Faxe Kommune Frederiksgade Haslev. Sendt pr. e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post"

Transkript

1 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Sendt pr. e-post T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr K S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a 1. Din henvendelse Du har i mail af 1. oktober 2012 henvendt dig til Statsforvaltningen, idet Faxe Kommune har givet dig afslag på fuld aktindsigt i de to bilag, der medfulgte punkt 179 på Byrådets dagsorden den 13. september 2012 om KL s u n- dersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed. 2. Vores vurdering og vejledende udtalelse Ad KL s personalejuridiske undersøgelse af Ungdomssk o- lens kørselsenhed Statsforvaltningen finder, at Faxe Kommune lovligt efter offentlighedslovens 13, stk.1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. punktum, har kunnet undlade at give dig aktindsigt i de oplysninger og passager, der er udstreget i den kopi, som du har modtaget af KL s personalejuridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed. Det er dog samtidig Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har haft fornøden hjemmel i offentlighed s- lovens 13, stk. 1, nr. 3, jf. 2, stk punktum, til at undlade at give aktindsigt i undersøgelsens navne og na v- neforkortelser. J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : P A L J A C D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Ad notat vedrørende udlandsrejser Kommunen har efter Statsforvaltningens opfattelse haft hjemmel til efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pun k- tum, at undtage de oplysninger i notatet, der vedrører o p- lysninger og vurderinger af kommunale medarbejderes forhold i ansættelsen. Kommunen har i notatet ikke været berettiget til at un d-

2 tage oplysningerne om selve navnene på de ansatte fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3 og 13, stk. 1, nr. 6. Kommunen har efter Statsforvaltningens opfattelse heller ikke lovligt kunnet undtage de 3 sidste afsnit i notatet e f- ter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. punktum, idet oplysningerne i disse a fsnit ikke vedrører forhold omkring de ansattes forhold, men oplysninger af mere informerende og praktisk karakter, der henvender sig til modtageren af mailen med notatet. Statsforvaltningen beklager den lange sagsbehandlingstid. 3. Baggrunden for vores vurdering Dine væsentligste synspunkter Du har den 21. september 2012 fået aktindsigt i de pun k- ter, som Byrådet behandlede for lukkede døre den 13. september Punkt 179 om KL s undersøgelse af Ungdomsskolens Befordringsenhed havde to bilag, som på mødet blev fremlagt i den ekstraherede form, som du fik dem udleveret i. Samme dag har du søgt om aktindsigt i bilagenes fulde ordlyd. Da kommunen har givet dig afslag herpå, har du henvendt dig til Statsforvaltningen herom. Kommunens udtalelse Kommunen er den 19. december 2012 kommet med sin udtalelse til sagen. I udtalelsen har kommunen oplyst følgende: Arn e E rd ma n n a n mod ed e d en 13. s ept e mbe r o m a kt in d s igt i d e pu n kt er, s o m By rå d et s ku l le b ehandle s a mme d o g fo r lu kked e d øre. Faxe K o mmu n e s endte d en 2 1. s ept e mbe r d e d ele a f pu n kt ern e, s o m ko mmunen vu rd e red e va r o m fa t t et a f r et t en t il a kt in d s igt. E t a f pu n kt e rn e, pu n kt på d a gso rd enen h a vd e t il kn y t t et t o bila g. Diss e b i la g ble v fo rela gt for by rå d et i e kst ra h e ret fo r m, d a d e in d e- h old t krit i k a f med a r bejd e re /t id l ige re med a r bejd e r e. D et va r d is s e t o ekst ra h er ed e bi la g, s o m Faxe K o mmu n e sendte t il Arn e E rd ma n n s o m s va r på h a n s a kt in d s igt s a n mod n in g i pu n kt et. Arn e E rd ma n n a n mod ed e s a mme d a g, d vs. d en 2 1. s ept e mbe r o m a kt in d s igt i bi la gene i d er es h elh ed. A rn e E rd ma n n v il le d og a c- c ept ere, a t ko mmunen o ve rs t r eged e n a vn ene p å d e med a r be jdere /t id li ge re med a r bejd e re, s o m bi la gene krit is e red e. Faxe K ommu n e med d elt e h a m d en 2 8. s e pt e mbe r a fs la g på a k t- in d sigt u d ove r d et a llered e t ils endte. Beg ru n d e ls en va r, a t bila gene d el vist u n d t a get fra r et t en t il a kt in d s i gt, d a d er er t a le o m op ly s ninger, d er v ed rø re r krit i k a f med a r bejd e re /t id li ge re med a r bejd e re. O p- ly snin gern e er u n d t a get med h je mmel i o f fent l ighe d s lo vens 1 3, s t k. l, n r. 6, j f. 2, s t k. 2, 2.p kt. S I D E 2

3 Faxe By rå d fin d e r fo rt s a t, a t d er e r h j e mmel t i l a t beg ræ n s e r et t en t il a kt in d si gt so m s ket d a e ks t ra h e rin g ern e e r s ket fo r a t be s ky t t e v æ- s ent lige h ensyn t il pr i va t e in t eresse r, h v or h e m mel igho ld els e e ft e r fo rh o ld et s sæ rli ge ka ra kt er er på kræ vet. O f fent l ighed s l o ven gæ ld e r s o m u d gang spu n kt i kke fo r pe rs onalesage r og a n d re s a ge r o m en kel t- pe rsone rs a n sæ t t els e i d en o ffent lig e fo r va lt n in g, bo rt s et fra n æ r me re op regned e op ly s n in ge r. De t o b ila g t il by rå d et s d a gsord en d en 1 3. s ept e mbe r pu n kt in d eho ld er kr it i k a f med a r bejd e- re /t id li ge re med a rbe jd er e og e r d er fo r u n d t a get fra ret t en t il a kt in d- s igt. H el ler i kke by rå d et h a r få et fo re la gt bi la gene i s in h elh ed. Faxe Byrå d fa st h old er d e r for a fgø re ls en a f d en 2 8. s ept e mbe r Afgørende for vores vurdering og vejledende udtalelse Kommunens afgørelse og retsgrundlaget På byrådets lukkede møde den 13. september 2012 blev under punkt 179 behandlet KL s undersøgelse af Un g- domsskolens Befordringsenhed. Til punktet var der ve d- hæftet 2 bilag i ekstraheret form, som du i forbindelse med din anmodning om aktindsigt, har fået udleveret. De 2 bilag er KL s personalejuridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed og notat vedrørende u n- dersøgelse af udlandsture/personaleture i befordringse n- heden. Kommunen har afslået at give dig aktindsigt i bilagenes fulde ordlyd og har således undtaget nogle oplysninger fra aktindsigt. Kommunen har begrundet afslaget med henvisning til o f- fentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. punktum, da der er tale om oplysninger, der vedrører kr i- tik af medarbejdere/tidligere medarbejdere. 13, stk. 1, nr. 6, og stk. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer) har følgende ordlyd: 1 3. R et t en t il a kt in d s igt ka n b egræ n s es i d et o mfa n g, d et er n ø d- vend igt t il b es ky t t els e a f væ s ent lig e h en s y n t i l [ ] 6 ) pr i va t e o g o f fent l ige in t e resse r, h v or h e mme li gh old els e e ft e r fo r- h old et s sæ rl ige ka ra kt er e r på kræ v et. St k. 2. G ø r h en s y n s o m n æ vn t i s t k. 1 si g ku n gæ ld ende fo r en d el a f et d oku ment, s ka l d en på gæ ld ende gø res b e kendt med d o ku ment et s øvrig e in d h o ld. Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, har karakter af en opsamlingsbestemmelse, der giver hjemmel til at meddele afslag på aktindsigt, hvor væsentlige hensyn til private eller offentlige intere s- ser efter forholdets særlige karakter gør det påkrævet. S I D E 3

4 Det følger af 1985-lovens forarbejder (lov nr. 572 af 19. december 1985), at bestemmelsen som hidtil kun skal a n- vendes i begrænset omfang, ligesom det følger af lovens forarbejder (lov nr. 280 a f 10. juni 1970), at den kun vil skulle anvendes i tilfælde, hvor hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners intere s- se er klart påkrævet. Der kan imidlertid ikke drages absolutte grænser for, hvi l- ke typer interesser, der kan varetages gennem anve ndelse af bestemmelsen. Den kan således benyttes til hvad praksis vedrørende bestemmelsen også bekræfter at tilgodese beskyttelsesinteresser, der er nært beslægtede med de interesser, der er anerkendt ved udformningen af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor udtrykkelige bestemmelser har vist sig utilstrækkelige. Derudover kan bestemmelsen anvendes til at varetage b e- skyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtage l- sesbestemmelserne. Da bestemmelsen i sit udgangspunkt er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, må det dog antages, at der også stilles strenge krav med hensyn til styrken af det aktuelle beskyttelsesbehov, hvor der er tale om at anvende bestemmelsen i sådanne tilfælde. De r henvises i den forbindelse til Justitsministeriets betænkning nr om offentlighedsloven, 2009, side 685ff og til O ffentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, J u- rist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, side 250. Justitsministeriet har i vejledning nr af 3. nove m- ber 1986 om offentlighedsloven pkt. 44 bl.a. anført fø l- gende: E ft er 1 3 ka n ret t en t il a kt in d s igt i ø v ri gt b eg ræ n s es i d et o m fa n g, d et er n ød v endigt t il bes ky t t els e a f væ s ent li ge h en s y n t il en ræ kke n æ rmer e a n g i vn e o f fent l ige el le r p ri va t e in t ere s s e r, h v or h e mme li g- h old els e e ft e r fo rh o ld et s s æ r lig e ka ra kt er e r på kræ vet. [ ]. Også a n- d re p ri va t e og o f fent lig e in t eress er end d e m, d e r u d t ry kkel igt e r n æ vn t i 1 3, n r. 1-5, ka n, j fr. n r. 6, b eg ru n d e u n d t a gels e fr a d en a l- min d el ige a d gan g t il a kt in d sigt, n å r h e mme ligh old els e e ft e r fo rh o l- d et s sæ rlig e ka ra kt e r e r kla rt på kræ vet. Som det ses, forudsætter anvendelsen af 13 som he l- hed, at vurderingen af de beskrevne hensyn foretages konkret. Dertil kommer, at anvendelsen af 13, stk. 1, nr. 6, yderligere forudsætter, at de hensyn, der skal ku n- ne begrunde at en oplysning tilbageholdes, gør sig gæ l- dende med betydelig vægt. Kommunen har i sin afgørelse af 28. september 2012 b e- grundet afslaget på fuld aktindsigt i de i sagen omhan d- lede bilag efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, med henvisning til, at de oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt er oplysninger, der vedrører kritik af medarbe j- S I D E 4

5 dere/tidligere medarbejdere. Kommunen har i den forbi n- delse også henvist til offentlighedslo vens 2, stk. 2, 2. punktum. O ffentlighedslovens 2, stk. 2 og 3, har følgende ordlyd: 2, st k. 2. Bo rt s et fra be s t e mme ls en i 6 gæ ld er lo v en endv id er e i kke fo r sa ge r o m a n s æ t t els e e ll er fo r fr e mmel s e i d et o ffent l ige s t j e- n est e. Det sa mme gæ ld er fo r a n d re s a ge r o m en ke l t pers on ers a n s æ t- t elses fo rh old i d et o f fent lig es t jene s t e, j f. d og s t k. 3 og 4, s t k. 2. St k. 3. I sag er s o m n æ vn t i s t k. 2, 2. p kt., gæ ld e r l oven fo r o ply s n i n- ger o m d en a n s a t t es n a vn, s t i ll in g, u d d a n n els e, a r bejd s o pga ve r, lø n- mæ ss ige fo rh old og t jenest ere jse r. Fo r s å v id t a n g å r a n s a t t e i c h e f- s t ill in ge r, gæ ld e r lo ven end vid e re fo r op ly s n in ge r o m d is c ip lin æ r e r e- a kt ione r a f a d va rs el e ll er d er o ve r. D et gæ ld er d og ku n fo r et t id s ru m a f t o å r e ft er, a t d en endel ige a fgø re ls e h e ro m e r t ru f fet. Bestemmelsen i 2, stk. 2, 2. punktum, fastsætter, at andre sager om offentligt ansattes ansættelsesforhold dvs. andre sager end selve ansættelsessagen og eventue l- le forfremmelsessager, der er omfattet a f 2, stk. 2, 1. punktum som udgangspunkt er undtaget fra offentli g- hedslovens anvendelsesområde. Bestemmelsen omfatter således bl.a. sager vedrørende suspension og afskedige l- se. Dette udgangspunkt er dog modificeret ved 2, stk. 3, 1. punktum, der fastsætter, at visse typer af standardpr æ- gede personaleoplysninger uanset bestemmelsen i stk. 2 er omfattet af offentlighedslovens almindelige regler. Dette gælder oplysninger om den ansattes navn, stilling mv. Endv ide re e r de t næv nte u dga ngspu nk t yde rlige re modif i- ceret i forhold til ansatte i chefstillinger, idet 2, stk. 3, 2. punktum, fastsætter, at offentlighedslovens almindel i- ge regler gælder for oplysninger om disciplinære reakti o- ner. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets betænkning nr om offentlighedsloven, 2009, si de 467. Uden for bestemmelsen i 2, stk. 2, 2. punktum, falder sager vedrørende personalemæssige spørgsmål, der ikke angår enkeltpersoner (generelle personalesager). Det gælder f.eks. sager vedrørende generelle lønforhandli n- ger, generelle sager om tilrettelæggelsen af turnusordni n- ger og generelle undersøgelser vedrørende en myndigheds eller en afdelings personalemæssige forhold, herunder konsulentrapporter om struktur, strukturændringer, effe k- tivitet, ledelsesforhold, personalekultur, rationalis e- ringsovervejelser m.v. Indgår der i sådanne generelle sager oplysninger om e n- kelte ansattes forhold, vil sagen ikke som følge heraf ku n- ne undtages fra aktindsigt efter 2, stk. 2, 2. punktum, S I D E 5

6 men det er i bemærkningerne til lovforslaget forudsat, at sådanne oplysninger på baggrund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen, vil kunne undtages i medfør a f offen t- lighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Det gælder, uanset om oplysningerne stammer fra vedkommende ansattes pers o- nalesag, eller der er tale om oplysninger tilv ejebragt på anden måde, f. eks. gennem en ekstern konsulentunders ø- gelse. Det her anførte gælder dog ikke oplysninger, der er tilgængelige efter stk. 3. Der henvises i den forbindelse til O ffentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, J u- rist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, side 99. Ad KL s personalejuridiske undersøgelse af Ungdomssk o- lens kørselsenhed Det er Statsforvaltningens opfattelse, at KL s personalej u- ridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed i k- ke er omfattet a f offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. punktum. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om en ekstern undersøgelse, hvor kommissoriet for undersøgelsen har været at afdække omfanget a f Ungdomsskolens kørsel s- virksomhed at afdække baggrunden for det konstaterede unde r- skud på 4 mio. kr. at vurdere, hvem der direkte eller indirekte har a n- svaret for underskuddet at undersøge de nærmere forhold vedrørende in d- gåelse af kontrakten med Ørslev Turisttrafik at undersøge, hvorfor det ikke fremgik af komm u- nens svar af 22. marts 2011 til S tatsforvaltningen, at Ungdomsskolen havde indgået kontrakt med Ør s- lev Turisttrafik at vurdere et eventuelt grundlag for iværksættelse af ansættelsesretlige sanktioner med en eller flere ansatte. De oplysninger, der fremgår a f undersøgelsen om enkelte kommunalansattes forhold, vil som følge heraf ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 2 punktum. Derimod vil sådanne oplysninger på baggrund af de he n- syn, der ligger bag bestemmelsen, kunne undtages i me d- før af offentligh edslovens 13, stk. 1, nr. 6. Det gælder dog ikke oplysninger, der er tilgængelige efter 2, stk. 3. De r h e nv ise s i de n forbin de lse til be mærk ninge rne til lo v- forslaget, som er beskrevet ovenfor. Vurderingen af om de pågældende oplysninger vil kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 13, S I D E 6

7 stk. 1, nr. 6, må ske efter en konkret vurdering og afve j- ning af de modstående interesser. Efter det oplyste har kommunen efter en konkret vurdering afslået at give dig aktindsigt i visse oplysninger og passager i KL s personalejuridiske undersøgelses af Ungdom s- skolens kørselsenhed. Kommunen har undtaget de o m- handlede oplysninger og passager med hjemmel i offen t- lighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. pun k- tum, idet der er tale om oplysninger, der vedrører kritik af medarbejdere/tidligere medarbejdere, og begrænsni n- gen er sket for at beskytte væsentlige hensyn til private interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særl i- ge karakter er påkrævet. Statsforvaltningen finder, at Faxe Kommun e lovligt efter offentlighedslovens 13, stk.1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. punktum, har kunnet undlade at give dig aktindsigt i de oplysninger og passager, der er udstreget i den kopi, som du har modtaget af KL s personalejuridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed. Der er herved lagt vægt på, at de omhandlede oplysninger og passager vedrører kritik af kommunale medarbejd e- re/tidligere kommunale medarbejdere og deres ansætte l- sesforhold. Det er dog Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har haft den fornødne hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3, jf. 2, stk punktum til at undl a- de at give aktindsigt i navne og navneforkortelser. Statsforvaltningen skal i den forbindelse henvise til o f- fentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, Juristog Økonomforbundets Forlag, 1999, side 99, hvor der er anført følgende: In d går d er i sådanne gene re lle s a g er o ply s n in g er o m en kelt e a n s a t- t es forh o ld, vi l s a gen i kke s o m fø lge h e ra f ku n n e u n d t a ges fra a kt in d- s igt e ft er 2, s t k. 2, 2. p kt., men d et er i be mæ r k n in ge rn e t i l lo v- fo rs la get fo ru d s a t, a t s å d a n n e op ly s n in ge r på ba g g ru n d a f d e h ensyn, d er lig ge r ba g b est e mme ls en, v i l ku n n e u n d t a ges i med før a f o ffe n t- ligh ed slo ven s 1 3, s t k. 1, n r. 6. Det gæ ld e r, u a n s et o m op ly s n in ge r- n e st a mme r fra ved ko mmendes eg en pe rs ona lesag ell er d er e r t a le o m opl ysnin ger t il v eje b ra gt på a n d en måde, f. e ks. gen n e m en e kst ern konsulent u n d ers øge ls e. Det h e r a n fø rt e gæ ld er d og i kke op ly s n in ge r, d er e r t ilgæ n ge lig e e ft e r s t k. 3 ( St a t s for v a lt n in gen s u n d ers t r egn in g ). Endvidere er der henset til, at de omhandlede navneforkortelser i øvrigt fremgår af den del af KL s personalej u- ridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed, som du har fået aktindsigt i. Der er derfor efter Statsforvaltningens opfattelse i kke forhold, der indikerer, at det efter offentlighedslovens 13, S I D E 7

8 stk. 1, nr. 6, jf. 2, stk. 3, er nødvendigt at undtage de omhandlede navne/navneforkortelser fra aktindsigt til b e- skyttelse a f væsentlige hensyn til private interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er p å- krævet. Ad notat vedrørende udlandsrejser Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det i sagen o m- handlede notat vedrørende udlandsrejser er omfattet af o f- fentlighedslovens 2, stk punktum. Der er herved lagt vægt på, at notatet omhandler hove d- konklusionen på samtaler gennemført med 4 personer i tilknytning til befordringsenheden vedrørende undersøge l- se af udlandsture/personaleture i befordringsenheden. Kommunen har derfor efter Statsforvaltningens opfattelse haft hjemmel til efter denne bestemmelse at undtage de oplysninger i notatet, der vedrører oplysninger og vurd e- ringer af kommunale medarbejderes forhold i ansætte l- sen. Kommunen har dog ikke været berettiget til at undtage oplysninge rne om se lv e nav ne ne på de a nsa tte fra a k tin d- sigt. Statsforvaltningen skal i den forbindelse henvise til o f- fentlighedslovens 2, stk. 3, hvor det er fastsat, at loven i sager, som er nævnt i 2, stk. 2, 2. punktum, gælder for oplysninger om den ansattes navn. Statsforvaltningen skal endvidere henvise til det ovenfor anførte om navne under ad KL s personalejuridiske unde r- søgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke lovligt har kunnet undtage de 3 sidste afsnit i n otatet e f- ter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. 2, stk. 2, 2. punktum, idet oplysningerne i disse a fsnit ikke vedr ø- rer forhold omkring de ansattes forhold, men oplysninger af mere informerende og praktisk karakter, der henvender sig til modtageren af mailen med notatet. 4. Retsregler, som vi har anvendt Her er de retsregler, som vi har vurderet sagen efter. Retsreglernes fulde ordlyd finder du på Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012 S I D E 8

9 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og k ommu na le fælle ssk a be r, jf. 60, ov e rh olde r de n lo v- givning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Sta t sf orv a ltninge n føre r ik k e tilsyn me d, a t k o m- munerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 50. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. 5. Hvem har fået kopi af dette brev Vi har sendt en kopi af dette brev til Faxe Kommune. Med venlig hilsen Torben Sørensen Vicedirektør /Palle Jacobsen S I D E 9

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger 1 8-0 6-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget din

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere