Dato for gyldighed 8. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato for gyldighed 8. januar 2014"

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 0 Datablad Resumé og samlet vurdering Ikke teknisk resumé Offentlighed Generelle forhold Forudsætninger for miljøgodkendelsen Tidligere meddelte afgørelser Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Udnyttelse af tillæg Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Beliggenhed og planmæssige forhold Lokalisering i forhold til beboelser, bygge- og fredningslinier mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold, staldindretning og ventilation Fodring Ensilage, energi- og vandforbrug, spildevand og affald Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Opbevaring og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Vurdering af ansøgning Lugt Fluer og skadedyr Transport, støj. støv og lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT)... 13

4 1

5 DATABLAD Titel: 12, stk 3. Tillæg til miljøgodkendelse Dato for godkendelse: 8. januar 2014 Virksomhedens navn: Store Rævdal CVR-nr: CHR-nr: Ejendomsnummer: Matr. nr: Adresse: Ansøger: Konsulent: Kommunens sagsbehandler: Tilsynsmyndighed: 3a m.fl. Gærum By, Gærum Rævdalvej 11A, 9900 Frederikshavn Søren William Larsen, Huultgaardsvej 16, 9740 Jerslev J. Tlf / Tina Madsen, AgriNord, Hobrovej Aalborg SV Tlf Anne Marie Henriksen, Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn tlf

6 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 IKKE TEKNISK RESUMÉ Søren William Larsen, Huultgårdsvej 16, 9740 Jerslev J har søgt om tillæg til den gældende miljøgodkendelse for ejendommen Rævdalvej 11A, 9900 Frederikshavn. Der er søgt om nedenstående projekt: Afkobling af tidligere etableret gylleforsuringsanlæg i slagtesvinestald Reduceret indhold af fosfor pr. FE i foder til slagtesvin En af følgende korrektioner: o Tilsætning af benzoesyre til alt foder til smågrise og slagtesvin eller o Foderkorrektioner i form af reduceret proteinindhold i foder til slagtesvin Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Frederikshavn Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 2. oktober Kommunen har vurderet, at den ansøgte ændring af produktionen på Store Rævdal vil kunne ske i overensstemmelse med Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 samt habitatdirektivet når virksomheden drives på de vilkår som fremgår af nærværende Miljøgodkendelse. Det vurderes at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af følgende centrale vilkår: DEN MAKSIMALE HUSDYRPRODUKTION (VILKÅR 1 OG 2) ÈT AF FØLGENDE TILTAG: TILSÆTNING AF BENZOESYRE (VILKÅR 3-5) ELLER FODERKORREKTIONER FOR SLAGTESVIN (VILKÅR 6-7) 1.2 OFFENTLIGHED Naboer til ejendommen blev orienteret om ansøgningen den 19. november 2013 en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Der kom ingen bemærkninger til ansøgningen i forbindelse med denne nabohøring. Udkast til miljøgodkendelse eller orientering herom blev den 16. december 2013 sendt i høring hos naboer og andre berørte, skønnede parter i sagen samt ansøger selv. Andre berørte er fastlagt som ejendomme der ligger indenfor den beregnede, ukorrigerede geneafstand til byzone. Der var frist til afgivelse af bemærkninger frem til den 6. januar Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med denne partshøring. 1 Lovbekg. nr af om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 3

7 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 FORUDSÆTNINGER FOR MILJØGODKENDELSEN Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Rævdalvej 11A, 9900 Frederikshavn. Ejendommen skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, og i overensstemmelse med vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår, ved at kunne fremlægge tilstrækkelig dokumentation f.eks. markplan, gødningsplan og kortbilag. 2.2 TIDLIGERE MEDDELTE AFGØRELSER Der er tidligere meddelt følgende afgørelser efter husdyrloven til husdyrbruget på Rævdalvej 11A, 9900 Frederikshavn: Miljøgodkendelse af 28.juli 2010 (316,84 DE svin) Tillæg til miljøgodkendelse af 30. marts 2011 (50,28 DE ammekvæg) Afgørelse efter 19 d af 7. november 2012 (ændring af svineproduktion fra søer til FRATSproduktion). En oversigt over hvilke vilkår der fortsat er gyldige, hvilke der udgår og hvilke der erstattes af nye vilkår i forbindelse med den aktuelle ansøgning fremgår af nedenstående tabel: TABEL 1 OVERSIGT OVER VILKÅR I TIDLIGERE GODKENDELSE OG TILLÆG TIL GOD- KENDELSE Afgørelse Vilkår der ændres, udgår eller fortsat er gældende Miljøgodkendelse af 28. juli 2010 Vilkår 1-2 udgår og erstattes af vilkår 1-2 i nærværende afgørelse Vilkår vedr. forsuring udgår Vilkår 3-9, og 29 er fortsat gældende Tillæg til miljøgodkendelse af 2011 Vilkår 1 erstattes af vilkår 1-2 i nærværende afgørelse. Vilkår og 30 er fortsat gældende 2.3 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFOR- HOLD Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 4

8 2.4 UDNYTTELSE AF TILLÆG Tillægget er gældende og vilkår i nærværende afgørelse skal overholdes senest fra det tidspunkt hvor forsuringsanlægget i slagtesvinestalden afkobles. Såfremt tillægget ikke udnyttes skal husdyrproduktionen fortsat drives i overensstemmelse med miljøgodkendelse af 28. juli 2010 dvs med forsuringsanlæg. 2.5 RETSBESKYTTELSE Med dette tillæg følger 8 års retsbeskyttelse for nye vilkår meddelt i dette tillæg. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.6 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første revurdering af vilkårene i dette tillæg skal dog foretages, når der er forløbet 8 år fra meddelelsen. Vær opmærksom på, at landbrugets gældende miljøgodkendelse skal revurderes i BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 3.1 LOKALISERING I FORHOLD TIL BEBOELSER, BYGGE- OG FREDNINGSLINIER MV. Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillægget af 30. marts Ændringer foregår indenfor ejendommens eksisterende bygningsmæssige rammer. 3.2 PLACERING I LANDSKABET Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillægget af 30. marts Ændringer foregår indenfor ejendommens eksisterende bygningsmæssige rammer. 5

9 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD, STALDINDRETNING OG VENTILATION Det godkendte dyrehold jf. ejendommens gældende godkendelser og afgørelser for husdyrproduktionen fremgår af nedenstående tabeller. Der er dermed tale om en sammenskrivning af det godkendte dyrehold i forhold til tillæg af 30.marts 2011 og afgørelse (efter anmeldeordning) af 7. november Der sker ingen ændringer i forhold til staldtyper i forhold til tidligere meddelte afgørelser. Placering af dyrehold i de enkelte staldafsnit fremgår af figur 1. TABEL 2 OVERSIGT OVER ANSØGT SVINEHOLD Produktions- og staldtype Vægtgrænser Antal årsdyr Stipladser DE Smågrise, 2-klimastald med delvis spaltegulv Slagtesvin, delvis spaltegulv, % fast gulv Slagtesvin, drænet gulv + spalter (33/67) Slagtesvin, delvis spaltegulv, % fast gulv 7,3-32 kg kg kg kg ,0 21,76 163,01 76,41 Dyreenheder i alt ,18 TABEL 3 OVERSIGT OVER ANSØGT KVÆGHOLD Produktions- og staldtype Ammekøer, Trædeudmugning Ammekøer, Dybstrøelse Opdræt, st. race, Dybstrøelse Opdræt, st. race, Spaltegulvbokse Vægt- /aldersgrænser Afgræsning kg 10 mdr. udenfor udbringningsarealet kg 10 mdr. udenfor udbringningsarealet 0-6 mdr. 10 mdr. udenfor udbringningsarealet 6-27 mdr. 10 mdr. udenfor udbringningsarealet Antal årsdyr/prod. dyr DE 20 årsdyr 12,50 20 Årsdyr 12,50 9 årsdyr 2,43 31 årsdyr 15,50 6

10 Tyrekalve, st. race, Dybstrøelse 0-6 mdr. 10 mdr. udenfor udbringningsarealet 20 prod. 2,35 Ungtyre, st. race, Spaltegulvbokse 6 mdr. 44 kg - 20 prod. 5,00 Dyreenheder i alt ,28 Der stilles følgende vilkår for drift af husdyrholdet: 1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført i overensstemmelse med ovenstående tabel. Produktionen må ikke overstige de anførte antal DE. 2. Der må ikke ændres på sammensætningen af dyregrupper og arter eller i staldindretning og andre forhold, uden at kommunen har vurderet effekten heraf. En ændring af sammensætningen af dyregrupper på maksimalt 5 % af den samlede husdyrproduktion kan dog ske uden yderligere vurdering fra kommunen, så længe det ikke medfører overskridelse af det tilladte maksimale antal DE. 7

11 4.2 FODRING Foder blandes dels på eget blandeanlæg og består dels af færdigfoder. Der anvendes fasefodring med tre forskellige blandinger fra indsættelse til slagtning. Foder til smågrise blandes på ejendommen, mens slagtesvin får færdigfoder. Der er ikke i forbindelse med tidligere afgørelser anvendt foderkorrektioner i form af reduceret indhold af råprotein, mere effektiv fodring (FE/kg tilvækst) eller tilsætning af benzoesyre. Som følge heraf, er der heller ikke stillet vilkår i forhold til foderkorrektioner i tidligere afgørelser. Der er nu søgt om ændringer i fodringen af svin på én af følgende måder: A. Tilsætning af 5 g benzoesyre pr FE i alt foder til såvel smågrise som slagtesvin Eller B. Max. 145,4 g råprotein / FE i foder til slagtesvin ( kg) Med begge de anførte tiltag reduceres ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen. Det er kommunens vurdering, at ansøger frit kan vælge hvilket af de to tiltag der ønskes anvendt. Begge tiltag kan kontrolleres i forbindelse med tilsyn og begge tiltag kan anvendes uden at give anledning til øvrige godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget. Tiltag i form af én af to ovenstående muligheder, er en forudsætning for den ansøgte ændring i form af erstatning af forsuringsanlægget med andre tiltag. Benzoesyre var i den oprindelige ansøgning (miljøgodkendelsen fra 2010) fravalgt til slagtesvin, da undersøgelser på daværende tidspunkt viste, at tilsætningen af benzoesyre påvirkede produktionsresultaterne negativt. Ansøger har redegjort for at dette fortsat er gældende, hvis benzoesyren tilsættes i fuld dosering (10 g pr FE). Derimod har det vist sig, at op til en halv dosering af benzoesyre giver positive driftsresultater, da det giver bedre sundhed mv. Benzoesyren vil erstatte anden syretilsætning til foderet. Påvirkningen på inventar vil derfor sandsynligvis være uændret ifølge ansøger. Reduceret indhold af råprotein i slagtesvinefoder er vurderet i Miljøstyrelsens teknologiblad af version 2. Det fremgår heraf, at et proteinniveau på 145,4 g råprotein/fe til slagtesvin er realistisk. Den laveste omkostning opnås, når der anvendes fasefodring hvilket er aktuelt for svineproduktionen på Rævdalvej 11A. Tilsætning af benzoesyre er indarbejdet som et muligt tiltag IT-ansøgningssystemet med en maksimal tilsætning på 10 g benzoesyre pr. FEsv. I den konkrete ansøgning anvendes 5 g benzoesyre/fesv. Der foreligger ikke teknologiblad for tilsætning af benzoesyre til slagtesvinefoder. Tilsætning af benzoesyre til smågrisefoder er vurderet i Miljøstyrelsens teknologiblad af Teknologibladet for smågrise bygger i vid udstrækning på resultater fra forsøg med slagtesvin og det fremgår af teknologibladet, at effekten af benzoesyre på ammoniakemissionen fra smågrisestalde med rimelighed kan antages at være på samme niveau som fra slagtesvin - det vil sige 1 % pr gram benzoesyre der er tilsat pr FEsv. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte tiltag med tilsætning af 5 g benzoesyre pr. FEsv til såvel smågrise som slagtesvin er veldokumenteret. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår i forhold til overholdelse af fodringstiltag for henholdsvis tiltag A og tiltag B. A. Vilkår for anvendelse af benzoesyre 3. Alt foder til smågrise og slagtesvin skal tilsætte 5 gram benzoesyre pr. FE. 4. Der skal for hjemmeblandet foder udarbejdes en blandeforskrift hver gang foderblandingerne ændres 5. Følge- og indlægssedler samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende 8

12 B. Vilkår for reduceret protein til slagtesvin 6. Den totale mængde kvælstof ab dyr pr. år for slagtesvin skal være mindre end kg N pr år. Den totale mængde kvælstof pr. år beregnes efter følgende formel: antallet af slagtesvin X ((FEsv pr produceret gris X g råprotein/fesv)/ ((afgangsvægt - indgangsvægt) X 0,0296 g N pr. kg tilvækst)) 7. Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: a. Antal producerede slagtesvin b. Gennemsnitlige vægtintervaller(indgangs- og afgangsvægt) for slagtesvin c. Foderforbrug pr. kg. tilvækst d. Det gennemsnitlige indhold af råprotein pr FE i foderblandingerne for slagtesvin Ovenstående vilkår 6 er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men samlet skal ovenstående vilkår overholdes. TABEL 4 FORUDSÆTNINGER FOR FODERVILKÅR Parameter Slagtesvin Antal Indgangsvægt Afgangsvægt 30 kg 107 kg FE pr kg tilvækst 2,86 G råprotein/fe 145,4 g I forhold til fosfor tilsættes foderet fytase, hvilket reducerer fosforudledningen fra svineproduktionen. Indholdet af fosfor pr FE er ifølge ansøgningen reduceret til 4,55 g P/FE til slagtesvin ( kg). Dette er lavere end normtal og der stilles vilkår i forhold til dette. 8. Indholdet af fosfor i foder til slagtesvin( kg) må ikke overstige 4,55 g P/FE 9. Indholdet af fosfor i slagtesvinefoder skal dokumenters ved indlægssedler eller tilsvarende 4.3 ENSILAGE, ENERGI- OG VANDFORBRUG, SPILDEVAND OG AFFALD Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts

13 4.4 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 5.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER I nedenstående Tabel 5 ses en oversigt over de forskellige typer husdyrgødning m.v. der produceres, modtages og afsættes i den ansøgte produktion (beregnet ved tiltag B (reduceret proteinindhold i slagtesvinefoder). TABEL 5 PRODUCERET HUSDYRGØDNING Gødningstype Kg kvælstof Kg fosfor DE Svinegylle ,17 Kvæggylle ,66 Dybstrøelse ,88 I alt til udbringning ,71 Med de anførte fraførsler af husdyrgødning udbringes der 1,38 DE/ha på ejet og forpagtet areal. 5.2 OPBEVARING OG UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING Der er ingen ændringer i antallet af gylletanke eller andelen af husdyrgødning der opbevares på ejendommen i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts Fremover vil der ikke være gylleforsuring på ejendommen Store Rævdal. I miljøgodkendelse af 28. juli 2010 indgik forsuring ikke med nogen effekt i forhold til ammoniakemission fra lager. Det skyldes at den forsurede gylle blev blandet med ikke-forsuret gylle. 100 % af dybstrøelsen køres direkte ud og pløjes ned. Der er tidligere stillet vilkår om dette i miljøgodkendelse af 28.juli 2010, som der hermed henvises til. 10

14 6 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 6.1 VURDERING AF ANSØGNING Der er søgt om afkobling af forsuringsanlæg fra slagtesvinestald og erstatning med foderkorrektioner samt direkte udkørsel og nedpløjning af dybstrøelse. Kommunen har konstateret at det ansøgte projekt umiddelbart: Ikke medfører ændringer i størrelse eller sammensætning af dyrehold Ikke medfører ændringer i stald- eller gulvtyper Ikke medfører ændringer i opbevaring af husdyrgødning Ikke medfører ændringer af landskabelig betydning Ikke medfører ændringer i udbringningsarealer Ikke medfører forøget emission af ammoniak, lugt, N ab lager eller P ab lager. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte kan meddeles som et tillæg til ejendommens eksisterende miljøgodkendelse. Kommunen vil som udgangspunkt ikke skærpe de vilkår der er fastsat i den oprindelige godkendelse. En forudsætning herfor er dog, at forureningens omfang ikke overstiger den forurening der er accepteret i forbindelse med husdyrbrugets gældende afgørelser. Den seneste afgørelse der omfattede hele husdyrbruget er omfattet af tillæg til miljøgodkendelse af 30. marts I den efterfølgende afgørelse af 7. november 2012 efter anmeldeordningen ( 19d i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug) var forudsætningen om, at der ikke måtte ske en stigning i lugt- og ammoniakemission, samt N- og P ab lager overholdt. Tabel 6 giver et overblik over dyrehold og emissioner fra husdyrbruget i henholdsvis tillæg til miljøgodkendelse af 2011 og den aktuelle ansøgning TABEL 6 TIDLIGERE GODKENDT EMISSION FRA HUSDYRBRUGET OG EMISSIONER VED DEN ANSØGTE ÆNDRING Parameter Tillæg til MGK af 30. marts 2011 Aktuel ansøgning V/ tiltag A (benzoesyre) Aktuel ansøgning V/ tiltag B (red. protein) N-emisson fra stald & lager N ab lager P ab lager DE ab lager 329,38 320,71 320,71 DE afsat ved afgræsning 37,73 37,74 37,74 DE i alt 367,12 358,46 358,46 Samlet lugtemission, OU Samlet lugtemission, LE Ukorrigeret geneafstand, Til byzone / sommerhusområde 660,71 m 613,58 613,58 m 11

15 Ukorrigeret geneafstand, Til samlet bebyggelse 493,18 m 457,73 457,73 m Ukorrigeret geneafstand, Til enkeltbolig 219,39 m 206,24 206,24 m Det fremgår af tabel 6 at uanset hvilket tiltag der vælges i forbindelse med det aktuelle tillæg til miljøgodkendelse for husdyrproduktionen vil emissionen være mindre end den tidligere godkendte emission for så vidt angår dyreenheder, ammoniak, lugt og næringsstoffer ab lager LUGT Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts FLUER OG SKADEDYR Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts TRANSPORT, STØJ. STØV OG LYS Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts PÅVIRKNING FRA AREALERNE 7.1 UDBRINGNINGSAREALERNE Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts

16 8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) Gennem Husdyrbrugsloven pålægges den enkelte landmand at redegøre for brugen af BAT (bedst tilgængelig teknologi). BAT er berørt i flere af de tidligere afsnit, og der er evt. formuleret vilkår i relation hertil. Idet der er tale om ændringer i de tiltag der anvendes til reduktion af ammoniakemission, skal det vurderes om BAT fortsat er overholdt for produktionen. I de tidligere afgørelser indgik forsuringsanlæg i slagtesvinestalden som tiltag til overholdelse af BAT-niveau. Dette erstattes nu af tiltag i form af enten tilsætning af benzoesyre til smågrise- og slagtesvinefoder eller reduceret indhold af råprotein til slagtesvinefoder. Når kommunen skal vurdere, om projektet lever op til BAT, tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier. Med baggrund i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier kan der beregnes et niveau for kvælstofemissionen fra ejendommen, som bør være opnåelig ved anvendelse af BAT. Kommunen beregner dette BAT-niveau til: kg N/år, jf. nedenstående tabel. TABEL 7 BEREGNING AF VEJLEDENDE BAT-EMISSIONSNIVEAU FOR NH3 Eksisterende staldanlæg Antal dyr Standardemission pr. dyr (kg N) Korrigeret emission Samlet emission (kg N/år) 2-klimastald med delvis spaltegulv Delvis spaltegulv, % fast gulv Delvis spaltegulv, % fast gulv Drænet gulv + spalter (33/67) smågrise 7,3-32 kg slagtesvin, kg slagtesvin kg slagtesvin, kg 0,043 0, ,36 0, ,36 0, ,4 0, Ammekvæg m. opdræt Jf. tabel I alt Den ansøgte produktion medfører en emission på kg N/år afhængig af om det er tiltag A eller B der anvendes. Det ansøgte husdyrbrug overholder således det vejledende BAT-niveau, hvorfor der ikke som udgangspunkt er anledning til at antage, at det er BAT at lave yderligere tiltag på ejendommen. I forhold til fosforudledning angiver Miljøstyrelsen i de vejledende emissionsgrænseværdier, at når der udbringes husdyrgødning svarende til harmonikravet for kvælstof, vil fosfortilførslen til udbringningsarealerne for flere husdyrtyper overstige afgrødernes behov, som ligger på kg P/ha. Langt størstedelen af tabet af fosfor til fra landbruget vandmiljøet er dog historisk betinget som følge af ophobning gennem årene af fosfor i jordens pulje. Denne ophobning er på landsplan nedbragt ved, at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 1980 erne. Herudover giver beskyttelsesniveauet i husdyrbrugsloven mulighed for at regulere udledningen af fosfor til de arealer, der afvander til særligt fosforfølsomme naturområder. Derfor er risikoen for tab af fosfor generelt væsentlig mindre i dag end tidligere. Da BAT også indebærer, at der skal findes en passende balance mellem de forskellige miljøpåvirkninger og dertil svarende omkostninger, finder Miljøstyrelsen ikke, at det er miljøøkonomisk eller proportionelt hensigtsmæssigt at prioritere en yder- 13

17 ligere begrænsning af fosfor på bekostning af begrænsningen af ammoniakemissionen. Derfor bør yderligere krav til begrænsning af fosfor begrundet i BAT baseres på omkostningsneutrale teknikker. Den eneste teknik, der vurderes at være omkostningsneutral, er optimering af fosforudnyttelse hos svinene. Herved fastlægges emissionsgrænseværdien for slagtesvin og smågrise til henholdsvis 20,5 og 27,8 kg P/DE ab lager. Dette svarer til, at den ansøgte produktion har et samlet BATemissionsniveau for fosfor på kg P ab lager for svineproduktionen. Hertil skal lægges fosforproduktionen fra kvægproduktionen svarende til 166 kg P ab lager. I alt kg P ab lager. Det fremgår af ansøgningen, at den konkrete produktion har et fosforniveau på kg P ab lager. Da dette ligger lavere end BAT-emissionsniveauet, vurderer kommunen, at det ansøgte projekt lever op til BAT for fosfor. I forhold til management og egenkontrol er der ikke ændringer i forhold til miljøgodkendelsen af 28. juli 2010 eller tillæg til miljøgodkendelsen af 30. marts I de tidligere afsnit er der redegjort for, hvorvidt der er ændringer i forhold til tidligere afgørelser for så vidt angår energi- og vandforbrug m.m. Samlet set er det Frederikshavn Kommunes vurdering, at husdyrbruget overholdet niveauet for anvendelse af BAT. 14

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Dato for gyldighed 15. august 2016

Dato for gyldighed 15. august 2016 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Donstedvej 60 9352 Dybvad 12, stk. 3 Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 15. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej Nordborg. Erhverv & Affald Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej Nordborg. Erhverv & Affald Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Kragrøi I/S Att.: Søren Rasmussen Lillemadevej 9 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Lillemadevej 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 23. marts 2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 1. oktober 2012 Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 29-31, 6430 Nordborg Meddelt d. 1. oktober 2012 Indhold 1. Ansøger og ejerforhold... 1 2. Ansøgning om tillægsgodkendelse... 2 3. Beskrivelse af husdyrbruget...

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit.

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit. Jens Møller Nedre Vej 77 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017 / 09.17.44-P19-7-17

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig Den 4. marts 2015 Natur, Miljø og Trafik Skift i dyretype i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Næbbevej 18A, Bråde, 4560

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Teknik og Miljø Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej 19, 6862 Tistrup 20.

Teknik og Miljø  Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej 19, 6862 Tistrup 20. Niels Thing Snorupvej 14 6862 Tistrup Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Krarupvej

Læs mere

GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej Spentrup / G

GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej Spentrup / G GÅRDEJER FLEMMING BJERRE HANSEN Dyssehøjvej 19 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 09-08-2017

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup #split# GÅRDEJER POUL NØRGAARD NIELSEN Bjørnbækvej 78 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr.: 15633174 Kopi sendt til LandboNord, att. Allan K. Olesen Plan og Miljø Dato:

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr Hjørnegaarden I/S v. Jørgen og Ulrik Balman Tanghavevej 26 5883 Oure ulrikbalman@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Karen.frænde.jensen@svendborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen).

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 20. januar 2017 kl (4 uger efter offentliggørelsen). Martin Pedersen Krovej 4 6800 Varde Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 21. december 2016 Afgørelse på anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 13. august 2014

Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 31, 6430 Nordborg. Meddelt d. 13. august 2014 Tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen: Nedervej 29-31, 6430 Nordborg Meddelt d. 13. august 2014 Indhold 1. Ansøger og ejerforhold... 1 2. Ansøgning om tillægsgodkendelse... 2 3. Beskrivelse af husdyrbruget...

Læs mere

Holmskovgaard I/S Att. Lars Andersen Stokkevækvej Hesselager.

Holmskovgaard I/S Att. Lars Andersen Stokkevækvej Hesselager. Holmskovgaard I/S Att. Lars Andersen Stokkevækvej 13 5874 Hesselager lars@holmskovgaard.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge jette.raal.stockholm@svendborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Strandvænget 75 7900 Nykøbing M 8. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse... 5 4

Læs mere

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Jens Kristian Steffensen Forsomhovej 8 6870 Ølgod Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på anmeldelse af skift mellem

Læs mere

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i Frederikshavn Kommune

AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende i Frederikshavn Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2015 J.nr.: NMK-135-00030 Ref.: CEVON AFGØRELSE i sag om revurdering af husdyrproduktion på en ejendom beliggende

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30

Andy Jensen Borrebyvej Odense S. Afgørelse om ændring af dyrehold på Borrebyvej 30 Andy Jensen Borrebyvej 30 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512525

Læs mere

Stefan Nielsen Visselbjergvej Varde

Stefan Nielsen Visselbjergvej Varde Stefan Nielsen Visselbjergvej 30 6800 Varde Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Torrupvej

Læs mere

Enggaardens Holstein I/S v/ Per Andersen Kærbjergvej Agerbæk

Enggaardens Holstein I/S v/ Per Andersen Kærbjergvej Agerbæk www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Enggaardens Holstein I/S v/ Per Andersen Kærbjergvej 37 6753 Agerbæk Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk

Læs mere

Dato for gyldighed 15. januar 2019

Dato for gyldighed 15. januar 2019 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Hjørringvej 20 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. * Dato for gyldighed 15. januar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup Henrik Larsen Mørkøv Kirkeby 10 4440 Mørkøv VIRKSOMHED OG MILJØ Dato: 11. december 2017 Sagsb.: Henrik Rasmussen Sagsnr.: 17/29078 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: heras@holb.dk Anmeldelse af ændret dyrehold

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nygård, Vilhelmsborgvej

Læs mere

Jesper Nørgaard Nielsen Bakkedraget Spøttrup Den 20. februar 2017

Jesper Nørgaard Nielsen Bakkedraget Spøttrup Den 20. februar 2017 Jesper Nørgaard Nielsen Bakkedraget 2 7860 Spøttrup noergaard.nielsen@pc.dk Den 20. februar 2017 Bakkedraget 2 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 9.

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Dato for gyldighed 6.marts 2019

Dato for gyldighed 6.marts 2019 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Katsigvej 46 9900 Frederikshavn * I medfør af Lovbekg. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Dato for gyldighed 6.marts 2019

Læs mere

ROELOF INBERG Frøstrupvej Nørre Nebel

ROELOF INBERG Frøstrupvej Nørre Nebel ROELOF INBERG Frøstrupvej 151 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947526 Afgørelse på anmeldelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på ejendommen Frøstrupvej 130, 6830 Nørre

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Ryttergårdsvej 5, 5892 Gudbjerg Sydfyn, CVR. Nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Ryttergårdsvej 5, 5892 Gudbjerg Sydfyn, CVR. Nr Klaus Nielsen Kværndrupvej Vænge 11 5772 Kværndrup mail@hoejagergaardagro.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nørgård, Rødebrovej 6, Linde, 7600 Struer den 31. august 2017 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Afgørelse

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 07-09-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-6-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Arne Højvang Linding Ndr Bounumvej 22 Horne 6870 Ølgod

Arne Højvang Linding Ndr Bounumvej 22 Horne 6870 Ølgod Arne Højvang Linding Ndr Bounumvej 22 Horne 6870 Ølgod Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947526 Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Ndr Bounumvej

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 Møllevej 2, Jegindø

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive Den 9. april 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive Den 9. april 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 9. april 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 6. februar 2013 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

At husdyrbruget ikke er godkendt eller tilladt efter 16a og 16b i Husdyrloven. At der ikke sker ændring af staldanlægget, herunder gulvprofilen.

At husdyrbruget ikke er godkendt eller tilladt efter 16a og 16b i Husdyrloven. At der ikke sker ændring af staldanlægget, herunder gulvprofilen. GÅRDEJER JENS AAGE AASTRUP SKIPPER Trustrupvej 33 8940 Randers SV Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Den 10. juli 2013

Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Den 10. juli 2013 Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 Gl. Hald 7840 Højslev Peter_sorensen@teliamail.dk Den 10. juli 2013 Gammel Hald Vej 31 7840 Højslev - Udkast til afgørelse - Nabohøring - 19 d - Skift i dyretype. Skive

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Peter Sørensen Gammel Hald Vej Højslev. CVR-nr Den 30. august Gammel Hald Vej 31 - Anmeldelse om skift i dyretype.

Peter Sørensen Gammel Hald Vej Højslev. CVR-nr Den 30. august Gammel Hald Vej 31 - Anmeldelse om skift i dyretype. Peter Sørensen Gammel Hald Vej 31 7840 Højslev CVR-nr. 12697147 Den 30. august 2017 Gammel Hald Vej 31 - Anmeldelse om skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse efter 29 til skift i dyretype.

Læs mere

I/S Carsten Ushus & Jesper Ushus Gl Skivevej Roslev Den 9. april 2015

I/S Carsten Ushus & Jesper Ushus Gl Skivevej Roslev Den 9. april 2015 I/S Carsten Ushus & Jesper Ushus Gl Skivevej 37 7870 Roslev carstenushus@yahoo.dk Den 9. april 2015 Gl. Skivevej 37 - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Dato for gyldighed 16. marts 2015

Dato for gyldighed 16. marts 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Understedvej 157A 9300 Sæby 12, stk 2 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 16. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

Tornehøjgård v/jens H. Jørgensen Præstebrovej Årre

Tornehøjgård v/jens H. Jørgensen Præstebrovej Årre Tornehøjgård v/jens H. Jørgensen Præstebrovej 20 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på ejendommen Præstebrovej 20,

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. CVR-nr Den 26. juli Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Ole Nannerup Jungetvej Roslev. CVR-nr Den 26. juli Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype. Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 20 97 83 09 Den 26. juli 2017 Jungetvej 25, 7870 Roslev - anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på Jungetvej

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stald på Gl Landevej 11, 6800 Varde

Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stald på Gl Landevej 11, 6800 Varde Rasmus Haltrup Gl Landevej 11 Mejls 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Afgørelse på anmeldelse af skift mellem dyretyper i eksisterende stald på Gl Landevej 11, 6800 Varde Dyreholdet på

Læs mere

Per Mortensen Saugstrupvej 4 Oddense 7860 Spøttrup Den 12. marts 2015

Per Mortensen Saugstrupvej 4 Oddense 7860 Spøttrup Den 12. marts 2015 Per Mortensen Saugstrupvej 4 Oddense 7860 Spøttrup permortensen@privat.dk Den 12. marts 2015 Saugstrupvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 Skift i dyretype Afgørelse Skive Kommune har den 20. januar 2015

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Anne Hvid Nielsen Riisvej Vildbjerg

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Anne Hvid Nielsen Riisvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Anne Hvid Nielsen Riisvej 1 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato:

Læs mere

Klaus og Jonna Bjerre Udsigten Spøttrup. CVR-nr og Den 16. august 2017

Klaus og Jonna Bjerre Udsigten Spøttrup. CVR-nr og Den 16. august 2017 Klaus og Jonna Bjerre Udsigten 2 7860 Spøttrup CVR-nr. 27808182 og 30644727 Den 16. august 2017 Mellemtoften 7, 7860 Spøttrup - anmeldelse om skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse

Læs mere

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtekyllinger - omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund #split# Per Vestergaard Gingsholmvej 3 9330 Dronninglund Kopi sendt til LandboNord, att. Karoline Holst Plan og Miljø Dato: 21-01-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-10-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Michael Krog Koldkildevej Fur. Den 27. februar Fjordvej Roslev - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype

Michael Krog Koldkildevej Fur. Den 27. februar Fjordvej Roslev - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype Michael Krog Koldkildevej 8 7884 Fur Den 27. februar 2013 Fjordvej 80 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype Skive Kommune har den11. januar 2013 modtaget en anmeldelse efter

Læs mere