Værdi af lederuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdi af lederuddannelse"

Transkript

1 Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004

2 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og organisationers stadige vækst, som vores undersøgelse Lederuddannelser fra maj 2004 viser. Og dermed har det en betydning at koble ledernes kompetenceudvikling til forretningsplanen. Vores erfaringer er, at det er få virksomheder og organisationer, der kobler deres uddannelsespolitik til den overordnede forretning. Det er sjældent, at der måles på værdien og udbyttet af deres lederudviklingsaktiviteter, men flere finder det i højere grad nødvendigt med en bedre dokumentation af også den forretningsmæssige værdi af virksomheders og organisationers uddannelsesaktiviteter. Derfor er målet med denne undersøgelse at måle på værdien og udbyttet af de to lederuddannelser og, og håber at kunne vise lederuddannelsernes anvendelighed i lederjobbet. Undersøgelsen består af tre faser, hvor denne rapport omfatter målinger i første fase. Her er foretaget målinger blandt deltagere, der er startet på en af de to lederuddannelser. Rapporten giver et billede af, hvad det er for motiver, der er for at begynde på en lederuddannelse, hvilke forventninger deltagerne har og hvad deres ambitioner er. Endvidere indeholder rapporten også en række karakteristika for deltagerne. Næste fase er at foretage en måling af deltagerne ved afslutning på en af de to lederuddannelser. Sidste måling påtænker vi at foretage 1-1½ år efter endt uddannelse. Denne måling er unik, da vi her vil lave en måling på deltagernes ændrede adfærd i udførelsen af deres lederjob, og dermed en måling på overførslen af læring til jobbet. Vi håber også, at undersøgelsens resultater kan være med til at brande og kvalitetsstemple og. Og i forlængelse heraf bidrage til øget forståelse i virksomheder og organisationer, hvordan disse lederuddannelser kan virke ind på realiseringen af de virksomheds- og organisationsmæssige mål. Undersøgelsen bygger på svar fra 505 personer, hvor 305 personer har deltaget på Diplomuddannelsen, mens 200 har deltaget på. Motiver for at gå på lederuddannelse Deltagerne på både Akademi- og tager selv initiativ til at påbegynde uddannelsen. Det fremgår af figur 1. Således har 96% fra begge uddannelser svaret, at de var initiativtageren. Manglende viden om ledelsesteorier, ønske om at blive bedre til at håndtere problemer i hverdagen og at få større selvindsigt i egen lederrolle samt som et led i karriereudviklingen er de motiver, som deltagerne fremhæver i deres begrundelse for at starte på uddannelsen. Undersøgelse Lederuddannelse, Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig ledelse? fra maj 2004, Ledernes Hovedorganisation 2

3 Ønsket om at få mere i løn har derimod ikke særlig høj prioritet, idet kun 25% og 26% på hhv. Akademi- og angiver dette som grunden til at starte på uddannelsen. Dermed er lønmotivet meget mindre end de øvrige årsager til at starte på uddannelsen. Figur 1: Årsager til at starte på uddannelsen For at få mere i løn Som led i karriereudvikling For at opnå større selvindsigt i egen lederrolle For at blive bedre til at håndtere problemer på jobbet Mangler viden om ledelsesteorier Har selv taget initiativ til uddannelsen Forventninger til uddannelsen Deltagerne på de to uddannelser er blevet spurgt om, hvad de forventer at blive bedre til på uddannelserne. Svarene er vist i figur 2. Figur 2: Deltagernes forventninger til uddannelserne (Hvad forventer du at blive bedre til?) 0% 20% 40% 60% 80% 100% I alt Forandringsledelse Projektledelse Økonomistyring Mål og resultatstyring Kommunikation Konflikthåndtering Personale ledelse Strategisk ledelse Bevidsthed om egen lederstil 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 I alt

4 Bevidsthed om egen ledelsesstil, personaleledelse og kommunikation er egenskaber, som både deltagerne på Akademi- og ønsker at blive klogere på. Således har over 90% tilkendegivet, at de forventer, at uddannelsen gør dem bedre på disse punkter. Strategisk ledelse, forandringsledelse, mål og resultatstyring og projektledelse vægtes en smule lavere, men der er stadig mere end 70%, som håber at kunne forbedre disse egenskaber i kraft af uddannelsen. Økonomistyring er prioriteret lavt af deltagerne på såvel Akademi- og Diplomuddannelsen i ledelse. Således har kun hhv. 34% og 36% en forventning om at forbedre sig på disse områder. Kun angående konflikthåndtering adskiller deltagernes forventninger på de to lederuddannelser sig i væsentlig grad fra hinanden. En særkørsel afslører også, at der ikke er nævneværdige forskelle på de lederkompetencer, som mænd og kvinder efterspørger på de to uddannelser. Med de store forandringer som ledere i den offentlige sektor står overfor i forbindelse med den kommende strukturreform, kunne man måske forvente en større efterspørgsel efter forandringsledelse blandt de ansatte i den offentlige sektor, men som det fremgår af tabel 1, er ønsket lige stort i både den private og den offentlige sektor. Tabel 1: Deltagernes forventninger til forandringsledelse Deltagere fra den offentlige sektor Deltagere fra den private sektor Forventer at blive bedre til forandringsledelse 90% 85% Ambitioner Figur 3 viser, hvilke ambitioner deltagerne har til sin fremtidige karriere på hhv. Akademi- og. Figur 3: Ambitioner til karrieren 50% af deltagerne på ønsker en stilling på et højere niveau end Er ikke afklaret Ønsker at få en lederstilling Fortsætte på mit nuværende niveau Opnå en topstilling Opnå en stilling på et højere niveau 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alle 4

5 i dag, mens kun 20% ønsker at fortsætte på det nuværende niveau. På Diplomuddannelsen i ledelse ønsker kun 40% en stilling på et højere niveau, mens 34% vil fortsætte på nuværende niveau. Forskellen i ambitionerne skal ses i lyset af de forskellige målgrupper, der er til uddannelserne. Som det fremgår af afsnittet om deltagerkarakteristika, er der væsentlig flere ikkeledere på Akademiuddannelsen end på Diplomuddannelsen. Som det fremgår af tabel 2, er der på tværs af forskellene i de to uddannelser, en klar tendens til, at mændene er mere ambitiøse end kvinderne. En større del af kvinderne ønsker at fortsætte på nuværende niveau eller er endnu uafklaret. Tabel 2: Ambitioner til karrieren Opnå en stilling på et højere niveau Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Mænd Kvinder Mænd Kvinder 46% 37% 55% 47% Opnå en topstilling 11% 2% 8% 5% Fortsætte på mit nuværende 28% 39% 18% 23% niveau Ønsker at få en lederstilling 3% 5% 11% 18% Er ikke afklaret 12% 17% 5% 11% I alt 100% 100% 100% 100% Karakteristika for deltagerne på lederuddannelserne Der er som tidligere nævnt forskel på deltagernes baggrundskarakteristika på de to uddannelser. I tabel 3 er hovedforskellene opsummeret. Tabel 3: Særlige karakteristika på deltagerne på de to lederuddannelser Overvejende ledere på alle niveauer Overvejende offentligt ansatte Næsten udelukkende deltagere med videregående uddannelser Flest kvinder Et flertal i 40 erne, men også en del ældre Både ledere og medarbejdere uden ledelsesansvar Cirka 40% offentligt ansatte og 60% fra det private erhvervsliv En blanding mellem faglærte og deltagere med korte og mellemlange videregående uddannelser Ligelig kønsfordeling Flest under 40 5

6 Tabel 4: Deltagernes ledelsesniveau Akademiuddannelsen i ledelse Topchef 2% 2% Mellemleder 32% 16% Førstelinie leder 53% 42% Særligt betroet medarbejder 6% 21% Menig medarbejder 3% 12% Andet 4% 7% I alt 100% 100% Det ses, at 86% af deltagerne på Diplomuddannelsen allerede er ledere, og at størstedelen af dem er enten mellemledere eller førstelinie ledere. For deltagerne på Akademiuddannelsen er billedet lidt mere broget. Her er det kun 61% af deltagerne, som allerede er ledere, mens 33% er enten særligt betroet- eller menig medarbejder. Det er endvidere kun 2% af deltagerne, som er topchefer på begge de to lederuddannelser. Tabel 5: Deltagerne fordelt efter, hvilken sektor de er ansat i Diplomuddannelsen Offentlig sektor 75% 30% Selvejende institution 10% 8% Privat sektor 14% 57% Selvstændig 1% 5% I alt 100% 100% 74% af deltagerne på Diplomuddannelsen er ansat i den offentlige sektor, mens kun 14% er ansat i den private sektor. Omvendt ser det ud for deltagerne på Akademiuddannelsen, hvor kun 30% er ansat i den offentlige sektor, mens 58% kommer fra den private sektor. Offentlige ansatte vælger derfor i højere grad i forhold til privat ansatte, som hovedsageligt vælger. Tabel 6: Deltagernes uddannelsesniveau Diplomuddannelsen i ledelse Akademiuddannelsen i ledelse Faglært 3% 24% Kort videregående uddannelse 13% 35% Mellemlang videregående uddannelse 75% 30% Lang videregående uddannelse 8% 6% Andet 1% 5% I alt 100% 100% 6

7 Personer med en kort- eller en mellemlang videregående uddannelse vælger især Diplomuddannelsen. Således har 13% med kort videregående uddannelse og 75% med mellemlang videregående uddannelse valgt at deltage på denne uddannelse. Kun 3% og 8% af deltagerne har enten en faglig uddannelse eller lang videregående uddannelse bag sig. For Akademiuddannelsen forholder det sig sådan, at 24% har en faglig uddannelse, mens 35% og 30% har hhv. en kort- og mellemlang videregående uddannelse. Der er dermed tydelig forskel på uddannelsesniveauet for deltagerne på de to lederuddannelser. Tabel 7: Deltagernes ledelseserfaring Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Ingen lederjob 8% 26% 1-2 lederjob 72% 53% 3-4 lederjob 16% 17% 5-9 lederjob 4% 3% Over 10 lederjob 0% 1% I alt 100% 100% 72% af deltagerne på har haft 1-2 ledende stillinger. 8% af deltagerne har aldrig haft et lederjob i karrieren. Den tilsvarende andel for Akademiuddannelsen i ledelse er væsentlig højere, idet 26% aldrig har haft en lederstilling. Størstedelen har dog haft mindst et lederjob, idet 53% har haft 1-2, mens 17% har haft enten tre eller fire. Tabel 8: Deltagernes anciennitet i nuværende job Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Under 1 år 2% 2% 1-4 år 61% 70% 5-9 år 27% 15% år 7% 7% år 2% 2% Over 20 år 1% 4% I alt 100% 100% Tabel 9: Deltagernes anciennitet i nuværende virksomhed Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Under 1 år 2% 1% 1-4 år 37% 45% 5-9 år 30% 19% år 12% 14% år 10% 11% Over 20 år 9% 10% I alt 100% 100% 7

8 Tabel 10: Deltagernes køn Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Mand 37% 48% Kvinde 63% 52% Total 100% 100% Tabellen viser, at der er relativt flere kvinder, som vælger end. Således består 63% af Diplomuddannelsens deltagere af kvinder mod kun 53% af deltagerne på Akademiuddannelsen. Tabel 11: Deltagernes alder Diplomuddannelsen Akademiuddannelsen Under 30 år 3% 21% år 10% 15% år 19% 23% år 28% 20% år 24% 12% år 13% 7% år 3% 2% Over 60 år 0% 0% Total 100% 100% Deltagerne på Diplomuddannelsen er generelt ældre end deltagerne på Akademiuddannelsen, idet kun 32% er yngre end 40 år. Omvendt forholder det sig for deltagerne på Akademiuddannelsen, hvor 61% af deltagerne er under 40 år. Tabellen viser også, at der er en pæn andel af deltagerne på de to uddannelser, som har rundet de 50 år. Af deltagerne over 50 år er det 89%, som kommer fra den offentlige sektor. 8

9 Bilag 1: Fakta om uddannelserne kvalificerer til fremtidens ledelse og fokuserer på at opbygge personlige og ledelsesfaglige kompetencer, som både giver teoretisk studiekompetence og reel lederkompetence, der matcher behovene i private og offentlige organisationer. Uddannelsen startede i januar Det er en praksisnær lederuddannelse med tæt kobling mellem teori og praksis. Uddannelsen er på videregående voksenuddannelsesniveau. Den er kompetencegivende og godkendt af Undervisningsministeriet. Den består af seks moduler, der kan tages samlet eller enkeltvis. Hvert modul koster kr. afhængig af modul- og skolevalg. Den kan læses om aftenen eller om dagen. Den varer 2-3 år på deltid. Den er målrettet både den private og offentlige sektor. I efteråret 2004 startede omkring på uddannelsen. er på et højt teoretisk niveau, der kvalificerer til fremtidens ledelse og den enkelte leders evner til at lede i praksis på en effektiv og professionel måde. Uddannelsen fokuserer på anvendt videnskab, action-learning og praksisorientering, hvor organisations- og ledelsesteorier må vise sin anvendelighed i samspil med praksis. Uddannelsen startede i august Det er en praksisnær lederuddannelse med tæt kobling mellem teori og praksis. Uddannelsen er på bachelorniveau. Den er kompetencegivende og godkendt af Undervisningsministeriet. Den består af seks moduler, der kan tages samlet eller enkeltvis. Hvert modul koster kr. afhængig af modul- og skolevalg. Den kan læses om aftenen eller om dagen. Den varer 2-3 år på deltid. Den er målrettet både den private og offentlige sektor. I efteråret 2004 startede omkring på uddannelsen. 9

10 Bilag 2: Uddannelsessteder har deltaget i undersøgelsen om akademiog diplomuddannelserne Skoler der udbyder Skoler der udbyder Diplomuddannelse Nordjyllands Erhvervsakademi CVU Nordjylland Handelsskolen i Ballerup Handelsskolen Ishøj og Taastrup Lyngby Uddannelsescenter CVU Storkøbenhavn KLEO Danmarks Forvaltningshøjskole Ingeniørhøjskolen i København Erhvervsakademi Midtjylland Handels- og IngeniørHøjskolen Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet Erhvervsakademiet Nordsjælland Vitus Bering Danmark International Business College (IBC) Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Handelshøjskole Centeret Køge Handelsskole CVU Sønderjylland Odense Tekniske Skole Handelsskolen Sjælland Syd 10

11 Bilag 3: Svarfordelinger for de enkelte skoler Selv taget initiativ Årsag til at tage uddannelsen Mangler viden om ledelse Håndtere problemer Selvindsigt i egen lederrolle Led i karriere udvikling Få mere i løn Odense Tekniske Skole 100% 73% 64% 73% 73% 27% Lyngby Uddannelsescenter 97% 81% 71% 87% 87% 26% Erhvervsakademi Midtjylland 100% 100% 93% 86% 79% 21% IBC Fjernundervisning 100% 80% 80% 87% 73% 13% Erhvervsakademiet Nordsjælland 100% 85% 92% 92% 100% 69% Køge Handelsskole 89% 78% 89% 67% 78% 22% Nordjyllands Erhvervsakademi 78% 89% 83% 83% 89% 22% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 96% 88% 83% 79% 83% 29% IBC Kolding 100% 50% 75% 38% 88% 50% Handelsskolen i Ballerup 92% 69% 69% 77% 100% 31% Handelsskolen Sjælland Syd 97% 97% 86% 90% 86% 10% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 100% 80% 100% 100% 93% 7% CVU Nordjylland 100% 84% 89% 100% 84% 32% CVU Storkøbenhavn 97% 85% 68% 97% 76% 32% CVU Sønderjylland 100% 88% 75% 92% 75% 25% Danmarks Forvaltningshøjskole 95% 88% 78% 93% 82% 22% Handelshøjskolecentret 97% 97% 84% 100% 88% 28% Handels- og IngeniørHøjskolen 95% 88% 83% 90% 73% 15% Vitus Bering Danmark 100% 85% 77% 92% 85% 23% Ingeniørhøjskolen i København 100% 78% 89% 89% 100% 22% KLEO 95% 74% 84% 95% 81% 33% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 94% 100% 100% 94% 63% 25% Alle 96% 85% 82% 90% 82% 26% 11

12 Hvad forventer du at blive bedre til Bevidsthed om egen lederrolle Strategisk ledelse Personale ledelse Konflikthåndtering Kommunikation Mål & Resultatstyring Økonomistyring Projektledelse Forandringsledelse Odense Tekniske Skole 100% 82% 100% 100% 82% 64% 27% 55% 82% Lyngby Uddannelsescenter 100% 84% 97% 97% 94% 74% 26% 48% 87% Erhvervsakademi Midtjylland 86% 64% 100% 93% 86% 64% 21% 64% 71% IBC Fjernundervisning 100% 100% 93% 87% 87% 73% 27% 67% 87% Erhvervsakademiet Nordsjælland 100% 85% 92% 92% 100% 77% 38% 85% 85% Køge Handelsskole 67% 67% 100% 89% 89% 67% 44% 44% 78% Nordjyllands Erhvervsakademi 94% 89% 94% 89% 89% 72% 39% 83% 83% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 100% 71% 100% 96% 92% 75% 50% 75% 88% IBC Kolding 63% 75% 88% 88% 88% 38% 25% 38% 38% Handelsskolen i Ballerup 77% 62% 62% 92% 92% 62% 15% 69% 77% Handelsskolen Sjælland Syd 93% 79% 93% 93% 90% 66% 38% 62% 79% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 100% 87% 100% 100% 100% 87% 47% 67% 93% CVU Nordjylland 100% 89% 95% 79% 95% 47% 16% 47% 95% CVU Storkøbenhavn 97% 88% 88% 85% 91% 82% 24% 65% 82% CVU Sønderjylland 100% 79% 96% 79% 96% 71% 33% 63% 88% Danmarks Forvaltningshøjskole 98% 87% 88% 82% 90% 57% 33% 70% 97% Handelshøjskolecentret 97% 91% 91% 78% 88% 72% 59% 59% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 95% 88% 90% 95% 93% 61% 34% 68% 93% Vitus Bering Danmark 100% 77% 100% 92% 100% 69% 31% 62% 85% Ingeniørhøjskolen i København 100% 67% 100% 89% 100% 78% 44% 33% 89% KLEO 98% 91% 89% 86% 93% 79% 35% 65% 93% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 100% 94% 100% 100% 100% 94% 56% 88% 100% Alle 96% 84% 92% 89% 92% 70% 35% 64% 88% 12

13 Hvilke ambitioner har du til din karriere Jeg ønsker at opnå en stilling på et højere niveau end i dag Jeg ønsker at opnå en topstilling Jeg ønsker at fortsætte på mit nuværende niveau Jeg ønsker at få en lederstilling Er ikke afklaret I alt Odense Tekniske Skole 64% 0% 18% 9% 0% 100% Lyngby Uddannelsescenter 52% 19% 16% 6% 3% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 43% 0% 21% 21% 14% 100% IBC Fjernundervisning 47% 20% 20% 7% 7% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 46% 8% 15% 31% 0% 100% Køge Handelsskole 44% 0% 33% 22% 0% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 33% 0% 28% 11% 28% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 46% 4% 17% 25% 8% 100% IBC Kolding 63% 0% 0% 25% 0% 100% Handelsskolen i Ballerup 54% 8% 23% 15% 0% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 52% 0% 17% 10% 21% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 60% 7% 33% 0% 0% 100% CVU Nordjylland 37% 0% 58% 0% 5% 100% CVU Storkøbenhavn 24% 3% 41% 9% 18% 100% CVU Sønderjylland 38% 8% 17% 4% 29% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 38% 7% 37% 5% 13% 100% Handelshøjskolecentret 38% 6% 41% 0% 16% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 41% 5% 32% 5% 12% 100% Vitus Bering Danmark 69% 0% 31% 0% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 22% 11% 44% 0% 22% 100% KLEO 47% 5% 19% 7% 21% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 44% 6% 50% 0% 0% 100% Alle 44% 6% 29% 8% 12% 100% 13

14 Ledelsesniveau Topchef Mellemleder Første linje leder Særligt betroet medarbejder Menig medarbejder Odense Tekniske Skole 0% 18% 36% 9% 27% 9% 100% Lyngby Uddannelsescenter 0% 19% 55% 16% 6% 0% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 7% 7% 43% 14% 14% 14% 100% IBC Fjernundervisning 0% 20% 47% 13% 20% 0% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 0% 23% 31% 38% 8% 0% 100% Køge Handelsskole 0% 22% 44% 11% 0% 22% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 0% 6% 28% 28% 28% 11% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 0% 21% 38% 21% 8% 13% 100% IBC Kolding 13% 0% 25% 50% 13% 0% 100% Handelsskolen i Ballerup 8% 15% 38% 15% 15% 8% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 3% 14% 48% 21% 7% 7% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 0% 20% 60% 20% 0% 0% 100% CVU Nordjylland 0% 42% 47% 0% 5% 5% 100% CVU Storkøbenhavn 0% 29% 62% 0% 6% 3% 100% CVU Sønderjylland 13% 8% 50% 4% 8% 17% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 2% 32% 45% 13% 3% 5% 100% Handelshøjskolecentret 0% 25% 75% 0% 0% 0% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 0% 44% 41% 12% 0% 2% 100% Vitus Bering Danmark 0% 31% 69% 0% 0% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 0% 44% 33% 11% 11% 0% 100% KLEO 2% 46% 40% 4% 4% 2% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 6% 0% 88% 6% 0% 0% 100% Alle 2% 26% 49% 12% 7% 5% 100% Andet Total 14

15 Offentlig sektor Sektor Selvejende institution Privat sektor Selvstændig Total Odense Tekniske Skole 18% 18% 64% 0% 100% Lyngby Uddannelsescenter 6% 0% 90% 3% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 29% 0% 71% 0% 100% IBC Fjernundervisning 53% 0% 40% 7% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 23% 8% 54% 8% 100% Køge Handelsskole 22% 11% 56% 11% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 67% 6% 28% 0% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 25% 4% 71% 0% 100% IBC Kolding 13% 0% 63% 25% 100% Handelsskolen i Ballerup 46% 0% 46% 8% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 38% 28% 31% 3% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 20% 7% 67% 7% 100% CVU Nordjylland 95% 5% 0% 0% 100% CVU Storkøbenhavn 74% 15% 12% 0% 100% CVU Sønderjylland 58% 29% 4% 0% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 92% 2% 5% 2% 100% Handelshøjskolecentret 84% 6% 9% 0% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 51% 10% 37% 2% 100% Vitus Bering Danmark 77% 8% 15% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 11% 0% 89% 0% 100% KLEO 75% 19% 2% 2% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 69% 0% 31% 0% 100% Alle 56% 9% 31% 2% 100% 15

16 Faglært Uddannelsesbaggrund Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Odense Tekniske Skole 27% 55% 18% 0% 0% 100% Lyngby Uddannelsescenter 26% 32% 29% 13% 0% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 21% 14% 64% 0% 0% 100% IBC Fjernundervisning 20% 27% 33% 13% 7% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 23% 23% 38% 0% 15% 100% Køge Handelsskole 33% 0% 33% 11% 22% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 33% 50% 11% 0% 6% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 29% 38% 21% 0% 4% 100% IBC Kolding 25% 50% 13% 0% 13% 100% Handelsskolen i Ballerup 15% 54% 31% 0% 0% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 21% 34% 31% 7% 7% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 13% 33% 40% 13% 0% 100% CVU Nordjylland 5% 5% 89% 0% 0% 100% CVU Storkøbenhavn 0% 0% 94% 6% 0% 100% CVU Sønderjylland 0% 4% 96% 0% 0% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 2% 10% 68% 18% 2% 100% Handelshøjskolecentret 0% 19% 75% 6% 0% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 0% 24% 63% 12% 0% 100% Vitus Bering Danmark 0% 31% 62% 8% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 0% 22% 56% 11% 11% 100% KLEO 7% 18% 74% 2% 0% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 19% 6% 63% 6% 0% 100% Alle 11% 22% 57% 7% 2% 100% Andet Total 16

17 Antal lederjob i karrieren Ingen lederjob 1-2 lederjob 3-4 lederjob 5-9 lederjob Over 10 lederjob Odense Tekniske Skole 27% 45% 18% 0% 9% 100% Lyngby Uddannelsescenter 19% 45% 29% 6% 0% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 31% 62% 8% 0% 0% 100% IBC Fjernundervisning 15% 54% 23% 8% 0% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 0% 44% 56% 0% 0% 100% Køge Handelsskole 33% 56% 11% 0% 0% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 53% 40% 7% 0% 0% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 46% 38% 13% 4% 0% 100% IBC Kolding 50% 50% 0% 0% 0% 100% Handelsskolen i Ballerup 8% 77% 8% 8% 0% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 24% 55% 21% 0% 0% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 7% 87% 7% 0% 0% 100% CVU Nordjylland 0% 74% 21% 5% 0% 100% CVU Storkøbenhavn 3% 82% 12% 3% 0% 100% CVU Sønderjylland 13% 79% 8% 0% 0% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 17% 68% 13% 2% 0% 100% Handelshøjskolecentret 0% 72% 22% 6% 0% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 10% 63% 20% 5% 2% 100% Vitus Bering Danmark 8% 69% 8% 15% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 22% 67% 11% 0% 0% 100% KLEO 4% 72% 20% 4% 0% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 0% 81% 19% 0% 0% 100% Alle 15% 65% 17% 3% 0% 100% Total 17

18 Mand Kvinde I alt Odense Tekniske Skole 55% 45% 100% Lyngby Uddannelsescenter 42% 58% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 29% 71% 100% IBC Fjernundervisning 53% 47% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 62% 38% 100% Køge Handelsskole 22% 78% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 44% 56% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 42% 58% 100% IBC Kolding 13% 88% 100% Handelsskolen i Ballerup 69% 31% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 59% 41% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 60% 40% 100% CVU Nordjylland 26% 74% 100% CVU Storkøbenhavn 35% 65% 100% CVU Sønderjylland 25% 75% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 32% 68% 100% Handelshøjskolecentret 41% 59% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 51% 49% 100% Vitus Bering Danmark 31% 69% 100% Ingeniørhøjskolen i København 44% 56% 100% KLEO 46% 54% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 25% 75% 100% Alle 41% 59% 100% Køn 18

19 Under 30 år Alder år år år år år år Over 60 år Odense Tekniske Skole 27% 18% 9% 27% 0% 18% 0% 0% 100% Lyngby Uddannelsescenter 16% 10% 39% 13% 16% 3% 3% 0% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 21% 14% 14% 43% 7% 0% 0% 0% 100% IBC Fjernundervisning 27% 13% 20% 13% 27% 0% 0% 0% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 31% 15% 23% 15% 15% 0% 0% 0% 100% Køge Handelsskole 11% 44% 11% 22% 0% 11% 0% 0% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 17% 0% 11% 17% 28% 22% 6% 0% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 21% 25% 25% 17% 8% 4% 0% 0% 100% IBC Kolding 25% 38% 25% 13% 0% 0% 0% 0% 100% Handelsskolen i Ballerup 31% 15% 31% 15% 8% 0% 0% 0% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 25% 4% 36% 18% 7% 11% 0% 0% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 13% 13% 13% 33% 13% 7% 7% 0% 100% CVU Nordjylland 0% 5% 16% 37% 42% 0% 0% 0% 100% CVU Storkøbenhavn 3% 12% 12% 38% 18% 15% 3% 0% 100% CVU Sønderjylland 4% 25% 13% 29% 25% 4% 0% 0% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 3% 13% 18% 38% 17% 7% 3% 0% 100% Handelshøjskolecentret 3% 6% 13% 19% 38% 16% 6% 0% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 5% 7% 27% 20% 27% 12% 2% 0% 100% Vitus Bering Danmark 0% 8% 8% 38% 38% 8% 0% 0% 100% Ingeniørhøjskolen i København 11% 0% 44% 22% 0% 22% 0% 0% 100% KLEO 0% 7% 21% 25% 21% 21% 4% 2% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 0% 7% 33% 20% 20% 20% 0% 0% 100% Alle 10% 12% 21% 25% 19% 10% 2% 0% 100% Total 19

20 Antal år i nuværende job Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-9 år Over 10 år Total Odense Tekniske Skole 9% 27% 36% 9% 9% 9% 100% Lyngby Uddannelsescenter 0% 48% 32% 10% 0% 10% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 0% 46% 0% 23% 15% 15% 100% IBC Fjernundervisning 0% 33% 47% 7% 7% 7% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 0% 31% 46% 0% 15% 8% 100% Køge Handelsskole 11% 56% 33% 0% 0% 0% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 0% 39% 6% 6% 11% 39% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 4% 42% 33% 0% 4% 17% 100% IBC Kolding 0% 38% 50% 0% 0% 13% 100% Handelsskolen i Ballerup 0% 46% 15% 15% 23% 0% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 0% 28% 52% 14% 7% 0% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 7% 33% 33% 0% 7% 20% 100% CVU Nordjylland 0% 21% 32% 16% 21% 11% 100% CVU Storkøbenhavn 3% 26% 35% 21% 3% 12% 100% CVU Sønderjylland 13% 42% 13% 13% 8% 13% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 2% 38% 22% 18% 12% 8% 100% Handelshøjskolecentret 0% 41% 44% 6% 3% 6% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 2% 41% 17% 17% 12% 10% 100% Vitus Bering Danmark 0% 38% 15% 31% 0% 15% 100% Ingeniørhøjskolen i København 11% 56% 11% 11% 0% 11% 100% KLEO 0% 28% 30% 18% 16% 9% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 0% 25% 38% 25% 6% 6% 100% Alle 2% 36% 29% 13% 9% 10% 100% 20

21 Antal år i nuværende virksomhed Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-9 år Over 10 år Total Odense Tekniske Skole 0% 27% 27% 18% 0% 27% 100% Lyngby Uddannelsescenter 0% 16% 32% 6% 10% 35% 100% Erhvervsakademi Midtjylland 0% 31% 8% 15% 15% 31% 100% IBC Fjernundervisning 0% 27% 27% 0% 13% 33% 100% Erhvervsakademiet Nordsjælland 0% 23% 38% 8% 0% 31% 100% Køge Handelsskole 11% 22% 33% 11% 0% 22% 100% Nordjyllands Erhvervsakademi 0% 17% 6% 11% 6% 61% 100% Handelsskolen Ishøj og Taastrup 4% 21% 21% 4% 13% 38% 100% IBC Kolding 0% 25% 50% 0% 13% 13% 100% Handelsskolen i Ballerup 0% 23% 15% 23% 31% 8% 100% Handelsskolen Sjælland Syd 0% 10% 41% 7% 14% 28% 100% Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 0% 13% 7% 7% 7% 67% 100% CVU Nordjylland 0% 6% 28% 11% 22% 33% 100% CVU Storkøbenhavn 3% 12% 24% 24% 3% 35% 100% CVU Sønderjylland 13% 22% 13% 9% 13% 30% 100% Danmarks Forvaltningshøjskole 2% 20% 20% 12% 22% 25% 100% Handelshøjskolecentret 0% 22% 22% 6% 13% 38% 100% Handels- og IngeniørHøjskolen 2% 22% 12% 15% 24% 24% 100% Vitus Bering Danmark 0% 38% 8% 15% 0% 38% 100% Ingeniørhøjskolen i København 11% 22% 11% 11% 11% 33% 100% KLEO 0% 16% 23% 9% 18% 34% 100% Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 0% 6% 0% 25% 25% 44% 100% Alle 2% 19% 21% 11% 14% 33% 100% 21

22 Bilag 4: Svarfordelinger for de enkelte skoler Antal besvarelser Odense Tekniske Skole 11 Lyngby Uddannelsescenter 31 Erhvervsakademi Midtjylland 14 IBC Fjernundervisning 15 Erhvervsakademiet Nordsjælland 13 Køge Handelsskole 9 Nordjyllands Erhvervsakademi 18 Handelsskolen Ishøj og Taastrup 24 IBC Kolding 8 Handelsskolen i Ballerup 13 Handelsskolen Sjælland Syd 29 Århus Købmandsskole, Ledelsesakademiet 15 CVU Nordjylland 19 CVU Storkøbenhavn 34 CVU Sønderjylland 24 Danmarks Forvaltningshøjskole 60 Handelshøjskolecentret 32 Handels- og IngeniørHøjskolen 41 Vitus Bering Danmark 13 Ingeniørhøjskolen i København 9 KLEO 57 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum 16 Alle

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik

Praktisk lederuddannelse for transport og logistik Praktisk lederuddannelse for transport og logistik En praksisnær lederuddannelse, som er skræddersyet og målrettet til transportbranchen. Udviklet af: ITD (International Transport Danmark) Danske Speditører

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Business

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Godkendte udbydere Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling -

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Ledernes Hovedorganisation April 2002 Indhold Indhold...2 Sammenfatning...2 Ledighed...4 Mobilitet...7 Rekrutteringskanaler til lederjob...8 Fremtidig karriere...9

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, gruppeleder i hjemmeplejen eller

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelser af informanterne

Bilag 1: Beskrivelser af informanterne Bilag 1: Beskrivelser af informanterne Nedenstående beskrivelser, af informanterne, bygger på interviewempirien. Oplysningerne er hentet fra de interviewpassager, hvori informanterne bedes fortælle om

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2004 RN B109/04

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2004 RN B109/04 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2004 RN B109/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om økonomien på Centre for Videregående Uddannelser I. Resumé 1. Statsrevisorerne anmodede på mødet den 15.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere