Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske"

Transkript

1

2 (Richard Davidson)

3 Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin søgen efter omsorg og spejling. Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

4 Daniel Stern

5 Nervesystemets struktur bestemmer de interaktioner, det kan have med omgivelserne, og det svar det får tilbage er med til at ændre strukturen. I nervesystemet findes der således ikke et indenfor eller udenfor, men nervesystemet præges gennem den stimulering det får

6 Udvikling foregår gennem et dynamisk samspil mellem genetiske anlæg og miljø I nervesystemet findes der ikke et udenfor og et indenfor Den neurale struktur skaber anlægget, mens erfaringen giver det dets specifikke udmøntning

7 Børn fødes med et forskelligt temperament og på denne baggrund bliver deres møde med omverdenen forskelligt Der er et biologisk beredskab til at deltage i sociale interaktioner og kommunikation

8 Børn er aktive fra fødslen og tager initiativ og styring i samspilssituationer Børn er afhængige af social tilknytning og erfaring for at udvikle sig normalt Det er nødvendigt med optimale niveauer af arousal og stimulation for at udvikle neurale kredsløb

9 Når barnet er sammen med voksne reagerer nervesystemet på det, der foregår, uanset om det vækker begejstring eller frustration. Barnets relation til betydningsfulde voksne sætter sine spor og bliver integreret i de neurale kredsløb. De erfaringer barnet har haft i sin relationer til omsorgspersonen tidligere i dets liv, udspilles i kommunikationen med andre, i nysgerrigheden overfor omverden og i opmærksomhedsfunktionerne

10 Alle børn har fra fødslen et grundlæggende behov for hjælp til fysiologisk selvregulering og til at etablere regulering i nervesystemet på grundlæggende niveauer, hvilket øger deres resiliens overfor stress. Dette gøres bl.a. gennem almindelig forældreadfærd, hvor omsorgspersonerne synkroniserer sig med barnets nervesystem.

11 Hvis rotteunger adskilles fra moderen i de første uger efter fødslen, sker der en permanent forøgelse i det gen, som kontrollerer hormonet for tilknytningsstress, og det vil udvikle en livslang følsomhed overfor stress. Rotteunger, som slikkes og plejes som spæde af deres omsorgsgiver, udvikler en livslang beskyttelse mod stress Hofer 1975, Plotsky & Meaney 1993

12

13 Positive sociale interaktioner resulterer i forøget metabolsk aktivitet, mrna-syntese og neural vækst. Relationer kan skabe et fysiobiologisk miljø, som støtter neural plasticitet. (Louis Cozolino)

14 Hvis omsorgspersonen ikke kan indgå i et resonansfelt med barnet, mister nervesystemet muligheden for affektiv udvikling. Når man i voksenlivet udsættes for manglende reaktion fra andre, og der ikke længere finder en spejling sted, påvirkes man psykisk og immunforsvaret svækkes.

15 Når jeg ser og bliver set, så er jeg Det er i spejlingerne med den voksne, at barnet gradvist kan erkende, hvem det selv er

16 Igennem millioner af år har vores hjerne udviklet sig nedefra og op, således at højere centre har udviklet sig som overbygninger af lavere og ældre dele. Herved spiller sansninger og følelsesliv en væsentlig rolle i alle oplevelser, overvejelser og handlinger.

17 Den neomammale hjerne Den paleomammale hjerne Reptilhjernen

18 Den neomammale hjerne: Bearbejder mentale og kognitive rationaler. Indeholder centre der sammenholder og skaber mening i perceptionerne og giver mulighed for et komplekst følelsesliv Den paleomammale hjerne: Gør de basale affekter, som fx angst og vrede mere sofistikerede og muliggør udviklingen af sociale emotioner og udvidede hukommelsesfunktioner Reptilhjernen: Regulerer basale kropsfunktioner, arbejder instinktivt og udarbejder de basale motoriske planlægninger og basale affekter, som fx søgning, visse aspekter af angstadfærd og aggression

19 Præfrontal cortex - tænkende Limbisk -følende Autonom - sansende

20 De genetiske systemer som programmerer hjerneudviklingen, aktiveres og påvirkes af det postnatale miljø Barnets hjerne udvikler sig i stadier og organiseres hierarkisk

21 Hjernes vækst finder sted i kritiske perioder og påvirkes af det sociale miljø Det sociale miljø forandrer sig gennem barndommens stadier og fremkalder reorganisering af hjernestrukturer

22 Erfaringer kan ændre den modne hjerne - men erfaringer i barndommens kritiske faser organiserer hjernesystemer (Bruce Perry)

23

24 PET skanninger - Chugani, Phelps & Mazziotta uger: Sansemotorisk cortex. Thalamus. Midthjerne. Vermis. 3 måneder: Parietal-, temporal- og occipital cortex. Basalganglier. Lillehjernen. 8 måneder: Frontallapper. Associationsområder. Dorsolateral occipitalcortex. Visuelle funktioner hos nyfødte igangsættes af subcortikale visuelle funktioner. Det primære visuelle cortex spiuller først en vigtig rolle ved 2-3 måneders alderen.

25 8 måneder gamle spædbørns udviklingsniveau: Aktivering af frontal- og occipital cortex påbegyndes 3 måneder gamle spædbørns udviklingsniveau: Parietal-, temporal- og occipital cortex. Basalganglier. Lillehjernen 5 uger gamle spædbørns udviklingsniveau: Sensorisk cortex. Thalamus. Hjernestammestrukturer. Vermis

26 Sensitive perioder med stort udviklingspotentiale

27 Pruning - beskæringsproces Parcellation - specialiseringsproces

28 Neurons that fire together wire together

29 Arousal Tid Optimalt arousal niveau

30 Barnets mestringsområde Barnets nærmeste udviklingszone Uden for barnets mestringsmuligheder

31 Neocortex Limbisk system Mellemhjerne Kompleksitet Hjernestamme Plasticitet

32 Top-down Bottom-up

33 Det vegetative umyeliniserede vagussystem: Freeze (gå-død) adfærd (Aktivt fra fødslen) Sympatisk nervesystem: Kamp/flugt adfærd Hæmmer det vegetative vagale system (Aktivt fra fødslen) Det mammale myeliniserede vagussystem: Justerer engagement og disengagement, bl.a. gennem ansigtsudtryk, vokalisering og gestik Hæmmer sympatisk aktivitet (Modnes gennem de første 6-8 uger) (Stephen Porges)

34 Arousalregulering Timing/rytme Imitation/spejlneuroner Regulering af hjernekemi Sympatisk aktivitet motivation Parasympatisk aktivitet ro og fordybelse Vejrtrækning

35 Registrering af kropsfølelser Sanseintegration Opsporing af oplevelser og følelser, der er lagret i kroppen Zoner med større følsomhed, svaghed, spændinger eller stivhed Skabe fokus på autonome områder

36 Amygdala regulerer frygt og aggression. Amygdala har en overvågningsfunktion, den scanner konstant efter sensoriske stimuli over hele hjernen og gør klar til handling på baggrund af det mindste tegn på potentiel fare. Frygtaktivering, som er betinget af fx lyde og lys, kan være svær at slukke. Amygdalas hukommelsesfunktion er implicit (ubevidst) og dermed ikke normalt tilgængelig for bevidst bearbejdning.

37 Hippocampus er vital for korttidshukommelsen og forbinder erindringer med tid og sted Hippocampus er vigtig for at kunne huske sin livshistorie i tidsmæssig sammenhæng Hippocampus har en regulerende funktion og hindrer en overaktivering af arousal tilstande, bl.a. fordi den har mange receptorer for stresshormoner, hvilket gør den til en skrøbelig struktur i forbindelse med kronisk stress og traumer

38 Overdreven og kronisk udsættelse for stresshormoner ændrer strukturer i hippocampus og kan i sidste ende medføre svind. Højaktivering af amygdala og det sympatiske nervesystem kan hæmme hippocampus funktion, og ved nedsat hippocampusfunktion kan nervesystemet ikke skabe relevant sammenhæng, hvilket stresser det yderligere. Skader i hippocampus medfører hyperfølsomhed overfor ydre stimulering og nervesystemet vil hurtigere kunne indgå i voldsomme følelsesmæssige reaktioner. Ligeledes forstyrres hukommelsesfunktionerne og tid- og stedfornemmelsen.

39 Når amygdala aktiveres, udløses neurotransmitterestoffet noradrenalin. Det aktiverer stresshormoner i hypothalamus, som sender besked til binyrerne om at producere cortisol. Tidlig omsorg synes at have en stærk indflydelse på etablering af cortisolreceptor tætheden i hippocampus, og derved også en modulerende funktion i dette område. En mangelfuld hippocampusfunktion betyder, at cortisolniveauet ikke kan nedreguleres. Hvis ikke hippocampus fungerer optimalt, er der ingenting til at afbalancere påvirkningen fra amygdala.

40 Gensidige resonansmønstre udvikles til fastlagte intersubjektive mønstre Resonansmønstre dannes ud fra summen af interaktionsmønstre nedlagt gennem en periode Adskillelse af interaktion fra relation

41 De resonansmønstre, som nærtstående personer fremkalder, bliver inden for kort tid en fast installation Vores viden om andre er hentet fra summen af en årelang tilbagemelding om, hvordan andre oplever os, og hvad de mener om os

42 Psykobiologisk regulering igennem kontakt Affektiv/limbisk afstemning Tilknytningsdannelse Afgrænsning mellem selv og andre Udvidet opmærksomhedsstyring Begyndende empati Objektkonstans

43 Limbisk resonans Dopaminerg aktivering/glæde og stolthed Følelsesmæssig afstemning Jeg ved, at du ved, at jeg ved Arbejdsalliance

44 (latinsk: bæltesnoning) Udvikling af objektkonstans Registrerer den emotionelle side af smerte sammen med vores basale følelsesmæssige tilstand og motivation Har tætte forbindelser til den inferiore parietale cortex Systemet for medfølelse og empati

45 Den forreste del af gyrus cinguli aktiveres ved andres glæde og smerte. Området er vigtigt for indlevelse og empati

46 Orbitofrontal cortex repræsenterer den hierarkiske top både af det limbiske system og det autonome nervesystem. Det har en ultimativ funktion i forbindelse med affektregulering. Orbitofrontal cortex er i stand til at hæmme aktivering af alle uhensigtsmæssige handlinger. Orbitofrontal cortex sikrer behovsudsættelse, og det at gå fra lyst til realitetsprincip Når orbitofrontal cortex ikke er i stand til at hæmme de subcortikale strukturer, opstår der ukontrollable impulsgennembrud, som personen ikke altid selv forstår

47 15-16 måneder gamle børns narcissisme er særlig sårbar overfor deflation. Når det glædesfyldte ophidsede barn uventet møder et ansigt af misafstemning, udløses en narcissistisk deflationsaffekt. Narcissistisk deflation transformerer det narcissistiske raseri til mere modne former for aggression. Barnet lærer affektmodulering og reparation af misafstemning. Ved fastholdelse kan barnet dissociere.

48 barn Misafstemning Transformation fra lyst til realitetsprincip mor Lav arousal barn barn Skam Regulering af skam Genopretning af sikker tilknytning mor mor

49 Sprog gengiver bl.a. levende aktørers måde at handle på og det de føler i denne forbindelse Mentalisering kan kun udvikle sig, hvis de mellemmenneskelige relationer tilbyder tilstrækkelige interaktionserfaringer

50 Behovsudsættelse/Impulshæmning Adskille fantasi og virkelighed Theory of mind Koordinerer sansninger, følelser og tanker Undertrykker forstyrrende tanker Hæmmer impulser fra amygdala Styrer adfærd implicit og eksplicit Finder løsninger på følelsesmæssige problemer

51 Sprogliggørelse gennem dialog Udvikling af mentalisering Tolkning og analyse Ændring af ufrivillige tanker Arbejde med konfliktende indre repræsentationer Mental bearbejdning af selvfølelse

52

53 Domænet for fornemmelsen af væren i verden måneder Interaktions- og protokonversationens domæne måneder Fra interaktion til relation - relationsdannelsens domæne måneder Narcissistisk deflation - den begyndende socialiserings domæne måneder Det verbale og kognitive bearbejdningsdomæne - 1½ -2 år Forståelse af andres sind og det narratives domæne år Symboliseringens domæne - 4 7år Abstraktions og den logiske tænknings domæne år Individuationens domæne - pubertet

54 Imitation 0-2 måneder Protokonversation 2-6 måneder Affektiv afstemning 6-12 måneder Empatisk sansning 9-24 måneder Forståelse af andres intentioner 2-4 år Viden om andres og egne mentale tilstande 4-7 år Selvrefleksion 7-13 år

55

56 Struktur/rammesætning Rytmer Forudsigelighed Forberedelse Følelsesmæssig neutralitet

57 Personlig forankring Empatisk/Indlevende Ikke dømmende

58 Afstemning på præfrontalt niveau: Oplevelser sprogliggøres, bl.a. om hvordan noget sanses og føles i kroppen. Bekræftigelse og støtte gennem sproglig dialog. Afstemning på limbisk niveau: Arbejdsalliance. Der opnås følelsesmæssig kontakt gennem limbisk afstemning. Afstemning på autonomt niveau: Synkronisering gennem fysisk spejling. Nervesystemet støttes i grounding, åndedrætsfunktioner og balancering af sympatiske og parasympatiske funktioner

59 Etablering af en tryg og tillidsfuld relation Balancere stressniveau eller emotionel arousal Integrere neurale netværk som er uudviklede eller dissocierede Integrere sansemæssige, emotionelle, motoriske og kognitive domæner Integrere kropslig og emotionel erfaring med narrativer, som udvikles sammen med terapeuten

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER.

UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. UDVIKLINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN BELYST UDFRA DET DYNAMISKE SAMSPIL MELLEM NEUROPSYKOLOGISKE OG UDVIKLINGSPSYKOLOGISKE FAKTORER. Af Cand. Psych. Susan Hart og Cand. Psych. Ida Møller Forskning indenfor

Læs mere

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling

Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling 1 Psykoterapi og neuroaffektiv udvikling Af kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og cand. psych. Susan Hart I de sidste tiår er der sket en kolossal udvikling af vores viden omkring neuroaffektive processer,

Læs mere

Spejlneuroner, kontakt og omsorg

Spejlneuroner, kontakt og omsorg INTRODUKTION AF SUSAN HART Spejlneuroner, kontakt og omsorg Spejlneuroner er nerveceller, som kan tilføre os ny viden om, hvordan vi som mennesker påvirker hinanden. Biologi og psykologi mødes i nervebanerne.

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

LÆS OGSÅ. TEMA Relationer og tilknytning

LÆS OGSÅ. TEMA Relationer og tilknytning Det bedste ved uddannelsen er min praktik, jeg elsker mit arbejde! Jeg føler det som et privilegium at få lov til at vejlede nybagte forældre og at få muligheden for at gøre en forskel Relationer og tilknytning

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Hvorfor jeg føler, det du føler

Hvorfor jeg føler, det du føler Joachim Bauer (2010) Hvorfor jeg føler, det du føler den 16. februar 2011 Søren Moldrup 1 1. Hverdagens resonansfænomener: Hvorfor jeg føler det, du føler Ofte er det allerede sket, før vi kan nå at tænke

Læs mere

STRESS I. Stressorer i parforhold Det er en del af vores natur, at vi psykisk og

STRESS I. Stressorer i parforhold Det er en del af vores natur, at vi psykisk og STRESS I PARFORHOLDET TILKNYTNING OG TRAUMER Af GITTE SANDER Alt bliver stresstestet i dag, lige fra banker til slagtegrise. Kan vi tillade os at tale om stress i parforholdet, når vi har fattigdom, krig,

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose

Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Susanne Harder ISPS 8. december 2011 ISPS 8.december 2011 Dias 1 Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på psykose Mål: Foredraget vil anvende viden

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Artikel til Tænketanken Af Ann-E. Knudsen 2008 copyright Det første, som er væsentligt at præcisere, er, at hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. Det neurale

Læs mere

Forladthedstraume, påvirkninger i nervesystemet og SE-terapi

Forladthedstraume, påvirkninger i nervesystemet og SE-terapi Psykolog, cand.pæd.psych. Tove Mejdahl Tove Mejdahl er specialist og supervisor i børnepsykologi samt uddannet SE-practitioner. Var i 11 år psykolog i hhv. Roskilde og Stenløse kommune. Egen fuldtidspraksis

Læs mere

Mentale arbejdsbelastninger

Mentale arbejdsbelastninger KAPITEL 2 Roald A. Bjørklund 32 Begrebet mentale arbejdsbelastninger I dette kapitel stilles følgende hovedspørgsmål: Hvad er mental arbejdsbelastning? Hvordan måles mentale arbejdsbelastninger? Hvad er

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den 21-01-2013 kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns,

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere