Stillings- og personprofil Skoleleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil Skoleleder"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015

2 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé Hellerup Telefon: Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Kommune Skolechefen Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for skoleledere. Der vil være mulighed for evt. tillæg efter forhandling. Tiltrædelse 1. juni Nøgletal Yderligere oplysninger Rekrutteringsforløbet Budget: mio.kr. Elever: ca. 500 Ansatte: 55 medarbejdere Kan fås ved henvendelse til Skolechef Hans Andresen, tlf , eller til konsulent Ulla Bach Rosendal, tlf Stillingen er opslået i Politiken, Skolelederne, Folkeskolen Ansøgninger modtages digitalt via link i stillingsannoncen på Ansøgningsfrist: 6. marts 2015 Samtaler og test: Den 16. marts 2015: 1. samtaler Den 25. marts 2015: 2. samtaler Test: uge

3 Skoleudvikling i Gentofte Kommune Gentofte Kommunes skolepolitik har i mange år været meget ambitiøs og arbejdet proaktivt med skoleudvikling gennem skole og udviklingsprojektet SKUB, der blev iværksat i SKUB projektet var en ambition om skabe en progressiv skoleudvikling gennem at kombinere arkitektur, innovation og pædagogisk udvikling. Projektet betød, at der blev sat fokus på nyudvikling, herunder ny, ud og ombygning af kommunens skoler. Projektet videreførtes i 2011 med visionen om Læring uden grænser med et fortsat skarpt fokus på læringsperspektivet gennem at skabe helhed og sammenhæng i elevernes hverdag. Formålet er at prioritere elevernes faglige og personlige udvikling gennem fokus på kreativitet, problemløsning og innovation. Det skal ske gennem skabelse af læringsmiljøer, der er præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer. Derudover skal der fokuseres på fremsyn ved at udvikle ny viden, inddrage forskning og samarbejder med lokale virksomheder og deltage i nationale og internationale partnerskaber. Visionen om Læring uden grænser er en god platform og giver optimale rammer for Gentoftes skolers arbejde med folkeskolereformen. Kommunalbestyrelsen har skabt en fælles ramme for folkeskolereformen, hvor synlig læring, den digitale læringsplan og et fælles valgfagsprogram for de ældste klasser prioriteres. Rammen danner afsæt for, hvordan den enkelte skole fører reformen ud i livet. Gentofte Kommune deltager ligeledes i 4 kommunesamarbejdet med Gladsaxe, Lyngby Taarbæk og Rudersdal omkring synlig læring. 4 K samarbejdet er etableret som et skoleudviklingsprojekt ud fra en erkendelse af, at folkeskolereformen kalder på radikale ændringer i forhold til nuværende praksis. Med et tværgående samarbejde mellem de fire kommuner sættes der betydelig fokus på at udvikle helt nye tilgange til undervisning og læring. Det betyder, at såvel ledelse, medarbejdere som elever får og indgår i nye roller i skolen for at bringe den enkelte elevs læring i centrum. Projektet omhandler omfattende tværkommunal kompetenceudvikling med følgende indsatsområder: Ledelsens opgave med at sikre hele skolens fokus på kerneopgaven: Elevernes læring Medarbejdernes lærende samarbejde om at udvikle deres praksis, herunder løbende evaluering af effekten af deres praksis Et læringsmiljø karakteriseret ved en systematisk anvendelse af læringsmetoder baseret på evidens og forskning. Om Tranegårdskolen Tranegårdskolen er beliggende i hjertet af Hellerup tæt ved byen, skov og strand. Den har gennemgået en om og tilbygning i forbindelse med kommunens SKUB projekt, så skolen i dag har nogle gode rammer til undervisning. Tranegårdskolen er én skole ud af 13 skoler i Gentofte Kommune. Skolen har to spor med 510 elever, 63 lærere, 55 medarbejdere. Til skolen er knyttet en skolefritidsordning (GFO). Lærerne er organiserede i klasseteams, støttecenterteam, Pædagogisk Udviklingscenter og fagteams, hvor fagteams sikrer faglig sammenhæng og udvikling af skolen og de enkelte fagområder.

4 Tranegårdskolen består af en skoledel, en fritidsdel og en administrativ del. Skoledelen består af 21 klasser fra klasse i to spor med ca. 500 elever. Ifølge styrelsesvedtægten kan der max være 25 elever i en klasse. GFO Tranegård udgør fritidsdelen. Her kommer ca. 200 børn fra klasse. Der er pt. ansat 37 lærere, 15 pædagoger, 1 indskolingsleder, 1 viceskoleleder og 1 skoleleder. I administrationen har vi 2 skolesekretærer og 1 økonomisk administrativ leder. Tranegårdskolen vision er, at både i skole og fri d danner og uddanner hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig selv godt, og som føler, at de selv og andre er værdifulde både som individ og som en del af de sociale sammenhænge. Mennesker som er nysgerrige og har lyst til at lære. Tranegårdskolen er en fagfaglige skole med et klassisk præg, hvor værdier som fællesskab, faglighed, og ordentlighed danner rammen for skolen. Skolen arbejder i en klassik skolestruktur med klasser og klasselærer som de primære og naturlige omdrejningspunkter for eleverne. Fællesskab betyder, at eleven ikke alene har "Ansvar for egen læring". Til gengæld har alle: Ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre et medansvar for i fællesskab at skabe en god skole. Medansvar betyder, at den enkelte ikke bare skal sørge for sig selv, men at alle er gensidigt ansvarlige for, at Tranegårdskolen er en god skole. En del af en god skolegang er, at de andre også har en god skolegang. Holdningen hos ledelsen og bestyrelsen er, at det ikke kun er den enkelte elev og individet, der skal i centrum, men også klassen og fællesskabet. Faglighed betyder, at det er en fagfaglig skole. Den faglige udvikling og progression samt pædagogiske og didaktiske drøftelse vægtes meget højt. Eleverne er her for at lære noget. Der forventes en arbejdsindsats af alle involverede parter: Ikke mindst eleverne, forældrene og lærerne, uanset om det gælder engagement, involvering eller faget. Der vil være forberedelse og lektier. Det forekommer naturligt, at man skal øve sig for at blive bedre. Ordentlighed betyder, at uddannelse skal ses sammen med dannelse. Hvad hjælper det at komme ud med et flot karaktergennemsnit, hvis man ikke er et ordentligt menneske? Der lægges vægt på sammenhæng og helhed. Vision og værdier er skrevet sammen i skolens læringsgrundlag. Læringsgrundlaget siger noget om, hvordan skolen praktiserer, og hvad god undervisning er på skolen. Skolen har en fornuftig økonomi og en velfungerende bestyrelse med 12 medlemmer, hvoraf 3 er suppleanter. For nærmere oplysninger se og Skolelederens faglige profil Tranegårdskolens skoleleder skal først og fremmest være en erfaren og visionær leder, der fungerer som den naturlige og synlige leder på skolen. Der er tale om en person, som omgivelserne naturligt fatter tillid til,

5 og som elever, medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere har lyst til at gå i dialog med. Den nye skoleleder har et stærkt fokus på skolens kerneopgave: At skabe læring for eleverne. Skolelederen skal have en bred kompetenceprofil med en betydelig indlevelsesevne og empati kombineret med en udpræget robusthed og stærke kompetencer i forhold til såvel den økonomiske som den pædagogiske prioritering på skolen. Den nye skoleleder skal være strategisk stærk med en klar vision for skolen, som kan formidles til og engagere elever, medarbejdere, bestyrelse og forældre. Den nye skoleleder formår at fastholde en moderne skole med klare prioriteter og mål i forhold til folkeskolereformen. Det forudsætter, at den nye leder har arbejdet med forandringsledelse og er bekendt med vilkårene for at arbejde i en politisk styret organisation. Skolelederen skal være innovativ og kunne gå forrest i nye udviklingstiltag hvad enten idéerne kommer fra medarbejdere, elever, forvaltning eller det omgivende samfund og således, at den udviklingsorienterede linje understøttes. Den nye skoleleder skal samtidig være resultatorienteret og sikre, at projekter og udviklingstiltag følges til dørs og rent faktisk bliver gennemført. Den nye skoleleder skal se sig selv som leder på en skole, der vægter Modern Classic med tydelige værdier om fællesskab, faglighed og ordentlighed. Disse værdier skal også afspejles i den nye skoleleders ledelsesstil. Skolelederen skal være kommunikativt stærk i både skrift og tale, have et personligt overskud og gå påmod samt et godt humør selv når bølgerne går højt. Derudover skal den nye skoleleder stå i spidsen for skolens ledelsesteam og som sparringspartner for de øvrige ledere og medarbejdere. Skolelederen skal kunne arbejde i krydsfeltet mellem en ambitiøs forældregruppe, faglige dygtige medarbejdere og en forvaltning med en klar holdning til udviklingen af det fælles skolevæsen i Gentofte Kommune. Skolelederen skal i samarbejde med medarbejderne arbejde målrettet for, at skolen er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Skolelederen skal kunne skabe troværdige rammer i den rivende udvikling folkeskolen generelt er præget af. Skolelederen skal fortsætte det velfungerende og professionelle samspil med bestyrelsen. Skolelederen skal være i stand til og indstillet på at udnytte de muligheder og ressourcer, der findes i bestyrelsen. Skolelederen skal skabe rammerne for, at skolen er aktiv i alle relevante eksterne samarbejdsrelationer med fritidsforeninger, gymnasier, erhvervsliv, m.v. Det er ligeledes væsentligt, at skolelederen sikrer gode relationer og frugtbart samarbejde med kommunen og andre relevante samarbejdspartnere. Uddannelse Den nye skoleleder skal have dokumenteret ledererfaring og en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Skolelederen kan have skoleerfaring, men kan også have erhvervet sin ledelseserfaring fra anden lignende vidensorganisation. Det er væsentligt, at skolelederen har stor forståelse for, hvorledes velfungerende og udviklingsorienterede vidensbaserede miljøer fungerer. Samtidig vil erfaring med og interesse for at kunne håndtere økonomi og forskellige styringsværktøjer i en moderne uddannelsesinstitution blive vægtet. Den nye leder må gerne have gennemført en lederuddannelse, fx diplom, master eller tilsvarende.

6 Skolelederens personlige profil Den nye skoleleder skal have en vision for børnene og være faglig ambitiøs i forhold til børnenes dannelse og progressive læring. Den nye skoleleder skal være handlingsorienteret, igangsættende og skabe nye fundamenter og platforme i den nye skolereform samtidig med, at han/hun skal være realistisk og systematisk i udmøntningen af elementerne heri. Alt sammen for at kunne skabe en fagligt stærk og visionær skole, der har et godt rodfæste i det, skolen allerede gør, og samtidig er udtryk for en fremtidssikret og holdbar skolekultur. Skolelederen skal være en moderne leder med en åben og uhøjtidelig ledelsesstil. Evnen til at lytte på en empatisk og konstruktiv måde samt have fokus på pragmatiske løsninger er vigtige ingredienser i ledelsesopgaven på Tranegårdskolen. Skolelederen skal derfor også have en dialogbaseret og empatisk ledelsesstil, der involverer og engagerer. Den nye skoleleder skal have en åben samarbejdsstil, der på en positivt og direkte måde håndterer konflikter, og er nysgerrig på, hvad der kan ligge bag disse. Skolelederen har en positiv gennemslagskraft og en naturlig ledelsesprofil, således at der ikke er tvivl om mål og retning. Skolelederen skal samtidig kunne delegere ledelseskompetence og ansvar til medarbejderen, og dermed medvirke til ejerskab og engagement i de beslutninger, der træffes og i de indsatser og projekter, der iværksættes. Der er tale om en stærk og robust person, som besidder en høj personlig integritet, og formår at synliggøre en retning og levere resultater, der skaber inspiration og engagement blandt medarbejdere og samarbejdspartnere. Skolelederen er en udadvendt person med stærke relationskompetencer, der gør vedkommende i stand til kunne skabe samarbejds og netværksrelationer internt på skolen og med eksterne samarbejdspartnere samt faglige læringsmiljøer nationalt som internationalt. Test af kandidater Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en personligheds og ledelsestest.

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere