III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere"

Transkript

1 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige ledere står over for udfordringer, der stiller store krav til ikke alene faglig, men også personalemæssig og strategisk ledelse. Ikke mindst vil udfordringen med at tiltrække og fastholde medarbejdere blive skærpet i de kommende år. Derfor er der behov for et stærkt fokus på offentlig ledelse. Regeringen vil gøre det mere attraktivt at være leder i det offentlige. Men nu er udfordringen at styrke ledelsen på de enkelte institutioner. Regeringen vil give alle institutions- og mellemledere bedre vilkår for at lede. For det første skal der være et klart ledelsesrum. Lederne skal have de beføjelser, det kræver at lede institutioner og afdelinger mod de mål, som politikerne har opstillet for det enkelte serviceområde, jf. afsnit V.2. Regeringens mål for en ledelsesreform Alle offentlige institutionsledere skal have ret til en anerkendt lederuddannelse Offentlige ledere skal evalueres mindst hvert tredje år og have krav på en årlig lederudviklingssamtale med deres overordnede Offentlige ledere skal have et klart ledelsesansvar og rum til at lede God ledelse skal anerkendes og belønnes Der er allerede gjort en stor indsats, ikke mindst med kodeks for god offentlig topledelse, der bliver brugt som ledelsesgrundlag i ministerierne og i mange kommuner og regioner.

2 85 Regeringen vil arbejde for, at de relevante parter i de kommende overenskomstforhandlinger genovervejer elementer, der kan virke indskrænkende på ledelsesrummet. Fx begrænser overenskomsterne på folkeskoleområdet i dag skolelederens mulighed for at prioritere lærernes arbejdstid. Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelser og bruger-/pårørenderåds rolle i forhold til institutionslederen bliver gjort helt klar. For det andet skal de offentlige ledere have kompetencerne til at løse deres opgaver. Mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet løftet i takt med, at opgaverne er blevet flere. Fx indebærer mål- og rammestyring, at driftsansvaret uddelegeres til de enkelte institutioner. Det stiller højere krav til lederne. Institutionsledere på børne-, ældre- og sundhedsområdet peger selv på flere forskellige veje til deres kompetenceudvikling, bl.a. kurser, ledernetværk, udviklingssamtaler og ledelsesevaluering. Derfor skal alle institutionsledere have ret til en lederuddannelse af god kvalitet. Det indgår i trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF. For det tredje skal ledere belønnes, når de skaber gode resultater for brugerne og en god arbejdsplads for deres medarbejdere. Der er flere steder gode erfaringer med resultatløn. Det er en grundlæggende sund tanke at lade en del af ledernes løn være afhængig af de opnåede resultater. Resultatet af lederevalueringen kan indgå i ledernes resultatløn. Alle offentlige ledere bør evalueres mindst hvert tredje år af både deres nærmeste leder og deres medarbejdere. Og alle offentlige ledere skal have krav på mindst en årlig lederudviklingssamtale med deres overordnede. Ledelsesreform regeringens strategi 1. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede 2. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet 3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater

3 86 III.1. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede Ledere af offentlige institutioner skal have et klart ledelsesansvar og rum til at lede. I dag er ledelsesrummet nogle steder begrænset af elementer i overenskomsterne fx på folkeskoleområdet, hvor skolelederens mulighed for at prioritere lærernes arbejdstid er begrænset. Og flere steder har man ikke gjort sig tilstrækkeligt klart, hvordan ansvar og roller fordeles mellem institutionslederen og en brugerbestyrelse eller et bruger-/pårørenderåd. Den nye dagtilbudslov har gjort ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelsen, ledelsen af daginstitutionen og forældrebestyrelsen mere klar. Men der kan stadig være behov for at synliggøre ansvarsfordelingen både på dagtilbudsområdet og andre velfærdsområder. Ikke mindst fordi kommunalreformen medfører sammenlægninger af fx flere dagtilbud og skoler. Regeringen vil sammen med parterne på det offentlige arbejdsmarked drøfte, hvilke barrierer der er for, at lederne kan udøve god og professionel ledelse. Og regeringen vil sikre, at brugerbestyrelsers og bruger-/ pårørenderåds rolle i forhold til institutionslederen bliver gjort klart. Ansvarsfordelingen skal beskrives bedre. Og gode erfaringer med klar kompetencefordeling mellem institutionslederen og brugerbestyrelser og bruger-/pårørenderåd skal udbredes. En klar ansvarsfordeling mellem kommunalpolitikere og institutionsleder kan fx sikres ved styringsformer, der tydeligt adskiller kommunalbestyrelsens ansvar for de politiske mål og institutionslederens ansvar for den daglige drift af institutionerne, jf. afsnit V.3. Institutionslederne skal have et klart ansvar og rum til at lede initiativer Klart ledelsesrum for offentlige ledere Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om, at ledere skal sikres et tilstrækkeligt rum til at udøve den nødvendige ledelse. Parterne og de forhandlingsberettigede organisationer på LO- og AC-området vil derfor i fællesskab drøfte, hvilke barrierer der er for, at lederne har de nødvendige frihedsgrader til at udøve god og professionel ledelse. Klar ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger-/pårørenderåd Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner inden udgangen af 2008 udarbejde en konkret beskrivelse af, hvilke regler der gælder for brugerbestyrelser og bruger-/pårørenderåds rolle i forhold til institutionerne på alle velfærdsområder. Gode erfaringer med at skabe et klart ledelsesrum for institutionsledelsen samtidig med, at bestyrelser og råd inddrages i de relevante beslutninger, skal samtidig udbredes. Begge dele skal bidrage til, at der på den enkelte institution kan tages en drøftelse af den konkrete ansvarsfordeling.

4 87 III.2. Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet Alle ledere af offentlige institutioner skal have de relevante forudsætninger for at lede. Bl.a. vil udfordringen med at tiltrække og fastholde medarbejdere blive skærpet i de kommende år. Og mål- og rammestyring giver ikke kun flere muligheder. Det stiller også større krav til lederne, når driftsansvaret uddelegeres til de enkelte institutioner. Men mange steder er ledernes kompetencer ikke blevet løftet i takt med, at opgaverne er blevet større. Og ikke alle ledere føler sig tilstrækkeligt rustet til at møde udfordringerne. Næsten 40 pct. af de offentlige ledere mener, at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld. Behov for uddannelse af institutionsledere - 39 pct. af de offentlige ledere mener, at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld. - Kun 8 pct. af de offentlige ledere anfører, at der sker en systematisk opfølgning på deres efteruddannelse. - I den private sektor mener 54 pct. af lederne, at deres efteruddannelse i ledelse er mangelfuld. Derfor skal alle offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion, have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau, jf. trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regering - en, KL, Danske Regioner og FTF. Tilbuddene om efteruddannelse til ledere skal gøres mere fleksible, og der skal udvikles en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Personaleledelse, strategisk ledelse og ledelse af forandringer med fokus på innovation og nytænkning skal være centrale temaer i uddannelserne. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, skal have mulighed for at være med i et ledelsesnetværk. Som aftalt i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC skal der etableres netværk, hvor institutionsledere kan udveksle erfaringer og sprede viden om god ledelsespraksis. Der skal oprettes en bank af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. Og nye ledelsestalenter skal plejes bl.a. ved mentorordninger og lederafklaringsforløb. Der skal etableres et dialogforum for offentlig ledelse, der skal følge, inspirere og evaluere de ledelsesaktiviteter, der iværksættes i tilknytning til trepartsaftalen af 17. juni I den forbindelse vil også forskere kunne bidrage med væsentlig viden om ledelse.

5 88 Alle institutionsledere skal have ret til om en lederuddannelse af god kvalitet initiativer Alle institutionsledere skal have ret til en lederuddannelse af god kvalitet Regeringen, KL og Danske Regioner tilkendegiver i trepartsaftalen af 1. juli 2007 med FTF, at offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion, skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. For nye institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være påbegyndt senest tre år efter udnævnelsen. Alle nuværende ledere i målgruppen, som ikke allerede har tilsvarende uddannelsesniveau, skal have ret til senest i 2015 at have gennemført lederuddannelse på diplomniveau. Der afsættes en pulje på i alt 200 mio. kr. i til medfinansiering af uddannelse af nuværende institutionsledere og afdelingsledere mv. i kommuner og regioner. Staten vil herudover afsætte midler til uddannelse af de nuværende institutionsledere i staten. Uddannelsen af nye institutionsledere mv. skal finansieres af de ansvarlige staten, kommuner og regioner. Der gøres status over indsatsen medio Mere fleksible tilbud om efteruddannelse af offentlige ledere Regeringen har i trepartsaftalen af 17. juni 2007 med KL, Dan ske Regioner, LO og AC tilkendegivet, at den vil fremlægge udspil til reform af lederuddannelser på diplomniveau og andre lederuddannelser. Der afsættes en pulje hertil. Udspillet drøftes mellem de relevante aftaleparter. Regeringen, KL og Dansk e Regioner har i trepartsaften af 1. juli 2007 med FTF tilkendegivet, at der ud over de eksisterende diplomuddannelser i ledelse skal være et højt kvalificeret udbud af lederuddannelser for institutionsledere, som giver den enkelte leder en relevant, generel ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse. Lederuddannelserne skal være opbygget i moduler, så den enkelte leder kan sammensætte et individuelt og målrettet uddannelsesforløb med progression. Uddannelserne skal indeholde et tværgående grundforløb (30 ECTS-point). Grundfor løbet skal bl.a. tage udgangspunkt i de særlige vilkår og værdier og krav til faglighed i den offentlige sektor. Herudover skal der være supplerende moduler, som rækker op til diplomniveau (60 ECTS-point). Kravene om kvalitet, relevans mv. skal sikres ved certificering af uddannelserne og auditering af udbyderne i henhold til kravspecifikation. Alle offentlige og private lederuddannelser, der opfylder de fælles certificeringskrav, kan udbydes som anerkendt lederuddannelse. En styregruppe skal med dette udgangspunkt udarbejde et samlet forslag til en efteruddannelsesmodel for offentlige institutionsledere, så uddannelserne kan blive udbudt i senest 2. halvår Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om, at der skal etableres en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktiviteter på den nye masteruddannelse. Uddannelsen vil blive udbudt fra 2009.

6 89 Etablering af ledelsesnetværk Nyt dialogforum for offentlig ledelse Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC er i trepartsaftalen af 17. juni 2007 enige om behovet for at styrke etablering af af 17. juni 2007 enige om at nedsætte et tværgående dialogfo- ledelsesnetværk og sparring for ledere. Staten, KL og Danske rum for offentlig ledelse, som skal følge, inspirere og evaluere Regioner vil i 2008 tage initiativ til at etablere ledelsesnetværk de ledelsesaktiviteter, der iværksættes i tilknytning til tre- med henblik på at udveksle erfaringer og sprede god ledelses- partsaftalen af 17. juni Dialogforum skal drøfte udviklin- praksis. Målet er, at alle ledere, der ønsker det, har mulighed gen inden for offentlig ledelse og videreudvikle den fælles for- for at indgå i et relevant ledernetværk. Regeringen, KL og ståelse af god offentlig ledelse. I dialogforum indgår repræ - Danske Regioner vil endvidere i 2008 etablere en bank af sentanter fra de forhandlingsberettigede organisationer på LO erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. og AC-området, KL, Danske Regioner og Finansministeriet. Nye ledelsestalenter skal identificeres og udvikles Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner understøtte, at de lokale arbejdsgivere fra 2008 iværksætter forløb, der skal sikre mere systematisk arbejde med ledelsestalenter og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget for kommende ledere. Forløbet skal være et læringsforløb med udgangspunkt i praksis og kan bl.a. bestå i føl- og mentorordninger, hvor lederaspiranter knyttes tæt til en erfaren leder og får lov at prøve kræfter med egentlige ledelsesopgaver.

7 90 III.3. Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater Offentlige ledere skal belønnes, når de skaber gode resultater for brugerne og en god arbejdsplads for deres medarbejdere. Vurderingen af ledernes resultater skal bl.a. bygge på regelmæssige lederevalueringer. I 2006 modtog kun 17 pct. af lederne i den kommunale sektor resultatløn. Og under halvdelen af de offentlige ledere inden for ældre-, børne- og sundhedsområdet bliver i dag evalueret regelmæssigt af deres medarbejdere, selvom lederne selv efterspørger evalueringer som et væsentligt redskab til at arbejde med deres styrker og svagheder som ledere. Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner i trepartsaftalen af 17. juni 2007 med LO og AC tilkendegivet, at alle offentlige ledere skal evalueres mindst hvert tredje år af både deres egen leder og deres medarbejdere. Og alle offentlige ledere skal have krav på mindst én årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede. Regeringen ønsker, at aflønningen af offentlige ledere i højere grad end i dag skal afspejle gode resultater. Offentlige ledere kan fx måles på udviklingen i kvaliteten, brugernes tilfredshed, arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Regeringen vil i første omgang arbejde på, at alle ledere i staten på det borger- og virksomhedsrettede område omfattes af en resultatlønskontrakt.

8 91 Lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater initiativer Ledere skal evalueres af medarbejdere og overordnede mindst hver tredje år Regeringen, KL og Danske Regioner har i trepartsaftalen af 17. juni 2007 med LO og AC tilkendegivet, at alle offentlige ledere bør have evalueret deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år med henblik på at udvikle deres ledelseskompetence. Den enkelte institution, kommune eller region kan selv fastlægge, hvordan evalueringen skal foregå, men medarbejderne skal inddrages i evalueringen af ledelsespraksis. I forlængelse heraf bør alle offentlige ledere have en årlig lederudviklingssamtale med deres nærmeste overordnede. Offentlige ledere i staten skal aflønnes efter deres resultater og gode arbejdsvilkår Regeringen ønsker, at offentlige ledere skal have en klar tilskyndelse til at udvikle kvaliteten i servicen og gode arbejdsvilkår. Målet er, at aflønningen af offentlige ledere i højere grad end i dag skal afspejle opnåede resultater særligt i forhold til udviklingen i kvaliteten. Regeringen vil i første omgang arbejde på, at alle ledere i staten på det borger- og virksomhedsrettede område omfattes af en resultatlønskontrakt.

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere