EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2016) 2091 final

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2016) 2091 final"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2016) 2091 final Vedr: Statsstøttesag SA (2015/N) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter gennemgang af oplysningerne fra de danske myndigheder i ovennævnte sag har besluttet ikke at modsætte sig den anmeldte støtteforanstaltning. 1. SAGSFORLØB 1) Efter forudgående drøftelser anmeldte de danske myndigheder den 28. december 2015 den planlagte ændring af en støtteordning for husstandsvindmøller til Kommissionen, jf. artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og navnlig artikel 4, stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EF) 794/2004. Anmeldelsen blev suppleret med oplysninger, som Danmark fremsendte den 9. februar ) Anmeldelsen vedrører en ændring af den ordning, der oprindeligt blev godkendt ved Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2014 i sag SA , og som trådte i kraft den 11. februar 2015 (den oprindelige ordning). 2. BESKRIVELSE AF ÆNDRINGERNE TIL ORDNINGEN 3) De danske myndigheder agter at indføre følgende ændringer til den oprindelige ordning: a) Fremover vil støtte til nye støttemodtagere blive tildelt fra en årlig pulje på 1 MW pr. år i perioden , idet der gives adgang efter "først-tilmølle"-princippet. 1 Kommissionens afgørelse SA (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement (EUT C 277 af , s. 2). Nærværende afgørelse vedrører ikke støtte til havmøller med forsøgselement, som også skulle godkendes i sag SA.37122, men som forbliver uændret. Udenrigsminister Kristian Jensen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tlf

2 b) Den maksimale varighed for støtteudbetalingerne (udbetalingsperioden) pr. støttemodtager vil blive nedsat fra 20 til 12 år regnet fra nettilslutningstidspunktet. c) Den fastsatte afregningspris for nye støttemodtagere vil blive nedsat årligt med henholdsvis 0,38 DKK pr. kwh for husstandsvindmøller med en installeret kapacitet på op til og med 10 kw og 0,18 DKK pr. kwh for hustandsvindmøller på over 10 kw og op til og med 25 kw. Nedsættelserne vil få virkning hvert år den 1. januar, med start fra den 1. januar Det giver en samlet afregningspris på 0,60 DKK pr. kwh for alle nye støttemodtagere i 2020, uanset støttemodtagerens installerede kapacitet, som anført i tabel 1 og 2 nedenfor. Tabel 1 Afregningspriser for husstandsvindmøller med en installeret kapacitet på op til og med 10 kw År for tildeling af støtte Afregningspris DKK/kWh 2,12 1,74 1,36 0,98 0,60 Tabel 2 Afregningspriser for husstandsvindmøller med en installeret kapacitet på over 10 kw og op til og med 25 kw År for tildeling af støtte Afregningspris DKK/kWh 1,32 1,14 0,96 0,78 0,60 4) De anmeldte ændringer gælder for alle nye støttemodtagere. Støtte, der ydes før den 1. januar 2016 i overensstemmelse med en ansøgning indgivet den 22. oktober 2015 eller derefter 4, vil kun være omfattet af de anmeldte afregningspriser og den anmeldte udbetalingsperiode. Retsgrundlaget for ordningen er lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven 5. Der vil ikke blive udbetalt støtte efter den anmeldte foranstaltning, før den er blevet godkendt af Europa-Kommissionen Nærværende anmeldelse og afgørelse omfatter kun perioden frem til den 31. december Heraf følger, at afregningsprisen afhænger af, hvilket år støttemodtagerne tilslutter sig ordningen. Støttemodtagerne vil i hele udbetalingsperioden modtage den afregningspris, der var gældende for det år, de tilsluttede sig ordningen. En husstandsvindmølle, der blev tilsluttet ordningen i 2016, vil således få en højere afregningspris for hele den 12-årige udbetalingsperiode sammenlignet med én, der blev tilsluttet i Dagen efter at lovgivningen om ændringen af den oprindelige ordning blev fremlagt til vedtagelse i Folketinget. Som ændret ved lov nr af 29. december 2015 som vedtaget af Folketinget den 21. december

3 5) De danske myndigheder har bekræftet, at alle andre aspekter af den oprindelige ordning forbliver uændrede. 6) Danmark har fremlagt NNV-beregninger (nettonutidsværdien) af produktionsomkostningerne og støttebeløbene over en periode på 20 år for de to kategorier af støttemodtagere, som er udpeget efter deres respektive installerede kapacitet (tabel 3 og 4). Tabel 3 Nutidsværdier for husstandsvindmøller fra 0 kw til og med 10 kw installeret i (DKK/kWh) Tidsperiode Produktionsomkostninger Markedspris Ekstraomkostninger Andel af Støtte Værdi af (1) (2) (3)=(1)-(2) ,5 5,1 36,4 50 % 10,3 22, ,7 5,2 36,4 50 % 8,2 22, ,9 5,3 36,5 50 % 6,0 23, ,1 5,4 36,6 50 % 3,9 24, ,3 5,6 36,7 50 % 1,7 25,1 (4a) (4b) Tabel 4 Nutidsværdier for husstandsvindmøller fra 10 kw til og med 25 kw installeret i (DKK/kWh) Tidsperiode Markedspris Produktionsomkostninger Ekstraomkostninger Andel af Støtte Værdi af (1) (2) (3)=(1)-(2) ,0 5,1 21,9 10 % 10,5 4, ,1 5,2 21,9 10 % 8,7 5, ,3 5,3 21,9 10 % 6,8 5, ,4 5,4 22,0 10 % 5,0 5, ,5 5,6 22,0 10 % 3,1 5,6 7) Beregningerne i tabel 3 og 4 tager udgangspunkt i et afkast på 4,94 % til at kapitalisere investeringerne, som afskrives over en periode på 20 år 6. Markedsprisen for elektricitet afspejler spotprisen på Nord Pool, som var på 0,23 DKK pr. kwh i 2014, forhøjet med 2 % fra 2016 til 2039 for at simulere markedsprisen med henblik på beregningseksemplerne. Der ydes alene støtte til den elproduktion, der leveres til nettet. Værdien af den produktion, som husstandene anvender, svarer til de omkostninger, de sparer ved ikke at skulle købe den tilsvarende mængde elektricitet fra nettet, og er beregnet til 1,60 DKK pr. kwh baseret på markedsprisen plus afgifter og tariffer og forhøjet med 2 % fra (4a) (4b) 6 Det krævede afkast er fastsat på grundlag af en rapport fra Deloitte af 10. oktober 2014 om afkast for husstandsvindmøller i Danmark, med anvendelse af ajourførte formodninger, hvor det er relevant. 3

4 2016 til Nutidsværdierne er beregnet efter en sats på 1,17 % svarende til den danske EU-referencesats fra den 1. juni plus 100 basispoint. 8) De danske myndigheder har også bekræftet, at der i overensstemmelse med deres tilsagn i betragtning 33 i afgørelsen af 28. oktober 2014 i sag SA er blevet indført en ny ansøgningsprocedure med henblik på opfyldelse af kravet om tilskyndelsesvirkning i retningslinjerne for miljøbeskyttelse og energi ("miljø- og energiretningslinjerne") 8. 9) De danske myndigheder har kun anmeldt og anmodet om godkendelse af den ændrede ordning indtil udgangen af De danske myndigheder har imidlertid allerede tilkendegivet, at de planlægger at opretholde ordningen indtil Dette er imidlertid ikke del af den foreliggende anmeldelse, som kun dækker perioden indtil udgangen af ) De forventede årlige udgifter for nye støttemodtagere, der tilslutter sig ordningen i 2016, beløber sig til 2 mio. DKK. Det samlede budget beløber sig således til 24 mio. DKK over hele den 12-årige udbetalingsperiode for alle støttemodtagere, der tilslutter sig ordningen i Det antages, at ca. 2/3 af de installerede vindmøller vil have en kapacitet på 0-10 kw, og 1/3 vil have en kapacitet på kw. 3. VURDERING AF STØTTEFORANSTALTNINGEN 3.1. Statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF 11) De anmeldte ændringer ændrer ikke Kommissionens tidligere konklusion i afgørelsen af 28. oktober 2014 i sag SA.37122, nemlig at foranstaltningen udgør statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF Støttens lovlighed 12) De danske myndigheder har overholdt deres forpligtelse efter artikel 108, stk. 3, i TEUF, idet de har anmeldt støtten efter en forenklet anmeldelsesprocedure, inden den ydes, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/ Forenelighed 13) Kommissionen har vurderet foreneligheden af den anmeldte ændring af støtteordningen for husstandsvindmøller på grundlag af miljø- og energiretningslinjerne. 7 8 Beregnet i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (EUT C 14 af , s. 6). Offentliggjort på Kommissionens websted: Meddelelse fra Kommissionen Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi (EUT C 200 af , s. 1). 4

5 14) Ændringerne omfatter tre aspekter af den oprindelige ordning: i) indførelse af et årligt loft for den samlede støtte baseret på maksimal kapacitet, ii) nedsættelse af udbetalingsperioden fra 20 til 12 år pr. støttemodtager og iii) en årlig nedsættelse af afregningspriserne, der er gældende for nye støttemodtagere. 15) Da de tre ændringer alle påvirker (en del af) den proportionalitetsvurdering, der blev foretaget i afgørelsen i sag SA.37122, foretages der en ny vurdering på grundlag af punkt 128 i miljø- og energiretningslinjerne. I denne henseende har Danmark påvist, at den (nedsatte) støtte ikke overstiger forskellen mellem produktionsomkostningerne 9 ved elektricitet, der produceres i husstandsvindmøller, og markedsprisen pr. elektricitetsenhed (tabel 3 og 4). Beregningseksemplerne for produktionsomkostningerne omfatter et normalt afkast på 4,94 %. Danmark har fremlagt detaljerede beregninger for at begrunde det valgte afkast, hvilket Kommissionen finder acceptabelt. Kommissionen bemærker også, at den nedsatte udbetalingsperiode ikke vil overstige den normale afskrivningsperiode. 16) Indførelsen af en årlig pulje på 1 MW påvirker ikke støttens proportionalitet eller andre forenelighedskriterier i miljø- og energiretningslinjerne. 17) De anmeldte ændringer ændrer således ikke Kommissionens tidligere konklusion for så vidt angår støttens proportionalitet. De danske myndigheder har bekræftet, at alle andre betingelser for ordningen forbliver uændrede. 18) I betragtning af ovenstående ser Kommissionen ingen grund til at fravige sin tidligere positive vurdering af støttens forenelighed, jf. afgørelsen i sag SA Kommissionens analyse bekræfter, at den ændrede ordning stadig opfylder kravene i miljø- og energiretningslinjerne. 19) I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at den ændrede støtteordning for husstandsvindmøller, som den forelægges i anmeldelsen, er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. Foranstaltningen godkendes frem til den 31. december AFGØRELSE Kommissionen har følgelig besluttet ikke at modsætte sig støtten, da den er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjemand, bedes De informere Kommissionen herom senest femten arbejdsdage fra modtagelsesdatoen. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at brevets tekst offentliggøres i sin helhed på det autentiske sprog på følgende websted: 9 Danmark har forpligtet sig til at ajourføre produktionsomkostningerne som fastsat i betragtning 32 i afgørelsen i sag SA

6 Deres anmodning sendes anbefalet eller pr. fax til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe 1049 Bruxelles Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Margrethe VESTAGER Medlem af Kommissionen 6

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (N/2015) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (N/2015) Danmark Ændring af støtte til husstandsvindmøller EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5. april 2016 C(2016) 2091 cor TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VEstøtte

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af ordningen om sænkede bidrag til finansiering af VEstøtte EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2016 C(2016) 8589 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af finansieringen af vedvarende energi

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Ændring af finansieringen af vedvarende energi EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 C(2016) 8678 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C (2012) 1878 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33651 (2011/N) Danmark Forhøjelse af eksisterende skattefradrag for søfarende Danmark Hr. udenrigsminister, 1.

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler

Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.III.2008 K(2008)1083 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 394/2007 Danmark Vindmøllers undtagelse fra strammere afskrivningsregler Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal hermed

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) 96 mio. DKK (ca.. 12,9 mio. EUR) pr. år.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) 96 mio. DKK (ca.. 12,9 mio. EUR) pr. år. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den, 27-05-2004 C(2004) 1973 Vedr.:. Statsstøtte/Danmark - Statsstøttesag nr. N 57/2004 - Nedsættelse af grundskyldpromille Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal hermed

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2014) 3161 final

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2014) 3161 final EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.05.2014 C(2014) 3161 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 141/ Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 141/ Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-06-2003 C(2003)1765fin Hr. udenrigsminister, Vedr.: Statsstøttesag N 141/2003 - Danmark Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (1) Kommissionen meddeler

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 01-04-2004 C (2004) 1338 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtteforanstaltning nr. N 67/04 Stikprøvekontrol af bedrifter med slagtekyllinger Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved

Læs mere

Det forskningsprojekt, der finansieres, vedrører opdræt af regnbueørreder. Det iværksættes og betales af fonden Dansk Ørredavl.

Det forskningsprojekt, der finansieres, vedrører opdræt af regnbueørreder. Det iværksættes og betales af fonden Dansk Ørredavl. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2002 C(2002) 2928 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 666/2001 - DANMARK Afgift til fordel for fonden Dansk Ørredavl. Hr. minister I. Sagsforløb Ved brev af 3. oktober

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 2079 final. Statsstøttesag SA (2017/N) Danmark Støtte til Kriegers Flak Havmøllepark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 2079 final. Statsstøttesag SA (2017/N) Danmark Støtte til Kriegers Flak Havmøllepark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2017 C(2017) 2079 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12-IV-2006 K(2006) 1677 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26-IV-2006 K (2006) 1782 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 132/2006 Støtte til udvikling af rådgivningsværktøjer til sammenligning af produktionsresultater på

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007)

Statsstøttesag SA (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2011 K(2011) 2733 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.22116 (2011/N) Danmark Ændring af støtteordningen Forebyggelsesfonden (N 252/2007) Fru udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Støtte nr. N 90/ Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille

Støtte nr. N 90/ Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288553 Vedr.: Støtte nr. N 90/2001 - Danmark Loft over den kommunale grundskyldspromille Hr. minister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115)

Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.05.2002 C (2002) 1898fin Vedrørende: Statsstøtte nr. N 100/01 Danmark Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler (lovforslag L 115) Hr. udenrigsminister I. Sagsforløb

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Konstruktion og etablering af en havmøllepark på 350 MW EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6405 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 5004 final

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2017) 5004 final EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2017 C(2017) 5004 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.04.2012 C(2013) 1998 final Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.35809 (2013/N) Garantiordning Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt Kommissionen)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 C(2017) 4862 final Vedr. Statsstøtte Danmark SA.47364 (2017/N) Tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger Hr. udenrigsminister Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Pilotudbud vedrørende støtte til solcelleanlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA (2016/N) Danmark Pilotudbud vedrørende støtte til solcelleanlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2016 C(2016) 6326 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final. Statsstøttesag SA.40305 (2015/N) Danmark Havmølleparken Horns Rev 3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.02.2015 C(2015) 991 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)1211fin. Statsstøtte N 466/ Danmark Elproduktionstilskud. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2003)1211fin. Statsstøtte N 466/ Danmark Elproduktionstilskud. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-04-2003 C(2003)1211fin Vedr.: Statsstøtte N 466/2002 - Danmark Elproduktionstilskud Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB Ved brev af 4. juli 2002, registreret af Kommissionens

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer:

Baggrund og indhold Der er tale om en samlelov, som består af fire hovedelementer: Til høringsparterne 28. januar 2015 Forsyning Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02-05-2003 C (2003) 1513 Vedr. : Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 117/03 Støtte til juletræer og andet pyntegrønt Hr. minister, Kommissionen skal herved underrette

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement

EUROPA-KOMMISSIONEN. Vedr.: Statsstøttesag SA.37122 (2013/N) Danmark Støtte til husstandsmøller og til havmøller med forsøgselement EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2014 C(2014) 8162 TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Hr. udenrigsminister

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Kompensation for skader forårsaget af ulve og støtte til ulvesikre hegn

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte Danmark SA (2017/N) Kompensation for skader forårsaget af ulve og støtte til ulvesikre hegn EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2018 C(2018) 3934 final Vedr.: Statsstøtte Danmark SA.49624 (2017/N) Kompensation for skader forårsaget af ulve og støtte til ulvesikre hegn Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag nr. N 229/ Danmark Regionale teknologicentre EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13-X-2005 K (2005) 4092 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2005 - Danmark Regionale teknologicentre Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den på grundlag af de oplysninger,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2009)2362

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2009)2362 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.03.2009 K(2009)2362 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 664/2007 Kompensation til et konkursbo for tab i forbindelse med zonerestriktioner under udbrud af Newcastle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2002)4701. Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/ Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2002)4701. Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/ Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2002 C(2002)4701 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 540/2002 - Danmark Energipakken - Ændring af proceslisten Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB Ved brev af 29. juli 2002,

Læs mere

Statsstøttesag NN 5/2004 (tidligere N 439/2003) Danmark Skattefritagelse for kommunale affaldsselskaber.

Statsstøttesag NN 5/2004 (tidligere N 439/2003) Danmark Skattefritagelse for kommunale affaldsselskaber. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.06.2004 C (2004) 2208 fin Vedr.: Statsstøttesag NN 5/2004 (tidligere N 439/2003) Danmark Skattefritagelse for kommunale affaldsselskaber. Hr. minister, I. PROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2012 C(2012) 1804 final Vedr.: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33976 (2011/N) Første skovrejsning på landbrugsarealer med henblik på at anlægge nye offentlige skove

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE)

6571/18 KHO/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) 6571/18. Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0023 (NLE) 6571/18 FISC 77 ECOFIN 181 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE)

8045/18 KHO/cg DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) 8045/18. Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0057 (NLE) 8045/18 FISC 172 ECOFIN 325 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Ændring af en bestående støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i svinebesætninger.

Ændring af en bestående støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i svinebesætninger. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08-10-2002 C(2002) 3488 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 214/02 - Ændring af støtteordning for bekæmpelse af multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere