Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau"

Transkript

1 Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi, certificeringsordning og andre faktuelle spørgsmål. Desuden behandler den centrale spørgsmål og overvejelser, som kommunen med fordel kan drøfte og besvare i forbindelse med tilrettelæggelsen af kommunens lederuddannelse, herunder særligt den nye offentlige lederuddannelse (DOL). Læs mere om Den offentlige lederuddannelse på Miniguiden er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Kolding, København, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal Kommune og KL. Den 29. juni 2009 Jnr G61 Sagsid Ref SHC Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /11 Miniguide til brug ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelser på diplomniveau Introduktion til DOL Formål Uddannelsens målgruppe Uddannelsens indhold og opbygning Økonomi Certificeringsordning Overvejelser ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelse på diplomniveau Valg af uddannelse Valg af udbyder Udbudspligten Afklaring af ledernes kompetenceudviklingsbehov... 10

2 2.5 Alene eller sammen med andre kommuner Forskellige modeller til standardmoduler og valgmoduler Introduktion til DOL Medio september 2009 forventes udbydere af moduler på DOL at være certificeret. Umiddelbart herefter (efter en kort tilmeldingsperiode) kan de første hold af kursister forventes at starte på uddannelsen. 1.1 Formål Den offentlige lederuddannelse har til formål at højne ledelseskvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og brugere. Konkret skal udda n- nelsen kvalificere ledere i den offentlige sektor til varetagelsen af ledelsesopgaver på en måde, der er til gavn for lederen selv, medarbejderne og organisationen som helhed. Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne ledere. Målet for uddannelsens enkelte elementer bliver derfor dobbelt: at bibringe alle deltagere et grundniveau inden for uddannelsens kerneområder, og at videreudvikle kompetencerne hos ledere, der allerede har kompetencer og erfaring inden for uddannelsens kerneområder. Uddannelsen er kendetegnet ved at være en: generel ledelsesfaglig lederuddannelse, der som sit omdrejningspunkt har de udfordringer, der kendetegner ledelsesopgaven i den offentlige sektor. fleksibel uddannelsesmulighed på diplomniveau som i indhold og afvikling kan skræddersyes til den enkelte kommunes og leders særlige udviklingsbehov. uddannelse, der udvikler ledelsespraksis. Heraf følger, at uddannelsen skal være: nyskabende, når det drejer sig om pædagogik i forhold til inddragelse og udvikling af praksis. fleksibel i sin tilrettelæggelse, idet den udbydes på modulbasis af mange forskellige udbydere. sammenhængende i sin struktur. kvalitetssikret gennem certificering, så deltagere i uddannelsen har sikkerhed for anerkendelse i forhold til andre uddannelser på diplomniveau og efterfølgende adgang til relevante master- eller kandidatuddannelser. Med den nye uddannelse udvides dermed paletten af kvalitetssikrede uddannelsestilbud, hvormed valgmulighederne i forhold til anerkendt lederuddannelse øges for de offentlige arbejdsgivere og offentlige ledere. Det bliver hermed muligt at få papir på sin skræddersyede lederuddannelse. 2

3 1.2 Uddannelsens målgruppe Målgruppen for moduler og uddannelsesforløb inden for Den offentlige lederuddannelse er kendetegnet ved at have en erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund som kvalificerer til at følge undervisning på diplomniveau, det vil sige mindst to års erhvervserfaring og mindst en kort videregående uddannelse, eller kompetencer, der efter en konkret vurdering kan sidestilles hermed. Med trepartsaftalen fik en nærmere afgrænset gruppe af ledere en ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Ret til lederuddannelse hvem og hvordan? Dem, der er omfattet af retten til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau er jf. aftalen offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion. Ved institutionsledere forstås ledere, som har ansvar for en institution eller afdeling, herunder i administrationen, og som har ledelse som primær jobfunktion, herunder også ledere af selvejende institutioner med driftsoverenskomst på de kommunale områder. Afdelingsledere kan fx være borgerservicechefen eller lederen af socialforvaltningen. Målgruppen er i øvrigt karakteriseret ved at have ansvar for områder med direkte borgerkontakt, der leverer service inden for velfærdsområdet og lignende. Kommunen bør i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering i forhold til om lederen er omfattet af retten til en lederuddannelse på diplomniveau. Spørgsmålet om retten til en lederuddannelse på diplomniveau kan ikke alene afgøres ud fra lederens stillingsbetegnelse. Det afhænger blandt andet også af kommunens organisering. Lederens arbejdsgiver beslutter, i dialog med den enkelte, tidspunktet for igangsættelse og hvilket lederuddannelsesforløb på diplomniveau lederen skal tage. Målet er, at lederuddannelsesforløbet på diplomniveau påbegyndes senest tre år efter udnævnelsen, og at alle nuværende ledere (der har fået retten) senest i 2015 skal have gennemført lederuddannelse på diplomniveau. Det betyder, at de der har opnået en ret til lederuddannelse, er en delmængde af en større målgruppe for hvem DOL og DIL (Diplom i Ledelse), eller moduler herfra kan være et relevant lederuddannelsestilbud. Det gælder eksempelvis forskellige mellemledere (souschefer, visse afdelingsledere m.fl.), der i deres begyndende lederudvikling med fordel kunne gennemføre ét eller flere moduler fra DOL og så supplere i takt med et eventuelt leder- 3

4 avancement. Målgruppe Ret til lederuddannelse 1.3 Uddannelsens indhold og opbygning Den offentlige lederuddannelse danner rammen om en fleksibel, modulopbygget uddannelse. Det betyder, at uddannelsen er opbygget i moduler, som kan vælges og sammensættes, så det matcher den enkelte leders udviklingsbehov. Deltageren kan således i samråd med egen leder vælge at deltage på enkelte moduler eller sammensætte et forløb af moduler som i alt summer op til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på et helt års fuldtidsstudium. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Uddannelsen udbydes i henhold bekendtgørelsen for om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd. Omfanget af modulerne på Diplomuddannelsen i ledelse reduceres fra ni til fem ECTS-point. Med ens omfang af moduler, kan DOL-moduler således meriteres ind i den ordinære diplomuddannelse i ledelse i forholdet 1:1 og omvendt. For at tage en fuld offentlig lederuddannelse skal lederen gennemføre og bestå seks standardmoduler og tre valgfri moduler a fem ECTS-point samt et specialemodul på 15 ECTS-point. DOL vil komme til at bestå af seks standardmoduler, 17 valgfri moduler og et specialemodul. Hvert modul er beskrevet med formål, mål og indhold med udgangspunkt i den europæiske kvalifikationsramme og dermed med 4

5 udgangspunkt i det samme niveau som diplomuddannelsen i ledelse. Hvert modul i DOL har automatisk merit til et specifikt og i bekendtgørelsen på forhånd fastsat modul i diplomuddannelsen i ledelse. Alle moduler i DOL afsluttes med en eksamen med ekstern censor. For at kunne meritere en fuld DOL til en fuld diplom i ledelse skal man have taget de moduler i DOL, som meriterer til de seks obligatoriske moduler i diplom i ledelse samt tre valgmoduler og specialemodulet. Så skal professionshøjskolerne udstede et bevis for diplom i ledelse. Tager man en fuld DOL, der ikke kan meriteres ind i en fuld DiL kan man få et DOL-bevis med DOL s svanemærke på som kvalitetsstempel. Professionshøjskolerne er endvidere forpligtede til at udskrive modulbeviser for enkeltmoduler, hvor der søges om merit til diplomuddannelsen i ledelse. Se bekendtgørelsen på for at læse om indholdet i modulerne på DOL. 1.4 Økonomi Uddannelsen eller enkeltmoduler udbydes med brugerbetaling. Det er de enkelte certificerede udbydere, der selv fastsætter brugerbetalingen (kursu s- pris) dog eventuelt efter dialog med aftager. De nye efteruddannelsesmuligheder forventes at øge efterspørgslen efter private udbyderes uddannelsestilbud. Der er over bloktilskuddet tilført yderligere 10 mio. kr. årligt til kommunerne fra 2010 til 2015 til at løfte denne opgave. Denne ekstra finansiering er ud over den i økonomiaftalen for 2009 aftalte. Der henvises til KL s administrative information af 25. marts For så vidt angår muligheden for at få andel i statslige tilskud i form af løntabsgodtgørelse (SVU) i forbindelse med DOL-moduler er der fortsat drøftelser mellem staten og KL om de konkrete rammer. Nærmere information følger. Men kommunerne skal være opmærksomme på, at SVU betinger, at uddannelsen foregår på fuld tid. Og at udbuddet af uddannelsen skal være åbent for alle. Erfaringen viser, at SVU til lederuddannelse ikke har fundet stor anvendelse tidligere i kommunerne, idet diplomuddannelse i ledelse sjældent har foregået på fuld tid, fordi det planlægningsmæssigt kan være vanskeligt at få til at gå op med et lederjob. 5

6 Muligheden for SVU bør derfor ikke være en afgørende faktor i forhold til kommunens valg mellem DOL og DiL. I det omfang drøftelserne mellem KL og staten om SVU til DOL finder en løsning, som bringer DOL ind under SVU reglerne, vil ovennævnte kriterier om fuld tid og åbent udbud fortsat være gældende. Ændres SVU reglerne til at omfatte DOL moduler, der udbydes i samarbejde mellem private udbydere og professionshøjskoler, vurderer KL, at de bindinger der ligger for at få tildelt SVU midler vil medføre, at tildeling af SVU midler til DOL moduler også vil være begrænset. 1.5 Certificeringsordning En uafhængig certificeringsordning giver potentielle udbydere (såvel offentlige som private) mulighed for at ansøge om at blive certificeret og dermed opnå en udbudsret til ét eller flere moduler på DOL. Certificeringsordningen betyder, at køberne af kvalitetsgodkendte lederuddannelsesforløb opnår større frihed med hensyn til valg af leverandør. Kommunerne får således en bedre mulighed for at købe ydelser hos de leverandører, der efter kommunens vurdering har den bedste vare. Med certificeringen sikres en kvalitetssikring af udbyder. Ansøgning sker på baggrund af et certificeringsgrundlag, der specificerer en række kriterier, som ansøger/udbyder skal være i stand til at leve op til. 6

7 2. Overvejelser ved kommunens tilrettelæggelse af lederuddannelse på diplomniveau I det følgende er beskrevet nogle af de overvejelser omkring tilrettelægge l- sen af lederuddannelse, som mange kommuner står overfor. 2.1 Valg af uddannelse Valg af uddannelse bør gribes strategisk an. Kommunen kan frit vælge om den ønsker at benytte den eksisterende diplomuddannelse i ledelse eller Den offentlige lederuddannelse eller en kombination af begge. Der er fuld merit mellem de to uddannelser. Hvert modul vil på begge uddannelser udgøre fem ECTS-point. - Hvilken strategi for lederudvikling og uddannelse forfølger kommunen? - Hvilke uddannelser vil vi benytte diplomuddannelsen i ledelse, DOL eller en kombination? 2.2 Valg af udbyder Kommunen skal vælge en eller flere udbydere til at udbyde et eller flere moduler på lederuddannelsen. Vælger kommunen moduler fra DiL kan den dog imidlertid kun vælge professionshøjskolerne. Men vælger kommuner moduler fra DOL, er der fuld fleksibilitet i valget af udbyder. Nogle kommuner har planer om at entrere med flere forskellige udbydere. Dette for at vælge de udbydere offentlige såvel som private der er den bedste på markedet til hvert specifikke modul. Andre kommuner vælger at entrere med én udbyder til hele uddannelsen argumentet herfor kan være at sikre bedst mulig sammenhæng mellem modulerne. Vælger kommunen den eksisterende diplomuddannelse i ledelse giver det selvfølgelig sig selv, at der her kun er tale om én udbyder nemlig professionshøjskolen. Mulighederne for at vælge mange forskellige udbydere kan afhænge af kommunens geografi, idet nogle dele af landet har bedre mulighed for at vælge mellem en række forskellige udbydere end andre. Kommunen kan også beslutte selv at ansøge om at blive certificeret som udbyder af et eller flere moduler, eventuelt som underleverandør til en offentlig eller privat leverandør. Som underleverandør skal kommunen ikke selv certificeres, men kan benytte egne konsulenter som undervisere på udvalgte dele af uddannelsen i samarbejde med den certificerede udbyder. - I hvor høj grad vil vi shoppe mellem udbydere? 7

8 - Vil vi fx benytte nogle udbydere til standardmoduler og andre til valgmodulerne? - Vil kommunen selv certificeres som udbyder? 2.3 Udbudspligten Indkøb af undervisning hører under Bilag IIB i Udbudsdirektivet. Bilag IIB -ydelser er ikke omfattet af procedurereglerne i EU s Udbudsdirektiv, men af de langt mindre restriktive regler i Tilbudsloven. Ifølge Tilbudsloven skal indkøb på over kr. eksklusiv moms annonceres. Kommunen er ved flere indkøb med en indholdsmæssig sammenhæng forpligtet til at lægge værdien af indkøbene sammen, når det skal vurderes om indkøbet overstiger tærskelværdien på kr. Kommunen må med andre ord ikke dele et indkøb op alene for at omgås annonceringspligten. De forskellige moduler kan muligvis udbydes hver for sig, såfremt de fremstår som separate og ikke integrerede forløb. Annonceringen er en konkurrenceudsættelse, men ikke et formelt udbud. Annonceringspligten indebærer ingen regler omkring proceduren. Proceduren skal alene tilrettelægges, så de interesserede virksomheder har mulighed for at gennemskue processen og fx kontrollere, om tilbudsgiverne bliver behandlet lige. Heri ligger, at de almindelige EU-retslige bestemmelser såsom ligebehandling mv.. skal følges. Med en annoncering får kommunen dermed lejlighed for at høste fordelene ved brug af markedskræfterne, uden at det bliver en tung administrativ by r- de. Annonceringspligten betyder konkret, at kommunen skal offentliggøre en annonce, med følgende indhold: En beskrivelse af opgaven Tildelingskriterier Eventuelle krav til tilbudsgiveren Kontaktperson Tidsfrist Det kan generelt anbefales, at bruge energi på opgavebeskrivelsen, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave kommunen ønsker løst. Heri ligger ikke nødvendigvis, at beskrivelsen skal være meget detaljeret eller omfattende. Det kan være en fordel med en så overordnet beskrivelse, at der gives plads til at trække på leverandørens erfaringer og viden i opga- 8

9 veløsningen måske kan leverandøren fx langt bedre end kommunen vurdere, hvordan et givent modul kan skrues sammen. Men det er væsentligt at sikre, at kommunen og leverandøren ikke har to forskellige billeder af, hvad der eksempelvis skal opnås ved modulet. Det er ligeledes væsentligt, at det fremgår tydeligt på hvilke betingelser kommunen ønsker opgaven løst. En let måde at synliggøre diverse kontraktforhold er at udarbejde et udkast til kontrakten som en del af annoncen. Med mindre at den ønskede opgaveløsning er fastlagt så nøjagtigt, at det alene er prisen, der kan adskille tilbudsgiverne, kan det generelt anbefales at benytte en flerhed af kvalitative og økonomiske tildelingskriterier (også ka l- det økonomisk mest fordelagtige tilbud ). Der skal følgelig defineres et eller flere underkriterier, der angiver hvilke forhold, der lægges vægt på udover prisen fx kvalitet. Samtidig bør det specificeres, hvad der menes med de enkelte underkriterier. Med kvalitet kan fx forstås undervisernes erfaring, pædagogiske metoder mv. Kriterierne behøver ikke at være vægtet. Det er ikke et krav, at der foretages en egnethedsvurdering af tilbudsgiveren. Det skal imidlertid fremhæves, at kommunen ikke må indgå kontrakt med virksomheder, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige over kr. Almindeligvis underskriver tilbudsgiver en Tro og love - erklæring. Derudover er det almindeligt, at kommunen stiller de nødvendige økonomiske og tekniske mindstekrav til leverandøren. Det kan fx give mening at stille krav til tilbudsgiveren om overholdelse af lovgivning, respekt for kommunens værdier, deltagelse i projekter i kontraktperioden med henblik på løbende udvikling af kvaliteten m.v. I forhold til de formelle oplysninger, kan annoncen ud over tilbudsfrist og kontaktperson med fordel indeholde information om proces for besvarelse af spørgsmål og en tilbudsanvisning. Der kan også være behov for at tilknytte bilag til annoncen fx en oversigt over, hvor mange ledere, der forventes at tage hvilke moduler. Offentliggørelsen af annoncen kan ske på hjemmesiden, i dagspressen eller andre steder, der læses af de relevante. Eksempelvis kan den elektroniske avis benyttes. Den er gratis for annoncører og oprettet til selvsamme formål. 9

10 Læs mere om udbud og annonceringspligt på: 2.4 Afklaring af ledernes kompetenceudviklingsbehov Kommunen kan med fordel allerede nu skabe sig et overblik over, hvor mange, der skal tilbydes en lederuddannelse på diplomniveau. Nogle af de ledere, der er omfattet af retten, har allerede en lederuddannelse på diplomniveau eller svarende hertil og behøver derfor ikke at blive tilbudt den igen. Men måske de med fordel kan tage et eller flere (lokalt tilrettelagte) moduler på uddannelsen. Nogle ledere, der reelt er omfattet af retten, ønsker måske ikke at benytte sig af den. Andre ledere der ikke er omfattet af retten vil gerne. Kommunen skal tilbyde en lederuddannelse på diplomniveau til alle de ledere, der er omfattet af retten uanset alder, anciennitet osv. jf. også afsnit 1.2. Individuelle uddannelsesplaner/udviklingsplaner er et godt redskab til at skabe en klar sammenhæng mellem kommunens behov for kompetenceudvikling af lederne og den enkelte leders kompetenceudvikling og dermed få mest muligt ud af uddannelseskronerne til gavn for alle. En uddannelsesplan kan også være med til at sikre praksisforankringen i uddannelsen idet planen fx kan skitsere, hvordan lederen undervejs i sit uddannelsesforløb skal inddrage egen praksis i dialog med sin nærmeste chef. Den kan også indeholde mål med lederens uddannelse. Kommunen kan med fordel udnytte de muligheder for progression og karriereudvikling, der ligger i uddannelsens opbygning. Fx kan en souschef tage et modul i personaleledelse som en del af sin karriereudvikling hen i mod et egentligt lederjob og dermed have fem ECTS-point på kontoen til den dag, han/hun skal gennemføre en hel lederuddannelse på diplomniveau. - Hvor mange ledere skal tilbydes en lederuddannelse på diplomniveau? - Vil kommunen benytte individuelle udviklingsplaner/uddannelsesplaner? - I hvor høj grad ønsker kommunen, at modulerne skal have et lokalt udgangspunkt/islæt? - Hvad vil kommunen selv gøre for at sikre en tæt praksisforankring? 2.5 Alene eller sammen med andre kommuner Nogle kommuner vælger at samarbejde med nabokommunerne omkring uddannelsen af lederne. Det giver en række fordele i forhold til fx løbende at kunne fylde holdene op, kunne stille krav til graden af skræddersyning og presse prisen i forhold til udbyder, idet man som kunde alt andet lige er større. Et samarbejde med nabokommunerne omkring uddannelse er 10

11 også med til at skabe et ledernetværk på tværs af kommunegrænserne, hvilket også kan være en fordel i rekrutteringsøjemed. Andre kommuner vælger at gå selv. Dette øger mulighederne for at få et lokalt islæt på modulerne. Kommunen skal således overveje i hvor høj grad modulerne skal have et lokalt islæt. Om fx et af valgmodulerne skal tage udgangspunkt i kommunens ledelsesgrundlag eller ledelsesværdier. - Hvor høj grad af lokalt islæt ønsker vi i uddannelsen? - Skal vi samarbejde med andre kommuner om hele eller dele af uddannelsen? Og hvad skal der i givet fald samarbejdes om? 2.6 Forskellige modeller til standardmoduler og valgmoduler Nogle kommuner vælger at køre hold for alle lederne i hele kommunen på standardmodulerne og så lægge tilrettelæggelsen af valgmodulerne ud til forvaltningerne. En anden mulighed er at vælge en udbyder til standardmodulerne og en anden udbyder til valgmodulerne. Eller måske at samarbejde med nabokommunen om valgmodulerne og så gå alene på standardmodulerne. Mulighederne er mange. Skræddersyning er en reel mulighed! Kommunen bør også se på sammenhængen mellem lederuddannelse på diplomniveau og de øvrige lederudviklingsaktiviteter, kommunen gennemfører. Et af målene med Den offentlige lederuddannelse var netop også at give lederne mulighed for at få papir på dvs. ECTS-point for mere af den lederudvikling, de gennemfører. Det betyder i praksis, at hvis en kommune tilbyder alle sine ledere et modul, der bygger på den systemiske tankegang, og det kan rummes inden for målene for læringsudbyttet på det relevante modul, så kan lederne få fem ECTS-point for modulet, og det bliver en del af deres lederuddannelse på diplomniveau. Men andre ord DOL giver mulighed for at lægge kursusbeviserne oven på hinanden i stedet for ved siden af hinanden og dermed opnå point for lederudviklingen og få det sat ind i en uddannelsesmæssig ramme. - Hvilken model vil vi vælge i forhold til standardmoduler og valgmoduler? - Hvilke kurser kan erstattes af valgmoduler på enten DOL eller DiL? 11

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere