Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv."

Transkript

1 Notat Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: SIKR/cni Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv Status over kontrollen med vandkvaliteten for de almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune udarbejdes hvert andet år og udsendes efterfølgende til pressen og de almene vandværker. Resultaterne af kontrollen for er tilgængelig på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside Kontrollen er udført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 31. oktober 11 om vandkvalitet og tilsyn (drikkevandsbekendtgørelsen). Det skal bemærkes, at grænseværdierne i drikkevandsbekendtgørelsen gælder for indholdet af stoffer i drikkevandet (målt på afgang fra vandværket, på ledningsnettet og hos forbrugere). Indholdet af stoffer i de enkelte boringer (boringskontrollen) er ikke omfattet af kvalitetskravene. Kontrollen med vandkvaliteten omfatter Aalborg Forsyning, Vand A/S (AFV), der har 15 kildepladser, 61 private almene vandværker med egen vandindvinding, private almene vandværker, der forsynes med vand fra et andet vandværk, samt 3 produktionsvandværker uden egne forbrugere (pr. 1. november 13). I status over kontrollen med vandkvaliteten for er det valgt at fokusere på pesticider, nitrat samt nitratudvikling i boringer. En række vandværker kan ikke overholde drikkevandsbekendtgørelsens krav til indhold af ilt. Det er valgt ikke at udarbejde en oversigt over disse. Aalborg Kommune har besluttet, at det ikke pt. prioriteres at afsætte ressourcer til at iværksætte sagsbehandling med henblik på at kvalitetskravet overholdes. Der er i perioden registreret overskridelser for andre parametre, men ikke i større eller generelt omfang. Pesticider Debatten om pesticider i drikkevandet er fortsat aktuel og dukker med jævne mellemrum op i medierne.

2 I bilagene ses en oversigt over hvilke stoffer, der er påvist, og i givet fald om indholdet er under eller over 75 % af grænseværdien. Ved indhold af pesticider over 75 % af grænseværdien, skal vandværkerne i Aalborg Kommune udføre skærpet kontrol. Drikkevandet, der sendes ud til forbrugerne i Aalborg Kommune, overholder i alle tilfælde grænseværdien for pesticidindhold i drikkevand. Luneborg Vandværk har måttet indstille indvindingen af vand på baggrund af for højt indhold af pesticider. Vestbjerg Vandværk, Gyldenrisvej har i perioden midlertidigt måtte lukke kildepladsen på grund af for højt indhold af pesticider. Frejlev Vandværk har en reserveboring, der har et højt indhold af pesticider. Enkelte vandværker (Lindholm og Gunderup) benytter boringer, der indimellem har for højt indhold af pesticider. Der føres skærpet kontrol med, at det vand, der sendes ud til forbrugerne, overholder grænseværdierne. I øvrigt bemærkes følgende vedrørende resultaterne af pesticidkontrollen 151 (7 %) af de i alt 216 vandboringer, der er i drift i dag, hvor der foreligger oplysninger inden for de seneste fem år, er fri for indhold af pesticider i den seneste analyse. 63 (29 %) af boringerne har et indhold på under 75 % af grænseværdien 2 vandværksboringer har et indhold af pesticider på mellem 75 % af grænseværdien og grænseværdien. Der føres skærpet kontrol med boringerne. Et enkelt vandværk har et indhold af pesticider på mellem 75 % af grænseværdien og grænseværdien, men har ikke udtaget pesticidanalyser fra vandværkets boring inden for perioden Der føres skærpet analysefrekvens for boringen. Der er ingen vandværksboringer, som inden for perioden har overskredet grænseværdien. De hyppigst forekomne stoffer er 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) samt Atrazin og nedbrydningsprodukter heraf. Disse stoffer stammer typisk fra behandling af ukrudt på dyrkede arealer, gårdspladser og lignende. I dag er det ikke tilladt at anvende de pågældende pesticider, men der vil gå mange år, før disse stoffer ikke længere findes i grundvandet. Der er fundet et mindre antal boringer med indhold af pesticider, der fortsat anvendes, bl.a. Bentazon og MCPA. Resultatet vedrørende de påviste stoffer og antallet af boringer, hvori der er påvist pesticider, svarer til landsresultaterne, som senest er offentliggjort af GEUS i 12: Resultatet af pesticidkontrollen er opdelt i 5 områder; Aalborg Forsyning, Vand A/S (AFV), samt de private almene vandværker i Aalborg-området, Hals-området, Nibeområdet og Sejlflod-området. Side 2 af 16

3 Pesticider - AFV, boringer (nyeste analyse) Ikke påvist 37% Påvist, men under 75 ng/l 75-1 ng/l 63% Over 1 ng/l Pesticider - Aalborg, private boringer (nyeste analyse) Ikke påvist 2% % 12% 29% 57% Påvist, men under 75 ng/l 75-1 ng/l Over 1 ng/l Ikke oplyst Pesticider - Sejlflod, boringer (nyeste analyse) 16% % Ikke påvist Påvist, men under 75 ng/l 75-1 ng/l 84% Over 1 ng/l Ikke oplyst Side 3 af 16

4 Pesticider - Hals, boringer (nyeste analyse) % Ikke påvist 35% Påvist, men under 75 ng/l 75-1 ng/l 65% Over 1 ng/l Ikke oplyst Pesticider - Nibe, boringer (nyeste måling) 6% % 1% Ikke påvist Påvist, men under 75 ng/l 75-1 ng/l 84% Over 1 ng/l Ikke oplyst Det ses, at andelen af boringer, der er helt upåvirkede af pesticider, er størst i Nibe- og Sejlflodområderne og lavest i Aalborg-området. For i alt 15 boringer, foreligger der ikke analyser i perioden De pågældende vandværker har udført værkskontroller, der ikke viser indhold af pesticider, der nærmer sig grænseværdien. Nitrat Nitratindholdet i drikkevandet i Aalborg Kommune er væsentlig højere end i landet som helhed. På landsplan er 8 % af vandforsyningsboringerne nitratfrie. I Aalborg Kommune leverer ca. % af vandværkerne vand med mere end 11 mg nitrat/l. 1 vandværker leverer vand med mere end 38 mg nitrat/l. Der er ingen vandværker i Aalborg Kommune, der i leverede vand med overskridelser af grænseværdien for nitrat. Resultatet af nitratkontrollen er opdelt i fem områder; Aalborg Forsyning, Vand A/S, samt de private almene vandværker i Aalborg-området, Hals-området, Nibe-området og Sejlflod-området. Side 4 af 16

5 Nitrat - AFV, ab værk (nyeste analyse) 13% 27% Under 11 mg/l mg/l 38-5 mg/l 6% Over 5 mg/l Nitrat - Hals, ab værk (nyeste analyse) 17% Under 11 mg/l mg/l 38-5 mg/l 83% Over 5 mg/l Nitrat - Nibe, ab værk (nyeste analyse) 1% Under 11 mg/l 37% 53% mg/l 38-5 mg/l Over 5 mg/l Side 5 af 16

6 Nitrat - Sejlflod, ab værk (nyeste analyse) 45% 22% 33% Under 11 mg/l mg/l 38-5 mg/l Over 5 mg/l Nitrat - Aalborg private, ab værk (nyeste analyse) 7% % Under 11 mg/l 31% 62% mg/l 38-5 mg/l Over 5 mg/l Som det ses i diagrammerne varierer nitratindholdet de 5 områder imellem. Lavest indhold ses i Hals-området, hvor 17 % af vandværkerne leverer vand med mere end 11 mg nitrat/l og højst indhold for Sejlflod-området, hvor 78 % af vandværkerne leverer vand med mere end 11 mg nitrat/l. Nitratudvikling i boringerne Forhøjet nitratindhold i drikkevandsboringer er en vigtig problematik i Aalborg Kommune. Mange steder i Aalborg Kommune er grundvandet særligt sårbart over for nitrat, da der ikke som andre steder i Danmark findes en naturlig beskyttelse mod nedsivning af nitrat. Aalborg Kommune har derfor valgt i denne forbindelse at sætte fokus på nitrat i drikkevandsboringer. Nitrat i grundvandet stammer fra diffus udvaskning fra landbrugsarealer. Landmænd tilfører kvælstof til jorden for at fremme planternes vækst. Hvis planterne ikke optager alt det tilførte kvælstof, vil der være et overskud af kvælstof på marken, og stoffet kan sive med vand ned gennem jorden som nitrat. Hovedparten af nitrat i grundvandet skyldes, at der er tilført et overskud af kvælstof på dyrkede arealer. Nitratindholdet i jorden og i grundvandet kan nedbrydes ved reduktion. Dette kræver, at der er et reduktionspotentiale. Det er ikke alle steder, at der findes en nitratreduktionskapacitet i jorden, og flere steder er reduktionskapaciteten kraftigt reduceret efter Side 6 af 16

7 mange års nitratbelastning. Når reduktionskapaciteten er opbrugt, siver nitraten uhindret ned i grundvandet. Reduktionspotentialet i grundvandet falder ligeledes som konsekvens af vedvarende tilførsel af nitrat. en for nitrat i drikkevandet er 5 mg/l. Da nitrat ikke fjernes ved traditionel vandbehandling på vandværkerne, er det vigtigt, at grundvandets indhold ikke overstiger grænseværdien. Aalborg Kommune har i dette statusnotat valgt at se på udvikling i nitratindhold over tid. Det er valgt at fokusere på nitratudvikling i boringer med nitratindhold over mg/l. I perioden er der fundet nitratindhold over mg/l i boringer fra 11 almene private vandværker samt 5 kildepladser, der hører under Aalborg Forsyning, VAND A/S. Det gælder for hovedparten af boringer med et nitratindhold over mg/l, at boringerne samtidig har et stigende nitratindhold. Det er vigtig at reagere på et stigende indhold af nitrat i en drikkevandsboring. Det kan være et signal om en forringet vandkvalitet fra boringen, som det er nødvendigt at forholde sig til. En viden om et stigende indhold før nitratindholdet er over grænseværdien giver en mulighed for at reagere og tænke i løsningsmuligheder før grænseværdien er nået eller overskredet. For flere af boringerne er der enkelte år store udsving på de viste graferne. Det kan der være flere årsager til, men et godt bud kunne være at boringen er blevet renoveret eller regenereret. Et andet bud kunne være en ændring i pumpestrategi. Det vil kræve en større udredning at finde frem til de viste udsving og ændrer ikke på de generelle tendenser i boringernes nitratudvikling. Der er i det følgende udført en gennemgang af vandværksboringer med et nitratindhold over mg/l. Der er fundet 11 almene private vandværker med boringer, hvor nitratindholdet er over mg nitrat/l. Side 7 af 16

8 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Dall Villaby DGU Dall Villaby Vandværk har 3 aktive indvindingsboringer. I en af vandværkets boringer (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindhold i boringen steg fra 1991 til 3, hvorefter indholdet har været stabilt, og senest er målt til 42 mg nitrat/l i 11. I en anden af vandværkets boringer (DGU nr ), er der siden 1993 fundet et stigende nitratindhold, og senest er der målt 39 mg nitrat/l i marts 13. Vandværkets tredje boring er dobbelt så dyb (72 m) som de to øvrige. Den tredje boring er uden indhold af nitrat. Frejlev DGU Frejlev Vandværk har 3 aktive indvindingsboringer. I vandværkets ene boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra 35 mg nitrat/l i 3 til 42 mg nitrat/l i 11. I vandværkets øvrige to boringer, er der målt stabile nitratindhold på henholdsvis ca. mg/l (DGU nr ) og ca. 15 mg/l (DGU nr ). Side 8 af 16

9 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Gudumholm DGU Gudumholm Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer. I vandværkets ene boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra mg/l i til mg/l i 9. I 5, blev der målt et nitratindhold på 58 mg/l. I vandværkets anden boring (DGU nr ) er målt svagt stigende nitratindhold fra mg/l i 1994 til 36 mg/l i 9. Horsens-Langholt DGU DGU Horsens-Langholt Vandværk har 3 aktive indvindingsboringer. I to af vandværkets boringer (DGU nr og ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring er steget fra 31 mg/l i 199 til 48 mg/l i 13. I 11, blev der målt et nitratindhold på 56 mg/l. Nitratindholdet i boring er steget fra 42 mg/l i 8 til 5 mg/l i 12. I vandværkets tredje boring (etableret i december 11), er der målt et nitratindhold på 38 mg/l i 13. Side 9 af 16

10 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Kølby DGU DGU Kølby Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer. I vandværkets boringer (DGU nr og ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring var over 5 mg/l indtil 1, hvor der blev målt et nitratindhold på 42 mg/l. I 12 blev der i boringen målt nitratindhold på 65 mg/l. I vandværkets anden boring (32.981), er nitratindholdet steget fra 38 mg/l i 1994 til 49 mg/l i 13. I 1998 blev der målt et nitratindhold på 51 mg/l. Nøvling DGU Nøvling Vandværk har 1 aktiv indvindingsboring. I vandværkets boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra mg/l i 1974 til 5 mg/l i 11. I 5 blev der målt et nitratindhold på 54 mg/l. Side 1 af 16

11 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Sejlflod Enges DGU Sejlflod Enges Vandværk har 1 aktiv indvindingsboring. I vandværkets boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra 31 mg/l i 198 til 43 mg/l i 12. Storvorde (NY) DGU DGU Storvorde Ny Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer. I vandværkets to boringer, er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i den ene boring (DGU nr ) er steget fra 28 mg/l i 1994 til 43 mg/l i 9. I vandværkets anden boring (DGU nr ) er nitratindholdet steget fra 45mg/l i 1995 til 54 mg/l i 1. Side 11 af 16

12 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Valsted DGU Valsted Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer. I vandværkets ene boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra 37 mg/l i 1992 til 48 mg/l i 12. Vandværkets anden boring (DGU nr ) blev uddybet ca. 9 m i 1. I blev der målt 51 mg nitrat/l i boringen, og efter uddybning er der målt nitratindhold på mg/l i 8. Visse DGU Visse Vandværk har 3 aktive indvindingsboringer. I vandværkets ene boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra 33 mg/l i 199 til 45 mg/l i 12. I vandværkets øvrige to boringer, er der målt stabile nitratindhold på henholdsvis ca. mg/l (DGU nr ) og ca. 33 mg/l (DGU nr ). Side 12 af 16

13 Nitrat mg/l Nitrat mg/l Vaar DGU Vaar Vandværk har 1 aktiv indvindingsboring. I vandværkets boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boringen er steget fra 33 mg/l i 1999 til 46 mg/l i 12. De 11 private vandværker med et registreret højt nitratindhold i boringer har samtidig generelt en stigende tendens i boringerne fra omkring 199 og frem til 12. Vandværkernes øvrige boringer har generelt et højt nitratindhold (dog under mg/l), og i flere boringer er nitratindholdet stigende. Aalborg Forsyning, VAND A/S har 5 kildepladser med boringer, hvor nitratindholdet er over mg/l. AFV-Drastrup DGU DGU AFV Drastrup kildeplads 1 har 8 aktive indvindingsboringer. I to af kildepladsens boringer (DGU nr og ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring er steget fra 29 mg/l i 1994 til 42 mg/l i 13. Nitratindholdet i boring er steget fra mg/l i 1991 til 47 mg/l i 13. Der findes en boring på kildepladsen (DGU nr ), hvor nitratindholdet er steget fra 19 mg/l i 1995 til mg/l i 13. Kildepladsens øvrige boringer har et lavt og stabilt nitratindhold. Side 13 af 16

14 Nitrat mg/l Nitrat mg/l AFV-Engkilde DGU DGU DGU AFV Engkilden kildeplads har 5 aktive indvindingsboringer. I tre af kildepladsens boringer (DGU nr , og ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring er steget fra 19 mg/l i 199 til 45 mg/l i 12. Nitratindholdet i boring er steget fra 32 mg/l i 1989 til 44 mg/l i 13. I 12 blev der målt et nitratindhold på 53 mg/l. I boring er nitratindholdet steget fra 25 mg/l i 1993 til 5 mg/l i 13. I 11 og 13, er der målt et nitratindhold på 51 mg/l. Der findes en boring på kildepladsen (DGU nr ), hvor nitratindholdet er steget fra 27 mg/l i 1991 til 38 mg/l i 13. Kildepladsens femte boring har et stabilt nitratindhold omkring 15- mg/l. AFV-Kongshøj DGU DGU DGU DGU DGU AFV Kongshøj kildeplads har 11 aktive indvindingsboringer. I fem af kildepladsens boringer (DGU nr , , , og ) er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. De fleste af boringerne har et stabilt men højt indhold af nitrat. Nitratindholdet i boring er steget fra 36 mg/l i 5 til mg/l i 13. Nitratindholdet i boring er steget fra 33 mg/l i 4 til 43 mg/l i 13. Nitratindholdet i boring og har et stabilt nitratindhold omkring 45 mg/l. I boring er nitratindholdet faldet fra 46 mg/l i 8 til mg/l i 13. Kildepladsens øvrige borin- Side 14 af 16

15 Nitrat mg/l Nitrat mg/l ger har et svagt stigende nitratindhold (24 til 31 mg/l) eller et stabilt nitratindhold omkring mg/l, mens boring har et fald i nitratindholdet fra 36 mg/l i 4 til 28 mg/l i 12. AFV-Nibe Nord DGU DGU AFV Nibe Nord kildeplads har 3 aktive indvindingsboringer. I to af kildepladsens boringer (DGU nr og ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring er steget fra 22 mg/l i 199 til 51 mg/l i 1. I boring er nitratindholdet steget fra 22 mg/l i 1994 til 45 mg/l i 1. I kildepladsens tredje boring, er der målt et fald i nitratindholdet fra 31 mg/l i 1991 til 7 mg/l i 12, dog med en top i 7 på 49 mg/l. AFV-Vissegaard DGU AFV Vissegaard kildeplads har 3 aktive indvindingsboringer. I kildepladsens ene boring (DGU nr ), er der målt nitratindhold over mg/l, jf. figur. Nitratindholdet i boring er steget fra mg/l i 1995 til mg/l i 13. Kildepladsens anden boring (DGU nr ) har et nitratindhold omkring mg/l men med to toppe på henholdsvis 38 mg/l i 1999 og 41 mg/l i 8. Kildepladsens tredje boring (DGU nr ) har et stigende nitratindhold fra 27 mg/l i 1994 til 36 mg/l i 13. Side 15 af 16

16 De 5 kildepladser med et højt nitratindhold i boringer har ligeledes generelt en stigende udviklingstendens i boringerne fra omkring 199 og frem til 12. De øvrige boringer på kildepladserne har generelt et højt nitratindhold (dog under mg/l), og i flere boringer er nitratindholdet stigende. Side 16 af 16

Vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat eller pesticider over grænseværdien

Vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat eller pesticider over grænseværdien #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2011-18795 / 2011-18795-52 Miljø- og Energiplanlægning Miljø-

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning

Vandforsyningsplanlægning Forvaltningsforskrift nr. 17 Vandforsyningsplanlægning Revideret september 2011/23. oktober 2013 Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse

Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse (2017) Bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Aalborg Kommune udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Dagens program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:10 Baggrund for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. v/ Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandkvalitetsrapport Resumé

Vandkvalitetsrapport Resumé Vandkvalitetsrapport 2016 Resumé Dette er en forkortet udgave af Lyngby-Taarbæk Forsynings vandkvalitetsrapport for 2016 se den fulde rapport på www.ltf.dk. Den indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering

Læs mere

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav.

Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. Overskridelser på Hovedbestanddele Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskriterierne for perioden

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Fra: GEUS - Geokemisk Afdeling Kopi til: Fortroligt: Nej Dato: 14. marts, 2018 GEUS-NOTAT nr.: 05-VA-18-01 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Forekomst af desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon

Læs mere

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring Center Natur og Miljø NOTAT Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-3-18 13.02.02-K08-46-14 Ref.: Mark Bech Højfeldt Højfeldt Telefon: 99887641

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Vandkvalitetsrapport Resumé

Vandkvalitetsrapport Resumé Vandkvalitetsrapport 2017 Resumé 1 Dette er en forkortet udgave af Lyngby-Taarbæk Forsynings vandkvalitetsrapport for 2017 se den fulde rapport på www.ltf.dk. Den indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering

Læs mere

Status for undersøgelserne for DMS i drikkevandet

Status for undersøgelserne for DMS i drikkevandet Status for undersøgelserne for DMS i drikkevandet Status for fund af pesticidrestet DMS i Svendborg Kommune Dimethylfluanid, som forkortes DMS, er et nedbrydningsprodukt af stoffet Dichlorfluanid eller

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Opgørelse af ressource som kan beskyttes inden for forsyningsgrupperne

Opgørelse af ressource som kan beskyttes inden for forsyningsgrupperne Bilag 14 Opgørelse af ressource som kan inden for forsyningsgrupperne I dette bilag gennemgås alle forsyningsgrupperne i Aalborg Kommune. Der fokuseres på i hvilket omfang, vandværkerne inden for den enkelte

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Hvad vil vi med vores grundvand?

Hvad vil vi med vores grundvand? Hvad vil vi med vores grundvand? - Hvad kan forsyningerne gøre når/hvis de bliver pressede? ATV Vintermøde 2019, Temadag 2, den 4. marts Bo Lindhardt, Vicedirektør og Vandchef 2018, et år med mange overskrifter

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Vandkvalitetsrapport Resumé

Vandkvalitetsrapport Resumé Vandkvalitetsrapport 2018 Resumé 1 Dette er en forkortet udgave af Lyngby-Taarbæk Forsynings vandkvalitetsrapport for 2018 se den fulde rapport på www.ltf.dk. Den indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering

Læs mere

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet

Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager Jyllinge. Påbud om levering af drikkevand der opfylder kravene til drikkevandskvalitet Nordmarken Vandværk A.m.b.a. Højager 9 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Påbud

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

NY UNDERSØGELSESBORING VED VILSTRUP KILDEPLADS

NY UNDERSØGELSESBORING VED VILSTRUP KILDEPLADS NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S NY UNDERSØGELSESBORING VED VILSTRUP KILDEPLADS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VURDERING AF GRUNDVANDSANALYSER

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Bilag nr. 1. Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker. Baggrund

Bilag nr. 1. Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker. Baggrund Bilag nr. 1 Notat Emne: Baggrundsoplysninger om ikke almene vandværker Baggrund I Viborg Kommune har Forvaltningen registreret ca. 50 ikke almene vandværker, der forsyner mellem 3 og 9 ejendomme og oppumper

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Analysefrekvens Sidste års udpumpning i gennemsnit har været over 100 m3/døgn:

Analysefrekvens Sidste års udpumpning i gennemsnit har været over 100 m3/døgn: Til Bøsøre Vandværk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 jakob.norby@svendborg.dk www.svendborg.dk Kontrolprogram 1 for Bøsøre Vandværk 2018-23

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Anvendelse og validering af nitratprognoser i indsatsplanlægningen

Anvendelse og validering af nitratprognoser i indsatsplanlægningen Anvendelse og validering af nitratprognoser i indsatsplanlægningen Niels Peter Arildskov, civilingeniør, ph.d., COWI, afd. for Grundvand og Geoscience 1 Indsatsbehov overfor nitrat? Der har vist sig at

Læs mere

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022.

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022. NORDFYNS VANDVÆRK V/ Mogens Stougaard CVR: 58701718 Teknik, Erhverv og Kultur Natur og Miljø 20. maj 2019 Sagsnummer S2017-30119 Varsel om påbud og forlængelse af dispensationen for ikke at overholde drikkevandskvalitetskravet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune

Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udgiver: Aalborg Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: Sagsnr.: 2016-010736 Dok.nr.: 2016-010736-1 Grønt regnskab 2015 for Aalborg Vand A/S

Udgiver: Aalborg Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: Sagsnr.: 2016-010736 Dok.nr.: 2016-010736-1 Grønt regnskab 2015 for Aalborg Vand A/S Udgiver: Aalborg Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: Sagsnr.: 2016-010736 Dok.nr.: 2016-010736-1 Titel: Grønt regnskab 2015 for Aalborg Vand A/S Forside: Colourbox Det er 6. gang, at Aalborg

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

VAND VAND. Vandkvalitet i søer Vandkvalitet i vandløb Grundvandets kvalitet Vandforbrug Case: Vandrammedirektivet REFERENCER [1]

VAND VAND. Vandkvalitet i søer Vandkvalitet i vandløb Grundvandets kvalitet Vandforbrug Case: Vandrammedirektivet REFERENCER [1] VAND Foto: Jens Møller Andersen. TEMA Vandkvalitet i søer 3 Vandkvalitet i vandløb Grundvandets kvalitet Vandforbrug Case: Vandrammedirektivet REFERENCER [1] NATUR & MILJØ 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Nedenstående fremgår spørgsmål, holdninger og lokale løsninger/udfordringer fra de enkelte møder.

Nedenstående fremgår spørgsmål, holdninger og lokale løsninger/udfordringer fra de enkelte møder. Referat Dato: 08.02.2013 Sagsnr.: 2012-9598 Dok. nr.: 2013-49519 Direkte telefon: 9931 9355 Initialer: LBJ Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Notat. Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup

Notat. Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 13.02.01-P19-5-18 Ref.: Mark Bech Højfeldt Dato: 02-08-2019 Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup Baggrund Ejer af Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup har søgt

Læs mere

ATV Jord og Grundvand

ATV Jord og Grundvand ATV Jord og Grundvand Vintermøde i Vingsted 11. 12. marts 214 Kompliceret grundvandsindvinding i Aalborg skrivekridt vurderet med analytiske metoder Henrik Aktor, AKTOR innovation ApS Kurt Ambo Nielsen,

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

1. Afgørelse Med hjemmel i 16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

1. Afgørelse Med hjemmel i 16 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Hvedstrup Vandværk Birkelundsvej 3 4000 Roskilde Att: Brian Lykke By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Vilkår for midlertidig dispensation

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

UTÆTTE BORINGER OG PUNKTKILDER

UTÆTTE BORINGER OG PUNKTKILDER UTÆTTE BORINGER OG PUNKTKILDER Kemiker Lærke Thorling Geolog Ole Dyrsø Jensen Århus Amt, Natur og Miljø ATV MØDE PESTICIDER OG PUNKTKILDER SCHÆFFERGÅRDEN 31.januar 2002 1. RESUME I de senere år har der

Læs mere

Næste møde holdes hos Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger, Skolevej 17 i Vegger.

Næste møde holdes hos Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger, Skolevej 17 i Vegger. Referat Dato: 12.05.2012 Sagsnr.: 2012-9598 Dok. nr.: 2012-130665 Direkte telefon: 9931 9465 Initialer: LHK/me Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 28 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 28 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 28 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 28 i Bekendtgørelse 1024 af 31-10-2011

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Søften Vandværk I/S for perioden

Hermed fremsendes kontrolplan for Søften Vandværk I/S for perioden 14. august 2018 Søften Vandværk I/S v/ Kristian Laursen Vig Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Sagsnr. 710-2007-1965 Dokument nr. 710-2018-102693 Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Søften Vandværk

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Drikkevand fra DIN Forsyning i 2018

Drikkevand fra DIN Forsyning i 2018 Drikkevand fra DIN Forsyning i 2018 DIN Forsyning har i 2018 udpumpet og distribueret 8,7 mio. m 3 drikkevand til vores kunder. Vandet indvindes fra 12 kildepladser og behandles på 10 vandværker. To af

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger - Find materialet Søren Bagger 19. maj 2011 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den

Læs mere

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst Aalborg Storvorde FORSLAG Vaarst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst August 2013 Forord Aalborg Kommune fremlægger hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Vejledning til ejere af egen husholdningsboring

Frederikshavn Kommune. Vejledning til ejere af egen husholdningsboring Frederikshavn Kommune Vejledning til ejere af egen husholdningsboring 27. august 2019 Indholdsfortegnelse 1. Hvilke parametre bør analyseres i min boring?... 2 2. Hvad er de vejledende grænseværdier?...

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens endelige besvarelse af spørgsmål nr. 775 (MOF alm. del) stillet 8. juni efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Miljø- og fødevareministerens endelige besvarelse af spørgsmål nr. 775 (MOF alm. del) stillet 8. juni efter ønske fra Julie Skovsby (S). Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 775 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K Den 14. september 2018 Miljø- og fødevareministerens

Læs mere

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk

Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Kontrolplan 2018 til 2022 for Lille Næstved vandværk Prøvetagningsplanen beskriver den regelmæssige kontrol med vandets kvalitet, som udføres i henhold til Miljøog Energiministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Inklusiv den rutinemæssige kontrol skal drikkevandet analyseres for NN-dimethylsulfamid 3 gange årligt i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

Inklusiv den rutinemæssige kontrol skal drikkevandet analyseres for NN-dimethylsulfamid 3 gange årligt i henholdsvis 2018, 2019 og 2020. Tistrup Vandværk Askevej 7 6862 Tistrup Sendt til CVR 26822513 og pr. mail til kontakt@tistrupvand.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7467 Dispensation fra kvalitetskravene for NNdimethylsulfamid

Læs mere