DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Afstemningen i Sønderjylland. (jfv

4 r., a- -U6 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

8 ^ * w'%i ß ; - ' js :

9 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

10

11 Forbemærkning til Kortet. Saa ypperlig kartografisk Fremstilling er til Oversigt, har den dog i dette Tilfælde den Mangel, at de forskellige Di«strikters vidt forskellige Folketæthed og det deraf afhængige ligefremme Stemmetal ikke kan vise sig. Byerne med deres tæt sammentrængte Befolkning betyder meget mere end Kortet kan oplyse om, omvendt falder næsten hele det kun lyst skraverede Omraade sammen med de tyndest befolkede Egne, hvad der i høj Grad svækker Indtrykket af Dansk» hedens Styrke. For at bøde noget herpaa er i Tabellerne Di«strikternes Areal tilføjet. I. Zone. Det officielle Resultat af Afstemningen 10. Febr blev 75,431 Stemmer for Danmark, 25,329 for Tyskland. Resultatet vilde være blevet en Del bedre for det første Land, hvis ikke den Bestemmelse havde gjort Skade, at Folk, der var fødte i de afstemmende Omraader før 1900, kunde afgive deres Stemmer, selv om de ikke var bosatte i dem, og denne Skade blev des større, jo længere mod Syd. Der kom forholdsvis langt flere Tiis rejsende fra Tyskland end fra Danmark, for en stor Del Børn af Tjenestemænd tildels uden ringeste Tilknytning til Landet. For Købstæder og Flækker kan Forholdet fuldt belyses, som nedenstaaende Oversigt viser; Tallene paa de Tilrejsende for Christiansfeld og Graasteen er ikke officielle, men dog meget paalidelige. Danske Tyske Af Tilrejsende stemte Stemmer. Stemmer. Dansk Tysk Haderslev Christiansfeld Tønder Højer Lygumkloster Aabenraa Graasteen Sønderborg Nordborg Augustenborg ,568 13,296 2,652 4,444 Drages Stemmerne afgivne af de Tilrejsende fra, vilde der have været 9,916 danske og 8,852 tyske. I Sønderborg vilde

12 - 2 - dansk og tysk have staaet aldeles lige, og i Aabenraa vilde det samme have været Tilfældet, hvis havde stemt dansk isteden for tysk. Inden ret længe vil Virkningerne af Ophæ? velsen af Alarinestationen i Sønderborg, Bortflytning af Ty? skere, især Tjenestemænd, og Tilflytning af en dansk Embeds? stand give ogsaa disse Byer et sikkert dansk Flertal. Disse Tal er næsten alle officielle, men gennem det danske \ algkontor i Aabenraa kan der ogsaa skaffes gennemgaaende meget paalidelige Oplysninger om, hvormange Tilrejsende der i de enkelte Kommuner i 1. Zone har stemt dansk eller tysk. Disse Oplysninger, givne, efter at de I ilrejsende er draget fra, ved det danske pcttal sognevis meddeles ligeledes her. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Haderslev Gml. Haderslev Hammelev Vedsted Hoptrup Vilstrup Starup Grarup Halk Øsby Vonsbæk Aastrup Moltrup Bjerning Jels Skodborg Skrave Lintrup Hjerting Rødding Hygum Fol Gram Lindet Toftlund Tirslund Haderslev Østeramt. Haderslev Vesteramt. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Fjelstrup Aller Christiansfeld Tyrstrup Hjerndrup Magstrup Frørup Stepping Sommersted Oxenvad lægerup Skrydstrup Nustrup Bevtoft Agerskov Branderup Arrild Højrup Spandet Roager Hvidding Rejsby Vodder Brøns Skærbæk 86 89

13 Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev Hjerpsted Skast Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Abild Tønder Tønder Nørreamt. Sogn m Tønder Landsogn. Højer Højer Landsogn. N. Lygum Lygumkl. Ldsgn. Lygumkloster Ubjerg Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Dansk pcttal Tilrejs. u. Tilrejs Egvad 0. Lygum Løjt Ris Hjortkær Bjolderup. Uge Aabenraa Amt Ensted Felsted Varnæs Asbøl, Graasteen Rinkenæs Kværs Kliplev Holbøl Bov Frøslev Sønderborg Amt. Sønderborg Augustenborg Ullerup Ketting 82 Saatrup Asserballe 95 Nybøl Notmark 95 Dybbøl Egen 95 Broager Svenstrup 95 Ulkebøl Hagenbjærg 87 Hørup Oxbøl 85 Kejnæs Nordborg 61 Lysabild Nordborg Ldsgn.. 90 f andslet Det vil ses, at Forskellen kan være indtil 10 pct. Aarsa* gerne til de større Afvigelser kan med temmelig Lethed gives. Det for Danskheden mest ugunstige Resultat, naar de Tilrejs

14 - 4 - sende medregnes, fremkommer for det første i næsten alle Byer og Flækker som Følge af Tjenestemændenes stadige Skiften, der har ført til, at de i den unge Alder, da de var bosatte her? oppe i Nordslesvig, har faaet de Børn, der nu sidst kom fra Tyskland for at stemme; kun Haderslev gør en Undtagelse. Denne nærmest Grænsen liggende By har sendt sin største Udvandring til Danmark, som nu i Februar ogsaa er mødt frem. Til samme Kategori som Byer og Flækker hører en Tje* stemandsby som Toftlund, enjærnbaneby som Brede; Jægerup (\ojens) og Hvidding, der har overmaade mange baadejærn? banemænd og Toldere, Sognene Aller, Frørup og Skodborg med Grænsebetjente. Anderledes forholder det sig med Sognene i Slogs Herred og langs med Flensborg Fjord. Der finder vi i mindre Grad den Kendsgerning, som er saa absolut overvæl? dende i Zone II. Udvandringen af Landets egne Børn har i disse sydlige Egne mest vendt sig mod Syd, og det er dem, der nar været nordpaa sidste 10. Februar. I enkelte Sogne kom? mer saa særlige Aarsager til: I Ensted ringe Kald har Præsterne skiftet med faa Aars Mellemrum; de var unge medens de havde dette Kald og har i Ensted Præstegaard sat det ene Barn i Ver? den efter det andet, som tidlig er kommet herfra, men nu har mindedes, at dets Fødested var heroppe; i Hammelev var der tidligere Papirfabriken Christiansdal, hvis tyske Arbejderes Børn nu ligeledes har lydt Parolen, hvor de saa var i Tyskland, osv. Det er fra tysk Side bleven stærkt fremhævet, at der i den sydlige Del af første Zone findes en Række enkelte Kommu? ner med tysk Flertal, som burde foranledige den kommende Grænse flyttet nordfor dem. Adskillige Steder bortfalder imid? lertid dette Flertal, naar de Tilrejsende syd? og nordfra fradra? ges. Det gælder Stollig nord for Aabenraa; det gælder Gods? erne Graasteen og Grøngrøft; det gælder Rudbøl i Højer Sogn; det gælder selve den store Kommune Ravsted, der siden Af? stemningen 186/ for Tyskerne havde staaet som deres fasteste Borg. lilbage bliver i Aabenraa Amt alene Gaaskær med et tysk Flertal paa 7, Vollerup paa 17, Brunde (Rødekro store Stationsby) paa 3 og Lavtrup paa 5. I flere Kommuner i Tønder

15 - 5 - Nørreamt nær Zone I.s Sydgrænse forringes Tyskernes Flertal ogsaa meget. I Jejsing bliver Forskellen mellem danske og tyske Stemmer 3, i Solderup 5, i Nolde 2, i Jyndevad 2 og i Sofie* dal 3. I Løbet af meget kort Tid vil under dansk Herredømme i disse Kommuner dette Flertal blive til et Mindretal. Det ligger ogsaa nær at sammenligne Stemmegivningen 10. Febr med tidligere nationale Valg, særlig med de første Valg til den (nord=)tyske Rigsdag Ved disse brugtes imidlertid en anden Inddeling i Afstemningsdistrikter, og man maa derfor ved Jævnførelsen samle Oversigten i større Om* raader. Angivelserne er ogsaa her pct. dansk. Aug Haderslev Christiansfeld Gml. Haderslev j Moltrup Bjerning J Hjerndrup j Frørup i Stepping j Aller j Tyrstrup Skovrup, 1867 i Taps) Aastrup ] Vonsbæk Fjelstrup I Øsby \ og qi Halk f Haderslev Østeramt. Aug Starup i Grarup Vilstrup Hoptrup Nørresogn ) Hoptrup Søndersogn. \ OA on Vedsted / Bevtoft Skrydstrup > Nustrup ) Oxenvad Jels i Jægerup J Magstrup ) Hammelev > Sommersted J Rødding ) Hygum (-f-hjortvad) j Lindet j Hjortvad 1867 i Kalsld j Hjerting > Lintrup j Skodborg \ q9 Skrave / Haderslev Vesteramt. Agerskov. Branderup Arrild... Rejsby.... Hvidding. Roager... Vodder. Spandet

16 Aug Gram Fol Toftlund j Tislund } Højrup J Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev J Hjerpsted ; Skast J Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Skærbæk Brøns... Tønder Nørreamt. Abild \ Tønder Landsogn. ) Tønder Højer Højer Lands.(Febr.1867) N. Lygum 1 Lygumkloster Lands../ Lygumkloster U bjærg. Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Aug \ Aabenraa Amt. Aabenraa Ensted \ Løjt Felsted / 0. Lygum Varnæs Ris 74 Asbøl \ na s*-) Hjortkær Graastecn ( Bedsted i Holbøl (-T- Hønsnap)\ s-i Hellevad! Rinkenæs i 83 b/ Egvad J Kværs Bjolderup \ 81 Kliplev Uge / M Dybbøl \ Nybøl I Saatrup Ullerup Broager Sønderborg Ulkebøl Kejnæs Hørup ) Tandslet / Sønderborg Amt. Lysabild Augustenborg \ Ketting I Asserballe \ Notmark / Egen Svenstrup Hagenbjærg Oxbøl Nordborg I Nordborg Landsogn /

17 Ved Betragtning af disse Tal falder det først i Øjnene, hvor smukt Haderslev Amt trods Tryk, Udvandring og Indvandring, trods Jernbaneanlæg og Opkøb af Ejendomme har holdt sin Danskhed. Hvor Tallene 1920 er lavere end i 1867, er der alle? vegne god Forklaring at give: Vojens i Jægerup Sogn og Hvidding er blevne til Grænsestationer med stort Personale af lærnbane? og Grænsebetjente; ogsaa Toftlund er bleven en Tjenestemandsby. I det øvrige Nordslesvig bliver Forholdet anderledes, men ogsaa her kunc'e der gives Forklaring for hver enkelt Distrikts Vedkommende. I de tidligere Enklaver, hvor endnu i 1867 Tje? nestemændene var danske, maatte der nødvendig opstaa nogen Tyskhed ved en ny Embedsstand, ved Jærnbaneanlæg og ved adskillig Overløben. I Tønder By er trods den stærke Tysk* hed det danske Forholdstal voxet, vel som Følge af Paavirk? ning og Indvandring fra det danske Opland, men i de fra gam? mel Tid tysk inficerede Dele af Tønder Nørreamt er næsten alle Sogne gaaet meget tilbage; Trykket fra de store Hjemme? tyskeres Side og stigende Haabløshed har gjort det meste; i Ting? lev tillige den store Jærnvejskrydsningsstation. De to nordligste Distrikter, omfattende Ravsted Sogn og Lygumkloster Landsogn N. Lygum, har som Følge af deres nordlige Beliggenhed staaet sig bedst, ja er gaaet ikke lidt frem. I Aabenraa Amt omtrent som i Tønder. De i Forvejen bedste Sogne har holdt sig bedst eller er endogsaa gaaet frem; hvor der derimod i Forvejen var mange Hjemmetyskere, er der Tilbagegang; langs Flensborg Fjord har Stillingen været vanskeligst at holde, og i Ris har Indvandring i og om Rødekro skabt Forværring. Paa Als?Sundeved er det som i Enklaverne; hvor der iforvejen var meget lidt lyskhed, maatte en saadan fremkomme, bl. a. ved Overløben. Salget af de store alsiske Herregaarde til Tyskere har svækket Stillingen i Ulkebøl, Augustenborg, Ketting, Asser? balle, Notmark. I Sønderborg skyldes den store Tilbagegang væsenlig Marinestationen; nu den er borte, vil alt snart rette sig.

18 - 8 - II. Zone. De officielle Tal ved Afstemningen 14. Marts 1920 er 12,800 for Danmark 51,724 for Tyskland; deraf i Flensborg hen;: holdsvis 8,944 og 27,081 og af disse igen 1350 danske og 7695 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Her skal ikke diskuteres, hvad der kan udledes af disse Tal. En Sammenligning med Valgtallene i 1867 har kun Interesse for de Egnes og Byers Veds kommende, hvor der overhovedet findes eller fandtes danske Mindretal af nogen Betydning. Nedenfor gives som ved I. Zone en Sammenstillen af Stem# metallene fra 1920 med Stemmetallene i For II. Zone ejer Valgkontoret i Aabenraa ikke de Oplysninger om de Tilrejsen# des Stemmegivning, det har for I. Zone; det vil dog gennem Bemærkninger paa den store Afstemningstabel ses, at man for en Del Kommuners Vedkommende ogsaa her med nogenlunde Sikkerhed kan fastslaa de Tilrejsendes Betydning. Aug Bov (ogsaa i 1. Zone). I 7Q Hønsnap (do.). Hanved (do.) Valsbøl Haksted (-f- Skovlund) 0 4 Aug Medelby(m. Skovlund) Ladelund S. Lygum Brarup Karlum Før St. Laurentii Amrum Flensborg Amt. Tønder Sønderamt. Aug Vi Oversø (1920-r-Tarp) Lyksborg Munk;Brarup Febr Læk 2 12 Klægsbøl Humtrup 0 22 Aventoft 7 16 Rødenæs 0 15 Før St. Johannis Før St. Nikolai 2 18

19 - 9 - I. Zone. Haderslev Østeramt. Sogn Kommune Areal j Folketal Stemmer 1920 ha 1910 Danske Tyske Haderslev Gml. Haderslev Fredsted Erlev Gml. Haderslev Hammelev Styding Gml. Ladegaard. Hammelev Vejbøl Ustrup Høgelund Arnitlund.. Skovby Abkær Over Jersdal Vedsted Hoptrup Djernæs Kestrup... Mastrup. Sønderballe Hoptrup N. Vilstrup S. Vilstrup Kelstrup... _ Vilstrup i ! Deraf paa Liste II (Tilrejsende) 1203 dansk, 961 tysk. Domænen Ejsbøl. Statsskove ; 30 tyske Stemmer i Hammelev Km. kom tra Tilrejsende. 8 Statsskov,Over [ersdal Station Domænen Pamhul i Mastrup; Statsskove. Adskillige Hjem= mety skere. Gammelt Hjemmetyskeri.

20 Sogn Kommune Areal ha Vandling 1161 Lunding 876 Starup Grarup Halk Hejsager Soed Halk Øsby Aarø Flovt Hajstrup Kvistrup. Øsby Folketal Stemmer 1920 Danske J Vonsbæk 1195 Ørby Vonsbæk Aastrup 1291 Ladegaard 690 Aastrup Moltrup.. Uramdrup Moltrup Bjerning 865 Errigsted Bjerning Fjelstrup. Sillerup. Knud Anslet... Fjelstrup Tyske Domæne i Kvistrup. Domænen Stendetgaardi Lades gaard; Statsskov. Statsskov. 23 Domæne i Sillerup

21 Aller Stubbum Skovhus Sogn Kommune Areal ha Folketal Stemmer j Danske Tyske Aller Christiansfeld Tyrstrup Favervraa Taarning Bøjskov Seggelund Hvinderup Tyrstrup Grænsebetjente ; 32 tyske Stem«mer i Aller Km. kom fra Tilrejsende. 50 tvske Stemmer kom fra Tilrejsende. Domænerne Taarninggaard og Seggelund. Grænsebetjente. 33 tyske Stemmer i Tyrstrup Km. kom fra Tilrejsende. Hjerndrup tc Domænerne Juhlsminde og Kierulfsminde. Magstrup Simmersted Magstrup Frørup To Domæner. Grænsebetjente Stepping Anderup Højrup Bjerndrup Stepping Sommersted Revsø Lert Kastvraa Sommersted Oxenvad Ørsted Oxenvad Jægerup Vojens Jægerup Domæne i Højrup. Grænse* betjente. Statsskov. Grænsestation. 42 tyske Stemmer i Sommer» sted Km. kom sydfra. To tyske Storgaarde. Statsskov, nogen Indvandring. Vojens store Jærnbane«ogTold* station. 112 tyske Stemmer i Vojens kom sydfra.

22 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Skrydstrup Domænen Hørløk. Nustrup Gabøl Bæk Skibelund Kolsnap Nusirup Haderslev Dam 264» I. Har stemt i Bjerning, Aa* Forstdistrikt I strup, Hammelev, Hoptrup og Vedsted Sogne II. Har stemt i Oxenvad og Sommersted Sogne. Fiskus (Statsejend.) Haderslev Vesteramt. Jels Grønnebæk Jels Skodborg Langetved Københoved To Domæner i Jels, to andre tyske Storgaarde; 55 tyske Stemmer i Jels Km. afgaves af Tilrejsende. To Domæner. Grænsebetjente. 66 tyske Stem. kom sydfra. Skrave Lintrup Dovre Mejlby Tornum Grænsebetjente, Rester af Ind» vandring fra 90'erne. Lintrup Hjerting Rødding Brændstrup Rødding Rødding Tjenestemandsby; 46 tyske Stemmer her kom sydfra ; Domæne i Rødding. Rester af Indvandring fra 90'erne.

23 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hygum af 45 tyske Stemmer kom Fæsted sydfra Hjortvad Hygum Fol Domæne. Gramby Gramgaard V. Lindet Tiset Kastrup Endrupskov Gram Lindet Domæne. Toftlund Toftlund Tjenestemandsby; 65 Allerup 1269 tyske Stemmer her kom syd« fra; i Stenderup Domæne. Stenderup Toftlund Tirslund Aabøl Gøtrup Tirslund Bevtoft Statsskov. Hjartbro Hyrup Strandelhjørn Bevtott Agerskov Gestrup Rangstrup Mellerup Bovlund Agerskov

24 Sogn Kommune Branderup Rurup Areal ha Folketal Stemm er 1920 Danske Tyske 30 Domæne. Branderup Arrild Rost I lønning Noget Hjemmetyskeri; Stats«skov. Arrild Hejrup Spandet I Arnum Jærnbaneknudepunkt, Statsskove; Hjemmetyskeri af ny Datum. Roager Domæne. Hvidding Rejsby Vodder Gaansager Alle tyske Stemmer skyldes Tjenestemænd eller sydfra Kommende. Vodder Brøns Astrup Havervad Brøns Skærbæk V. Gasse 0. Gasse Skærbæk Forstdistrikt III... IV ! 16 Noget Hjemmetyskeri i Gasse, men mest Resterne af de i sin Tid af Pastor Jacobsen indkaldte; 53 tyske Stem«mer i Skærbæk Km. kom sydfra. har stemt i Arrild og Højrup, har stemt i Højrup. Fiskus (Statsejend.)

25 Tønder Nørreamt. Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Tønder Juvre Kongsmark Kirkeby Rømø Ballum Deraf 165 danske, 850 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Paa Rømø fremkaldte det ty» ske Badeanlæg nogen Sløvs hed. 54 tyske Stemmer kom sydfra. Randrup Skast Hjerpsted Emmerlev Kærgaard N. Sejerslev S. Sejersiev Emmerlev Aaspe Abterp Borg Bredebro Brede Harris Vollum Brede Døstrup Lovrup Drengsted Overby Vinum Døstrup Mjolden Ottersbøl Mjolden Bredebro større Jernbanestas tion. 25 tyske Stemmer her kom sydfra.

26 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Visby I 48 Daler Østerby Gerup Daler Møgeltønder Sønderby Bønderby Gallehus Ved Aaen Stokkebro Møgeltønder j 113 Højer Rudbøl Rudbølkog Frederikskog Højer Landsogn Sæd U bjærg Ubjærg St. Emmerske L. Emmerske Tved T ønder Landsogn Abild Høgslund Sølsted Tyvsig Venemose Abild Lygumkloster Tilrejsende stemte dansk, 164 tysk. 23 tyske Stemmer i Rudbøl kom sydira. Altid tysk i Kirke og Skole; i Sæd har der dog stedse været dansksindede Folk. Gammelt Hjemmetyskeri. 110 Tilrejsende stemte dansk, 170 tysk.

27 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Eilum Draved Statsskov. Assit Draved Lygumkl. Lands N. Lygum Gammelt Hjemmetyskeri. Kløjing Løjtved V. Terp Lygumgaarde Landeby N. Lygum Alslev n. for Aaen Dette Sogn og alle de følgende ligger i Slogs Herred, hvor Alslev s. for Aaen der fra gammel Tid har V. Højst været mange Hjemmetyske«Maasbøl re, især blandt Gaardmæn* dene. I Maasbøl Domænen Bøgvad Højst Søvang Holm Højst Ravsted Sognet gav i Febr tysk Flertal: 58 pct. Ved fire Hynding Rigsdagsvalg ( ) Horns kom der ikke een dansk- Korup Stemme fra Sognet. Fogderup Havsted Ravsted Hostrup Rørkær J ej sing Solderup Hostrup

28 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske "j 1 Tyske Burkal Grøngaard Lyrsholm Nolde Stemmild Lund Bov Rens Jyndevad Stade afgaves kun 11 danske Stemmer i Sognet. 1 Bov Jærnbanestation. Burkal Tinglev Terkelsbøl Kravlund Egebæk Broderup Stoltelund Sofiedal Bommerlund Tinglev stor Krydsningsstati«on, hvor 62 tyske Stemmer tilmed kom sydfra. I Ting= lev Sogn afgaves 1884 kun 4 danske Stemmer. Tinglev Bylderup Saatrup Bredevad Lendemark Heds Hajstrup Hajstrupgaard Frestrup Duborg Bylderup Aabenraa Amt og Dele af Flensborg Amt. Aabenraa Bedsted Terp Maarbæk 728 : 'danske, 899 tyske Stem«mer fra Tilrejsende. Gammelt Hjemmetyskeri. To Domæner. Bedsted

29 Sogn Areal Folketal Stemm er 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hellevad Hjemmetyskeri. Hydevad Klovtoft Ørslev Hellevad Hønkys Horsbyg N. Hostrup Øbning Egvad I.vgum Andholm Genner Hovslund N. Hjarup Rugbjærg Lygum Kirkeby Barsmark Barsø Bodum Høgebjærg Skovbv Stollig Løjt Hjemmetyskeri i Statsskov. Hjemmetyskeri. Hovslund. Ris Brunde Lunderup Mjøls N. Ønlev Ris Hjarup Søst Paa Brunde og I.underup Grund ligger Rødekro Sta= tion med mange Tjeneste» mænd og stor Indvandring. Domæne og Statsskov, min yderligere noget Hjemme«tyskeri. Ris

30 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Hjortkær Alslev Aarslev Kasø Nybøl Søderup S. Ønlev Hjortkær Stemmer 1920 Danske j Bjolderup Bollerslev Gaaskær Hjolderup Mellerup Raved Smedager Todsbøl Vollerup Bjolderup Uge 1697 Lavtrup 1303 Uge 3000 Røllum 1034 S. Hostrup 1327 Stubbæk 1339 Ensted j Felsted Felstedskov Skovbølgaard Svejrup Tumbøl Traasbøl Grøngrøft Felsted Varnæs 1459 Bovrup 1188 Varnæs Tyske Vollerslev anselig Jærnbane» station. I Gaaskær og Volle» rup Hjemmetyskeri Hjemmetyskeri langt tilbage 50 i Tiden. 22 Statsskov. 32 I 89! Grøngrøft store Gods er efter Afstemningen solgt til dan» ske og Tyskernes lille Fler» tal her vil ikke blot for» svinde, men Kommunen vil blive ren dansk som det øvrige Sogn. 60 tyske Stem» mer er kommet fra Tilrej» sende.

31 Sogn Kommune Asbøl Graasteen Graasteen Gods.. Ladegaardsskov. Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Asbøl, Graasteen Rinkenæs 1534 Bækken Rinkenæs Kværs Ladegaard Tørsbøl Kværs Kliplev 1870 Bjerndrup 1598 Lundtoft 575 Perbøl 615 Søgaard Kliplev Holbøl Gejlaa Hokkerup Kelstrupskov 0. Gejl Vilsbæk Lyksborg Skovdistr. Hønsnap Holbøl Bov Vejbæk Kragelund N. Smedby Kollund Krusaa Bov Resultatet maa siges at være i høj Grad tilfredsstillende i Betragtning af Belingen» heden, af Tilstedeværelsen af et hertugeligt Hof og af to store hertugelige Herre«gaarde. 209 af de tyske Stemmer er Syd fra. Rinkenæs, Holbøl og Bov Sogne har haft en meget ud«sat Stilling som Følge af Nærheden af Flensborg og Angel. Buskmose Domæne. Tørsbøl Jærnbanekrydsnings«punkt. Den store Herre«gaard Ladegaard ejes lige«som to Storgaarde i Rinke«næs af en Institution i Tysk«land. Statsskov. Hjemmetyskeri, Statsskov; tyske Villaer og Badehotel«ler langs Fjorden. Bov Sogn hører til Flensborg Amt, og har fra gammel Tid været forurettet i Kirke og Skole. To Jærnbanestatio«ner. Tyske Villaer og Bade«hoteller ved Fjorden.

32 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Frøslev Jærnbanekrydsningspkt. Pad» borg m. Indvandr. Statsskov. Aabenraa Forstd Har stemt væsenlig i Aaben» raa og Ris. Sønderborg Amt. Sønderborg Ullerup Avnbøl Blans Bøjskov Ullerup : Saatrup Snogbæk Sandbjærg Saatrup 2094 : Nybøl Stenderup Nybøl Dybbøl Ragebøl Stovgaard Dybbøl Broager Dynt Egernsund Gammelgab lller Mølmark Skelle Smøl Skodsbøl i Broager Deraf 349 danske, 919 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Broager Sogns Stilling mere udsat end Sundeveds nord«lige Sogne. Indvandring, særlig af Teglværksarbej* dere i Egernsund, Skodsbøl og lller. 1 disse tre Kom» muner kom henholdsvis 90, 45 og 26 tyske Stemmer fra Tilrejsende, i Broager By 101.

33 Sogn Kommune Ulkebøl Kær Klinting Sundsmark Vollerup Sønderskov Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Ulkebøl Hørup Lambjærg Majbøl Mjang Mintebjærg Hørup Hjortholm Nygaard Sønderby Østerby Kejnæs Lysabild Mummark Sarup Skovby Viby Fjelby Lysabild Tandslet Ertebjærg Lebol Tandslet Augustenborg Ketting Bro Sebbelev Ketting Sundsmark tildels en Forstad til Sønderborg. I Kær den store Domæne Rønhave. Statsskov. Hørup har haft Torpedo«For= søgsstation ; Statsskov. 1 Skovby Hjemmrtyskeri, men 34af de tyske Stemmer kom dog fra Tilrejsende. En Herrcgaard ejes af en Insti tu» tion i Tyskland. Domæne, Seminarium. 36 Til* rejsende stemte dansk, 97 tysk. 47 Herregaardene Gammelgaard i Ketting og Gundestrup i Bro ejes af Tyskere. >3vr^ v ^ Ol* >- o. m:

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Min- ns de- løbeblad grupnr. Lokale pe- ind- Regi- f.eks. Musten num førs- ments- Batal- Komsketier, Ka- f.eks. regimentsnavn supplerende oplysninger r len nr jon pagni Andet nonier Efternavn navn(e) ssogn

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Møgeltønder Søndertoft,, mindestelisborg DBR P-129 001 T 7 Infanterie 9 Landsturmmann Abild Christopher 32 Stokkebro Møgeltønder 09-05-1883 Højer Højer Pristerwalde 08-07-1915 Falden 9 Møgeltønder Garde-Infanterie,

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 GUNNAR RYGE PETERSEN X AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG 1995 Gunnar Ryge Petersen,f 25. jan. 1914, der i efterkrigstiden

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036

Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde Kilde: http://dengang.dk/artikler/2036 September 13, 2009 Uwe Brodersen Københavnske skolebørn får at vide, at det dansk/tyske forhold havde det fint før og efter 1920.

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende

Læs mere