MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE"

Transkript

1 MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE - EKSEMPLER PÅ PRAKTISK EMPIRISK ARBEJDE ÅRSSKRIFT FOR HEXIS FORUM FOR SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING RED. JENS ARNHOLTZ HANSEN OG PETER KOUDAHL FORLAGET HEXIS

2 MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE - EKSEMPLER PÅ PRAKTISK EMPIRISK ARBEJDE ÅRSSKRIFT FOR HEXIS FORUM FOR SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING 2007 red. Jens Arnholtz Hansen og Peter Koudahl og Forlaget Hexis i samarbejde med Forlaget PUC, CVU Midt-Vest 1. udgave, 1. oplag Bogen er sat med Garamond & Myriad Pro og trykt hos Printed in Denmark 2007 ISBN Forlaget Hexis

3 Indhold Med Bourdieu i Empirien og med Foucault i hælene - eksempler på praktisk empirisk arbejde Red. Jens Arnholtz Hansen og Peter Koudahl... 5 Hvordan kan det være at? Om videnskab, reflektivitet og anvendt fornuft* Af Staf Callewaert... 9 Fordelinger og fordoblinger et studie i kønskonstruktioner og social læring i pædagoguddannelsen Af Peter Møller Pedersen Rekrutering og reproduktion Om praktikker og italesættelser i pædagoguddannelsen* Af Søren Gytz Olesen, Studiekulturer og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser Af Jens Peter Thomsen, Peter Engelbrekt Petersen og Thomas Lejre Findes den gode erhvervsuddannelse? Af Peter Koudahl En skitsering af genesen af det retlige felt i Danmark: Et studie af Stat, ret og jurister Af Ole Hammerslev Om feltanalytiske interview i analyser af aktivering Af Jens Arnholz Hansen Sociale handlinger og rituelle handlinger Af Kate Østergaard Klinisk kontrolleret forsøg som styrende for en onkologisk medicinsk habitus* Af Stinne Glasdam Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs eller At arbejde med Foucault som analytisk inspirator Af Kirsten Beedholm Sundhedspleje og særlige indsatser for svagt stillede børn og unge myte eller virkelighed?* Af Inga Axelsen

4

5 Med Bourdieu i Empirien og med Foucault i hælene eksempler på praktisk empirisk arbejde Red. Jens Arnholtz Hansen og Peter Koudahl I denne bog præsenteres resultaterne af dele af Foreningen Hexis aktiviteter. Bogens artikler er alle skrevet på baggrund af oplæg, der er blevet afholdt i foreningens regi. For alle oplæg, og derfor også for bogens artikler på nær en enkelt, gælder det, at de bygger på større empiriske arbejder, der har været grundlag for ph.d.- eller specialeafhandlinger. Bogen bringer med andre ord en række eksempler på, hvordan det har været muligt at gennemføre forskningsprojektet i praksis, med inspiration hos Pierre Bourdieu. Et enkelt af bogens bidrag har haft Michel Foucault, som sin hovedinspiration. Foreningen Hexis Forum for samfundsvidenskabelig forskning (www.hexis.dk) blev stiftet i år Stifterne havde dengang tilknytning til det såkaldte Bourdieu-netværk, der gennem årene var blevet etableret på Københavns Universitet Amager, Institut for Pædagogik, med Staf Callewaert (nu professor emeritus) som energisk og dedikeret indpisker. Baggrunden for stiftelsen af Hexis var dels et ønske om at sikre et samlet miljø, der kunne være en kritisk og konstruktiv videreførelse af Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer, som det hedder i foreningens vedtægter. Dels et ønske om, at udbrede kendskabet til Bourdieus arbejder, samt at inddrage en stor mangfoldighed af faggrupper i empiriske arbejder, der hos Bourdieu selv har spredt sig ud over en mængde forskelligartede samfundsmæssige praksisformer. Ikke at vi på det tidspunkt vidste, at Bourdieu allerede i januar 2002 ville afgå ved døden og at Staf Callewaert efter 22 år som professor ved Københavns Universitet i juni samme år ville gå på pension. Men i en situation, hvor det med sikkerhed ikke længere kunne forventes, at Pierre Bourdieu ville tage nye diskussioner op og videreføre og udvikle sine argumenter, og hvor miljøet omkring Bourdieu-netværket på KUA, ikke længere kunne regne med Stafs stadige insisteren, viste Hexis sin berettigelse, som en samlende kraft for alle, der har en interesse i at arbejde for opfyldelsen af foreningens mål. Status for Hexis 7 år efter stiftelsen er, at foreningen fra at have Bourdieu-netværket som omdrejningspunkt, er vokset og nu har medlemmer fra mange forskellige miljøer og institutioner. Hexis har udviklet sig til at blive et tværfagligt og tværinstitutionelt forum for den kritiske og konstruktive videreførelse af forskning i og diskussioner af samfundsforskning med inspiration hos Pierre Bourdieu. Bogens berettigelse er, at den viser hvordan det i praksis kan lade sig gøre, at oversætte de mange teoretiske indføringer i Bourdieus univers, til empiriske forskningsprojekter i praktisk form. I den forstand udgør bogen en komplettering af de mange indføringer i Bourdieus arbejder, og i den sammenhæng også til Bourdieus egne bøger, der i mange tilfælde ikke er specielt meddelsomme, når det kommer til at klarlægge, hvordan det empiriaske arbejde egentlig gik for sig. Bogen kan således læses som en introduktion til Bourdieu denne gang med det empiriske arbejde som omdrejningspunkt. En af bogens ambitioner er, ikke alene at præsentere forskningsprocessen, men også at diskutere og gengive nogle af de centrale overvejelser og de problemer, der har været gjort i de enkelte forskningsprojekter. En anden ambition er, at vise praktiske eksempler på den mangfoldighed af samfundsmæssige praksisformer, der meningsfuldt lader sig dissekere med den skarpe skalpel, som Bourdieus værktøjskasse blandt andet består af.

6 Som sådan retter bogen sig mod studerende og medarbejdere ved universiteter, CVU ere og professionshøjskoler, der kunne have lyst til at tage på tur i Empirien med Bourdieu og i nogen grad også Foucault - som guide. Om de enkelte bidrag Nogle af artiklerne er forsynet med både noteapparat og litteraturliste, mens andre af bogens bidrag henviser til de publikationer, der har været udgangspunkt for artiklen. I de fleste tilfælde vil disse kunne findes på nettet. I de tilfælde hvor dette ikke er tilfældet, er der henvisninger til, hvor de kan findes. I bogens første bidrag Hvordan kan det være, at? Om videnskab, reflektivitet og anvendt fornuft tager Staf Callewaert tråden op fra sin artikel Om det der (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning, der 10 år inden, i 1994, blev bragt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift (Genoptrykt i Videnskab & engagement Hexis Forum for samfundsvidenskabelig forskning og Forlaget PUC, Viborg Seminariet). Artiklen rettede en skarp kritik mod dansk pædagogisk forskning for at være for anvendelsesorienteret, et problem der havde at gøre med forskningens tætte bånd til institutioner og interesseorganisationer i det pædagogiske praksisfelt. For megen pædagogisk forskning handler om at løse problemer, gøre tingene bedre etc., og forsømmer at studere, hvordan tingene faktisk er. Med den ti år gamle kritik som udgangspunkt bad Hexis Staf Callewaert udfolde sine synspunkter i et af foreningens arrangementer om, hvad videnskab er og bør være, også set i relation til den slags politisk og anden form for engagement, der ofte er på spil i det pædagogiske felt. I den forstand kan artiklen læses som en præambel for bogens øvrige bidrag. Bogens første empirisk forankrede bidrag, der samtidig er det første af fire bidrag, der har uddannelsessystemet som empiriske udgangspunkt til fælles, er artiklen Fordelinger og fordoblinger et studie i kønskonstruktioner og social læring i pædagoguddannelsen, hvor undersøger Peter Møller Pedersen, Udviklingschef på CVU Midt-Vest, hvordan køn som socialt fænomen konstrueres og reproduceres i pædagoguddannelsen. I artiklen, der er baseret på hans Ph.d.-afhandling, udgøres det empiriske grundlag for de præsenterede analyser af 16 studerende på pædagoguddannelsen, der er blevet interviewet på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet. Baggrunden for undersøgelsen er ønsket om at generere nuancerede og praksisnære begreber om, hvordan køn virker eller ikke virker strukturerende for pædagogstuderende læreprocesser som et opgør mod de essentialistiske kønsopfattelser, der præger debatten og kampagner om mænd og kvinder i pædagogiske arbejde. Derfor har det været en central pointe, at analysere køn som forudsætning for og som en del af de studerendes sociale læring under pædagoguddannelsen. Søren Gytz Olsen, der er rektor på Viborg Seminariet (pædagogseminarium), tager i artiklen Rekruttering og reproduktion. Om praktikker og italesættelser i pædagoguddannelsen afsæt i sin ph.d afhandling, og diskuterer her med pædagoguddannelsen som case, hvordan man som person håndterer de vilkår og muligheder, som gives i tilknytning til valg af uddannelse. Tesen er, at pædagoguddannelsen ikke alene består af de regulativer som defineres af staten, eller de fag, som man beslutter skal indgå for at man opnår en titel som pædagog, men at alt dette spiller sammen med den sociale slægt-og livshistorie som former den enkelte brugers habitus, ligesom de agenter som henholdsvis er i domænet eller træder ind i domænet og igennem de strategier de iværksætter og den kamp der stadigt pågår, skaber og omskaber uddannelsen. Empirisk er afhandlingen og artiklen baseret på en triangulering af spørgeskema, interviews, klasserumsobservation og studier af nogle af de undervisningsmidler, de pædagogstuderende bliver præsenteret for. Artiklen Studiekulturer og social baggrunde på lange videregående uddannelser diskutere Jens Peter Thomsen, Peter Engelbrekt Pedersen (begge ph.d.- studerende på henholdsvis RUC og DPU) og

7 Thomas Lejre (Fuldmægtig på RUC) forskellige forståelser af Social arv og den måde dette begreb operationaliseres i den danske socialforskning. Artiklen synliggør, igennem en præsentation af en multipel korrespondanceanalyse, at et relationelt perspektiv på problemstillingen om social arv og social reproduktion kan give nye indgangsvinkler til at forstå samfundsforandringer. Analysen peger f.eks. på, at socialforskningens klassifikationssystemer er dårligt rustet til at synliggøre opkomsten og den stigende sociale betydning af nye erhvervskategorier, som konsulenter, medierådgivere samt kommunikations og HR-medarbejdere. Det sidste bidrag, der har uddannelsessystemet som sit empiriske udgangspunkt, udgøres af artiklen Findes den gode erhvervsuddannelse? af adjunkt ved DPU, Peter Koudahls. I artiklen, der er baseret på hans Ph.d.-afhandling, demonstrere det, hvordan anvendelsen af Bourdieus feltanalyse på et konkret udsnit af det danske uddannelsessystem, kan give helt nye og overraskende forståelser af, hvilke dynamikker og interessestridigheder, der er afgørende for, hvordan det overhovedet er muligt at tænke og tale om uddannelsessystemer på i dette tilfælde erhvervsuddannelserne i Danmark. Den historiserende feltanalyse viser, at det didaktiske princip om vekseluddannelse, der i mange sammenhænge blive fremhævet som erhvervsuddannelsernes adelsmærke, i en feltoptik er selve omdrejningspunktet de stadig pågående stridigheder om hvad erhvervsuddannelserne skal, kan og må. I den anden del af artiklen præsenteres resultaterne af en undersøgelse blandt næsten 1300 erhvervsuddannelseselever. Anvendelsen af korrespondanceanalyse har givet mulighed for, at differentiere blandt den sammensatte gruppe af unge, som eleverne udgør. Analysens perspektiveres i forhold til det af regeringen fremsatte krav om, at 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at det er erhvervsuddannelsernes opgave at løfte opgaven for de 20-25%, der i dag ikke får sig en ungdomsuddannelse. I artiklen En skitsering af genesen af det retlige felt i Danmark argumentere lektor Ole Hammerslev fra SDU i forlængelse af Bourdieu og Dezalay for brugen af en såkaldt relationel biografisk metode til studier af felters opkomst. Metoden, der ligger vægt på at synliggøre sammenspillet imellem samfundsmæssige forandringer og enkeltpersoners habituelle strategier, bruges i artiklen til at synliggøre den betydning importen af international kulturel og social kapital har haft for dannelsen af et retligt felt i Danmark. Empirisk tages der afsæt i skriftlige historiske kilder og analysen viser hvordan politiske og sociale interesser havde stor indflydelse på opkomsten af det vi i dag betragter som en neutralt retssystem med en objektiv retlærer. I artiklen Om feltanalytiske interview i analyser af aktivering diskutere forskningsassistent ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved KU, Jens Arnholtz Hansen, hvordan feltanalytiske interviews kan bruges til at analysere den sociale betydning af forandringer i velfærdsfelter. Artiklen, der har udgangspunkt i et kandidatspeciale, er empirisk funderet på interview med ledige i aktivering og observationer af de aktiveringsforløb, de udsættes for. Analyserne af det empiriske materiale viser, når det sættes i sammenhæng med en historisk feltkonstruktion, at den danske beskæftigelsespolitik har ændret rationale: Fra at handle om at få de arbejdsløse i arbejde, til at handle om at få de arbejdsløse til at forstå, at de må klare sig selv. I Sociale handlinger og rituelle handlinger diskuterer Forskningsadjunkt ved KU, Kate Østergård på baggrund af sin ph.d.-afhandling, der har udgangspunkt i et casestudie af Ramadan-ritualer Marokko, hvordan Bourdieus praksisteori kan inspirerer ritual teori. Med fokus på de problemstillinger specielt Islam har rejst indenfor ritualteorier, præsentere artiklen en meget nuanceret diskussion af hvordan Bourdieus teorier kan bidrage til en udvikling af forståelsen af ritualer, men samtidig også må suppleres hvis det specifikke ved ritualer skal kunne begribes. I artiklen Klinisk kontrolleret forsøg som styrende for en onkologisk medicinsk habitus, der er den første af fire artikler, der har sundhedsvæsnet som empirisk udgangspunkt, problematisere Stinne Glasdam,

8 lektor ved CVU Øresund, det reelle indhold bag retorikken om inddragelsen af pårørende kraftbehandlernes arbejde. Artiklen, der er skrevet med udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling, viser ved at sammenholde den historiske konstituering af den onkologiske klink med en række længerevarende interview med agenter i klinikken, at de forskellige agenttypers placering i og forståelse af kraftbehandlingen er kraftigt påvirket af deres sociale baggrund, og at homologien imellem de forskellige typer af læger, sygeplejersker og pårørende reelt betyder, at inddragelsen af de pårørende er kraftigt betinget af den sociale struktur i klinikken. Kirsten Beedholm, der er underviser ved sygeplejeruddannelsen i Viborg/Thisted, tager i sit bidrag Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs - at arbejde med Foucault som analytisk inspirator fat på de metodiske problemstillinger, der er reusltatet af hendes arbejde med, at undersøge forandringer i den sygeplejefaglige diskurs. Artiklen, der har udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling, viser med afsæt i Foucaults vidensarkæologi og med inspiration fra Bourdieus måde at objektivere forskningsgenstanden på, hvordan arbejdet udvikler sig i en stadig dynamik mellem metodeudvikling og analyser/indhold, forstået på den måde at inspirationen fra Foucaults tænkning er afgørende for, hvilke spørgsmål, der kan stilles til materialet. Inden for sygeplejeforskningen er det meget almindeligt at sige, at forskningsspørgsmålet bestemmer metoden. Beedholms arbejder viser, at det omvendte også kan være tilfældet: Metoden bestemmer spørgsmålet eller lidt mere nuanceret udtrykt: det teoretiske og analytiske blik bestemmer, hvorledes forskningsspørgsmålene konstrueres. Bogens sidste bidrag er artiklen Sundhedspleje og særlige indsatser for svagt stillede børn og unge myte eller virkelighed?, der er skrevet af Inga Axelsen, der i mange år har arbejdet som sundhedsplejerske og som underviser på sundhedsplejerskeuddannelsen på (nu) CVU Øresund. I artiklen, der har udgangspunkt i forfatterens ph.d.-afhandling, viser hun, hvordan det, ved anvendelse af Bourdieus idé om socioanalyse, er muligt at gå fra en position som praktisk praktiker (sundhedsplejerske) til en position, hvorfra det er muligt at objektivere den praktik, man selv er deltager i. De konkrete resultater af arbejdet er, at når der indenfor sundhedsplejen tales om at yde assistance til nybagte forældre, sker der i praksis det, at forældre og børn klassificeres og bliver deltagere i en klassificering som betyder at den individuelle forælder bliver sit eget projekt. forældre, børn og unge, der ikke har konditioner og vilkår, eller vælger ikke at gøre som de dominerende gør, marginaliseres og at de svagest stillede forældre, børn og unge, de der er belastede af psykiske lidelser, af misbrug ikke deltager i de aktiviteter, der tilbydes. Tilbudet om assistance til nybagte forældre medvirker således til at cementere de eksisterende uligheder i forlængelse af en forståelse af socialisation, som grundlæggende har et individualistisk udgangspunkt. God fornøjelse!

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET KULTUREL PRAKSIS, SOCIALE POSITIONER OG MULIGHED FOR INKLUSION Af Susanne Murning Ph.d.-afhandling, Foråret 2013 Center for Ungdomsforskning Institut for

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Ph.d.-afhandling Camilla Hutters August 2004 Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde Universitetscenter Man tegner noget,

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere