Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse: Indledning. s. 2 Problemformulering. s. 3 Batesons teori om præmisser. CMM. s.5 De tre domæner. s.6 Konflikthåndteringsmodel 1. s. 10 Konflikthåndteringsmodel 2, s. 11 Konklusion og perspektivering. s. 12 Litteraturliste. s. 13

2 2 Hvem er den skyldige??? Af Mette Soelberg Thomsen, lærer Vestervang skole, Viborg. Indledning: Uddannede lærere møder hver dag på arbejde sprængfyldt med energi, gå-på-mod og engagement, nu skal der undervises, forventningerne er høje og al mulig spændende undervisningsstof skal forberedes og afprøves. Men ofte fylder konflikterne så meget i børnenes sind, at al undervisning må tilsidesættes til fordel for at få løst konflikterne. Konfliktstof blandt børn overmander således hver dag utallige lærere. De står med ryggen mod muren og kan ikke opfylde deres egentlige opgave: at undervise. De bliver i stedet i stor udstrækning dommere i konflikter børnene imellem. Konflikterne opstår som oftest i frikvartererne, og børnene kommer ophidsede, forgrædte og frustrerede ind til undervisningen, hvis de ikke allerede har forladt skolens område og simpelthen bare er gået hjem. Lærerrollen i dag er kommet til at indeholde en meget vigtig bestanddel nemlig konflikthåndtering imellem børn. Det store spørgsmål og det som konflikten mange gange handler om er: Hvem har skylden?. Her kan læreren let som dommer begive sig ud på en glidebane, hvor de implicerede parter angiver motiver, årsager og påstande om det skete, som for læreren er meget svært at vurdere gyldigheden af og være dommer over. Børnenes søgen efter retfærdighed og skyldige kommer ofte til udtryk i følgende udsagn: Det har jeg ikke gjort. De andre lyver. Det er deres egen skyld. De startede. Det gør de andre også. De andre sagde, at jeg skulle. Det var jo kun for sjov. Det var jo ikke med vilje. Jeg kunne jo ikke vide at. Disse udsagn bliver blandt de implicerede sagt, råbt og skreget i munden på hinanden, og læreren har svært ved at udpege den rette skyldige, hvilket er børnenes klare forventning.

3 3 Jeg er på baggrund af ovenstående blevet nysgerrig på at finde nye veje til konflikthåndtering og er nået frem til følgende problemformulering: Hvordan kan jeg ved hjælp af begreberne præmisser, domæner og CMM indenfor systemisk teori være hjælpsom i forbindelse med konflikthåndtering blandt børn i folkeskolen? Begreberne skal illustreres i lyset af et praksis-eksempel fra den 3. klasse, jeg var klasselærer for i skoleåret Allerførst lidt baggrundsviden: Klassen består af 18 børn fordelt på 10 piger og 8 drenge. De 9 af pigerne kommer fra kernefamilier, hvor de er opdraget efter, at det er vigtigt at vide, hvad der er rigtigt og forkert, dit og mit, retfærdigt/uretfærdigt, sandhed og løgn. Den sidste pige kommer fra et splittet hjem, der er flyttet 19 gange på 4 år dog inden for samme skoledistrikt, hvor der har været skiftende fædre, og hvor moderen mener, at det er nemmere at hente penge på kommunen end selv at få et arbejde. (citat fra pigens mor). De mange, versus den ene, har altså forskellige familiemæssige baggrunde og forskellige tanker om det gode liv. Batesons teori om præmisser: Den engelske antropolog Gregory Bateson har formuleret nogle tanker om præmisser der kan være hjælpsomme i forståelsen af denne pigegruppe. Ifølge Bateson er der tale om: Nogle fundamentale præmisser eller principper, ud fra hvilke individet (vanemæssigt) handler, tænker og perciperer, og som sparer individet for hele tiden at skulle tage stilling til mange abstrakte filosofiske, æstetiske og etiske aspekter af livet. De indlæres meget tidligt i menneskets liv, og mange af dem transmitteres via indlæring fra generation til generation, ligesom genetisk bestemte træk overføres fra forældre til børn. Bateson mente også at vanedannelsen er en proces, hvor vores viden og kunnen så at sige synker ned i dybere og dybere lag af sindet for til sidst at blive så fasttømrede, at de er næsten umulige at fjerne igen. (Riber, 2005, side 36). Jeg kan sammenligne det med begrebet den sorte boks.

4 4 Den sorte boks skal forstås som en metafor hentet fra flyindustrien og symboliserer i dette tilfælde vores mentale liv. Ingen udenforstående er i stand til på forhånd at vide, hvilke tanker, følelser, ræsonnementer, normer og værdier der gemmer sig i vores sorte boks. Vi ved det endda ikke altid selv. Indholdet af den sorte boks er opbygget gennem hele vores liv, efter Batesons opfattelse dog især i barndommen. (Riber, 2005, side 37). Bateson selv formulerer det således: I det levende menneskes naturhistorie kan ontologi og epistemologi ikke adskilles. Menneskets (almindeligvis ubevidste) opfattelser af, hvilken slags verden det er, vil bestemme, hvordan det ser den og handler i den, og dets måder at percipere og handle på vil være bestemmende for dets opfattelser af den. Det levende menneske er således fastbundet i et net af epistemologiske og ontologiske præmisser, der uanset den endelige sandhed eller falskhed bliver delvis selvvaliderende for det. ( Bateson, 1972, side 313). I min klasse giver de forskellige præmisser pigerne imellem og de meget forskellige holdninger til, hvordan vi skal leve vores liv, altså udslag i forskellige uoverensstemmelser og skænderier. Eksempel: Pigerne fra klassen kommer ind efter et frikvarter og er alle meget oprevne og sure på en enkelt pige fra klassen. Hun har efter deres udsagn ødelagt en leg, slået nogen, kastet en cykel på en anden o.s.v. Ordvekslingen lyder nogenlunde således: L: Nu har Emma igen ødelagt vores leg. E: Nej jeg har fandeme ej. L: Du bander også det må vi altså ikke. E: Det bestemmer jeg fandeme selv, og du lyver fede ko. (L begynder at græde, og de andre piger tager over). A: L lyver ikke, og du har også kastet en cykel efter os. E: Gu` har jeg røv. Den væltede fandeme selv, og I kunne bare have holdt jer væk Møgsvin!! Herefter løber E væk og gemmer sig et sted på legepladsen. Gennem denne kommunikation kan jeg få øje på, at en vigtig præmis for L og A er, at tale pænt til hinanden, mens det for E mere handler om ikke at lade sig kue. Desuden er begge grupper optaget af spørgsmålet om skyld.

5 5 CMM: Jeg har forsøgt at stille førnævnte eksempel op i nedenstående model, hvor mit kendskab til CMM (coordinated Management og Meaning) kan være hjælpsomt, men først lidt teori. W. Barnett Pearce er en af ophavsmændene til denne kommunikationsteori, som bygger på hvordan kommunikation består af talehandlinger, episoder, relationer og selvet i forskellige kulturer. Pearce udtrykker: Vi lever i sociale verdener og at vi alle skaber verdener, som er komplette eller hele indenfor vores egne horisonter, og som er strukturerede i henhold til et bør-system, som fortæller os, hvad tingene betyder, og hvad vi skal, kan, må eller ikke må gøre i dem eller på grund af dem. (Pearce,, 2007, side 49). Pigerne i min klassen lever også i forskellige sociale verdener og har derfor også forskellige anskuelser af, hvordan man handler og kommunikerer i forhold til børsystemet. Børsystemet er en meget vigtig pointe at holde sig for øje i forbindelse med konflikthåndtering i folkeskolen, og som Pearce videre udtrykker: Tingene bliver mere interessante, hvis vi er åbne over for den mulighed, at vores sociale verdener ikke blot er forskellige, fordi vi tænker forskelligt om de samme ting, men også fordi vi tænker det samme om forskellige ting. Det betyder, at mennesker i forskellige sociale verdener kan være hæderlige, men det, man i den ene sociale verden opfatter som hæderligt, bedømmes måske i den anden som uhæderligt eller slet og ret som noget, der er uden sammenhæng med noget andet. Det kan være umuligt at oversætte en social virkelighed til en anden, eller bedre: For at forstå de andre, kan det være nødvendigt at justere vores horisonter. (Pearce, 2007, side 52). En anden vigtig iagttagelse jeg har hæftet mig ved i forståelsen af Pearce s kommunikationsteori er følgende citat: Kommunikationsperspektivet søger altid efter forbindelser og relationer, og at det er forbundet med en forventning om refleksive relationer frem for lineære forløb af årsager og reaktioner (Pearce,2007, side 69). Følgende eksempel viser at pigerne fra min klasse kommunikerer i et lineært forløb hvor netop årsager og reaktioner fylder samtalen/skænderiet, og hvor der ikke finder nogen ny læring sted:

6 6 Pæmisser: L og A: At tale pænt til hinanden. E: Man sladrer ikke. At få fat på en voksen ved problemer. Man klarer problemerne selv. Man behandler tingene pænt her cyklen. Kæmp for din ret. (De kontekstuelle kræfter altså præmisserne styrer det videre hændelsesforløb). Talehandling: L: Nu har Emilie igen ødelagt vores leg. E: Nej jeg har fandeme ej. L: Du bander også det må vi altså ikke. Episode: En tragedie i form af en konflikt med på den ene side forargelse og på den anden side aggression. Relation: Der opstår en komplementær relation mellem pigerne, hvor L og A positionerer sig højere end E. De belærer hende med, at man ikke må bande eller lyve og slet ikke smide med cykler. E kæmper for ikke at lade sig kue. De tre domæner: Ideen om de tre domæner: produktionens, det personlige og refleksionens domæne, vil her være hjælpsomt at kigge nærmere på. På produktionens domæne tages der beslutninger, og det er her love og regler er gældende. Her ved den enkelte, hvad der er sandt og falsk, og hvad man må og ikke må et såkaldt univers. På det personlige domæne er det mine holdninger, min kultur, og min personlige baggrund, der er gældende. Det er her jeg føler og tænker også et univers.

7 7 På refleksionens domæne findes mange sandheder. Her kan man udveksle ideer, tanker og synspunkter, som alle er lige gyldige. Nysgerrighed, interesse og lytning er nøgleord, og der opstår måske nye veje at gå. Her er der tale om et multivers. Pigernes ordveksling vidner om, at de befinder sig på det personlige domæne. Hver enkelt pige kender deres egen sandhed om, hvad der er rigtigt og forkert, og de får ikke lejlighed til at lytte til hinanden. På baggrund af ovenstående og med mit nuværende kendskab til systemisk teori, foreslår jeg pigerne, at vi prøver at løse denne konflikt på en ny måde. En måde, hvor jeg ikke afgør, hvad der er sandt eller falsk, og hvor jeg ikke udpeger en skyldig. Det indvilliger de i, og jeg får fat på pigen, der forsvandt på legepladsen. Hun er nu dampet af og vil ligeledes deltage i mit forslag. Jeg foreslår, at vi sætter os om det runde bord. Jeg forklarer, at alle nu på skift får mulighed for at udtrykke deres version af konflikten, uden andre må afbryde. Det, der skal fortælles, fortælles til mig, og alle andre lytter bare. Efterhånden, som vi kommer omkring alle fortællingerne, finder pigerne ud af, at der er mange forskellige oplevelser af det skete, og at der nu ikke længere er mere at skændes om, fordi de havde misforstået hinanden. Ordvekslingen var omtrent som følger: Mette: Jeg kunne se du var meget vred før, hvorfor var du det? E: Jeg fik skyld for noget, jeg slet ikke havde gjort, og jeg måtte ikke være med i deres leg. Mette: Hvilken leg var det, du gerne ville deltage i? E: Kronekuk. Mette: Hvordan fik du opfattelsen af, at du ikke måtte være med? E: Jeg spurgte én af pigerne, om jeg måtte være med, og hun sagde ti stille og gå væk. Mette: Og hvad med cyklen,.. hvordan kommer den ind i billedet? E: Da jeg gik tilbage, gik jeg lige ind i cyklen og slog mig, og den væltede. Da jeg ville sætte den på plads, gled den fra mig, og den landede på jorden igen. Mette: Okay, nu har vi hørt din fortælling. Nu vil jeg spørge den næste i rundkredsen, og det er L. Hvordan opfattede du situationen? L: Jeg havde gemt mig et rigtigt godt sted, og da E kommer og spørger, om hun må være med, siger jeg gå væk, fordi jeg var bange for at blive opdaget. Mette: Vil det sige, at du sagde gå væk for ikke at blive opdaget i en leg, der var godt i gang?

8 8 L: Ja. Mette: Hvordan tror du E opfattede det, når du nu har hørt hendes version: L: At jeg sagde nej til, at hun måtte være med i legen, men det var slet ikke det, jeg mente. Jeg så heller ikke, at hun faldt over cyklen. Mette: Hvad siger E til denne forklaring? E: At vi totalt har misforstået hinanden. (De andre piger rundt om bordet giver samme forklaring, og alle er enige om, at de havde misforstået hinanden): Denne ordveksling vidner nu om, at pigerne har bevæget sig fra produktionens domæne til refleksionens domæne. Her forsvandt moral og bedreviden til fordel for lydhørhed og ligeværd. De forskellige oplevelser af konflikten gav mulighed for udvikling og forandring. Vi taler herefter, stadig en af gangen og uden afbrydelser, rundt om bordet, hvad det vil sige at misforstå, og pigerne finder ud af, at det faktisk er det, der ofte sker, når de kommer i skænderi. Pigerne bliver klar over, at konflikten fra starten oplevedes forskelligt, og der opstår en forståelse herfor, som giver stof til eftertænksomhed. Dette er nøglen til, at der opstår en helt ny situation fra spørgsmål om skyld til begrebet misforståelse. Kort sagt: pigerne reflekterer! Vi skilles herefter i fred og fordragelighed, og pigerne siger, at de gerne vil snakke på denne måde fremover, når der er problemer. Jeg har efterfølgende spurgt dem, hvad de synes, der er så godt ved at tale om konflikter på denne måde. Pigerne udtrykker følgende: Vi skændes ikke videre, mens vi taler. Der er ingen der får skylden. Vi får talt om problemet uden at blive afbrudt. Jeg får lov til at fortælle, hvordan netop jeg oplevede konflikten. De andre hører, hvad jeg siger. Det er dejligt, at det kun er dem der har været oppe at skændes, der er samlet. Inde i klassen blander alle andre sig også. Jeg er sikker på at blive hørt, når det er min tur. I klassen rækker jeg fingeren op, og jeg ved ikke om jeg bliver spurgt.

9 9 Hændelsesforløbet har nu set i forhold til CMM ændret sig fra et lineært forløb til et forløb med refleksive relationer, hvor pigerne har fået ny indsigt og læring: Præmisser: L og A: At tale pænt til hinanden. At få fat på en voksen ved problemer. Man behandler tingene pænt her cyklen. E: Man sladrer ikke. Man klarer problemerne selv. Kæmp for din ret. Ny talehandling: Mette: Hvordan tror du E opfattede det, når du har hørt hendes version? L: At jeg sagde nej til, at hun måtte være med i legen, men det var slet ikke det, jeg mente. Mette: Hvad siger E til denne forklaring? E: At vi totalt har misforstået hinanden. Ny episode: Episoden forvandles nu fra at være en tragedie til at være en romance. ( Vi havde totalt misforstået hinanden L troede at E ville ødelægge legen, og E troede, hun ikke måtte være med. Den nye forståelse af hinandens udsagn og handlinger medfører indsigt og læring). Ny relation: Relationen ændrer sig fra at være komplementær (bedrevidende) til at være symmetrisk (ligeværdig) ved følgende forståelse: L sagde gå væk for ikke at blive taget. E blev ked af det. Hun troede, hun ikke måtte være med. ( Begge parter bliver i stand til at reflektere). Jeg har på baggrund af ovenstående forsøgt at skitsere forskelle og følgevirkninger på to forskellige indfaldsvinkler til konflikthåndtering blandt børn i folkeskolen i følgende modeller:

10 10 Konflikthåndteringsmodel 1: Den traditionelle måde at løse konflikter på i folkeskolen. ( Produktionens domæne). A s oplevelse Skænderi med B. konflikt B s oplevelse Skænderi med A Hvis skyld er det? De andres skyld? Lærerens skyld? Forældrenes skyld? Barnets forventning til den voksne: Udpeg den skyldige og giv en straf. Lærerens rolle: At være dommer i konflikten. Finde ud af hvad der er rigtigt og forkert, afgøre hvem der har skylden og efterfølgende give en passende straf til den eller de skyldige. Her løses konflikten på produktionens domæne og giver ikke anledning til refleksion. Der opstår ingen ny læring for børnene. Følgevirkning blandt børnene: Surhed, frustration, skyld og afmagt.

11 11 Konflikthåndteringsmodel 2: Den nye måde at løse konflikter på blandt børn i folkeskolen på baggrund af systemteoretisk indsigt: ( Refleksionens domæne). A s oplevelse Skænderi med B Konflikt B s oplevelse Skænderi med A Hver især fortæller om konflikten på skift til læreren. Alle lytter til de forskellige opfattelser uden at afbryde. Alle ved at de selv får taletid. Lærerens rolle: At lytte til de forskellige oplevelser af konflikten. At være ordstyrer og sørge for alle bliver hørt i fastlagt rækkefølge. At stille spørgsmål. Her løses konflikten på refleksionens domæne, og børnene inviteres til nye sproglige handlinger som giver anledning til andre episoder og relationer. Følgevirkning blandt børnene: Indsigt, accept, refleksion og ny læring.

12 12 Konklusion og perspektivering: Til spørgsmålet i min problemformulering, om begreberne: præmisser, domæner og CMM inden for systemisk teori kan være hjælpsomme i konflikthåndtering i folkeskolen, må mit svar være bekræftende. Min erhvervelse af viden indenfor de valgte begreber, har været medvirkende til helt nye indfaldsvinkler til konflikthåndtering. Jeg håber at ovenstående modeller tydeligt viser effekten af min nye viden, og måden at arbejde med den på i praksis. Jeg er på nuværende tidspunkt klasselærer for en 1. klasse. Da jeg overtog børnene, undrede jeg mig over deres sprogbrug efter konflikter i frikvartererne. De sad med fingeren i vejret, og når jeg spurgte om årsagen, var ordlyden: Jeg har en klage over Martin. Dette var årsag til krig, fordi Martin nu skulle forsvare sig, og konflikten forstærkedes. På denne baggrund indførte jeg forbud mod at sige, at man havde klager over nogen, men indførte i stedet en ugentlig mødedag i henholdsvis drenge og pigegruppen ud fra konflikthåndteringsmodel 2. Effekten af dette har vist langt mindre konflikter i klassen, børnenes glade ansigter og børn der forlanger at komme i skole på den ugentlige mødedag, selvom sygetermometret viser 39.7 (forældreudsagn). Og til mit spørgsmål: Hvem er den skyldige? Børnene og jeg leder slet ikke efter skyldige længere. Vi har fundet ud af, at indsigt og refleksion medfører livsglade børn.

13 13 Litteraturliste: Bøger: Bateson, Gregory, Mentale systemers økologi, Akademisk forlag. Pearce, Barnett, Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, Dansk psykologisk forlag. Riber, Jørgen, Forstået og forstyrret, Hans Reitzels forlag. Artikler: Holmgren, Allan, Mental Økologi, 1993, Ølgaard, Bent, Selvet.

14 14

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere