Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Revideret referat fra møde den 22. februar 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Deltagere: Karin Holland, Lars Dahl Pedersen, Runa Steenfeldt, Cate Kristiansen, Charlotte Burvil, Helle Mørn, Charlotte Brøndum, Birgit Madsen, Peter Seebach, Lise Leth Jeppesen, Helene Fog, Kristine Brodam og Charlotte Jensen. Afbud: Thomas Hahn, Jens Gram-Hansen, Pernille Vieth, Merete Stubkjær Christensen, Lis Kaastrup, Ann-Christina Frederiksen og Grethe Andersen (Lise Leth Jeppesen deltager i stedet). Dato Sagsbehandler Charlotte Jensen Tel Sagsnr Side 1 1. Præsentation At medlemmerne af Hjerneskadesamrådet præsenteres. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenheden Midt, er udpeget som ny regional medformand for Voksenhjerneskadesamrådet. Præsentation af medlemmerne. Lars Dahl Pedersen er ny regional formand. Lise Leth Jeppesen afløser Grethe Andersen. 2. Servicetjekket At status for Servicetjekket drøftes. At det aftales, hvordan Hjerneskadesamrådet kan følge arbejdet med Servicetjekket, herunder de tre projekter. At det drøftes, om de 12 anbefalinger fra Servicetjekket skal behandles i Voksenhjerneskadesamrådet, og i givet fald hvordan.

2 Sundhedsstyrelsen har udmøntet 3 puljer i forbindelse med Servicetjekket. Merete Stubkjær Christensen orienterer om status for de tre projekter, Region Midtjylland og kommunerne i regionen har fået midler til at gennemføre. Pulje 1: "Understøttelse af at alle læger i samarbejde med andet relevant sundhedsfagligt personale udarbejder skriftlige genoptræningsplaner i overensstemmelse med bekendtgørelse, og processen sker i samarbejde med patienter og pårørende". Der er tale om et nationalt projekt, som har fået kr. 4,5 mio. Der er nedsat en styregruppe og en regional faglig arbejdsgruppe i hver region. Projektet er forankret i Region Hovedstaden. Pulje 2: "Øget patientinddragelse: Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og systematisk anvendelse af samtalestøtte til afasiramte patienter". Regionen har modtaget kr til projektet. Projektet omfatter Hospitalsenheden Vest (Holstebro og Lemvig) og Hospitalsenheden Midt (Viborg, Hammel og Skive). Side 2 Pulje 3: "Dialogbaseret og pårørendeinvolverende systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade". Der er tale om et nationalt projekt, som har fået kr. 5 mio. Karin Holland og Lars Dahl Pedersen deltager i projektets styregruppe. Derudover er der nedsat en national arbejdsgruppe og en lokal gruppe. Der er kommunale og regionale medlemmer i alle grupper. Projektet er forankret på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Servicetjekket indeholder 12 anbefalinger: Kvalitet i indsatserne 1. Sundhedsstyrelsen reviderer og opdaterer, med inddragelse af relevante aktører og på baggrund af eksisterende erfaringer, relevante anbefalinger, retningslinjer og forløbsprogrammer. Revisionen vil have særligt fokus på at præcisere anbefalinger vedrørende volumen, kompetencer og udstyr i genoptræning på avanceret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau. 2. Regionerne igangsætter initiativer, der understøtter, at læger og andet sundhedsfagligt personale på relevante afdelinger har kendskab til indhold i Bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og deres ansvar i relation hertil.

3 3. Kommuner igangsætter konkrete initiativer, herunder tværkommunalt samarbejde, der understøtter udførelse af genoptræning på avanceret niveau, mhp. at efterleve tilknyttede krav, som defineret i bekendtgørelse og visitationsretningslinje. Faglig kvalitetsudvikling 4. Sundhedsstyrelsen udarbejder på baggrund af eksisterende erfaringer, forskning og evidens og med inddragelse af repræsentanter fra faglige selskaber, brugerorganisationer, regioner og kommuner, nationale redskaber til funktionsevnevurdering. Arbejdet forudgåes af en eksternt udarbejdet foranalyse og inddrager viden om relevant sideløbende arbejde med blandt andet pro-data. Patient- og pårørendeperspektivet. Side 3 5. Regioner udbreder metoden Den involverende stuegang eller tilsvarende metoder baseret på principperne bag metoden, på relevante enheder. For at sikre, at patientinddragelse også omfatter patienter med afatiske eller kognitive kommunikationsvanskeligheder, anbefales det at relevant personale undervises i, og aktiviteter tilrettelægges med udgangspunkt i, principperne for samtalestøtte. 6. Som led i revisionen af de eksisterende anbefalinger, visitationsretningslinjer og forløbsprogrammer tilføjes særskilt anbefalinger for patient- og pårørendeinddragelse, med særligt fokus på kommunalt regi. 7. I regi af Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdes der, med inddragelse af brugerorganisationer og øvrige relevante aktører, borger- og pårørenderettet informationsmateriale, samt informationsmateriale rettet mod relevante fagpersoner om genoptræningsplaner, herunder om lovgrundlag og retsstilling. 8. Regioner og kommuner arbejder systematisk med brugertilfredshed med udgangspunkt i eksisterende erfaringer på området. Tværsektorielt samarbejde 9. Regioner og kommuner iværksætter i fællesskab initiativer, der har til formål at understøtte et formaliseret samarbejde mellem regioner og kommuner. Samarbejdet skal styrke gensidigt kendskab og udbredelse af viden, fx via gennemførsel af fælles kvalitetsarbejde og journalaudits mv. på tværs af sektorer.

4 10. Der iværksættes forsøg med udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering til kommuner med særlig henblik på kompetenceudvikling. Monitorering 11. Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde en ny opgørelsesmetode til opgørelse af antal genoptræningsplaner til målgruppen med erhvervet hjerneskade. 12. I regi af Sundhedsdatastyrelsen oprettes en administrativ kode til national monitorering af kommunernes visitation af almene genoptræningsplaner til henholdsvis genoptræning på basalt niveau og genoptræning på avanceret niveau. Side 4 Link til rapport fra Servicetjekket: 24A58F3D64073FC.ashx./. Pulje 1: Projektet er startet op. Hovedstaden har en vejledning om genoptræningsplaner, som bruges i projektet. Vejledningen er vedlagt referatet. Pulje 2: Projektet kører på Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenhed Vest../. Pulje 3: 12 kommuner deltager. Den 22. februar sendes mail til de øvrige 7 kommuner, hvor de får mulighed for at vælge at deltage. Oversigt over organisering af projektet er vedlagt. De 12 anbefalinger: Anbefaling 1: Når Sundhedsstyrelsen udsender et nyt forløbsprogram, kan Hjerneskadesamrådet se på muligheden for at revidere sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade. Anbefaling 2: Varetages i pulje 1. Anbefaling 3: Relevant for de mindre kommuner, som ikke har så mange borgere, der har behov for genoptræning på avanceret niveau. Det er ikke afklaret, om der bliver mulighed for at søge SATSpuljemidler til dette område. Nogle kommuner i Region Midtjylland har allerede indgået samarbejde om genoptræning på avanceret niveau.

5 Hospitalerne vil gerne have viden om, hvordan kommunerne har organiseret sig i forhold til at varetage genoptræning på avanceret niveau. Hospitalerne kan bruge oplysningerne til at informere patienterne om de kommunale tilbud. Det blev aftalt, at Hjerneskadesamrådet udarbejder en oversigt, som kan dokumentere hvilke tilbud til genoptræning på avanceret niveau. Cate Kristiansen, Helle Mørn og Charlotte Jensen udarbejder udkast til spørgeskema. Charlotte indkalder gruppen. Pulje 4: Afventer. Pulje 5: Dette varetages af Pulje 2. Pulje 6: Afventer. Side 5 Pulje 7: Afventer. Pulje 8: Dette varetages af Pulje 3. Pulje 9: Varetages af Hjerneskadesamrådet. Vi arbejder allerede med denne anbefaling. Pulje 10: Der er puljemidler til denne anbefaling, som Hammel Neurocenter kan søge. Kommunerne vil gerne involveres. Det er uafklaret, om kommunerne ønsker at få tilbud om udgående funktioner. Det er en udfordring, at nogle kommuner geografisk ligger langt væk fra Hammel. Online-undervisning kan overvejes for at tage højde for denne udfordring. Merete Stubkjær Christensen er kontaktperson. Pulje 11: Afventer. Pulje 12: Afventer. 3. Rehabilitering på specialiseret niveau Samrådet drøfter status for arbejdet med anbefalingerne om rehabilitering på specialiseret niveau. Samrådet drøftede anbefalingerne vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau på sit møde den 22. september Samrådet arbejder videre med følgende anbefalinger: Anbefaling 1:

6 1. Anbefaling vedr. krav til kvalitet i tilbuddene: Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne arbejder sammen om at undersøge, hvordan alle kommuner kan levere en indsats til rehabilitering på specialiseret niveau, som lever op til kravene i Vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Hjerneskadesamrådet 5/4 2017: Tilslutter sig anbefalingen. Formandskabet foreslår at der gennemføres en rundspørge til kommunerne, hvori det bliver afdækket hvilke leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, kommunerne anvender. Udkast til spørgeskema er vedlagt. Hjerneskadesamrådet besluttede ikke at gennemføre den foreslåede rundspørge til kommunerne. Vi indhenter de besvarede spørgeskemaer fra DASSOS-sekretariatet, som blev brugt til Socialstyrelsens afrapportering på den centrale udmelding. Herefter forholder vi os til, hvordan vi arbejder med problemstillingen. Vi afventer afklaringerne på krav til kvalitet. Behandles på et møde i 2018, eksempelvis mødet i august. Side 6 Anbefaling 2: 2. Anbefaling vedr. forskning, dokumentation og udvikling: Arbejdsgruppen anbefaler, at udvalgte tilbud til rehabilitering på specialiseret niveau tilknyttes videns- og forskningsinstitutioner i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen anbefaler, at regionen udarbejder en oversigt over, hvem der er de relevante aktører. Hjerneskadesamrådet 5/4 2017: Tilslutter sig anbefalingen med den bemærkning, at regionen bør lave en oversigt over, hvem der er de relevante aktører. Formandskabet foreslår, at Hjerneskadesamrådet kvalificerer udkast til oversigt over relevante aktører, som formandskabet har udarbejdet. Udkast til oversigt er vedlagt. Oversigten blev revideret. Anbefaling 4: 4. Anbefaling vedr. monitorering af genoptræningsplaner: Arbejdsgruppen anbefaler, at hospitalerne systematisk monitorerer

7 på genoptræningsplanerne ved årligt at lave udtræk på antal G-GOP til de forskellige niveauer således, at der opnås et overblik over udviklingen af G-GOP. Det anbefales at se på eventuelle klager over valg af genoptræningsniveau. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udføres audit på genoptræningsplanerne og på effekten af indsatsen for borgeren på både børne-unge- og voksenområdet. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere at sikre øget opmærksomhed på monitorering/indikatorer af forløbet, samt støtte fremtidig forskning på området. Hjerneskadesamrådet 5/4 2017: Tilslutter sig anbefalingen med den bemærkning, at det tilføjes, at der udføres monitorering af effekt for borgeren. Side 7 Formandskabet foreslår, at der gennemføres audit primo Hjerneskadesamrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder skabelon til audit. Skabelonen behandles på hjerneskadesamrådets møde den 6. december Audit foreslås gennemført centralt i regi af Hjerneskadesamrådet. Sundhedsplanlægning trækker data for antal genoptræningsplaner for 2016 og 2017, når audit gennemføres. Data fordeles på type af genoptræningsplan, hospital og kommune. Der blev nedsat en gruppe, som udarbejder udkast til en auditskabelon. Der skal laves en realistisk model. Helle, Charlotte J, Merete og Irma. Gruppen mødes den 7. maj Anbefaling 7: 7. Anbefaling vedr. ikke beskyttede titler: Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne er opmærksomme på, at neuropædagog og neuropsykolog ikke er beskyttede titler, når de ansætter personale og benytter sig af tilbud. Hjerneskadesamrådet 5/4 2017: Tilslutter sig anbefalingen med den bemærkning, at rapporten bør suppleres med et bilag, der beskriver hvilke krav, fagpersoner skal opfylde for at de vurderes kompetente til at udføre rehabilitering på specialiseret niveau. Repræsentanter fra Hjerneskadesamrådet for voksenområdet beskriver området nærmere. Behandles på hjerneskadesamrådenes møde i 2. halvår I forbindelse med høringen besluttede hjerneskadesamrådet yderligere at beskrive hvilke kompetencer, der er relevante, hvad et tilstrækkeligt antal patienter er, og hvordan supervision defineres. Arbejdsgruppen består af Cate Kristiansen, Merete Stubkjær, Birgit Madsen og Trine Blomgreen. Formandskabet foreslår, at Hjerneskadesamrådet hører gruppens

8 oplæg på dette møde og derefter beslutter, om anbefalingen er tilstrækkeligt belyst. Birgit Madsen præsenterer oplægget, og Samrådet drøfter oplægget. Oplægget skal godkendes af DASSOS og Sundhedsstyregruppen. Anbefaling 1: Charlotte Jensen undersøger, hvor langt Socialstyrelsen er med at beskrive krav til kvalitet. Birgit Madsen hjælper med at formulere henvendelsen til Socialstyrelsen. Behandles på mødet i august. Anbefaling 2: Helle Mørn undersøger, om Aarhus Kommune har et forskningstilbud, som skal tilføjes. Charlotte Jensen eftersender listen og lægger den på hjemmesiden. Side 8 Anbefaling 4: Gruppen mødes den 7. maj. Behandles på mødet i august. Anbefaling 7: Birgit Madsen præsenterede det reviderede oplæg. Det er et dynamisk dokument. Birgit tilretter formuleringen om neuropædagoger. Dokumentet sendes til godkendelse i Sundhedsstyregruppen og DASSOS med anbefaling om implementering, hvorefter det videreformidles til alle kommuner og regionens sociale tilbud. Hjerneskadesamrådet behandler dokumentet igen i ultimo Det blev drøftet, om kravene til kompetencer også bør gælde for hospitalernes medarbejdere, som genoptræner/rehabiliterer indlagte patienter. Behandles på næste møde. Merete Stubkjær Christensen bliver tovholder på denne drøftelse. Dokumentet kan bruges som et dialogredskab i kommunerne, når de vurderer deres tilbud og samarbejdet mellem forvaltningerne. Dette skal præciseres, når dokumentet sendes til Sundhedsstyregruppen, DASSOS og efterfølgende til kommunerne. Regionens sociale tilbud har udviklet et modul i diplomuddannelsen i samarbejde med VIA. 4. Status på sundhedsaftalen At Samrådet giver input om erfaringer og læring fra den eksisterende sundhedsaftale samt status på det

9 tværsektorielle samarbejde på hjerneskadeområdet til Sundhedsaftalesekretariatet. Punktet er sat på dagsordenen af Sekretariatet for Sundhedsaftalen. Fjerde generation af sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019, og en høringsversion skal ligge klar 4. kvartal Sundhedskoordinationsudvalget skal i sundhedsaftalen sætte retningen for det tværsektorielle sundhedssamarbejde og herunder formulere fælles visioner og mål for udviklingen af sundhedsområdet. Forud for arbejdet med den kommende sundhedsaftale blev der i efteråret 2017 gennemført en dybdegående foranalyse. Formålet var: at indsamle erfaringer fra arbejdet med den eksisterende sundhedsaftale at identificere de aktuelle udfordringer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde at identificere, hvad der lykkes i det nuværende tværsektorielle samarbejde i regi af den eksisterende sundhedsaftale. Side 9 I foranalysen gennemføres blandt andet: en kvalitativ undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og klinikere en dialog med klynger, almen praksis og politikere dialogmøde med Patientinddragelsesudvalget og faglige organisationer afholdelse af en administrativ workshop den 20. december Input fra Hjerneskadesamrådet: Hjerneskadesamrådet bedes give input til: erfaringer/læring fra den eksisterende sundhedsaftale og periode aktuelle successer og udfordringer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde Vi har fokus på rehabilitering på specialiseret niveau. Der er udarbejdet en rapport om rehabilitering på specialiseret niveau, hvori der er nævnt en række anbefalinger. Hjerneskadesamrådet arbejder videre med anbefalingerne. Hjerneskadesamrådet ønsker at sætte fokus på den fælles genoptræningsplan, særligt indenfor det område, hvor borgere har både en hjerneskade og en psykiatrisk sygdom. Genoptræningsplanen vil i så fald skulle omfatte forskellige lidelser.

10 5. Ventepladser til rehabilitering på regional eller højtspecialiseret plads At det drøftes, hvordan arbejdsgange og kommunikation mellem hospitaler og kommuner skal være, når patienter henvises til en midlertidig rehabiliteringsplads i kommunen, inden patienten indlægges til rehabilitering på en regional eller højtspecialiseret plads. At det drøftes, hvem der har ansvaret for de patienter, som udskrives til en midlertidig kommunal plads. Silkeborg Kommune havde i begyndelsen af januar 4 borgere, der enten var udskrevet fra hospitalet, eller hvor kommunen havde fået orientering om forventet dato for udskrivelse. De pågældende borgere er udskrevet med besked om, at de er visiteret til enten en regional eller højspecialiseret plads, men at de på grund af ventetid til disse pladser udskrives til en kommunal midlertidig plads. Den fælles regionale visitation (FRV) tager efterfølgende stilling til, hvornår borgeren kan genindlægges til rehabilitering i regionalt regi. Der har været flere af disse forløb i løbet af efteråret Side 10 Det giver et forventningspres fra borgere/pårørende, når man er sat i udsigt, at man kan komme på Hammel Neurocenter. I den mellemliggende periode kan det være svært for personalet i kommunen at genoptræne borgere på de midlertidige pladser og holde motivationen hos borgeren, når man ikke helt ved, om man skal skifte rehabiliteringssted. Sagen drøftes i Klinikforum i Region Midtjylland. Charlotte Brøndum præsenterede punktet. Det estimeres, at der er patienter om året, som må vente på en plads på Hammel Neurocenter. Den faglige følgegruppe for visitation i Region Midtjylland vil behandle problemstillingen. Hvis borgeren skal vente på en plads på Hammel Neurocenter skal der være en god kommunikation med borger og pårørende for at sikre den rette forventningsafstemning. Hjerneskadesamrådet foreslår, at det fremgår af Plejeforløbsplanen, "at patienten udskrives til almen genoptræning/rehabilitering i kommunen. Det vil løbende undervejs blive vurderet i dialog mellem kommune og den fælles regionale visitation, hvordan indsatsen forløber, og om det vil være relevant at overføre borger til et regionalt eller højtspecialiseret tilbud."

11 Peter Seebach og Charlotte Brøndum vil gerne arbejde med problemstillingen sammen med Lene Sams/Hammel Neurocenter. Egen læge har ansvaret, når patienten ligger på en midlertidig plads i kommunen. Behandles på næste møde. 6. Genstart Samrådet drøfter status for "Genstart". Kommunerne implementerede "Genstart" i Samrådet drøfter status for "Genstart" i kommunerne. Side 11 Genstart er stadig et godt værktøj. Hjerneskadesamrådet vil opfordre kommunerne til at opdatere Genstart. 7. Apopleksiteams At orienteringen tages til efterretning. Sundhedsstyregruppen godkendte på møde den 6. september 2017 en række fælles principper for udgående og rådgivende funktioner. Sundhedsstyregruppen besluttede samtidig at bede klyngerne vurdere eksisterende udgående funktioner ud fra principperne. Principper for udgående og rådgivende funktioner De fælles principper for udgående og rådgivende funktioner er: Et tilbud målrettet borgere med særlige behov Vi skal bruge det rette specialiseringsniveau Vi skal være tilgængelige for borgerne på nye måder ved at gøre bruge af ny teknologi Vi udvikler i et tæt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektor Vi udvikler hinandens og borgerens - kompetencer Udgående funktioner skal bygge på eller generere evidensbaseret viden

12 Klyngerne har med afsæt i principperne gennemgået eksisterende udgående funktioner med fokus på, om der er funktioner, der med fordel kan omlægges eller videreudvikles. Tilbagemeldinger fra klyngerne i forhold til udgående APO-teams: Udgående funktioner fra hospitalerne for borgere, der har haft en hjerneblødning (apopleksi) Horsensklyngen Midtklyngen Randersklyngen Almen praksis og kommuner ønsker hospitalets specialiserede team bibeholdt; form, indhold og målgrupper for den regionale funktion kunne med fordel efterses. Klyngen har igangsat udvikling af det konkrete indhold i funktionen med fokus på, hvad det rigtige tilbud er, og hvordan dette organiseres. Det ønskes at bibeholde hjerneskade teamets (tidl. Apoteam) form, opgaver, samarbejde. Der arbejdes for en samling af hele hospitalets neurorehabilitering. Side 12 Vestklyngen Aarhusklyngen Planlægger at revidere lokal samarbejdsaftale. Ingen tilbagemelding Charlotte orienterer om Sundhedsstyregruppens beslutning fra mødet den 31. januar Referatet er ikke endnu. Sundhedsstyregruppen besluttede følgende: "Midt-klyngen er i gang med at udvikle og beskrive det konkrete indhold i udgående funktion ift. borgere med apopleksi. Det blev derfor besluttet, at Midt-klyngen på vegne af fællesskabet udarbejder et forslag til udgående og rådgivende funktion ift. borgere med apopleksi. Midtklyngen skal løbende rapportere til Hjerneskadesamrådet. Medio 2018 rapporterer Midt-klyngen til Sundhedsstyregruppen med henblik på stillingtagen til eventuel udbredelse til øvrige klynger." Hjerneskadesamrådet afventer udmelding fra Midt-klyngen. 8. Opgaver for Hjerneskadesamrådet At det aftales hvilke indsatsområder, Hjerneskadesamrådet vil sætte fokus på i Hjerneskadesamrådet har en række opgaver jf. kommissoriet: Hjerneskadesamrådets opgaver er at fremme:

13 Implementering af anbefalingerne i forløbsprogrammet og sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af borgere med henblik på tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarked Patientinvolvering og medborgerskab Overblik over kommunal og regional organisering og indsats Monitorering af indsatsen og effektmåling Forskning og udvikling i neurorehabilitering Videndeling på tværs af sektorerne Samarbejdet på tværs af sektorerne i forhold til den mest specialiserede indsats Derudover skal Hjerneskadesamrådet opdatere sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade med udgangspunkt i bl.a. forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade og ajourført neurofaglig viden. Side 13 Hjerneskadesamrådet besluttede på sit møde den 17. marts 2016 at tilslutte sig følgende værdier og principper for rehabilitering (værdier og principper stammer fra oplæg holdt af formandskabet, og de blev indarbejdet i kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau): Individuelle og skræddersyede tilbud Respekt for borgerens hele liv Løsning og ressourcer i netværk (private civilsamfund og mellem offentlige aktører) Mestring og inklusion i fokus Eksperter til borgerne frem for borgerne til eksperterne Matrikelløs i et fagligt miljø Specialiserede tilbud på matrikler Hjerneskadesamrådet drøfter, om ovenstående giver anledning til nye opgaver i Teknologi behandles på fællesmødet i maj. Hjerneskadesamrådet har arbejdet med hovedparten af opgaverne. Hjerneskadesamrådet mangler at arbejde med tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarked. Vi forsøger at finde fakta om området Lars Dahl Pedersen kontakter Hammel Neurocenter. Charlotte Burvil, Charlotte Brøndum og Birgit Madsen præsenterer, hvordan deres kommuner arbejder med området. Behandles på mødet i august.

14 9. Næste møde den 23. august Følgende behandles på mødet i august: Commotio status for kommissorium og problemstillinger Tilbagevenden til uddannelse/arbejdsmarkedet Ventetid til højt specialiseret rehabilitering på Hammel Neurocenter Status for Servicetjekket Anbefaling 1 og 4 om rehabilitering på specialiseret niveau Genoptræning på avanceret niveau anbefaling fra Servicetjekket. 10. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Side 14 Referent: Charlotte Jensen

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Læs mere

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Læs mere

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 26. marts 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Deltagere:

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Genoptræningsgruppen, børne- ungeområdet og voksenområdet Anbefaling 9.1. Anbefaling vedr. krav til kvalitet i tilbuddene: kommunerne arbejder sammen om at undersøge, hvordan alle kommuner kan levere en

Læs mere

Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra mødet den 23. august 2018 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 25. juni 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Region Midtjylland Sundhed 18. april 2016 /CHAJES Refer til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra mødet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 4. september 2008 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 2015 Kære alle Hermed fremsendes referat fra første møde i Hjerneskadesamrådet for

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8200 Århus N www.rm.dk Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december Kære alle. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 9. december

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Referat fra Hjerneskadesamrådsmøde for voksenområdet. Mødet blev afholdt den 27. oktober 2015 kl. 13.00 15.00 i lokale C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade

Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade SUNDHEDSSTYRELSENS AFRAPPORTERING OG ANBEFALINGER TIL DEN FREMADRETTEDE INDSATS 2017 Servicetjek af genoptrænings-

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 21. januar 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B 4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Godkendt: August 2016

Godkendt: August 2016 1 of 5 Overskrift: Hjerneskadekoordinering Akkrediteringsstandard: Hjerneskaderehabilitering Godkendt: August 2016 Revideres næste gang: August 2017 Formål: At sikre at borgere med følger efter hjerneskader

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

1. september 2009, kl , lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Til medlemmerne af Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016

Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016 Kære alle Hermed fremsendes referatet for møde i Hjerneskadesamrådet,

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 3. april 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 3. april 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse.

Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling og rehabilitering af svær spiseforstyrrelse. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status på anbefalingerne - rapport vedr. behandling

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Velkommen til Aalborg kommunes politiske udvalg. Besøg hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Velkommen til Aalborg kommunes politiske udvalg. Besøg hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Velkommen til Aalborg kommunes politiske udvalg. Besøg hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Program onsdag den 11. april 9.00-10.15 9.00 9.30 Velkomst og morgenkaffe Introduktion til Taleinstituttet

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere