Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau"

Transkript

1 Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi, certificeringsordning og andre faktuelle spørgsmål. Desuden behandler den centrale spørgsmål og overvejelser, som kommunen med fordel kan drøfte og besvare i forbindelse med tilrettelæggelsen af kommunens lederuddannelse, herunder særligt den nye offentlige lederuddannelse (DOL). Læs mere om Den offentlige lederuddannelse på Miniguiden er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Kolding, København, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal Kommune og KL. Den 29. juni 2009 Jnr G61 Sagsid Ref SHC Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /11 Miniguide til brug ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelser på diplomniveau Introduktion til DOL Formål Uddannelsens målgruppe Uddannelsens indhold og opbygning Økonomi Certificeringsordning Overvejelser ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelse på diplomniveau Valg af uddannelse Valg af udbyder Udbudspligten Afklaring af ledernes kompetenceudviklingsbehov... 10

2 2.5 Alene eller sammen med andre kommuner Forskellige modeller til standardmoduler og valgmoduler Introduktion til DOL Medio september 2009 forventes udbydere af moduler på DOL at være certificeret. Umiddelbart herefter (efter en kort tilmeldingsperiode) kan de første hold af kursister forventes at starte på uddannelsen. 1.1 Formål Den offentlige lederuddannelse har til formål at højne ledelseskvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og brugere. Konkret skal udda n- nelsen kvalificere ledere i den offentlige sektor til varetagelsen af ledelsesopgaver på en måde, der er til gavn for lederen selv, medarbejderne og organisationen som helhed. Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne ledere. Målet for uddannelsens enkelte elementer bliver derfor dobbelt: at bibringe alle deltagere et grundniveau inden for uddannelsens kerneområder, og at videreudvikle kompetencerne hos ledere, der allerede har kompetencer og erfaring inden for uddannelsens kerneområder. Uddannelsen er kendetegnet ved at være en: generel ledelsesfaglig lederuddannelse, der som sit omdrejningspunkt har de udfordringer, der kendetegner ledelsesopgaven i den offentlige sektor. fleksibel uddannelsesmulighed på diplomniveau som i indhold og afvikling kan skræddersyes til den enkelte kommunes og leders særlige udviklingsbehov. uddannelse, der udvikler ledelsespraksis. Heraf følger, at uddannelsen skal være: nyskabende, når det drejer sig om pædagogik i forhold til inddragelse og udvikling af praksis. fleksibel i sin tilrettelæggelse, idet den udbydes på modulbasis af mange forskellige udbydere. sammenhængende i sin struktur. kvalitetssikret gennem certificering, så deltagere i uddannelsen har sikkerhed for anerkendelse i forhold til andre uddannelser på diplomniveau og efterfølgende adgang til relevante master- eller kandidatuddannelser. Med den nye uddannelse udvides dermed paletten af kvalitetssikrede uddannelsestilbud, hvormed valgmulighederne i forhold til anerkendt lederuddannelse øges for de offentlige arbejdsgivere og offentlige ledere. Det bliver hermed muligt at få papir på sin skræddersyede lederuddannelse. 2

3 1.2 Uddannelsens målgruppe Målgruppen for moduler og uddannelsesforløb inden for Den offentlige lederuddannelse er kendetegnet ved at have en erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund som kvalificerer til at følge undervisning på diplomniveau, det vil sige mindst to års erhvervserfaring og mindst en kort videregående uddannelse, eller kompetencer, der efter en konkret vurdering kan sidestilles hermed. Med trepartsaftalen fik en nærmere afgrænset gruppe af ledere en ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Ret til lederuddannelse hvem og hvordan? Dem, der er omfattet af retten til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau er jf. aftalen offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion. Ved institutionsledere forstås ledere, som har ansvar for en institution eller afdeling, herunder i administrationen, og som har ledelse som primær jobfunktion, herunder også ledere af selvejende institutioner med driftsoverenskomst på de kommunale områder. Afdelingsledere kan fx være borgerservicechefen eller lederen af socialforvaltningen. Målgruppen er i øvrigt karakteriseret ved at have ansvar for områder med direkte borgerkontakt, der leverer service inden for velfærdsområdet og lignende. Kommunen bør i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering i forhold til om lederen er omfattet af retten til en lederuddannelse på diplomniveau. Spørgsmålet om retten til en lederuddannelse på diplomniveau kan ikke alene afgøres ud fra lederens stillingsbetegnelse. Det afhænger blandt andet også af kommunens organisering. Lederens arbejdsgiver beslutter, i dialog med den enkelte, tidspunktet for igangsættelse og hvilket lederuddannelsesforløb på diplomniveau lederen skal tage. Målet er, at lederuddannelsesforløbet på diplomniveau påbegyndes senest tre år efter udnævnelsen, og at alle nuværende ledere (der har fået retten) senest i 2015 skal have gennemført lederuddannelse på diplomniveau. Det betyder, at de der har opnået en ret til lederuddannelse, er en delmængde af en større målgruppe for hvem DOL og DIL (Diplom i Ledelse), eller moduler herfra kan være et relevant lederuddannelsestilbud. Det gælder eksempelvis forskellige mellemledere (souschefer, visse afdelingsledere m.fl.), der i deres begyndende lederudvikling med fordel kunne gennemføre ét eller flere moduler fra DOL og så supplere i takt med et eventuelt leder- 3

4 avancement. Målgruppe Ret til lederuddannelse 1.3 Uddannelsens indhold og opbygning Den offentlige lederuddannelse danner rammen om en fleksibel, modulopbygget uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er opbygget i moduler, som kan vælges og sammensættes, så det matcher den enkelte leders udviklingsbehov. Deltageren kan således i samråd med egen leder vælge at deltage på enkelte moduler eller sammensætte et forløb af moduler som i alt summer op til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på et helt års fuldtidsstudium. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Uddannelsen udbydes i henhold bekendtgørelsen for om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd. Omfanget af modulerne på Diplomuddannelsen i ledelse reduceres fra ni til fem ECTS-point. Med ens omfang af moduler, kan DOL-moduler således meriteres ind i den ordinære diplomuddannelse i ledelse i forholdet 1:1 og omvendt. For at tage en fuld offentlig lederuddannelse skal lederen gennemføre og bestå seks standardmoduler og tre valgfri moduler a fem ECTS-point samt et specialemodul på 15 ECTS-point. DOL vil komme til at bestå af seks standardmoduler, 17 valgfri moduler og et specialemodul. Hvert modul er beskrevet med formål, mål og indhold med udgangspunkt i den europæiske kvalifikationsramme og dermed med 4

5 udgangspunkt i det samme niveau som diplomuddannelsen i ledelse. Hvert modul i DOL har automatisk merit til et specifikt og i bekendtgørelsen på forhånd fastsat modul i diplomuddannelsen i ledelse. Alle moduler i DOL afsluttes med en eksamen med ekstern censor. For at kunne meritere en fuld DOL til en fuld diplom i ledelse skal man have taget de moduler i DOL, som meriterer til de seks obligatoriske moduler i diplom i ledelse samt tre valgmoduler og specialemodulet. Så skal professionshøjskolerne udstede et bevis for diplom i ledelse. Tager man en fuld DOL, der ikke kan meriteres ind i en fuld DiL kan man få et DOL-bevis med DOL s svanemærke på som kvalitetsstempel. Professionshøjskolerne er endvidere forpligtede til at udskrive modulbeviser for enkeltmoduler, hvor der søges om merit til diplomuddannelsen i ledelse. Se bekendtgørelsen på for at læse om indholdet i modulerne på DOL. 1.4 Økonomi Uddannelsen eller enkeltmoduler udbydes med brugerbetaling. Det er de enkelte certificerede udbydere, der selv fastsætter brugerbetalingen (kursu s- pris) dog eventuelt efter dialog med aftager. De nye efteruddannelsesmuligheder forventes at øge efterspørgslen efter private udbyderes uddannelsestilbud. Der er over bloktilskuddet tilført yderligere 10 mio. kr. årligt til kommunerne fra 2010 til 2015 til at løfte denne opgave. Denne ekstra finansiering er ud over den i økonomiaftalen for 2009 aftalte. Der henvises til KL s administrative information af 25. marts For så vidt angår muligheden for at få andel i statslige tilskud i form af løntabsgodtgørelse (SVU) i forbindelse med DOL-moduler er der fortsat drøftelser mellem staten og KL om de konkrete rammer. Nærmere information følger. Men kommunerne skal være opmærksomme på, at SVU betinger, at uddannelsen foregår på fuld tid. Og at udbuddet af uddannelsen skal være åbent for alle. Erfaringen viser, at SVU til lederuddannelse ikke har fundet stor anvendelse tidligere i kommunerne, idet diplomuddannelse i ledelse sjældent har foregået på fuld tid, fordi det planlægningsmæssigt kan være vanskeligt at få til at gå op med et lederjob. 5

6 Muligheden for SVU bør derfor ikke være en afgørende faktor i forhold til kommunens valg mellem DOL og DiL. I det omfang drøftelserne mellem KL og staten om SVU til DOL finder en løsning, som bringer DOL ind under SVU reglerne, vil ovennævnte kriterier om fuld tid og åbent udbud fortsat være gældende. Ændres SVU reglerne til at omfatte DOL moduler, der udbydes i samarbejde mellem private udbydere og professionshøjskoler, vurderer KL, at de bindinger der ligger for at få tildelt SVU midler vil medføre, at tildeling af SVU midler til DOL moduler også vil være begrænset. 1.5 Certificeringsordning En uafhængig certificeringsordning giver potentielle udbydere (såvel offentlige som private) mulighed for at ansøge om at blive certificeret og dermed opnå en udbudsret til ét eller flere moduler på DOL. Certificeringsordningen betyder, at køberne af kvalitetsgodkendte lederuddannelsesforløb opnår større frihed med hensyn til valg af leverandør. Kommunerne får således en bedre mulighed for at købe ydelser hos de leverandører, der efter kommunens vurdering har den bedste vare. Med certificeringen sikres en kvalitetssikring af udbyder. Ansøgning sker på baggrund af et certificeringsgrundlag, der specificerer en række kriterier, som ansøger/udbyder skal være i stand til at leve op til. 6

7 2. Overvejelser ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelse på diplomniveau I det følgende er beskrevet nogle af de overvejelser omkring tilrettelægge l- sen af lederuddannelse, som mange kommuner står overfor. 2.1 Valg af uddannelse Valg af uddannelse bør gribes strategisk an. Kommunen kan frit vælge om den ønsker at benytte den eksisterende diplomuddannelse i ledelse eller Den offentlige lederuddannelse eller en kombination af begge. Der er fuld merit mellem de to uddannelser. Hvert modul vil på begge uddannelser udgøre fem ECTS-point. - Hvilken strategi for lederudvikling og uddannelse forfølger kommunen? - Hvilke uddannelser vil vi benytte diplomuddannelsen i ledelse, DOL eller en kombination? 2.2 Valg af udbyder Kommunen skal vælge en eller flere udbydere til at udbyde et eller flere moduler på lederuddannelsen. Vælger kommunen moduler fra DiL kan den dog imidlertid kun vælge professionshøjskolerne. Men vælger kommuner moduler fra DOL, er der fuld fleksibilitet i valget af udbyder. Nogle kommuner har planer om at entrere med flere forskellige udbydere. Dette for at vælge de udbydere offentlige såvel som private der er den bedste på markedet til hvert specifikke modul. Andre kommuner vælger at entrere med én udbyder til hele uddannelsen argumentet herfor kan være at sikre bedst mulig sammenhæng mellem modulerne. Vælger kommunen den eksisterende diplomuddannelse i ledelse giver det selvfølgelig sig selv, at der her kun er tale om én udbyder nemlig professionshøjskolen. Mulighederne for at vælge mange forskellige udbydere kan afhænge af kommunens geografi, idet nogle dele af landet har bedre mulighed for at vælge mellem en række forskellige udbydere end andre. Kommunen kan også beslutte selv at ansøge om at blive certificeret som udbyder af et eller flere moduler, eventuelt som underleverandør til en offentlig eller privat leverandør. Som underleverandør skal kommunen ikke selv certificeres, men kan benytte egne konsulenter som undervisere på udvalgte dele af uddannelsen i samarbejde med den certificerede udbyder. - I hvor høj grad vil vi shoppe mellem udbydere? 7

8 - Vil vi fx benytte nogle udbydere til standardmoduler og andre til valgmodulerne? - Vil kommunen selv certificeres som udbyder? 2.3 Udbudspligten Indkøb af undervisning hører under Bilag IIB i Udbudsdirektivet. Bilag IIB -ydelser er ikke omfattet af procedurereglerne i EU s Udbudsdirektiv, men af de langt mindre restriktive regler i Tilbudsloven. Ifølge Tilbudsloven skal indkøb på over kr. eksklusiv moms annonceres. Kommunen er ved flere indkøb med en indholdsmæssig sammenhæng forpligtet til at lægge værdien af indkøbene sammen, når det skal vurderes om indkøbet overstiger tærskelværdien på kr. Kommunen må med andre ord ikke dele et indkøb op alene for at omgås annonceringspligten. De forskellige moduler kan muligvis udbydes hver for sig, såfremt de fremstår som separate og ikke integrerede forløb. Annonceringen er en konkurrenceudsættelse, men ikke et formelt udbud. Annonceringspligten indebærer ingen regler omkring proceduren. Proceduren skal alene tilrettelægges, så de interesserede virksomheder har mulighed for at gennemskue processen og fx kontrollere, om tilbudsgiverne bliver behandlet lige. Heri ligger, at de almindelige EU-retslige bestemmelser såsom ligebehandling mv.. skal følges. Med en annoncering får kommunen dermed lejlighed for at høste fordelene ved brug af markedskræfterne, uden at det bliver en tung administrativ by r- de. Annonceringspligten betyder konkret, at kommunen skal offentliggøre en annonce, med følgende indhold: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier Eventuelle krav til tilbudsgiveren Kontaktperson Tidsfrist Det kan generelt anbefales, at bruge energi på opgavebeskrivelsen, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave kommunen ønsker løst. Heri ligger ikke nødvendigvis, at beskrivelsen skal være meget detaljeret eller omfattende. Det kan være en fordel med en så overordnet beskrivelse, at der gives plads til at trække på leverandørens erfaringer og viden i opga- 8

9 veløsningen måske kan leverandøren fx langt bedre end kommunen vurdere, hvordan et givent modul kan skrues sammen. Men det er væsentligt at sikre, at kommunen og leverandøren ikke har to forskellige billeder af, hvad der eksempelvis skal opnås ved modulet. Det er ligeledes væsentligt, at det fremgår tydeligt på hvilke betingelser kommunen ønsker opgaven løst. En let måde at synliggøre diverse kontraktforhold er at udarbejde et udkast til kontrakten som en del af annoncen. Med mindre at den ønskede opgaveløsning er fastlagt så nøjagtigt, at det alene er prisen, der kan adskille tilbudsgiverne, kan det generelt anbefales at benytte en flerhed af kvalitative og økonomiske tildelingskriterier (også ka l- det økonomisk mest fordelagtige tilbud ). Der skal følgelig defineres et eller flere underkriterier, der angiver hvilke forhold, der lægges vægt på udover prisen fx kvalitet. Samtidig bør det specificeres, hvad der menes med de enkelte underkriterier. Med kvalitet kan fx forstås undervisernes erfaring, pædagogiske metoder mv. Kriterierne behøver ikke at være vægtet. Det er ikke et krav, at der foretages en egnethedsvurdering af tilbudsgiveren. Det skal imidlertid fremhæves, at kommunen ikke må indgå kontrakt med virksomheder, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. Almindeligvis underskriver tilbudsgiver en Tro og love - erklæring. Derudover er det almindeligt, at kommunen stiller de nødvendige økonomiske og tekniske mindstekrav til leverandøren. Det kan fx give mening at stille krav til tilbudsgiveren om overholdelse af lovgivning, respekt for kommunens værdier, deltagelse i projekter i kontraktperioden med henblik på løbende udvikling af kvaliteten m.v. I forhold til de formelle oplysninger, kan annoncen ud over tilbudsfrist og kontaktperson med fordel indeholde information om proces for besvarelse af spørgsmål og en tilbudsanvisning. Der kan også være behov for at tilknytte bilag til annoncen fx en oversigt over, hvor mange ledere, der forventes at tage hvilke moduler. Offentliggørelsen af annoncen kan ske på hjemmesiden, i dagspressen eller andre steder, der læses af de relevante. Eksempelvis kan den elektroniske avis benyttes. Den er gratis for annoncører og oprettet til selvsamme formål. 9

10 Læs mere om udbud og annonceringspligt på: 2.4 Afklaring af ledernes kompetenceudviklingsbehov Kommunen kan med fordel allerede nu skabe sig et overblik over, hvor mange, der skal tilbydes en lederuddannelse på diplomniveau. Nogle af de ledere, der er omfattet af retten, har allerede en lederuddannelse på diplomniveau eller svarende hertil og behøver derfor ikke at blive tilbudt den igen. Men måske de med fordel kan tage et eller flere (lokalt tilrettelagte) moduler på uddannelsen. Nogle ledere, der reelt er omfattet af retten, ønsker måske ikke at benytte sig af den. Andre ledere der ikke er omfattet af retten vil gerne. Kommunen skal tilbyde en lederuddannelse på diplomniveau til alle de ledere, der er omfattet af retten uanset alder, anciennitet osv. jf. også afsnit 1.2. Individuelle uddannelsesplaner/udviklingsplaner er et godt redskab til at skabe en klar sammenhæng mellem kommunens behov for kompetenceudvikling af lederne og den enkelte leders kompetenceudvikling og dermed få mest muligt ud af uddannelseskronerne til gavn for alle. En uddannelsesplan kan også være med til at sikre praksisforankringen i uddannelsen idet planen fx kan skitsere, hvordan lederen undervejs i sit uddannelsesforløb skal inddrage egen praksis i dialog med sin nærmeste chef. Den kan også indeholde mål med lederens uddannelse. Kommunen kan med fordel udnytte de muligheder for progression og karriereudvikling, der ligger i uddannelsens opbygning. Fx kan en souschef tage et modul i personaleledelse som en del af sin karriereudvikling hen i mod et egentligt lederjob og dermed have fem ECTS-point på kontoen til den dag, han/hun skal gennemføre en hel lederuddannelse på diplomniveau. - Hvor mange ledere skal tilbydes en lederuddannelse på diplomniveau? - Vil kommunen benytte individuelle udviklingsplaner/uddannelsesplaner? - I hvor høj grad ønsker kommunen, at modulerne skal have et lokalt udgangspunkt/islæt? - Hvad vil kommunen selv gøre for at sikre en tæt praksisforankring? 2.5 Alene eller sammen med andre kommuner Nogle kommuner vælger at samarbejde med nabokommunerne omkring uddannelsen af lederne. Det giver en række fordele i forhold til fx løbende at kunne fylde holdene op, kunne stille krav til graden af skræddersyning og presse prisen i forhold til udbyder, idet man som kunde alt andet lige er større. Et samarbejde med nabokommunerne omkring uddannelse er 10

11 også med til at skabe et ledernetværk på tværs af kommunegrænserne, hvilket også kan være en fordel i rekrutteringsøjemed. Andre kommuner vælger at gå selv. Dette øger mulighederne for at få et lokalt islæt på modulerne. Kommunen skal således overveje i hvor høj grad modulerne skal have et lokalt islæt. Om fx et af valgmodulerne skal tage udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag eller ledelsesværdier. - Hvor høj grad af lokalt islæt ønsker vi i uddannelsen? - Skal vi samarbejde med andre kommuner om hele eller dele af uddannelsen? Og hvad skal der i givet fald samarbejdes om? 2.6 Forskellige modeller til standardmoduler og valgmoduler Nogle kommuner vælger at køre hold for alle lederne i hele kommunen på standardmodulerne og så lægge tilrettelæggelsen af valgmodulerne ud til forvaltningerne. En anden mulighed er at vælge en udbyder til standardmodulerne og en anden udbyder til valgmodulerne. Eller måske at samarbejde med nabokommunen om valgmodulerne og så gå alene på standardmodulerne. Mulighederne er mange. Skræddersyning er en reel mulighed! Kommunen bør også se på sammenhængen mellem lederuddannelse på diplomniveau og de øvrige lederudviklingsaktiviteter, kommunen gennemfører. Et af målene med Den offentlige lederuddannelse var netop også at give lederne mulighed for at få papir på dvs. ECTS-point for mere af den lederudvikling, de gennemfører. Det betyder i praksis, at hvis en kommune tilbyder alle sine ledere et modul, der bygger på den systemiske tankegang, og det kan rummes inden for målene for læringsudbyttet på det relevante modul, så kan lederne få fem ECTS-point for modulet, og det bliver en del af deres lederuddannelse på diplomniveau. Men andre ord DOL giver mulighed for at lægge kursusbeviserne oven på hinanden i stedet for ved siden af hinanden og dermed opnå point for lederudviklingen og få det sat ind i en uddannelsesmæssig ramme. - Hvilken model vil vi vælge i forhold til standardmoduler og valgmoduler? - Hvilke kurser kan erstattes af valgmoduler på enten DOL eller DiL? 11

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Status på trepartsinitiativerne om ledelse v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Program Mål med ledelsesreformen Ledernetværk Lederevaluering LUS Den ny fleksibel

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau

Vejledning til ansøgning om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau Vejledning til ansøgning om certificering af udbud af moduler i offentlig ledelse på diplomniveau 1. Indledning Denne vejledning henvender sig til private og offentlige kursusudbydere, der vil søge om

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af web- og kommunikationskoncept for Region Hovedstadens regionale videnstjeneste om uddannelse

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af web- og kommunikationskoncept for Region Hovedstadens regionale videnstjeneste om uddannelse Til: Til potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Hvordan spiller folkeskoleevalueringen ind, og selvfølgelig evaluering af Ilinniarfissuaq vil også spille en rolle. Hvordan skal dette medtages?

Hvordan spiller folkeskoleevalueringen ind, og selvfølgelig evaluering af Ilinniarfissuaq vil også spille en rolle. Hvordan skal dette medtages? Mundtligt spørgsmål Mht udbud kikket på om dette følger årsplanerne på skolerne, om man har tænkt på om dette indarbejdes i årsplaner? Svar Vores plan er, at vi kontakter forvaltningerne og snakker med

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Spørgsmål: Betragtes en ECTS kompetencegivende eksamen som en international standard, eller forestiller man sig Prince2, IPMA eller tilsvarende?

Spørgsmål: Betragtes en ECTS kompetencegivende eksamen som en international standard, eller forestiller man sig Prince2, IPMA eller tilsvarende? Spørgsmål og svar til udbuddet for Projektlederuddannelsen I teksten til står der: Projektlederuddannelse som nu fraregnet den tid, der er gået til introduktionskurset bortset fra en kort repetition. Ordvalget

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem Borgmesterforvaltningen Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser

Greve Kommune. Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Greve Kommune Ansvar og arbejdsdeling ved indkøb af varer og tjenesteydelser Opgaver og funktioner Opgaver Eventuel udlicitering af tjenesteydelser. (>1,438 mill. ekskl. moms i kontraktperioden = EU-udbud)

Læs mere

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 2016 2017 SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Licitationsmateriale... 3 3. Licitation... 3 3.1 Halmtype og mængde...

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere