BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9"

Transkript

1 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE

2 Forord FORORD Budgetberetningens formål er at præsentere budgetforhold i kommunen på en enkel og forståelig måde. Budgetberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2014 og omfatter hovedbudskaberne i budgettet. Under nogle forskellige serviceområder beskrives således en række igangværende og nye temaer, som vil præge de kommunale aktiviteter i Skatterne er fastholdt og det vedtagne budget indeholder anlægsudgifter for 113,4 mill kr. God fornøjelse med Budgetberetning 2014! Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør 2

3 Generelle bemærkninger Indledning Budgetberetning 2014 indeholder en overordnet gennemgang af følgende: budgettets hovedpunkter, driftsbudgettet, anlægsbudgettet og finansieringsforhold. Herefter følger en beskrivelse af en række udvalgte aktiviteter inden for de enkelte sektorområder. Budgettets hovedpunkter Kommunalbestyrelsen skal før hvert budgetår vedtage et årsbudget senest den 15. oktober. Budgetarbejdet foregår over en meget lang periode og er en af Kommunalbestyrelsens store opgaver. De politiske udvalg hjulpet af forvaltningerne deltager særdeles aktivt i dette arbejde. Budgettet undergår to politiske behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Det praktiske arbejde tager udgangspunkt i en politisk vedtaget arbejds- og tidsplan for årets budgetarbejde. Budgettet indeholder driftsudgifter på 2.881,5 mill. kr. og anlægsudgifter på 113,4 mill. kr. I lighed med tidligere år har Regeringen givet kommunerne mulighed for at vælge mellem statsgarantiordning eller selvbudgettering for så vidt angår udskrivningsgrundlaget samt tilskud og udligning. Tilskuds- og udligningssystemet er forbundet med mange usikkerhedsmomenter ikke mindst set i relation til den økonomiske krise. Der er derfor - udfra en samlet vurdering - valgt statsgarantiordning for De finansielle forudsætninger, der ligger bag Budget 2014, er i hovedtræk: fastholdelse af udskrivningsprocent på 23,5 fastholdelse af grundskyldspromillen på 24,0, fastholdelse af dækningsafgiften, som pålignes erhvervsejendomme og offentlige ejendomme m.v., ingen teknisk prisfremskrivning fra , lønfremskrivning på 1,20 % fra , samt opnåelse af balance ved styrkelse af kassebeholdningen med 4,0 mill. kr. 3

4 Generelle bemærkninger Hovedoversigt (mill. kr.) Udgift Indtægt Drift 2.881,5 516,3 Anlæg 113,4 0,5 Renter 1,7 16,3 Balanceforskydninger 46,3 0,5 Afdrag på lån 0,1 0,0 Tilskud og udligning 22,9 586,4 Forbrug af likvide aktiver 0,0 0,0 Momsregulering 0,8 0,0 Personlig indkomstskat 0, ,4 Selskabsskat 0,0 43,8 Grundskyld 0,0 229,3 Anden skat på fast ejendom 0,0 32,2 Balance 3.066, ,7 Bemærkninger til hovedoversigt Som det fremgår af hovedoversigten udgør bruttodriftsudgifterne 2.881,5 mill. kr. (nettodriftsudgifter 2.365,2 mill. kr.), og er langt den største udgiftspost med 94,0 %. Anlægsudgifterne beløber sig til 113,4 mill. kr. (nettoanlægsudgifter 112,9 mill. kr.) svarende til 3,7 %. 4

5 Generelle bemærkninger Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifterne på 2.365,2 mill. kr. fordeler sig procentvis på forskellige sektorområder jf. den autoriserede ministerielle inddeling på hovedkonti således som anført i nedenstående figur: Kommunens egen fordeling på de respektive politiske udvalg af de samme bruttodriftsudgifter - i alt 2.365,2 mill. kr. ser sådan ud: 5

6 Generelle bemærkninger Anlægsudgifter Bruttoanlægsbudgettet udgør 113,4 mill. kr., hvilket svarer til et øget niveau. Af større poster kan nævnes: Ny svømmehal (20,0 mill. kr.) Fælles tandplejeklinik (18,0 mill. kr.) Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse (17,4 mill. kr.) Skybrudssikring, Amager Landevej (14,1 mill. kr.) Renovering af Kastruplundgade (13,0 mill. kr.) Energirenovering (10,0 mill. kr.) Udskiftning af vejbelysningsmaster (2,0 mill. kr.). Hertil kommer en lang række øvrige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunale bygninger (skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg m.v.). Renter Renteudgifterne er meget beskedne og udgør 1,7 mill. kr. Renteindtægterne er budgetteret til 16,3 mill. kr. Finansieringen kan i hovedtræk beskrives således: Tilskuds- og udligningsordninger Tilskuds- og udligningsordningerne giver en nettoindtægt på 584,6 mill. kr. inkl. refusion af moms. De samlede skatter udgør i alt netto 1.946,7 mill. kr. Personlig indkomstskat Den største skattepost er personskatterne (forskudsskatterne), som i alt indbringer 1.593,9 mill. kr. Landsgennemsnittet for den personlige udskrivningsprocent ligger omkring 25,0 %. Kommunen har med 23,5 % landets 6. laveste personskatteudskrivning! Selskabsskatter giver et nettoprovenu på 41,5 mill. kr. Ejendomsskatter Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,00. Til sammenligning er landsgennemsnittet på omkring 26,00. Grundskyldsprovenuet udgør således 216,9 mill. kr., og i dækningsafgifter opkræves der 31,1 mill. kr. Personale Kommunens vigtigste aktiv til løsning af arbejdsopgaver er personalet, og personaleomkostningerne udgør en væsentlig del af kommunens udgifter. Løn- og pension udgør ca. 55,0 % af kommunens samlede nettodriftsudgifter. 6

7 Generelle bemærkninger Opgaverne og kravene til kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning er fortsat stigende. Kompetenceudvikling er et vigtigt redskab, som medvirker til, at kommunens medarbejdere til stadighed kan matche disse krav. Kompetenceudvikling medvirker også til at skabe den nødvendige mobilitet og fleksibilitet. Kommunalbestyrelsen har som led i personalepolitikken besluttet, at hvis medarbejderen overflødiggøres i forbindelse med budgetbesparelser, skal disse tilbydes job et andet sted i kommunen. I denne sammenhæng er det vigtigt, at medarbejdernes kvalifikationer er opdaterede. I forbindelse med de årlige vurderings- og udviklingssamtaler, aftales det med den enkelte medarbejder, hvilken uddannelse og kompetenceudvikling, der er ønskelig/nødvendig. Der vil fortsat være øget fokus på sygefravær for at nedbringe dette, idet et højt sygefravær dels udgør en stor udgift for kommunen, ligesom det forringer servicen overfor borgerne samt belaster de kolleger, som ikke er fraværende. En vigtig faktor for et lavt sygefravær er en god trivsel på arbejdspladsen. I 2014 gennemfører kommunen for 2. gang en trivselsmåling på alle kommunes arbejdspladser. God ledelse er af afgørende betydning for god og effektiv service overfor borgerne. Kommunens administrative ledergruppe har besluttet, at alle ledere med personale- og budgetansvar, som ikke i forvejen havde en anerkendt lederuddannelse, skal gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. I 2013 afsluttede 25 ledere en DOL uddannelse (Den Offentlige Lederuddannelse diplomniveau), som blev afviklet internt. 48 daginstitutionsledere afsluttede en DIL (Diplom I Ledelse), som er afviklet eksternt. I 2014 igangsættes endnu et DOL forløb for nyansatte ledere, som vil bestå af ledere fra alle kommunens institutioner og daginstitutioner, således at vi afvikler lederuddannelse internt for alle. For at styrke ledelsesindsatsen har kommunen vedtaget et ledelsesgrundlag, der skal sætte pejlemærker for den enkelte leders virke. Der er fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, samt at organisationen fortsat tilpasser sig udviklingen i samfundet og har opmærksomheden rettet mod kommunens borgere og brugere. Ledelsen skal ligeledes sikre, at der sker en udvikling i kvaliteten i det arbejde der udføres, så kommunen fortsat kan sikre et lavt omkostningsniveau. IT Digital forvaltning kan defineres som, en forbedret og mere effektiv løsning af opgaver gennem anvendelse af informationsteknologi til gavn for både borgere, virksomheder og den offentlige sektor. En stor del af de kommunale serviceleverancer bygger på betydeligt brug af it. I kommunen gøres der en stor indsats for at udvikle og implementere it-løsninger, som kan understøtte og effektivisere de administrative arbejdsgange, for eksempel gennem indførelse af digital byggesagsbehandling, fjernprint, digital post og automatiske selvbetjeningsløsninger. Kommunen har tilsluttet sig den fælleskommunale strategi for digitalisering fra Strategien sætter fælles mål for, hvordan hele den kommunale sektor og dermed alle landets borgere kan og skal få øget gavn af de store investeringer i digitalisering. Det er også indskrevet i strategien, at 7

8 Generelle bemærkninger der frem mod 2015 bliver lovgivet om, at borgerne i forbindelse med flere opgaver skal bruge selvbetjening - kendt under navnet Obligatorisk digital service. Det fremgår i målsætningen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at 80 % af ansøgninger og anmeldelser (transaktioner) for en række opgaver i 2015 skal ske via selvbetjening. Der vil derfor bl.a. blive arbejdet med at tilbyde kommunens borgere endnu flere selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside 8

9 Teknik- og miljøområdet Generelt På Teknik- og miljøområdet er der i 2014 budgetteret med bruttoudgifter på i alt 82,5 mill. kr. og bruttoindtægter på i alt 38,0 mill. kr. Udgifterne og indtægterne fordeler sig således: Drift Udgift Indtægt (mill. kr.) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2,3 0,0 Affaldshåndtering (tidl. Renovation m.v.) 33,5 33,5 Trafik og infrastruktur 46,7 4,5 I alt 82,5 38,0 Affaldshåndtering Der er i 2014 budgetteret med en samlet driftsudgift til affaldsordninger på 33,5 mill. kr. og en indtægt på 33,5 mill. kr. Teknisk Forvaltning udarbejder i 2014 en ny affaldsplan dækkende perioden Et hovedfokus i planen vil være øget genanvendelse og forbedrede indsamlingsordninger. Initiativerne i planen skal også nedbringe affaldsmængden til forbrænding. Der arbejdes i 2014 videre med digital selvbetjening på renovationsområdet. Trafik og infrastruktur Teknisk Forvaltning udarbejder i 2014 en cykelhandlingsplan. Planen vil bl.a. indeholde en kortlægning af cykelinfrastrukturen i Tårnby, samt borgernes cykelvaner. Planen skal danne grundlag for fremtidige investeringer og prioriteringer på cykelområdet. Der er i Budget 2014 afsat 18,9 mill. kr. til finansiering af den kollektive busdrift i kommunen. Der fortsættes med uændret busdrift i Til anlægsarbejder er der afsat et rådighedsbeløb på 34,6 mill. kr. Disse anlægsarbejder omfatter, salg af biler, anskaffelse af biler, slidlag på veje, færdigudskiftning af vejbelysning på kommunale og private fællesveje, renovering af Kastruplundgade samt skybrudssikring på Amager Landevej. Der er i Budget 2014 afsat 2,0 mill. kr. til udskiftning af vejbelysning i kommunen. Hermed vil projektet med at udskifte vejbelysning i forbindelse med DONG s kabellægning blive bragt til ende. Der er i Budget 2014 afsat 13,0 mill. kr. til modernisering af Kastruplundgade og de tilstødende områder med henblik på at gøre gaden til et tiltrækkende aktiv for Kastrup-området. 9

10 Teknik- og miljøområdet I forbindelse med renovering af cykelsti og kørebane på den nordlige del af Amager Landevej fra Korsvejskrydset til Københavns Kommune vil kommunen indgå i et fælles projekt med TårnbyForsyning under forudsætning af, at der kan opnås støtte til projektet fra Forsyningssekretariatet. Projektet vil bidrage til at forsinke afvandingen fra vejanlægget så kloakkerne ikke overbelastes i ekstreme regnvejrssituationer. Trafik- og infrastruktur Anlæg (mill. kr.) Salg af biler ,5 Anskaffelse af biler 2014 Slidlag på veje 2014 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster 2,8 3,3 2,0 Renovering af Kastruplundgade 13,0 Skybrudssikring, Amager Landevej 14,1 Beredskabskommissionen Redningsberedskabets hovedopgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på de fleste kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn af brandhaner Eftersyn og udskiftning af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse Kurser i 1. hjælp for kommunens ansatte. Fra 2014 hjemtager brandvæsenet opgaven med indkøb af brandmateriel (trykvandslukkere, pulverslukkere m.m.) til udskiftning på kommunale institutioner. Hidtil har de enkelte institutioner selv stået for indkøb hos privat firma, der også udskiftede brandmateriellet. Ved at brandvæsenet overtager opgaven vil udgiften for kommunen nedsættes fra kr. til kr. pr. 5 år, en besparelse på 65 %. Til anlægsarbejder er der på budgettet afsat kr. til et omfattende lovpligtigt 10 års sikkerheds/service eftersyn på alle løftedele m.m. på redningslift S1. 10

11 Teknik- og miljøområdet Beredskabskommissionen Anlæg (mill. kr.) Renovering og lovpligtigt eftersyn af redningslift S1 0,5 11

12 Børne- og kulturområdet Generelt Børne- og kulturområdet er budgetteret med bruttodriftsudgifter på 1.086,9 mill. kr. og indtægter på 170,3 mill. kr. samt et anlægsbudget på 24,6 mill. kr. Driftsudgifter (mill. kr.) Opdelt på serviceområder Udgifter Indtægter Børne- og Skoleudvalget: Almindelig undervisning 269,1 14,4 Specialundervisning og rådgivning 80,0 6,4 Serviceydelser til skoleområdet 20,2 5,1 Skolefritidsordninger 26,4 8,2 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 54,0 2,2 Daginstitutioner og klubber 393,6 102,4 Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap 45,3 49,1 3,9 9,8 Kultur- og Fritidsudvalget: Rekreative områder 10,2 0,0 Fritidsfaciliteter 60,3 1,7 Havne 6,9 6,9 Folkebiblioteker 32,0 0,9 Kultur 23,6 7,6 Fritidsaktiviteter 16,1 0,8 I alt 1.086,9 170,3 Anlæg (mill. kr.) Udgifter Børne- og Skoleudvalget: 4,6 Kultur- og Fritidsudvalget: 20,0 I alt 24,6 På folkeskoleområdet planlægges det kommende skoleår i løbet af foråret med udgangspunkt i et godkendt antal lærerstillinger. Tildelingen af timer til undervisning sker på grundlag af elevtallet i kommunens skoler pr. 1. februar, der fastlåses og fremrulles og samtidig danner baggrund for tildeling af driftsmidler til undervisning m.m. Den enkelte skolebestyrelse har mulighed for at anvende tildelte ressourcer på grundlag af egne prioriteringer. Der er i overensstemmelse med folkeskoleloven pr. 1. august 2005 gennemført frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke må opta- 12

13 Børne- og kulturområdet ges elever fra andre kommuner og andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. Kommunens borgere går forud for andre borgere. Skole Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen (specialskole) Kastrupgårdskolen Skottegårdsskolen - heraf specialkl. elever Bh.kl.- Klassetrin Elevtal Lærerstillinger*) stillinger Bh-kl. 9.kl ,357 3,057 - Bh-kl kl. 51,186 6,033 - Bh-kl. 9.kl ,937 3,286 - Bh-kl. 9.kl ,629 7,050 - Bh-kl. 9.kl ,707 6, Bh-kl. 4.kl. Bh-kl. 9.kl. Bh-kl. 9.kl. Skolefritidsordningspladser**) ,520 0, , SFO + 33 Sp.SFO klubpladser ,836 4, Ungdomsskolen 10. kl , specialtilbud klubpladser I alt ,517 34,244 Elevtallene er fastlåst og fremrullet pr. 1. februar Antallet af lærerstillinger samt bh. kl. stillinger er opgjort i maj 2013 baseret på planlægningen af skoleåret 2013/14. *) Lærerstillinger omfatter faste lærere med undervisning af klasse omregnet til fuldtidsstillinger. **) Normtal for SFO følger samme normering som de kommunale fritidshjem. Folkeskolerne En ny folkeskolereform blev i 2013 besluttet og træder i kraft fra skoleåret Aftalen mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti indeholder et fagligt løft af folkeskolen, herunder overordnede mål og indsatsområder: Folkeskolens 3 overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. 13

14 Børne- og kulturområdet For at opfylde disse tre mål er aftaleparterne enige om en reform af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger. Forvaltningen igangsatte i foråret 2013 arbejdet omkring implementeringen af ny folkeskolereform, herunder tilpasning af strukturelle og personaleorganisatoriske forhold i forbindelse med folkeskolereformens indsatsområder og aftalens indhold. Forvaltningen vil i 2014 fortsætte arbejdet med at implementere reformen i samarbejde med folkeskolen, daginstitutionsområdet og øvrige samarbejdspartnere til folkeskolen. Daginstitutioner og klubber Den nye folkeskolereform der træder i kraft fra skoleåret 2014 vedrører også daginstitutionsområdet som ovenfor beskrevet. Forældresamarbejde I 2014 arbejdes der videre med en fælles kommunal strategi, der dækker hele områdets tilgang til forældre med fokus på at fremme og styrke det gode samarbejde. Strategier og tiltag i forhold til en styrkelse af forældresamarbejdet sker på tværs i oprettede lokale netværk. Der arbejdes løbende med tænkningen og værdien "at tænke på tværs og handle på tværs" for at optimere forældresamarbejdet og dermed give og skabe gode betingelser for vores børn og unge. Servicemål på daginstitutionsområdet Inklusion: der arbejdes blandt andet med et fortsat fokus på udsatte børn. Der arbejdes med institutionens praksis, herunder udvikling af metode. Der arbejdes på at opnå et tættere forældresamarbejde, og der er fortsat fokus på børns overgange mellem de forskellige dagtilbud og skole. Arbejdet foregår på tværs i forvaltningen, herunder samarbejde med rådgivning og forebyggelse og skoleområdet. Sundhed: der arbejdes videre med det sunde børneliv. Det sunde børneliv har i øvrigt været servicemål over en årrække på daginstitutionsområdet. Mål- og indholdsbeskrivelser på fritidshjem/sfo (læreplaner): der arbejdes videre med igangsatte processer og der tages i arbejdet højde for den kommende skolereform. Motion og Bevægelse: i alle institutioner arbejdes der målrettet med motion og/eller bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. 14

15 Børne- og kulturområdet I 2013 har en række dagtilbud og dagplejere på 0-5 års medvirket i et længere uddannelses- og aktionslæringsforløb i forhold til idræt/motion og bevægelse. I 2014 vil en række yderligere dagtilbud medvirke i et længerevarende forløb for at fremme idræt/motion og bevægelse i hverdagen. Pladskapacitet Der vil i 2014 ske en tilpasning af kommunens pladskapacitet for fritidshjem/sfo er, klubber og ungdomsklubber i forlængelse af den besluttede folkeskolereform. PPR / Rådgivning og Forebyggelse Familiehuset åbnede i maj måned 2013 dørene for kommunens familier og borgere. Der afholdtes officiel indvielse af Familiehuset i august Forvaltningen vil i 2014 videreudvikle alle de aktiviteter, der i Familiehuset er rettet mod at øge kvaliteten i de forebyggende og inkluderende indsatser i kommunen og skabe sammenhæng for borgerne i de behandlingsmæssige indsatser. Alle aktiviteterne i Familiehuset iværksættes med familien i centrum, så de bedst muligt kan yde støtte til mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer med henblik på at skabe inkluderende processer, der fremmer borgerens handlemuligheder. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om, hvad Familiehuset kan tilbyde, og hvordan familier og borgere kan rette henvendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets område Vedligeholdelse på kommunens idrætsanlæg Mange af kommunens idrætsanlæg har efterhånden opnået en høj alder og kræver derfor også meget vedligeholdelse. De fleste byggerier er mellem 25 og 40 år gamle og selvom kommunen har renoveret flere anlæg/bygninger og løbende suppleret med udførelse af energibesparende foranstaltninger - kræves der stadig flere økonomiske midler til den ordinære vedligeholdelse. Det er i Budget 2014 blevet muligt at forhøje vedligeholdelsesbudgetterne på mange af kommunens idrætsanlæg. Der er i alt tilført ca kr. til idrætsområdet. Dette er især kommet de tekniske anlæg til gode (Kastrup Skøjtehal, Kastrup Svømmehal, Pilegårdsbadet og Korsvejsbadet). Men også fodboldanlæggene har fået tilført flere midler og det kommunale tilskud til DSI Amager Tennis & Badmintonhal er blevet forhøjet. Disse tiltag betyder, at kommunens mere end aktive idrætsudøvere får endnu bedre vilkår til deres mangeartede idrætsaktiviteter. 15

16 Børne- og kulturområdet Det øvrige kulturelle område I Budget 2014 er der også tilført ekstra økonomiske midler til Tårnby Kommunebiblioteker til inventar og av-apparatur samt online ressourcer til voksne, i alt kr. I 2013 blev Vestamager Bibliotek renoveret for ca. 4,2 mill. kr. og biblioteket fremtræder nu som et lyst og opgraderet bibliotek til gavn og glæde for Vestamagers borgere. Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen blev i 2013 kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. I forbindelse med dette er det årlige statstilskud blevet forhøjet til 1,0 mill. kr. Museet har med baggrund i dette i 2014 styrket inventarkontoen, udstillingskontoen og midler til forskning i grafiksamlingen m.m. Tårnby Naturskole og Blå Base i Kastrup Lystbådehavn har begge fået tilført midler til undervisningsmidler/aktiviteter/arrangementer. Endelig har Kulturzonen både Tårnby Musikskole og fritidsdelen også modtaget ekstra midler til undervisningsmidler/aktiviteter/arrangementer. Det er Kultur- og Fritidsudvalgets ekstra pulje på kr., forøgelsen af statstilskuddet til museet, øget billetindtægt i Kastrup Bio samt besparelser på varme- og el-kontiene på hele udvalgsområdet, som har finansieret de nævnte udvidelser. Endelig er kommunens af Friluftsrådet udpeget som Danmarks Friluftskommune Prisen er vundet blandt 17 deltagere og præmien på kroner, skal bruges til nye friluftsprojekter i kommunen. Juryen lagde bl. a. vægt på, at kommunen i løbet af det seneste år har tilrettelagt og gennemført mange flotte undervisningsprojekter for at forbedre natur- og miljøundervisningen på tværs af kommunens skoler og fremadrettet har mange spændende projekter i støbeskeen. 16

17 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Generelt Sundheds- og beskæftigelsesområdet er budgetteret med bruttodriftsudgifter på 1.368,0 mill. kr. og bruttodriftsindtægter på 221,3 mill. kr. Til Sundhedsområdet er der afsat netto 829,6 mill. kr., svarende til 72,3 % af det samlede budget. Til Beskæftigelsesområdet er der afsat netto 317,1 mill. kr., svarende til 27,7 % af det samlede budget. Beskrivelse af de 2 områder kan ses nedenunder. Sundheds-, ældre- og handicapområdets kerneopgaver omfatter: Ældreomsorg herunder hjemmepleje, plejehjem m.v. Handicap og psykiatri for voksne Hjælpemidler Sundhed, forebyggelse og genoptræning Social pension og boligstøtte (udbetales i al væsentlighed af Udbetaling Danmark). Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 829,6 mill. kr., som således: Prioritering af den nære sundhed Kommunen opprioriterer igen borgernes sundhed både i Budget 2014 samt i de kommende år. Dette gøres blandt andet ved løbende at indføre de nationale forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne dækker over mange områder og for at sikre at kvaliteten af indsatserne har Kommunalbestyrelsen besluttet at indføre forebyggelsespakkerne over de kommende år og dermed prioritere kommunens indsats. I 2014 prioriteres disse tre forebyggelsespakker: Fysisk aktivitet Tobak Alkohol. 17

18 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Rækkefølgen af prioriteringer bygger på: Det der er mest behov for i kommunen jævnfør Sundheds-profil for Region og Kommuner 2010 Synergieffekter for at opnå en bedre effekt Faglige vurderinger af effekten og samspillet Det årlige økonomiske råderum. Kommunen har valgt at sætte fokus på to yderligere områder inden for den nære sundhed på Budget For at give borgerne en større tryghed efter en hospitalsindlæggelse, og for at sikre at borgerne ikke bliver genindlagt, bliver indsatsen for opfølgende hjemmebesøg opprioriteret fra Øget digitalisering af hjemmeplejen vil frigøre ressourcer til et forbedret samarbejde mellem kommunen, hospitalet og den praktiserende læge. Herudover afsættes ekstra ressourcer i 2014 til at sikre at borgerne kommer hurtigere hjem efter en hospitalsindlæggelse. Endelig vil Tårnby Kommune sætte ekstra fokus på kræft og rehabilitering. Dette gøres med afsæt i det nye forløbsprogram på området. Prioritering af velfærdsteknologi I budgettet for 2014 investerer kommunen 2,0 mill. kr. til velfærdsteknologi. Udviklingen inden for velfærdsteknologi har gennem de seneste år betydet flere og bedre løsninger for den enkelte borger. Kommunen ser både et stort potentiale i velfærdsteknologi generelt i forhold til at hjælpe borgeren på nye måder og gøre dem mere selvhjulpne ved hjælp af teknologi, men også specielt i forhold til telemedicinske løsninger. Kommunen vil i 2014 anvende midlerne til at løfte det teknologiske niveau i Den kommunale Hjemmepleje således, at der fremover vil være en moderne platform at tilbyde borgerne hjælp ud fra. Der vil således være fokus på at udnytte de teknologiske muligheder indenfor telemedinicin, telesår og et forstærket fokus på at kunne forebygge indlæggelser og dermed øge borgerservicen.. Sundhedsplan 2020 Kommunen har vedtaget en plan for sundhedsindsatsen frem mod 2020, som skal: Medvirke til, at borgerne får et langt og sundt liv Forebygge livsstilssygdomme Bekæmpe uligheden indenfor sundhedsområdet Prioritere det der virker. Sundhedsplan 2020 indeholder en række konkrete mål for borgernes sundhedstilstand, som KL efterfølgende har fremhævet, som en god måde at arbejde med de langsigtede sundhedspolitiske udfordringer. I Sundhedsplanen sættes mål ift. de såkaldte KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion), men også ift. målgrupper: Børn og unge, voksne, ældre samt kronikere. Social Psykiatrisk handleplan I 2012 blev der besluttet en handleplan for socialpsykiatrien. Handleplanens fokus er at nedbryde de barrierer i samfundet, som forhindrer borgere med sindslidelser i at leve et sammenhængende 18

19 Sundheds- og beskæftigelsesområdet og meningsfuldt liv. Det kræver at indsatsen er: Brugerinvolverende, Inkluderende, Resultatorienteret, Tidlig indsats, Helhedsorienteret og Effektiv (BIRTHE). Kollektivboligerne, Opgangsfællesskabet på Televænget, støttekorpset og Aktivitetscentret skal ses som en samlet tilbudsvifte. Overordnet arbejdes der med afsæt i recovery-metoden, som bygger på troen på, at der i samarbejde med borgeren kan skabes en positiv udvikling. Det handler blandt andet om medarbejderkompetencer og tværfaglighed, at involvere den sindslidende til at kunne komme sig ved hjælp af mestringsstrategier og fokus på det der virker, så der sker en progression til gavn for den enkelte psykisk syge borger. Socialpsykriatrien har fokuseret på implementeringen dele af handleplanen for 2013, og vil fortsat have fokus på implementeringen i Mere effektfuld indsats på voksenhandicapområdet I løbet af 2014 sættes for alvor fart på digitaliseringen af voksenhandicapområdet (DHUV) med ITinvesteringer, således at sagsbehandlingen sikres mere ensartet og effektivt. Det giver nye muligheder for at rette fokus på at de opstillede mål for de handicappede og udsatte voksne nås, og få omdirigeret indsatsen derhen, hvor effekten er størst. For at sikre denne implementering, er der i Budget 2014 øget normeringen i Handicap og Psykiatricentret, som målrettet skal undersøge brugen af de nye muligheder. I 2016, når de fulde gevinster af digitaliseringen slår igennem forventes området drevet mere effektfuldt og for færre ressourcer end i dag. Værested for socialt udsatte Der opføres i 2014 et værested for kommunens udsatte borgere. Værestedet skal være et fast punkt for de borgere, som i hverdagen har behov for støtte og samvær. Det er endvidere planen, at værestedet skal drives eksternt af frivillige og eventuelt i samarbejde med en social organisation, som for eksempel Røde Kors. Tårnby Kommunes bidrag vil bestå i et driftstilskud, og et egnet lokale sat til rådighed. Etablering af fælles tandklinik I 2014 kan kommunen ifølge planen slå dørene op for en ny og fælles tandklinik beliggende på Amager Landevej. Ved at samle de eksisterende klinikker på én matrikel, sikres en moderne tandplejeklinik og en fremtidssikret tandplejebehandling med et mere fagligt bæredygtigt miljø til gavn for tandsundheden for børn og unge i kommunen. 19

20 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdets kerneopgaver omfatter: Kontanthjælp A-dagpenge Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksjob Øvrige udgifter f.eks. driftsudgifter til aktivering. Desuden haves ansvaret for løntilskud, hjælp til borgere i særlige tilfælde, opkvalificering af ledige borgere, tilbud til udlændinge, revalidering, Jobbutikken og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Planlægningen af beskæftigelsesindsatsen for 2014 er præget af de udfordringer, som følger af konjunktursituationen. Det forventes, at situationen med relativ høj ledighed fortsætter i 2014 som følge af den nuværende lavkonjunktur. Det er afgørende for beskæftigelsesindsatsen, at fokus er rettet mod at skabe muligheder for og hjælp til de borgere, som af forskellige årsager er ramt af ledighed og derfor ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 317,1 mill. kr., som fordeler sig således: Øget indsats overfor unge ledige Jobcentret har stor fokus på og succes med at få unge ledige i uddannelse. Det fremgår af de seneste analyser for indsatsen i hovedstadsregionen. Kommunen vil i 2014 styrke indsatsen med at få de unge ledige afklaret hurtigt og tilbudt de nødvendige grundlæggende færdigheder med at kunne læse, skrive og regne. Der skal planlægges hvordan de unge kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse. Det lykkes heldigvis for rigtig mange, men for de unge med store problemer og ringe uddannelseskompetencer kræves særlig indsats. 20

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BUDGET 2012 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2012 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2012 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 16 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere