DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Afstemningen i Sønderjylland. (jfv

4 r., a- -U6 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

8 ^ * w'%i ß ; - ' js :

9 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

10

11 Forbemærkning til Kortet. Saa ypperlig kartografisk Fremstilling er til Oversigt, har den dog i dette Tilfælde den Mangel, at de forskellige Di«strikters vidt forskellige Folketæthed og det deraf afhængige ligefremme Stemmetal ikke kan vise sig. Byerne med deres tæt sammentrængte Befolkning betyder meget mere end Kortet kan oplyse om, omvendt falder næsten hele det kun lyst skraverede Omraade sammen med de tyndest befolkede Egne, hvad der i høj Grad svækker Indtrykket af Dansk» hedens Styrke. For at bøde noget herpaa er i Tabellerne Di«strikternes Areal tilføjet. I. Zone. Det officielle Resultat af Afstemningen 10. Febr blev 75,431 Stemmer for Danmark, 25,329 for Tyskland. Resultatet vilde være blevet en Del bedre for det første Land, hvis ikke den Bestemmelse havde gjort Skade, at Folk, der var fødte i de afstemmende Omraader før 1900, kunde afgive deres Stemmer, selv om de ikke var bosatte i dem, og denne Skade blev des større, jo længere mod Syd. Der kom forholdsvis langt flere Tiis rejsende fra Tyskland end fra Danmark, for en stor Del Børn af Tjenestemænd tildels uden ringeste Tilknytning til Landet. For Købstæder og Flækker kan Forholdet fuldt belyses, som nedenstaaende Oversigt viser; Tallene paa de Tilrejsende for Christiansfeld og Graasteen er ikke officielle, men dog meget paalidelige. Danske Tyske Af Tilrejsende stemte Stemmer. Stemmer. Dansk Tysk Haderslev Christiansfeld Tønder Højer Lygumkloster Aabenraa Graasteen Sønderborg Nordborg Augustenborg ,568 13,296 2,652 4,444 Drages Stemmerne afgivne af de Tilrejsende fra, vilde der have været 9,916 danske og 8,852 tyske. I Sønderborg vilde

12 - 2 - dansk og tysk have staaet aldeles lige, og i Aabenraa vilde det samme have været Tilfældet, hvis havde stemt dansk isteden for tysk. Inden ret længe vil Virkningerne af Ophæ? velsen af Alarinestationen i Sønderborg, Bortflytning af Ty? skere, især Tjenestemænd, og Tilflytning af en dansk Embeds? stand give ogsaa disse Byer et sikkert dansk Flertal. Disse Tal er næsten alle officielle, men gennem det danske \ algkontor i Aabenraa kan der ogsaa skaffes gennemgaaende meget paalidelige Oplysninger om, hvormange Tilrejsende der i de enkelte Kommuner i 1. Zone har stemt dansk eller tysk. Disse Oplysninger, givne, efter at de I ilrejsende er draget fra, ved det danske pcttal sognevis meddeles ligeledes her. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Haderslev Gml. Haderslev Hammelev Vedsted Hoptrup Vilstrup Starup Grarup Halk Øsby Vonsbæk Aastrup Moltrup Bjerning Jels Skodborg Skrave Lintrup Hjerting Rødding Hygum Fol Gram Lindet Toftlund Tirslund Haderslev Østeramt. Haderslev Vesteramt. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Fjelstrup Aller Christiansfeld Tyrstrup Hjerndrup Magstrup Frørup Stepping Sommersted Oxenvad lægerup Skrydstrup Nustrup Bevtoft Agerskov Branderup Arrild Højrup Spandet Roager Hvidding Rejsby Vodder Brøns Skærbæk 86 89

13 Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev Hjerpsted Skast Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Abild Tønder Tønder Nørreamt. Sogn m Tønder Landsogn. Højer Højer Landsogn. N. Lygum Lygumkl. Ldsgn. Lygumkloster Ubjerg Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Dansk pcttal Tilrejs. u. Tilrejs Egvad 0. Lygum Løjt Ris Hjortkær Bjolderup. Uge Aabenraa Amt Ensted Felsted Varnæs Asbøl, Graasteen Rinkenæs Kværs Kliplev Holbøl Bov Frøslev Sønderborg Amt. Sønderborg Augustenborg Ullerup Ketting 82 Saatrup Asserballe 95 Nybøl Notmark 95 Dybbøl Egen 95 Broager Svenstrup 95 Ulkebøl Hagenbjærg 87 Hørup Oxbøl 85 Kejnæs Nordborg 61 Lysabild Nordborg Ldsgn.. 90 f andslet Det vil ses, at Forskellen kan være indtil 10 pct. Aarsa* gerne til de større Afvigelser kan med temmelig Lethed gives. Det for Danskheden mest ugunstige Resultat, naar de Tilrejs

14 - 4 - sende medregnes, fremkommer for det første i næsten alle Byer og Flækker som Følge af Tjenestemændenes stadige Skiften, der har ført til, at de i den unge Alder, da de var bosatte her? oppe i Nordslesvig, har faaet de Børn, der nu sidst kom fra Tyskland for at stemme; kun Haderslev gør en Undtagelse. Denne nærmest Grænsen liggende By har sendt sin største Udvandring til Danmark, som nu i Februar ogsaa er mødt frem. Til samme Kategori som Byer og Flækker hører en Tje* stemandsby som Toftlund, enjærnbaneby som Brede; Jægerup (\ojens) og Hvidding, der har overmaade mange baadejærn? banemænd og Toldere, Sognene Aller, Frørup og Skodborg med Grænsebetjente. Anderledes forholder det sig med Sognene i Slogs Herred og langs med Flensborg Fjord. Der finder vi i mindre Grad den Kendsgerning, som er saa absolut overvæl? dende i Zone II. Udvandringen af Landets egne Børn har i disse sydlige Egne mest vendt sig mod Syd, og det er dem, der nar været nordpaa sidste 10. Februar. I enkelte Sogne kom? mer saa særlige Aarsager til: I Ensted ringe Kald har Præsterne skiftet med faa Aars Mellemrum; de var unge medens de havde dette Kald og har i Ensted Præstegaard sat det ene Barn i Ver? den efter det andet, som tidlig er kommet herfra, men nu har mindedes, at dets Fødested var heroppe; i Hammelev var der tidligere Papirfabriken Christiansdal, hvis tyske Arbejderes Børn nu ligeledes har lydt Parolen, hvor de saa var i Tyskland, osv. Det er fra tysk Side bleven stærkt fremhævet, at der i den sydlige Del af første Zone findes en Række enkelte Kommu? ner med tysk Flertal, som burde foranledige den kommende Grænse flyttet nordfor dem. Adskillige Steder bortfalder imid? lertid dette Flertal, naar de Tilrejsende syd? og nordfra fradra? ges. Det gælder Stollig nord for Aabenraa; det gælder Gods? erne Graasteen og Grøngrøft; det gælder Rudbøl i Højer Sogn; det gælder selve den store Kommune Ravsted, der siden Af? stemningen 186/ for Tyskerne havde staaet som deres fasteste Borg. lilbage bliver i Aabenraa Amt alene Gaaskær med et tysk Flertal paa 7, Vollerup paa 17, Brunde (Rødekro store Stationsby) paa 3 og Lavtrup paa 5. I flere Kommuner i Tønder

15 - 5 - Nørreamt nær Zone I.s Sydgrænse forringes Tyskernes Flertal ogsaa meget. I Jejsing bliver Forskellen mellem danske og tyske Stemmer 3, i Solderup 5, i Nolde 2, i Jyndevad 2 og i Sofie* dal 3. I Løbet af meget kort Tid vil under dansk Herredømme i disse Kommuner dette Flertal blive til et Mindretal. Det ligger ogsaa nær at sammenligne Stemmegivningen 10. Febr med tidligere nationale Valg, særlig med de første Valg til den (nord=)tyske Rigsdag Ved disse brugtes imidlertid en anden Inddeling i Afstemningsdistrikter, og man maa derfor ved Jævnførelsen samle Oversigten i større Om* raader. Angivelserne er ogsaa her pct. dansk. Aug Haderslev Christiansfeld Gml. Haderslev j Moltrup Bjerning J Hjerndrup j Frørup i Stepping j Aller j Tyrstrup Skovrup, 1867 i Taps) Aastrup ] Vonsbæk Fjelstrup I Øsby \ og qi Halk f Haderslev Østeramt. Aug Starup i Grarup Vilstrup Hoptrup Nørresogn ) Hoptrup Søndersogn. \ OA on Vedsted / Bevtoft Skrydstrup > Nustrup ) Oxenvad Jels i Jægerup J Magstrup ) Hammelev > Sommersted J Rødding ) Hygum (-f-hjortvad) j Lindet j Hjortvad 1867 i Kalsld j Hjerting > Lintrup j Skodborg \ q9 Skrave / Haderslev Vesteramt. Agerskov. Branderup Arrild... Rejsby.... Hvidding. Roager... Vodder. Spandet

16 Aug Gram Fol Toftlund j Tislund } Højrup J Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev J Hjerpsted ; Skast J Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Skærbæk Brøns... Tønder Nørreamt. Abild \ Tønder Landsogn. ) Tønder Højer Højer Lands.(Febr.1867) N. Lygum 1 Lygumkloster Lands../ Lygumkloster U bjærg. Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Aug \ Aabenraa Amt. Aabenraa Ensted \ Løjt Felsted / 0. Lygum Varnæs Ris 74 Asbøl \ na s*-) Hjortkær Graastecn ( Bedsted i Holbøl (-T- Hønsnap)\ s-i Hellevad! Rinkenæs i 83 b/ Egvad J Kværs Bjolderup \ 81 Kliplev Uge / M Dybbøl \ Nybøl I Saatrup Ullerup Broager Sønderborg Ulkebøl Kejnæs Hørup ) Tandslet / Sønderborg Amt. Lysabild Augustenborg \ Ketting I Asserballe \ Notmark / Egen Svenstrup Hagenbjærg Oxbøl Nordborg I Nordborg Landsogn /

17 Ved Betragtning af disse Tal falder det først i Øjnene, hvor smukt Haderslev Amt trods Tryk, Udvandring og Indvandring, trods Jernbaneanlæg og Opkøb af Ejendomme har holdt sin Danskhed. Hvor Tallene 1920 er lavere end i 1867, er der alle? vegne god Forklaring at give: Vojens i Jægerup Sogn og Hvidding er blevne til Grænsestationer med stort Personale af lærnbane? og Grænsebetjente; ogsaa Toftlund er bleven en Tjenestemandsby. I det øvrige Nordslesvig bliver Forholdet anderledes, men ogsaa her kunc'e der gives Forklaring for hver enkelt Distrikts Vedkommende. I de tidligere Enklaver, hvor endnu i 1867 Tje? nestemændene var danske, maatte der nødvendig opstaa nogen Tyskhed ved en ny Embedsstand, ved Jærnbaneanlæg og ved adskillig Overløben. I Tønder By er trods den stærke Tysk* hed det danske Forholdstal voxet, vel som Følge af Paavirk? ning og Indvandring fra det danske Opland, men i de fra gam? mel Tid tysk inficerede Dele af Tønder Nørreamt er næsten alle Sogne gaaet meget tilbage; Trykket fra de store Hjemme? tyskeres Side og stigende Haabløshed har gjort det meste; i Ting? lev tillige den store Jærnvejskrydsningsstation. De to nordligste Distrikter, omfattende Ravsted Sogn og Lygumkloster Landsogn N. Lygum, har som Følge af deres nordlige Beliggenhed staaet sig bedst, ja er gaaet ikke lidt frem. I Aabenraa Amt omtrent som i Tønder. De i Forvejen bedste Sogne har holdt sig bedst eller er endogsaa gaaet frem; hvor der derimod i Forvejen var mange Hjemmetyskere, er der Tilbagegang; langs Flensborg Fjord har Stillingen været vanskeligst at holde, og i Ris har Indvandring i og om Rødekro skabt Forværring. Paa Als?Sundeved er det som i Enklaverne; hvor der iforvejen var meget lidt lyskhed, maatte en saadan fremkomme, bl. a. ved Overløben. Salget af de store alsiske Herregaarde til Tyskere har svækket Stillingen i Ulkebøl, Augustenborg, Ketting, Asser? balle, Notmark. I Sønderborg skyldes den store Tilbagegang væsenlig Marinestationen; nu den er borte, vil alt snart rette sig.

18 - 8 - II. Zone. De officielle Tal ved Afstemningen 14. Marts 1920 er 12,800 for Danmark 51,724 for Tyskland; deraf i Flensborg hen;: holdsvis 8,944 og 27,081 og af disse igen 1350 danske og 7695 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Her skal ikke diskuteres, hvad der kan udledes af disse Tal. En Sammenligning med Valgtallene i 1867 har kun Interesse for de Egnes og Byers Veds kommende, hvor der overhovedet findes eller fandtes danske Mindretal af nogen Betydning. Nedenfor gives som ved I. Zone en Sammenstillen af Stem# metallene fra 1920 med Stemmetallene i For II. Zone ejer Valgkontoret i Aabenraa ikke de Oplysninger om de Tilrejsen# des Stemmegivning, det har for I. Zone; det vil dog gennem Bemærkninger paa den store Afstemningstabel ses, at man for en Del Kommuners Vedkommende ogsaa her med nogenlunde Sikkerhed kan fastslaa de Tilrejsendes Betydning. Aug Bov (ogsaa i 1. Zone). I 7Q Hønsnap (do.). Hanved (do.) Valsbøl Haksted (-f- Skovlund) 0 4 Aug Medelby(m. Skovlund) Ladelund S. Lygum Brarup Karlum Før St. Laurentii Amrum Flensborg Amt. Tønder Sønderamt. Aug Vi Oversø (1920-r-Tarp) Lyksborg Munk;Brarup Febr Læk 2 12 Klægsbøl Humtrup 0 22 Aventoft 7 16 Rødenæs 0 15 Før St. Johannis Før St. Nikolai 2 18

19 - 9 - I. Zone. Haderslev Østeramt. Sogn Kommune Areal j Folketal Stemmer 1920 ha 1910 Danske Tyske Haderslev Gml. Haderslev Fredsted Erlev Gml. Haderslev Hammelev Styding Gml. Ladegaard. Hammelev Vejbøl Ustrup Høgelund Arnitlund.. Skovby Abkær Over Jersdal Vedsted Hoptrup Djernæs Kestrup... Mastrup. Sønderballe Hoptrup N. Vilstrup S. Vilstrup Kelstrup... _ Vilstrup i ! Deraf paa Liste II (Tilrejsende) 1203 dansk, 961 tysk. Domænen Ejsbøl. Statsskove ; 30 tyske Stemmer i Hammelev Km. kom tra Tilrejsende. 8 Statsskov,Over [ersdal Station Domænen Pamhul i Mastrup; Statsskove. Adskillige Hjem= mety skere. Gammelt Hjemmetyskeri.

20 Sogn Kommune Areal ha Vandling 1161 Lunding 876 Starup Grarup Halk Hejsager Soed Halk Øsby Aarø Flovt Hajstrup Kvistrup. Øsby Folketal Stemmer 1920 Danske J Vonsbæk 1195 Ørby Vonsbæk Aastrup 1291 Ladegaard 690 Aastrup Moltrup.. Uramdrup Moltrup Bjerning 865 Errigsted Bjerning Fjelstrup. Sillerup. Knud Anslet... Fjelstrup Tyske Domæne i Kvistrup. Domænen Stendetgaardi Lades gaard; Statsskov. Statsskov. 23 Domæne i Sillerup

21 Aller Stubbum Skovhus Sogn Kommune Areal ha Folketal Stemmer j Danske Tyske Aller Christiansfeld Tyrstrup Favervraa Taarning Bøjskov Seggelund Hvinderup Tyrstrup Grænsebetjente ; 32 tyske Stem«mer i Aller Km. kom fra Tilrejsende. 50 tvske Stemmer kom fra Tilrejsende. Domænerne Taarninggaard og Seggelund. Grænsebetjente. 33 tyske Stemmer i Tyrstrup Km. kom fra Tilrejsende. Hjerndrup tc Domænerne Juhlsminde og Kierulfsminde. Magstrup Simmersted Magstrup Frørup To Domæner. Grænsebetjente Stepping Anderup Højrup Bjerndrup Stepping Sommersted Revsø Lert Kastvraa Sommersted Oxenvad Ørsted Oxenvad Jægerup Vojens Jægerup Domæne i Højrup. Grænse* betjente. Statsskov. Grænsestation. 42 tyske Stemmer i Sommer» sted Km. kom sydfra. To tyske Storgaarde. Statsskov, nogen Indvandring. Vojens store Jærnbane«ogTold* station. 112 tyske Stemmer i Vojens kom sydfra.

22 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Skrydstrup Domænen Hørløk. Nustrup Gabøl Bæk Skibelund Kolsnap Nusirup Haderslev Dam 264» I. Har stemt i Bjerning, Aa* Forstdistrikt I strup, Hammelev, Hoptrup og Vedsted Sogne II. Har stemt i Oxenvad og Sommersted Sogne. Fiskus (Statsejend.) Haderslev Vesteramt. Jels Grønnebæk Jels Skodborg Langetved Københoved To Domæner i Jels, to andre tyske Storgaarde; 55 tyske Stemmer i Jels Km. afgaves af Tilrejsende. To Domæner. Grænsebetjente. 66 tyske Stem. kom sydfra. Skrave Lintrup Dovre Mejlby Tornum Grænsebetjente, Rester af Ind» vandring fra 90'erne. Lintrup Hjerting Rødding Brændstrup Rødding Rødding Tjenestemandsby; 46 tyske Stemmer her kom sydfra ; Domæne i Rødding. Rester af Indvandring fra 90'erne.

23 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hygum af 45 tyske Stemmer kom Fæsted sydfra Hjortvad Hygum Fol Domæne. Gramby Gramgaard V. Lindet Tiset Kastrup Endrupskov Gram Lindet Domæne. Toftlund Toftlund Tjenestemandsby; 65 Allerup 1269 tyske Stemmer her kom syd« fra; i Stenderup Domæne. Stenderup Toftlund Tirslund Aabøl Gøtrup Tirslund Bevtoft Statsskov. Hjartbro Hyrup Strandelhjørn Bevtott Agerskov Gestrup Rangstrup Mellerup Bovlund Agerskov

24 Sogn Kommune Branderup Rurup Areal ha Folketal Stemm er 1920 Danske Tyske 30 Domæne. Branderup Arrild Rost I lønning Noget Hjemmetyskeri; Stats«skov. Arrild Hejrup Spandet I Arnum Jærnbaneknudepunkt, Statsskove; Hjemmetyskeri af ny Datum. Roager Domæne. Hvidding Rejsby Vodder Gaansager Alle tyske Stemmer skyldes Tjenestemænd eller sydfra Kommende. Vodder Brøns Astrup Havervad Brøns Skærbæk V. Gasse 0. Gasse Skærbæk Forstdistrikt III... IV ! 16 Noget Hjemmetyskeri i Gasse, men mest Resterne af de i sin Tid af Pastor Jacobsen indkaldte; 53 tyske Stem«mer i Skærbæk Km. kom sydfra. har stemt i Arrild og Højrup, har stemt i Højrup. Fiskus (Statsejend.)

25 Tønder Nørreamt. Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Tønder Juvre Kongsmark Kirkeby Rømø Ballum Deraf 165 danske, 850 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Paa Rømø fremkaldte det ty» ske Badeanlæg nogen Sløvs hed. 54 tyske Stemmer kom sydfra. Randrup Skast Hjerpsted Emmerlev Kærgaard N. Sejerslev S. Sejersiev Emmerlev Aaspe Abterp Borg Bredebro Brede Harris Vollum Brede Døstrup Lovrup Drengsted Overby Vinum Døstrup Mjolden Ottersbøl Mjolden Bredebro større Jernbanestas tion. 25 tyske Stemmer her kom sydfra.

26 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Visby I 48 Daler Østerby Gerup Daler Møgeltønder Sønderby Bønderby Gallehus Ved Aaen Stokkebro Møgeltønder j 113 Højer Rudbøl Rudbølkog Frederikskog Højer Landsogn Sæd U bjærg Ubjærg St. Emmerske L. Emmerske Tved T ønder Landsogn Abild Høgslund Sølsted Tyvsig Venemose Abild Lygumkloster Tilrejsende stemte dansk, 164 tysk. 23 tyske Stemmer i Rudbøl kom sydira. Altid tysk i Kirke og Skole; i Sæd har der dog stedse været dansksindede Folk. Gammelt Hjemmetyskeri. 110 Tilrejsende stemte dansk, 170 tysk.

27 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Eilum Draved Statsskov. Assit Draved Lygumkl. Lands N. Lygum Gammelt Hjemmetyskeri. Kløjing Løjtved V. Terp Lygumgaarde Landeby N. Lygum Alslev n. for Aaen Dette Sogn og alle de følgende ligger i Slogs Herred, hvor Alslev s. for Aaen der fra gammel Tid har V. Højst været mange Hjemmetyske«Maasbøl re, især blandt Gaardmæn* dene. I Maasbøl Domænen Bøgvad Højst Søvang Holm Højst Ravsted Sognet gav i Febr tysk Flertal: 58 pct. Ved fire Hynding Rigsdagsvalg ( ) Horns kom der ikke een dansk- Korup Stemme fra Sognet. Fogderup Havsted Ravsted Hostrup Rørkær J ej sing Solderup Hostrup

28 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske "j 1 Tyske Burkal Grøngaard Lyrsholm Nolde Stemmild Lund Bov Rens Jyndevad Stade afgaves kun 11 danske Stemmer i Sognet. 1 Bov Jærnbanestation. Burkal Tinglev Terkelsbøl Kravlund Egebæk Broderup Stoltelund Sofiedal Bommerlund Tinglev stor Krydsningsstati«on, hvor 62 tyske Stemmer tilmed kom sydfra. I Ting= lev Sogn afgaves 1884 kun 4 danske Stemmer. Tinglev Bylderup Saatrup Bredevad Lendemark Heds Hajstrup Hajstrupgaard Frestrup Duborg Bylderup Aabenraa Amt og Dele af Flensborg Amt. Aabenraa Bedsted Terp Maarbæk 728 : 'danske, 899 tyske Stem«mer fra Tilrejsende. Gammelt Hjemmetyskeri. To Domæner. Bedsted

29 Sogn Areal Folketal Stemm er 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hellevad Hjemmetyskeri. Hydevad Klovtoft Ørslev Hellevad Hønkys Horsbyg N. Hostrup Øbning Egvad I.vgum Andholm Genner Hovslund N. Hjarup Rugbjærg Lygum Kirkeby Barsmark Barsø Bodum Høgebjærg Skovbv Stollig Løjt Hjemmetyskeri i Statsskov. Hjemmetyskeri. Hovslund. Ris Brunde Lunderup Mjøls N. Ønlev Ris Hjarup Søst Paa Brunde og I.underup Grund ligger Rødekro Sta= tion med mange Tjeneste» mænd og stor Indvandring. Domæne og Statsskov, min yderligere noget Hjemme«tyskeri. Ris

30 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Hjortkær Alslev Aarslev Kasø Nybøl Søderup S. Ønlev Hjortkær Stemmer 1920 Danske j Bjolderup Bollerslev Gaaskær Hjolderup Mellerup Raved Smedager Todsbøl Vollerup Bjolderup Uge 1697 Lavtrup 1303 Uge 3000 Røllum 1034 S. Hostrup 1327 Stubbæk 1339 Ensted j Felsted Felstedskov Skovbølgaard Svejrup Tumbøl Traasbøl Grøngrøft Felsted Varnæs 1459 Bovrup 1188 Varnæs Tyske Vollerslev anselig Jærnbane» station. I Gaaskær og Volle» rup Hjemmetyskeri Hjemmetyskeri langt tilbage 50 i Tiden. 22 Statsskov. 32 I 89! Grøngrøft store Gods er efter Afstemningen solgt til dan» ske og Tyskernes lille Fler» tal her vil ikke blot for» svinde, men Kommunen vil blive ren dansk som det øvrige Sogn. 60 tyske Stem» mer er kommet fra Tilrej» sende.

31 Sogn Kommune Asbøl Graasteen Graasteen Gods.. Ladegaardsskov. Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Asbøl, Graasteen Rinkenæs 1534 Bækken Rinkenæs Kværs Ladegaard Tørsbøl Kværs Kliplev 1870 Bjerndrup 1598 Lundtoft 575 Perbøl 615 Søgaard Kliplev Holbøl Gejlaa Hokkerup Kelstrupskov 0. Gejl Vilsbæk Lyksborg Skovdistr. Hønsnap Holbøl Bov Vejbæk Kragelund N. Smedby Kollund Krusaa Bov Resultatet maa siges at være i høj Grad tilfredsstillende i Betragtning af Belingen» heden, af Tilstedeværelsen af et hertugeligt Hof og af to store hertugelige Herre«gaarde. 209 af de tyske Stemmer er Syd fra. Rinkenæs, Holbøl og Bov Sogne har haft en meget ud«sat Stilling som Følge af Nærheden af Flensborg og Angel. Buskmose Domæne. Tørsbøl Jærnbanekrydsnings«punkt. Den store Herre«gaard Ladegaard ejes lige«som to Storgaarde i Rinke«næs af en Institution i Tysk«land. Statsskov. Hjemmetyskeri, Statsskov; tyske Villaer og Badehotel«ler langs Fjorden. Bov Sogn hører til Flensborg Amt, og har fra gammel Tid været forurettet i Kirke og Skole. To Jærnbanestatio«ner. Tyske Villaer og Bade«hoteller ved Fjorden.

32 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Frøslev Jærnbanekrydsningspkt. Pad» borg m. Indvandr. Statsskov. Aabenraa Forstd Har stemt væsenlig i Aaben» raa og Ris. Sønderborg Amt. Sønderborg Ullerup Avnbøl Blans Bøjskov Ullerup : Saatrup Snogbæk Sandbjærg Saatrup 2094 : Nybøl Stenderup Nybøl Dybbøl Ragebøl Stovgaard Dybbøl Broager Dynt Egernsund Gammelgab lller Mølmark Skelle Smøl Skodsbøl i Broager Deraf 349 danske, 919 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Broager Sogns Stilling mere udsat end Sundeveds nord«lige Sogne. Indvandring, særlig af Teglværksarbej* dere i Egernsund, Skodsbøl og lller. 1 disse tre Kom» muner kom henholdsvis 90, 45 og 26 tyske Stemmer fra Tilrejsende, i Broager By 101.

33 Sogn Kommune Ulkebøl Kær Klinting Sundsmark Vollerup Sønderskov Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Ulkebøl Hørup Lambjærg Majbøl Mjang Mintebjærg Hørup Hjortholm Nygaard Sønderby Østerby Kejnæs Lysabild Mummark Sarup Skovby Viby Fjelby Lysabild Tandslet Ertebjærg Lebol Tandslet Augustenborg Ketting Bro Sebbelev Ketting Sundsmark tildels en Forstad til Sønderborg. I Kær den store Domæne Rønhave. Statsskov. Hørup har haft Torpedo«For= søgsstation ; Statsskov. 1 Skovby Hjemmrtyskeri, men 34af de tyske Stemmer kom dog fra Tilrejsende. En Herrcgaard ejes af en Insti tu» tion i Tyskland. Domæne, Seminarium. 36 Til* rejsende stemte dansk, 97 tysk. 47 Herregaardene Gammelgaard i Ketting og Gundestrup i Bro ejes af Tyskere. >3vr^ v ^ Ol* >- o. m:

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

DSK s afdøde medlemmer

DSK s afdøde medlemmer DSK s afdøde medlemmer Årgang 1943 dødsdato Haderslev Amt Agerskov afdeling: Jens Jessen, Agerskov... 2. 7. 42 Jørgen Nielsen, Agerskov... 8. 11. 42 Martin Henningsen, Gestrup... 16. 1. 43 Aller afdeling:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kloakoplande Status. Tønder Teknisk forvaltning Kongevej 57 6270 Tønder. Agerskov by

Kloakoplande Status. Tønder Teknisk forvaltning Kongevej 57 6270 Tønder. Agerskov by Kloakerede områder til renseanlæg : Agerskov Agerskov by 525_B1 Agerskov by 10,0 0,26 Fælles 32 1.970 0 11 50 991 32 2.972 525_BU13 525_B10.1 Agerskov by 6,1 0,27 Separat 0 0 6 360 35 126 6 486 525_BU14

Læs mere

Arealudvidelser og perspektivarealer

Arealudvidelser og perspektivarealer Sjølund Mejlby Langetved Jels Troldkær Hjerting Tornum Overby Taps Ødis-Bramdrup Vejstruprød Tapsøre Farris Hejls Skovrup Over Lerte Højrup Frørup Torning Jels Rødding Fæsted Stepping Anslet Strand Aller

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan 6270 Agerskov Udløb Recipient 525_UA03 Smedebæk Hovedoplande Agerskov Galsted, Rangstrup, Agerskov, Branderup Agerskov by Galsted by, Rangstrup by, Geestruplund, Agerskov by, Branderup Øst, Branderup

Læs mere

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev Vesterbjerggård Børnehave Lønnevej 5 A 4460 Snertinge Regnbuen Borgmestervej 3 6070 Christiansfeld Warteschule Børnehave Rabensvej 2 12604 14187 10210 Cathrine Asylets Folkebørnehave Allégade 6 Marie Nielsens

Læs mere

Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948

Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948 Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948 Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 108 Aabenraa 2013 Indholdsfortegnelse Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til elever på Ungeuniverserne om bustransport til og fra skole. Lagoniskolen. Sommersted skoles område. Ark2. Side 1

Vejledning til elever på Ungeuniverserne om bustransport til og fra skole. Lagoniskolen. Sommersted skoles område. Ark2. Side 1 Lagoniskolen Sommersted skoles område Sommersted, Simmersted, Maugstrup Ind 632 7.45 (Som.sted) Direkte Hjem 5. lekt. 632 13.12 Direkte 6. lekt 632 14.05 Direkte 7. lekt. 632 14.59 Direkte I Sommersted

Læs mere

Vejledning til elever på Ungeuniverserne om bustransport til og fra skole

Vejledning til elever på Ungeuniverserne om bustransport til og fra skole Lagoniskolen Sommersted skoles område Sommersted, Simmersted, Maugstrup Ind 632 7.45 (Som.sted) Direkte Hjem 5. lekt. 632 13.12 Direkte 6. lekt 632 14.05 Direkte 7. lekt. 632 14.59 Direkte I Sommersted

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bilag 1. Fra Besparelser fra knude i til knude j. Besparelser. Til

Bilag 1. Fra Besparelser fra knude i til knude j. Besparelser. Til Bilag 1 Besparelser Til Fra 1 2 3 4 5 1-2 38-3 19 13-4 27 36 15-5 42 33 27 34 - Besparelser fra knude i til knude j Bilag 2 Bilag 3 Oversigt over kædeaftaler Bilag 4 Efterspørgsel K NR KUNDE NAVN ADRESSE

Læs mere

Pakke 231, Sønderborg regional

Pakke 231, Sønderborg regional Pakke 231, Sønderborg regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 4 Primær rute: 30, 31 Antal køreplantimer/år: 14.196 Pakkecentrum:

Læs mere

Bernadette Preben-Hansen og Arne May

Bernadette Preben-Hansen og Arne May #19-5-2017: c. 470 mand Adam, Friedrich. Friedrich Adam. Han boede i Sørup ved Flensborg. Ambsdorf, Johannes. Johannes Friederich Jacob Ambsdorf (f. 1894), f. Løgumkloster, Løgumkloster sogn. Han boede

Læs mere

Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi Strategi for Lokal Agenda 21

Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi Strategi for Lokal Agenda 21 Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi Strategi for Lokal Agenda 21 Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi Strategi for Lokal Agenda 21 Udgivet af Haderslev Kommune August 2007. Udarbejdet i foråret

Læs mere

Nedenstående matrikler og ejendomme kan blive berørte af de beskrevne projekter i Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

Nedenstående matrikler og ejendomme kan blive berørte af de beskrevne projekter i Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune. H:\Kommuner\Aabenraa\1112983_Spildevandsplan2012-2016\1-Bygherremappe\09- Dokumentation\09a-Rapporter, notater mv\bilag5_19032014.docx BILAG 5 Dato: 19. marts 2014 Projektnavn: Spildevandsplan 2014-2017

Læs mere

Oprensning af Kærgård Plantage - Region Syddanmark og Miljøstyrelsen tager hånd om forureningen. regionsyddanmark.dk

Oprensning af Kærgård Plantage - Region Syddanmark og Miljøstyrelsen tager hånd om forureningen. regionsyddanmark.dk Oprensning af Kærgård Plantage - Region Syddanmark og Miljøstyrelsen tager hånd om forureningen regionsyddanmark.dk kærgaard.indd 1 22/02/08 11:51:57 Oprensning af Kærgård Plantage En af Danmarks største

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger Kildens gruppenum Kilde mer År og nr (3 cifre) for indførslen A mt Regi- men tsnum mer Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Landsarkivet for Sønderjylland. Januar. Fødselsdato Dødsår Militært tilhørsforhold

Læs mere

Ad 1: Afgrænsning af landsbyer, der ikke tidligere har været inddraget i kommuneplanlægningen

Ad 1: Afgrænsning af landsbyer, der ikke tidligere har været inddraget i kommuneplanlægningen Notat Haderslev Kommune Erhverv og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 16. december 2008 Sagsident: 08/704 Sagsbehandler: Kai Wisnewski

Læs mere

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger Kildens gruppenum Kilde mer År og nr (3 cifre) for indførslen A mt Regi- men tsnum mer Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Landsarkivet for Sønderjylland. Januar. Fødselsdato Dødsår Militært tilhørsforhold

Læs mere

BENNEDSEN - Anetavle.

BENNEDSEN - Anetavle. BENNEDSEN - Anetavle. Udskrevet af : Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro/ Søren H Schmidt august 2011. ------------------------------------------------------------------- 1. Anders Thomsen Bennedsen, * 14

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012. f.eks. Musketierder Al- Kom pagni Kannonier ved Bataljon Andet mm. Efternavn Fornavn(e) død Bopæl Bopælssogn Fødested Fødesogn Dødssted Dødsland Militær Fødselsdato Kilde Amt Militært tilhørsforhold ved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Min- ns de- løbeblad grupnr. Lokale pe- ind- Regi- f.eks. Musten num førs- ments- Batal- Komsketier, Ka- f.eks. regimentsnavn supplerende oplysninger r len nr jon pagni Andet nonier Efternavn navn(e) ssogn

Læs mere

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha FT 1921 01.10.1918 Gammel- 1 Hynding, Boy Jørgensen G 12.04 1873 48 Bovlund/Agerskov husfader Ketting forpagter gift 06.05 gaard 2 Jacobsen, Anna G 16.07 1877 44 Gammelgaard husmoder Ketting hans kone

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg.

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg. Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraa Vej 22 Tlf.

Læs mere

BEVTOFT RENSEANLÆG. Reg. nr: Anlægsår: 1971 Eventuelt renoveringsår: Målopfyldelse:

BEVTOFT RENSEANLÆG. Reg. nr: Anlægsår: 1971 Eventuelt renoveringsår: Målopfyldelse: BEVTOFT RENSEANLÆG Bevtoft Renseanlæg er et biologisk anlæg med nitrifikation. Slambehandlingen sker i Vojens. Slammet bliver kørt til vha. slamsuger. Anlægget er dimensioneret til 1.000 pe MBN Reg. nr:

Læs mere

Rettelser og spørgsmål sendes til Hanne2@museum-sonderjylland.dk Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn.

Rettelser og spørgsmål sendes til Hanne2@museum-sonderjylland.dk Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn. Listen indeholder 6032 personer. artille- Lokale r ri, f.eks. Musketisten, ns stednavn mm. Regi- Batal- Komer, Fødsels- f.eks. læseproblemer, regimentsnavn supplerende op- r ment jon pagni Andet mm. Efternavn

Læs mere

IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy. Henrik Madsen

IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy. Henrik Madsen IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy Henrik Madsen First 8 weeks of 2007 Consequence of +3000 MW wind power ~50 pct. of power load Impossible with existing system

Læs mere

Marselisborg Monumentet: Faldne Danske i Den Store Krig 1914-18

Marselisborg Monumentet: Faldne Danske i Den Store Krig 1914-18 1 - Fedder M Aabeling 22-10-1887 25-04-1917 Døstrup Arras 4 - Laurids S Aagaard 07-07-1873 02-08-1916 Ottersbøl Dünaburg 7 - Nis Aarøe 02-10-1898 20-08-1918 Stubbæk Doulieu 10 - Hans J Abild 05-09-1887

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Udviklingsplaner & Masterplaner

Udviklingsplaner & Masterplaner Udviklingsplaner & Masterplaner Agenda 1) Hvorfor udviklingsplaner? - Baggrund og formål 2) Analyse af idrætsfaciliteter 3) Resultat af analyse og proces 4) NY Udviklingsplan Hvorfor? 1. Baggrund og formål

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg

Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg Bestyrelsesarbejde og strategiske udfordringer på frem7dens idrætsanlæg Udviklingsproces for frem7dens idrætshaller i Aabenraa Kommune 1. Oktober 2015 Kliplev Hallen Dagsorden 1. Nye konkurrencevilkår

Læs mere

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. Navn Den Tyske Efterskole Tinglev Løjt Kirkeby Skole Markusskolen Øse Efterskole Ansager Skole Broager Skole Egtved Skole Ødsted Skole Ågård Efterskole Juelsminde Skole Friskolen - Østerlund Kostskolen

Læs mere

Deltagerliste Højskoledage 21.09-25.09.2015

Deltagerliste Højskoledage 21.09-25.09.2015 Deltagerliste Højskoledage 21.09-25.09.2015 5 1 Asta Anholm Olesen Padborg 8 2 Ingrid Kristensen Krusaa 9 3 Else Andresen B. Bov 10 4 Else Marie Jakobsen Skast 11 5 Elise Christensen Tinglev 12 6 Sigrid

Læs mere

Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010

Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010 Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010 1. Indledning...3 2. Kørselsaftaler...5 3. X-busser...6 Rute 900X...7 Rute 907X...10 Rute 908X...13 Rute 913X...16 Rute 915X...19 Rute 926X...22

Læs mere

Fornavn Efternavn Køn Alder Hjemby

Fornavn Efternavn Køn Alder Hjemby Fornavn Efternavn Køn Alder Hjemby Alberte Kjer Jepsen Pige 10 år Amalie Meldgaard Langschwager Pige 13 år Aabenraa Anders Bucka Dreng 11 år Jejsing Anders Børgesen Dreng 11 år Rødekro Andreas Petersen

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan -2016 Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg 2+4+6 Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6,00 2+4+6 Nedlæggelse

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Møgeltønder Søndertoft,, mindestelisborg DBR P-129 001 T 7 Infanterie 9 Landsturmmann Abild Christopher 32 Stokkebro Møgeltønder 09-05-1883 Højer Højer Pristerwalde 08-07-1915 Falden 9 Møgeltønder Garde-Infanterie,

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres. Geologiske interesser i Haderslev Kommune Baggrundsnotat til Haderslev Kommuneplan 2009 Lokalitetsbeskrivelse Hovedopholdslinjen fra Mølby til Vojens A1 Strøg langs isens hoved-opholdslinie mellem Oksenvad

Læs mere

28-02-2015 - Side 1 af 22

28-02-2015 - Side 1 af 22 STINA ABRAMSEN GRÅSTEN 11 STEFANIE ADAMCIG ALNOR 3 JEANET ALBÆK NORDBORG 1 CONNY ALNOR SØNDERBORG 2 ALICE ANDERSEN NYBØL 1 ANETTE ANDERSEN GRÅSTEN 3 ANETTE HARTMANN ANDERSEN TØRSBØL 14 ANNETTE ANDERSEN

Læs mere

Bredebro Idrætsforening

Bredebro Idrætsforening Herresingle U09 B 1. (P.1) 021010-01 Lukas Rerup (Blans Sundeved) 2. (P.1) 020726-01 William Solmer (Blans Sundeved) 3. (P.1) 020913-02 Oscar Ebbesen (Ensted) 4. (P.2) 020422-02 Christian Nielsen (Toftlund

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Hans Petersen #1, * 14 dec 1939 i Ulkebøl Sogn, Sygehus, Kongevej, døbt 28 jan 1940 i Ulkebøl Sogn, konfirmeret 26 mar 1955 i Ulkebøl Sogn, Salme 103 v. 13, stilling: 1965-2005 Elektroniktekniker. Han

Læs mere

Præst og Menighed. Nordslesvig. ningen i den Landsdel, der efter Krigen i 18(54 var. Fremkomst, var alle tyske Evner saa stærkt spændte

Præst og Menighed. Nordslesvig. ningen i den Landsdel, der efter Krigen i 18(54 var. Fremkomst, var alle tyske Evner saa stærkt spændte Præst og Menighed i Nordslesvig i Tiden efter 1864. Af L. Vesten, I'ra-st i Sulsted. I»Sonderjydske Aarbøger«liar der gentagne Gange været offentliggjort Afhandlinger, der belyser den sonderjydske Kirkes

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Andet mm. Efternavn Fornavn(e) ssogn Fødesogn Dødsland Dåb fundet i Abild KB. Død på Lazaret i Tønder. Abild, MS Abild T Deutsch Hans Christian Abild 09-09-1891 Abild Abild Tønder 15-05-1917 ifølge sort

Læs mere

Indskriftets ophav/forfatter

Indskriftets ophav/forfatter Navn Georafisk placerin, son Georafisk placerin, Herred Indskrift Indskrifts ophav/forfatter Tidspunkt for placerin, dato år Udformnin Placerin i forhold til nærmeste omivelser Symboler Bemærkniner Adsbøl

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat af sidste møde Godkendt 3

Læs mere

Oversigt over faciliteter i Haderslev Kommune

Oversigt over faciliteter i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune Erhverv og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 16. februar 2009 Sagsident: 08/704 Sagsbehandler: Ulla Haahr

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketælling Ravsted 1921 den 1. februar.

Folketælling Ravsted 1921 den 1. februar. Folketælling Ravsted 1921 den 1. februar. Folketællingsskema nr.: 1 Ravsted. Tæller Chr. Twist Opl./nr Navn Født Sted 1.okt. 1918 Fast adr. fra Fam. stilling Erhverv Bem. 6/1 Hans Gottfriedsen 7.8.1879

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012. f.eks. Musketierder Al- Kom pagni Kannonier ved Bataljon Andet mm. Efternavn Fornavn(e) død Bopæl Bopælssogn Fødested Fødesogn Dødssted Dødsland Militær Fødselsdato Kilde Amt Militært tilhørsforhold ved

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 14/05/14 Sidst opdateret 14/05/14 med data til og med april Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. maj Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. maj Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. maj 2017. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930.

Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930. Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930. Skema nr. Opsl. Sted Tæller 1. 7 Ravsted Georg Korsemann 2. 11 Do Do 3. 15 Do Do 4. 18 Do Christian Twist 5. 22 Do Do 6. 26 Do Do 7. 30 Do Do 8. 34 Hynding

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud Hanne Hovmøller. 2 Beholdningseftersyn Sag: Årsregnskab

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Resultatliste. Løgum IF,Badminton

Resultatliste. Løgum IF,Badminton Herresingle U11 A 1. (P.1) 000419-01 Peter Grube Hansen (Bov) 2. (P.2) 001003-01 Mattis Hanke (Bov) 3. (P.3) 000930-03 Steffan Thrane Andreasen (Bramming) 4. (P.4) 000601-04 Oliver Richardy (Bramming)

Læs mere

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Min far, Frederik Andersen, er født i Lysabild på Sydals. Han har ofte omtalt sine to brødre, som faldt i den 1. verdenskrig 1914-1918. De var dansksindede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Jette M. Andreassen jman@sonderborg.dk Mobil: 27 90 55 55 Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk

Læs mere

Film M-43326 = Haderslev amtsregnskaber. Månedsskat januar 1710. Indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Nr. Nissum.

Film M-43326 = Haderslev amtsregnskaber. Månedsskat januar 1710. Indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Nr. Nissum. Film M-43326 = Haderslev amtsregnskaber. Månedsskat januar 1710. Indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Nr. Nissum. Haderslev og Tyrstrup herreder. Øsby sogn, Sverdrup Hans Nissen 3, 13. Hans Poulsen, 5,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Kim Eriksen var forsinket og kom kl. 16.20 til pkt. 8, 9, 10 og pkt. 4,

Læs mere

Folkeregister Stolbro 1900 til 1921 (1924) til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato

Folkeregister Stolbro 1900 til 1921 (1924) til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato Folkeregister Stolbro 1900 til 1921 (1924) til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født dato år 1 Christian Møller karl Hjortspring

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Afbud fra Bent K. Andersen. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til

Læs mere

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune

Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune FORSLAG Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune September 2011 Trafikplan for kollektiv trafik i Haderslev kommune er udarbejdet i 2011 af Haderslev Kommune i samarbejde med konsulent Jørgen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Per Søgaard deltog i mødet under punkt 8 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra

Læs mere

Korup skoles historie v/ lærer Fr. Thomsen, Korup skole 1944.

Korup skoles historie v/ lærer Fr. Thomsen, Korup skole 1944. Korup skoles historie v/ lærer Fr. Thomsen, Korup skole 1944. Venligst udlånt af H.C, Hansen Det synes at være umuligt at få oplyst, hvornår der første gang er holdt skole i Korup. I første halvdel af

Læs mere

Ved denne artikel forsøger sig at sammenfatte de oplysninger, som jeg er stødt på, uden, at omfanget bliver alt for voldsomt.

Ved denne artikel forsøger sig at sammenfatte de oplysninger, som jeg er stødt på, uden, at omfanget bliver alt for voldsomt. Efter Andreas Jacobsen, f. i Lovrup, har gjort opmærksom på, at der i 1632 var en stor stormfoldskatestrofe i Vadehavet langs med den nord- og sydslesvigske kyst,. (Området omfatter egentligt fra Ho Bugt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune

Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune Forord... 3 Offentliggørelse samt høringsperiode... 3 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag... 4 3. Gyldigheds og anvendelsesområde for

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 til 1921 nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Læs mere

Elever på Skibelund 1874-1913

Elever på Skibelund 1874-1913 Elever på Skibelund 1874-1913 Vinter 1874/75 Sommer 1875 Vinter 1875/76 Sommer 1876 Vinteren 1876/77 Sommeren 1877 Vinteren 1877/78 Sommeren 1878 Vinteren 1878/79 Sommeren 1879 Vinteren 1879/80 Sommeren

Læs mere