Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 Økonomiudvalget Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr P20 Sag: 2011/

2 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent... 4 Er målingen retvisende... 4 Præsentation af målingens resultat... 5 Trivselsudsagn samlet Trivselsudsagn enkeltvis... 9 Udsagn 6 - Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune... 9 Udsagn 7 - Jeg ville anbefale en kollega inden for mit fagområde at søge arbejde i Gladsaxe Kommune...10 Udsagn 8 - Jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet...11 Udsagn 9 - Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats...12 Udsagn 10 - Jeg har gode rammer for at gøre mit arbejde godt...13 Udsagn 11 - Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre...14 Udsagn 12 - Jeg har gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling...15 Udsagn 13 - Jeg oplever god ledelse...16 Udsagn 14 - Jeg har en åben dialog med min leder...17 Udsagn 15 - Jeg oplever et godt samarbejdsklima på min arbejdsplads...18 Udsagn 16 - Der er et godt fysisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads.19 Udsagn 17 - Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads...20 Baggrundsspørgsmål...21 Spørgsmål 1 - Kønsfordeling:...21 Spørgsmål 2 - Anciennitet:...21 Spørgsmål 3 - Personaleledelsesansvar:...22 Spørgsmål 4 Arbejdsområde:...22 Spørgsmål 5 - Personalegruppe:

3 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune har i begyndelsen af 2012 gennemført en trivselsmåling for at vurdere, hvordan medarbejderne trives i deres arbejde. Trivselsmålingen er en fortsættelse af trivselsmålingerne fra 2010, 2009 og På hovedudvalgets møde den 7. april 2011 blev det besluttet at den fælles trivselsmåling skulle bibeholdes i format og omfang men fremover gennemføres hvert andet år. Dette er baggrunden for, at der ikke blev gennemført en fælles trivselsmåling i I det følgende præsenteres de overordnede resultater af undersøgelsen for den samlede gruppe af respondenter. Resultaterne for 2012 sammenlignes med tidligere resultater fra 2010 og Resume: Trivselsmålingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på nettet. 700 månedslønnede ansatte i Gladsaxe Kommune er blevet bedt om at deltage. 397 har besvaret undersøgelsen, dvs. en svarprocent på 56,7 %. Dette er en stigning på 7,0 % point i forhold til svarprocenten i 2010, hvor svarprocenten var 49,7 %. Generelt viser trivselsmålingen en positiv fremgang i trivslen fra 2010 til Kun i et enkelt udsagn Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats er enigheden uændret fra 2010 til 2012 idet 94,7 % svarer enig eller meget enig i dette udsagn. Som i 2010 er der også i 2012 størst enighed i udsagnet: jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats hvor hele 94,7 % svarer meget enig eller enig. Ligeledes er udsagnet Jeg oplever, at der bliver handlet når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre det udsagn der er færrest (57,9 %) der er enige eller meget enige i. Dette er dog en stigning på hele 11,9 % point fra Det udsagn, hvor andelen af svar i kategorierne meget enig og enig er steget mest sammenlignet med 2010, er udsagnet Jeg oplever god ledelse. Stigningen her er på 13.1 % point til 63,7 % i Der er også sket en stor stigning i andelen der svarer meget enig eller enig i udsagnet jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet Stigningen er på hele 10,5 % point til 73,4 % i Udover at svare på baggrundsspørgsmål køn, anciennitet, arbejdsområde - har respondenterne forholdt sig til, hvor enige eller uenige de er i 12 positive udsagn, der beskriver trivsel på arbejdet fx Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune. Overordnet betragtet viser trivselsmålingen, at de ansatte i Gladsaxe Kommune fortsat er ganske tilfredse med deres arbejde. Eksempelvis har 87,6 % af de adspurgte svaret enig eller meget enig i udsagnet; Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune. 3

4 Metode Trivselsmålingen er foretaget ved at 700 af kommunens 5854 månedslønnede medarbejdere er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema. De 700 respondenter blev udvalgt tilfældigt efter en fordelingsnøgle svarende til personalesammensætningen fordelt på faggrupper i kommunen. Respondenterne har modtaget et brev på deres privatadresse med information om trivselsmålingen samt en personlig kode til spørgeskemaet. Respondenterne har så skullet gå på internettet og udfylde spørgeskemaet. Ikke alle 700 har haft mulighed for at svare på spørgeskemaet idet 4 breve med invitationen er blevet returneret uåbnet, da adressaten var ubekendt på adressen. Af andre grunde har yderligere 2 respondenter ikke haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Svarprocenten er ikke korrigeret for disse frafald. Er målingen retvisende I forhold til de fem baggrundsvariable, der spørges ind til i spørgeskemaet, fordeler gruppen af respondenter sig stort set som ansatte i kommunen som helhed. Det vurderes derfor, at målingen alt i alt giver et retvisende billede af trivslen i Gladsaxe Kommune. Trivselsmålingen er gennemført i perioden 6. februar marts Det var planlagt at målingen skulle afsluttes 28. februar, men da kun meget få havde svaret på spørgeskemaet på det tidspunkt blev afslutning udsat fra 28. februar til 8. marts, ligesom det blev valgt at udsende en rykkerskrivelse den 24. februar til alle de respondenter, der ikke havde svaret på spørgeskemaet. Trivselsmålingen er gennemført af kommunens arbejdsmiljøkonsulenter. Svarprocent 397 respondenter eller 56,7 % af de 700 der blev spurgt har svaret på spørgeskemaet. Svarprocenten er steget i forhold til undersøgelsen i 2010, hvor den var på 49,7 %. Vi har i 2012 dog ikke nået svarprocenter fra 2009, som var på 59,3 %. 4

5 Præsentation af målingens resultat På de følgende sider gennemgås resultaterne af trivselsmålingen. Indledningsvis præsenteres resultatet for hvert af de 12 udsagn om trivsel sorteret efter, hvor enige respondenterne er i udsagnene. Derefter præsenteres et overbliksskema, der viser den samlede udvikling i enigheden i udsagnene fra 2010 til Herefter præsenteres hvert enkelt udsagn med: Besvarelsen i 2012 undersøgelsen Den tilsvarende besvarelse fra hhv og 2009 til sammenligning Angivelse af tendens i udviklingen fra 2010 til Efter de 12 udsagn gennemgås de 5 baggrundsspørgsmål (køn, anciennitet, personaleansvar, arbejdsområde, personalegruppe). Respondenterne har forholdt sig til følgende 12 udsagn: Udsagn 6 : Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune Udsagn 7 : Jeg ville anbefale en kollega inden for mit fagområde at søge arbejde i Gladsaxe Kommune Udsagn 8 : Jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet Udsagn 9 : Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats Udsagn 10: Jeg har gode rammer for at gøre mit arbejde godt Udsagn 11: Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre Udsagn 12: Jeg har gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling Udsagn 13: Jeg oplever god ledelse Udsagn 14: Jeg har en åben dialog med min leder Udsagn 15: Jeg oplever et godt samarbejdsklima på min arbejdsplads Udsagn 16: Der er et godt fysisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads Udsagn 17: Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads 5

6 Trivselsudsagn samlet 2012 Tabel 2: 100% Samlet besvarelse - samtlige trivselsudsagn - sorteret efter enighed 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udsagn 9 Udsagn 6 Udsagn 14 Udsagn 8 Udsagn 15 Udsagn 7 Udsagn 13 Udsagn 10 Udsagn 16 Udsagn 17 Udsagn 12 Udsagn 11 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig 6

7 Tabel 2 viser fordelingen af svar på de 12 udsagn vedrørende trivsel. På den vandrette akse vises de enkelte udsagn. På den lodrette akse vises respondenterne svarfordeling i forhold til det enkelte udsagn. Farvekoderne i den enkelte søjle markerer, hvor enig eller uenig respondenterne er i udsagnet. Udsagnene er sorteret fra venstre mod højre efter, hvor enige respondenterne er i udsagnet. Som i 2010 er der også i 2012 størst enighed i udsagnet: Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats. Og udsagnet Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune er på 2. pladsen. I den anden ende af skalaen er det, også som i 2010 udsagnet Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre der er mindst enighed i. Næst lavest i enighed ligger igen udsagnet Jeg har gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Rækkefølgen i enighed i udsagnene er for 8 af udsagnene det samme sammenlignet med Tabel 3 viser besvarelserne af samtlige udsagn i skemaform med indikation af tendens for det enkelte spørgsmål. 11 af de 12 spørgsmål har oplevet en stigning i enigheden ( meget enig og enig ) sammenlignet med Den største stigning forekommer for spørgsmålet Jeg oplever god ledelse, som er steget med i alt 13,1 % point til 63,7 %. Den laveste stigning er for spørgsmålet Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads, som er steget med 2,6 % point til 62,1 %. For spørgsmålet Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats har respondenterne svaret det samme som i 2010, idet 94,7 % har svaret meget enig eller enig i dette udsagn, hvilket også er det udsagn hvor flest svarer meget enig eller enig. Det spørgsmål, der har den laveste andel af svar i kategorierne meget enig eller enig er Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre, som ligger på 57,9 % point. Udsagn 8 Jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet er rykket fra en 5. plads i 2010 til en 4. plads i Udsagn 15 Jeg oplever et godt samarbejdsklima på min arbejdsplads er rykket fra en 4. plads i 2010 til en 5. plads i Udsagn 17 Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads er rykket fra en 7. plads i 2010 til en 10. plads i Udsagn 13 Jeg oplever god ledelse er rykket fra en 10. plads i 2010 til en 7. plads i

8 Tabel 3: Spørgsmål Samlet besvarelse - udvikling i enighed fra 2010 til 2012 Andel der svarede meget enig eller enig i 2012 undersøgelsen Ændring i enighed i procentpoint fra 2010 til 2012 Tendens Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune 87,6 % 8,0 % Jeg ville anbefale en kollega inden for mit fagområde at søge arbejde i Gladsaxe Kommune 71,0 % 9,2 % Jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet 73,4 % 10,5 % Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats 94,7 % -0,2 % Jeg har gode rammer for at gøre mit arbejde godt 63,3 % 6,6 % Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre Jeg har gode muligheder for at få efteruddannelse og kompetenceudvikling 57,9 % 11,9 % 58,9 % 9,2 % Jeg oplever god ledelse 63,7 % 13,1 % Jeg har en åben dialog med min leder 75,1 % 5,0 % Jeg oplever et godt samarbejdsklima på min arbejdsplads 71,3 % 4,9 % Der er et godt fysisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads 62,1 % 6,1 % Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads 62,1 % 2,6 % 8

9 Trivselsudsagn enkeltvis Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,0% 54,9% 12,0% 3,9% 1,2% ,5% 47,1% 13,2% 5,5% 1,7% ,5% 51,1% 9,8% 2,0% 0,5% Udsagn 6 De ansatte i Gladsaxe Kommune er fortsat generelt glade for deres arbejde: Hele 87,6 % svarer enig eller meget enig på udsagnet Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune. Dette er en stigning på 8 % point i forhold til 2010 hvor 79,6 % svarede enig eller meget enig og det er en stigning på 4,7 % point i forhold til besvarelserne i 2009 hvor 82,9 % svarede enig eller meget enig. Faldet fra 2009 til 2010 er altså ikke fortsat, men vendt til en stigning. Stigningen er sket både i gruppen der svarer meget enig og i gruppen der svarer enig. Grupperne der svarer henholdsvis Hverken enig eller uenig, Uenig og meget uenig er alle blevet mindre. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 2 af 12. Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 9

10 Jeg ville anbefale en kollega inden for mit fagområde at søge arbejde i Gladsaxe Kommune 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,7% 39,8% 28,9% 6,7% 2,9% ,4% 41,4% 28,7% 6,9% 2,6% ,2% 44,8% 21,4% 5,8% 1,8% Udsagn 7 De ansatte i Gladsaxe Kommune vil generelt gerne anbefale en kollega indenfor eget fagområde at søge arbejde i Gladsaxe Kommune. 71,0 % svarer enig eller eller meget enig i dette udsagn, hvilket er en stigning på 9,2 % point i forhold til 2010 hvor tallet var 61,8%. Den største stigning ses i gruppen, der svarer meget enig som er steget 5,8% point. Det største fald er i gruppen som svarer Hverken enig eller uenig, men grupperne der svarere uenig eller meget uenig er begge faldet omkring 1 % point. Den positive udvikling fra 2009 til 2010 er fortsat med en væsentlig stigning i Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 6 af 12. Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 10

11 Jeg oplever, at mit arbejde bliver påskønnet 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,4% 45,3% 19,0% 10,1% 2,2% ,7% 42,2% 18,7% 14,4% 4,0% ,7% 48,7% 16,7% 7,6% 2,3% Udsagn 8 Der er fortsat stor overvægt af ansatte, som oplever, at deres arbejde bliver påskønnet. Gruppen der på dette udsagn svarer enig eller meget enig er steget med hele 10,5 % point fra 62,9 % i 2010 til 73,4 i Den negative udvikling fra 2009 til 2010 er altså ikke fortsat, men vendt til en positiv udvikling. Det er både besvarelserne meget enig og enig som er steget fra 2010 til2012, og besvarelserne hverken enig eller uenig, uenig og meget uenig er alle faldet. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 4 ud af 12, hvilket er en plads højere end i Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 11

12 Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,3% 35,2% 4,8% 1,4% 0,2% ,6% 44,3% 5,2% 0,0% 0,0% ,8% 39,9% 4,3% 0,8% 0,3% Udsagn 9 Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats er i 2012, som også i både 2010 og 2009, det udsagn, som flest er enig i. Hele 94,7 % svarer enig eller meget enig, hvilket er næsten uændret fra både 2009 og Der ses en forskydning af svar fra enig til meget enig. Denne forskydning var modsatrettet, det vil sige fra meget enig til enig, fra 2009 til Resten af svarbilledet er uændret. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 1 af 12, hvilket er uændret fra Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 12

13 Jeg har gode rammer for at gøre mit arbejde godt 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,6% 41,0% 17,8% 19,0% 4,6% ,7% 42,0% 18,7% 19,8% 4,9% ,5% 43,8% 21,8% 12,2% 2,8% Udsagn 10 I 2012 oplever flere end i 2010 at rammerne for deres arbejder er gode. 63,3 % svarer i 2012 enig eller meget enig i dette udsagn, hvilket er en stigning på 6,6 % point i forhold til 2010, hvor 56,7 % svarede enig eller meget enig. Det er særligt gruppen, der svarer meget enig, der er steget og det er særligt gruppen der svarer uenig der er blevet mindre. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 8 af 12, hvilket er uændret siden Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 13

14 Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre Udsagn 11 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,3% 37,3% 31,3% 15,2% 4,8% ,2% 34,8% 30,5% 18,4% 5,2% ,4% 42,5% 26,3% 11,4% 4,3% Udsagnet: Jeg oplever, at der bliver handlet, når jeg gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre, er fortsat det udsagn, som færrest ansatte er enig i. Der ses dog en meget positiv udvikling, idet 57,9 % svarer enig eller meget enig i udsagnet, hvilket er en stigning på 11,9 % point i forhold til Den negative udvikling, et fald på 2,6 % point, fra 2009 til 2010 er altså vendt til en meget væsentlig stigning. Det er særligt antallet der svarer uenig eller hverken enig eller uenig der er faldet, mens antallet der svarer enig er steget særligt meget, men også antallet der svarer meget enig er blevet større. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 12 af 12, hvilket er uændret siden Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 14

15 Jeg har gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling Udsagn 12 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,2% 35,9% 30,8% 12,8% 5,3% ,4% 35,3% 33,0% 12,4% 4,9% ,3% 37,6% 21,3% 15,0% 4,8% De ansattes vurdering af om de har gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling har udviklet sig i positiv retning fra 2010 til I 2012 svarer 58,9 % at de er enig eller meget enig i dette udsagn. Dette er en stigning på 9,2 % point i forhold til Stigningen sker efter at denne gruppe af svar var næsten uændret fra 2009 og Det er i overvejende grad antallet der svarer hverken enig eller uenig der er faldet, nemlig fra 33,0 % til 21,3 %. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 11 af 12, hvilket er uændret fra Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 15

16 Jeg oplever god ledelse 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,3% 40,2% 21,0% 14,7% 4,8% ,7% 31,9% 25,3% 13,5% 10,6% ,8% 42,9% 18,8% 11,4% 6,1% Udsagn 13 63,9 % af respondenterne svarer i 2012 enig eller meget enig i udsagnet jeg oplever god ledelse. Dette betyder at der i 2012 er 13.3 % point flere i disse svarkategorier end i 2010, hvilket er en væsentlig stigning. Den meget positive udvikling sker efter et væsentligt fald på 8,9 % point fra 2009 til 2010, som igen sker efter en stigning på knapt 10 % point fra 2008 til Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 7 af 12. I 2010 var udsagnet nr. 10 af 12. Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 16

17 Jeg har en åben dialog med min leder 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,6% 41,9% 13,5% 6,0% 1,9% ,9% 40,2% 17,5% 6,6% 5,7% ,0% 42,1% 15,7% 6,1% 3,0% Udsagn 14 Hovedparten af de ansatte i Gladsaxe Kommune oplever, at de har en åben dialog med deres leder. Hele 75,1 % svarer enig eller meget enig i dette udsagn, mod 70,1 % i Denne stigning på 5,0 % point ses efter et væsentligt fald på 8,5 % point fra 78,1 % i Det er både kategorien meget enig og enig, der er steget, mens der i alle øvrige svarkategorier ses et fald. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 3 af 12. hvilket er uændret i forhold til Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 17

18 Jeg oplever et godt samarbejdsklima på min arbejdsplads 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,4% 45,5% 15,2% 8,7% 2,2% ,7% 43,7% 19,5% 8,6% 5,5% ,9% 43,4% 18,0% 8,1% 2,5% Udsagn 15 Jeg opleveret godt samarbejdsklima på min arbejdsplads er fortsat et udsagn, som langt hovedparten af de ansatte (71,3 %) er enige eller meget enige i. Andelen er endda steget med 4,9 % point fra 66,4 % i 2010, men er ikke kommet helt op på niveau med besvarelsen i 2009 (73,9 %). Det er særligt andelen der svarer meget enig der er steget, mens det særligt er andelen der svarer meget uenig der er faldet. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 5 af 12, mod nr. 4 i Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 18

19 Der er et godt fysisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,5% 40,5% 24,1% 16,1% 5,8% ,2% 40,8% 23,0% 16,4% 4,6% ,0% 46,1% 22,6% 12,0% 3,3% Udsagn 16 Der er et godt fysisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads er et udsagn, som stadig flere af de ansatte i Gladsaxe Kommune er enige eller meget enige i. Fra en mindre stigning på 2 % point fra 2009 (54,0 %) til 2010 (56,0 %) er stigningen til 2012 på hele 6,1 % point hvilket bringer andelen af disse svar op på 62,1 %. Den største stigning ses i andelen der svarer enig, mens det største fald ses i andelen der svarer uenig. Øvrige svarkategorier er næsten uændret. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 9 af 12, hvilket er uændret fra Se tabel 2. TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 19

20 Der er et godt psykisk arbejdsmiljø på min arbejdsplads 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig ,3% 41,4% 25,1% 11,8% 3,4% ,0% 42,5% 22,1% 12,4% 6,0% ,3% 45,8% 20,6% 13,2% 4,1% Udsagn 17 Andelen, der oplever at have et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, er næsten uændret. Andelen der oplever at have et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er steget 2,6 % point til 62,1 %. Denne mindre stigning sker efter at andelen var uændret fra 2009 til Det er særligt andelen, der svarer enig, der er steget. Fald ses i andelen, der svarer hverken enig eller uenig og meget uenig. Andelen af svar i de øvrige svarkategorier er næsten uændret. Fordelt efter enighed er udsagnet nr. 10 ud af 12, mod nr. 7 af 12 i TENDENS Antal respondenter: 397 (2012), 348 (2010), 415 (2009) 20

21 Baggrundsspørgsmål Spørgsmål 1 - Kønsfordeling: Er du Respondenter Procent Mand 89 22,4% Kvinde ,6% I alt ,0% Dette modsvarer relativt pænt kønsfordelingen blandt ansatte i kommunen, hvor ca. 25 % af de ansatte er mænd. Som et kuriosum kan det påpeges, at køn virker til at have en indflydelse på tilfredshed. Mandlige ansatte er således næsten konsekvent mere enige i trivselsudsagnene end deres kvindelige kollegaer. Kun spørgsmålet Jeg oplever, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats er kvinderne mere enige i end mændene. Spørgsmål 2 - Anciennitet: Hvor længe har du arbejdet i Gladsaxe Kommune Respondenter Procent Mindre end 6 måneder 19 4,8% 6-12 måneder 26 6,5% 1-2 år 41 10,3% 3-5 år ,2% 6-10 år 68 17,1% år 52 13,1% år 23 5,8% år 11 2,8% Mere end 25 år 57 14,4% I alt ,0% Det forekommer at respondenterne generelt har fordelt sig som forventet, hvis de vurderes i forhold ancienniteten blandt medarbejdere i kommunen som helhed. 21

22 Spørgsmål 3 - Personaleledelsesansvar: Har du personaleledelsesansvar? Respondenter Procent Ja 62 15,6% Nej ,4% I alt ,0% I Gladsaxe Kommune er der 314 ledere der formelt har personaleledelsesansvar, hvilket svarer til en andel på 5 % af de månedslønnede medarbejdere. Andelen af respondenter der har angivet at have personaleledelsesansvar er noget større. Overrepræsentation formodes dog at være af en sådan mindre karakter, at det ikke har haft indvirkning på trivselsmålingens udfald. Spørgsmål 4 Arbejdsområde: Hvilket arbejdsområde er dit primære Respondenter Procent Folkeskolen og SFO 84 21,2% Pleje/omsorg for ældre 69 17,4% Døgninstitutioner for voksne 32 8,1% Daginstitutioner og klubber 89 22,4% Administration 51 12,8% Andet 72 18,1% I alt ,0% Respondenternes fordeling indenfor primære arbejdsområder modsvarer tilfredsstillende den samlede fordeling af medarbejdere på kommunens hovedaktivitetsområder. 1 1) Træk fra lønsystemet sep. 2011

23 Spørgsmål 5 - Personalegruppe: Hvilken personalegruppe tilhører du Besvarelse 2012 Stikprøve 2012 Anslået Respondenter Procent Respondenter Procent Svarprocent Pædagog 91 22,9 % ,5 90,1 % Pædagogmedhjælper 27 6,8 % 56 8,0 48,2 % Dagplejer 3 0,8 % 0 0,0 0,0 % Socialpædagog 0 0,0 % 0 0,0 0,0 % Social- og Sundhedspersonale (SoSu-personale) 56 14,1 % ,7 50,9 % Syge- og sundhedspersonale (Sygeplejerske, Sundhedsplejerske, Ergo- og Fysioterapeut) 21 5,3 % 27 3,8 77,8 % Omsorgsmedhjælper 3 0,8 % 12 1,7 25,0 % Socialrådgiver og socialformidler 13 3,3 % 12 1,7 108,3 % Lærer 46 11,6 % 88 12,5 52,3 % Rengøringsassistent 23 5,8 % 43 6,1 53,5 % Teknisk servicemedarbejder 16 4,0 % 20 2,9 80,0 % Specialarbejder/håndværker 0 0,0 % 0 0,0 0,0 % Akademiker 28 7,1 % 28 4,0 100,0 % Kontor og EDB-personale 32 8,1 % 61 8,7 52,5 % Pædagogisk uddannede ledere 0 0,0 % 14 2,0 0,0 % Hjemmevejledere og pædagogisk personale i døgninstitution 0 0,0 % 44 6,4 0,0 % Anden personalegruppe 38 9,6 % 84 12,0 45,2 % I alt ,0 % ,0 Alt i alt fordeler undersøgelsens respondenter sig inden for de større personalegrupper på stort set samme måde som medarbejderne fordeler sig i kommunen som helhed. 2 Som bemærket i afsnittet Undersøgelsens repræsentativitet, er der blandt de forskellige personalegrupper dog stadig en væsentlig forskel i, hvor stort svarprocenten er. 2 Træk fra lønsystemet september

24 Den anslåede svarprocent er fundet ved at se på den forventede fordeling af respondenter i stikprøven, hvor antallet af respondenter var vægtet i forhold til fordeling af ansatte på overenskomstgrupper i kommunen som helhed, og sammenligne denne med respondenternes egen angivelse af, hvilken personalegruppe de tilhører. Svarprocenten for hele trivselsmålingen ligger på 56,7 %, hvilket betyder at godt 50 % af alle respondenter fra de forskellige personalegrupper har svaret på denne trivselsmåling. For 5 personalegrupper ligger svarprocenten langt over de 50 %. Det drejer sig om personalegrupperne: Pædagog, Syge- og sundhedspersonale, Socialrådgiver og socialformidler, Teknisk servicemedarbejder og Akademiker. Forklaringen herpå kan være at der er nogle personalegrupper, som ikke så entydigt tilhører én af de personalegrupper, der kunne vælges. Det betyder at respondenten kan have placeret sit svar i en anden gruppe end den som trivselsmålingen har taget udgangspunkt i at de tilhører. En anden forklaring kan være at nogle af personalegrupperne har været mere aktive til at besvare trivselsmålingen end andre personalegrupper og dermed opnået en højere svarprocent. 24

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse

Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse R E SULTATER AF L EDERUNDERSØGELSE 1 Metode Udvælgelse af respondenter Udvælgelsen af institutions- og mellemledere er sket på baggrund af kommunestørrelse og vægtning af fagområder. Kommunerne har vi

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse FOAs ledermedlemmer marts 2007 0 FOA-medlemsundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen Arbejdet som leder... 2 Kommunalreformen... 4 Ledernes baggrund... 7 Lederudvikling

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Sydvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Sydvest baseret på i alt 416 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

Resumé Indledning Rapportens opbygning... 6

Resumé Indledning Rapportens opbygning... 6 2 Resumé... 4 1. Indledning... 5 2. Rapportens opbygning... 6 3. Trivslen i Vejle Kommune... 6 3.1 Trivselsdimensioner... 7 3.2 Trivselsdimensioner fordelt på FagMED... 8 3.3 Trivselsdimensioner fordelt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Selvejende institutioner Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for de selvejende institutioner baseret på i alt 569

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Midt Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Midt baseret på i alt 203 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Forældretilfredshed og Indhold

Forældretilfredshed og Indhold Forældretilfredshed og Indhold Sammenfatning de vigtigste resultater 2 Baggrund 3 Svarprocenter og svarfordeling 4 Tilfredshed med skole, SFO og klub 5 Faglighed og læring i skolen 8 Trivsel og mobning

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Trivselsmåling på Elbæk Efterskole

Trivselsmåling på Elbæk Efterskole Trivselsmåling på Elbæk Efterskole 27/6-2017 Social trivsel Er du glad for din skole? Meget tit 35 53,8 45 60 80 57,1 Tit 20 30,8 26 34,7 46 32,9 En gang i mellem 10 15,4 3 4 13 9,3 Sjældent 0 0 0 0 0

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84 MTU 2018 Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse Region Syddanmark Inviterede: 24079 Antal svar: 20234 Svarprocent: 84 Indledning Kære Region Syddanmark På de følgende sider kan I se jeres resultater af

Læs mere

Organisationsregnskab 2016 ODENSE KOMMUNE

Organisationsregnskab 2016 ODENSE KOMMUNE Organisationsregnskab 2016 ODENSE KOMMUNE INDLEDNING Odense Kommune er en stor organisation med godt 13.500 faste medarbejdere, som arbejder indenfor meget forskellige fag. Én ting har medarbejderne til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland.

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Undersøgelse af af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Indledning og baggrund for analysen Overlægeforeningen besluttede i efteråret

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Indledning. Baggrund for undersøgelsen

Indledning. Baggrund for undersøgelsen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 2019 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 CBSI Antal udsendte spørgeskemaer: 179 Antal besvarede spørgeskemaer: 130 Svarprocent: 73% s Indledning På de følgende sider præsenteres resultaterne fra det Personalepolitiske

Læs mere