Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN"

Transkript

1 Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

2 AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata Dato Ændret af

3 FORORD... 4 INDLEDNING... 5 UDDANNELSENS FORMÅL... 6 UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 6 UDDANNELSENS TITEL... 8 ADGANGSKRAV... 8 Generelle adgangskrav... 8 UDDANNELSENS OMFANG OG STRUKTUR... 9 Hærens Officersbasisuddannelse Diplomuddannelsen Funktionsuddannelsen Hærens tjenestegrensmoduler Fælles BELASTNING OG ØVRIGE AKTIVITETER UNDER UDDANNELSEN MERIT UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER Undervisnings- og arbejdsformer samt pædagogik Studiemiljø og studieadfærd Pædagogisk model Evaluering af undervisningen og læringsforløbene PRØVER OG BEDØMMELSE Vægtning af karakterer Reeksamination Klage over eksamen Eksamensbevis Helhedsvurderinger Udnævnelser BESTEMMELSESGRUNDLAG Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Studieordning for Diplomuddannelsen. Studieordning for elementet, Hærens Officersbasisuddannelse. Studieordning for elementet, Hærens Funktionsuddannelse. Studieordning for Tjenestegrensmodulerne: Studieordning for elementet, TJGM efterretningstropper Studieordning for elementet, TJGM føringstropper Studieordning for elementet, TJGM ingeniørtropper Studieordning for elementet, TJGM kamptropper Studieordning for elementet, TJGM logistiktropper

4 FORORD Denne studieordning er en rammestudieordning, der dækker Officersuddannelsen for Hæren. I tillæg til rammestudieordningen findes studieordninger for uddannelsens enkelte elementer. Rammestudieordningen beskriver overordnet Officersuddannelsen for Hæren, dens struktur på elementniveau, adgangskrav, mål for læringsudbytte, belastning under uddannelsen, det tilknyttede lov- og bekendtgørelsesgrundlag for gennemførelse af uddannelsen, herunder bl.a. eksamensbestemmelser og andre forhold, som er af generel karakter. Studieordningerne for elementerne beskriver mere detaljerede forhold vedr. det aktuelle element bl.a. elementets mål for læringsudbytte, elementets struktur på modulniveau samt modulets overordnede studie- og undervisningsaktiviteter og eksamener. Det samlede sæt af studieordninger, er således regelgrundlaget for Officersuddannelsen for Hæren og styrende for uddannelsens gennemførelse. Studieordningerne anvendes af studerende, undervisere, planlæggere og vejledere som ramme for det samlede uddannelsesforløb. Studieordningerne kan desuden anvendes af øvrige interessenter, der har ønsker om eller behov for at få et indblik i uddannelsen. X.X. XXXXX

5 INDLEDNING Den samlede Officersuddannelse for Hæren er en erhvervsrettet videregående uddannelse. Uddannelsen udbydes jf. Lov om Forsvarets Uddannelser 8 a. I uddannelsen indgår en militær diplomuddannelse, der er akkrediteret og niveaumæssigt sammenlignelig med Danmarks øvrige diplomuddannelser. Diplomuddannelsen er omfattet af reglerne i Bekendtgørelse om Forsvarsministeriets militære diplomuddannelse. Officersuddannelsen for Hæren udbydes principielt med én uddannelsesretning, idet de sidste fire måneder dog er en funktionsmæssig specialisering afhængig af, hvor den enkelte studerende efterfølgende skal gøre tjeneste. Dette beskrives i studieordningerne for Hærens tjenestegrensmoduler. Forsvarsakademiet er overordnet ansvarlig for Officersuddannelsen for Hæren. Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem forskellige myndigheder i Hæren og Forsvarsakademiet. De enkelte myndigheder er ansvarlige for at uddannelsen gennemføres jf. tilhørende studieordninger. Studieordningen er gældende fra 1. august 2015.

6 UDDANNELSENS FORMÅL Formålet med Officersuddannelsen for Hæren er, at den studerende bliver kvalificeret til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Hæren (med graden premierløjtnant), herunder at den studerende udvikler sig inden for områderne: Mod, styrke, vilje og evner under uddannelsen for at kunne indgå i Hærens officersprofil. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE De studerende skal efter endt uddannelse i overensstemmelse med samfundets, Forsvarets og Hærens behov, selvstændigt kunne varetage følgende opgaver: Hovedopgaver: Være taktisk fører for en deling i Hæren nationalt og internationalt. Lede underlagt personel på delingsniveau. Ansvarlig for gennemførelse af uddannelsen ved delingen. Delopgaver: Indsætter og fører delingen i alle forekommende operationer nationalt og internationalt. Foretager planlægning og kontrol af vedligeholdelsen af delingens udleverede materiel. Leder og fordeler pålagte opgaver til underlagt personel på baggrund af en ledelsesteoretisk forståelse, herunder anvendelse af føringsvirksomhedsmetodikken. Anvender FOKUS (Forsvarets kompetence- og udviklingssystem) effektivt til at styrke enhedens opgaveløsning. Planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer uddannelsen som faglærer, primært i større fagområder eller aktiviteter for enheden. Efter endt uddannelse skal den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om teorier, metoder, begreber, principper og processer indenfor det hærtaktiske område, den føringsmæssige praksis, og det ledelsesmæssige område og praksis. Skal have forståelse for internationale miljøer og kulturer, herunder det militære instruments rolle til opnåelsen af politiske mål, og de faktorer der påvirker politiske aktører. Skal have forståelse for de militære fysiske arbejdskrav med henblik på at sætte de fysiske og træningsmæssige rammer for underlagt personel. Skal have forståelse for sammenhænge mellem ledelsesudfordringer, faglige udfordringer og samfundsmæssige forhold. Skal have forståelse for sin rolle som fører, herunder krigens love og det internationale samfunds forpligtigelser. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv have teoretisk og praktisk forståelse for udviklingen af den militære profession og de dertil knyttede ledelsesmæssige udfordringer i relation til samfundets udvikling. Skal have forståelse for det taktiske doktringrundlag på underafdelingsniveau i Hæren, med henblik på at skabe forståelse for sammenhængen våbenarterne imellem. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne reflektere over det taktiske doktringrundlag og overvejelsesmetodikker på delingsniveau med anvendelse af metoder og teorier.

7 Færdigheder Skal kunne anvende relevant teori og metode samt Hærens taktiske principper og doktriner i forbindelse med virket som taktisk fører på delingsniveau i forhold til indsættelse i internationale operationer og lignende operative sammenhænge. Skal kunne anvende Forsvarets ledelses- og værdigrundlag med henblik på at lede underlagt personel i delingen på baggrund af en psykologisk og ledelsesteoretisk forståelse. Skal kunne anvende Forsvarets kompetence- og udviklingssystem med henblik på at bidrage til udfærdigelsen af udviklingskontrakter og bedømmelser for underlagt personel. Skal kunne varetage delingens materielforvaltning jf. Forsvarets forvaltningsmæssige grundlag samt anvende relevante dele af Forsvarets styringsværktøjer og systemer. Skal kunne tilrettelægge, lede og indgå som instruktør i uddannelsen af delingen samt støtte øvrige instruktører i delingen og underafdelingen. Skal kunne motivere og udvikle andre med henblik på at rekruttere til Forsvarets uddannelser. Skal kunne vurdere den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde for en deling indsat i en operativ opgave, herunder anvende enten gældende doktriner eller principperne forføringsvirksomhed. Skal kunne gennemføre uddannelseskontrol i delingen, herunder foretage observationer og samle resultater med henblik på at evaluere, vejlede og udvikle den enkelte. Skal kunne udøve ledelse i overensstemmelse med Forsvarets Ledelsesgrundlag. Skal kunne anvende Forsvarets pædagogiske principper i rollen som delingsfører, faglærer og erfaren instruktør med henblik på at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse af enhedens personel. Skal kunne anvende gældende doktrin for en deling indsat i en operativ opgave. Herunder gennem egen vurdering kunne afvige fra doktrinen og anvende principperne for føringsvirksomhed. Skal ud fra en lokal sikkerhedspolitisk situation kunne analysere og vurdere en problemstilling og begrunde valg af løsning, herunder at afvige fra doktrinen og anvende principperne for føringsvirksomhed i en praksisnær kontekst. Skal kunne formidle taktiske ordrer til undergivende, herunder anvende 5-punktsbefalingen. Skal kunne anvende dansk og engelsk (SLP 3/3/3/3) som funktionelle arbejdssprog. Skal kunne formidle større planlægningsopgaver, herunder taktiske og ledelsesmæssige overvejelser og beslutninger til divergerende interessenter. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i national og international tjeneste, herunder lede og føre en deling. Skal kunne håndtere uforudsigelige og komplekse situationer under fysisk og psykisk pres. Skal kunne tage ansvar for egne soldatermæssige færdigheder med henblik på at vejlede underlagt personel under uddannelse og når operativt indsat. Skal kunne iværksætte løsning af pålagte opgaver hurtigt og effektivt i forhold til den anviste ramme, herunder justere i allerede iværksatte aktiviteter. Skal kunne bidrage til udviklingen af underordnedes faglige og personlige kompetencer. Skal kunne bidrage til enkadrering af enheden. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde såvel indenfor egen enhed som med eksterne relationer i en national og international ramme. Skal kunne påtage sig ansvar indenfor rammerne af en militær etik.

8 Skal selvstændigt kunne tage ansvar for arbejdsprocesser og ledelsesmæssige udfordringer som fører for en deling og i tværfaglige samarbejder med henblik på at realisere Hærens målsætninger. Skal kunne opsøge ny viden indenfor det operative/taktiske område, ledelse og styring samt egen udvikling inden for det pædagogiske område. Skal kunne opsøge ny viden, udvikle egne soldatermæssige færdigheder og udvikle underlagt enhed gennem et taktisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Skal kunne udvikle egen officerspraksis. UDDANNELSENS TITEL Efter endt uddannelse har den studerende følgende uddannelsestitel på hhv. dansk og engelsk: Officersuddannelsen for Hæren Army Officer Education Derudover har den studerende en militær diplomuddannelse med følgende titel på hhv. dansk og engelsk: Militær diplomuddannelse, Hæren Diploma in Military Studies, Danish Army ADGANGSKRAV Generelle adgangskrav For at blive optaget på officersuddannelsen for Hæren gælder der følgende adgangskrav: Dansk: Engelsk: A-niveau B-niveau Desuden skal ansøgeren kunne sikkerhedsgodkendes. Adgang for bachelor- eller professionsbacheloruddannede Personer med en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse har mulighed for at komme ind på uddannelsen. En relevant adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse indeholder et eller flere faglige områder, der relaterer sig til den militære diplomuddannelses faglige områder, militær ledelse, militær strategi og/eller militære operationer. Bachelor- eller professionsbacheloruddannelser, hvor der er opnået viden, færdigheder og kompetencer indenfor ledelse, organisation, europæiske og internationale studier og studier relateret til militære operationer som katastrofe- og risikomanager eller statskundskab og samfundsfag er således adgangsgivende vidensområder, som der kan arbejdes videre med på den militære diplomuddannelse. For ansøgere med en anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse vil optagelse bero på en realkompetencevurdering. Adgang for sergenter med en akademiuddannelse Personer med en sergentuddannelse suppleret med en akademiuddannelse i ledelse eller pædagogik samt relevant erhvervserfaring fra Hæren har adgang til Hærens Officersuddannelse.

9 Praktik Praktik For sergenter med en akademiuddannelse fra et af de andre værn eller for personer fra Hæren med en anden uddannelse på niveau 5 end den her nævnte akademiuddannelse vil optagelse bero på en realkompetencevurdering. UDDANNELSENS OMFANG OG STRUKTUR Officersuddannelsen for Hæren er normeret til at vare 32 måneder for eksternt rekrutterede uden en militær uddannelsesbaggrund, og 22 måneder for internt rekrutterede med en uddannelsesbaggrund, der ekvavilerer modulet Hærens Officersbasisuddannelse. Sidstnævnte skal således ikke have det første modul Hærens Officersbasisuddannelse af 10 måneders varighed. Uddannelsen er delt op i elementer af forskellig varighed og indhold. Hvert element er et afsluttet undervisnings- og læringsforløb, der har til hensigt, at den studerende udvikler en samlet helhed af viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsens struktur, herunder organisering af elementerne samt deres omfang, er vist på nedenstående illustration. Tidsangivelsen er inklusiv ferie og helligdage. 10 måneder 18 måneder 4 måneder Hærens Officersbasisuddannelse Militær diplomuddannel se Funktion s- uddannel se Militær diplomuddannel se Funktions - uddannel se Militær diplomuddanneslse Funktions-uddannelse Hærens tjenestegrensmoduler Det fremgår nedenfor via hvilke farver hvilke myndigheder, der er ansvarlige for at gennemføre de enkelte elementer. Hærens Sergentskole, Varde Forsvarsakademiet / Hærens Officersskole, København Hærens Kampskole, Oksbøl Hærens Tjenestegrensskoler: Logistiktropperne i Aalborg, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl, Ingeniørregimentet i Skive, Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev eller Hærens Efterretningscenter i Varde Uddannelsesstrukturen og dermed rækkefølgen af elementerne er tilrettelagt ud fra et fagligt og læringsmæssigt hensyn. Uddannelsen skal derfor tages i den viste rækkefølge. Herunder beskrives uddannelsens elementer kortfattet. Uddybning af elementerne kan findes i respektive studieordninger.

10 Hærens Officersbasisuddannelse Under Hærens Officersbasisuddannelse skal den studerende lære at virke som soldat og kunne samarbejde med andre i grupper. Den studerende gennemfører en mellemlederuddannelse, der udvikler den studerendes evne til at virke som operativ fører, underviser samt uddannelsesplanlægger. I uddannelsen indgår et 2 måneders praktikforløb ved én af hærens enheder. Hærens Officersbasisuddannelse er udelukkende for eksterne ansøgere. Diplomuddannelsen Den militære diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående lederuddannelse, hvor den studerende skal lære at forholde sig refleksivt til sit kommende virke og håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer som officer i hæren. Det faglige fokus under diplomuddannelsen er: Militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Funktionsuddannelsen Funktionsuddannelsen gennemføres sideløbende med diplomuddannelsen og har til formål at klargøre de studerende på den kommende tjeneste i Hæren. Elementet er fælles for alle studerende og indeholder fagene: Sprog og kommunikation, Militær fysisk træning, Personlig udvikling samt Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning. Hærens tjenestegrensmoduler Hærens tjenestegrensmoduler gennemføres i de sidste fire måneder af officersuddannelsen. Modulerne er en funktionsrelateret specialisering i forhold til den enkelte studerendes kommende tjeneste og tjenestested. Moduler gennemføres fortrinsvis på respektive tjenestegrensskoler. Fælles Det læringsmæssige hensyn imødekommes gennem en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis, med stigende sværhedsgrad og kompleksitet igennem uddannelsesforløbet. Under uddannelsen inddrages erfaringer fra praksis. Den studerende må derfor forvente at skulle deltage i aktiviteter, spændende fra egentlige militære aktiviteter, til deltagelse i seminarer samt kortvarige udvekslingsforløb med studerende i andre europæiske lande. Formålet med disse praktiske aktiviteter er, at bidrage til udviklingen af den studerendes personlige og faglige kompetence, samt at understøtte forberedelsen til virket som officer i nationale og internationale miljøer. BELASTNING OG ØVRIGE AKTIVITETER UNDER UDDANNELSEN Den militære diplomuddannelse er i sig selv normeret til at være et fuldtidsstudie i et år, svarende til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Det må forventes, at uddannelsesforløbet kræver en større arbejdsbelastning for den studerende, end hvad der i gennemsnit svarer til en normal arbejdsdag. Parallelt med diplomuddannelsens afgangsprojekt, skal den studerende deltage på funktionsuddannelsens sidste del, hvilket medfører, at den studerende skal forberede sig til forsvar af afgangsprojektet i fritiden. MERIT Ansøgere og studerende kan søge om merit i et eller flere moduler, såfremt den studerende kan dokumentere, at modulernes læringsmål er dækket af tidligere erhvervet uddannelse. Det påhviler den studerende at sætte sig ind i kompetencemålene i studieordningen for det eller de moduler, der søges merit for, og at dokumentere meritgrundlaget i forhold til disse mål, hvorefter uddannelsesinstitutionen på baggrund af en konkret vurdering kan godkende, at meritgrundlaget er ækvivalerende for den ansøgte merit.

11 Ved meritoverførsel fra anden uddannelse medregnes opnået karakter ikke, men overføres som bestået. Det er ikke muligt at opnå merit for diplomuddannelsens afgangsprojekt. UNDERVISNINGS- OG STUDIEFORMER Undervisnings- og arbejdsformer samt pædagogik. Det styrende pædagogiske princip er at sætte de studerendes gensidige læringsproces i centrum. Dette medfører en pædagogik, der målrettet styrker praksisfællesskaber, hvor læring opstår og evalueres. Træning af fremtidige arbejdsfunktioner er et centralt element i undervisningen, det er praksisfeltet, der giver retningen for undervisningen. De studerendes gensidige afhængighed i studiemiljøet afspejler deres fremtidige arbejdsopgaver som delingsfører i en underafdeling. Eksempelvis vil ledelse blive gjort til en integreret del af det at studere, fx i forbindelse med gruppeopgaver, øvelser m.m. Studiemiljø og studieadfærd. I store dele af uddannelsen er de studerende organiseret i en gruppestruktur for at skabe et studiemiljø, der minder om den tjeneste, en officer virker i. Dette særlige studiemiljø skal samtidigt invitere den studerende ind i Hærens kultur og derved skabe baggrunden for identiteten som hærofficer og skabe et tæt kollegialt bånd. Pædagogisk model. Den pædagogik, der anvendes på den samlede officersuddannelse, følger de nyeste pædagogiske tanker og metoder, hvorved undervisning og læringen vil opleves som meningsfuld og relevant. Koblingen mellem teori og praksis veksler mhp. at understøtte hinanden mod det kommende virke som delingsfører eller lærer. Evaluering af undervisningen og læringsforløbene. Uddannelsen evalueres i henhold til uddannelsesinstitutionernes systematik for arbejdet med kvalitetssikring og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelsen. PRØVER OG BEDØMMELSE Den studerendes læringsudbytte dokumenteres undervejs ved forskellige prøver. Prøver og eksaminer på Hærens Officersbasisuddannelse og under funktionsuddannelsen tilstræbes tilrettelagt og gennemført efter reglerne defineret under afsnittet Bestemmelsesgrundlag. Hvis der afviges fra disse regler, vil afvigelsen stå under det enkelte modul/fag. Prøver og eksamener på den militære diplomuddannelse følger reglerne, defineret under afsnittet Bestemmelsesgrundlag. Hvert element afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterskalabekendtgørelsen. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere undervisere og/eller andre kompetente medarbejdere fra den uddannende myndighed. Ved de eksterne prøver foretages bedømmelsen af eksaminator og af en censor udpeget ved Forsvarets censorkorps.

12 Alle studerende er automatisk tilmeldt de prøver, det kræves, for at læringsudbyttet kan dokumenteres. Der er dog krav til, at den studerende opfylder de forudsætninger for at kunne gå til eksamen, som er yderligere beskrevet under det enkelte element/fag/modul. Undtaget herfra er fag, moduler og elementer, hvor den studerende har fået merit. Alle prøver og bedømmelser er tilrettelagt, så der kan foretages en individuel vurdering. Alle skriftlige og mundtlige prøver og bedømmelser foregår på dansk eller engelsk. Det er defineret under de enkelte moduler/fag, hvis eksamenen foregår på engelsk. Vægtning af karakterer. For diplomuddannelsen udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra eksamenerne, på baggrund af de enkelte eksameners vurderede vægt i ECTS-point. Gennemsnittet beregnes efter nedenstående formel: Reeksamination. Hvis studerende ikke består prøver og eksamener, skal de op til ny prøve. Reeksamination har ikke nødvendigvis samme eksamensform som den ordinære eksamen. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Sygeeksamen/reeksamination afholdes snarest muligt efter den ordinære eksamen. Der gælder de samme regler og forskrifter, som for den ordinære eksamen. Det er ikke muligt at gå til reeksamination i moduler/fag, der er bestået. På eksamensbeviset registreres det ikke, hvis et modul/fag er bestået via reeksamination. Klage over eksamen. Det er muligt at klage over prøver og eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Desuden skal den indgives senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen indgives til den aktuelle uddannelsesinstitution, hvor det aktuelle undervisningsforløb med tilhørende prøve har været gennemført. Eksamensbevis. Til studerende, der opfylder beståelseskriterierne, udfærdiges et eksamensbevis, der indeholder samtlige bedømmelser, samt det vægtede gennemsnit af eksamenskarakterer under diplomuddannelsen, der er bedømt efter 7-trins skalaen. Studerende der ikke gennemfører hele uddannelsen, kan efter anmodning, få udleveret et bevis med de beståede elementer/moduler/fag. Helhedsvurderinger. Igennem uddannelsesforløbet foretages løbende helhedsvurderinger af den studerende. Vurderingen indgår som en del af Forsvarets bedømmelsessystem FOKUS, hvor de studerende bedømmes. Dette er nærmere beskrevet i FPTBST

13 Udnævnelser. Efter endt uddannelse udnævnes de studerende til premierløjtnant. Forudsætningen for at blive udnævnt er dog, at den studerende har bestået samtlige forudgående eksamener samt opfyldt kravene i sundhedstriaden, herunder bestået forsvarets træningstilstandsprøve, jf. gældende bestemmelse. Hvis den studerendes reeksamination/sygeeksamen ligger senere end den aktuelle udnævnelse eller den studerende ikke kan bestå forsvarets træningstilstandsprøve, bliver vedkommendes udnævnelse udskudt. BESTEMMELSESGRUNDLAG Officersuddannelsen for Hæren gennemføres efter følgende regler: AFVENTER FKO M.H.T. NYT BESTEMMELSESGRUNDLAG.

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS. Marts 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I DESIGN & BUSINESS Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere