Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf , Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf , Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. september 2011 Indledning og formalia Ulriksdal er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år, der har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Nøddehuset har seks døgnpladser og to aflastningspladser, fortrinsvis til børn med svære fysiske handicaps og mental retardering. Koglehuset har syv døgnpladser, fortrinsvis til børn med autismespektrumforstyrrelser eller lignende udviklingsforstyrrelser og mental retardering. Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsyn, rapporten fra det seneste uanmeldte tilsyn og den udarbejdede handleplan for opmærksomhedspunktet, to magtindberetninger, korrespondance omkring indberetning af magtanvendelse for unge over 18 år med fortsat ophold på børnetilbud, korrespondance omkring døgntakst og sondeernæring, samt hjemmesiden og Tilbudsportalen. Under tilsynsbesøget blev der udleveret lokale tilføjelser til retningsgivende dokumenter vedrørende individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse samt en skabelon til udarbejdelse af ICF-plan (International Klassificering af Funktionsevne, Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand) og en medicinprocedure. Seneste tilsyn var uanmeldt og fandt sted på afdeling Koglehuset den 16. december Der var følgende opmærksomhedspunkt i tilsynsrapporten: Medicinhåndtering: Medicininstruksen skal opdateres til at være fyldestgørende i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside og på Tilbudsportalen. Dette uanmeldte tilsyn havde fokus på: - Opfølgning på relevante opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn. - Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet i forhold til individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse. - Forhold vedrørende magtanvendelse og medicinhåndtering. Deltagere i tilsynet

2 Ledelsen: Afdelingsleder Helle Ladefoged Jensen (Nøddehuset) Medarbejder: Pædagog og suppleant for tillidsrepræsentant (Koglehuset) Gennemgang af individuel plan Bruger: Født i 2004, boet i tilbuddet siden april 2011 (Nøddehuset) Født i 2001, boet i tilbuddet siden august 2008 (Nøddehuset) Program Forstander blev orienteret om det uanmeldte tilsynsbesøg, hvorefter tilsynet blev gennemført som interview med afdelingslederen og en medarbejder. Der blev gennemgået en individuel plan i Bosted System med henblik på at undersøge implementeringen af de regionale retningslinjer i Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet og de lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter. Planerne blev tilfældigt udvalgt af tilsynskonsulenterne som en stikprøve. Tilsynets samlede vurdering Ulriksdal har lavet lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter i forhold til individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse. Der er arbejdet med de ydelsesspecifikke standarder, om end de ikke er implementeret i Bosted System. Individuelle planer er udarbejdet som ICF-planer og er ikke implementeret i Bosted System. Materialet omkring det enkelte barn findes således i en papirjournal, der indeholder materiale fra andre instanser, elektronisk på et fælles drev i form af ICF-planen og i Bosted System i form af dagbogssider. Når et barn visiteres til et ophold, beder tilbuddet om at få en overordnet og koordinerende handleplan, og formålet i handleplanen overføres til ICF-planen. Planen udarbejdes af barnets primære kontaktperson i samarbejde med den sekundære kontaktperson og teamet, og forældrene inddrages i arbejdet med målene. Planen evalueres løbende i teamet og en gang årligt sammen med forældrene og sagsbehandleren. Herudover har forældrene endvidere adgang til dagbogssiderne i Bosted System. Kommunikation afdækkes og beskrives i ICF-planen. I hverdagen anvendes der en række forskellige kommunikationsmetoder, for eksempel kommunikationspas og forskellige former for billedkommunikation, blandt andet Boardmaker, konkreter og en PODD-bog (Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display). I den konkrete plan er domænet omkring kommunikation udfyldt, og der er et mål omkring kommunikation. Brugerinddragelse foregår på individuel og organisatorisk niveau. På begge niveauer inddrages forældrene, så deres viden og erfaringer kan overføres til medarbejderne og til huset. Flere børn har en vælgemappe eller en samtaletavle med henblik på at kunne træffe enkle, vedkommende og realistiske valg. På fælles niveau er brugerinddragelse ikke muligt på grund af børnenes funktionsniveau. I den konkrete plan er der ikke et domæne om brugerinddragelse, Side 2

3 men om interpersonelt samspil og samfundsliv, socialt liv og medborgerskab samt læring og anvendelse af viden og omsorg for sig selv. Ulriksdal har haft 17 indberettede akutte magtanvendelser i Der er en tydelig procedure for magtanvendelse, og der arbejdes løbende med konflikthåndtering i form af små projekter med henblik på at mindske anvendelsen af magt. Det er afdelingslederens og medarbejderens erfaring, at magtanvendelse har sammenhæng med, om medarbejderne kan læse barnets signaler, hvorfor medarbejderne ofte overvejer om deres tilgang kan ændres. Medicinhåndtering beskrives i en fyldestgørende medicinprocedure i henhold til gældende vejledning. Der er opmærksomhed på, at alle lægemidler skal være lægeordineret, og der er en præcis procedure ved fejl og andre utilsigtede hændelser. Der er et positivt samarbejde med børnelægerne, og en overlæge kommer i huset som konsulent. Der er en medicinansvarlig medarbejder på hver afdeling, og medicinmodulet i Bosted System anvendes delvist. Tilbudsportalen og hjemmesiden er fyldestgørende, og taksterne fremgår. Tilsynskonsulenterne ser ingen opmærksomhedspunkter Den generelle faglige indsats Ulriksdal har tretten døgnpladser og to aflastningspladser, men aktuelt er der indskrevet femten børn til et døgntilbud og fem børn til et aflastningstilbud (svarende til godt to pladser). Børnene er mellem 7 og 21 år, og tre af dem er over 18 år. Der er indflyttet tre børn i det seneste år. Individuelle planer Ulriksdal har udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer for individuelle planer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. De individuelle planer er udarbejdet som ICF-planer og er ikke implementeret i Bosted System, der anvendes til skrivning af dagbog i forhold til bestemte overskrifter, herunder de tre mål i ICF-planen. Der er udarbejdet individuelle dagsstrukturer for hvert barn, som i Nøddehuset ofte er en plejeplan og i Koglehuset en procesbeskrivelse afhængig af børnenes funktionsevne. Ligeledes foreligger der generelle informationer omkring hverdagen i husene og i afdelingerne på Bosted System. Materialet omkring det enkelte barn findes således i en papirjournal, der indeholder materiale fra andre instanser, elektronisk på et fælles drev og i Bosted System. Desuden er der på kontoret i hver afdeling en flip-flap mappe, hvor børnenes ICF-mål fremgår. Målene er præciseret på forskellig vis, for eksempel via begrundelse/formål, delmål, metode/indhold, hvordan når vi målet og succeskriterier. Når et barn visiteres til et ophold, beder tilbuddet om at få en overordnet og koordinerende handleplan, jf. Lov om Social Service 140, og planen anvendes i det videre arbejde, om end den nogle gange er mangelfuld, idet tilbuddet oplever, at den ofte handler mere om familien end om barnet. Formålet i handleplanen overføres til ICF-planen, og forældrene inddrages i arbejdet med målene, idet de har en væsentlig rolle i forhold til at definere ønsker og mål for barnets liv. ICF-planen udarbejdes af Side 3

4 barnets primære kontaktperson i samarbejde med den sekundære kontaktperson og teamet, og den evalueres løbende i teamet og en gang årligt sammen med forældrene og sagsbehandleren. Forældrene har endvidere adgang til dagbogssiderne i Bosted System. Tilsynskonsulenterne udvalgte tilfældigt et barn i Bosted System. Det første barn havde ikke en ICF, selv om det har boet i tilbuddet i mere end tre måneder, idet sommerferien forhindrede det. Det andet barn havde både en ICF-plan og dagbogssider i Bosted System. Formålet i den overordnede og koordinerende handleplan er overført til ICF-planen, men handleplanen blev først udarbejdet af kommunen, da barnet havde boet i tilbuddet i et år. De tre mål i ICFplanen er overført til Bosted System som mulige overskrifter i dagbogssiderne, og informationer omkring et konkret mål kan således trækkes ud af dagbogssiderne som et samlet materiale i forbindelse med de løbende og halvårlige evalueringer. ICF-planen fokuserer meget på den fysiske funktionsevne, hvilket kan være et dilemma, men der kan vedlægges bilag for eksempel omkring den psykiske funktionsevne og adfærd. Kommunikation Omkring kommunikation er der udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Kommunikation afdækkes ofte via en Kuno Beller test, som giver en udviklingsbeskrivelse af barnet på en række områder, og beskrives i ICF-planen. I hverdagen anvendes der en række forskellige kommunikationsmetoder, idet kun et enkelt barn har et egentlig sprog, mens andre forstår korte beskeder. I Nøddehuset har nogle børn et kommunikationspas, som er et skriftligt materiale, der beskriver samspillet med barnet på flere niveauer. I Koglehuset arbejdes der med forskellige former for billedkommunikation, herunder Boardmaker og konkreter, og et enkelt barn har en PODD-kommunikationsbog. I den konkrete plan er domænet omkring kommunikation udfyldt, og der er et mål omkring kommunikation. Tilsynet kiggede i flere ICF-planer, og der var mål omkring kommunikation i dem alle. Brugerinddragelse Omkring brugerinddragelse er der udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Brugerinddragelse foregår på individuelt og organisatorisk niveau. På individuelt niveau begynder inddragelsen allerede ved indskrivningssamtalen med forældrene, og der anvendes en skriftlig vejledning med uddybende spørgsmål, så detaljer i forældrenes viden kan overføres til medarbejderne. Flere børn har en vælgemappe, som giver mulighed for at vælge mellem to konkrete ting, mens andre har en samtaletavle eller en behovstavle, som beskriver, hvad barnet har behov for, og hvad det gerne vil. Valgene skal være vedkommende og realistiske. Det kan være svært at tolke et barn, men hvis dets behov ikke imødekommes, kommunikerer barnet, at medarbejderne ikke har forstået budskabet ved at råbe eller have en udadreagerende adfærd. På organisatorisk niveau er der valgt et forældreråd som talerør for børnene på det overordnede niveau. På fælles niveau er brugerinddragelse ikke muligt på grund af børnenes funktionsniveau, og inddragelse er nogle gange at glemme normalitetsbegrebet og varetage Side 4

5 individuelle behov, for eksempel i forhold til traditionerne omkring jul og nytår, som må tilpasses de forskellige behov. I den konkrete plan er der domæner omkring interpersonelt samspil og samfundsliv, socialt liv og medborgerskab samt læring og anvendelse af viden og omsorg for sig selv. Brugerinddragelse berøres, men der er ikke en konkret beskrivelse af brugerinddragelsen. Magtanvendelse Der iværksættes ind imellem projekter i forhold til et barn for at udvikle tiltag, som kan forebygge magtanvendelser. Aktuelt er der et projekt omkring et barn, som lægger sig på parkeringspladsen, når han kommer hjem fra skole. Det er beskrevet, hvordan situationen skal håndteres med henblik på at mindske magtanvendelse på sigt. Der er flere succeshistorier med den slags projekter, og når tilsynskonsulenterne ser på tidligere magtanvendelser, er der blandt andet et barn, hvor magtanvendelserne ophører, fordi der er arbejdet med problemet og fundet ud af, at barnet ikke tåler sammenhænge med mange mennesker og faktisk kommunikerer det med voldsom adfærd. Det er afdelingslederens og medarbejderens erfaring, at magtanvendelse har sammenhæng med, om medarbejderne kan læse barnets signaler, hvorfor medarbejderne ofte overvejer, om de kan ændre adfærd med henblik på at undgå eller minimere behovet for magtanvendelser. Der har været 17 akutte magtanvendelser i 2011 indtil tilsynsbesøget i forhold til fire børn, og de omhandler alle fastholdelse og/eller føren af barnet til et andet sted. Ofte kan de andre børn og voksne flyttes væk, og magtanvendelsen kan undgås, men i nogle tilfælde er det umuligt. Der er en klar procedure for medarbejderne omkring indberetning af magtanvendelse, hvorefter forstanderen vurderer og sagsbehandler dem videre til henholdsvis kommunen og regionen. Magtanvendelse er indlagt som en overskrift i dagbogssiderne, så det er muligt at trække samlede oplysninger over en periode. Aktuelt indberettes magtanvendelse i henhold til bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, og der pågår en drøftelse med regionen og kommunen om, hvilken bekendtgørelse der er gældende for unge over 18 år. De sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Der er arbejdet aktivt med medicinhåndtering, og der er taget højde for forhold påpeget af tilsynet ved de to seneste tilsyn. Der er udarbejdet en fyldestgørende medicinprocedure i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Der er opmærksomhed på, at alle lægemidler skal være lægeordineret, og der er en præcis procedure ved fejl og andre utilsigtede hændelser. Der er et positivt samarbejde med børnelægerne på Viborg Sygehus, og en fast overlæge kommer i huset som konsulent fire gange om året, lige som de fleste børn har en åben indlæggelse. Der er en medicinansvarlig medarbejder på hver afdeling. Medicinmodulet i Bosted System anvendes ikke til afkrydsning ved udlevering og til registrering af fejl og andre utilsigtede hændelser. Alle børn får medicin, og det tilstræbes at lave aftaler med børnelægen om en fast Side 5

6 procedure ved den hyppigste fejl, som er at glemme en dosis. Medicinen opbevares i aflåste skabe i køkkenet i hver afdeling, og der er afkrydsningsskemaer på indersiden af skabslågen. Andre forhold Tilbudsportalen og hjemmesiden fremtræder fyldestgørende med opdaterede oplysninger. Døgntaksten er 3045 kr. i Nøddehuset og 2703 kr. i Koglehuset. Afdelingslederen vurderer, at der er en positiv stemning i huset. Tidligere besparelser og et underskud har fyldt blandt medarbejderne, men i år er regnskabet mere positivt, og forstanderen anerkendes for sin kreativitet i forhold til blandt andet arbejdstidsplanlægning. Side 6

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere