DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Afstemningen i Sønderjylland. (jfv

4 r., a- -U6 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

8 ^ * w'%i ß ; - ' js :

9 AFSTEMNINGEN I SØNDERJYLLAND (I OG II ZONE) 10. FEBRUAR OG 14. MARTS 1920 MED ET KORT KØBENHAVN 1920 DET MIDLERTIDIGE MINISTERIUM FOR SØNDERJYDSKE ANLIGGENDER I KOMMISSION HOS VILHELM TRYDE

10

11 Forbemærkning til Kortet. Saa ypperlig kartografisk Fremstilling er til Oversigt, har den dog i dette Tilfælde den Mangel, at de forskellige Di«strikters vidt forskellige Folketæthed og det deraf afhængige ligefremme Stemmetal ikke kan vise sig. Byerne med deres tæt sammentrængte Befolkning betyder meget mere end Kortet kan oplyse om, omvendt falder næsten hele det kun lyst skraverede Omraade sammen med de tyndest befolkede Egne, hvad der i høj Grad svækker Indtrykket af Dansk» hedens Styrke. For at bøde noget herpaa er i Tabellerne Di«strikternes Areal tilføjet. I. Zone. Det officielle Resultat af Afstemningen 10. Febr blev 75,431 Stemmer for Danmark, 25,329 for Tyskland. Resultatet vilde være blevet en Del bedre for det første Land, hvis ikke den Bestemmelse havde gjort Skade, at Folk, der var fødte i de afstemmende Omraader før 1900, kunde afgive deres Stemmer, selv om de ikke var bosatte i dem, og denne Skade blev des større, jo længere mod Syd. Der kom forholdsvis langt flere Tiis rejsende fra Tyskland end fra Danmark, for en stor Del Børn af Tjenestemænd tildels uden ringeste Tilknytning til Landet. For Købstæder og Flækker kan Forholdet fuldt belyses, som nedenstaaende Oversigt viser; Tallene paa de Tilrejsende for Christiansfeld og Graasteen er ikke officielle, men dog meget paalidelige. Danske Tyske Af Tilrejsende stemte Stemmer. Stemmer. Dansk Tysk Haderslev Christiansfeld Tønder Højer Lygumkloster Aabenraa Graasteen Sønderborg Nordborg Augustenborg ,568 13,296 2,652 4,444 Drages Stemmerne afgivne af de Tilrejsende fra, vilde der have været 9,916 danske og 8,852 tyske. I Sønderborg vilde

12 - 2 - dansk og tysk have staaet aldeles lige, og i Aabenraa vilde det samme have været Tilfældet, hvis havde stemt dansk isteden for tysk. Inden ret længe vil Virkningerne af Ophæ? velsen af Alarinestationen i Sønderborg, Bortflytning af Ty? skere, især Tjenestemænd, og Tilflytning af en dansk Embeds? stand give ogsaa disse Byer et sikkert dansk Flertal. Disse Tal er næsten alle officielle, men gennem det danske \ algkontor i Aabenraa kan der ogsaa skaffes gennemgaaende meget paalidelige Oplysninger om, hvormange Tilrejsende der i de enkelte Kommuner i 1. Zone har stemt dansk eller tysk. Disse Oplysninger, givne, efter at de I ilrejsende er draget fra, ved det danske pcttal sognevis meddeles ligeledes her. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Haderslev Gml. Haderslev Hammelev Vedsted Hoptrup Vilstrup Starup Grarup Halk Øsby Vonsbæk Aastrup Moltrup Bjerning Jels Skodborg Skrave Lintrup Hjerting Rødding Hygum Fol Gram Lindet Toftlund Tirslund Haderslev Østeramt. Haderslev Vesteramt. Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Fjelstrup Aller Christiansfeld Tyrstrup Hjerndrup Magstrup Frørup Stepping Sommersted Oxenvad lægerup Skrydstrup Nustrup Bevtoft Agerskov Branderup Arrild Højrup Spandet Roager Hvidding Rejsby Vodder Brøns Skærbæk 86 89

13 Dansk pcttal Sogn m. Tilrejs. u. Tilrejs. Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev Hjerpsted Skast Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Abild Tønder Tønder Nørreamt. Sogn m Tønder Landsogn. Højer Højer Landsogn. N. Lygum Lygumkl. Ldsgn. Lygumkloster Ubjerg Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Dansk pcttal Tilrejs. u. Tilrejs Egvad 0. Lygum Løjt Ris Hjortkær Bjolderup. Uge Aabenraa Amt Ensted Felsted Varnæs Asbøl, Graasteen Rinkenæs Kværs Kliplev Holbøl Bov Frøslev Sønderborg Amt. Sønderborg Augustenborg Ullerup Ketting 82 Saatrup Asserballe 95 Nybøl Notmark 95 Dybbøl Egen 95 Broager Svenstrup 95 Ulkebøl Hagenbjærg 87 Hørup Oxbøl 85 Kejnæs Nordborg 61 Lysabild Nordborg Ldsgn.. 90 f andslet Det vil ses, at Forskellen kan være indtil 10 pct. Aarsa* gerne til de større Afvigelser kan med temmelig Lethed gives. Det for Danskheden mest ugunstige Resultat, naar de Tilrejs

14 - 4 - sende medregnes, fremkommer for det første i næsten alle Byer og Flækker som Følge af Tjenestemændenes stadige Skiften, der har ført til, at de i den unge Alder, da de var bosatte her? oppe i Nordslesvig, har faaet de Børn, der nu sidst kom fra Tyskland for at stemme; kun Haderslev gør en Undtagelse. Denne nærmest Grænsen liggende By har sendt sin største Udvandring til Danmark, som nu i Februar ogsaa er mødt frem. Til samme Kategori som Byer og Flækker hører en Tje* stemandsby som Toftlund, enjærnbaneby som Brede; Jægerup (\ojens) og Hvidding, der har overmaade mange baadejærn? banemænd og Toldere, Sognene Aller, Frørup og Skodborg med Grænsebetjente. Anderledes forholder det sig med Sognene i Slogs Herred og langs med Flensborg Fjord. Der finder vi i mindre Grad den Kendsgerning, som er saa absolut overvæl? dende i Zone II. Udvandringen af Landets egne Børn har i disse sydlige Egne mest vendt sig mod Syd, og det er dem, der nar været nordpaa sidste 10. Februar. I enkelte Sogne kom? mer saa særlige Aarsager til: I Ensted ringe Kald har Præsterne skiftet med faa Aars Mellemrum; de var unge medens de havde dette Kald og har i Ensted Præstegaard sat det ene Barn i Ver? den efter det andet, som tidlig er kommet herfra, men nu har mindedes, at dets Fødested var heroppe; i Hammelev var der tidligere Papirfabriken Christiansdal, hvis tyske Arbejderes Børn nu ligeledes har lydt Parolen, hvor de saa var i Tyskland, osv. Det er fra tysk Side bleven stærkt fremhævet, at der i den sydlige Del af første Zone findes en Række enkelte Kommu? ner med tysk Flertal, som burde foranledige den kommende Grænse flyttet nordfor dem. Adskillige Steder bortfalder imid? lertid dette Flertal, naar de Tilrejsende syd? og nordfra fradra? ges. Det gælder Stollig nord for Aabenraa; det gælder Gods? erne Graasteen og Grøngrøft; det gælder Rudbøl i Højer Sogn; det gælder selve den store Kommune Ravsted, der siden Af? stemningen 186/ for Tyskerne havde staaet som deres fasteste Borg. lilbage bliver i Aabenraa Amt alene Gaaskær med et tysk Flertal paa 7, Vollerup paa 17, Brunde (Rødekro store Stationsby) paa 3 og Lavtrup paa 5. I flere Kommuner i Tønder

15 - 5 - Nørreamt nær Zone I.s Sydgrænse forringes Tyskernes Flertal ogsaa meget. I Jejsing bliver Forskellen mellem danske og tyske Stemmer 3, i Solderup 5, i Nolde 2, i Jyndevad 2 og i Sofie* dal 3. I Løbet af meget kort Tid vil under dansk Herredømme i disse Kommuner dette Flertal blive til et Mindretal. Det ligger ogsaa nær at sammenligne Stemmegivningen 10. Febr med tidligere nationale Valg, særlig med de første Valg til den (nord=)tyske Rigsdag Ved disse brugtes imidlertid en anden Inddeling i Afstemningsdistrikter, og man maa derfor ved Jævnførelsen samle Oversigten i større Om* raader. Angivelserne er ogsaa her pct. dansk. Aug Haderslev Christiansfeld Gml. Haderslev j Moltrup Bjerning J Hjerndrup j Frørup i Stepping j Aller j Tyrstrup Skovrup, 1867 i Taps) Aastrup ] Vonsbæk Fjelstrup I Øsby \ og qi Halk f Haderslev Østeramt. Aug Starup i Grarup Vilstrup Hoptrup Nørresogn ) Hoptrup Søndersogn. \ OA on Vedsted / Bevtoft Skrydstrup > Nustrup ) Oxenvad Jels i Jægerup J Magstrup ) Hammelev > Sommersted J Rødding ) Hygum (-f-hjortvad) j Lindet j Hjortvad 1867 i Kalsld j Hjerting > Lintrup j Skodborg \ q9 Skrave / Haderslev Vesteramt. Agerskov. Branderup Arrild... Rejsby.... Hvidding. Roager... Vodder. Spandet

16 Aug Gram Fol Toftlund j Tislund } Højrup J Rømø Ballum Døstrup Mjolden Emmerlev J Hjerpsted ; Skast J Brede Randrup Visby Daler Møgeltønder Skærbæk Brøns... Tønder Nørreamt. Abild \ Tønder Landsogn. ) Tønder Højer Højer Lands.(Febr.1867) N. Lygum 1 Lygumkloster Lands../ Lygumkloster U bjærg. Hostrup Højst Ravsted Bylderup Burkal Tinglev Aug \ Aabenraa Amt. Aabenraa Ensted \ Løjt Felsted / 0. Lygum Varnæs Ris 74 Asbøl \ na s*-) Hjortkær Graastecn ( Bedsted i Holbøl (-T- Hønsnap)\ s-i Hellevad! Rinkenæs i 83 b/ Egvad J Kværs Bjolderup \ 81 Kliplev Uge / M Dybbøl \ Nybøl I Saatrup Ullerup Broager Sønderborg Ulkebøl Kejnæs Hørup ) Tandslet / Sønderborg Amt. Lysabild Augustenborg \ Ketting I Asserballe \ Notmark / Egen Svenstrup Hagenbjærg Oxbøl Nordborg I Nordborg Landsogn /

17 Ved Betragtning af disse Tal falder det først i Øjnene, hvor smukt Haderslev Amt trods Tryk, Udvandring og Indvandring, trods Jernbaneanlæg og Opkøb af Ejendomme har holdt sin Danskhed. Hvor Tallene 1920 er lavere end i 1867, er der alle? vegne god Forklaring at give: Vojens i Jægerup Sogn og Hvidding er blevne til Grænsestationer med stort Personale af lærnbane? og Grænsebetjente; ogsaa Toftlund er bleven en Tjenestemandsby. I det øvrige Nordslesvig bliver Forholdet anderledes, men ogsaa her kunc'e der gives Forklaring for hver enkelt Distrikts Vedkommende. I de tidligere Enklaver, hvor endnu i 1867 Tje? nestemændene var danske, maatte der nødvendig opstaa nogen Tyskhed ved en ny Embedsstand, ved Jærnbaneanlæg og ved adskillig Overløben. I Tønder By er trods den stærke Tysk* hed det danske Forholdstal voxet, vel som Følge af Paavirk? ning og Indvandring fra det danske Opland, men i de fra gam? mel Tid tysk inficerede Dele af Tønder Nørreamt er næsten alle Sogne gaaet meget tilbage; Trykket fra de store Hjemme? tyskeres Side og stigende Haabløshed har gjort det meste; i Ting? lev tillige den store Jærnvejskrydsningsstation. De to nordligste Distrikter, omfattende Ravsted Sogn og Lygumkloster Landsogn N. Lygum, har som Følge af deres nordlige Beliggenhed staaet sig bedst, ja er gaaet ikke lidt frem. I Aabenraa Amt omtrent som i Tønder. De i Forvejen bedste Sogne har holdt sig bedst eller er endogsaa gaaet frem; hvor der derimod i Forvejen var mange Hjemmetyskere, er der Tilbagegang; langs Flensborg Fjord har Stillingen været vanskeligst at holde, og i Ris har Indvandring i og om Rødekro skabt Forværring. Paa Als?Sundeved er det som i Enklaverne; hvor der iforvejen var meget lidt lyskhed, maatte en saadan fremkomme, bl. a. ved Overløben. Salget af de store alsiske Herregaarde til Tyskere har svækket Stillingen i Ulkebøl, Augustenborg, Ketting, Asser? balle, Notmark. I Sønderborg skyldes den store Tilbagegang væsenlig Marinestationen; nu den er borte, vil alt snart rette sig.

18 - 8 - II. Zone. De officielle Tal ved Afstemningen 14. Marts 1920 er 12,800 for Danmark 51,724 for Tyskland; deraf i Flensborg hen;: holdsvis 8,944 og 27,081 og af disse igen 1350 danske og 7695 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Her skal ikke diskuteres, hvad der kan udledes af disse Tal. En Sammenligning med Valgtallene i 1867 har kun Interesse for de Egnes og Byers Veds kommende, hvor der overhovedet findes eller fandtes danske Mindretal af nogen Betydning. Nedenfor gives som ved I. Zone en Sammenstillen af Stem# metallene fra 1920 med Stemmetallene i For II. Zone ejer Valgkontoret i Aabenraa ikke de Oplysninger om de Tilrejsen# des Stemmegivning, det har for I. Zone; det vil dog gennem Bemærkninger paa den store Afstemningstabel ses, at man for en Del Kommuners Vedkommende ogsaa her med nogenlunde Sikkerhed kan fastslaa de Tilrejsendes Betydning. Aug Bov (ogsaa i 1. Zone). I 7Q Hønsnap (do.). Hanved (do.) Valsbøl Haksted (-f- Skovlund) 0 4 Aug Medelby(m. Skovlund) Ladelund S. Lygum Brarup Karlum Før St. Laurentii Amrum Flensborg Amt. Tønder Sønderamt. Aug Vi Oversø (1920-r-Tarp) Lyksborg Munk;Brarup Febr Læk 2 12 Klægsbøl Humtrup 0 22 Aventoft 7 16 Rødenæs 0 15 Før St. Johannis Før St. Nikolai 2 18

19 - 9 - I. Zone. Haderslev Østeramt. Sogn Kommune Areal j Folketal Stemmer 1920 ha 1910 Danske Tyske Haderslev Gml. Haderslev Fredsted Erlev Gml. Haderslev Hammelev Styding Gml. Ladegaard. Hammelev Vejbøl Ustrup Høgelund Arnitlund.. Skovby Abkær Over Jersdal Vedsted Hoptrup Djernæs Kestrup... Mastrup. Sønderballe Hoptrup N. Vilstrup S. Vilstrup Kelstrup... _ Vilstrup i ! Deraf paa Liste II (Tilrejsende) 1203 dansk, 961 tysk. Domænen Ejsbøl. Statsskove ; 30 tyske Stemmer i Hammelev Km. kom tra Tilrejsende. 8 Statsskov,Over [ersdal Station Domænen Pamhul i Mastrup; Statsskove. Adskillige Hjem= mety skere. Gammelt Hjemmetyskeri.

20 Sogn Kommune Areal ha Vandling 1161 Lunding 876 Starup Grarup Halk Hejsager Soed Halk Øsby Aarø Flovt Hajstrup Kvistrup. Øsby Folketal Stemmer 1920 Danske J Vonsbæk 1195 Ørby Vonsbæk Aastrup 1291 Ladegaard 690 Aastrup Moltrup.. Uramdrup Moltrup Bjerning 865 Errigsted Bjerning Fjelstrup. Sillerup. Knud Anslet... Fjelstrup Tyske Domæne i Kvistrup. Domænen Stendetgaardi Lades gaard; Statsskov. Statsskov. 23 Domæne i Sillerup

21 Aller Stubbum Skovhus Sogn Kommune Areal ha Folketal Stemmer j Danske Tyske Aller Christiansfeld Tyrstrup Favervraa Taarning Bøjskov Seggelund Hvinderup Tyrstrup Grænsebetjente ; 32 tyske Stem«mer i Aller Km. kom fra Tilrejsende. 50 tvske Stemmer kom fra Tilrejsende. Domænerne Taarninggaard og Seggelund. Grænsebetjente. 33 tyske Stemmer i Tyrstrup Km. kom fra Tilrejsende. Hjerndrup tc Domænerne Juhlsminde og Kierulfsminde. Magstrup Simmersted Magstrup Frørup To Domæner. Grænsebetjente Stepping Anderup Højrup Bjerndrup Stepping Sommersted Revsø Lert Kastvraa Sommersted Oxenvad Ørsted Oxenvad Jægerup Vojens Jægerup Domæne i Højrup. Grænse* betjente. Statsskov. Grænsestation. 42 tyske Stemmer i Sommer» sted Km. kom sydfra. To tyske Storgaarde. Statsskov, nogen Indvandring. Vojens store Jærnbane«ogTold* station. 112 tyske Stemmer i Vojens kom sydfra.

22 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Skrydstrup Domænen Hørløk. Nustrup Gabøl Bæk Skibelund Kolsnap Nusirup Haderslev Dam 264» I. Har stemt i Bjerning, Aa* Forstdistrikt I strup, Hammelev, Hoptrup og Vedsted Sogne II. Har stemt i Oxenvad og Sommersted Sogne. Fiskus (Statsejend.) Haderslev Vesteramt. Jels Grønnebæk Jels Skodborg Langetved Københoved To Domæner i Jels, to andre tyske Storgaarde; 55 tyske Stemmer i Jels Km. afgaves af Tilrejsende. To Domæner. Grænsebetjente. 66 tyske Stem. kom sydfra. Skrave Lintrup Dovre Mejlby Tornum Grænsebetjente, Rester af Ind» vandring fra 90'erne. Lintrup Hjerting Rødding Brændstrup Rødding Rødding Tjenestemandsby; 46 tyske Stemmer her kom sydfra ; Domæne i Rødding. Rester af Indvandring fra 90'erne.

23 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hygum af 45 tyske Stemmer kom Fæsted sydfra Hjortvad Hygum Fol Domæne. Gramby Gramgaard V. Lindet Tiset Kastrup Endrupskov Gram Lindet Domæne. Toftlund Toftlund Tjenestemandsby; 65 Allerup 1269 tyske Stemmer her kom syd« fra; i Stenderup Domæne. Stenderup Toftlund Tirslund Aabøl Gøtrup Tirslund Bevtoft Statsskov. Hjartbro Hyrup Strandelhjørn Bevtott Agerskov Gestrup Rangstrup Mellerup Bovlund Agerskov

24 Sogn Kommune Branderup Rurup Areal ha Folketal Stemm er 1920 Danske Tyske 30 Domæne. Branderup Arrild Rost I lønning Noget Hjemmetyskeri; Stats«skov. Arrild Hejrup Spandet I Arnum Jærnbaneknudepunkt, Statsskove; Hjemmetyskeri af ny Datum. Roager Domæne. Hvidding Rejsby Vodder Gaansager Alle tyske Stemmer skyldes Tjenestemænd eller sydfra Kommende. Vodder Brøns Astrup Havervad Brøns Skærbæk V. Gasse 0. Gasse Skærbæk Forstdistrikt III... IV ! 16 Noget Hjemmetyskeri i Gasse, men mest Resterne af de i sin Tid af Pastor Jacobsen indkaldte; 53 tyske Stem«mer i Skærbæk Km. kom sydfra. har stemt i Arrild og Højrup, har stemt i Højrup. Fiskus (Statsejend.)

25 Tønder Nørreamt. Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Tønder Juvre Kongsmark Kirkeby Rømø Ballum Deraf 165 danske, 850 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Paa Rømø fremkaldte det ty» ske Badeanlæg nogen Sløvs hed. 54 tyske Stemmer kom sydfra. Randrup Skast Hjerpsted Emmerlev Kærgaard N. Sejerslev S. Sejersiev Emmerlev Aaspe Abterp Borg Bredebro Brede Harris Vollum Brede Døstrup Lovrup Drengsted Overby Vinum Døstrup Mjolden Ottersbøl Mjolden Bredebro større Jernbanestas tion. 25 tyske Stemmer her kom sydfra.

26 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Visby I 48 Daler Østerby Gerup Daler Møgeltønder Sønderby Bønderby Gallehus Ved Aaen Stokkebro Møgeltønder j 113 Højer Rudbøl Rudbølkog Frederikskog Højer Landsogn Sæd U bjærg Ubjærg St. Emmerske L. Emmerske Tved T ønder Landsogn Abild Høgslund Sølsted Tyvsig Venemose Abild Lygumkloster Tilrejsende stemte dansk, 164 tysk. 23 tyske Stemmer i Rudbøl kom sydira. Altid tysk i Kirke og Skole; i Sæd har der dog stedse været dansksindede Folk. Gammelt Hjemmetyskeri. 110 Tilrejsende stemte dansk, 170 tysk.

27 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Eilum Draved Statsskov. Assit Draved Lygumkl. Lands N. Lygum Gammelt Hjemmetyskeri. Kløjing Løjtved V. Terp Lygumgaarde Landeby N. Lygum Alslev n. for Aaen Dette Sogn og alle de følgende ligger i Slogs Herred, hvor Alslev s. for Aaen der fra gammel Tid har V. Højst været mange Hjemmetyske«Maasbøl re, især blandt Gaardmæn* dene. I Maasbøl Domænen Bøgvad Højst Søvang Holm Højst Ravsted Sognet gav i Febr tysk Flertal: 58 pct. Ved fire Hynding Rigsdagsvalg ( ) Horns kom der ikke een dansk- Korup Stemme fra Sognet. Fogderup Havsted Ravsted Hostrup Rørkær J ej sing Solderup Hostrup

28 Sogn Areal Folketal Stemmer 1920 Kommune ha 1910 Danske "j 1 Tyske Burkal Grøngaard Lyrsholm Nolde Stemmild Lund Bov Rens Jyndevad Stade afgaves kun 11 danske Stemmer i Sognet. 1 Bov Jærnbanestation. Burkal Tinglev Terkelsbøl Kravlund Egebæk Broderup Stoltelund Sofiedal Bommerlund Tinglev stor Krydsningsstati«on, hvor 62 tyske Stemmer tilmed kom sydfra. I Ting= lev Sogn afgaves 1884 kun 4 danske Stemmer. Tinglev Bylderup Saatrup Bredevad Lendemark Heds Hajstrup Hajstrupgaard Frestrup Duborg Bylderup Aabenraa Amt og Dele af Flensborg Amt. Aabenraa Bedsted Terp Maarbæk 728 : 'danske, 899 tyske Stem«mer fra Tilrejsende. Gammelt Hjemmetyskeri. To Domæner. Bedsted

29 Sogn Areal Folketal Stemm er 1920 Kommune ha 1910 Danske Tyske Hellevad Hjemmetyskeri. Hydevad Klovtoft Ørslev Hellevad Hønkys Horsbyg N. Hostrup Øbning Egvad I.vgum Andholm Genner Hovslund N. Hjarup Rugbjærg Lygum Kirkeby Barsmark Barsø Bodum Høgebjærg Skovbv Stollig Løjt Hjemmetyskeri i Statsskov. Hjemmetyskeri. Hovslund. Ris Brunde Lunderup Mjøls N. Ønlev Ris Hjarup Søst Paa Brunde og I.underup Grund ligger Rødekro Sta= tion med mange Tjeneste» mænd og stor Indvandring. Domæne og Statsskov, min yderligere noget Hjemme«tyskeri. Ris

30 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Hjortkær Alslev Aarslev Kasø Nybøl Søderup S. Ønlev Hjortkær Stemmer 1920 Danske j Bjolderup Bollerslev Gaaskær Hjolderup Mellerup Raved Smedager Todsbøl Vollerup Bjolderup Uge 1697 Lavtrup 1303 Uge 3000 Røllum 1034 S. Hostrup 1327 Stubbæk 1339 Ensted j Felsted Felstedskov Skovbølgaard Svejrup Tumbøl Traasbøl Grøngrøft Felsted Varnæs 1459 Bovrup 1188 Varnæs Tyske Vollerslev anselig Jærnbane» station. I Gaaskær og Volle» rup Hjemmetyskeri Hjemmetyskeri langt tilbage 50 i Tiden. 22 Statsskov. 32 I 89! Grøngrøft store Gods er efter Afstemningen solgt til dan» ske og Tyskernes lille Fler» tal her vil ikke blot for» svinde, men Kommunen vil blive ren dansk som det øvrige Sogn. 60 tyske Stem» mer er kommet fra Tilrej» sende.

31 Sogn Kommune Asbøl Graasteen Graasteen Gods.. Ladegaardsskov. Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Asbøl, Graasteen Rinkenæs 1534 Bækken Rinkenæs Kværs Ladegaard Tørsbøl Kværs Kliplev 1870 Bjerndrup 1598 Lundtoft 575 Perbøl 615 Søgaard Kliplev Holbøl Gejlaa Hokkerup Kelstrupskov 0. Gejl Vilsbæk Lyksborg Skovdistr. Hønsnap Holbøl Bov Vejbæk Kragelund N. Smedby Kollund Krusaa Bov Resultatet maa siges at være i høj Grad tilfredsstillende i Betragtning af Belingen» heden, af Tilstedeværelsen af et hertugeligt Hof og af to store hertugelige Herre«gaarde. 209 af de tyske Stemmer er Syd fra. Rinkenæs, Holbøl og Bov Sogne har haft en meget ud«sat Stilling som Følge af Nærheden af Flensborg og Angel. Buskmose Domæne. Tørsbøl Jærnbanekrydsnings«punkt. Den store Herre«gaard Ladegaard ejes lige«som to Storgaarde i Rinke«næs af en Institution i Tysk«land. Statsskov. Hjemmetyskeri, Statsskov; tyske Villaer og Badehotel«ler langs Fjorden. Bov Sogn hører til Flensborg Amt, og har fra gammel Tid været forurettet i Kirke og Skole. To Jærnbanestatio«ner. Tyske Villaer og Bade«hoteller ved Fjorden.

32 Sogn Kommune Areal ha Folketal 1910 Stemmer 1920 Danske Tyske Frøslev Jærnbanekrydsningspkt. Pad» borg m. Indvandr. Statsskov. Aabenraa Forstd Har stemt væsenlig i Aaben» raa og Ris. Sønderborg Amt. Sønderborg Ullerup Avnbøl Blans Bøjskov Ullerup : Saatrup Snogbæk Sandbjærg Saatrup 2094 : Nybøl Stenderup Nybøl Dybbøl Ragebøl Stovgaard Dybbøl Broager Dynt Egernsund Gammelgab lller Mølmark Skelle Smøl Skodsbøl i Broager Deraf 349 danske, 919 tyske Stemmer fra Tilrejsende. Broager Sogns Stilling mere udsat end Sundeveds nord«lige Sogne. Indvandring, særlig af Teglværksarbej* dere i Egernsund, Skodsbøl og lller. 1 disse tre Kom» muner kom henholdsvis 90, 45 og 26 tyske Stemmer fra Tilrejsende, i Broager By 101.

33 Sogn Kommune Ulkebøl Kær Klinting Sundsmark Vollerup Sønderskov Areal ha Folketal Stemmer 1920 Danske Tyske Ulkebøl Hørup Lambjærg Majbøl Mjang Mintebjærg Hørup Hjortholm Nygaard Sønderby Østerby Kejnæs Lysabild Mummark Sarup Skovby Viby Fjelby Lysabild Tandslet Ertebjærg Lebol Tandslet Augustenborg Ketting Bro Sebbelev Ketting Sundsmark tildels en Forstad til Sønderborg. I Kær den store Domæne Rønhave. Statsskov. Hørup har haft Torpedo«For= søgsstation ; Statsskov. 1 Skovby Hjemmrtyskeri, men 34af de tyske Stemmer kom dog fra Tilrejsende. En Herrcgaard ejes af en Insti tu» tion i Tyskland. Domæne, Seminarium. 36 Til* rejsende stemte dansk, 97 tysk. 47 Herregaardene Gammelgaard i Ketting og Gundestrup i Bro ejes af Tyskere. >3vr^ v ^ Ol* >- o. m:

DSK s afdøde medlemmer

DSK s afdøde medlemmer DSK s afdøde medlemmer Årgang 1943 dødsdato Haderslev Amt Agerskov afdeling: Jens Jessen, Agerskov... 2. 7. 42 Jørgen Nielsen, Agerskov... 8. 11. 42 Martin Henningsen, Gestrup... 16. 1. 43 Aller afdeling:

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012. f.eks. Musketierder Al- Kom pagni Kannonier ved Bataljon Andet mm. Efternavn Fornavn(e) død Bopæl Bopælssogn Fødested Fødesogn Dødssted Dødsland Militær Fødselsdato Kilde Amt Militært tilhørsforhold ved

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Min- ns de- løbeblad grupnr. Lokale pe- ind- Regi- f.eks. Musten num førs- ments- Batal- Komsketier, Ka- f.eks. regimentsnavn supplerende oplysninger r len nr jon pagni Andet nonier Efternavn navn(e) ssogn

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan 2009-2016. Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan -2016 Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg 2+4+6 Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6,00 2+4+6 Nedlæggelse

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Møgeltønder Søndertoft,, mindestelisborg DBR P-129 001 T 7 Infanterie 9 Landsturmmann Abild Christopher 32 Stokkebro Møgeltønder 09-05-1883 Højer Højer Pristerwalde 08-07-1915 Falden 9 Møgeltønder Garde-Infanterie,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Marselisborg Monumentet: Faldne Danske i Den Store Krig 1914-18

Marselisborg Monumentet: Faldne Danske i Den Store Krig 1914-18 1 - Fedder M Aabeling 22-10-1887 25-04-1917 Døstrup Arras 4 - Laurids S Aagaard 07-07-1873 02-08-1916 Ottersbøl Dünaburg 7 - Nis Aarøe 02-10-1898 20-08-1918 Stubbæk Doulieu 10 - Hans J Abild 05-09-1887

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Min far, Frederik Andersen, er født i Lysabild på Sydals. Han har ofte omtalt sine to brødre, som faldt i den 1. verdenskrig 1914-1918. De var dansksindede

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til

Læs mere

Status for Energinet.dk s Celleprojekt

Status for Energinet.dk s Celleprojekt Status for Energinet.dk s Celleprojekt Intelligent Mobilisering af Decentral Elproduktion Per Lund 1 Indhold 1. Introduktion til celleprojektet 2. Produktmål, udbytte og status 3. Eksempler og afrunding

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930.

Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930. Folketælling Ravsted sogn den 5. november 1930. Skema nr. Opsl. Sted Tæller 1. 7 Ravsted Georg Korsemann 2. 11 Do Do 3. 15 Do Do 4. 18 Do Christian Twist 5. 22 Do Do 6. 26 Do Do 7. 30 Do Do 8. 34 Hynding

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan 2009 2016

Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan 2009 2016 Kunde Rådgiver Sønderborg Kommune Orbicon A/S Rådhustorvet 10 Niels Bohrs Vej 6 6400 Sønderborg 6700 Esbjerg Tel.: 8872 6400 Tlf. 36 97 36 36 www.sonderborg.dk Email mail@orbicon.dk & Sønderborg Forsyning

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Erik Høgh og Ulla Toft. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften post sydtrafik Nummer 1 maj 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk 50-års jubilar side 6 54 med svendebrev side 8 Gode kolleger side 12 Sydtrafik går i luften side 4 Forsidefoto: Sydtrafik

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Aabenraa Badminton Club

Aabenraa Badminton Club Herresingle U09 D 1. (P.1) 060512-01 August Emil Clausen Kock (Graasten) 2. (P.2) 071201-01 Josse Krabbenhöft (Slesvig IF) 3. (P.3) 060728-01 Alexander Damsgaard Thomsen (Hjerting IF) Herresingle U11 B

Læs mere

PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk

PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING Arbejdsrapport Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser www.sydtrafik.dk Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Afgrænsning Analyse -Sønderborg - Gråsten -

Læs mere

Folkeregister Guderup - Sjellerup 1856 til 1920 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand født dato og aar

Folkeregister Guderup - Sjellerup 1856 til 1920 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand født dato og aar Folkeregister Guderup - Sjellerup 1856 til 1920 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand født dato og aar tilgang dato afgang dato ansat hos 1 Peder Moos gaardejer

Læs mere

Celleprojektet. Intelligent mobilisering af decentral elproduktion

Celleprojektet. Intelligent mobilisering af decentral elproduktion Celleprojektet Intelligent mobilisering af decentral elproduktion 1 Udvikling fra 1980 erne til i dag Primær Generation Lokal Generation Central kraftværk Kraftvarmeværk Vindmølle 2 Udvikling af effektbalancen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. august 2010. Kl. 16,00 Mødested: provstikontoret Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Besøg af revisor

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2015. Kl. 13.00-16.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 20. februar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Afbud fra Birgit Hougaard Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde 3 Genner

Læs mere

Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne

Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne Lars Luk Nielsen Claus Bonde 384420 Mandag 27.02.2012

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født dato år 1 Peter Petersen kaadner Frørup Svendborg 16.06.1873

Læs mere

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Ta k f o r d i d u handler lokalt Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 30 22. juli 2014 6. årgang Torvedage 2014

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Chr. Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Det fastholdes

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Sundeved Efterskoles badmintonelever byder velkommen til SE Open 2014

Sundeved Efterskoles badmintonelever byder velkommen til SE Open 2014 Sundeved Efterskoles badmintonelever byder velkommen til SE Open 2014 Lørdag d. 5./4. fra kl. 12-15 og søndag den d.6./4. fra kl. 9.00-ca.19.30 Spillested: Deltagere: Baner: Præmier: Kiosk: Sundeved Efterskole,

Læs mere

Dato Tid Banenavn Hjemmehold Udehold Rækkenavn D1 navn D2 navn U navn 08.12.2014 18:45:00 Grænsehallerne Hal 3 Bov IF 3 Sydals Håndboldklub Serie 2

Dato Tid Banenavn Hjemmehold Udehold Rækkenavn D1 navn D2 navn U navn 08.12.2014 18:45:00 Grænsehallerne Hal 3 Bov IF 3 Sydals Håndboldklub Serie 2 Dato Tid Banenavn Hjemmehold Udehold Rækkenavn D1 navn D2 navn U navn 08.12.2014 18:45:00 Grænsehallerne Hal 3 Bov IF 3 Sydals Håndboldklub Serie 2 Damer før ombrydning Philip K. Sørensen 08.12.2014 20:15:00

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m)

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m) Prioriteret område: Hartsø, Nr 20 Højeste værdier tildelt område: Hartsø, Nr: 20 Befolkning: 4 Veje og infrastruktur: 4 By og bebyggelse: 3,5 Kultur og turisme: 2,625 Erhverv: Prioriteret område: Sønderby

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Vi skal huske at tale med hinanden!

Vi skal huske at tale med hinanden! DGI Sønderjylland nyhedsbrev marts 2013 DGI Sønderjylland ønsker alle en god påske! Kontoret er åbent mandag - onsdag kl. 9.00-15.30 i uge 13 Vi skal huske at tale med hinanden! Vi har i dag mange muligheder

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Resultater for HaderslevTri 2000

Resultater for HaderslevTri 2000 Resultater for HaderslevTri 2000 Mangler et resultat så send en mail til kimhouman@gmail.com med link. 15.12 Julemandsrace Middelfart 5km Martin Gammelgaard 0:20:16 9,6km Daniel Sommerkorn 0:48:24 7.12

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

EAN fordelt efter EAN nr.

EAN fordelt efter EAN nr. Søg med ctrl+f eller tryk på feltet Find EAN fordelt efter EAN nr. EAN Navn Adresse Postnr. & By Telefon.nr. 579 800 522 2354 Digagergaard Bramdrup Vestergade 9 6100 Haderslev 74 34 29 62 579 800 522 2361

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus Haderslev Domprovsti 2. september 2013 Menighedsrådene i Haderslev Domprovsti Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl.

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere