angår revisors påtegning af alternative rapporteringer. Således har forskellige former for supplerende regnskaber offentliggjort af Dansk Shell, DIEU, Kræf- 7

8 Der kan ligeledes opstå særlige situationer vedrørende effektindikatorerne, idet effektmål kunne dreje sig om mere end en art, f.eks. medarbejdertilfredshed med teknologien, og kundernes tilfredshed med medarbejdernes kompetencer. Da alle disse effektmål er tredjeparts-relaterede og er udtryk for en kompetences kvalitet, og da tredjeparten samtidig kan siges at være udskiftelig, kunne en oplagt tommelfingerregel foreskrive, at tallet skal indplaceres i tabellen ikke efter tredjepartens identitet, men efter kompetencens art. Det betyder således, at medarbejdertilfredshed med teknologien placeres i teknologidimensionen, idet medarbejderne er tredjepart, og kundernes tilfredshed med medarbejdernes kompetencer skal placeres i medarbejderdimension, idet kunderne her er tredjepart. 3.3 Modellens tilknyttede historier Modellen indeholder ikke alene kriterierne for identifikation af videnregnskabets tal. Den indeholder også, som vi har antydet til venstre i Figur 1, en række forklarende eller karakteriserende forhold. For det første sondres der mellem selve modellens indre, dvs. klassifikationsskabelonen, og så en fortælling om virksomhedens videnstrategi. Denne fortælling eller identitetshistorie fungerer som en forklaring på virksomhedens videnstyringsaktiviteter. Her forklares, hvad de er, hvorfor de er fornuftige og hvorledes de skal sættes ind i et fremadrettet perspektiv. Alle virksomhederne har en sådan historie, der forklarer, hvorledes de relaterer sig til deres omgivelser, og hvorledes de skal fungere for at kunne gøre dette med en vis fornuft. Men virksomhedens historie kan ikke stå alene. Den er nok en helhed, men den er ikke automatisk troværdig. Videnregnskabets tal skal levere denne troværdighed. Tallene er garanten for, at identitetsfortællingen ikke blot er ord. Derfor skal skabelonen kunne klassificere tal på en sådan måde, at de i sig selv er med til at fortælle historien. Derfor er det skabelonens hovedudfordring dels at gøre det muligt at klassificere videnregnskabets tal så entydigt som muligt og dels at få dimensionerne i skabelonen til selv at fortælle en generel historie om, hvorledes virksomheden virker. En stor del af de ord, der benyttes til at beskrive viden i identitetshistorien kan ikke benyttes som grundlag for en klassifikation af nøgletallene. F.eks. er begreber som innovation, fleksibilitet, kundeorientering eller stærk kultur alle abstrakte begreber, der kan være mange ting. Nogle virksomheder måler f.eks. innovation ved andel af omsætning der hidrører fra nye produkter; andre måler forsknings- og udviklingsudgifterne i forhold til omsætninger; andre igen måler antallet af patenter; endelig måler nogle virksomheder formelle uddannelseskvalifikationer osv. Innovation er et så bredspektret begreb, at det ikke kan være et klassifikationskriterium. Ambitionen måtte helletens Bekæmpelse, Novo Nordisk samt Linjebus fået revisionspåtegninger inden for det sidste års tid. Se desuden omtalen i Børsen den 24/9 og 1/

9 re være, at tallet selv fortalte hvilken kategori, det tilhører. Omsætning fra nye produkter er et procestal; andel af kunder, der bidrager med højteknologiske projekter er et kundetal; antal af patenter er et procestal; antallet af PhD ere er et medarbejdertal, som alle på hver deres måde kunne være en form for surrogat for innovation. Det betyder ikke, at innovation ikke er et vigtigt begreb i et videnregnskabet. Der er snarere tale om at innovation er et så bredt og centralt begreb for virksomheder der udarbejder videnregnskaber, at begrebet ikke udgør en eksplicit kategori men findes implicit både i regnskabet og i ledelsesmæssige aktiviteter. Derfor er det en del af virksomhedens identitetshistorie. Dette vil være allermest markant i de virksomheder, hvis konkurrencekraft er knyttet til deres evne til at være innovative, hvorfor innovation netop vil være en del af disse virksomheders identitet. Innovation er en stor fortælling eller strategi, der retfærdiggøres ved en række forskellige tal, som imidlertid alene fungerer som punkter, hvorfra en tolkning en historie kan skabes. Tallet for innovation findes ikke i sig selv. Det gælder også for tal om andre sammensatte begreber fleksibilitet mv. nævnt ovenfor. Fordi innovation i lighed med de andre nævnte begreber er et positivt ladet ord, kan det være med til at sætte mange typer af aktiviteter i gang. Derfor er disse begreber en vigtig del af virksomhedens identitetskonstruktion, og de er typisk interessante ved netop at være så tilpas rummelige, at mange former for praksisser kan udspille deres liv herunder. Dette giver sig udslag i, f.eks. at innovation i alle dets facetter kan repræsenteres ved mange forskellige nøgletal. Videnregnskabet kan desuden fortælle en række generelle historier inden for rammerne af skabelonen vist i Figur 1. Det drejer sig om historier eller forklaringer, som kan læses både vandret og lodret i skabelonen, specielt når der er tal, som over tid illustrerer en udvikling. Det kunne være udviklingen i personale eller kunderelationers effekt, opkvalificering og størrelse. Eller det kunne være udviklingen i virksomhedens kvalificering af ressourcer på personale, kunder, processer og teknologi-området over tid. Det ville tallene sikkert kunne tale om i sig selv, om end naturligvis på et generelt niveau. Her kunne sammenligningen med det finansielle regnskab måske være på sin plads. Det muliggør også generelle historier såsom om sammenhængene mellem omsætning og omkostninger, om afkast, om likviditet og om vækstrater. Disse historier handler sådan set ikke om virksomheden selv, men om tal fra en generel regnskabsmodel. På samme måde kan tallene fra videnregnskabet fortolket inden for rammerne af analysemodellen være med til at fortælle generelle historier, som kan fortælles uafhængigt af den enkelte virksomheds ledelsesmodel. Dertil kommer også den virksomhedsnære eller -specifikke historie, som hægter den generelle historie sammen med ledelsesmodellen. Historien om, hvad viden konkret er, og hvordan den fungerer i virksomheden. Altså den historie, der direkte fortælles videnregnskabet. Selv om skabelonen kan give input til den virksomhedsspecifikke historie, så udgør den ikke denne historie. Dette er 9

10 forskellen mellem den virksomhedsspecifikke og den generelle videnstyring. Begge dele skal med i det konkrete videnregnskab, men hvis erfaringer skal transporteres til andre dele af virksomheden eller til andre virksomheder, så udviskes gradvist den lokale historie, som drejer sig om de vanskelige begreber såsom innovation, organisationsudvikling osv. Jo længere væk fra virksomheden historien skal transporteres, desto mere omsættes den fra innovation og Intelligent Solutions, som det eksempelvis gøres i Carl Bro s videnregnskab, til porteføljestyring, kvalificeringsaktiviteter og effekt-overvågning i forhold til de fire domæner. 3.4 Videnregnskabets læsere Hvis skabelonen skal fungere som analysemodel, skal den kunne vise, hvorledes virksomheden sættes i system fra forskellige retninger svarende til, at forskellige læsere anlægger forskellige perspektiver. Blandt de mulige læsere af videnregnskaber har virksomhederne i Videnregnskabsprojektet typisk peget på (1) aktieanalytikere og andre med tilknytning til det finansielle marked, (2) nuværende og potentielle medarbejdere samt (3) nuværende og potentielle kunder. Andre modtagergrupper, der nævnes af nogle virksomheder, er leverandører, brancheorganisationer, forskellige former for eksterne interesseorganisationer samt øvrige samarbejdspartnere. Da der endnu kun findes begrænsede erfaringer med brugen af videnregnskaber og ingen formelle undersøgelser af deres effekter, kan vi her kun komme med antydninger af, hvorledes man kan forestille sig, at et videnregnskab vil blive læst af de tre primære målgrupper. Set fra en aktieanalytikers perspektiv danner ressourcesøjlen grundlag for konfigureringsvurderinger af virksomheden. Det vil være muligt på baggrund heraf at vurdere, hvorvidt ressourceporteføljen virker konkurrencedygtig og fremtidssikret. Aktivitetssøjlen danner eksempelvis grundlag for vurderinger af ledelsens evne til medarbejderudvikling, organisationspleje og udvikling samt vedligeholdelse af kunderelationer, og effektsøjlen danner grundlag for vurderinger af, hvorvidt virksomhedens sammensætning/opbygning og aktiviteter virker, samt vurderinger af, hvor stabil virksomheden er. Analytikere vil formodentlig især lægge vægt på en generel vurdering af virksomheden og dens identitetsfortælling samt ikke mindst dens ledelse. Derfor kan et velkonstrueret, retvisende og troværdigt videnregnskabet tages som udtryk for, at ledelsen er troværdig og i stand til at håndtere de kritiske problemstillinger, som fremtiden vil byde på. Både nuværende og potentielle medarbejdere vil se på ressourcesøjlen som grundlag for vurderinger af, hvordan virksomhed er sat sammen f.eks. mht. spændende kolleger, gode uddannelsesmuligheder, udfordrende teknologi eller udviklende kunder og projekter. Aktivitetssøjlen danner især grundlag for vurderinger af mulighederne for egen udvikling i virksomheden, mens effektsøjlen blandt andet danner grundlag for vurderinger af, hvorvidt eksisterende medarbejdere er tilfredse 10

11 med virksomheden som arbejdsplads samt af, hvor effektiv virksomheden er. Erfaringer viser, at videnregnskaber kan være ganske effektive værktøjer til at udtrykke virksomhedens identitet og image, således at virksomhedens ståsted formidles til nuværende og potentielle medarbejdere. Hvis ståstedet som anført af Larsen & Schultz (1998, p.25) er velformuleret og velkommunikeret, kan det virke tiltrækkende på dygtige potentielle medarbejdere. Da mange virksomheder for tiden oplever, at konkurrencen flyttes fra produkt til faktormakedet som en leder i en IT-virksomhed, der offentliggør et videnregnskab, udtrykte det, kan en velunderbygget identitetsfortælling være kilde til en væsentlig konkurrenceckraft. Endelig er nuværende og potentielle kunder interesserede i ressourcesøjlen for at vurdere, hvilke og hvor mange ressourcer virksomheden råder over lige nu samt de ændringer, der sker i sammensætningen af ressourcerne. Det vil have betydning for virksomhedens mulighed for at løse kundens opgaver lige nu, at den besidder de rigtige ressourcer ligesom ændringer i ressourcebeholdningerne vil indikere om virksomheden også i fremtiden vil besidde de rigtige ressourcer. Aktivitetssøjlen danner grundlag for vurderinger af ledelseskapaciteten i virksomheden og for at vurdere om ressourceporteføjen er fremtidssikret, mens effektsøjlen eksempelvis danner grundlag for vurderinger af, hvorvidt andre kunder er tilfredse med virksomhedens ydelser samt af, hvor stabil virksomheden er. 4 Forskellige typer modeller. Som illustreret ved diskussionen af modellen i Figur 1 er et videnregnskab ikke alene et sæt tal. Det består også af en tale, der anvendes til at fortælle historien om virksomhedens måde at fungere på og som tallene kan opfattes som dokumentationen af. Herudover består videnregnskabet ofte af nogle tegninger, der retfærdiggør helheden i de tal, der rapporteres (Mouritsen, 1999). Disse visualiseringer er med til at retfærdiggøre videnregnskabet ved hjælp af en særlig æstetik, som erstatter den matematiske logik i traditionelle nøgletalsberegninger og som konstruerer et billede af perfektion eller imperfektion med hensyn til for eksempel kreativitet. Denne visualisering både af viden og af den kontekst, som viden indgår i, findes i de fleste videnregnskaber men ikke på den samme måde. 4.1 Præsentationsmodellen Den model, som umiddelbart præsenteres i det videnregnskab, der offentliggøres betegner vi som en præsentationsmodel. Ved at kigge en række forskellige videnregnskaber igennem kan man ved selvsyn konstatere, at der findes næsten lige så mange versioner af præsentationsmodeller, som der findes videnregnskaber. I hvert fald indtil videre og i nogle videnregnskaber giver det måske slet 11

12 ikke mening at tale om en eksplicit præsentationsmodel. Kendetegnende for præsentationsmodellen er, at den indeholder en oversigt over de oplysninger, som skal sættes i tal. Dette er nogle gange men ikke altid i en grafisk form, der gennem en tegning viser, hvad der skal med i den enkelte virksomheds videnregnskab. En præsentationsmodel viser virksomhedens afgrænsning af, hvad videnregnskabet skal indeholde. Som antydet ovenfor har de toneangivende forfattere defineret tre domæner herfor: humankapital, organisationskapital og kundekapital. Men erfaringer fra danske virksomheder 5 viser, at viden også kan præsenteres på andre måder. Nogle gange lægger virksomhederne sig ret tæt op ad den nævnte tredeling. Andre gange er den der slet ikke, og endnu andre gange er den helt på tværs heraf. 4.2 Ledelsesmodellen Præsentationsmodellen beskrevet ovenfor kan ikke stå alene men skal sættes i sammenhæng med virksomheden. Det er, hvad ledelsesmodellen gør. Her indikeres det, hvorledes viden fungerer i virksomheden og der henvises til de videnstyringsaktiviteter, der er objektet for videnregnskabet. Ledelsesmodellen giver dermed forståelse af eller forklaring på, hvorfor og hvorledes videnregnskabets tal er relevante. Denne ledelsesmodel er tættere på den specifikke virksomheds måde at fungere på, hvilket for eksempel betyder, at en virksomhed, der arbejder mod den lærende organisation vil have én bestemt måde at organisere sig på ledelsesmæssigt, som ikke blot vil afspejle sig i hvilke målinger, der er relevante, men også i hvilken form for sammenhæng dette arbejde skal ses i. Hermed kan man sondre mellem en præsentationsmodel og en ledelsesmodel. Præsentationsmodellen viser, hvorledes virksomhedens udlægning af dens arbejde med viden ser ud, mens ledelsesmodellen forklarer setup'et for, hvorledes videnstyring skal foregå og gøres til en vigtig aktivitet i virksomheden. Begge modeller er vigtige for at få etableret en forklaring på, hvorfor videnstyring er noget ganske særligt i den enkelte virksomhed. 4.3 Analysemodellen Hertil kommer den tredje model, som vi ovenfor betegnede en analysemodel. Denne fungerer som redskab til udvikling og læsning af videnregnskaber. Specielt kan analysemodellen hjælpe til at illustrere forskellene mellem virksomhedernes videnregnskaber ved at belyse, hvor tyngden i hvert en- 5 Se en mere omfattende beskrivelse af alle 19 virksomheders videnregnskaber og deres præsentationsmodeller i rapporten Beskrivelse af 19 virksomheders videnregnskaber (Bukh et al. 1999a). 12

13 kelt videnregnskab lægges. Analysemodellen kan også benyttes til at generalisere eller i det mindste transportere erfaringerne mellem læsere inden for eller uden for virksomheden Analysemodellen er et værktøj både for videnregnskabets læsere og konstruktører. Ved at trække videnregnskabets tal væk fra præsentationsmodellerne og fra den kontekst, virksomhederne har konstrueret dem i, kan både videnregnskaberne og deres tal ses i et andet lys. Analysemodellen kan i højere generalisere de strategier og perspektiver, der ligger i kombinationen af ledelses- og præsentationsmodeller ud fra tallene, end ud fra udsagn om virksomhedens strategi. Ved at placere videregnskabets målinger indenfor analysemodellens rammer kan man under arbejdet med udarbejdelsen af et videnregnskab blive mere bevidst om, hvilken strategi for videnregnskabet, man konstruerer, og hvorledes denne stemmer overens med den måde virksomheden ledes på. Det fremgår af de offentliggjorte videnregnskaber, at der er meget vide rammer for, hvilke former for rapporteringer der kan udarbejdes med udgangspunkt i en nogenlunde fælles forståelse for, hvad et videnregnskab kan være. For som læser at kunne få overblik over en sådan gruppe forskellige regnskaber har analysemodellen en særlig funktion. Analysemodellen er også vores indgangsvinkel til at læse virksomhedens identitetshistorie, således som den fortælles på baggrund af virksomhedens ledelsesmodel og præsentationsmodel, fordi disse tilsammen skal identificere de sammenhænge, der gør historien troværdig. Virksomheden Carl Bro, der har offentliggjort et videnregnskab, skal således forklare, at de kapitalformer, de opererer med i præsentationsmodellen, leder til Intelligent Solutions, som ligger i dens generelle historie; og Coloplast, som er en anden blandt de 19 virksomheder i Videnregnskabsprojektet, af skal sandsynliggøre, at EFQM modellens elementer, som fremgår af præsentationsmodellen, virkelig producerer velfærd for kunderne, der er virksomhedens store historie. Dermed sætter analysemodellen abstrakte begreber som innovation, kultur mv., jf. diskussionen i afsnit 3.3 i et nyt lys. De elementer, der for eksempel vedrører innovation er vigtige på forskellige måder i henholdsvis ledelsesmodellen og præsentationsmodellen, mens de er fraværende som et selvstændigt domæne i analysemodellen. Ved at udpege de tal i analysemodellen, der indgår i virksomhedens historie om innovation, er det muligt at vise, hvorledes historien komponeres ved kombination af skabelonens elementer, således at innovation netop kan være forankret i bestemte ressourcer, ledelsesaktiviteter eller kombinationer heraf. Det er ikke inden for denne artikels rammer muligt at gå i detaljer med de erfaringer, som de 19 virksomheder i Videnregnskabsprojektet har fået i deres arbejde med videnregnskaber. I stedet vil vi i afsnit 5 med en enkelt af virksomhederne som case vise, hvorfor og hvordan der kan arbejdes med viden og videnregnskaber. Casen viser desuden, hvorledes videnregnskabets nøgletal skal pla- 13

14 ceres inden for analysemodellens rammer og hvorledes analysemodellen kan bruges til at læse og analysere et videnregnskab. 6 5 Systematic Software Engineering A/S Systematic Software Engineering A/S (Systematic) er et dansk software- og systemhus, der udvikler og sælger tekniske systemløsninger, produkter og support til forsvaret samt til industri-, transport- og servicevirksomheder. Da Systematic blev grundlag i 1985 var det med henblik på at varetage en konkret support- og vedligeholdelsesopgave for det danske søværn, men efterhånden kom andre militære opgaver til og i begyndelsen af 1990 fik Systematic også kunder fra det civile marked. Systematic havde da videnregnskabet blev offentliggjort i foråret 1999, omkring 130 medarbejdere og en koncernomsætning på omkring 80 millioner kroner. Virksomheden har datterselskaber i England og USA, der varetager salg, markedsføring og support uden for Tyskland og Skandinavien, men videnregnskabet vedrører kun den danske del af Systematic. Det er Systematics målsætning, at udvide virksomhedens kerneområder fra primært at være relateret til leverance af systemer til forsvaret til i øget omfang også at omfatte den civile sektor. Andelen af kunder inden for den civile sektor har da også været støt stigende de senere år, hvor det blandt andet er Electronic Data Interchange, elektronisk handel og sikkerhed i systemer, der udgør kerneområderne. De første initiativer til udvikling af et videnregnskab blev taget medio 1997, hvor det at offentliggøre et videnregnskab blev set som en forlængelse af begyndende initiativer i relation til knowledge management, men projektet blev først for alvor formaliseret som et videnregnskabsprojekt, da Systematic i januar 1998 besluttede at gå med i Videnregnskabsprojektet, og det praktiske ansvar herfor blev lagt i hænderne på knowledge management konsulent Morten Hvid Pedersen, der var blevet ansat i virksomheden et års tid forinden. Parallelt med arbejdet med videnregnskabet arbejdes der med procesforbedringer. Systematic er ISO 9001-certificeret samt godkendt i henhold til tilsvarende standarder for militære leverandører. Derudover har virksomheden en målsætning om inden udgangen af år 2000 at opnå en placering 6 Beskrivelsen af Systematics arbejde med udvikling af et videnregnskab er dels baseret på formelle interview med projektets leder, Morten Hvid Pedersen, på deltagelse i møder, seminarer mv. i Erhvervsfremme Styrelsens regi samt på uformelle samtaler med ledende medarbejdere i Systematic. Desuden har vi haft adgang til foreløbige udgaver af videnregnskabet, mødereferater mv. For yderligere detaljer vedrørende den forskningsmæssige metode henvises til Larsen et al. (1999b) samt Bukh et al. (1999b). 14

15 blandt de 10% bedste virksomheder internationalt til at udvikle software målt efter den amerikanske Capablity Maturity Model (CMM) og den europæiske pendant, BOOTSTRAP. Da virksomheden har en lukket ejerkreds, som omfatter virksomhedens grundlægger, der stadig leder virksomheden, og da kredsen af kunder er forholdsvis begrænset, har Systematic ikke fundet behov for at udgive et årsregnskab udover det lovpligtige, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Systematic opfatter derimod videnregnskabet som en erstatning for en traditionel årsberetning, og bagest i videnregnskabet er der ret symbolsk placeret et to-siders uddrag af årsberetningen for , således at man næsten kan sige, at det finansielle regnskab opfattes som et appendiks til videnregnskabet. 5.1 Hvorfor udarbejdes et videnregnskab? Systematic opfatter sig selv en videnbaseret virksomhed eller et videnhus, som det udtrykkes af vicedirektør Alex Holm Jensen. Det er ikke de materielle aktiver, der er afgørende for Systematic hverken for virksomhedens værdi eller for dens evne til at fungere som virksomhed. Derimod fremhæves de mere uhåndgribelige faktorer, eller immaterielle aktiver om man vil, i form af medarbejderes viden, kundeloyalitet, effektive processer, produktrettigheder m.v. som afgørende for virksomhedens fremtidige konkurrenceevne og udvikling. I selve videnregnskabet fremhæver Systematic, at [f]ormålet med et videnregnskab er at synliggøre virksomhedens videnressourcer samt at belyse ledelsens indsats for at udvikle disse. Med dette ønsker Systematic at give virksomheden og dens interessenter en bedre baggrund for at se virksomhedens muligheder i fremtiden. Oprindeligt var Systematics videnregnskabsprojekt meget internt fokuseret, det var videnstyring, der var det store tema siger knowledge management konsulent Morten Hvid Pedersen, og hovedsigtet var derfor at udarbejde et internt videnregnskab, der direkte kunne understøtte knowledge management initiativerne i Systematic I løbet af projektets forløb kom der imidlertid større fokus på den eksterne anvendelse af videnregnskabet, idet man i løbet af videnregnskabets udvikling blev mere og mere opmærksom på, at den information, som et videnregnskab kan indeholde præsenterer den side af en videnvirksomhed, som interesserer både kunder, potentielle medarbejdere og andre virksomheder, som Systematic stifter bekendtskab med. Dette har da også efter at videnregnskabet blev offentliggjort i foråret 1999 betydet, at videnregnskabet bruges aktivt af Systematics ledelse ved præsentationer af virksomheden og ofte diskuteres med kunder og samarbejdspartnere, når der skabes kontakt. I det hele taget har Systematic oplevet stor ekstern interesse for videnregnskabet, som direkte har været med til at skabe en række nye kontakter både til potentielle medarbejdere og til organisationer og virksomheder, som man normalt ikke har haft berøringsflader til. 15

16 Videnregnskabsprojektets orientering mod den eksterne kommunikation har dog ikke betydet, at videnledelsesaktiviteterne eller den interne anvendelse af videnregnskabet er blevet nedprioriteret. Disse ses stadig som en af de væsentlige ledelsesmæssige udfordringer, og der er flere projekter i gang i relation hertil, hvilket der også refereres til i slutningen af videnregnskabet. Morten Hvid Pedersen fremhæver i den forbindelse, at det er hans indtryk, at mange ofte har svært ved at skelne imellem det, der kan kaldes ledelse af viden og så måling ; Systematic møder da også ofte den opfattelse, at det her er knowledge management men, som det udtrykkes af Morten Hvid Pedersen, så er det en lille det af det fordi videnledelse spænder meget bredere. 5.2 Hvad indeholder videnregnskabet? Systematics videnregnskab er på 16 sider, hvoraf de første 5-7 sider består af en introduktion til samt beskrivelse af virksomheden, mens de sidste par sider som nævnt ovenfor består af uddrag af årsberetningen. Selve videnregnskabet er struktureret efter virksomhedsmodellen vist i figur 2, som i vores model for analyse af videnregnskaber, jf. afsnit 3 og 4, svarer til en præsentationsmodel. Denne præsentationsmodel er inspireret af Business Excellence-modellen, men Systematic anvender ikke Business Excellence, så der er altså ikke tale om, at ledelsesmodellen i Systematic er identisk med præsentationsmodellen. Alligevel antydes det i Systematic vedrørende Business Excellence modellen som præsentationsmodel, at når man får kutyme omkring det at lave videnregnskab, så bliver den jo også mere eller mindre ledelsesmodel, og man kan sige at den sætter en dagsorden, og på den måde også har potentiale til at blive en ledelsesmodel. Figur 2 Systematics præsentationsmodel 16

17 Systematics videnregnskab er struktureret efter præsentationsmodellen vist i figur 2, således at virksomhedens vision, værdier og mål, som allerede var en del af ledelsesgrundlaget inden videnregnskabsprojektet blev igangsat, beskrives på de første sider i videnregnskabet. Målene angiver ikke blot finansielle mål men også udsagn om, hvilket niveau man ønsker at opnå/opretholde for kunde- og medarbejdertilfredshed, kvalitets- og procesmål. Hovedvægten i videnregnskabet lægges herefter på domænerne: medarbejdere, processer, infrastruktur og innovation, der behandles nogenlunde ensartet, således at der for hvert område er opgivet nøgletal, som suppleres med et tekstafsnit, der uddyber og kommenterer tallene. I tekstafsnittet indgår også nøgletal, som ikke er vist i skematisk form, så som gennemsnitsalder, antal softwareudviklere og andel af højtuddannede. Alle nøgletal er - så vidt det er muligt - angivet for både 96/97 og 97/98. I forhold til den analysemodel, der introduceres i denne artikel, svarer infrastruktur til det generiske domæne teknologi i analysemodellen, hvorimod innovation som diskuteret i afsnit 3.3 ikke indgår i analysemodellen som et særskilt domæne, selvom en virksomhed som Systematic vælger at benytte præsentationsmodellen til at vise, hvorledes innovation indgår centralt i det ledelsesmæssige arbejde i virksomheden. Det er også værd at bemærke, at den første side i Systematics videnregnskab udover at vise modellen i figur 2 også oplyser om, hvilke regnskabsprincipper videnregnskabet er baseret på. Herunder fremhæves det blandt andet, at Systematic i videnregnskabet tilsigter at behandle alle væsentlige videnrelaterede aktiviteter i Systematic, at der er anlagt et forsigtighedsprincip, hvor målinger har et skønsmæssigt præg og at oplysningerne i videnregnskabet skal kunne verificeres. Videnregnskabet er ikke påtegnet af en ekstern revisor, men dette er under overvejelse. Tabel 1 sammenfatter nøgletallene i Systematics videnregnskab inden for analysemodellens rammer. Effektmål Aktivitetsmål Ressourcemål Human?? Sygefravær (dage pr. medarbejder)?? Samlet medarbejdertilfredshed (skala 1-5)?? Andel af medarbejdere der opfatter SSE som en god/meget god arbejdsplads?? Eksterne kursusdage pr. medarbejder?? Uddannelsesinvestering pr. medarbejder, eksterne?? Medarbejdernes deltagelse i projekters faser?? Størrelsen af projektgrupper?? Antal medarbejdere?? Gns. antal fuldtidsansatte?? Medarbejderfordeling på opgaveområder?? Gennemsnitsalder samt andel af medarbejdere under 40?? Antal softwareudviklere og antal administrative medarbejdere?? Tilgang - afgang af softwareudviklere?? Samlet antal år med professionel softwarekompetence?? Antal år med professionel sof t- warekompetence pr. softwareudvikler?? Andel af medarbejdere med en 17

18 universitetsuddannelse på kandidat- eller Ph.D.-niveau.?? Cola-indeks: antal pr medarbejder?? Omsætningens fordeling på projekter/produkter?? De 5 største projektkunders andel af projektomsætningen?? De 5 største licenssalgs andel af produktomsætningen?? Eksportandel?? Antal licenser solgt?? Aktive projektkunder i året?? Aktive projektkunder i året fordelt på forsvar og industri mv. Kunde Proces Teknologi?? Kundetilfredshed?? Eksisterende kundeforholds varighed målt i år?? Antal nye strategiske projektkunder?? Andel af kunder, som direkte vil anbefale Systematic?? Procesevaluering (modenhedsniveau efter BOOTSTRAP-modellen)?? Software Development Performance- tal (i alt 5)?? Placering i benchmark-undersøgelse?? Egne produkters andel af omsætningen?? Gennemsnitlig ventetid ved opkald til omstilling?? Antal af platforme IRISproduktfamilien kan køre på?? Medarbejdertilfredshed med kvalitet og effektivitet i arbejdsprocesserne?? Kundetilfredshed med kvalitet i ydelser og produkter?? Total Telefonservice-index?? Pizza-indeks?? ISO 9001, samt AQAP-certificeringer?? Antal hits på hjemmeside pr. dag?? Medarbejdertilfredshed med fysiske forhold?? Cykel-indeks?? Antal projektsamarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner?? Antal interne timer brugt på Sof t- ware Process improvement?? Investering i produktudvikling?? Investering i procesforbedring?? Innovationsinvestering i alt, samt i % af koncernomsætninge?? Investeringer i IT-udstyr?? Investeringer i lokaler og kontorudstyr?? PC er/arbejdsstation pr. medarbejder?? Antal servere i netværk?? M 2 lokaler Tabel 1: Systematics nøgletal vedr. videnkapital placeret i analysemodellen Systematics videnregnskab er meget bredt i den forstand, at det har været virksomhedens hensigt, så vidt muligt at præsentere nøgletal inden for alle domæner og former, med henblik på at synliggøre alle væsentlige aspekter af virksomhedens videnressourcer og udvikling af disse. Dog er nøgletallene, som det ofte ses i videnregnskaber, mere udbyggede hvad angår ressourcetal. Men Systematics videnregnskab indeholder også stor tyngde med hensyn til effektmål for processer, hvilket formodentlig både hænger sammen med at virksomheden er vant til ledelsesmæssigt at tænke i processer og med at effektmålene for processer meget klart viser, hvad virksomheden kan præstere og dermed netop fungerer godt i en virksomhed som Systematic, der i sit videnregnskab viser stor åbenhed. I Tabel 1 optræder et cola-indeks, der viser, hvor mange cola er der drikkes per medarbejder, et pizza-indeks for hvor mange pizzaer der spises per softwareudvikler samt et indeks for hvor stor en andel af medarbejderne der benytter cyklen som det primære transportmiddel til arbejde. Disse indekser kommenteres ikke i videnregnskabet, men har været grundlag for en del medieopmærksomhed, ligesom de ofte berøres og fortolkes ved ledelsens præsentationer af virksomheden. Eksempelvis er cykelindekset en proxy for virksomhedens geografiske placering i forhold til medar- 18

19 bejdernes bopæl. Videnregnskabet indeholder også en opgørelse af, hvor mange kvadratmeter lokaler, der er til rådighed, hvilke investering, der foretages i opgradering af denne ressource samt tal for medarbejdernes tilfredshed med fysiske arbejdsforhold, som altså er det effektmål, der direkte svarer til lokalerne. Fortolket i sammenhæng peger disse tal på en væsentlig ledelsesmæssig udfordring for Systematic: Lokalerne er ved at blive for trange selvom der er foretaget væsentlige investeringer i mere plads; og det er vanskeligt at udvide ret meget, hvis den nuværende centrale geografiske placering af virksomheden skal holdes. Systematics væsentligste ressource er de højtuddannede medarbejdere, og virksomhedens vækst i form af tilgang af strategiske projektkunder bestemmes af, hvor mange softwareudviklere der kan tiltrækkes og omvendt af hvor få der forlader virksomheden. I praksis skal ledelsen balancere mellem på den ene side lidt for trange lokaler og på den anden side en placering af virksomheden, der ganske vist vil give mere plads og dermed også større tilfredshed med de fysiske arbejdsvilkår men som vil placere virksomheden uden for cykelafstand af Århus midtby, hvor mange af medarbejderne bor, blandt andet som en konsekvens af at den gennemsnitlige alder er lav. Dette er nogle af de elementer, der vil indgå i Systematics ledelsesmodel. Her peges der på, at ledelseshandlingerne, som har med videnstyring at gøre, og som blandt andet indeholder spørgsmål om rekruttering. Men den handler om mere end det. Ledelsesmodellen indeholder også aspekter af hele den kvalitetsstyring, der får krævende kunder til at se Systematic som en virksomhed, der er overlevelsesdygtighed. Derfor er Systematics videnledelse meget mere end rekruttering. Det drejer sig også om at skabe organisatoriske procedurer, der gør det muligt dels at dele viden, og dels at sikre, at den viden, der ligger indeholdt i virksomhedens dagligdag, gøre mere flydende og stabil i relationen mellem mennesker, teknologi, og kunder. Det er netop det udtryk, som Systematics præsentationsmodel tegner. 5.3 Systematics ledelsesmodel Systematics ledelsesmodel er bygget op omkring historien om, hvordan den fremtidssikrede, kapable organisation er en, der gennem standardiserede processer og højt kvalificerede medarbejdere leverer produkter af høj kvalitet til kunden. I ledelsesmodellen positioneres medarbejderne rigtigt nok central i hele setup'et, men de er samtidigt 'kun' en del af det større arrangement, der skal indrettes, hvor kvalitetskontrollerede processer er mindst lige så centrale. Ledelsesmodellen signalerer i vid udstrækning at det er et heterogent sæt af ressourcer, der fremtidssikre Systematic som virksomhed; et sæt bestående af teknologier, mennesker og proceskonfigurationer. 19

20 Videnregnskabets indikatorer er, som tabel 1 viser, hovedsageligt konfigureret omkring 'Det, der er' (størsteparten omkring medarbejder og kunder) og 'Det, der sker'-tal med fokus på kunde- og proces-tal. Vægtningen signalerer, at processerne er en af de helt centrale genstand for virksomhedens knowledge management aktiviteter, samt at udviklingen af projektstyringsværktøjer og forhold som kvalitet og præcision er nogle af ledelsaktiviteternes parametre, grafisk præsenteret som en form for resultatopgørelse over virksomhedens aktiviteter. Systematik forklarer selv: "Vi løser problemer for kunden og leverer et styk soft-ware. I princippet er vi et konsulentfirma, som tilbyder viden og ekspertise mere end et produkt-hus, som leverer standardløsninger. Mit billede af Systematic er, at vi leverer en unikke løsninger baseret på de mennesker og processer, vi har... Vores TQM projekt er tæt knyttet til vores intellektuel kapital projekt. Det drejer sig om processer, og vi vil inkludere flere målinger om vores projekters tidsoverholdelse i vores videnregnskab". Dette har effekter, idet når vi begynder at skrive om tidsoverholdelse, så er et sådant mål vanskeligt at negligere i virksomheden, og når vi publicerer en vurdering af vores kvalitets og projektstyringsaktiviteter, så er der kun en vej, og det er fremad. Så får man kunders, leverandørers og emdarbejders interesse og opmærksomhed, og det interne pres til at forbedres stiger dramatisk." 6 Afsluttende bemærkninger Der er efterhånden udgivet mange bøger og artikler om intellektuel kapital og videnregnskaber. En stor del af disse tager udgangspunkt i at videnkapital er med til at forklare forskellen mellem virksomhedens markedsværdi og den bogførte værdi. Dette er ikke nogen god definition, fordi videnregnskaber ikke skaber et finansielt udtryk, der kan forklare denne forskel. Videnregnskabets tal drejer sig mere om de aktiviteter, ledelsen sætter i værk for at gøre viden levende og betydningsfuld i virksomhedens ressourcegrundlag. Således drejer videnregnskabet sig om virksomhedens kompetence-strategi, dvs. den strategi som handler om virksomhedens grundlag for at kunne eksistere også ud i fremtiden. Analysen af Systematics videnregnskab viser kompleksiteten i et sådant udsagn. Dele heraf er helt og holdent virksomhedsspecifikke, og derfor har man brug for en ledelsesmodel og en præsentationsmodel. Læsere kunne imidlertid have brug for at sætte det virksomhedsspecifikke i perspektiv, og dertil kan man benytte analysemodellen, som bl.a. kan oplyse om udviklingen i virksomhedens videnstyringsaktiviteter. Det store spørgsmål, som vi ikke har behandlet direkte i denne artikel, er, om man kan have tiltro til et videnregnskab og det billede, som det tegner af virksomheden. Dette revisionsproblem drejer sig om, hvorvidt der et er objektivt grundlag for revisionsprocessen. Det vil formodentlig ikke være så vanskeligt at revidere videnregnskabets tal; i det mindste ikke i den forstand, at man kan revidere om tallene er fremskaffet på den måde og efter de procedurer, som er fastlagt, da dette blot for- 20

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

Videnregnskab og videnledelse Ordliste

Videnregnskab og videnledelse Ordliste Version: 5. august 2002 / PNB Videnregnskab og videnledelse Ordliste Denne ordliste er udarbejdet for at præsentere og forklare de mest gængse begreber i forbindelse med videnregnskabet. Mange af begreberne

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse

Ressourceregnskab. Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Ressourceregnskab Et initiativ i forlængelse af styringsanalyse Formål At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt sikre øget åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Valg af proces og metode

Valg af proces og metode BRASK Management Consulting Valg af proces og metode et udviklingsværktøj til bestyrelsen og direktionen af Jørgen Brask August 2005 Artiklen bygger på de seneste erfaringer fra samarbejde med bestyrelser

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014

LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014 LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014 Program for dagen 1. Velkomst 2. De virkelige Helte, Ejerlederens DNA v) Carsten Steno (kl. 13.10-14.10) 3. Pause (kl. 14.10-14.25) 4. Hvem skal

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Opsamling fra gruppedrøftelser

Opsamling fra gruppedrøftelser Opsamling fra gruppedrøftelser Nedenstående opsamling af udsagn om og input til organisatoriske kriterier, der kan indgå i en reform af godkendelse og tilsyn på det sociale område er baseret på gruppedrøftelser

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning Mål kommunikationen Dansk Personalebladsforening 18. November 2004 Karin Sloth, Kommunikationsrådgiver Kommunikation i relation til organisationsændringer i Kriminalforsorgen og som chefkonsulent i Dafolo

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere