STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Uddannelsens mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed, struktur mv. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger 7 Generelle prøvebestemmelser Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og prøver 8 Uddannelsens tilrettelæggelse 9 Modulet Teoretisk tysk grammatik 10 Projektmodulet 11 Modulet Mundtlig kommunikation og formidling 12 Praksismodulet 13 Modulet Skriftbaseret kommunikation 14 Kandidatspecialemodulet Kapitel 4 Valgfrie moduler og prøver 15 Tysk film 16 Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning 17 Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst 18 Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog 19 Skematisk oversigt over obligatoriske prøver 2

3 20 Oversigt over prøver i valgfag 21 Omprøve Kapitel 5 Øvrige bestemmelser 22 Dispensation 23 Uddybende information 24 Ikrafttrædelse 3

4 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN i TYSK SOM CENTRALT FAG VED AALBORG UNIVERSITET I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag. KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 814 af 1. juli 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med ændringer i lovbekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012(uddannelsesbekendtgørelsen) og Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises i øvrigt til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen. 2 Fakultetstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag hører under Det Humanistiske Fakultet. 3 Studienævnstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag hører under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse. KAPITEL 2 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV. 4 Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for undervisning, oversættelse, kulturformidling samt kommunikation og information og kvalificere til optagelse på ph.d.- og masteruddannelser. Stk. 2 Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i tysk som centralt fag er, at den studerende skal opnå en række videns-, forståelses-, færdigheds- og kompetencemål, herunder følgende specifikke tyskfaglige kompetencer: 4

5 Stk. 3 De overordnede mål for tilegnelsen af viden og forståelse er, at den studerende skal opnå: forskningsbaseret viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/behandling af tyskfaglige problemstillinger, samt evne til at reflektere herover og kunne identificere videnskabelige problemstillinger viden om principper for videnskabelig vidensproduktion dybtgående viden om udvalgte områder af litteraturen i de tysksprogede lande, baseret på et solidt overblik over den tyske litteratur- og kulturhistorie viden om tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst indgående viden om udvalgte tekster (fx litterære værker, film eller medieformidlede tekster), teksternes sociale og kulturelle kontekst, herunder deres produktions- og receptionsbetingelser nuanceret forståelse for mediets betydning for budskab og formidling dybtgående viden om tyske kultur- og samfundsforhold og evne til at analysere og på videnskabeligt niveau kunne forstå og forholde sig analytisk til komplekse kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger i deres social- og kulturhistoriske kontekst nuanceret viden om forskellige kommunikationsteorier og forskellige metodiske tilgange til kommunikationsanalyse teoretisk og praktisk viden om undervisningstilrettelæggelse og læringsformer, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde indsigt i principper for læring gennem tværfagligt samarbejde indsigt i tyskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning. Stk. 4 De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende skal opnå: færdigheder i at arbejde problemorienteret og kreativt med det tyskfaglige fagområde færdigheder i at udtrykke sig grammatisk korrekt og kommunikativt adækvat på tysk, mundtligt og skriftligt sikre færdigheder i at oversætte mellem tysk og dansk sikre færdigheder i at analysere tysksprogede tekster (herunder litterære) og andre medieprodukter metodisk bevidst og på videnskabeligt niveau at kunne træffe valg mellem tekstanalytiske tilgange færdigheder iat vurdere og og på videnskabeligt grundlag at kunne vælge blandt tyskfaglige videnskabelige teorier, metoder og redskaber samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller 5

6 evne til under hensyntagen til målgruppe og kontekst - at formidle viden om tysksproget litteratur og kultur og/eller tysksprogede tekster og medier på en overskuelig og systematisk måde sikker evne til at analysere historiske og nutidige, politiske og sociale problemstillinger i de tysksprogede samfund med baggrund i kendskab til de tysksprogede landes historie og nutidige samfundsforhold i disse lande sikker evne til at analysere tysksproget kommunikation med henblik på struktur og sproglige virkemidler samt med henblik på at kunne give sproglig vejledning på et systematisk grundlagevne til at formidle og diskutere viden om det tyske sprog og tysk sprogbrug på en velstruktureret måde over for forskellige målgrupper samt evne til, gennem undervisning og vejledning, at fremme sproglige læreprocesser sikker beherskelse af det tyske sprogs grammatik, herunder teoretiske aspekter, samt forståelse for og indsigt i samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation. Stk. 5 De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende skal opnå: evne til at evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk evne til at forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herud fra tilrettelægge egen læreproces evne til inden for uddannelsens fagområder at styre faglige arbejds- og samarbejdsprocesser på en professionel måde evne til at fremme indlæring af tysk sprog og tysksproget litteratur samt kendskabet til kultur og samfundsforhold i de tysksprogede lande. 5 Varighed, struktur mv. Kandidatuddannelsen i Tysk som centralt fag varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point. Stk. 2 Kandidatuddannelsen løber over fire semestre ( semester). På 10. semester skrives kandidatspeciale. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet efter studienævnets nærmere godkendelse. Studieaktiviteterne ved det pågældende udenlandske universitet træder da i stedet for studieaktiviteter inden for kandidatuddannelsen. Stk. 3 Gennemført kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i tysk og [et kandidattilvalg]. På engelsk anvendes betegnelsen Master of Arts (MA) in German and [MA Minor]. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger En bacheloruddannelse i tysk fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i tysk. 6

7 Følgende bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i tysk: tysk plus sidefag i biologi, dansk, datalogi, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, geografi, historie, idræt, innovation, interpersonel kommunikation, kemi, kulturforståelse, markedskommunikation, matematik, mediefag, musik, organisation, psykologi, samfundsfag, spansk, virksomhedsøkonomi. Følgende bacheloruddannelser fra øvrige universiteter kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i tysk: tysk plus sidefag For yderligere oplysninger, se Stk. 2 Ansøgere som ikke opfylder de i stk. 3 anførte optagelseskrav kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale. 7 Generelle prøvebestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern eller ekstern censor. Stk. 3 Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Kandidatspecialer kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende prøveform: En projektprøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Stk. 4 Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. Stk. 5 7

8 De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet. Stk. 6 I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, hvorimod en prøve med tysk som prøvesprog kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en meget ringe sproglig præstation. Stk. 7 Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i kandidatspecialet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag i det foreskrevne omfang er bestået. Stk.8 Uddannelsen skal være afsluttet senest fire år efter, at den er påbegyndt. Orlov medregnes ikke i de fire år. Stk. 9 De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point. Stk.10 For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal. KAPITEL 3 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 8 Uddannelsens tilrettelæggelse Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. 8

9 Obligatoriske moduler Teoretisk tysk grammatik 8.sem. 5 ECTS-point Projektmodulet 9. sem. 10 ECTS-point Mundtlig kommunikation og formidling 9. sem. 5 ECTS-point Praksismodul 9. sem. 10 ECTS-point Skriftbaseret kommunikation 9. sem. 5 ECTS-point Kandidatspecialemodulet 10.sem. 30 ECTS-point Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to* Tysk film 8. sem. 5 ECTS-point Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning 8. sem. 5 ECTS-point Tyske kulturrelationer i en europæisk og global 8. sem. 5 ECTS-point kontekst Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog 8. sem. 5.ECTS-point * Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem. Den studerende skal i kandidatuddannelsens centrale fag tysk dække mindst to af de følgende fire fagområder: Litteratur, kultur og medier i det tysksprogede område Tysk sprog og kommunikation Historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande Tyskfagets formidling og undervisningsdimension. Den studerende fastlægger selv, inden for hvilke af ovenstående fire fagområder projektmodulet og kandidatspecialemodulet placeres og kan herved profilere sin kandidatuddannelse. 9 Teoretisk tysk grammatik Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om udvalgte områder af tysk grammatik 9

10 teoretiske aspekter af tysk grammatik på videnskabeligt niveau Færdigheder i at identificere og beskrive centrale grammatiske strukturer anvendelse af grammatisk terminologi at anvende viden om grammatik i analyse af konkret sprogbrug at arbejde på videnskabeligt niveau med teorier og metoder inden for grammatik. Kompetencer til og forudsætninger for at anvende teoretisk grammatik på sproglige kommunikationsformer på videnskabeligt niveau at indgå i faglige diskussioner om sproglige og grammatiske emner at vurdere forskellige grammatiske fremstillinger på videnskabeligt niveau at reflektere over og selvstændigt videreudvikle egen viden og egne færdigheder i tysk grammatik på videnskabeligt niveau Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 1 En intern skriftlig prøve på dansk eller tysk i: Teoretisk tysk grammatik (Theoretical German Grammar). Prøven har form af en eksamensportefølje og skal indeholde et antal arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets områder og den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Porteføljens præcise indhold fastlægges af underviseren ved semestrets start. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljer, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor. Omfang: 5 ECTS-point. Eksamensporteføljen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 10 Projektmodul Modulets placering: 9. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning og vejledning. Mål 10

11 Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder den i projektet behandlede teori og i de i projektet valgte metoder. Færdigheder i at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering selvstændigt at formulere, analysere og overskue et teoretisk og empirisk relevant problem at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering. Kompetencer til at anvende og kritisk analysere de i projektet valgte metoder på videnskabeligt niveau at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt. Modulet afsluttes på 9. semester med: Prøve 2 En ekstern mundtlig prøve på tysk i: Projektmodul (Project Module). Den mundtlige prøve foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport. Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter. Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (de/den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde) og den mundtlige præstation. Projektrapporten og den mundtlige præstation vægtes ligeligt. Omfang: 10 ECTS-point. Projektrapporten og samtalen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 11

12 11 Modulet Mundtlig kommunikation og formidling Modulets placering: 9. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk og forståelse af forskellige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen. Færdigheder i at udtrykke sig mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl at formidle og diskutere viden om tyskfaglige emner på en struktureret måde. Kompetencer til at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau at reflektere på et videnskabeligt eller teoretisk grundlag over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau Modulet afsluttes på 9. semester med: Prøve 3 En ekstern mundtlig prøve på tysk i: Mundtlig kommunikation og formidling (Oral Communication) Prøven aflægges samtidig med den mundtlige del af prøve 2. Normeret prøvetid: 30 min. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Samtalen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. Omprøve: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en fremmedsproget tekst om et emne i relation til den studerendes projekt. Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. 12

13 Alle hjælpemidler må anvendes. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 min. 12 Praksismodul Modulets placering: 9. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning og vejledning. Modulet omfatter desuden et praksisforløb gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed godkendt af studienævnet. Som en del af det praksisorienterede forløb forudsættes det, at den studerende foretager et interview med virksomheden, organisationen eller institutionen hvori forløbet foregår. Interviewet skal belyse virksomhedens, organisationens eller institutionens behov for den studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Interviewet er bilag til den studerendes skriftlige arbejde, men indgår i øvrigt heri i en behandlet, kort sammenfattet form. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om generel viden om faglig formidling, læringsformer og didaktik specifik viden om formidling af tysk sprog litteratur, kultur og samfundsforhold nuanceret forståelse på videnskabeligt niveau af de særlige faglige og formidlingsmæssige krav, som det valgte praktikområde stiller. Færdigheder i at planlægge og gennemføre formidlings- og praktikforløb under hensyntagen til kontekst samt målgruppen at anvende tyskfaglig viden på en nuanceret og overbevisende måde og på videnskabeligt niveau Kompetencer til at reflektere over formidlings- og praktikforløbets effekt samt generelt at evaluere formidlings- og praktikforløb ud fra videnskabelige præmisser at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af formidlings- og praktik forløbet i relation til relevant teori (fx læringsteori, didaktisk teori, sprogteori eller kommunikationsteori). Modulet afsluttes på 9. semester med: Prøve 4 En intern skriftlig prøve på dansk eller tysk i: Praksismodul (Practical Application Module). Prøven har form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold. 13

14 Sidetal: Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider ekskl. bilag. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Porteføljer, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor. Omfang: 10 ECTS-point. Eksamensporteføljen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 13 Modulet Skriftbaseret kommunikation Modulets placering: 9. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursus i fri skriftlig udtryksfærdighed og oversættelse fra dansk til tysk. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af skriftlige kommunikationssituationer og forståelse af forskellige skriftsproglige genrer og disses krav til udformning af teksten. Færdigheder i at udtrykke sig skriftligt på et grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl at oversætte grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat fra dansk til tysk uden grammatiske og leksikale fejl. at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på tysk på et avanceret akademisk niveau Kompetencer til at reflektere kritisk over eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk på videnskabeligt niveau reflektere over valgte oversættelsesstrategier på basis af videnskabelig eller teoretisk indsigt og på videnskabeligt niveau Modulet afsluttes på 9. semester med: Prøve 5 En intern skriftlig prøve på tysk i: Skriftbaseret kommunikation (Written Communication). Prøven består af to dimensioner: oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst og fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstreferat og -diskussion. Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes. 14

15 Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Den skriftlige prøve skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. 14 Kandidatspeciale (Master s Thesis) Modulets placering: 10. semester Modulets omfang: 30 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes vejledning. Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialet forbinder så vidt muligt det centrale fag og kandidattilvalget, men med hovedvægten i det centrale fag. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. samt forslag til tidsplan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af det i modulet behandlede fagområde og forståelse af videnskabelige principper Færdigheder i problemafgrænsning selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode på videnskabeligt niveau problemanalyse at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form og på videnskabeligt niveau Kompetencer til at anvende og reflektere over de i kandidatspecialet valgte metoder på en bevidst og kritisk måde at formidle kandidatspecialets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt og på videnskabeligt niveau at udarbejde perspektivering af emnet på videnskabeligt grundlag Modulet afsluttes på 10. semester med: 15

16 Prøve 6 En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på dansk eller tysk i: Kandidatspeciale (Master s Thesis) Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Prøven foregår på det sprog, kandidatspecialet er udarbejdet på. Sidetal: Kandidatspecialet må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle kandidatspecialer. Resume: Kandidatspecialet udarbejdes på dansk eller tysk efter den/de studerendes valg. Kandidatspecialet skal indeholde et resume. Hvis kandidatspecialet udarbejdes på tysk, kan resumeet skrives på dansk, engelsk eller tysk. Hvis kandidatspecialet udarbejdes på dansk, skal resumeet skrives på tysk eller engelsk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (Resumeet indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Normeret prøvetid: 45 min. pr. studerende; jf. Det Humanistiske Fakultets kandidatspecialeregler for normerede prøvetider ved grupper af flere studerende. De angivne tider er incl. Votering og karaktergivning. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Omfang: 30 ECTS-point Kandidatspecialet og samtalen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. KAPITEL 4 VALGFRIE MODULER OG PRØVER 15 Tysk film Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af tysk film i en film-, kultur-, litteratur- og socialhistorisk sammenhæng og forståelse af filmteori og filmanalysemetoder 16

17 Færdigheder i at anvende filmteori og filmanalysemetoder i bearbejdningen af udvalgte problemstillinger på et avanceret akademisk niveau Kompetencer til at reflektere kritisk og på et avanceret akademisk niveau niveau over tysk films udtryksformer i en film- og kultur-, litteratur- og socialhistorisk sammenhæng. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 7 En intern skriftlig prøve på tysk i: Tysk film (German Film). Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor. Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 16 Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af centrale temaer og problemstillinger i tysk samfundstænkning med særligt henblik på det 19., 20. og 21. århundrede i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng udvalgte samfundsteorier i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng Færdigheder i at anvende udvalgte samfundsteorier i analysen af moderne samfundsfænomener på et avanceret akademisk niveau Kompetencer til 17

18 at reflektere kritisk og på et avanceret akademisk niveau over samfundsanalytiske og -teoretiske problematikker i en kultur- og socialhistorisk sammenhæng. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 8 En intern skriftlig prøve på tysk i: Tysk samfundsanalyse og samfundstænkning (German Social Analysis and Social Theory). Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 17 Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af de vigtigste perioder og hændelser i udviklingen af de tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst udvalgte nutidige eller historiske problemstillinger vedrørende tyske kulturrelationer i en europæisk (fx dansk) og global kontekst Færdigheder i at gennemføre sammenlignende analyser på et avanceret akademisk niveau af udvalgte kulturfænomener og at forklare disse med baggrund i en viden om sociale, politiske og kulturelle forhold i de tysksprogede lande Kompetencer til at reflektere over tyske kulturrelationer i en kulturhistorisk sammenhæng på et videnskabeligt eller teoretisk underbygget grundlag. 18

19 Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 9 En intern skriftlig prøve på tysk i: Tyske kulturrelationer i en europæisk og global kontekst (German Cultural Relations in a European and Global Context). Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 18 Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning. Mål Den studerende skal gennem modulet opnå: Viden om og forståelse af centrale perioder i DDR s samfundshistorie, også ud fra litterære værker dialekter og særlige sproglige karakteristika i det tidligere DDR og i de nuværende fem østtyske delstater udvalgte problemstillinger vedr. DDR eller de fem østtyske delstater Færdigheder i at tage stilling til og vurdere historiske og nutidige tolkninger af DDR og de fem østtyske delstater at formidle opnået viden om DDR og de fem østtyske delstater i en adækvat form Kompetencer til at reflektere over forholdet mellem litterære eller sproglige udtryksformer i DDR og de nuværende fem østtyske delstater og deres kultur- og samfundshistoriske forankring ud fra videnskabelige præmisser. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 10 19

20 En intern skriftlig prøve på tysk i Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog (Eastern Germany: Literature, Society and Language). Prøven har form af en fri hjemmeopgave. Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver, som eksaminator bedømmer til karakteren 02,00 eller -3, bedømmes tillige af en censor Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde. 19 Skematisk oversigt over obligatoriske prøver Nr. Navn Intern B/ib Intern 7-trinsskalaen Ekstern B/ib Ekstern 7-trins- Skalaen 1 Teoretisk tysk grammatik 5 ECTS 2 Projektmodulet 10 ECTS 3 Mundtlig kommunikation og formidling 5 ECTS 4 Praksismodul 10 ECTS 5 Skriftbaseret kommunikation 5 ECTS 6 Kandidatspeciale 30 ECTS 20 Oversigt over prøver i valgfag Nr. Navn Intern B/ib Intern 7-trinsskalaen 7 Tysk film 5 ECTS 8 Tysk samfundsanalyse og 5 ECTS samfundstænkning 9 Tyske kulturrelationer i en europæisk 5 ECTS og global kontekst 10 Østtyskland: Litteratur, samfund og sprog 5 ECTS Ekstern B/ib Ekstern 7-trinsskalaen 20

21 21 Omprøve Vedrørende omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer henvises til den til enhver tid gældende eksamensordning, som forefindes på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside. KAPITEL 5 ØVRIGE BESTEMMELSER 22 Dispensation Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 23 Uddybende information Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. 24 Ikrafttrædelse Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2013 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere. Stk. 2 Studerende, der har påbegyndt kandidatstudiet inden den 1. september 2013, forbliver på ældre studieordninger. Sidste gang der afholdes prøve efter ældre studieordninger er den 31.august 2015 Det besluttes af Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse og/eller Det Humanistiske Fakultet, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 21

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens varighed, struktur, adgangsbetingelser mv.

Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens varighed, struktur, adgangsbetingelser mv. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur m.v. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3 KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Bekendtgørelsesgrundlag 1 2 Fakultetstilhørsforhold 1 3 Studienævnstilhørsforhold 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 4 Uddannelsens formål 1 5 Varighed og struktur

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Bekendtgørelsesgrundlag...

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KULTUR, KOMMUNIKATION OG GLOBALISERING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed og struktur 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere