Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet."

Transkript

1 Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 4: Detaljeret projektplan for det samlede digitaliseringsprojekt Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indsatsområder Centrale forudsætninger for planen Sagsbehandlingsmetode Formål med sagsbehandlingsmetoden Aktiviteter Fase 1. Udvikling Fase 2. Afprøvning Fase 3. Endelig metode Ressourceforbrug Udredningsmetode Aktiviteter Fase 1. Udvikling Fase 2. Afprøvning Fase 3. Endelig metode Ressourceforbrug It-understøttelse Fase 1. Etablering af kravspecifikationer Fase 2. Anskaffelse af it-løsninger Fase 3. Implementering af it-løsninger Ressourceforbrug Samlet tidsplan Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Mette Lindgaard, partner, telefon René Dan Adrian, seniormanager, telefon Om Deloitte Business Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, som er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1. Indledning Forprojektet vedrørende digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet er igangsat af Velfærdsministeriet, KL og Danske Regioner og skal danne baggrund for et egentligt digitaliseringsprojekt på området. Målet med digitaliseringen er at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Det egentlige digitaliseringsprojekt skal således sikre etablering af itunderstøttelse af den kommunale sagsbehandling, ledelsesinformation, smidig kommunikation mellem de relevante aktører, herunder koordinering af indsatsen mellem myndighed og udfører. I lyset af de omfattende ressourcer, der anvendes på handicap- og udsatte voksne-området, og den store kompleksitet i opgaveløsningen, som er af afgørende betydning for mange borgere, er der et stort kommunalt behov for bedre it-understøttelse. Digitaliseringen af området indgår således også som et element i den fællesoffentlige strategi for digitalisering på det sociale område, ligesom utallige analyser peger på behovet for it-understøttelse. Det er karakteristisk, at kommunerne i dag har investeret i it-systemer, som anvendes på handicap- og udsatte voksne-området, men også at disse ikke er målrettet opgaveløsningen på området og kun i begrænset omfang dækker behovet for digitale arbejdsgange, kommunikation og ledelsesinformation på området. Udbredelsesmodellen tager således her udgangspunkt i en markedsbaseret model, hvor der på forskellig vis kan bygges videre på de nuværende løsninger i den enkelte kommune, og dermed at kommunernes it-investeringer respekteres og nyttiggøres. Denne udbredelsesmodel er en væsentlig forudsætning for digitaliseringen i forhold til såvel udvikling og implementering og ikke mindst de risici, der skal tages højde for undervejs i projektforløbet. Fordi hensigten med forprojektet er at skabe grundlag for det egentlige digitaliseringsprojekt, er der i projektdesignet lagt vægt på, at de analyser, der udarbejdes i forprojektet, skal have en sådan karakter, at de vil kunne indgå direkte i det egentlige digitaliseringsprojekt, herunder ligge til grund for udarbejdelse af kravspecifikationer m.v. Forprojektet skal således overordnet munde ud i en detaljeret projektplan og businesscase, som skal kunne anvendes direkte som grundlag for at tilrettelægge digitaliseringsprojektet. Forprojektet omfatter følgende fem hovedleverancer: 4

5 Leverance 1: Kortlægning af arbejdsgange og kommunikationsstrømme. Leverance 2: Faglig struktur for god sagsbehandling på handicapog udsatte voksne-området, herunder udvikling af indsatskatalog, målgruppeklassifikation og plan for udvikling af funktionsudredningsmetode. Leverance 3: Oplæg om samlet it-arkitektur. Leverance 4: Detaljeret projektplan for det samlede digitaliseringsprojekt fra primo 2009 og 3-4 år frem. Leverance 5: Businesscase, succeskriterier og effektmål for det samlede digitaliseringsprojekt. Der foretages selvstændige afrapporteringer for hver enkelt leverance. Nærværende notat udgør leverance 4. Udarbejdelsen af en detaljeret projektplan for det samlede digitaliseringsprojekt tager udgangspunkt i de tidligere leverancer fra forprojektet, herunder særligt kortlægningen (leverance 1) og it-arkitekturen (leverance 3) samt businesscasen (leverance 5). 1.1 Indsatsområder Der er som udgangspunkt identificeret tre særskilte indsatsområder for digitaliseringsprojektet, herunder: Sagsbehandlingsmetode: Udvikling af en metode til understøttelse af en målrettet og lovmedholdelig sagsbehandling. Udredningsmetode: Udvikling af en metode til at understøtte en systematisk afdækning af borgerens behov og identifikation af den relevante indsats. It-understøttelse: Etablering af it-arkitekturen, herunder udvikling af kravspecifikationer til it-understøttelse af de moduler, som indgår i den overordnede it-arkitektur, jævnfør leverance 3. De tre indsatsområder hænger tæt sammen og understøtter samlet set en god varetagelse af myndighedsopgaven på handicap- og udsatte voksne-området: 5

6 Henvendelse Sagsoplysning Vurdering Afgørelse Bestilling Opfølgning Udredningsmetode Sagsbehandlingsmetode It-understøttelse Nedenfor præsenteres de tre indsatsområder hver for sig med formål, centrale overvejelser vedrørende tilgang m.m. samt hovedaktiviteter og forløb med angivelse af milepæle for hvert indsatsområde. I forhold til sagsbehandlingsmetode og udredningsmetode vil der skulle træffes en række strategiske valg i forbindelse med det videre arbejde, herunder i hvilket omfang der bygges videre på eksisterende erfaringer og metoder samt omfanget af afprøvning. Nærværende dokument præsenterer således et forslag til, hvordan udvikling af henholdsvis en sagsbehandlingsmetode og en udredningsmetode overordnet kan gribes an. Afslutningsvis præsenteres et samlet overblik over tidsplan og milepæle for de tre indsatsområder. 1.2 Centrale forudsætninger for planen Nedenstående plan er udarbejdet med afsæt i en række centrale forudsætninger: Kommunerne efterspørger allerede i dag it-understøttelse på området. Ligeledes er en række leverandører allerede i gang med at udvikle og sælge løsninger. Planen skal derfor komprimeres så meget som muligt. Der er forskellige leverandører, som må formodes at være interesserede i at udvikle løsninger til området. Leverandørerne har forskelligt systemmæssigt udgangspunkt og vil derfor sandsynligvis være interesserede i at gå i gang med forskellige moduler først. For at stille alle leverandører lige og dermed sikre maksimal understøttelse af den valgte markedsmodel skal kravspecifikationerne af de enkelte moduler ideelt set stilles til rådighed på samme tid. De endelige kravspecifikationer kan først udarbejdes, når sagsbehandlings- og udredningsmetoderne er udviklet. Ikke desto mindre kan kravspecificeringsarbejdet i vidt omfang foregå parallelt med udviklingen af de to nævnte metoder. 6

7 Standardiseringsarbejdet i form af etablering af begreber er centralt for it-understøttelsen. Således skal der udarbejdes tværgående begrebs- og datamodeller, som skal anvendes i kravspecifikationsarbejdet og danne grundlag for integration mellem moduler og systemer, herunder udveksling af data mellem forskellige myndigheder og interessenter i sagsbehandlingsforløbet. Datamodellen bygger videre på de tværgående begrebsmodeller, hvorfor det er centralt at der foretages koordinering på tværs af indsatsområderne. 7

8 2. Sagsbehandlingsmetode Der er i forbindelse med leverance 1 udviklet en generisk model for sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området. Modellen bidrager med systematik og overblik i sagsarbejdet og samler de arbejdsgange og redskaber, som sagsbehandleren har brug for i sagsbehandlingen. Principperne for den generiske model er, at modellen skal sikre: Smidige sagsgange, som giver overblik og sikrer en målrettet proces. Skalerbare processer, som kan anvendes uanset borgerens behov og kompleksiteten i den enkelte sag. It-understøttelse af arbejdsprocesser og kommunikation. Genbrug af data, hvor det er relevant, og at dobbeltregistrering og redundante data undgås. Adgang til relevante oplysninger (inden for lovens rammer). Registrering af relevante strukturerede data vedrørende målgruppe, tilbud og ydelser. Som vist i businesscasen bidrager den generiske model væsentligt til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre data til ledelsesinformation. I forbindelse med kortlægningen er der dog også identificeret behov for en egentlig sagsbehandlingsmetode, der kan sikre en lovmedholdelig, målrettet og hensigtsmæssig proces i hele sagsbehandlingen, kan bidrage til at sikre ressourcefokus og skalerbarhed, adskillelse af sagsoplysning og vurdering samt sikre begreber og relevant sagsoplysning. Kommunerne efterspørger redskaber til at understøtte sagsbehandlingen, og hvis metoden skal give mest mulig værdi, skal den udvikles inden for en relativt kort tidshorisont. Dermed kan kommunerne tage højde for de nye redskaber i anskaffelsen af it på området. Således er der i nedenstående forslag lagt vægt på, at metoden skal tage udgangspunkt i eksisterende viden på området og bygge videre på erfaringerne fra udvikling af andre sagsbehandlingsmetoder på velfærdsområdet. Det skal understreges, at både kadencen for udviklingen og ressourceforbruget afhænger meget af, i hvilket omfang der tages udgangspunkt 8

9 i allerede eksisterende metoder og erfaringer med metodeudvikling på handicap- og udsatte voksne-området og på tilgrænsende områder. Herunder fx beskæftigelsesområdet og ældreområdet. Herudover vil ressourceforbruget afhænge af, i hvilket omfang og hvordan metoden skal afprøves. Afhængig af ambitionsniveau og ønsker til afprøvning vil det således være muligt at justere det foreslåede design. 2.1 Formål med sagsbehandlingsmetoden Formålet med udvikling af en sagsbehandlingsmetode er at: Sikre en fast systematik i sagsbehandlingen. Tilgodese en relevant sagsoplysning. Synliggøre myndighedsrollen i sagsbehandlingen. Synliggøre borgeren i sagsbehandlingen. Sikre hensigtsmæssig dokumentation. Sikre gode afgørelser og handleplaner. Sagsbehandlingsmetoden skal således understøtte arbejdsgangene i sagsbehandlingen (workflow) og dermed sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og skalerbart i forhold til de forskellige sagstyper, at sagsoplysningen omfatter de relevante elementer m.m. I forbindelse med sagsbehandlingsmetoden skal der udvikles skabeloner til at understøtte udarbejdelsen af centrale dokumenter, herunder: handleplan, indstilling og afgørelse. Skabelonerne skal både bidrage til at sikre, at de centrale dokumenter indeholder de rigtige elementer, kommunikerer hensigtsmæssigt til modtageren (borgeren, tilbuddet m.m.) og sikrer lovmedholdelighed. Herudover identificeres der gennem udvikling af skabeloner også muligheder for autogenerering af elementer i fx handleplan og afgørelse og dermed en mere smidig sagsbehandling. Det drejer sig fx om, at den faglige vurdering automatisk overføres til handleplanen og kan danne udgangspunkt for opstilling af mål m.m., eller at ydelsestildelingen automatisk indføres i afgørelsen for at lette sagsbehandlerens arbejde, ligesom der kan ske en automatisk registrering af centrale dokumenter i journalen. 9

10 2.2 Aktiviteter Udvikling af sagsbehandlingsmetoden vil hensigtsmæssigt kunne ske i samarbejde med udvalgte projektkommuner, som kan indgå i udvikling af afprøvning af metodens elementer. Det er således afgørende, at metoden tager udgangspunkt i praksis og har fokus på en anvendelsesorienteret udvikling af redskaber og processer, der samtidig understøtter lovgivningen på området. Der er to særskilte elementer i udviklingen af sagsbehandlingsmetoden, herunder: Udvikling af en systematisk proces gennem hele sagsbehandlingen, som sikrer lovmedholdelighed, borgerinddragelse, effektivitet m.m. Udvikling af de gode redskaber, herunder afgørelse, indstilling, handleplan samt bestilling. For at sikre forankring i praksis foreslås det, at der tages udgangspunkt i det dokumentationsgrundlag, der er indsamlet i forbindelse med forprojektet, herunder procesbeskrivelser og sagsgennemgang. Det foreslås dog også, at der indsamles yderligere data fra kommunerne til belysning af sagsbehandling og arbejdsgange. Justering Implemen -tering På baggrund heraf udvikles processer og redskaber, og der sker en løbende afprøvning i praksis i de deltagende kommuner. Evaluering Afprøvning Nedenfor fremgår et overordnet forslag til projektdesign for udvikling af sagsbehandlingsmetoden med angivelse af formål for hver fase, aktiviteter samt hovedleverancer: 10

11 Figur 1: Model for udarbejdelse af sagsbehandlingsmetode på handicapog udsatte voksne-området Hver hovedleverance vil udgøre en milepæl i udviklingen af metoden. Ressourceforbruget og tidsplanen for udviklingen af sagsbehandlingsmetoden vil være afhængig af, i hvilket omfang der tages udgangspunkt i eksisterende erfaringer fra forprojektet og udviklingen af lignende sagsbehandlingsmetoder. Deloitte vurderer, at projektet kan gennemføres på 6-8 måneder, hvis der bygges videre på de hidtidige erfaringer. Nedenfor beskrives de enkelte faser særskilt. 2.3 Fase 1. Udvikling Formålet med fase 1 er dels at mobilisere projektets ressourcer, herunder sikre deltagelse og forankring i de kommuner, der skal deltage i projektet. Herudover er formålet at udvikle de enkelte elementer i metoden i tæt samarbejde med sagsbehandlerne fra de udvalgte kommuner. Det er oplagt i denne fase også at inddrage blandt andet Ankestyrelsen med henblik på at sikre, at metoden både tilgodeser en smidig proces i sagsbehandlingen og også sikrer overholdelse af lovgivningen på området. 11

12 Nedenfor beskrives de overordnede aktiviteter i forhold til henholdsvis mobilisering og udvikling Aktiviteter i fase 1 Mobilisering Opstartsmøde med opdragsgiver med henblik på at aftale detaljeret projektindhold, tidsplan og projektorganisering samt udpegning af projektkommuner. Informations- og planlægningsworkshopper i projektkommunerne med henblik på at skabe engagement, forankre projektet i organisationen og indhente information om praksis. Udpegning af tovholder fra hver projektkommune, som kan varetage den daglige projektledelse i forbindelse med projektet, sikre koordinering internt og bidrage til forankringen af projektet i den enkelte kommune. Etablering af tværgående koordinationsgruppe bestående af tovholderne fra de ti kommuner, der også skal fungere som arbejdsgruppe i fase 1. Eventuelt opstartsmøde med styregruppe med henblik på at informere om det konkrete projektdesign og drøfte eventuelle særlige problemstillinger. Eventuel udarbejdelse af nyhedsbrev om projektet til brug bredt i landets kommuner til interne formidling til fx sagsbehandlere, leverandører m.m. Udvikling Formålet med metodeudviklingen er at udvikle redskaber til at strukturere sagsbehandlingen og sikre en fagligt forsvarlig og juridisk gyldig sagsbehandling (herunder opstart, inddragelse, afgørelse, høring, formidling, bestilling og opfølgning). Dette omfatter en række aktiviteter, herunder: Yderligere afdækning af praksis. Der er i forbindelse med forprojektet skabt et billede af praksis i forhold til sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området. Det vil dog som grundlag for udviklingen af sagsbehandlingsmetoden være relevant at supplere denne analyse med yderligere viden gennem en afdækning af sagsbehandlingspraksis i projektkommunerne. For at sikre, at metodeudviklingen tager afsæt i praksis, gennemføres der således en afdækning af arbejdsgange, anvendelsen af redskaber og skabeloner samt kommunikation med borgeren, leverandører og andre samar- 12

13 bejdspartnere internt og eksternt i forbindelse med sagsbehandlingen. Der gennemføres ligeledes en analyse af udvalgte sager for hver kommune. I forbindelse med praksisafdækningen gennemføres endvidere en måling af tidsforbruget i forhold til forskellige sagstyper. Denne analyse vil ligeledes fungere som baseline i forhold til dels den løbende opfølgning på metodeafprøvningen, dels en efterfølgende evaluering af metodens virkning i forhold til praksis. Rammerne for sagsbehandlingen lovgrundlaget. Udviklingen af en sagsbehandlingsmetode skal tage udgangspunkt i lovgrundlaget på området, herunder de rammer for sagsbehandlingen, der fastsættes i serviceloven, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven m.m. Derfor er det nødvendigt som grundlag for metodeudviklingen at skabe overblik over, hvad reglerne betyder i praksis i relation til fx omfanget af dokumentation, inddragelsen af borgeren samt udarbejdelsen af afgørelse og handleplaner. Metode til sagsbehandling udvikling af redskaber, skabeloner og arbejdsgange. Der udvikles i samarbejde med projektkommunerne en sagsbehandlingsmetode til handicap- og udsatte voksneområdet. Herunder udvikles en række redskaber og skabeloner samt arbejdsgange, der kan understøtte anvendelsen af disse. Således udvikles: Den gode indstilling, som giver overblik over sagen og et grundlag for at vurdere, hvilke afgørelser der skal træffes. Den gode afgørelse, som både har fokus på retssikkerhed og god kommunikation til borgeren. Afgørelsen skal således indeholde elementerne i en god afgørelse, jævnfør fx Ankestyrelsens at skrive en afgørelse, og samtidig tilgodese målgruppernes forskellige behov i forhold til kommunikation. Den gode handleplan, som kan danne grundlag for både en forventningsafstemning med borgere, fastsættelse af fremadrettede mål og en efterfølgende evaluering. Handleplanen skal samtidig udgøre et redskab, som kan understøtte samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører. Den gode bestilling, som skal indeholde de relevante elementer og informationer til at kunne danne rammen for samarbejdet mellem myndighed og udfører. Bestillingen skal således udgøre en form for kontrakt eller aftale om indsatsen til den enkelte borger, herunder mål og ydelser, samt krav til opfølgning og evaluering. 13

14 Arbejdsgange for sagsbehandlingen, som sikrer en skalerbar og målrettet proces, der kan tilpasses den enkelte borgers behov og ansøgning. Arbejdsgangene skal blandt andet omfatte henvendelse/opstart, inddragelse, indstilling, afgørelse, høring, formidling, bestilling og opfølgning. Der skal i videst mulig omfang ske genbrug af allerede dokumenterede oplysninger i forbindelse med udviklingen af ovenstående redskaber, skabeloner og arbejdsgange, ligesom der skal sikres en effektiv og smidig proces for sagsbehandlerne. I udviklingsfasen afprøves elementerne i sagsbehandlingsmetoden på en række konkrete sager, således at det fortløbende sikres, at metodens elementer er relevante og anvendelige i praksis. Kompetenceafdækning. Endelig gennemføres en afdækning af kompetencer hos sagsbehandlerne for at få et overblik over sagsbehandlernes egne vurderinger af både styrker og udviklingsbehov i forhold til at sikre en god og lovmedholdelig sagsbehandling Resultater Der er gennem opstartsaktiviteterne skabt fælles forståelse for forløb, projektdesign og samarbejdsform blandt de centrale aktører i projektet. Med udgangspunkt i den indledende afdækning og analyse foreligger der endvidere ved afslutningen af projektets første fase: En analyse af sagsbehandlingspraksis i projektkommunerne, som kan supplere det grundlag, der er skabt i forbindelse med forprojektet. En sagsbehandlingsmetode, som omfatter redskaber, skabeloner og arbejdsgange. En vurdering af behov for kompetenceudvikling. 2.4 Fase 2. Afprøvning I denne fase afprøves sagsbehandlingsmetoden i den daglige sagsbehandlingspraksis i projektkommunerne. Afprøvningen sker som udgangspunkt i alle sagstyper og blandt alle sagsbehandlere på handicapog udsatte voksne-området i kommunerne. Afprøvningen skal foregå som en styret proces, hvor redskaber, skabeloner og arbejdsgange løbende justeres, efterhånden som der opnås erfaringer med anvendelsen. Det er en væsentlig forudsætning for, at denne proces skal lykkes, at afprøvningen sker på en struktureret må- 14

15 de, således at det sikres, at forudsætningerne for anvendelsen af metoden er til stede, at redskaber og skabeloner anvendes efter hensigten, og at der systematisk samles op på de væsentligste temaer Aktiviteter i fase 2 Afprøvningen omfatter følgende aktiviteter: Kompetenceudvikling. Udvikling af kompetenceudviklingsmateriale og -forløb. Med udgangspunkt i den udviklede metode udvikles der materiale, som kan understøtte formidlingen af metodens elementer til sagsbehandlerne på handicap- og udsatte voksne-området i projektkommunerne. Samtidig tilrettelægges et program for kompetenceudvikling. Materiale og forløb skal understøtte en praksisnær formidling af dels de lovgivningsmæssige rammer på området, som danner grundlag for metoden, dels metodens enkeltelementer. Kompetenceudviklingen skal være praksisrelevant og inddrage konkrete cases, som kan illustrere metodens anvendelse i praksis. Det vurderes, at kompetenceudviklingen kan gennemføres over to dage. Sagsbehandlerne på handicap- og udsatte voksne-området gennemfører kompetenceudviklingen, og der evalueres efterfølgende med henblik på justering af materiale og program. Uddannelse af superbrugere. De sagsbehandlere, som har deltaget i metodeudviklingen, vil i afprøvningsfasen fungere som superbrugere i forhold til metoden og have et særligt ansvar for den lokale forankring og afprøvning. Superbrugerne deltager i kompetenceudviklingen, men modtager herudover en ekstra dags undervisning, som skal klæde dem på til rollen som superbrugere, herunder får de særlig undervisning i læringsprincipper og -metoder samt konstruktiv feedback. Justering Evaluering Implemen -tering Afprøvning Afprøvning, evaluering og justering. Metodens enkeltelementer afprøves i den konkrete sagsbehandling. Det er væsentligt, at afprøvningen sker bredt i forhold til alle målgrupper og sagstyper. Afprøvningen sker i første omgang i papirskabeloner, hvor henholdsvis handleplan, indstilling, afgørelse og bestilling kan afprøves i praksis. Der samles løbende op på erfaringerne gennem sagsgennemgang og workshopper med sagsbehandlerne, og herefter justeres, implementeres og afprøves redskaberne i de nye versioner. Således sker der en systematisk opfølgning og videreudvikling af metodens elementer gennem hele forløbet. Metoden evalueres både i forhold til sagsbehandlernes oplevelse af anvendelighed i den daglige praksis og i forhold til den lovgivningsmæssige ramme for sagsbehandlingen, som er opstillet i fase 1. 15

16 Eventuelt understøttes afprøvningen med en midlertidig digital løsning, som kan sikre, at gevinsterne ved workflowunderstøttelse, autogenerering af relevante elementer, genbrug af dokumentation m.m. fremgår tydeligt i afprøvningen. En digital løsning vil ligeledes give mulighed for en løbende monitorering af metodeanvendelsen Resultater Resultaterne af denne fase er henholdsvis et afprøvet kompetenceudviklingsprogram og tilhørende materiale. Herudover er resultatet, at elementerne i sagsbehandlingsmetoden er afprøvet i praksis, at der er gennemført en grundig og løbende evaluering, samt at redskaber, skabeloner og arbejdsgange herefter er justeret og dermed foreligger i forbedrede versioner. 2.5 Fase 3. Endelig metode Formålet med fase 3 er at færdiggøre sagsbehandlingsmetoden og skabe grundlaget for en bredere udrulning af metoden Aktiviteter i fase 3 Dette omfatter følgende aktiviteter: Færdiggørelse af sagsbehandlingsmetoden. Der udarbejdes endelige versioner af de redskaber, skabeloner og arbejdsgange, som indgår i sagsbehandlingsmetoden. Færdiggørelse af kompetenceudviklingsprogram og tilhørende materiale. Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra kompetenceudviklingsforløbet og de reviderede redskaber udvikles program for kompetenceudvikling, som kan understøtte en bredere udrulning af sagsbehandlingsmetoden. Der udvikles tilhørende materiale (metodehåndbog), øvelser og cases, som kan anvendes til at understøtte undervisningen og sagsbehandlernes arbejde med metoden generelt. Understøttende redskaber. Med henblik på at understøtte en bredere udrulning og forankring af metoden udvikles en række understøttende redskaber, herunder: Et test din sagsbehandling -redskab, som kan give sagsbehandlerne et indtryk af, i hvilket omfang de kender lovgivningen og anvender den i praksis. 16

17 Et evalueringsredskab, som kan understøtte løbende læring, opfølgning og kvalitetssikring af sagsbehandlingen lokalt. Formidlingsmateriale. For at understøtte udbredelsen af metoden til alle landets kommuner udarbejdes formidlingsmateriale pjece om metoden og dens anvendelse, artikler m.m. Formidlingsmaterialet er dels målrettet sagsbehandlerne, som skal anvende metoden i praksis, men i lige så høj grad deres ledere, der skal sikre en hensigtsmæssig implementering og bakke op om anvendelsen. Eventuelt udvikles en portal for sagsbehandlerne hvor der samles materiale, cases, eksempler på god praksis, øvelser, FAQ m.m. Implementeringsplan og formidlingsplan. Der udvikles afslutningsvis en plan for udrulning af metoden, herunder kravspecificering, it-understøttelse og kompetenceudvikling. Der udvikles ligeledes en plan for formidling til relevante aktører Resultater Resultaterne af denne fase er en sagsbehandlingsmetode, som er afprøvet og fungerer i praksis. Resultatet er ligeledes et kompetenceudviklingsforløb med tilhørende materiale, der er afprøvet i praksis og kan understøtte en bredere udrulning af metoden til landets kommuner. Endvidere er der i forbindelse med denne fase udviklet en række redskaber, der kan understøtte udbredelsen af metoden og anvendelsen af den i praksis, herunder evalueringsredskaber, test-dig-selv, FAQ m.m. Eventuelt forankres disse redskaber i en samlet portal. Det er vigtigt, at der skabes opbakning til implementeringen af metoden og indsigt i fordelene ved at anvende en mere systematisk metode i sagsbehandlingen. Derfor udvikles målrettet formidlingsmateriale, som kan sikre en hensigtsmæssig kommunikation til både ledere og sagsbehandlere. Endelig udvikles der afslutningsvis en plan for udrulning af metoden, herunder kravspecificering, it-understøttelse og kompetenceudvikling, samt en plan for formidling til relevante aktører. 2.6 Ressourceforbrug Det forventes, at udvikling og afprøvning af sagsbehandlingsmetoden vil beløbe sig til 5 til 10 millioner kroner. Det brede spænd i estimatet skyldes, at der vil være afgørende forskel på ressourceforbruget i forbindelse med udviklingen afhængig af, i hvilket omfang der tages ud- 17

18 gangspunkt i eksisterende erfaringer og metoder fra tilgrænsende områder. Herudover vil længden af afprøvningsperioden have betydning for ressourceforbruget, ligesom antallet af kommuner, der skal indgå i afprøvningen af metoden kan påvirke prisen. I estimering af tidsplan for metodeudviklingen i denne projektplan er der taget udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse og en komprimeret metodeafprøvning, hvorfor tidsplanen skitserer et projektforløb i den lave ende af det angivne ressourcemæssige spænd. Endelig kan det have betydning for omkostningerne, i hvilket omfang der skal indgå målrettede formidlingsaktiviteter i forbindelse med implementeringen, herunder hvorvidt der skal udvikles en portal, en egentlig metodehåndbog og yderligere formidlingsmateriale. Det vurderes dog, at dette vil have mindre indflydelse på de samlede omkostninger end tidligere nævnte parametre. 18

19 3. Udredningsmetode Der er i forbindelse med både den tidligere foranalyse og forprojektet peget på, at der er behov for en udredningsmetode på handicap- og udsatte voksne-området. Metoden udgør et centralt element i sagsbehandlingen, idet den skal understøtte en systematisk, ressourcefokuseret og dækkende afdækning af borgernes behov, ensartet begrebsanvendelse samt dokumentation af strukturerede data som grundlag for vurdering (og ledelsesinformation). I øjeblikket findes der ikke en alment udbredt og accepteret metode på området. Funktionsevnemetoden anvendes i øjeblikket på 100-sager og i enkelte kommuner mere bredt. Herudover anvendes indstillingsskemaer i nogle kommuner som ramme for sagsoplysningen. Funktionsevnemetoden er genkendelig for sagsbehandlerne og fremhæves positivt for sin åbne tilgang og inddragelse af borgeren. Udfordringer ved denne metode er dog, at den mangler strukturerede data og definerede begreber og derfor ikke p.t. kan understøtte ledelsesinformation. Funktionsevnemetoden kan heller ikke som udgangspunkt understøtte en skalerbar sagsbehandlingsproces. Kommunerne har i forbindelse med forprojektet fremhævet det presserende behov for en udredningsmetode og ønsker herunder: En genkendelig ramme (som er målrettet området). Strukturerede data på centrale områder. En systematisk og ressourceorienteret vurdering af funktionstab gennem anvendelsen af en skala. En skalerbar proces, der kan målrette forskellige behov og ansøgninger. Sikring af en hensigtsmæssig sagsoplysning. Herudover er det meget væsentligt for kommunerne, at der sker en hurtig udvikling. Enkelte kommuner er således i gang med at udvikle it-understøttelse som særlige moduler i EOJ-systemerne. Disse anvender typisk funktionsevnemetoden som ramme, men behovet for ledelsesinformation og strukturerede data kan ikke tilgodeses på denne måde. Også i forbindelse med udredningsmetoden vil ressourceforbrug og tidsplan afhænge af, hvorvidt der tages afsæt i erfaringer og eksiste- 19

20 rende metoder på området. Af hensyn til kommunernes behov for løsninger på kort sigt foreslås det, at der i videst mulig omfang tages udgangspunkt i eksisterende løsninger. Herunder er det relevant at inddrage erfaringer fra ICF, Fælles Sprog, Funktionsevnemetoden, Ressourceprofilen og IPA (Impact on Participation and Autonomy). 3.1 Aktiviteter Udvikling af udredningsmetoden vil hensigtsmæssigt kunne ske i samarbejde med udvalgte projektkommuner, eventuelt de kommuner, som indgår i udvikling af sagsbehandlingsmetoden, som kan indgå i udvikling af afprøvning af metodens elementer. Det er således afgørende, at udredningsmetoden tager udgangspunkt i målgruppen på handicap- og udsatte voksne-området og den kommunale praksis. Der er to særskilte elementer i udviklingen af udredningsmetoden, herunder: Identifikation af elementer/parametre, som kan sikre en systematisk afdækning af borgerens behov med udgangspunkt i eksisterende metoder på området. Udvikling af en skala til vurdering af funktionstab. Det foreslås, at der her tages udgangspunkt i ICF-skalaen eller skala fra IPAmodellen. Udviklingsprocessen understøttes af en løbende afprøvning og evaluering i projektkommunerne, således at der kan ske en grundig afprøvning af metodens elementer. Justering Implemen -tering Evaluering Afprøvning Ressourceforbruget og tidsplanen for udviklingen af sagsbehandlingsmetoden vil som nævnt være afhængig af, i hvilket omfang der tages udgangspunkt i eksisterende metoder. Deloitte vurderer, at projektet kan gennemføres på måneder med den forudsætning, at der bygges videre på de hidtidige erfaringer. Nedenfor fremgår et overordnet forslag til projektdesign for udvikling af udredningsmetoden med angivelse af formål for hver fase, aktiviteter samt hovedleverancer. Hver hovedleverance vil udgøre en milepæl i udviklingen af metoden: 20

21 Figur 2: Model for udarbejdelse af udredningsmetode på handicap- og udsatte voksne-området Nedenfor beskrives de enkelte faser særskilt. 3.2 Fase 1. Udvikling Formålet med fase 1 er dels at mobilisere projektets ressourcer, herunder sikre deltagelse og forankring i de kommuner, der skal deltage i projektet. Herudover er formålet at udvikle en udredningsmetode til at understøtte afdækning af behov og sagsoplysning på handicap- og udsatte voksne-området. Udredningsmetoden skal sikre en systematisk og grundig afdækning, som kan målrettes den enkelte borger og have fokus på såvel udfordringer som ressourcer, sikre den nødvendige dokumentation samt en effektiv sagsbehandlingsproces. Udredningsmetoden udvikles i tæt samarbejde med sagsbehandlerne fra de udvalgte kommuner. Det er et vigtigt element i denne fase at afdække mulighederne i eksisterende metoder på både handicap- og udsatte voksne-området og på tilgrænsende områder. Herudover skal der indhentes erfaringer med metoder både nationalt og internationalt, jævnfør ovenfor. Nedenfor beskrives de overordnede aktiviteter i forhold til henholdsvis mobilisering og udvikling. 21

22 3.2.1 Aktiviteter i fase 1 Mobilisering Opstartsmøde med opdragsgiver med henblik på at aftale detaljeret projektindhold, tidsplan og projektorganisering samt udpegning af projektkommuner. Informations- og planlægningsworkshopper i projektkommunerne med henblik på at skabe engagement, forankre projektet i organisationen og indhente information om praksis. Udpegning af tovholder fra hver projektkommune, som kan varetage den daglige projektledelse i forbindelse med projektet, sikre koordinering internt og bidrage til forankringen af projektet i den enkelte kommune. Etablering af tværgående koordinationsgruppe bestående af tovholderne fra de ti kommuner, der også skal fungere som arbejdsgruppe i fase 1. Eventuelt opstartsmøde med styregruppe med henblik på at informere om det konkrete projektdesign og drøfte eventuelle særlige problemstillinger. Eventuel udarbejdelse af nyhedsbrev om projektet til brug bredt i landets kommuner til intern formidling til fx sagsbehandlere, leverandører m.m. Udvikling Formålet med metodeudviklingen er at udvikle en samlet metode til udredning på handicap- og udsatte voksne-området. Udviklingen skal have fokus på identifikation af elementer/parametre, som kan sikre en systematisk afdækning af borgerens behov med udgangspunkt i eksisterende metoder på området. Herudover er det centralt, at der udvikles en skala til vurdering af funktionstab. Dette omfatter en række aktiviteter, herunder: Yderligere afdækning af praksis. Der er i forbindelse med forprojektet skabt et billede af praksis i forhold til sags-oplysning og udredning på handicap- og udsatte voksne-området. Det vil dog som grundlag for udviklingen af sagsbehandlingsmetoden være relevant at supplere denne analyse med yderligere viden gennem afdækning af praksis i projektkommunerne. For at sikre, at metodeudviklingen tager afsæt i praksis, gennemføres der således en afdækning af arbejdsgange, anvendelsen af redskaber i udredningen m.m. Der gennemføres ligeledes en analyse af udvalgte sager for hver kommune. 22

23 I forbindelse med praksisafdækningen gennemføres endvidere en måling af tidsforbruget i forhold til udredning af forskellige målgrupper og sagstyper. Denne analyse vil ligeledes fungere som baseline i forhold til dels den løbende opfølgning på metodeafprøvningen, dels en efterfølgende evaluering af metodens virkning i forhold til praksis. Afdækning af muligheder i eksisterende metoder. Der eksisterer allerede en række metoder til udredning, dels på handicap- og udsatte voksne-området, dels på tilgrænsende områder, herunder ældreområdet og beskæftigelsesområdet. Herudover er det vigtigt også at inddrage de metoder, der er udviklet i andre lande, herunder den hollandske IPA-metode. Der er allerede gennemført afdækninger i forbindelse med foranalysen og forprojektet, og det er oplagt at arbejde videre med erfaringerne herfra. Det er også centralt, at der her sker en dybtgående afdækning af mulighederne for at anvende metoderne på dette område, metodernes egnethed i forhold til formålene, viden om metodernes effekter m.m. Rammerne for udredningen lovgrundlaget. Udviklingen af en udredningsmetode skal også tage udgangspunkt i lovgrundlaget på området, herunder de rammer for sagsoplysningen, der fastsættes i serviceloven, retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven m.m. Derfor er det nødvendigt som grundlag for metodeudviklingen at skabe overblik over, hvad reglerne betyder i praksis i relation til fx omfanget af dokumentation, inddragelsen af borgeren m.m. Metode til udredning udvikling af analyseramme og skala. Der udvikles i samarbejde med projektkommunerne en udredningsmetode til handicap- og udsatte voksne-området. Herunder identificeres de elementer/parametre, som kan sikre en systematisk afdækning af borgerens behov. Der udvikles arbejdsgange, som kan sikre en smidig proces, og herudover er det centralt, at der udvikles en skala til vurdering af funktionstab. Det kan være relevant at udvikle særlige begreber til at understøtte udredningsprocessen. Der skal i udviklingen også skeles til sagsbehandlingsmetoden, der er nævnt ovenfor. Det er således vigtigt, at der sker en koordinering af de to udviklingsprocesser. I udviklingsfasen afprøves udredningsmetoden i sagsbehandlingsmetoden på en række konkrete sager, således at det fortløbende sikres, at metodens elementer er relevante og anvendelige i praksis. Kompetenceafdækning. Endelig gennemføres en afdækning af kompetencer hos sagsbehandlerne for at få et overblik over sagsbehandlernes egne vurderinger af både styrker og udviklingsbehov i forhold til at sikre en systematisk, hensigtsmæssig og lovmedholdelig udredning og sagsoplysning. 23

24 3.2.2 Resultater Der er gennem opstartsaktiviteterne skabt fælles forståelse for forløb, projektdesign og samarbejdsform blandt de centrale aktører i projektet. Med udgangspunkt i den indledende afdækning og analyse foreligger der endvidere ved afslutningen af projektets første fase: En analyse af praksis i forbindelse med udredning og sagsoplysning i projektkommunerne, som kan supplere det grundlag, der er skabt i forbindelse med forprojektet. En udredningsmetode, som omfatter en samlet ramme med elementer til afdækning af borgerens behov, arbejdsgange til at understøtte udredningsprocessen, eventuelle begreber og en skala til vurdering af funktionstab. En vurdering af behov for kompetenceudvikling. 3.3 Fase 2. Afprøvning I denne fase afprøves udredningsmetoden i den daglige sagsbehandlingspraksis i projektkommunerne. Afprøvningen sker som udgangspunkt i alle sagstyper og blandt alle sagsbehandlere på handicap- og udsatte voksne-området i kommunerne. Afprøvningen skal foregå som en styret proces, hvor udredningsmetoden løbende justeres, efterhånden som der opnås erfaringer med anvendelsen. Det er en væsentlig forudsætning for, at denne proces skal lykkes, at afprøvningen sker på en struktureret måde, således at det sikres, at forudsætningerne for anvendelsen af udredningsmetoden er til stede, at metodens elementer, arbejdsgange, begreber og den udviklede skala til vurdering af funktionstab anvendes efter hensigten Aktiviteter i fase 2 Afprøvningen omfatter følgende aktiviteter: Kompetenceudvikling. Udvikling af kompetenceudviklingsmateriale og -forløb. Med udgangspunkt i den udviklede metode udvikles der materiale, som kan understøtte formidlingen af metodens elementer til sagsbehandlerne på handicap- og udsatte voksne-området i projektkommunerne. Samtidig tilrettelægges et program for kompetenceudvikling. Materiale og forløb skal understøtte en praksisnær formidling af metodens enkeltelementer. Kompetenceudviklingen skal være praksisrelevant og inddrage konkrete cases, som kan illustrere metodens anvendelse i praksis. Det vurderes, at kompetenceudviklingen kan gennemføres over to dage. 24

25 Sagsbehandlerne på handicap- og udsatte voksne-området gennemfører kompetenceudviklingen, og der evalueres efterfølgende med henblik på justering af materiale og program. Uddannelse af superbrugere. De sagsbehandlere, som har deltaget i metodeudviklingen, vil i afprøvningsfasen fungere som superbrugere i forhold til metoden og have et særligt ansvar for den lokale forankring og afprøvning. Superbrugerne deltager i kompetenceudviklingen, men modtager herudover en ekstra dags undervisning, som skal klæde dem på til rollen som superbrugere, herunder får de særlig undervisning i læringsprincipper og -metoder samt konstruktiv feedback. Justering Evaluering Implemen -tering Afprøvning Afprøvning, evaluering og justering. Metoden afprøves i den konkrete sagsbehandling. Det er væsentligt, at afprøvningen sker bredt i forhold til alle målgrupper og sagstyper. Afprøvningen sker i første omgang i papirskabeloner, hvor elementer til afdækning af behov, arbejdsgange, begreber og skala til vurdering af funktionstab kan afprøves i praksis. Der samles løbende op på erfaringerne gennem sagsgennemgang og workshopper med sagsbehandlerne, og herefter justeres, implementeres og afprøves redskaberne i de nye versioner. Således sker der en systematisk opfølgning og videreudvikling af metoden gennem hele forløbet. Eventuelt understøttes afprøvningen med en midlertidig digital løsning, som kan sikre, at gevinsterne ved workflowunderstøttelse fremgår tydeligt i afprøvningen. En digital løsning vil ligeledes give mulighed for en løbende monitorering af metodeanvendelsen Resultater Resultaterne af denne fase er et afprøvet kompetenceudviklingsprogram og tilhørende materiale. Herudover er resultatet, at elementerne i udredningsmetoden er afprøvet i praksis, at der er gennemført en grundig og løbende evaluering, samt at metoden herefter er justeret og dermed foreligger i en forbedret version. 3.4 Fase 3. Endelig metode Formålet med fase 3 er at færdiggøre udredningsmetoden og skabe grundlaget for en bredere udrulning af metoden. 25

26 3.4.1 Aktiviteter i fase 3 Dette omfatter følgende aktiviteter: Færdiggørelse af udredningsmetoden. Der udarbejdes endelige versioner af de elementer, som indgår i udredningsmetoden. Herunder eventuel udarbejdelse usecases med henblik på kravspecificering. Færdiggørelse af kompetenceudviklingsprogram og tilhørende materiale. Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra kompetenceudviklingsforløbet og de reviderede redskaber udvikles program for kompetenceudvikling, som kan understøtte en bredere udrulning af udredningsmetoden. Der udvikles tilhørende materiale (metodehåndbog), øvelser og cases, som kan anvendes til at understøtte undervisningen og sagsbehandlernes arbejde med metoden generelt. Understøttende redskaber. Med henblik på at understøtte en bredere udrulning og forankring af metoden udvikles en række understøttende redskaber, herunder: Et test din udredning -redskab, som kan give sagsbehandlerne et indtryk af, i hvilket omfang de udfører en systematisk, tilstrækkelig og lovmedholdelig udredning. Et evalueringsredskab, som kan understøtte løbende læring, opfølgning og kvalitetssikring af udredning/sagsoplysning lokalt. Formidlingsmateriale. For at understøtte udbredelsen af metoden til alle landets kommuner udarbejdes formidlingsmateriale pjece om metoden og dens anvendelse, artikler m.m. Formidlingsmaterialet er dels målrettet sagsbehandlerne, som skal anvende metoden i praksis, men i lige så høj grad deres ledere, der skal sikre en hensigtsmæssig implementering og bakke op om anvendelsen. Eventuelt udvikles en portal for sagsbehandlerne hvor der samles materiale, cases, eksempler på god praksis, øvelser, FAQ m.m. Implementeringsplan og formidlingsplan. Der udvikles afslutningsvis en plan for udrulning af metoden, herunder kravspecificering, it-understøttelse og kompetenceudvikling. Der udvikles ligeledes en plan for formidling til relevante aktører Resultater Resultaterne af denne fase er en udredningsmetode, som er afprøvet og fungerer i praksis, henholdsvis et kompetenceudviklingsforløb med 26

27 tilhørende materiale, der er afprøvet i praksis og kan understøtte en bredere udrulning af metoden til landets kommuner. Endvidere er der i forbindelse med denne fase udviklet en række redskaber, der kan understøtte udbredelsen af metoden og anvendelsen af den i praksis, herunder evalueringsredskaber, test-dig-selv, FAQ m.m. Eventuelt forankres disse redskaber i en samlet portal. Det er vigtigt, at der skabes opbakning til implementeringen af metoden og indsigt i fordelene ved at anvende en mere systematisk udredningsmetode i sagsbehandlingen. Derfor udvikles målrettet formidlingsmateriale, som kan sikre en hensigtsmæssig kommunikation til både ledere og sagsbehandlere. Endelig udvikles der afslutningsvis en plan for udrulning af metoden, herunder kravspecificering, it-understøttelse og kompetenceudvikling, samt en plan for formidling til relevante aktører. 3.5 Ressourceforbrug Det forventes, at udvikling og afprøvning af udredningsmetoden vil beløbe sig til 5 til 10 millioner kroner. Det brede spænd i estimatet skyldes, at der vil være afgørende forskel på ressourceforbruget i forbindelse med udviklingen afhængig af, i hvilket omfang der tages udgangspunkt i eksisterende erfaringer og udredningsmetoder fra tilgrænsende områder. Længden af afprøvningsperioden vil dog ligeledes have betydning for ressourceforbruget, ligesom antallet af kommuner, der skal indgå i afprøvningen af metoden, kan påvirke prisen. I estimering af tidsplan for metodeudviklingen i denne projektplan er der taget udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse og en komprimeret metodeafprøvning, hvorfor tidsplanen skitserer et projektforløb i den lave ende af det angivne ressourcemæssige spænd. Endelig kan det have betydning for omkostningerne, i hvilket omfang der skal indgå målrettede formidlingsaktiviteter i forbindelse med implementeringen, herunder hvorvidt der skal udvikles en portal, en egentlig metodehåndbog og yderligere formidlingsmateriale. Det vurderes dog, at dette vil have mindre indflydelse på de samlede omkostninger end tidligere nævnte parametre. Det kan overvejes her at samle formidlingen af både sagsbehandlingsmetode og udredningsmetode. 27

28 4. It-understøttelse For at sikre en ensartet og sammenhængende it-arkitektur på handicapog udsatte voksne-området har Velfærdsministeriet og KL besluttet at stimulere markedsudviklingen og støtte op omkring kommunernes itudvikling ved blandt andet at udarbejde en række kravspecifikationer, som specificerer, hvilke funktioner Velfærdsministeriet og KL mener modulerne i it-arkitekturen bør indeholde. Udarbejdelsen af kravspecifikationer er dog blot en del af de aktiviteter, der bør gennemføres for at sikre etableringen af den samlede itarkitektur for området. Den samlede indsats er skitseret i nedenstående figur. Figur 3: Hovedfaser i etablering af it-understøttelsen af handicap- og udsatte voksne-området Den første fase er forprojektet (indeværende projekt), som har til formål at etablere rammerne for de følgende faser, herunder etablere overordnet masterplan og business case for projektet. De følgende faser er beskrevet i nedenstående afsnit. 4.1 Fase 1. Etablering af kravspecifikationer Der skal udarbejdes kravspecifikationer for følgende moduler: 1. Sagsmodul 2. Borgeroverblik 28

29 3. Ledelsesinformation 4. Ventelistehåndtering 5. Brugerstyring 6. Workflow 7. Tilsyn 8. Magtanvendelse 9. Økonomi/fremskrivning Formål Kravspecifikationerne skal sikre, at der udvikles sammenhængende systemer på tværs af handicap- og udsatte voksne-området, som understøtter og fremmer brugen af den generiske sagsbehandlingsmodel, sagsbehandlingsmetoden og udredningsmetoden. Kravspecifikationerne skal endvidere understøtte kommunernes anskaffelse af systemer, der passer ind i den udarbejdede it-arkitektur, og som kommunerne kan tilpasse lokale behov. Endelig skal kravspecifikationerne stimulere markedet, således at eksisterende systemer videreudvikles i henhold til den udarbejdede itarkitektur og gør det muligt for leverandørerne at udvikle nye systemer på de områder, hvor der ikke i dag er it-understøttelse Aktiviteter Standardkravspecifikationer Kravspecifikationerne foreslås udarbejdet i en række delprojekter, som gennemføres i henhold til nedenstående model. Modellen angiver, hvilke faser der skal gennemføres, samt formål, aktiviteter og hovedleverancer for hver fase. 29

30 Figur 4: Model for udarbejdelse af kravspecifikationer på handicap- og udsatte voksne-området Modellen er inddelt i fire faser tilpasset digitaliseringsprojektet for handicap- og udsatte voksne-området: 1. Projektafgrænsning, som skal sikre enighed omkring projektets mål, leverancer og indhold. 2. Initiel afdækning, der skal sikre størst mulig genanvendelse af investeringer i it inden for og uden for området. 3. Kravdefinering, der skal sikre identificering og dokumentation af krav til modulerne. 4. Høring og godkendelse, der skal sikre enighed om og opbakning til kravspecifikationerne samt udbredelse af disse til markedet. I figuren er endvidere angivet de væsentligste hovedleverancer for hver fase. Mobilisering af kommunerne For at sikre, at kommunerne påbegynder etableringen af en itarkitektur som beskrevet i forprojektets leverance 3, er der behov for, at Velfærdsministeriet og KL mobiliserer kommunerne. Mobiliseringen skal dels motivere kommunerne til at efterspørge den beskrevne funktionalitet, dels motivere systemleverandørerne til at implementere funktionaliteten. Derudover skal kommunerne motiveres til at etablere en række indkøbsfællesskaber, således at forhandlingspositionen over for systemleverandørerne styrkes, og således at anskaffelsesomkostningerne minimeres ved at dele udgifterne ud på flere kommuner. 30

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. af handicap- og udsatte voksneområdet. Sammenfatning Indenrigs- og Socialministeriet og KL Maj 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved.

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap og udsatte voksne-området.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap og udsatte voksne-området. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap og udsatte voksne-området. Leverance 3: Oplæg om samlet it-arkitektur Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 1: Evalueringsdesign www.bdo.dk Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015

Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen. KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Gevinster og potentialer ved fuld implementering af VUM og vejen derhen KLs Handicap- og psykiatrikonference 18. november 2015 Disposition Gevinster ved en fuld implementering af VUM VUM implementeringsbarometer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik Informationsmøde marts 2013 1 Velkomst og introduktion Indberetningskrav og begrebsapparat 14.00: Pause System-til-system løsning Webbaseret

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Møde i det kommunale netværk 14.12.09

Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Møde i det kommunale netværk 14.12.09 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Møde i det kommunale netværk 14.12.09 Program 1. Status på projektet 2. Indledende analyse base-line 1. Tilrettelæggelse 2. Foreløbige tendenser og

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere