Notat til bestyrelsen vedr. budget for CA, 28/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til bestyrelsen vedr. budget for 2012-16 CA, 28/11 2011"

Transkript

1 Notat til bestyrelsen vedr. budget for CA, 28/ Ved bestyrelsesmødet 9. december 2011 skal vi behandle budgettet for 2012, og vi skal kikke i krystalkuglen for de kommende år. Jeg vil i det følgende gøre rede for nogle af de forudsætninger, som vi har lagt ind i det fremlagte forslag ( Resultatbudget 2012 ) og for de usikkerheder der gælder for de kommende år. Vores revisor Helle Lorenzen har lovet at deltage i mødet 9/12. Baggrunden: Bestyrelsen bad ved mødet i marts om, at vi til budgetlægningen for 2012 har et bud på hvor stort et overskud skolen skal have for at der ikke sker en negativ likviditetsudvikling. Ledelsen fik ydermere i opdrag at sætte et arbejde i gang, som kan resultere i en stabil forbedring af resultatet på ca kr i 2012, stigende til 1 mio. kr. i Forslag til resultatbudget 2012: I budgetforslaget er der regnet med de takster for 2012 og frem til 2015, som er kendt fra finansloven for Der er endnu ikke nye takster som følge af finanslovsforliget Forudsætningerne i taxameter-indtægter er med andre ord ikke ændret i forhold til det budget vi vedtog sidste år. Usikkerhederne kommer jeg ind på senere. Som det ses er 2012 det sidste år vi får tilskud af overgangsordningen ( kr.). Indtægterne for kandidater i pædagogikum (uddannelsesstillinger) afhænger af hvor mange kandidater vi har. Vi forventer et fald ift hvor vi har 4 kandidater i pædagogikum. Samlet falder vores indtægter frem til 2015 med ca. 2 mio. kr. Den væsentligste lønudgift angår undervisningen herunder alt det, vi ved bestyrelsesmødet i september 2011 drøftede under øvrige timer. Øvrige timer er fx timer til studievejledning, forældremøder, lærerteams, lærervagter ved festerne osv. Vi har for 2012 forhøjet den samlede timeramme til lærerløn med ca timer til i alt timer, blandt andet fordi vi til næste skoleår forventer at være 22 klasser mod 21 i år. Afskrivningerne er fra 2012 en stor post, da vi jo skal afskrive hele den investering i bygninger, som vi foretager i disse år. Det nøjagtige tal kan vi imidlertid ikke give pt., da der skal ske en opdeling på bygninger, installationer og inventar. Efterhånden som forholdet mellem renter og afdrag forskyder sig (når vi har afdraget noget på lånet) vil afdraget belaste regnskabet mere. Regnskabsmæssigt optræder kun renteudgiften som en udgift, men i realiteten betaler vi jo også afdrag, og bruger derved af likviditeten. I de finansielle omkostninger har vi regnet med renter + bidrag (ca. 0,6%) på et fastforrentet 4% kreditforeningslån på 38 mio. kr. i henhold til vores aftale på bestyrelsesmødet i foråret. Det var det billigste vi ville kunne få en fast forrentning til på det tidspunkt. Det giver en udgift på 1,8 mio. kr. Imidlertid har vi som bekendt optaget alle lånene som F1-lån med variabel rente. Renten bliver 1

2 pt. fastsat og havner sikkert omkring 1,5% + bidrag. Vi sparer med andre ord op mod kr. hvert år det går godt! Vi har imidlertid også den aftale i bestyrelsen, at vores budget skal hvile på forudsætningerne om udgiften til et fastforrentet lån og at det vi sparer hvert år det går godt skal bruges til konsolidering. Vi forventer med andre ord ikke at bruge 1,8 mio. kr. til renter i 2012 men vi budgetterer med det! Hvor stort skal overskuddet være? Som det ses, er der er et forventet resultat på +2,3 mio. kr. i 2013 et overskud der falder frem til 2015 til kr. Men ville et lille overskud på knap kr. ikke være nok? På sidste side af materialet (fanebladet Likviditetsbudget ) kan man se hvordan vores pengebeholdning (likviditeten) udvikler sig i Indtægterne fra staten kommer i klumper, som er meget uens, mens lønudgiften er nogenlunde stabil. I yderste højre kolonne angiver det nederste tal forskellen mellem starten på året og slutningen af året, nemlig en vækst i likviditet på 1,632 mio. kr. Men det er jo forudsat, at vi realiserer et overskud på 2,3 mio. kr. i Vi skulle med andre ord i 2012 have et overskud på mindst kr. for at der ikke er færre penge i kassen i slutningen af 2012 end i starten af Så et overskud på kr. i 2015 er helt åbenlyst ikke nok. Og når afdragsdelen efter nogle år vokser og vi samtidig får brug for yderligere investeringer så er det klart at kr. i overskud heller ikke er nok. Vores indstilling fra ledelsen er, at vi mindst skal sigte efter et overskud på 1,5 mio. kr. om året for at være på den sikre side. Det vil vores revisor forholde sig til på mødet 9. december. Kan vi effektivisere skolens drift? Der er på skolen en arbejdsgruppe, som har til opgave at kulegrave skolens økonomi på langt sigt. Opgaven er at give et grundlag til at beslutte nogle indsatser, der kan føre til en effektivisering af skolens drift. Effektivisering betyder her både regulære besparelser (færre udgifter) og det betyder flere indtægter uden tilsvarende udgifter. Arbejdsgruppen forventes at kunne fremlægge nogle resultater ved bestyrelsesmødet i marts. Til den tid vil der også være lidt sikrere prognoser for bygningsdriftsudgifterne de er her i ombygningsfasen temmeligt usikre. Besparelsen på energikontoen har vi endnu ikke indarbejdet i budgettet, og den vil i givet fald først slår helt igennem i Isoleringen af taget er sidste del af den nuværende renovering, og den del er først afsluttet i sommeren Der er to hovedkilder til effektivisering: vi kan få flere elever (og dermed højere taxametertilskud) og vi kan reducere det antal lærertimer, der skal til for at give en given mængde elever den nødvendige undervisning frem mod eksamen. Den letteste måde at få flere elever på er at øge klassekvotienten, men som bekendt har regeringen i finanslovsforliget aftalt, at ingen stamklasser fremover må være over 28 elever startende med den årgang, som bliver optaget i august Den lidt vanskeligere metode er at sikre, at der ikke falder så mange elever fra. Det er et arbejde vi i forvejen er i gang med ud fra helt andre og ædlere motiver. Vores fastholdelse på stx er over landsgennemsnit, mens den sidste år var lidt lavere end landsgennemsnittet på hf. Endelig kan vi få en gevinst ved at optage en klasse mere. Det samlede taxameter for en elev består af en undervisningsdel, en del til fællesudgifter og en del til bygningsdrift. Hvis vi får en klasse mere (og det gør vi efter planen i 2012) vil vores udgift til lærerløn også stige, men vores udgift til bygningsdrift og administration stiger ikke tilsvarende. Der er med andre ord et lille overskud på en ekstra klasse, som vi forventer at kunne høste i 2012 og frem. 2

3 Den anden hovedkilde til effektivisering er udgiften til lærerløn. Hvis vi kan reducere det timetal vi har regnet med ( arbejdstimer i 2012) med 1000 timer har vi sparet omkring kr. (idet den gennemsnitlige bruttoløn for en lærer er 310 kr. alt iberegnet). Arbejdsgruppen vedr. langsigtet økonomi kikker meget målrettet på denne post. Og første rapport foreligger som nævnt i foråret. Usikkerhederne i taxameteret for 2012 og frem Som nævnt foreligger der ikke noget nyt takstkatalog for 2012, så vi ved ikke præcist hvor mange penge vi får pr. elev i tilskud. Den største usikkerhed angår aftalen om at der fremover kun må være 28 elever i en stamklasse. I finansloven er der for 2012 afsat 20 mio. kr. i kompensation for dette loft, et beløb der stiger til 120 mio. kr. i 2015 når loftet gælder alle årgangene. Rektorforeningen har ikke kunnet få ministeriets talmateriale, som ligger til grund for tallet 120 mio. kr., og vi bestrider, at det kan lade sig gøre at kompensere skolerne fuldt ud med 120 mio. kr. Og endelig foreligger der slet ikke noget om hvordan kompensationen skal fordeles. En mulighed er, at den fordeles som e simpel forhøjelse af taxameteret: 800 kr. pr elev har været nævnt, hvilket ved 580 elever vil give os et ekstra tilskud på knap kr. De skal være velkommen. En anden mulighed er, at de fordeles til de skoler, som har større tilpasningsbehov (dvs. de skoler der hidtil har haft en højere klassekvotient end 28 hvilket vi jo ikke har). I aftalen om finansloven for 2011 blev vores taxameter frem mod 2015 beskåret med i alt 4% - hvilket for os betyder knap 2 mio. kr. Det er den reduktion man kan se i resultatbudgettet for 2013 og frem til Der er ikke meget, der tyder på at denne besparelse er taget af bordet. Men vi ved det ikke. Foreløbig regner vi med at den kommer som forudsagt. Endelig har regeringen forpligtet sig på at kikke på, om taxametertilskuddet til skolerne i højere grad skal gives på en måde, så skoler med en overvægt af skoler med (store) sociale udfordringer får et højere tilskud. Det er det, der i daglig tale går under benævnelsen et socialt taxameter. Nogle skoler har et større frafald fordi de har et elevgrundlag, der har vanskeligere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end andre steder. Det er Københavns vestegn (Vallensbæk, Høje Tåstrup og Avedøre) overfor Nordkøbenhavn (Hellerup, Ordrup). Skolerne har naturligvis forskellige interesser i denne diskussion, men i Rektorforeningen har vi hidtil frarådet, at problemet skal løses med et (nyt) taxameter. Vi vil foretrække, at de udfordrede skoler bliver kompenseret for nogle helt konkrete udgifter de måtte have, som andre ikke har, i stedet for at de får et højere taxameter fordi deres elevgrundlag forventes at opføre sig anderledes end resten af landet. Det mest sandsynlige er, at vi fra 2013 og frem som minimum fjerner den del af taxameteret, som hedder færdiggørelsestaxameteret. Som det er nu får vi omkring kr. pr stx-elev til undervisning om året (+ et beløb til fællesudgifter og et til bygninger). Derudover får vi ca kr. for hver elev som afslutter uddannelsen med en eksamen. Tanken er, at det skal anspore skolerne til at investere i fastholdelsestiltag. Ulempen er imidlertid, at de skoler som har et stort frafald, som de ikke selv kan gøre noget ved fordi deres elever har en bestemt social udfordring, har et tab på færdiggørelsestaxameteret, mens et gymnasium i Hellerup med en mere privilegeret elevmasse og en høj gennemførelse scorer gevinsten. Hvis færdiggørelsestaxameteret forsvinder og undervisningstaxameteret i stedet øges lidt, vil skoler med et stort frafald få lidt flere penge end hidtil, mens skoler som i forvejen har en høj gennemførelsesprocent vil få et lille tab. Alt afhængig af hvordan omfordelingen sker, kan vi vinde eller tabe ved ændringen. Men det kan vi ikke vide noget om endnu. Men som sagt er det mest sandsynlige, at der i løbet af 2012 laves en aftale om at fjerne færdiggørelsestaxameteret fra 2013 og frem mod tilsvarende at forhøje undervisningstaxameteret. CA, 28/

4 !#$#%#&'%()*#+,)'*)-*%./0)%1234%5266% 7)0,8%9):#,*%,)*;'#$#'/-*:-#,$:#%5262<66%=%-+%:-#,$:#%>,%5266<65% =*%'0$0'.A+,7,-(,7,0+,)A%,./01(,7$1>0(7&1(,0C 6.437$%,)13#)*+,&1'&)2+13&34&89)) D>7)A%,(),+0*'%,(&%%,0,,7&()A%,E<>7'>+(%,+,%-,0E&7<F7,($-(&0+($%&(.%&0%F'',&1($<$(,(,70,=>7-1>%,A7,(3G>-(*77,&=-(&0++,7,7.A($),(&%%,(<,+.%&0%F'0$0',0-&=-%/(0$0'H&/'/-(8I!IJ>'-1>%,A7,(- (,-->)7,',%$11,%F7,7,0A7-1>%,A7,(,7-(&7(,(K),+)$0+7,+,7-1,7=>7=&%+H5&7-,%>'%$'0,0+,J3 %&'(N,%%,7E<>7)&0',>.'&<,7K+,7,71>)),(($%$%*5,(&=A7,(3 O,-/%(&(,(,7K&(($),)F0'+,0<,+-1>%,A7,(-&=-%/(0$0',7-(,',(),7,,0++,=>7,'A,0+,A73P$%',0'F%+,7&0(&%%,(&=><,7($),7.73A7-<F71-(&+$'=&%+,0+,3!/=')#$'%>,%;07&:'&-=)-%&%$,()C0*()'$*#-&-=%$>%'D,),-)% E'$-'D=-&-=% Q7-&=-%/(0$0' A7-<F71$0V%37,1(>7 RI3R89 R839R9 RS3TRT URK!! U;K8R SIKR8 A7,(-06,><,7($),7 ;T3I9I SSKSU RU32S! RS3T!I RR3299 ;R388; SIKT; SIK9R S8K9R SR 8K8R!KSI!K;2 8K;T 83;II 83RII 83S98 832R2!/=')#$'F%7D:*#%&%#&.).D-=0)%&%G,)#F%&%H% UK9T TKIS TKR2 SKSU!/=')#$'F%7),#&.),%A,8%G,*7D,:%$>*';#-&-=% S9K2 SSK! URK9 USK; 17+$%(1)+4%,+,.(%.%)/<$)+#)2,3+,3&%,3(#%,)+2*=$.%18)>%7&+,),%.#,)*+,)%4&8)(.4%(.3#%)+,#'(31'&+,317%?) /%)'*)17+$%(1)/<$89 L&'->7+,0,0-./01(SE&0+%,7>)%F7,70,-&75,?+-($+K>'+,7E,0<$-,-($%W&7-G*7',0-,0-',00,)'&0'&= &75,?+-($+-&=(&%,0>'($%+,()&(,7$&%,K+,7=7,)%F'',-<,+)*+,(3

5 &75,?+,7,K$11,)$0+-(+,!U06&0-&((,%F7,7,3L,7&75,?+,-.(3.A&(.7F-,0(,7,=&-(E>%+,%-,--(7&(,'$,0.A-1>%,0-E?,)),-$+,$,0=>7)K->),'0,7-$'=>71>)),0+,,%,<,7>'=>7=>7F%+7,3 )&71&0(-(*77,,0++,=>7,'A,0+,A73 &(,0'7/..,,%,<,7=A7-A+A7%$'(,(=>7%*5K&(+,,0(,0-,%<+7>..,7/+,%%,70F'(,->.7610$0'3 I')7>,$>$'0% 2!9 ;!R!8 D7&=&%+$\ U\!8\ S\ 2\ 9\ S ; S R U D7&=&%+$\ T\ 9\ U\ S T\ I! U!! D7&=&%+$\ I\!\ T\!\ 8R ST S S I R!2 D7&=&%+$\!R\!;\ I\!S\ 89\ 82 8S 8U 89 S8 I 8 I 8 9 D7&=&%+$\ I\ R\ I\ 9\!TKU\!!!! USI UUR U2U UR9 S2! TU!R T9 UI D7&=&%+$\ U\ R\ U\ 9K2I\ 9K!\ 8

6 4$E&7$1>0(7&1(.,7$>+,0$11,&75,?+,(.A&(/+=>7),-A+&0,0),(>+,3^7/0+,0,7=*%',0+,C -&)),0%$'0,%$',KE<$-<$57/',7)&0',7,-->/7V,7.A&(>.'*7,=7&<F7.A-&)),)A+,3L,7,7,0+0/$11, 0>',0,0$'E,+>),0-A+&0),(>+,3 7,7/++&00,%-,-%,+,7,0-&)),0),+-(/+$,<,?%,+,7,0=7&<F7,(-&7(>'5,-%/((,7K>),%,<,0-1&%$0+1&%+,- ($%,0&+<&7-,%,%%,7&0+,0-&01($>0K,%%,7>),%,<,0E&75,E><=>7-(*((,3L,(,7+,7=>7)$0E>%+0$0'&(<$ $11,E&757/'=>7,(-6-(,)($%&(/+7,'0,=7&<F77,0-,(=>7-1>%,&1($<$(,(,7>'%$'0,0+,K>'?,'<$%0*+$' 57/',7,-->/7V,7.A&(/+&75,?+,>'$).%,),0(,7,,(-6-(,)K->)7$-$1,7,7&(5%$<,=>7%&+(E<$-)$0$-(,7$,(.A%F'',7>-,(&0+,(-6-(,)3 1(3&&%&)3)>%11+6,F%,%#(17'5%&89) X6',=7&<F7,(,7=>7(-&(),',(%&<(.A-1>%,0CTK;2+&',$',00,)-0$(=>7&%%,&0-&((,$8I!I3P7F11,-(> %&0'($+--6',/+&=-(&($-($11,0KE&7)F0+$',00,)-0$(E&=(!KT-6',+&',>'1<$0+,70,8KR-6',+&',$8I!I3 L,(,7$)$+%,7($+$11,)/%$'(&(-&)),0%$'0,),+0>',(%&0+-',00,)-0$(K=>7+$&75,?+,(),+&(%&<,,( -(,7$,(1&0&=-,($%.7>?,1(,(3 %(.%)6..'((%$1%89% L,7,7$0',0F0+7$0'$7&..>7(,7$0',0=>7+,((,$0+-&(->)7A+,$=(37&..>7(,7$0',0$?/0$8I!!3L,7E&7$11, <F7,(&75,?+,(),++,((,./01(3 a75,?+,(),+>)+*)),/0+,7-*',%-,0,7&=7&..>7(,7,(<,+-(7&(,'$-,)$0&7,(8;:t8i!! -4+,.'()17+$%(1),%11+6,F%,)2,3+,3&%,%198% (,7$&%,K->)=7,)%F'',-/0+,7.1(3S>)%F7,70,-&75,?+-($+-&=(&%,3 %$%4%,)*<,).%&)+2&3/'$%)3(.5$37)3)+#)/%.3(.*$=.%$1%)2<)2,+F%11%(89 4$V,7,1(>7X<,0^&&7+5>'*7/0+,7.1(3T<,+)*+,(7,+,=>7E<>7+&0,%,<,7>'.,7->0&%,$0=>7),7,->' $0++7&',-$.7>V,--,03 T

7 ],=(,7A7,(8I!I(&5,([0+,7<$-0$0'-)$0$-(,7$,(,0<>%+'$=(&0%&'(&=a1&+,)$1,70,-b,0(7&%>7'&0$-&($>0>) /+=>7)0$0',0&=+,7,(0$0'-%$0?,7K->)'F%+,7=>75,-(67,%-,0-$0+'A,%-,&=,07,-/%(&(%*0-1>0(7&1(),+ -(,03XA+&00,7,'%,7=>7,%$'',7$11,,0+0/3 #,-(67,%-,01&0<F%',&(&=<,0(,+,06,7,(0$0'-%$0?,7K->)=>7<,0(,-&(1/00,(7F+,$17&=(<,+ A7--1$=(,(3 9):#,*%&-0*#&''&-=%#&'%()*#+,)'*)-% c=(,7->)5,-(67,%-,0=7&=*7-(,=f7+e&7<f7,(/($%=7,+-),+&(+,7-1/%%,/+&75,?+,-,01>0(7&1(,=(,7 7,(0$0'-%$0?,7),+>5%$'&(>7$-1,)A%,./01(,7K->)1/0+A7%$'(E&7)>0,7,+,),+-1>%,0-)A%>'<F7+$,7K,7+,()$0$0+-($%%$0'K&(+,7$11,$0+'A-0>',01>0(7&1(,=(,7+,`'&)%,`7,(0$0'-%$0?,73 be7$-($&0a%0>7 8T:;8I!! U

8 Resultatbudget for Middelfart Gymnasium og HF enhed: DKK Udgave: 28. nov Vedtaget af bestyrelsen: note 2011 resultat Indtægter estimat 1 Statstilskud, taxameter Overgangsordning se noter til Uddannelsesstillinger, taxameter resultatbudget! Brobygning og introduktionskurser Indtægtsdækket virksomhed Deltagerbetaling og andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger 2 Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Udvikling og Markedsføring Indtægtsdækket virksomhed 7 Afskrivninger Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster 8 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Ordinært resultat Ekstraordinære indtægter Årets resultat Budgetoverslag : Lønomkostninger som i 2012, og d. v. s. baseret på lærer-løntimer og 2 lærerkandidater pr. år + uændret TAP. Der er ikke indregnet effektiviseringer eller forventede besparelser på energiområdet. Finansielle omkostninger svarer til finansiering af lån på ca. 38 MDKK, som drøftet tidligere på bestyrelsesmøde. Dækning af pedelbetjening på VUC på 100 % men beløbet er ikke reguleret siden Elevtal og løn til undervisning er videreført fra 2011/12 med udvidelse til 6 spor stx, d.v. s. 22 klasser og ca. 580 elever (= gennemsnit for 2012). Løn til ledelse, administration og bygningsdrift er videreført fra 2011 med lidt justering vedr. udd.-stillinger Øvrig drift er en videreførelse af 2012 budgettet. Taxameter-indtægter følger de udmeldte takster fra Rektorforeningen.

9 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Mission og strategiske fokuspunkter Mission for Middelfart Gymnasium og HF-kursus: Middelfart Gymnasium og HF-kursus skal være rammen om unge menneskers faglige og personlige udvikling i et miljø, som virker stimulerende og engagerende for den enkelte elev. Det er skolens opgave at bidrage til lokalområdets udvikling ved at så mange unge som muligt gennemfører en almen-gymnasial uddannelse af høj kvalitet med henblik på efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse. Opgaven løses i samarbejde med eleverne, deres forældre, andre uddannelsesinstitutioner og kommunerne i lokalområdet, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Fyn.!#$%&'(&)*++,%('-&./01'2*30&#4& &&&9*88,&(:+*4;< Skolens størrelse på ca. 20 klasser gør den overskuelig for den enkelte elev og medarbejder. Samtidig kan skolen tilbyde de relevante fag for elevernes personlige udvikling og videreuddannelse og den giver medarbejderne gode rammer for kollegialt samarbejde og for udvikling af hans/hendes kompetencer. Middelfart Gymnasium og HF-kursus er den eneste almene gymnasium i kommunen og søges af langt hovedparten af de unge i lokalområdet, som ønsker en almengymnasial uddannelse. Skolen lægger blandt andet derfor vægt på at have et alsidigt udbud af studieretninger og valgfag. Kulturen på skolen er præget af et godt fællesskab (eleverne), en god kontakt mellem lærere og elever og en let adgang til skolens ledelse for elever, personale og forældre. Skolens elevtal er vokset stabilt de seneste 5 år, og økonomien er siden selvejets indførelse i 2007 konsolideret betydeligt. Skolen overtog i 2010 sine bygninger fra staten og der er siden blevet arbejdet på at bringe bygningerne, som stammer fra 1972, op på et tidssvarende niveau hvad angår pædagogik, arbejdsmiljø og ikke mindst energiforbrug. (Uddybning) For perioden har bestyrelsen vedtaget flg. fokusområder: 1: Gode rammer for elevernes læring: Skolens vigtigste opgave er at tilrettelægge rammerne for den enkelte elevs personlige og faglige udvikling bedst muligt. Alle elever skal have den nødvendige støtte og de passende udfordringer. (Uddybning) 2: Højnelse af uddannelsesniveauet i Middelfart Kommune. Vi skal samarbejde med de relevante aktører om at uddannelsesniveauet hæves i vores lokalområde til glæde for den enkelte unge og for samfundet. (Uddybning) 3: En udviklende og attraktiv studie- og arbejdsplads: Hver enkelt elev og medarbejder skal opleve, at han eller hun bliver set som hel person af de andre, og at det betyder noget, at man er kommet i skole. Tilhørsforholdet til skolen skabes gennem inddragelse og anerkendelse og gennem en fælles forpligtelse på at skabe de bedst mulige rammer for sin egen og de andres udvikling. (Uddybning) 4: Konsolidering af selvejet: Nye og store lokaler giver gode muligheder for den pædagogiske udvikling, og en gennemført energirenovering sikrer, at vi både sparer på naturens ressourcer og på skolens økonomi. De næste år vil udfordringen være at indrette økonomien (og aktiviteten på skolen) så der er råd til de nødvendige investeringer, som skal til for at skolen fortsat kan være attraktiv for elever og medarbejdere at arbejde i. (Uddybning)!

10 !#$%&'(')*$'#+')*,%$$%-. =?9%8%9&)*+DEFF+G! +>?99&:+8+!HI54+9&%%&G6G2#&)%8(&)&:+8+1&)82#&%+5FFH65F!5 J%:$'+7)(&'&C&)* F!F+ 5FFH+ 5FFD+ 5FFI K!5+ LIE+ LK!+ LEH J%:$'+$%($M&+/$A9A(:+5F!!3*++ 0K 5F!F+ 5FFH+ 5FFD+ 5FFI LE4H+ EH4L+ EI40+ EI4L 5F!F++ 5FFH++ 5FFD++ 5FFI +L40+ E4!+!4E+ 6!4E F!F+ 5FFH+ 5FFD+ 5FFI + + ;<+ DLc+ HEc+ IFc+ D0c+ + +,-.+ DDc+ HFc+ DDc+ H5c 5F!!+ 5F!F+ 5FFH -8'++,:\+ 5F4Kc+ 5!4Dc+!E4Lc -8'+,:\+!K4Ec+!H4!c+!E4Kc -8'+;<+!K4Ec+ 5I4Ec+ D45c 5

11 /.'0#1%'-*22%-'3#-'%$%4%-&%5'$6-(&+'7'8119,&(&+ Undervisning er den vigtigste aktivitet på skolen, som hele personalet er fælles om at skabe gode rammer for. Eleverne er ikke kunder, som skal være tilfredse, de er deltagere i en proces, som har til hensigt at forvandle dem fra at være skoleelever, når de kommer, til at være unge mennesker, der kan og vil tage en videregående uddannelse, når de forlader os. Vi lægger vægt på at undervisningen har høj faglig kvalitet og foregår i et pædagogisk miljø, som er præget af udvikling, nysgerrighed og samarbejde. Målene nås i samarbejde med elevernes forældre, de andre skoler i lokalområdet, kommunen og de videregående uddannelsesinstitutioner. Særlige fokuspunkter Mål Indsatser Organisering af skoleåret og elevernes dagligdag Eleverne oplever, at de har gode muligheder for at planlægge deres skolearbejde. Eleverne oplever undervisningen som sammenhængende. Udfordringer og støtte til eleverne Eleverne og deres forældre har en klar fornemmelse af de krav der stilles i uddannelsen. Der er særligt fokus på overgangen fra grundskolen til 1g og 1hf. Eleverne skal opleve muligheder for at blive udfordret på de områder, hvor de har særlige evner og interesser. Eleverne får den støtte de har behov for så de kan gennemføre uddannelsen på et tilfredsstillende niveau. Pædagogisk udvikling bl.a. inden Elevernes aktivitet i for samarbejdslæring, skriftlighed undervisningen øges for at og informations-kompetence, fremme læreprocessen. samt inddragelse af eleverne i planlægningen. E! Lærerne, administrationen og eleverne udnytter skolens it-platforme mere konsekvent.! Skoleåret planlægges med fokus på kontinuitet og progression på baggrund af blandt andet den evaluering af studieplanen, som gennemføres i alle klasser af lærerteamet.! Uddannelserne beskrives på hjemmesiden så krav og progression fremstår tydeligere for hjemmesidens primære målgruppe (forældre, elever, kommende elever).! Særligt introduktionsprogram videreudvikles.! Talentprogrammet udvides med henblik på at fremstå som et sammenhængende tilbud til elever, som kan have glæde af udfordringer ud over undervisningen.! Lektiecafeen udvikles til at omfatte flere fag.! Tilbuddene om de forskellige former for støtte (lektiecafe, læsevejledning, støtteundervisning) gøres mere synlige på skolens hjemmeside.! Der sættes tidligt ind imod fravær, herunder manglende skriftlig aflevering! Lærerne arbejder fortsat med at udvikle og anvende elevaktiverende undervisningsformer og med at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen.! Der arbejdes systematisk med træning af elevernes skriftlige kompetencer i undervisningen (ny skriftlighed).! Der etableres en ny biblioteks-/ informationssøgningsenhed på skolen.

12 :.';<=&%$5%'*3'>11*&&%$5%5&(4%*>%)'('$#*$#2-?1%)'7'8119,&(&+ Skolen spiller en vigtig rolle i lokalområdet ved at tilbyde unge mellem 15 og 25 år en relevant ungdomsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse. Eleverne på Middelfart Gymnasium og HF-kursus repræsenterer et bredt udsnit at lokalområdets unge, og skolens opgave er at bidrage til at øge interessen for en gymnasial uddannelse blandt unge i lokalområdet og dermed give dem mulighed for at tage del i udviklingen af det moderne, globaliserede samfund. Uddannelsesniveauet på Nordvestfyn ligger stadig under landsgennemsnittet, både hvad angår antallet af unge som gennemfører en gymnasial uddannelse og hvad angår antallet af unge, som tager en videregående uddannelse derefter. Middelfart Gymnasium og HF-kursus skal indgå som en synlig og markant aktør i bestræbelsen på at højne uddannelsesniveauet i lokalområdet mest muligt. Det skal ske ved at gymnasiefrekvensen i vores lokalområde øges, ved at flest mulige af vores elever gennemfører uddannelsen, eller bliver hjulpet over i en anden relevant ungdomsuddannelse, og endelig ved at eleverne har evner og motivation til efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse. Målene skal nås i samarbejde med de relevante aktører i lokalområdet: grundskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunen, andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, de videregående uddannelser etc. Særlige fokuspunkter Mål Indsatser Synlighed i lokalområdet Kendskabet til MG i lokalsamfundet skal øges for at vi kan tiltrække de rigtige elever og medarbejdere. Fokus på gennemførelse Gennemførelsesprocenten i både stx og hf skal mindst ligge på gennemsnittet af resultaterne på Fokus på overgange og vejledning gennem samarbejde med grundskolerne og UU, og med de videregående uddannelser og Studievalg Fyn. sammenlignelige institutioner. Andelen af unge i lokalområdet som søger gymnasial uddannelse øges. Andelen af skolens elever som søger optagelse på en videregående uddannelse øges. Skolen engagerer sig som institution i lokale arrangementer inden for skolens formål. Fastholdelsesstrategien udvikles yderligere med særligt fokus på at mindske elevernes fravær, herunder manglende skriftlig aflevering. Der etableres et samarbejde med grundskolerne i lokalområdet for at stimulere så mange unge som muligt til at sigte mod en gymnasial ungdomsuddannelse. Overgangsfrekvensen til videregående uddannelse følges systematisk. Der udarbejdes en vejledningsstrategi, som stimulerer flest mulige af skolens elever til at søge optagelse på videregående uddannelse. L

13 @.'A&'>14($%&1%'#+'*))-*)(4'5)>1(%B'#+'*-,%=15C$*15'B'8119,&(&+ Middelfart Gymnasium og HF-kursus er en en attraktiv arbejdsplads, som er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og høj arbejdsglæde. Samtidig er skolen en vidensinstitution, hvor deltagerne (elever såvel som medarbejdere) konstant udvikler deres viden, deres færdigheder og deres holdninger til glæde for dem selv og for hele skolen, fordi de hermed bidrager til at udvikle skolens samlede kvalitet. For at det kan lykkes, må den enkelte opleve, at han eller hun arbejder i et miljø, som opleves som både udfordrende, engagerende og støttende. Målene nås gennem en videreudvikling af den kultur for godt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse, ansatte og elever, som findes på Middelfart gymnasium og HF-kursus. Særlige fokuspunkter Mål Indsatser Kommunikation og medindflydelse Kompetenceudvikling og viden-deling Et sikkert, stimulerende og anerkendende arbejdsmiljø Sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv Elevernes engagement i skolens liv og udvikling! Eleverne inddrages i en nærmere beskrivelse af skolens profil. øges.! Elevernes støttes i at organisere sig Medarbejderne oplever at (elevråd, FUN, OD mv). de har indflydelse på og indsigt i de beslutninger, der! Eleverne inddrages i videst muligt omfang i arbejdet i udvalg og træffes på skolen. arbejdsgrupper. Medarbejdere og eleverne! Udvalgsstrukturen evalueres og oplever, at de har indsigt i justeres. og indflydelse på skolens økonomiske prioriteringer.! Samarbejdsudvalget evaluerer og justerer de eksisterende personalepolitikker og drøfter nye mulige politikområder.! Skolens procedure for budgetlægning tilrettelægges, så den bliver mere tilgængelig for Medarbejderne oplever, at de har støtte i det daglige arbejde gennem kompetenceudvikling og samarbejde med kollegerne. Arbejdsmiljøet på skolen opleves af medarbejderne som sikkert, stimulerende og anerkendende. Medarbejderne oplever mindst mulig konflikt mellem arbejdsliv og familieliv medarbejdere og elever.! Kompetenceudviklingen har fokus på videndeling og samarbejde.! Behovet for kompetenceudvikling drøftes systematisk i regelmæssige samtaler (individuelle: MUS og grupper: GRUS).! Personalearrangementer med et socialt sigte støttes.! Samarbejdsudvalget drøfter formen for medarbejdertrivselsundersøgelser til supplement af den lovpligtige APV.! Planlægningen af arbejdet tager i videst muligt grad hensyn til individuelle ønsker.! Arbejdsbelastningen udjævnes mest muligt hen over året.! Møder på skolen afholdes normalt så de kan slutte kl. 16. K

14 D.'E#&5#$(1%-(&+'*3'5%$4%=%)'7'8119,&(&+ Da skolens bestyrelse besluttede at købe skolens bygninger i 2010, blev det sidste afgørende skridt til at fuldføre selvejet taget. Skolens ledelse og bestyrelse har nu alene ansvaret for alle elementer af den daglige drift af en organisation med en årsomsætning på ca. 44. mio. kr. Købet af bygningerne har gjort det muligt at investere ca. 30 millioner kr. i at modernisere bygningerne, så de i midten af 2012 fremstår som tidssvarende pædagogisk og driftsmæssigt. De nye opgaver stiller sammen med de løbende nedjusteringer af økonomien, som må forventes i de kommende års finanslove, krav til en effektiv ledelse og administration. Målene nås gennem rekruttering af de kompetente medarbejdere, efteruddannelse af ledelsen og det teknisk-administrative personale og gennem samarbejde med andre skoler og organisationer, herunder især de andre gymnasier på Fyn og Rektorforeningen. Særlige fokuspunkter Mål Indsatser Samarbejdsrelationer med andre skoler i fx administrative fællesskaber De rigtige kompetencer i ledelsen og administrationen Tilpasning af omkostningerne til de økonomiske muligheder Administration og teknisk drift af skolen skal være så kosteffektiv og kompetent som muligt. Kompetenceniveauet hos det teknisk- administrative personale og ledelsen skal fortsat udvikles. Skolens udgifter tilpasses de økonomiske muligheder samtidig med at det sikres, at der foretages de nødvendige langsigtede investeringer.! Samarbejdsmuligheder med andre skoler (fx administrative fællesskaber) skal fortsat undersøges.! Organiseringen af ledelsen og af den teknisk- administrative stab justeres løbende.! Medarbejderne inddrages i en kulegravning af skolens langsigtede økonomi mhp forslag til effektiviseringer af driften. Bestyrelsen modtager første rapport i december 2011 og orienteres derefter løbende.! Når ombygningen af skolen er afsluttet i foråret 2012 udarbejdes et langsigtet investeringsbudget som sikrer, at skolen kan vedligeholde og udvikle sine fysiske rammer og undervisningsmidler. 0

15 Bestyrelsen har løbende drøftet udkast til denne udgave af skolens mission og fokusområder, og har i sidste ende besluttet den nærværende form. Der er planlagt en årlig opfølgning i foråret hvor personale og elever rapporterer om årets indsats og sammen med bestyrelsen reflekterer over og evt. justerer formuleringen af hhv. fokusområder, mål og indsatser. I

16 !#$#%&'%()*#+,)'*)-%.%/0(/0%$1%*#/02),)#-2-3),%.)0%*4')*#$,#%$/3/*#% :%5;<77%5677 =,2)-#),2-3%.%>-0,2-3%$1%*4')-*%/0(/0%$1%*#/02),)#-2-3),?!#$%&&'#%(#)%*+$(&,)#,%-&$%.#/%0,)1#$#2#3%#,%(0,)$#%4,)$0,/%&*%)#3%5)15)%&*%635)0#$#3,0,/#$%78%639:% @0(/0%5677%% % % % I&J%K&(*5,)6*&/%L%M%N&3#(&OB%A%M%P#(0%A I1%K&(*5,)6*&/%L%M%N&3#(&OB%A%M%#$-<#$<6DB+,+(0%Q ICJ%K&(*5,)6*&/%LG%N&3#(&OB%A%M%H'+6+H%Q I)J%N&3#(&OB%L%M%K&(*5,)6*&/%A%M%P#(0%A!+#%/0(/0%5675 I&J%K&(*5,)6*&/%L%M%N&3#(&OB%A%M%P#(0%A I1J%N&3#(&OB%L%M%K&(*5,)6*&/%A%M%P#(0%A P+,6#B<#,6#,%&*%4,)$0,/#,%#$:%&3%H'+6+H%#''#$%#$-<#$<6DB+,+(0%0BB#%0,)/8$%0%635)0#$#3,0,/#,%*+$%&''#%#'#<#$% #$-<#$<6DB+,+(0%#''#$%H'+6+H%0(0)'#$O)%0BB#%<4$#%(#)%O'%&3%V3+,#V%635)0#$#3,0,/#,:%)&%0BB#%&''#%#'#<#$%0% %% F,)$0,/#,%&*%635)0#$#3,0,/65)15))#3%-&$%0%##$8$#3%=>??%<4$#3%)$D#3%0%6B+'#,6%639G5)<&'/:%6+(%63D2#$% A$33,/-0? =>>??G?=%<0''#%1#63;$#'6#,%)#'6%*&63-+')#%6B+'#,6%/#,#$#''#%5)15)67$+H':%)#'6%5,)#$63D2#%=%*+$6D/J%&3%*8%

17 Notat om ferieplan for skoleåret Til bestyrelsesmødet 9/ Middelfart Gymnasium og HF-kursus Rektor Det er bestyrelsen, som beslutter skolens ferieplan. Ferieplanen er planen for hvornår der er undervisning og eksamen, og det er derfor elevernes ferieplan, det handler om. Personalets årsplan indretter sig efter denne ferieplan. Møderne i skolens Pædagogiske Råd er i efterårssemestret lagt sådan, at det ikke er muligt at høre lærergruppen om ferieplanen inden bestyrelsesmødet 9. december. Mit forslag til procedure er derfor flg: Bestyrelsen drøfter mit oplæg til ferieplan ved mødet 9/12 (se nedenfor). Efterfølgende drøftes ferieplanen i skolens Pædagogiske Råd og med elevrådet i Kontaktudvalget mellem PR og ER og ledelsen. Hvis der opnås enighed mellem ledelsen, elevrådet og PR om en ferieplan, er det den, der gælder. Opnås der ikke enighed bliver bestyrelsen inddraget i en skriftlig behandling. ************* Forslag til ferieplan: Udgangspunktet er, at der skal være mindst 175 undervisningsdage (før eksamen) til rådighed for 3g og 2hf. Bagkanten danner offentliggørelsen af eksamensplanen, som ministeriet har planlagt til 22. maj Skoleåret starter for 2g, 3g og 2hf mandag 13. august 2012 og for 1g og 1hf tirsdag 14. august. Der er efterårsferie i uge 42, Undervisningsfri 7. november til Operation Dagsværk, juleferie fra lørdag 22/12 til og med onsdag 2. januar. Der er vinterferie i uge 8 og fri 25-27/3 (efter Palmesøndag). Dimission er fredag 28. juni ************** Christian Alnor Rektor Østre Hougvej Middelfart - Denmark Tlf Fax Eksamensnummer: 141

18 T#$#%#'#<#$%O'%&3%<4'/#%#,%,&35$<0)#,6B&1#'0/%635)0#$#3,0,/%+/%&3%*+$,;%#,%67$+/'0/%635)0#$#3,0,/%(#)% W%.5,0%=>??%+7)&/#)#%<0:%&3%<0%S6+(%(&,/#%&,)$#%6B+'#$U%-&<)#%+<#$6#3%#,%4,)$0,/%&*%639G1#B#,)3/D$#'6#,% <063#%60/:%&3%#'#<#$:%6+(%-&$%#3%&*%)066#%3+%*&/:%0BB#%B&,%,D.#6%(#)%&3%-&<#%#3%1#/;,)#$67$+/%78%LG,0<#&5%6+(% (560B%L%+/%*9%67&,6B%L%#$%B5,%'+<'0/:%-<06%#'#<#,%6&(O)0/%-4<#$%#3%&*%60,#%&,)$#%*&/%O'%LG,0<#&5%S#,/#'6B:% <0''#%)#$*+$%B5,%-&<#%<4$#3%(5'0/#%*+$%#'#<#$%(#)%3;6B%#''#$%*$&,6B%*+$3642#$67$+/:%+/%5,)#$%)#%1#O,/#'6#$%

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Helle Vestergaard, Lotte Thøgersen og Helle Lindkvist. 1. Underskrivelse af referat fra møde den

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28

Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl i lokale 13.28 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/9 Bilag 1. Referat fra sidste møde 3. ZBCs ansøgning om at

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15)

Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a,

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere