Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps samt tilgodehavendet hos selskab 1 Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps samt tilgodehavendet hos selskab 1 Aps"

Transkript

1 Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade København Ø 27. februar 2018 Ref. HHE/TSK/BIN J.nr Påbud om at nedregulere tilgodehavendet hos Ahpla Aps samt tilgodehavendet hos selskab 1 Aps 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance A/S (herefter Alpha Insurance eller selskabet) at nedregulere tilgodehavender hos selskab 1 og Ahpla ApS med mindst 35,6 mio. kr. til anvendelse i opgørelsen af selskabets kapitalforhold, i henhold til artikel 7-16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 29. november 2017 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVSMINISTERIET Selskabet skal senest den 28. februar 2018 kl indsende dokumentation for opfølgning på påbuddet til Finanstilsynet. Dokumentationen skal mindst omfatte en opgørelse af selskabets kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav. Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse, jf. 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. 2. Sagsfremstilling Finanstilsynet er på inspektion i Alpha Insurance med fokus på selskabets metode til at afsætte hensættelser og opgøre solvenskapitalkravet. I forbindelse med en ændring af ejerforholdene i Alpha Insurance er Finanstilsynet blevet opmærksom på selskabets værdiansættelsesmetoder af to tilgodehavender. Finanstilsynet har endnu ikke afsluttet gennemgangen af selskabets værdiansættelsesmetoder og øvrige koncerninterne mellemværender.

2 2 2.1 Værdiansættelse af tilgodehavende hos Ahpla ApS Alpha Insurance A/S sendte den 12. februar 2018 en opgørelse til Finanstilsynet, som viste, at Alpha Insurance pr. 31. januar 2018 havde 74 mio. kr. i koncerninterne eksponeringer hos Ahpla ApS og Alpha Holding A/S. Alpha Insurance sendte den 20. februar 2018 en opgørelse, der viste, at Alpha Holding A/S kapitalgrundlag ikke var tilstrækkeligt til at dække selskabets solvenskapitalkrav. Derfor var Finanstilsynet bekymret for, om den finansielle situation internt i koncernen var afspejlet i værdiansættelsen af de koncerninterne eksponeringer i Alpha Insurance A/S. Finanstilsynet anmodede derfor i af 21. februar 2018 Alpha Insurance A/S om at redegøre for en række forhold, herunder for hvordan de koncerninterne eksponeringer er værdiansat i Alpha Insurance A/S. I samme anmodede Finanstilsynet endvidere om konsoliderede og ikke-konsoliderede balanceopgørelser pr. 21. februar 2018 for Ahpla ApS og Alpha Holding A/S. I sit svar af 22. februar 2018 skrev Alpha Insurance, at de koncerninterne eksponeringer mod henholdsvis Alpha Holding og Ahpla ApS er værdiansat til pålydende værdi baseret på følgende: Bestyrelsen vurderer, at værdiansættelsen er korrekt, da bestyrelsen forventer at kunne fremskaffe kapital til udligning af alle koncerninterne eksponeringer inden for 3 måneder Som resultat af kapitalforhøjelse i Ahpla ApS i december 2017, modtog Alpha Insurance den 9. januar ,5 mio. kr. fra Ahpla ApS som led i planmæssig nedbringelse af mellemværendet. På baggrund af ovenstående forventede Alpha Insurance, at der vil blive rejst yderligere kapital i både Ahpla ApS og Alpha Holding A/S, med henblik på at tilbagebetale mellemværendet med Alpha Insurance. Alpha Insurance fremsendte desuden konsoliderede og ikke-konsoliderede balanceopgørelser pr. 21. februar 2018 for Ahpla ApS og Alpha Holding A/S. På selskabsniveau viste balancen for Ahpla ApS en negativ egenkapital på t.kr. I partshøringssvaret henviser Alpha Insurance desuden til, at Finanstilsynet den 22. februar 2018 har truffet afgørelse om at tilbagekalde tilladelsen til koncerninterne eksponeringer og påbudt Alpha Insurance senest den 12. marts 2018 at indsende en plan for kapitalfremskaffelse, som skal sikre, at

3 3 der efter den 9. april 2018 ikke længere er eksponeringer mod andre virksomheder inden for samme koncern bortset fra dattervirksomheder. Alpha Insurance havde i sit partshøringssvar til udkast til afgørelsen anmodet om, at fristen for indfrielse blev fastsat til senest tre måneder efter afslutningen af den igangværende inspektion. Alpha Insurance oplyser, at baggrunden for anmodningen var forventningen om inden for tre måneder at kunne tilvejebringe ekstern kapital i et omfang, der kan udligne alle koncerninterne mellemværender. 2.2 Værdiansættelse af tilgodehavende hos selskab 1 Den 20. februar 2018 sendte Alpha Insurance en oversigt over transaktioner i forbindelse med fjernelse af A-kapitalandele i Alpha Insurance. Heraf fremgik det bl.a., at Alpha Insurance havde fået et tilgodehavende på 25 mio. kr. hos det pr. 13. februar 2018 stiftede selskab 1. Selskab 1 skylder desuden 45 mio. kr. til selskab 2. Selskab 1 s aktiver består af 9,96 pct. af aktierne i Alpha Insurance A/S, som værdiansættes til 45 mio. kr. og af 100 pct. af anparterne i selskab 3, som værdiansættes til 25 mio. kr. Selskab 3 har en gæld til selskab 2 på 25 mio. kr., og aktiver i form af fornyelsesrettighederne til forsikringsprogrammet portefølje 1, som er værdiansat til 25 mio. kr. samt den indskudte kapital ved stiftelsen på 50 t.kr. I af 21. februar 2018 skrev Finanstilsynet, at Finanstilsynet umiddelbart vurderede, at transaktionerne generelt bar præg af at være sket til beløb, som ikke afspejler de bagvedliggende værdier. Finanstilsynet anmodede blandt andet Alpha Insurance om at redegøre for de indregnede værdier i forbindelse med transaktionerne, herunder hvordan selskabet havde værdiansat de handlede aktiver og selskaber. Desuden anmodede Finanstilsynet om at modtage Alpha Insurances redegørelse for selskab 1 s betalingsevne og for, hvornår selskab 1 skal tilbagebetale lånet fra Alpha Insurance. I sit svarbrev af 22. februar 2018 forklarede Alpha Insurance, at udgangspunktet for de indregnede værdier er et Letter of intent mellem Alpha Insurance A/S og selskab 2 dateret 6. februar Alpha Insurance forklarede desuden, at værdiansættelsen af portefølje 1 er fastsat til 25 mio. kr. Fornyelsesrettighederne forventes at generere en årlig præmie på 50 mio. kr. Fornyelsesrettighederne forventes at give en fortjenstmargin på ca. 15 pct., svarende til en gevinst på 7,5 mio. kr. årligt. Når policerne er fornyet til Alpha Insurance, forventes de at forblive i Alpha i 5-10 år.

4 4 I sit partshøringssvar af 24. februar 2018 bemærker Alpha Insurance, at fornyelsesrettighederne i selskab 3 er erhvervet fra en uafhængig tredjemand baseret på en kommerciel vurdering af værdien af portefølje 1. Alpha Insurance forventer betydelige avancer ved nytegning af portefølje 1. Alpha Insurance vurderer sin betaling for disse rettigheder i forbindelse med nytegning til at udgøre ca. 5 mio. kr. årligt. Alpha Insurance forventer således, at der i selskab 3 vil blive genereret et positivt cash flow på 5 mio. kr. årligt. Alpha Insurance forventer en lapse ratio på 5 pct. på portefølje 1 over den kommende årrække. Dette medfører, at selskab 3 vil kunne udlodde udbytte til selskab 1, hvorved gælden til Alpha Insurance kan serviceres. I forhold til værdiansættelsen af selskab 1 s aktieandel af Alpha Insurance bemærker Alpha Insurance, at værdiansættelsen bør foretages på grundlag af markedsværdien af selskabet og ikke indre værdi. Alpha Insurance henviser til, at det af tidligere fremsendte Letter of Intent fremgår, at værdiansættelsen af aktierne aftales til at være 45 mio. kr. Selskab 2 betalte 105 mio. kr. for nytegning af 9,96 pct. præferenceaktier i Alpha Insurance. Der var tale om en handel mellem uafhængige parter, og værdien af aktierne må derfor antages at svare til markedsværdien af aktierne. Heraf udgjorde værdien af præferenceelementet 60 mio. kr., hvorfor markedsværdien af aktieposten på 9,96 pct. eksklusiv præferenceelementet kan opgøres til 45 mio. kr. Denne værdi begrunder Alpha Insurance desuden i, at aktiebeholdningen ligger til sikkerhed for selskab 1 s gæld til selskab 2 på 45 mio. kr. Såfremt selskab 1 ikke er i stand til at betale sin gæld på 45 mio. kr., udnyttes pantet i form af aktierne i Alpha Insurance A/S til endelig afregning til selskab 2. I sit partshøringssvar af 24. februar 2018 henviser Alpha Insurance til 76, stk. 2, i forsikringsregnskabsbekendtgørelsen om indregning af udskudte skatteaktiver. Alpha Insurance skriver, at de store negative resultater i de seneste år, især i 2016 og 2017, er drevet af [...]. I sit partshøringssvar vedlagde Alpha Insurance et budget for perioden , hvoraf det fremgår, at Alpha Insurance forventer et overskud før skat på 520 mio. kr. akkumuleret over den femårige periode. På den baggrund forventer Alpha Insurance at kunne udnytte det udskudte skatteaktiv.

5 5 Finanstilsynet anmodede den 26. februar 2018 Alpha Insurance om at indsende den korrekte balance for selskab 3, forsikringsteknisk resultat, bruttopræmier, udbetalte erstatninger, erstatningshensættelser og forsikringsmæssige driftsomkostniner, så længe portefølje 1 havde været i kraft. Finanstilsynet anmodede desuden om dokumentation for forventet lapse procent for portefølje 1, og dokumentation for den analyse, der viste Alpha Insurances vurdering af fremtidig lønsomhed på portefølje 1. Selskabet har den 26. februar 2018 fremsendt dokumentation for Alpha Insurances analyse af værdien af portefølje 1. Selskabet fremsendte den 27. februar 2018 den korrekte balance for selskab 3, hvor posten på 25. mio. kr., der før fremgik som gæld til selskab 2, nu fremgår som egenkapital. Selskabet fremsendte desuden data for portefølje 1 bestående af bruttopræmier, udbetalte erstatninger inklusive sagshensættelser, provision til mægler og den forventede lapse ratio, og en ny analyse af værdien af portefølje 1, hvori det fremgår, at den forventede lapse ratio er 11,9 pct. Værdien af portefølje 1 er dog den samme. 3. Retligt grundlag Det følger af 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 29. november 2017 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. at gruppe 1-selskaber skal værdiansætte dets aktiver til brug for opgørelsen af gruppe 1-selskabers kapitalforhold i overensstemmelse med artikel 7-16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Erurpa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Det fremgår af såvel 76, stk. 2, i forsikringsbekendtgørelsen 1 som af IAS 12, afsnit 34, at et udskudt skatteaktiv hidrørende fra fremførsel af uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag skal indregnes i det omfang, det er sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, hvori det uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag kan udnyttes. Det følger endvidere af IAS 12, afsnit 34, at forekomsten af uudnyttede skattemæssige underskud er et tydeligt tegn på, at der muligvis ikke vil være en fremtidig skattepligtig indkomst. Når en virksomhed for nyligt har været tabsgivende, kan den derfor alene indregne et udskudt skatteaktiv, hvis den har tilstrækkelige skattepligtige midlertidige forskelle, eller der foreligger anden 1 Bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 1. juni 2016

6 6 overbevisende dokumentation for, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til rådighed til udnyttelse af det udskudte skatteaktiv. Det er Finanstilsynets praksis at fortolke de IFRS forenelige bestemmelser i regnskabsbekendtgørelsen i overensstemmelse med IFRS/IAS. 4. Finanstilsynets vurdering 4.1 Nedregulering af tilgodehavende hos Ahpla ApS på t.kr. Finanstilsynet vurderer, at Ahpla ApS er i betydelige økonomiske vanskeligheder, idet selskabet har en negativ egenkapital, og da selskabet har haft et negativt resultat før skat i de to seneste reviderede regnskabsår (2015 og 2016). Ahpla ApS eneste betydelige aktiv består af kapitalandele i Alpha Holding A/S. Alpha Holdings eneste betydelige aktiv består af kapitalandele i Alpha Insurance. Egenkapitalen i Alpha Insurance udgjorde pr. 21. februar t.kr. inklusiv indregningen af et udskudt skatteaktiv på t.kr. Finanstilsynet vurderer, at Alpha Insurance ikke kan indregne det udskudte skatteaktiv, da selskabet har haft underskud i regnskabsårene på i alt 176 mio. kr. efter skat, og da indberetninger til Finanstilsynet viser, at selskabet i 2017 havde et negativt resultat før skat på 44 mio. kr. På baggrund af ovenstående forventer Finanstilsynet, at Alpha Holding og Ahpla ApS også vil realisere underskud i Derfor vurderer Finanstilsynet, at disse selskaber heller ikke vil kunne indregne udskudte skatteaktiver. Ved opgørelsen af værdien af Alpha Insurances tilgodehavende hos Ahpla ApS tager Finanstilsynet derfor udgangspunkt i, at egenkapitalen i Alpha Insurance, Alpha Holding og Ahpla ApS reduceres med de indregnede udskudte skatteaktiver i de respektive selskabers balancer. Hvad angår Alpha Insurances bemærkninger i partshøringssvaret om, at selskabet forventer at kunne udnytte det udskudte skatteaktiv, bemærker Finanstilsynet, at Alpha Insurance har haft underskud de sidste 4 år, jf. nedenstående tabel: Realiserede tal revideret revideret revideret revideret revideret urevideret i mio. kr Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat

7 7 Resultat før skat Det følger af IAS 12, afsnit 34, at forekomsten af uudnyttede skattemæssige underskud er et tydeligt tegn på, at der muligvis ikke vil være en fremtidig skattepligtig indkomst. Når en virksomhed for nyligt har været tabsgivende, kan den derfor alene indregne et udskudt skatteaktiv, hvis den har tilstrækkelige skattepligtige midlertidige forskelle, eller der foreligger anden overbevisende dokumentation for, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til rådighed til udnyttelse af det udskudte skatteaktiv. Alpha Insurance har ikke forelagt overbevisende dokumentation for, at selskabet vil have tilstrækkelig skattepligtig indkomst til udnyttelse af det udskudte skatteaktiv, men har alene fremsendt en oversigt med tal fra resultatopgørelse og balance i 2017 samt tilsvarende budgettal for årene 2018 til og med 2022, hvor der regnes med væsentligt positive nettoresultater på trods af, at selskabet har haft underskud de seneste 4 år. Uddrag af de fremsendte budgettal fremgår af nedenstående tabel: Budgettal budget budget budget budget budget i mio. kr Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Finanstilsynet har ikke modtaget dokumentation eller sandsynliggørelse for de fremsendte budgettal. Finanstilsynet fastholder derfor sin vurdering af, at det udskudte skatteaktiv i Alpha Insurance, og dermed også de udskudte skatteaktiver i Alpha Insurance og i Ahpla Aps, ikke kan tillægges værdi. Ved at korrigere for reduktionen af de udskudte skatteaktiver i selskabernes balancer, finder Finanstilsynet, at de samlede aktiver i Ahpla ApS udgør 9 mio. kr., som skal dække selskabets kreditorer, der i alt har t.kr. til gode. Værdien af Alpha Insurances tilgodehavende vurderes derfor at udgøre t.kr. gange 9.673/ = 3,2 mio. kr., jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 29. november 2017 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. Korrektionerne er vist i nedenstående tabel.

8 8 i DKK Alpha Insurance A/S Alpha Holding A/S Ahpla ApS Egenkapital inklusiv udskudt skatteaktiv Udskudt skatteaktiv Egenkapital eksklusiv udskudt skatteaktiv ,04 pct. andel af egenkapitalen eksklusiv udskudt skatteaktiv i Alpha Insurance A/S Værdi af øvrige aktiver* 348 Aktiver i alt Forpligtelser i alt Korrigerede nettoaktiver (egenkapital) eksklusiv udskudte skatteaktiver ,29 pct. andel af egenkapitalen eksklusiv udskudt skatteaktiv i Alpha Holding A/S Værdi af øvrige aktiver** Aktiver i alt Forpligtelser i alt Korrigerede nettoaktiver (egenkapital) eksklusiv udskudte skatteaktiver * Værdi af udskudt skatteaktiv på t.kr. ikke indregnet ** Værdi af udskudt skatteaktiv på t.kr. ikke indregnet Alpha Insurances partshøringssvar giver ikke Finanstilsynet anledning til at ændre på ovenstående vurdering. Det forhold, at Ahpla Aps tidligere har gennemført en kapitalforhøjelse, indebærer alt andet lige ikke, at det ved vurderingen af tilgodehavendet kan lægges til grund, at Ahpla Aps vil kunne gennemføre en kapitalforhøjelse. Ligeledes kan det forhold, at bestyrelsen for Alpha Insurance inden for tre måneder forventer at kunne tilvejebringe ekstern kapital i et omfang, der kan udligne alle koncerninterne tilgodehavender, heller ikke lægges til grund for vurderingen af det eksisterende tilgodehavende. Finanstilsynet er ikke blevet forelagt dokumentation eller overbevisende sandsynliggørelse for den forventede kapitalfrembringelse.

9 9 4.2 Nedregulering af tilgodehavende hos selskab 1 Finanstilsynet vurderer, at Alpha Insurances tilgodehavende hos selskab 1 ikke har en dagsværdi på 25 mio. kr. Finanstilsynets vurdering bygger på følgende: - Selskabet er i sin analyse af portefølje 1 kommet frem til en forventet skadesprocent på 47,1 % og en forventet provisionsprocent på 38,2 %. Selskabet forventer ikke, at der skal afholdes yderligere omkostninger i forbindelse med portefølje 1. Derfor forventer selskabet en fortjeneste på 14,7 % (100-47,1-38,2). Selskabet forventer yderligere en lapse ratio på 11,9 % og har i sin værdiansættelse ikke indregnet nytegning. Finanstilsynet bemærker, at datagrundlaget for lønsomhedsvurderingen af portefølje 1 består af realiserede tal for hele 2017 og januar Da 2018 ikke er afsluttet endnu, kan denne årgang ikke bruges i analysen. Finanstilsynet vurderer, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med at estimere forventninger til en portefølje ud fra en enkelt årgangs realiserede resultater. Finanstilsynet vurderer endvidere, at det er usandsynligt, at der ikke skal afholdes yderligere omkostninger end provisioner og betaling af skader. Finanstilsynet bemærker endvidere, at Alpha Insurance ikke har indsendt historisk materiale om hensættelser og lapse ratios vedrørende portefølje 1. Finanstilsynet bemærker yderligere, at den forventede lapse ratio i Alpha Insurances analyse den 26. februar 2018 er lavere end den, som fremgår af Alpha Insurances analyse den 27. februar. Konklusionen om værdien af portefølje 1 er dog den samme. Alpha Insurance har som dokumentation for den forventede lapse ratio indsendt agenterne bag portefølje 1 s forventede lapse ratio. For at underbygge dette har Alpha Insurance indsendt data for lapse ratios fra nogle af selskabets egne porteføljer. Finanstilsynet vurderer, at der er stor usikkerhed forbundet med at bruge lapse ratios fra andre agenter til estimering af en lapse ratio for en given agent. Finanstilsynet vurderer endvidere, at hensættelserne er en vigtig del af en analyse af lønsomhed for en portefølje. Finanstilsynet vurderer derfor samlet set, at der er mangler i dokumentationen af værdiansættelsen af selskab 3 s aktiver og væsentlige usikkerheder i Alpha Insurances analyse af portefølje 1 s lønsomhed. Finanstilsynet vurderer, at fornyelsesrettighederne til portefølje 1 kan have en værdi. Grundet usikkerheden i forhold til værdiansættelsen vurderer Finanstilsynet dog, at der skal tages et haircut på ca. 50 pct. af den beregnede værdi. Derfor vurderer Finanstilsynet, at anparterne i selskab 3 højest kan værdiansættes til 12,5 mio. kr. - Finanstilsynet er ikke blevet forelagt dokumentation eller sandsynliggørelse for, at selskab 1 s aktieandel af Alpha Insurance på 9,96 pct.

10 10 kan værdiansættes til 45 mio. kr. Finanstilsynet vurderer, at aktieandelen højest kan værdiansættes til selskab 1 s andel af nettoaktiverne i Alpha Insurance, hvilket svarer til ca. 4,8 mio. kr. (9,96 pct. af 47,8 mio. kr.),, efter reduktion af egenkapitalen i Alpha Insurance med værdien af det udskudte skatteaktiv i Alpha Insurance, jf. vurderingen under punkt 4.1. Henset til de negative resultater i Alpha Insurance gennem de seneste år og karakteren af selskabets aktiver og forpligtelser, vurderer Finanstilsynet det for usandsynligt, at en uafhængig markedsdeltager ville vurdere værdien højere. På baggrund af ovenstående vurderer Finanstilsynet, at aktiverne i selskab 1 højest udgør ca. 17,3 mio. kr., som skal dække en samlet gæld på 70 mio. kr., der er fordelt med henholdsvis 25 mio. kr. til Alpha Insurance og 45 mio. kr. til Selskab 2. Dermed kan selskab 1 højst dække 6,2 mio. kr. af Alpha Insurances tilgodehavende på 25 mio. kr. Finanstilsynet vurderer derfor, at Alphas tilgodehavende hos selskab 1 skal nedreguleres med mindst 18,8 mio. kr. jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 29. november 2017 om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. For så vidt angår Alpha Insurances bemærkninger i partshøringssvaret om, at selskabet forventer betydelige avancer ved nytegning af portefølje 1, er Finanstilsynet som nævnt ovenfor ikke blevet forelagt dokumentation eller sandsynliggørelse for den forventede indtjening i portefølje 1 i form af eksempelvis regnskabstal, der dokumenterer, at portefølje 1 s historiske indtjening har matchet den forventede indtjening eller en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en uafhængig godkendt revisor om, at dagsværdien af programmet udgør 25 mio. kr. For så vidt angår vurderingen af værdien af selskab 1 s aktieandel af Alpha Insurance er Finanstilsynet enig med Alpha Insurance i, at det som udgangspunkt ikke er indre værdi, der skal ses på. Det er dog Finanstilsynets opfattelse, at det, der skal vurderes, er dagsværdien af selskab 1 s aktier i Alpha Insurance, da der ikke er tale om en handelsværdi på et reguleret marked. Alpha Insurance argumenterer for, at markedsværdien af kapitalandelen er 45 mio. kr., da denne værdi svarer til den værdi, selskab 2 betalte for nytegning af 9,96 pct. aktier i december 2017, når præferenceelementet på 60 mio. kr. fratrækkes.

11 11 Finanstilsynet bemærker i relation hertil, at Alpha Insurances økonomiske situation er blevet væsentligt forværret siden selskab 2 tegnede aktierne i december Dette skyldes, at Alpha Insurance siden selskab 2 s køb har [ ] har svækket selskabets kapitalsituation. [...] Hvad angår Alpha Insurances bemærkninger i partshøringssvaret om udskudte skatteaktiver henviser Finanstilsynet til det under punkt 4.1. anførte. 5. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Erhvervsankenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. 6. Offentliggørelse Finanstilsynet og selskabet skal offentliggøre afgørelsen i medfør af 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Kopi af afgørelsen er sendt til selskabets eksterne revisor. 7. Øvrige bemærkninger Finanstilsynet bemærker, at det er Finanstilsynets forventning, at de påbudte nedreguleringer vil indebære, at Alpha Insurance ikke har kapitalgrundlag til at opfylde solvenskapitalgrundlaget. Selskabet vil i givet fald blive påbudt at udarbejde en genopretningsplan. Finanstilsynet bemærker endvidere, at Finanstilsynet endnu ikke har afsluttet vurderingen af værdiansættelsen af selskabets øvrige koncerninterne eksponeringer.

12 12 Jesper Berg direktør Birgitta Nielsen kontorchef

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS Nedergade 35 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Gert Vikkelsøe

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

CHRISTIAN ELM HOLDING ApS

CHRISTIAN ELM HOLDING ApS CHRISTIAN ELM HOLDING ApS Rørager 12 2670 Greve Årsrapport 16. december 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/03/2016 Christian Elm

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017 NORDSTRAND HUSE ApS H.C. Lumbyes Gade 51 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Jesper

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen PEJA Holding ApS CVR-nr. 27 45 52 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober Leif Petersen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Indhold. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BeLi ApS. Årsrapport for Dandyvej Vejle. CVR-nr

BeLi ApS. Årsrapport for Dandyvej Vejle. CVR-nr BeLi ApS Dandyvej 19 7100 Vejle CVR-nr. 33 88 37 22 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/03 2016 Thomas Stenager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Til Bestyrelse og direktion 15. januar 2018 IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse Denne orientering er i særlig grad relevant for penge- og realkreditinstitutter og kan være relevant fondsmæglerselskaber,

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AU2GENBRUG.DK A/S. Torvegade Tørring. Årsrapport 1. oktober september 2017

AU2GENBRUG.DK A/S. Torvegade Tørring. Årsrapport 1. oktober september 2017 AU2GENBRUG.DK A/S Torvegade 31 7160 Tørring Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/01/2018 Søren F. Nielsen Dirigent

Læs mere

Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015 og 2016 samt halvårsrapporten for 1.

Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015 og 2016 samt halvårsrapporten for 1. Alpha Insurance A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen Harbour House 1 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 12. december 2017 Afgørelse vedrørende regnskabskontrol af Alpha Insurance A/S årsrapporter for 2015

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr

Valeur Holding ApS Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C CVR-nr. 26 03 35 78 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.04.18 Karin Valeur Leffers Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013.

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. LEDELSESBERETNING Aktivitet Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. Årets resultat, der udviser

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Advice Holding 2 ApS. Årsrapport for 2015

Advice Holding 2 ApS. Årsrapport for 2015 Advice Holding 2 ApS Gammel Kongevej 3 E, 1610 København V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 88 34 40 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/1 2016 Espen Højlund

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG 2015/16

DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG 2015/16 Tlf.: 75 24 61 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab olgod@bdo.dk Torvet 2 www.bdo.dk DK-6870 Ølgod CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DUX HOLDING APS MORSØVEJ 5, 6400 SØNDERBORG ÅRSRAPPORT Års 2015/16

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING

HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HSA INVESTMENT APS SKRÆNTEN 21, 9800 HJØRRING

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 6 Egenkapitalopgørelse... 7 Noter... 8 Side

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING 2015/16

DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING 2015/16 Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSKE AUKTIONER APS STRANDVEJEN 18, 6000 KOLDING ÅRSRAPPORT

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. Tesch Allé 11, 2840 Holte CVR-nr. 30 00 45 23 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.05.16 Peter Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kolind Invest A/S. Årsrapport for 2015

Kolind Invest A/S. Årsrapport for 2015 Kolind Invest A/S Nybrovej 375, 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 2015 CVR-nr. 28 29 40 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Claus Abildstrøm

Læs mere

A/S GHI LTD. Graham Bells Vej Aarhus N. Årsrapport 1. oktober september 2015

A/S GHI LTD. Graham Bells Vej Aarhus N. Årsrapport 1. oktober september 2015 A/S GHI LTD. Graham Bells Vej 23 8200 Aarhus N Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2015 Michael G. Nielsen

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GÆLDSKONSULENTERNE ApS

GÆLDSKONSULENTERNE ApS GÆLDSKONSULENTERNE ApS Vallensbækvej 44 2625 Vallensbæk Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2017 Jan Bølle Dirigent

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/ APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING 2014/15

HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/ APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING 2014/15 Holdingsels JKJ af 15/1 ApSStrandve 5A, st.6000 Kolding3207 HOLDINGSELSKABET JKJ AF 15/1 2009 APS STRANDVEJEN 5A, ST., 6000 KOLDING ÅRSRAPPORT Års 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere