VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 3 / Undermodul 3.1. Anlægselementbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 3 / Undermodul 3.1. Anlægselementbeskrivelse"

Transkript

1 Dato: Revision: 1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA Generelt Elementopdeling til forskellige niveauer Input af data Tilknytning af dokumenter Rapporter TEKNISK BESKRIVELSE PROCEDURER Registreringsskemaer ORGANISATION OG ANSVAR REVISIONER BRUGERVEJLEDNING BILAG OG EKSEMPLER 16

2 1. Indledning Side: 2 af 27 Dette afsnit beskriver hvordan et bygværk skal beskrives i en velstruktureret hierarkisk struktur ved hjælp af entydige koder (nøgler), se nedenstående afsnit 3.2 Elementopdeling til forskellige niveauer. Formålet med den hierarkiske struktur er at skabe et overblik over bygværket med alle dettes konstruktive elementer og installationer herunder mekaniske og elektriske anlæg. Detaljeringsniveauet for den anlægshierarkiske struktur, skal sikre at både data- og informationsbehandlingen i driftsfasen understøttes. Som udgangspunkt skal opdelingen kun ske til et niveau hvor det er hensigtsmæssigt at planlægge budget for drift og vedligeholdelse samt til et niveau som er hensigtsmæssigt mht. planlægning, udførelse og afrapportering af Generaleftersyn. 2. Formål og anvendelse Formålet med denne manual er at give en vejledning i hvordan det enkelte bygværk skal deles op i mindre anlægstekniske elementer samt mekaniske og elektriske komponenter. Til de enkelte anlægselementer (som f.eks. konstruktioner, installationer, mekaniske elementer etc.) tilknyttes detaljerede beskrivelser, det vil sige opbygningen af anlægshierarkiet og registrering af egenskaber for hvert enkelt anlægselement i hierarkiet. Modulet omfatter tilknyttes tegninger, eventuelle fotos af anlægselementet samt datablade. 3. Teknisk beskrivelse input af data 3.1 Generelt Opdelingen i elementer kan ske til et uvilkårligt antal niveauer. Der er ingen grænse for hvor detaljeret opdelingen kan ske. Struktur og indhold for niveauerne 1-4 skal dog være i overensstemmelse med denne manual. Ved opbygning af anlægshierarki skal en disposition for opdeling af bygværket godkendes af Vejdirektoratets projektansvarlige før arbejdet med opbygning af anlægshierarki påbegyndes. 3.2 Elementopdeling til forskellige niveauer Niveau 1: Vejdirektoratet (intet nr.) Vejdirektoratet vil altid ligge på det første niveau i elementhierarkiet. På dette niveau kan registreres generelle informationer der ikke er bygværkspecifikt. Niveau 2: Bygværker (x) Principielt oprettes broerne i lighed med angivelse i Vejdirektoratets officielle broliste. Dette betyder at dobbeltbroer (tvillingebroer) skal oprettes hver for sig.

3 Side: 3 af 27 Hvor de dobbelte broer eller to enkeltbroer (eksempelvis Farøbroerne) har et fælles system af mekaniske og elektriske installationer, skal disse elementer oprettes på den ene bro hvortil der henvises fra den anden bro. Det er Vejdirektoratet eller en af først nævnte delegeret, der opretter bygværkerne på niveau 2 og tildeler rettigheder til den ansvarlige rådgiver. Niveau 3: Hovedelementer (x.x) På niveau tre opdeles i hovedelementer som konstruktioner, installationer, bygninger, m.fl. eksempelvis som angivet i det følgende: (x er bygværksnumre) x.1 - x.3 Konstruktioner bl.a. standardelementliste samt specielle elementer som klappen på bevægelige broer samt færgelejer x.4 Bl.a. tunnelkonstruktioner og ramper x.6 Installationer x.8 Bygninger herunder bl.a. værksteder og betalingsanlæg x.9 Tilstødende arealer herunder dæmninger og bundbeskyttelse Som ved Fiskebækbroen og andre dobbeltbroer: x.1 Konstruktioner x.6 Installationer (dækker begge broer) x.9 Tilstødende arealer (under begge broer) y.1 Konstruktioner eller som ved Bispeengbuen, Langelandsbroen, Farøbroerne eller den Ny Lillebæltsbro: z.1 Tilslutningsfag Fyn z.2 Hængebro/buefag z.3 Tilslutningsfag Jylland z.6 Installationer z.8 Bygninger z.9 Tilstødende arealer Niveau 4: Standardelementer (x.x.x) På fjerde niveau skal opdeles i et antal elementer der hentes fra en prædefineret liste med standardelementer, se afsnit 8.1 "Fast elementliste på niveau 4" side 16. Der er på forhånd angivet et nummereringssystem der skal følges. Herved opnås der mulighed for, på tværs at bygværker, at søge information og statistik på ens elementer. Listen må ikke tilføjes yderligere delelementer. Findes et delelement ikke for et bygværk, udgår delelementet for det pågældende bygværk. Niveau 5 og flere Detailopdelingen af elementerne på niveau 5 skal i videst muligt omfang sikre at det enkelte element kan overskues ved planlægningen af eftersyn, eftersyn i marken, rapporteringen og budgetplanlægningen.

4 Side: 4 af 27 På niveau 5 og underliggende kan frit opdeles i elementer. Det skal i videst mulige omfang tilstræbes, at foretage en neddeling, som angivet i eksemplet fra Limfjordstunnelens installationer. Yderligere delelementer kan dog tilføjes og eksisterende kan udgå. Der kan udstikkes følgende regler for opdeling i elementer på niveau 5 og derunder: For konstruktioner: Elementer med hovedakse i bygværkets geografiske længdeakse deles på tværs før de deles i længden eller i delelementer Elementer med hovedakse vinkelret på bygværkets geografiske længdeakse deles på tværs før de deles i delelementer. Delelementer der er forskellige type og placering underinddeles først i delelementer før placering x.x.5 Mellemunderstøtninger x.x.6 Lejer x.x.7 Bærende overbygning x.x.8 Fugtisolering x.x.9 Kantbjælker x.x.10 Autoværn/rækværk x.x.11 Brobelægning x.x.12 Dilatationsfuger x.x.13 Afløbskonstruktioner x.x.14 Underført passage Hver pille / søjle oprettes selvstændigt i hierarki. Opdeles efter fag eller hovedprincipper Opdeles efter stationering, hovedområder (f.eks. i 1/3-dele) eller fag. Opdeles efter stationering, hovedområder eller fag. Opdeles efter stationering, hovedområder eller fag. Opdeles efter stationering, hovedområder eller fag. Opdelingen af de enkelte elementer skal først være efter konstruktionsdele derefter lokalitet. Næste niveau kan typisk bruges til at opdele bygværket på tværs, se nedenstående eksempler: x.x.10: Autoværn/rækværk: x.x.11: Belægning: - x.x.10.1: Øst - x.x.10.2: Midte - x.x.10.3: Vest - x.x.11.1: Kørebane - x.x.10.2: Nødspor - x.x.10.3: Cykelsti - x.x.10.4: Fortov Eksempelvis opdeling på niveau 5 og 6 for autoværn og rækværker: x.x.10 Autoværn/rækværk x.x.10.1 Øst x.x.10.2 Midte x.x.10.3 Vest x.x Fag 1-5

5 Side: 5 af 27 x.x Fag 5-10 x.x Fag Detaljeringsbehovet af de enkelte elementer kan være meget forskellig, og det er derfor ikke afgørende at der benyttes samme antal niveauer overalt i elementhierarkiet. Nedenfor er vist et principielt korrekt elementprincip og et ikke korrekt elementprincip. Korrekt x.x.5 Mellemunderstøtninger x.x.5.1 Pille 1 x.x Pilleskaft x.x Sydside x.x Nordside x.x Østende x.x Vestende x.x Parament x.x Over vand x.x Under vand x.x Fundament Forkert x.x.5 Mellemunderstøtninger x.x.5.1 Pilleskafter x.x Nordsider x.x Pille 1 x.x Pille 2 x.x Sydsider x.x.5.2 Paramenter x.x Over vand x.x Pille 1 x.x.5.3 Fundamenter For installationer: Som udgangspunkt neddeles i funktioner og underfunktioner. Til sidst angives efter behov lokalitet eller område. Følgende er givet omkring elementerne på niveau 4 og derunder: x.6.60 Elforsyning x.6.66 Belysningsanlæg x.6.67 Afvandingsanlæg x.6.68 Ventilationsanlæg x.6.69 Bygningsinstallationer Herunder oprettes den overordnede, anlægsuafhængige elforsyning. Anlægsafhængig forsyning (fordelingstavler o.l.) anføres under de enkelte anlæg. Måleudstyr for styring af disse anlæg (gassensorer, belysningsmålere o.l.) oprettes under de respektive anlæg. Belysningsanlæg omfatter kun konstruktionsbelysning og vejbelysning. Al øvrig form for belysning (bygninger, brokasser, bassiner o.l.) oprettes under x.6.69 Bygningsinstallationer. Ved bygningsinstallationer forstås alle former for installationer der ikke er nævnt som specifikt anlæg i eget afsnit, i alle former for bygninger, rum, konstruktioner o.l. (portalbygninger, brokasser, pumpebassiner, ankerblokke, pyloner, o.l.) De generelle vejledninger for opbygninger af hierarki på niveau 5 og derunder skal følges for så vidt det er muligt. Det vil sige ovenstående skal betragtes som instruks for niveau 1-4 og vejledninger for niveau 5 og efterfølgende.

6 Side: 6 af Input af data Vedrørende generelle regler for input af data henvises der til modul 0. På niveau 3 og underliggende niveauer (4, 5, 6, ) i element hierarkiet er der mulighed for at angive tekniske data der vedrører det specifikke element, det kan være information om materiale, type, serienummer, osv. Derudover skal det enkelte element kategoriseres og have nummer og navn. Input af data skal følge nedenstående vejledning. De med [M] markerede data er obligatoriske (Mandatory) og skal udfyldes ved oprettelsen af anlægselementet. Input Beskrivelse Anlægselementdata [M] Anlægselementets placering i hierarkiet [M] Anlægselementnummer [M] Navn Beskrivelse Nærmeste overordnede anlægselement Heltal Kort tekst Lang tekst [M] Kategori Internt katalog. Se i øvrigt afsnit [M] Elementtype Lokalitet Internt katalog. Elementtype eller design skal angives iht. elementets udformning, design og virkemåde. Der skelnes mellem katalog for typer på niveau 3 og katalog for typer på niveau 4 og underliggende niveauer. Se i øvrigt afsnit 8.3 side 20. Internt katalog. Feltet er reserveret til senere anvendelse for angivelse af lokalisering. Anvendes p.t. ikke i DANBRO+ og efterlades tomt. Fabrikat Internt katalog. Se i øvrigt afsnit Typebetegnelse Internt katalog. Se i øvrigt afsnit Materiale Opslag i materialekatalog i modul 1.1 Se i øvrigt afsnit Størrelse Tal. Se i øvrigt afsnit Måleenhed for størrelse Internt katalog. Se i øvrigt afsnit Generel beskrivelse Datablad [M] Funktion Sikkerhedsfilosofi Grænseflader Bemærkning Lang tekst. Den mængde eller hovedmål der angives i størrelsesfeltet beskrives. Se i øvrigt afsnit Web-Link til leverendørens hjemmeside. Da man ikke kan regne med, at leverandøren opretholder og vedligeholder hjemmesiden, skal datablade lægges ind som dokument på anlægselementet. Internt katalog. Anvendes kun i sjældne tilfælde og efterlades som regel som "99 Ikke relevant". Internt katalog. Anvendes kun i sjældne tilfælde og efterlades som regel som tomt felt. Lang tekst. Anvendes kun i sjældne tilfælde og efterlades som regel som tomt felt. Lang tekst. Bemærkningsfeltet anvendes til fri tekst.

7 Input Dokumenter tilknyttet anlægselementet Titel/overskrift Supplerende identifikation Kategori Type Beskrivelse Side: 7 af 27 Der kan tilknyttes en eller flere dokumenter til anlægselementet. (herunder en tegning af anlægselementet) Se i øvrigt afsnit 3.4 side 13. Kort tekst Kort tekst (Typisk tegningsnummer, journalnummer eller lignende) Internt Katalog (Tegninger, rapporter, notater, regneark, fotos, videoer (undervands-)..) Dokumentets filformat (For "kendte formater" foreslår systemet selv det relevante format) Link til et vilkårligt udvalg af anlægselementer (default det anlægselement der er ved at oprettes/redigeres) Link til begivenhed i undermodul 3.2 Hvilke anlægselementer dokumentet relaterer til Hvilken begivenhed i kronologien dokumentet relaterer til Hvem har udarbejdet materialet Opslag i adresse- og telefonlisten i undermodul 2.3 Ansvarlig for opdatering Opslag i adresse- og telefonlisten i undermodul 2.3 Dato for udarbejdelse Dato Dato for tilknytning til Danbro+ Dato (Registreres automatisk ved tilknytning) Nøgleord Et eller flere nøgleord der beskriver indholdet. Tabel 3-1 Anlægselementer Mange data er systematiseret i kataloger hvor koder og indhold er defineret på forhånd. Hvis det ikke er muligt, at vælge en passende kode fra et katalog, benyttes koderne 96-99, der generelt har følgende betydning: 96 Ikke registreret bruges, når man af en eller anden grund ikke har oplysninger om det pågældende datafelt. Det kan være fordi, man ikke er nået så langt i sin generelle dataindsamling, fordi oplysningen på dataskemaet er ulæselig, eller fordi man simpelthen har glemt at få oplysningen med. 97 Andet bruges, når der er relevant at udfylde det pågældende felt, men der ikke er nogen af de fastlagte koder, der dækker i det aktuelle tilfælde. Det kan være fordi den aktuelle type ikke findes i listen, eller fordi der er tale om en kombination af eksisterende koder. Når man har anvendt kode 97, skal man altid forklare forholdet i et tilhørende bemærkningsfelt. 98 Ukendt bruges, når det er relevant at udfylde feltet, men det ikke har været muligt at finde ud af hvilken kode der skal vælges. I de fleste tilfælde vil det være muligt at finde oplysningerne i projektmateriale eller ved nærmere eftersyn. 99 Ikke relevant eller bruges når det ikke har nogen mening at udfylde det pågældende felt.

8 Side: 8 af Anlægselementidentifikation, navn og beskrivelse Elementets identifikation angives ved et tal og et navn, som nedenstående eksempel der stammer fra Ny Lillebæltsbro: 1.x.3.22 Kabelsystem Navn Nummer fra standardlisten på 4 niveau Nummer der henviser til at det drejer sig om konstruktioner Den Ny Lillebæltbro s nummer i DANBRO+ Refererer til Vejdirektoratet (anvendes ikke i DANBRO+) og en beskrivelse der i overnævnte tilfælde vil være Beskrivelse: "Kabelsystemet omfatter både hovedkabler, hængere samt øvre og nedre klemmer" Kategori Kategori er et hjælpekatalog og er koblet til elementtype. Kategorien omfatter hhv. Kategorikatalog 00 Opdeling 01 Konstruktioner 06 Installationer 08 Bygninger 09 Tilstødende arealer - der udelukkende anvendes på niveau 3 - der anvendes på niveau 4 og efterfølgende niveauer - der anvendes på niveau 4 og efterfølgende niveauer - der anvendes på niveau 4 og efterfølgende niveauer - der anvendes på niveau 4 og efterfølgende niveauer Fabrikat Her angives fabrikatet for elementet eller den komponent der er tale om, eksempelvis kan nævnes - Mauer for ekspansionsfuger, - Munthers for affugter, osv. - Texas PLC Fabrikatkoder indtastes løbende i DANBRO+ efter behov, men som minimum skal anvendes "96 ikke registreret" Hvis fabrikat-/typebetegnelse skal angives for et overordnet element, hvortil der hører flere underliggende elementer med udstyr af forskellige fabrikater og typer, er det ikke muligt at summere disse op i én fabrikat-/typebetegnelse for det overordnede element. I så fald anvendes kode 99. Ikke relevant for det overordnede element.

9 Side: 9 af Typebetegnelse Her angives den type der knyttes til fabrikatet af elementet, eksempelvis kan nævnes - Mauerfuger af typen lamelfuger - Affugtningsanlæg af fabrikat Munthers og typen kondenserende, osv. - Texas PLC af type 565 m. hot-backup Typebetegnelseskoder indtastes løbende i DANBRO+ efter behov, men som minimum skal anvendes "96 ikke registreret". Hvis fabrikat-/typebetegnelse skal angives for et overordnet element, hvortil der hører flere underliggende elementer med udstyr af forskellige fabrikater og typer, er det ikke muligt at summere disse op i én fabrikat-/typebetegnelse for det overordnede element. I så fald anvendes kode 99. Ikke relevant for det overordnede element Materiale Materialer for alle elementer vælges fra katalog. Bemærk, at det er det dominerende materiale der skal beskrives ved materialekoden. Der skal altså vælges den kode der bedst beskriver elementets konstruktionsmateriale og se bort fra, at der kan være detaljer udført i andre materialer. Kombination af materialer eksempelvis hvor en drager består af stålbjælker og plade af jernbeton betegnes "80 komposit, stål og beton". For installationer vil denne oplysning sjældent være relevant, og der anvendes kode 99. Ikke relevant Størrelse og måleenhed Her kan angives hovedmål eller hovedmængde for elementet og den måleenhed der anvendes. Den mængde eller hovedmål der angives i størrelsesfeltet beskrives i det tilhørende felt for generel beskrivelse. Størrelser skal som hovedregel angives for alle elementer på niveau 3 og 4. Niveau 3: Her angives typisk broens længde, som målet af bropladen i dennes midterakse. Sætningsplader, fløje og lignende medregnes ikke. Eventuelle fugespalter mellem de enkelte fag fratrækkes ikke. Længden af buebroer angives som afstanden mellem ydersider af vægge/bue ved fundamentoverside. Længden angives i meter med indtil 2 decimaler. Niveau 4 angives typisk følgende: 2. Fløje: Det synlige areal i kvadratmeter med indtil 2 decimaler.

10 Side: 10 af Skråninger: Arealet af den del af skråningerne der hører til broen, normalt arealet indtil 1 m udenfor bygværkets vandrette projektion. I øvrigt skal matrikelkort anvendes ved denne fastlæggelse. 4. Endeunderstøtninger: Det synlige areal i kvadratmeter med indtil 2 decimaler. 5. Mellemunderstøtninger: Det synlige areal inkl. eventuelle søjleåg i kvadratmeter med indtil 2 decimaler 6. Lejer: Antallet af enkeltlejer alternativt lejelinier og i stk. 7. Bærende overbygning: Angives som broarealet bestemt ved afstanden mellem inderside kantbjælker gange overbygningens længde målt i kvadratmeter med indtil 2 decimaler. 8. Fugtisolering: Angives som broarealet bestemt ved afstanden mellem inderside kantbjælker gange overbygningens længde målt i kvadratmeter med indtil 2 decimaler. 9. Kantbjælker: Samlede længde inkl. kantbjælker på fløje m.v. Måles i meter med indtil 2 decimaler. 10. Autoværn/rækværker: Angives som autoværnets/rækværkets samlede længde i meter med indtil 2 decimaler. Der medregnes ikke kun længden på bygværket, men hele den længde, der skyldes broens tilstedeværelse. Dvs. hvis der ikke er vejautoværn på strækningen, medregnes hele længden inkl. tilbage- og nedføringer og afslutninger. Hvis der er vejautoværn på strækningen medregnes forstærkede overgangsstykker. 11. Belægning: Mængden angives som brobelægningens samlede areal i kvadratmeter med indtil 2 decimaler. Der registreres det areal, hvis vedligeholdelse hører til broen, normalt svarende til broens totallængde. 12. Dilatationsfuger: Mængden angives som den samlede længde af fugekonstruktioner målt langs fugen. Længden anføres i meter med indtil 2 decimaler. 13. Afløbskonstruktioner: Angives i stk. som det samlede antal brønde.

11 14. Underført passage: --- Side: 11 af Inspektionsvogne: Antal 20. Pyloner: Højde i meter angives 21. Ankerblok: Kabelsystem: Længde af hovedkabler 30. Specielle fag: Færgelejer: Tunnelkonstruktion: Længde af tunnel angives i fulde meter 41. Rampekonstruktion: Længde af rampe angives i fulde meter 60. El-forsyning: El-forsyningsanlæggets samlede maksimale kapacitet [kw]. Alternativt kunne man opgive installationernes gennemsnitlige årsdøgns-forbrug [kwh]? 61. Styring og overvågning: Antal af ind- og udgange i SRO-anlægget [stk.]. Alternativt kunne man opgive antal anlægstyper [stk.] (SRO-anlæg, ITV-anlæg, Uheldsdetektering osv.) Her bliver der virkeligt blandet æbler og pærer, men hvad skal vi tælle op??? Antal kameraer, antal understationer, antal I/O, udstrækningen af anlægget, antal operatørstationer, antal vejrstationer, antal anlægstyper.? 62. Kommunikation: Antal lejede forbindelser [stk.].

12 Side: 12 af Brandmelding og bekæmpelse: Det samlede antal af slukningspunkter (antal brandstandere + antal håndildslukkere + antal slukningsenheder i automatiske brandbekæmpelsesanlæg) [stk.]. 64. Alarmskabe og nøddøre: Det samlede antal alarmskabe og nøddøre [stk.] 65. Trafikanlæg: Det samlede antal variable trafikafmærkninger (tavler, bomme, blink osv.) [stk.] 66. Belysningsanlæg: Belysningsanlæggets maksimale effektforbrug [kw]. Alternativt antal armaturer [stk.] 67. Afvandingsanlæg: Afvandingsanlæggets maksimale kapacitet [l/t]. Alternativt antal pumper [stk.] 68. Ventilationsanlæg: Ventilationsanlæggets maksimale kapacitet [m3/t]: Alternativt antal ventilatorer [stk.] 69. Bygningsinstallationer: Bygningsinstallationernes maksimale effektforbrug [kw]. Alternativt antal anlægstyper (belysnings og stikkontakter, ventilation, klimaanlæg osv.) [stk.] 70. Luft- og søfartsafmærkning: Det samlede antal afmærkningsenheder til både luft- og søfartsafmærkning [stk.] 80. Bygninger: Betalingsanlæg: Værksteder: Tilstødende arealer: Arealet af de arealer der hører til broen. Matrikelkort skal anvendes ved denne fastlæggelse. Angives i kvadratmeter.

13 91. Dæmninger: Angives i areal i kvadratmeter. Side: 13 af Erosionsbeskyttelse: Angives i areal i kvadratmeter. 3.4 Tilknytning af dokumenter På alle niveauer er der mulighed for at tilknytte dokumenter der kan hjælpe til en uddybende beskrivelse af de tekniske specifikationer for det enkelte element/komponent. For overskuelighedens skyld skal der grundlæggende kun tilknyttes tegninger, eventuelle fotos af anlægselementet samt datablade. De resterende dokumenter tilknyttes deres respektive moduler. (Driftmanualer i modul 6.2 "Betjening", Særeftersynsrapporter i modul "Særeftersyn" og derfra i modul 3.2 "Historik/Kronologi"). Se også modul 0

14 Side: 14 af Rapporter Rapportbeskrivelser er ikke medtaget i denne Revision 1 af en. 4. Teknisk beskrivelse procedurer 4.1 Registreringsskemaer Til registrering af anlægshierarki, opbygning, materialer, m.m. anvendes en række standardskemaer angivet i afsnit xx med vedlagte vejledninger. [Skemaer udformes med udgangspunkt i DANBRO Classic] 4.2 Ændring af anlægshierarkiet Ændring af hierarkiet kan grundlæggende ske ved udskiftning af eksisterende bygværk, delvis udskiftning af eksisterende bygværk og korrektion, hvis dele af anlægshierarkiet har vist sig uhensigtsmæssigt. I det første tilfælde slettes det gamle bygværk og et nyt oprettes. Denne procedure behandles ikke yderligere. Det andet tilfælde udføres i forbindelse med en større reparationsopgave, medens det sidste tilfælde grundlæggende kun må udføres i forbindelse med et generaleftersyn af de ændrede anlægselementer. Ændring af hierarkiet udføres af den ansvarlige rådgiver Sletning af underelementer uden at bygværk er ændret. Hvis et anlægshierarki vurderes for dyb, og man derfor beslutter at slette et anlægsniveau, skal linkene fra disse elementer flyttes op på det overliggende anlægselement før anlægselementet slettes Omstrukturering af anlægshierarki uden at bygværk er ændret. Anlægselementet kopieres med alle links til den nye placering, og det gamle anlægselement slettes Udskiftning af anlægselement ved reparation af bygværk. Hvis et anlægselement bliver totalt udskiftet (f.eks. ny dilatationsfuge type). Slettes det gamle anlægselement og et nyt oprettes. Derved opnås et kronologimæssigt "rent bord". Reparationsopgaven tilknyttes begge anlægselementer (det gamle og det nye).

15 Side: 15 af Organisation og Ansvar Projektlederen for hvert bygværk har ansvar for at oprette og vedligeholde elementlisten samt vedligeholde de tekniske specifikationer der er knyttet hertil. 6. Revisioner Dette afsnit beskriver af ændringer i forbindelse med revision af denne. Revision; Initialer; Dato Beskrivelse af revision 1; Driftsgruppen; Første udgave til generel kommentering hos Vejdirektoratet. 7. Brugervejledning Dette afsnit henviser til de dele af den generelle brugervejledning der er relevante i forbindelse med den denne for undermodul

16 8. Bilag og eksempler Side: 16 af Fast elementliste på niveau 4 Dette afsnit indeholder en oversigt over den faste elementliste på niveau 4, som skal anvendes på alle bygværker. Element Element navn Kommentar nr. 2 Fløje 3 Skråninger 4 Endeunderstøtninger Inklusive fundering 5 Mellemunderstøtninger Inklusive fundering 6 Lejer 7 Bærende overbygning 8 Fugtisolering Tunnelmembran angives her 9 Kantbjælker 10 Autoværn og rækværker 11 Belægninger 12 Dilatationsfuger 13 Afløbskonstruktioner Afløbssystemer i belægninger 14 Underført passage Inspektionsvogne Pyloner 21 Ankerblok 22 Kabelsystem 30 Specielle fag Eksempelvis bevægeligt fag på klapbroer 35 Færgelejer 40 Tunnelkonstruktion 41 Rampekonstruktion El-forsyning 61 Styring og overvågning 62 Kommunikation 63 Brandmelding og -bekæmpelse 64 Alarmskabe og nøddøre 65 Trafikanlæg 66 Belysningsanlæg 67 Afvandingsanlæg 68 Ventilationsanlæg 69 Bygningsinstallationer 70 Luft- og søfartsafmærkning 80 Bygninger Administrationsbygninger m.v. 81 Betalingsanlæg Værksteder 90 Tilstødende arealer 91 Dæmninger

17 Side: 17 af 27 Element nr. Element navn Kommentar 95 Erosionsbeskyttelse Bundbeskyttelse 8.2 Installationer - eksempel fra Limfjordstunnelen på elementer på niveau 5, 6, 7 og 8 Niveau 1-4 er fælles for alle Bygværker Niveau 5 og nedefter er frit konfigurerbare for det enkelte Bygværk NIVEAU Vejdirektoratet 1.x Limfjordstunnelen 1.x.6 Installationer 1.x.6.60 El-forsyning Højspændingsanlæg xx kv Lavspændingsfordelingsanlæg 400 V Nød og reserveforsyningsanlæg Jordingsanlæg Føringsveje 1.x.6.61 Styring og overvågning SRO-anlæg Betjeningsudstyr PC-baseret Tavle-baseret (rampepaneler) PLC-anlæg Hovedstation Understationer ITV-anlæg Betjeningsudstyr Centralt udstyr Kameraer Trafikovervågningsudstyr Højdekontroludstyr Uheldsdetektering (IDS) Vejrstationer Konstruktionsovervågning 1.x.6.62 Kommunikation Telefonanlæg Telefoncentraler Telefonapparater (herunder nødtelefoner) Datatransmission Radioanlæg

18 Side: 18 af 27 Niveau 1-4 er fælles for alle Bygværker Niveau 5 og nedefter er frit konfigurerbare for det enkelte Bygværk NIVEAU Kommunikationsforbindelser Egne forbindelser Lejede forbindelser 1.x.6.63 Brandmelding og -bekæmpelse Automatisk brandalarmanlæg Brandalarmcentraler Sensorer Brandstandere Håndildslukkere Pulverslukkere CO2 slukkere Automatiske brandbekæmpelsesanlæg 1.x.6.64 Alarmskabe og nøddøre Alarmskabe El-forsyning / installationer Skabe Symbolskilte Nøddøre El-forsyning / installationer Døre Symbolskilte 1.x.6.65 Trafikanlæg Regulerings- og varslingsanlæg Trafikregulering - tunnel Nord for tunnel + vestrør El-forsyning / installationer Mekaniske tavler Fiberoptiske tavler Vognbanesignaler Kø-varslingssignaler Hastighedstavler LED matrix-tavler Vippebomme Svingbomme Skydebomme Spærrelinielys Blink Advarselsblink

19 Side: 19 af 27 Niveau 1-4 er fælles for alle Bygværker Niveau 5 og nedefter er frit konfigurerbare for det enkelte Bygværk NIVEAU Stopblink Udrykningsblink Syd for tunnel + østrør El-forsyning / installationer Mekaniske tavler Fiberoptiske tavler Vognbanesignaler Kø-varslingssignaler Hastighedstavler LED matrix-tavler Vippebomme Svingbomme Skydebomme Spærrelinielys Blink Advarselsblink Stopblink Udrykningsblink Kø-varsling Nord for tunnel El-forsyning / installationer Mekaniske tavler Fiberoptiske tavler Kø-varslingssignaler Hastighedstavler LED matrix-tavler Detektorspoler Syd for tunnel El-forsyning / installationer Mekaniske tavler Fiberoptiske tavler Kø-varslingssignaler Hastighedstavler LED matrix-tavler Detektorspoler Informationstavler (variable) Trafiksignalanlæg 1.x.6.66 Belysningsanlæg

20 Side: 20 af 27 Niveau 1-4 er fælles for alle Bygværker Niveau 5 og nedefter er frit konfigurerbare for det enkelte Bygværk NIVEAU Konstruktionsbelysning Vejbelysning El-forsyning / installationer Armaturer El-forsyning / installationer Armaturer Måleudstyr (belysningsmåling) 1.x.6.67 Afvandingsanlæg El-forsyning / installationer Stik og hovedledning Pumper Måleudstyr (niveau-, flow-, gas-) 1.x.6.68 Ventilationsanlæg El-forsyning / installationer Ventilatorer Måleudstyr (gasmåling) 1.x.6.69 Bygningsinstallationer El-forsyning / installationer Belysning og stikkontakter Ventilation Klimaanlæg Adgangskontrolanlæg Frostsikringsanlæg Affugtningsanlæg 1.x.6.70 Luft- og søfartsafmærkning 8.3 Interne kataloger Dette afsnit indeholder en oversigt over indhold af interne kataloger i modulet Elementtypekatalog på niveau Vejbærende bro Sporbærende bro Stibærende bro Rørgennemløb Stenkiste Ledningstunnel Højbro over farvande Dalbro Pæledæk Klap-, sving- eller hævebro(angives uanset bygværksart i øvrigt)

21 Side: 21 af 27 Elementtypekatalog på niveau Færgeleje (Dækker f.eks. færgeklapper, ledeværker og lignende) Bolværk Sluse, stemmeværk eller højvandslukke Rørbygværk Pontonbro Tunnel Trafiktunnel Perrontunnel Støttemur, herunder spunsvæg Glacis Støjvold/vækstskærm Absorberende støjskærm Reflekterende støjskærm Installationer Bygninger Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer 2. Fløje Design Parallel med endeunderstøtning (parallelfløje) Parallel med kantbjælker (vinkelfløje) Skrå fløje Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 3. Skråninger Design Almindelig skråning (uanset hældning) Skråning med støttemur Skråning med repos Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 4. Endeunderstøtninger Design Skjult Endeunderstøtning Endeunderstøtning i skråning Væg i fuld højde

22 Side: 22 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 5. Mellemunderstøtninger Design Væg Søjle(r) uden søjleåg Søjle/søjlerække med søjleåg Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 6. Lejer Design Knasfuge/støbeskel, evt. med indstøbt stålskinne, glidelag af bly, asfaltpap eller lignende Neopreneplade (brikker) Elastomerleje (sandwichtype med stålindlæg) Fast leje Glideleje Rulleleje Pendulleje Tallerkenleje Betoncharnier Buffere Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 7. Bærende overbygning Design Plade, evt. med indstøbte stålprofiler eller strengbetonelementer, evt. med udsparinger Plade/bjælke, 1 bjælke Plade/bjælke, 2 bjælker Plade/bjælke, 3 eller flere bjælker Ribbeplade/risteværk Kassedrager, 1 kasse (evt. med flere celler) Kassedrager, 2 eller flere separate kasser Gitterdrager Rørformet drager (rund eller firkantet) Bue over vejbanen Bue under vejbanen Bue over og under vejbanen

23 Side: 23 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Skråstagsbro Hængebro Tunnelrør Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 8. Fugtisolering Design Type I, beskyttelsesbeton og bitumenpladeisolering Type II, beskyttelsesmembran og bitumenpladeisolering Type III, mastixisolering Type IVa, polymerbitumenplader med topmembran Type IVb, polymerbitumenplader med polymerbitumenafdækningspap Type IVc, topmembran Tynd isolation Kunststofisolering Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 9. Kantbjælker Design Udført i ét med broplade (støbt in situ) Udskiftelige elementer (præfabrikerede kantelementer) Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 10. Autoværn/rækværk Design S S SR Svært, demonterbart stålautoværn Svært, ikke demonterbart stålautoværn Let, demonterbart stålautoværn Let, ikke demonterbart stålautoværn Dansk Autoværn, Type DK Svært Betonautoværn Let betonautoværn Svært rækværk Let rækværk

24 Side: 24 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Vejautoværn Støjskærm Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 11. Brobelægning Design Belægning Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 12. Dilatationsfuger Design Stenfyldt fugemassefuge Åben fuge med stålkanter Slæbepladefuge, stål Fingerfuge, stål Stålfuge med fastspændt neoprenebånd, enkelt Stålfuge med fastspændt neoprenebånd, flere lameller Neopreneblok Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 13. Afløbskonstruktioner Design Brønde i broplade, inkl. evt. rør og faldstammer Brønde udenfor eller under bro Ikke registreret Andet Ukendt Ikke relevant 14. Underført Passage Design Vej Sti eller markvej Bane Vandløb Ledning Ikke registreret Andet

25 Side: 25 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Ukendt Ikke relevant 18. Inspektionsvogne Indvendig inspektionsvogn Udvendig fast inspektionsvogn Udvendig mobil inspektionsvogn 20. Pyloner 21. Ankerblok 22. Kabelsystem 30. Specielle fag Klapfag Drejefag Hævefag 35. Færgelejer 40. Tunnelkonstruktion 41. Rampekonstruktion 60. El-forsyning Højspændingsanlæg Lavspændingsfordelingsanlæg Nød- og reserveforsyningsanlæg Jordingsanlæg Føringsveje 61. Styring og overvågning SRO-anlæg ITV-anlæg Trafikovervågningsudstyr Vejrstationer

26 Side: 26 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Konstruktionsovervågning 62. Kommunikation Telefonanlæg Datanetværk Radioanlæg Kommunikationsforbindelser 63. Brandmelding og -bekæmpelse Automatiske brandalarmanlæg Brandstandere mm Håndildslukkere Automatiske brandbekæmpelsesanlæg 64. Alarmskabe og nøddøre Alarmskabe Nøddøre 65. Trafikanlæg Trafikregulerings- og varslingsanlæg Trafiksignalanlæg Trafikinformation 66. Belysningsanlæg Vejbelysning Konstruktionsbelysning Måleudstyr (belysningsmåling) 67. Afvandingsanlæg El-forsyning/-installationer Stik- og hovedledninger Pumper Måleudstyr (niveau-, flow-, gas- ) 68. Ventilationsanlæg El-forsynings/-installationer Ventilatorer Måleudstyr (flow-, gas- ) 69. Bygningsinstallationer El-forsyning/-installationer Belysnings og stikkontakter Adgangskontrolanlæg

27 Side: 27 af 27 Elementtypekatalog på niveau 4 og underliggende niveauer Ventilation Klimaanlæg Frostsikringsanlæg Affugtningsanlæg 70. Luft- og søfartsafmærkning Luftafmærkning Søfartsafmærkning 80. Bygninger Administrationsbygninger 81. Betalingsanlæg 85. Værksteder 90. Tilstødende arealer 91. Dæmninger 95. Erosionsbeskyttelse Bundbeskyttelse Rapporteksempel Udskrifter fra DANBRO+ er ikke medtaget i denne Revision 1 af en.

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt.

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.3 Adresse- og telefonlister : Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af rapporten Adresse

Læs mere

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv. Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Beskrivelse data Kodetabel Datakrav Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 1 / Undermodul 1.1

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 1 / Undermodul 1.1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 2 3.1 Generelt 2 3.2 Opslag i modul 2.3 Adresse- og telefonliste

Læs mere

Modul 3.1 Anlægselementbeskrivelse Rapportnavn: Anlægselementoversigt Dato: 2004-04-14 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 3.1 Anlægselementbeskrivelse Rapportnavn: Anlægselementoversigt Dato: 2004-04-14 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 3.1 Anlægselementbeskrivelse : Anlægselementoversigt Dato: 2004-04-14 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Anlægselementoversigt

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Generaleftersynsdata Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Generaleftersynsdata

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3 Eftersyn : Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten "Opgaveliste" i Modul 6.3 Eftersyn.

Læs mere

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse : Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Registreringsdata

Læs mere

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Datakrav Beskrivelse data Kodetabel Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn Rapportnavn: CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn Rapportnavn: CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn : CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af de to rapporter indeholdt i CRF

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Foreløbig udgave

Foreløbig udgave 2. REGISTRERING AF BYGVÆR- KER Foreløbig udgave 2011-04-13 Indhold 1. Indledning 1 1.1.1.1 Emne 1 1.1.1.2 Formål 1 2. Introduktion 2 2.1 Registrering 2 2.1.1.1 Formål 2 2.1.1.2 Data 2 3. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 4.1; Undermodul 4.2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Undermodul 4.1 Opgavestyring... 3 1.2 Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter... 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE...

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7 September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 7 UF af Limfjorden, Aggersundbroen Aggersundbroen fører rute 29 over Aggersund i Limfjorden ved Løgstør. Broen

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4. Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4. Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen. Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.4 Vedligehold og reparation Rapportnavn: Sikkerhedsstillelser og afhjælpningsperioder Dato: 2004-10-20 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker Bilag 2005-03-09 Bilag Bilag 1 Cirkulære om kommune- og amtskoder DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 Bilag Bilag 4 Paradigma

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Ekisterende tegninger - tegningsliste

Ekisterende tegninger - tegningsliste Ekisterende tegninger - tegningsliste Svendborgsundbroen Tegningerne markeret med rødt i tegningslisten er medtaget i udbuddet. De resterende tegninger kan fremsendes efter nærmere aftale. Filnavn Tegningsnavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB.1-3 Anlægsbeskrivelse (Hadsundbroen) April 2012 Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

Modul 6.6 Måling og overvågning Rapportnavn: Målerapport Dato: 2004-08-04 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.6 Måling og overvågning Rapportnavn: Målerapport Dato: 2004-08-04 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.6 Måling og overvågning Rapportnavn: Målerapport Dato: 2004-08-04 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af rapporten Målerapport

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Anlægsoverslag for totalrenovering af den Blå Bro samt overslag for etablering af en ny stibro.

Anlægsoverslag for totalrenovering af den Blå Bro samt overslag for etablering af en ny stibro. Randers Kommune DEN BLÅ BRO NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Anlægsoverslag for totalrenovering af den Blå

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Mobil: 2612 0722 Telefon: 8227 2567 Lokal: 39 567 Fax: 8227 2025 E-mail: kvc@bane.dk Brogruppens

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 6 UF af Roskilde Fjord, Kronprins Frederiks Bro Kronprins Frederiks Bro blev indviet i 1935. Broen krydser

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til NOTAT Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til Fra Kopi til Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet Lene Tørnæs Helbo, Vejdirektoratet Troels Larsen-Helms, Rambøll Peter Møller,

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

BILAG 7 INSTRUKS FOR REGISTRERING OG DOKUMENTATION VED SKADEVOLDERSAGER MED KENDT SKADEVOLDER side 1

BILAG 7 INSTRUKS FOR REGISTRERING OG DOKUMENTATION VED SKADEVOLDERSAGER MED KENDT SKADEVOLDER side 1 KENDT SKADEVOLDER side 1 Skadevoldersager Skadevoldersagerne registreres ved vejudstyr som: Vejudstyr: Autoværn Beplantning Belægning Asfalt/bilbrande Brolægning Brønde og ledninger Bygværker Hegn Målestationer

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012 AV01 STÅLAUTOVÆRN Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen. Stålautoværn, hvor autoværnsbjælker

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS. Store Bygværker SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN:

TILBUDSLISTE RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS. Store Bygværker SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Samleside Tilbud - & Særtransporter Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i BUT'en af september 2012 angivne

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Bilag 5.A Klorid - RTC

Bilag 5.A Klorid - RTC Bygværk 70-0-171 OF af H-vej 77, Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Bilag 5.A Klorid - RTC 1. Kloridmålinger Der er lavet i alt 21 kloridprofiler. Seks af profilerne er taget

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere