Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Botilbud Hjørring Kommune

2 Forord Kvalitetsstandarder for botilbud omhandler Hjørring Kommunes tilbud til borgere over 18 år, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller socialt problem, har brug for et botilbud. Et botilbud tilbydes borgere, der har behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Hjørring Kommune har to kvalitetsstandarder for botilbud: Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud: Midlertidige botilbud er tilbud til borgere, der har behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, samtidigt med at borgerne også har behov for udredning, udvikling eller stabilisering af funktionsniveauet. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud: Et længerevarende botilbud tilbydes borgere, der har behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I kvalitetsstandarderne er der informationer om, hvordan man søger og hvad der skal til, for at man er berettiget til et botilbud. Ligeledes er der i kvalitetsstandarderne oplysninger om Hjørring Kommunes serviceniveau på dette område, det vil sige den hjælp og støtte, man som borger kan forvente at modtage i et botilbud. Som borger i Hjørring Kommune kan man få tilbudt en plads i et af kommunens egne botilbud eller i private, regionale eller andre kommuners botilbud. Hvis man får tilbudt en plads i et botilbud, der ikke drives af Hjørring Kommune, er det stadig Hjørring Kommunes serviceniveau, der gælder for opholdet. Hjørring Kommunes vision, mål og værdier Hjørring Kommunes serviceniveau for botilbud til borgere tager udgangspunkt i Hjørring Kommunes handicappolitik samt den overordnede strategi om hjælp til selvhjælp. Derudover bygger serviceniveauet for botilbudsområdet på en række bærende principper. Handicappolitik Hjørring Kommunes handicappolitik bygger på en vision om, at borgere med handicap skal sikres lige mulighed for deltagelse i samfundslivet. Målet er, at Hjørring Kommune skal være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Hjørring Kommune tager udgangspunkt i, at alle mennesker besidder ressourcer og kompetencer, som de udvikler i samspil med de omgivelser og miljøer, som de er i kontakt med. Hjørring Kommune arbejder ud fra følgende værdigrundlag: 1

3 Accept og anerkendelse af forskellighed Respekt og ligeværdighed Selvbestemmelse og medansvar Dialog og åbenhed Fleksibilitet - helhed og tidlig indsats For en nærmere beskrivelse af Hjørring Kommunes handicappolitik henvises der til Hjørring Kommunes hjemmeside Hjælp til selvhjælp Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet i Hjørring Kommune arbejder ud fra hjælp til selvhjælp som grundlæggende strategi. Strategien bygger på visionen om, at livskvalitet hænger sammen med muligheden for i videst muligt omfang at mestre eget liv. Hjælp til selvhjælp tager udgangspunkt i, at borgerne ønsker at være mest muligt selvhjulpne og selvbestemmende. Når en borger får brug for hjælp og støtte i hverdagen, er udgangspunktet, at det er borgerens mål og ønsker, der er bestemmende for, hvordan kommunen tilrettelægger og udfører indsatsen. Samtidigt forventer Hjørring Kommune, at borgerne, ud fra egne forudsætninger, tager medansvar og bidrager mest muligt. Hjælp til selvhjælp betyder også, at uanset hvilken hjælp borgeren får tildelt, så er der fokus på borgerens ressourcer og de ting borgeren kan klare selv, eller med hjælp og støtte kan komme til at klare selv. Bærende principper Voksenhandicapområdet i Hjørring Kommune arbejder ud fra disse bærende principper: Nærhed: Hjørring Kommune tilbyder, så vidt muligt, tilbud i nærmiljøet og det tilstræbes, at beslutningerne træffes så tæt på borgeren som muligt. Forebyggelse: Hjørring Kommune arbejder opsøgende og forebyggende og altid med henblik på at inddrage borgeren, for derved at støtte op om mulighederne for selvbestemmelse og medindflydelse. Helhedsorientering, sammenhæng og kontinuitet: Indsatsen skal være præget af kontinuitet, og indsatsen skal tage højde for den enkelte borgers livsforløb. Fleksibilitet: Tilbuddene skal være fleksible, så de løbende kan tilpasses borgernes varierede behov. Kompensationsprincippet: Hjørring Kommunes indsats ydes på grundlag af kompensationsprincippet, hvor formålet med indsatsen er at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af borgerens handicap mest muligt. LEON-princippet: Hjørring Kommune arbejder ud fra LEON-princippet, som står for Laveste-Effektive-Omkostnings-Niveau. Udgangspunktet er, at borgerne får den støtte og hjælp som de lige præcis har behov for, hverken mere eller mindre. 2

4 KVALITETSSTANDARD Midlertidige botilbud Vedtaget Hjørring Byråd xx.xx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Midlertidigt botilbud, Servicelovens Hvilket behov dækker indsatsen? Ophold i midlertidigt botilbud tilbydes borgere, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller socialt problem har behov for hjælp og støtte til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og hvor der samtidigt er behov for udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsniveau. 3. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet er at hjælpe og støtte borgeren i at udvikle og vedligeholde sit funktionsniveau eller kompensere for funktionsnedsættelser, med henblik på at borgeren bliver bedre i stand til at leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser. Formålet er samtidigt, at borgeren tilbydes hjælp med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsniveau. 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen? Midlertidigt botilbud tilbydes borgere i Hjørring Kommune over 18 år, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et særligt socialt problem og i en periode har behov for en særlig indsats i et botilbud. Tilbuddet omfatter f.eks. borgere, der i en periode: Har brug for omfattende pleje og omsorg På grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et udviklingsforløb Har brug for en særlig behandlingsmæssig støtte På grund af betydelig, nyerhvervet funktionsnedsættelse har brug for et udrednings- og genoptræningsforløb Har brug for et afklaringsforløb, for at finde ud af hvilket tilbud der 3

5 vil være det rette og hvor særlig udredning er nødvendig, Har brug for at få funktionsniveauet stabiliseret, således at det herefter kan vurderes, hvilket tilbud, der er det rette, Med et kortvarigt ophold forventes at kunne rehabiliteres i et sådant omfang, at borgeren efterfølgende ikke har behov for botilbud. Bevilling af midlertidigt botilbud beror på en individuel og konkret vurdering af borgernes funktionsniveau og samlede behov. 5. Mål I samarbejde med borgeren udarbejdes der, i forbindelse med bevillingen, konkrete mål for indsatsen i henhold til SMART mål modellen. Det betyder, at der arbejdes med mål, der er specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Målene skal være retningsangivende for indsatsen, og skal kunne indgå som grundlag for systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er opnået. Indsatsmålene indgår i borgerens evt. handleplan. 6. Ansøgning Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Myndighed Handicap. Henvendelse kan ske ved: Digital post: E-boks eller borger.dk Almindeligt brev: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Ved spørgsmål kan Hjørring Kommune kontaktes på tlf

6 7. Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatsen i et botilbud indeholder forskellige socialpædagogiske indsatser og andre støttende tiltag, der tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering. Botilbuddet kan f.eks. tilbyde et eller flere af nedenstående indsatsområder: Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Samfundsliv Kommunikation Sundhed Mobilitet Socialt liv Støtten kan både gives som individuel og kollektiv støtte. Indsatsen kan gives i kombination med andre ydelser, herunder aktivitetsog samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 og Hvad er indsatsens omfang? Indsatsens omfang fastsættes ud fra en individuel og faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov, og skal afspejle indsatsens formål og mål. Indsatsens omfang afhænger af, om borgeren har brug for: Let støtte Moderat støtte Omfattende støtte Massiv støtte Borgerens funktionsniveau og behov lægges ligeledes til grund for en vurdering af, om borgeren har brug for støtte i en del af eller hele døgnet. Indsatsen bevilges som en ramme, indenfor hvilket botilbuddet og borgeren sammen tilrettelægger og udmønter indsatsen. Personaleledsagelse til ferie Som borger i et botilbud har man mulighed for at få personaleledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverdage i sommerhus, feriecen- 5

7 ter eller lignende i Danmark. Ferierne arrangeres af botilbuddet efter samråd med borgerne. Det er således botilbuddet der fastsætter feriens destination, tidspunkt og antallet af deltagere ud fra faglige og praktiske hensyn. Borgerne skal selv betale for rejseomkostninger (billet, transport, ophold, forplejning mv.). Alle personalerelaterede udgifter i forbindelse med ferien afholdes af botilbuddet. Udover en årlig ferie er der mulighed for at få personaleledsagelse til én årlig større fællesudflugt til eksempelvis koncerter, festivaler og andre kulturelle begivenheder såsom Sølund Musik Festival. Borgerne betaler for egne udgifter, mens botilbuddet dækker de personalerelaterede udgifter. Rengøring Indsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp hvor personalet gennem guidning og undervisning støtter borger i at udføre rengøringen. Såfremt borger ikke er i stand til helt eller delvist at deltage i rengøring, er udgangspunktet at tilbuddet udfører rengøring svarende til det til enhver tid fastsatte serviceniveau på ældreområdet (Serviceloven 83 om praktisk hjælp). 10. Indsatsens varighed Tilbuddet er midlertidigt. Det afgørende for tilbuddets varighed er, enten at formålet med tilbuddet er opfyldt, og borgeren kan klare sig uden den støtte og hjælp, der ydes i det midlertidige botilbud, eller at borgeren har et varigt behov for et tilbud med tilknyttet støtte m.v. 11. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? På grundlag af borgerens bevilling tilbydes borgeren et botilbud, ud fra faglige og økonomiske hensyn. Borgeren kan angive ønske om et konkret botilbud, men reglerne om fritvalg gælder ikke, når man er visiteret til et midlertidigt botilbud. 12. Leverandør For borgere i Hjørring Kommune kan der bevilges midlertidige ophold i et af kommunens egne botilbud eller i botilbud i andre kommuner samt regionale og private tilbud. Nærhed er et bærende princip for Voksenhandicapområdet i Hjørring 6

8 Kommune, hvorfor der primært tilbydes botilbud inden for kommunens eget regi, hvis disse opfylder borgerens behov. Borgere kan kun tilbydes et tilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og er registreret på Tilbudsportalen. 13. Kompetencekrav til personalet Personalet i midlertidige botilbud består fortrinsvis af medarbejdere med en social - eller sundhedsfaglig uddannelse. 14. Omkostninger for borgeren I et botilbud opført efter Servicelovens 107 har borgeren disse udgifter: Egenbetaling til dækning af boligudgifter, forbrugsafgifter (el, vand og varme) og udgifter til f.eks. rengøring, vask og anden drift En række valgfrie ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed mod betaling, f.eks. kost Egenbetalingen er regelbestemt og fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering. 15. Kvalitetsmål I sagsbehandlingen er der 12 ugers svarfrist fra ansøgning til bevilling/afslag. Efter en bevilling vil borgeren blive tilbudt en plads i et midlertidigt botilbud. Der kan dog forekomme, at der ikke er plads i det pågældende botilbud, hvorfor der iværksættes en foreløbig løsning indtil borgeren kan starte op i det bevilgede botilbud. Ved akutte situationer vil Hjørring Kommune igangsætte en hurtig indsats. 16. Hvordan følges op på indsatsen? Der følges op på målene efter 3 måneder og derefter årligt, samt efter behov. Hvis det på et opfølgningsmøde vurderes, at indsatsen ikke længere svarer til borgerens behov, vil støtten blive tilpasset både fagligt og i forhold til omfang. 7

9 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Vedtaget Hjørring Byråd xx.xx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens 108 samt i bolig opført efter Almenboligloven 105 med støtte efter Servicelovens 85. Der udstedes boligdokument til borgeren ved bevilling af bolig efter servicelovens 108. Ved bevilling af bolig efter Almenboligloven 105 modtager borgeren lejekontrakt. 2. Hvilket behov dækker indsatsen? Længerevarende ophold i et botilbud tilbydes til borgere, der på grund af betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 3. Hvad er formålet med indsatsen? Formålet er at hjælpe og støtte borgeren i at vedligeholde og udvikle sit funktionsniveau, eller kompensere for funktionsnedsættelser, med henblik på at borgeren bliver bedre i stand til at leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser. 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen? Længerevarende botilbud tilbydes borgere i Hjørring Kommune over 18 år, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse: Er udredt og har behov for en særlig indsats i et længerevarende botilbud Har brug for en fast ramme for at kunne vedligeholde eller udvikle sit funktionsniveau eller har brug for kompenserende hjælp Har behov for kontinuitet og evt. døgndækning, herunder hjælp og støtte til almindelige daglige funktioner som pleje, omsorg eller behandling og ikke kan få dækket disse behov på anden vis Bevilling til botilbud beror på en individuel og konkret vurdering af borgernes funktionsniveau og samlede behov. 8

10 Borgere, der har foranstaltningsdom til ophold i botilbud, kan bevilges botilbud efter Servicelovens Mål I samarbejde med borgeren udarbejdes der, i forbindelse med bevillingen, konkrete mål for indsatsen i henhold til SMART mål modellen. Det betyder, at der arbejdes med mål, der er specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare. Målene skal være retningsangivende for indsatsen, og skal kunne indgå som grundlag for systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er opnået. Indsatsmålene indgår i borgerens evt. handleplan. 6. Ansøgning Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Myndighed Handicap. Henvendelse kan ske ved: Digital post: E-boks eller borger.dk Almindeligt brev: Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Ved spørgsmål kan Hjørring Kommune kontaktes på tlf Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatsen i et botilbud indeholder forskellige socialpædagogiske indsatser, og andre støttende tiltag, der tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering. Botilbuddet kan f.eks. tilbyde et eller flere af nedenstående indsatsområder: 9

11 Praktiske opgaver i hjemmet Egenomsorg Samfundsliv Kommunikation Sundhed Mobilitet Socialt liv Støtten kan både gives som individuel og kollektiv støtte. Indsatsen kan gives i kombination med andre ydelser, herunder aktivitetsog samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 og Hvad er indsatsens omfang? Indsatsens omfang fastsættes ud fra en individuel og faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov, og skal afspejle indsatsens formål og mål. Indsatsens omfang afhænger af om borgeren har brug for: Let støtte Moderat støtte Omfattende støtte Massiv støtte Borgerens funktionsniveau og behov lægges ligeledes til grund for vurdering af, om borgeren har brug for støtte i en del af eller hele døgnet. Indsatsen bevilges som en ramme, indenfor hvilket botilbuddet og borgeren sammen tilrettelægger og udmønter indsatsen. Personaleledsagelse til ferie Som borger i et botilbud har man mulighed for at få personaleledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverdage i sommerhus, feriecenter eller lignende i Danmark. Ferierne arrangeres af botilbuddet efter samråd med borgerne. Det er således botilbuddet, der fastsætter feriens destination, tidspunkt og antallet af deltagere ud fra faglige og praktiske hensyn. Borgerne skal selv betale for rejseomkostninger (billet, transport, ophold, forplejning mv.). Alle personalerelaterede udgifter i forbindelse med ferien afholdes af botilbuddet. Udover en årlig ferie er der mulighed for at få personaleledsagelse til én 10

12 årlig større fællesudflugt til eksempelvis koncerter, festivaler og andre kulturelle begivenheder såsom Sølund Musik Festival. Borgerne betaler for egne udgifter, mens botilbuddet dække de personalerelaterede udgifter. Rengøring Indsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp hvor personalet gennem guidning og undervisning støtter borger i at udføre rengøringen. Såfremt borger ikke er i stand til helt eller delvist at deltage i rengøring, er udgangspunktet at tilbuddet udfører rengøring svarende til det til enhver tid fastsatte serviceniveau på ældreområdet (Serviceloven 83 om praktisk hjælp). 10. Indsatsens varighed Tilbuddet er længerevarende 11. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? På grundlag af borgerens bevilling tilbydes borgeren et botilbud, ud fra faglige og økonomiske hensyn. Borgeren kan angive ønske om et konkret botilbud. For borgere, der er visiteret til et længerevarende botilbud, gælder reglerne om fritvalg både i og udenfor Hjørring Kommune. Det betyder, at borgeren frit kan vælge et ophold i et andet, sammenligneligt botilbud, forudsat at man kunne flytte i et længerevarende botilbud i en anden kommune efter reglerne om fritvalg er i målgruppen til det respektive tilbud. Det vil sige, at indsatsen både fagligt og i forhold til omfang, skal svare til borgerens behov. botilbuddet skønnes egnet. Ligeledes må det tilbud man ønsker, ikke være væsentligt dyrere end det bevilgede tilbud. 12. Leverandør For borgere i Hjørring Kommune kan der bevilges længerevarende ophold i et af kommunens egne botilbud eller i botilbud i andre kommuner samt regionale og private tilbud. Nærhed er et bærende princip for Voksenhandicapområdet i Hjørring Kommune, hvorfor der primært tilbydes botilbud i kommunens eget regi, hvis disse opfylder borgerens behov. Borgere kan kun tilbydes et botilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og registreret på Tilbudsportalen. 11

13 13. Kompetencekrav til personalet Personalet i længerevarende botilbud består fortrinsvis af medarbejdere med en social- eller sundhedsfaglig uddannelse. 14. Omkostninger for borgeren I et botilbud opført efter Servicelovens 108 har borgeren udgifter, efter gældende regler, til: Egenbetaling til dækning af boligudgifter, forbrugsafgifter (el, vand og varme) og udgifter til f.eks. rengøring, vask og anden drift En række valgfrie ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed mod betaling, f.eks. kost Egenbetalingen fastsættes bl.a. ud fra boligens areal og borgerens indtægt. Beregningen er regelbestemt. Oplysninger om egenbetalingen fremgår af borgerens boligdokument. I et botilbud opført efter Almenboliglovens 105 betaler borgeren, efter gældende regler, for: Husleje og forbrugsafgifter (el, vand og varme) Udgifter til f.eks. rengøring, vask og anden drift En række valgfrie ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed mod betaling, f.eks. kost Huslejen fremgår af borgerens lejekontrakt efter Almenboliglovens bestemmelser. 15. Kvalitetsmål I sagsbehandlingen er der 12 ugers svarfrist fra ansøgning til bevilling/afslag. Efter en bevilling vil borgeren blive tilbudt plads i et længerevarende botilbud. Der kan dog forekomme, at der ikke er plads i det pågældende botilbud, hvorfor der iværksættes en foreløbig løsning indtil borgeren kan starte op i det bevilgede botilbud. Ved akutte situationer vil Hjørring Kommune igangsætte en hurtig indsats. 16. Hvordan føl- Der følges op på målene efter 3 måneder og derefter årligt, samt efter be- 12

14 ges op på indsatsen? hov. Hvis det på et opfølgningsmøde vurderes, at indsatsen ikke længere svarer til borgerens behov, vil støtten blive tilpasset både fagligt og i forhold til omfang. 13

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Social behandling af alkoholmisbrug Social behandling af stofmisbrug samt substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Social behandling af alkoholmisbrug Social behandling af stofmisbrug samt substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Social behandling af alkoholmisbrug Social behandling af stofmisbrug samt substitutionsbehandling 1 Forord Kvalitetsstandarder for misbrugsområdet handler om den hjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 LOVGRUNDLAG 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune

Kvalitetsstandarder. Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte. Hjørring Kommune Kvalitetsstandarder Tidlig forebyggende indsats (Den Gode Modtagelse) & Bostøtte Hjørring Kommune Godkendt Hjørring Byråd xx.xx 2018 Forord Kvalitetsstandarder om Tidlig forebyggende indsats og Bostøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0002923 Dato: 14. december 2011 Sag: Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent Overordnede principper for

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Botilbud. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Botilbud Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandarden for botilbud inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, som

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo og

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem 2 Kvalitetsstandard for forsorgshjem Formålet med hjælpen Forsorgshjem er et midlertidigt botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarder

Ændringer i kvalitetsstandarder Ændringer i kvalitetsstandarder NOTAT Myndighedsenheden I kvalitetsstandarderne for år 2014 er generelt fjernet dobbelt tekst i den enkelte kvalitetsstandard, og tekst er justeret efter lovgivning, herunder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning

Kvalitetsstandarder for støtte og træning Kvalitetsstandarder for støtte og træning Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kontaktoplysninger... 7 2 Kvalitetsstandard Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarderne i

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere