Læsehandlingsplan Langholt Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsehandlingsplan Langholt Skole"

Transkript

1 Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse

2 Forord På Langholt Skole ønsker vi at styrke elevernes læsefærdigheder og læselyst på alle klassetrin i et trygt og nært miljø. Læsehandlingsplanen skal fungere som en praktisk køreplan for skolens mål, undervisning, evaluering og tiltag på læseområdet på de enkelte klassetrin. Handleplanens mål skal selvfølgelig ses som vejledende, da læseudvikling er en individuel proces. Vi prioriterer indskolingsgruppen højt i ressourcetildelingen fra kompetencecenteret, idet vi mener, at det er vigtigt, at der ydes en massiv og tidlig indsats for at minimere gruppen af elever med læsevanskeligheder. På mellemtrinnet rettes især fokus på læseforståelse, at bevare læselysten og at styrke den faglige læsning. Den enkelte elevs udvikling følges nøje gennem hele skoleforløbet gennem forskellige tests og samtaler. Der lægges skema for kompetencecentertimer 4 gange årligt, her vurderes de enkelte elevers udbytte af undervisningen, og der sættes nye mål. Lærere og kompetencer samarbejder tæt omkring de enkelte børns læsning, ligesom vi betragter forældrene som vigtige samarbejdspartnere i processen. Læsehandlingsplanen har naturligvis udgangspunkt i Fælles Mål for dansk. Men der skal arbejdes med læsning i alle fag. Det er fra Undervisningsministeriet understreget, at der skal rettes fokus på faglig læsning i alle fag, hvori der indgår fagtekster. Det er således ikke udelukkende dansklærerne, der har ansvar for elevernes læseudvikling. Alle lærere skal undervise i at anvende de tekster og faglige begreber, som er typiske for deres fagområde i hele skoleforløbet. * Dansklærerne har ansvar for at lære eleverne selve afkodningen, forståelse, introducere og undervise i forskellige læsestrategier. Vi betragter handlingsplanen som et dynamisk arbejdsredskab, der er åbent for tilføjelser og i løbende udvikling. Planen vurderes årligt og drøftes i Yngste og Ældste Team. Forhåbentlig giver den et overblik over skolens tiltag og udvikling på området. *Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen.

3 På Langholt Skole er læsning et vigtigt emne på den pædagogiske dagsorden, og vi har de seneste år specielt været optaget af nedenstående tiltag. Læsebånd Fra skoleåret 2010/11 har vi indført læsebånd for hele skolen. Alle klasser læser 20 minutter hver morgen 4 dage om ugen. Børnehaveklassen arbejder her med sproglig opmærksomhed og dialogisk oplæsning. Der etableres læsemakkere mellem 6. klasse og 1. klasse i løbet af efterår/vinter. Eleverne læses fortrinsvis frilæsning, men der arbejdes også med hastighedslæsning, engelsk frilæsning og læsning af relevante faglige tekster. Læsning og IT Vi mener, at udvikling af læse- og skrivefærdigheder er to processer, der støtter hinanden. Blandt andet derfor har vi valgt at installere CD-ord 8 på alle elevcomputere. Programmet skal bruges som støtte allerede i den tidlige skrivning og i udviklingen af de videre skriveprocesser. Programmet bruges selvfølgeligt også som kompenserende It til elever, der har læsevanskeligheder. Disse elever får en personlig computer og undervises individuelt af skolens IT-advokat i brugen af CD-ord 8. De instrueres i funktionerne: oplæsning, skrivning og stavning, samt indscanning af materialer. Formålet er, at eleverne bliver selvhjulpne i den daglige almindelige undervisning. Alle elever i Yngste Team undervises i brugen af tastatur (Tuxtype) for at lette deres skriveudvikling. Klassekonferencer Klassekonferencerne er under udvikling på Langholt Skole. Der afholdes en årlig samtale med det formål yderligere at kvalificere undervisningen for klassen og den enkelte elev. Samtalen skal indeholde en vurdering af såvel klassen som helhed som af de enkelte elevers faglige, personlige og sociale udvikling. Der afholdes én årlig klassekonference fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. Dagsordenen er som udgangspunkt en drøftelse af klassen som helhed og udvalgte elever. Klasseprøver og individuelle prøver danner grundlag for samtalen. Elevplanerne læses igennem inden mødet. I samtalerne deltager klasselærer, kompetencecenterleder, læsevejleder og kontaktpædagog.

4 Yngste team - Børnehaveklassen I børnehaveklassen skal børnenes begyndende skriftsproglige og generelle sproglige kompetencer styrkes og udvikles gennem legeprægede aktiviteter. I løbet af skoleåret skal børnene: o Lære alfabetet bogstavernes tegn, navne og lyde. o Arbejde med rim, forlyd i lydrette ord, stavelser. o Arbejde med tekster lytte, fortælle, kende læseretningen. o Kunne finde og skrive eget navn o Legeskrive og starte børnestavning. Faste tiltag gennem skoleåret o Læsebånd (sproglig opmærksomhed, dialogisk oplæsning) o Hop om bord i lyd og ord. o Tidlig skrivning introduceres. o Forældrefolder om læsestart udleveres til forældre i begyndelsen af skoleåret. o Grundbog: Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen. o Fast ugentlig bibliotekstime. o Højtlæsning med 5. klasses venner. Evaluering Gruppeprøver: KTI: efterår Læseevaluering på begyndertrinnet Efterår: Store bogstaver, vokaler, Find billedet. Maj/juni: Alle bogstaver, Konsonanter, Forlyd og rimdel, Find billedet Elevplaner og skole/hjem samtaler Testene tages af børnehaveklasselærer i samarbejde med læsevejleder. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og mulige initiativer drøftes med kompetencecenter og læsevejleder.

5 Der afholdes klassekonference i slutningen af skoleåret, hvor børnehaveklasseleder, kompetencecenterleder, kommende klasselærer og læsevejleder deltager. Kendetegn for en begyndende læser Eleven viser interesse for læsning og bøger, kan lytte aktivt til oplæsning og kan indgå i samtale og dialog. Eleven kender de fleste bogstaver, begreberne ord og sætning, kan legeskrive og har lidt mod på børnestavning.

6 Yngste team 1. klasse I 1. klasse skal elevernes sproglige færdigheder styrkes og udvikles. Eleverne skal gives muligheder for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelse, viden og fornøjelse. I løbet af 1. klasse skal børnene lære: o At læse enkle tekster o At skrive små historier o At anvende alfabetet o At kunne opdele kendte ord i fonemer og stavelser o At tilegne sig forskellige afkodningsstrategier. Det fonematiske princip er det bærende, men eleverne bør tilskyndes til også at bruge gættelæsning, ordbilledlæsning mm. Faste tiltag gennem skoleåret o Læsebånd 20 minutter 4 dage om ugen (i begyndelsen af skoleåret dialogisk oplæsning). o Der etableres læsemakkere med 6. klasse o Børnestavning anvendes som metode o Løbende kontakt med hjemmet om barnets læsning ( hjemmebøger ) o Fast ugentlig bibliotekstime o Grundbog Tid til dansk o Forældrene informeres om, hvordan de bedst muligt med daglig læsning støtter op omkring deres børns læseudvikling. Evaluering OS64: december og maj IL-Basis: september (delopgave 1-7, 9-10) Fra skoleåret 2012/13: Læseevaluering på begyndertrinnet: Læsning og stavning af enkeltord Prøverne: Ordlæs Ordiktat Idas ord Dinodiktat (Slutningen af skoleåret) Elevplaner og skole/hjem samtaler

7 Testene tages af klasselærer i samarbejde med læsevejleder. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og drøftes med kompetencecenter og læsevejleder. Der afholdes klassekonference i slutningen af skoleåret, hvor klasselærer, kompetencecenterleder og læsevejleder deltager. Kendetegn for en læser i slutningen af 1. klasse Eleven læser lette tekster med få ord. Bruger bogstavlyden, oftest det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord. Læser kendte ord ved hjælp af ordbilleder. Indholdsforståelsen kræver stor opmærksomhed og energi. Det forventes, at eleverne kan læse og forstå enkle tekster af en sværhedsgrad lix * Tilsvarende forventes eleven at kunne stave svarende til trin 1 begyndende bogstavbevidsthed/sproglig opmærksomhed. * Tiltag når en elev ikke udvikler sin læsning Der tildeles timer fra kompetencecenteret til de elever, der har brug for hjælp til at få læsningen automatiseret. Forløbene tilrettelægges individuelt evt. som læseløftundervisning. *Mål for læsning *Mette Zieglers stavetrappe

8 Yngste team 2. klasse I 2. klasse skal der arbejdes på, at elevernes afkodningsfærdigheder/ læsefærdigheder automatiseres. Der skal lægges vægt på, at eleverne bevarer lyst til og mod på at læse og skrive. Det er et mål, at eleverne i løbet af 2. klasse lærer: o At anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier af almindelige ord o At kunne læse og forstå lette og aldersvarende tekster o At udvikle begyndende læserutiner o At skrive kronologisk sammenhængende små tekster Faste tiltag gennem skoleåret o Læsebånd 20 minutter 4 dage om ugen. o Børnestavning anvendes fortsat som metode o Løbende kontakt med hjemmet om barnets læsning ( hjemmebøger ) o Fast ugentlig bibliotekstime o Grundbog Tid til dansk o Forældrene informeres om, hvordan de bedst muligt med daglig læsning støtter op omkring deres børns læseudvikling på forældremøde og i nyhedsbreve. Evaluering OS64: september OS120: december + marts Nationale test Fra skoleåret 2012/13: Læseevaluering på begyndertrinnet: Læsning og skrivning af sammenhængende tekst. Prøverne: Sætningslæs og Sætningsdiktat (slutningen af skoleåret) Elevplaner og skole/hjem samtaler. Nationale test Testene tages af klasselærer i samarbejde med læsevejleder. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og drøftes med kompetencecenter og læsevejleder.

9 Der afholdes klassekonference i slutningen af skoleåret, hvor klasselærer, kompetencecenterleder og læsevejleder deltager. Kendetegn for en læser i slutningen af 2. klasse Det forventes, at eleven kan læse og forstå tekster af sværhedsgrad svarende til lix Tilsvarende forventes eleven at kunne anvende stavning svarende til trin 2 udnyttelse af det fonematiske princip/lydret stavning. Tiltag, når en elev ikke udvikler sin læsning alderssvarende Der tildeles timer fra kompetencecenteret til de elever, der har brug for hjælp til at få læsningen automatiseret. Forløbene tilrettelægges individuelt evt. som læseløftundervisning.

10 Yngste team 3. klasse I 3. klasse skal elevernes lyst til og interesse for at læse yderligere styrkes. Undervisningen rettes i højere grad fra det afkodningsmæssige mod forståelseslæsningen. Eleven skal kunne anvende læsning og skrivning i alle fag og på tværs af fagene. I 3. klasse skal eleverne: o Kunne anvende sikre afkodningsstrategier overfor nye og ukendte ord. o Læse ukendte tekster med stigende hastighed. o Bruge forskellige læsestrategier afpasset efter formål med læsningen. o Øge læsehastigheden. Faste tiltag gennem skoleåret o Læsebånd 20 minutter 4 dage om ugen. o Aftale om 15 minutters læsning i hjemmet hver dag o Fast ugentlig bibliotekstime o Grundbog Fandango o Forældrene informeres om, hvordan de bedst muligt med daglig læsning støtter op omkring deres børns læseudvikling. Evaluering DVO screening for ordblindhed/dysleksi: september OS120: september SL60: marts ST3: marts Elevplaner og skole/hjem samtaler DVO testen (Dansk Videnscenter for Ordblindhed) tages af testlærer. Hvis der er tegn på dysleksi, foretages yderligere 3 test: fonologisk subtraktion, højtlæsning af rigtige ord og højtlæsning af non-ord. De øvrige tests tages af klasselærer evt. i samarbejde med læsevejleder. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og drøftes med kompetencecenter og læsevejleder.

11 Der afholdes klassekonference i slutningen af skoleåret, hvor klasselærer, kompetencecenterleder og læsevejleder deltager. Kendetegn for en læser i slutningen af 3. klasse Læser flydende med forståelse, afkodningen er automatiseret, de enkelte ord læses hurtigt og præcist. Har funktionelle læsestrategier. Foretrækker stillelæsning. Kan læse tekster med en sværhedsgrad svarende til lix Tilsvarende forventes eleven at kunne anvende stavning svarende til trin 3, hvilket vil sige, at eleven begynder at blive klar over, at mange ord ikke kan staves korrekt udelukkende ved hjælp af det lydrette princip. Tiltag, når en elev ikke udvikler sin læsning alderssvarende Der tildeles timer fra kompetencecenteret til de elever, der har brug for hjælp til at få læsningen automatiseret. Forløbene tilrettelægges individuelt evt. som læseløftundervisning. Der tilbydes evt. et VAKS-kursus. VAKS (Valg af Afkodningsstrategier) er et undervisningsprogram, der omfatter undervisning i fem afkodningsstrategier. Programmet er beregnet til elever i risiko for dysleksi og kan anvendes fra 3. klasse.

12 Ældste team 4. klasse Elevernes læselyst skal fortsat styrkes, læseforståelse er nu i fokus. Eleverne skal kende forskellige læseteknikker og læseforståelsesstrategier og efterhånden blive bevidste om deres eget udbytte af læsningen. I løbet af skoleåret skal eleverne: o Kunne anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier ved læsning af mange typer af alderssvarende tekster. o Kunne læse med god forståelse (reflektere over egen viden). o Arbejde med oversigtslæsning, punktlæsning, skimning. o Kunne skrive sammenhængende og kronologisk ordnede tekster. o Undervises i forskellige læseforståelsesstrategier (VØL mm) Faste tiltag i løbet af skoleåret o Læsebånd 20 minutter 4 dage om ugen. o Fast ugentlig bibliotekstime o Fagligt læsekursus o Eleverne skal læse 2000 sider om året. o Grundbog Fandango 4 Evaluering SL60: september ST4: marts SL40: marts Elevplaner og skole/hjem samtaler National test (frivillige og obligatoriske) Testene tages af klasselærer evt. i samarbejde med læsevejleder/testlærer. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og drøftes med kompetencecenter og læsevejleder. Der tilbydes fortsat VAKS kursus.

13 Kendetegn for en læser i slutningen af 4. klasse Det forventes at en elev i slutningen af 4. klasse kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad svarende til lix Tilsvarende forventes eleven at kunne anvende stavning svarende til trin 3, hvilket vil sige, at eleven begynder at blive klar over, at mange ord ikke kan staves korrekt udelukkende ved hjælp af det lydrette princip.

14 Ældste team 5. og 6. klasse Elevernes læselyst og interesse for læsning og skrivning skal styrkes. Læsning og skrivning anvendes gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Eleverne skal have positive oplevelser gennem læsning i og uden for skolen. Evnen til at læse forskellige tekster kritisk og analyserende skal udvikles yderligere. Efter 6. klasse skal eleverne blandt andet: o Kunne læse hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse. o Kunne læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier og læseteknikker. o Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk i trykte og elektroniske tekster. o Læse med øget bevidsthed om eget udbytte om det læste. o Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning. Faste årlige tiltag o Læsebånd 20 minutter 4 dage om ugen. o Fast ugentlig bibliotekstime o Fagligt læsekursus o Eleverne i 5. klasse skal læse 3000 sider, eleverne i 6. klasse skal læse 4000 sider om året. o Der øves højtlæsning. o Der anvendes læselog (til hver læst bog skrives fx referat og vurdering). o Grundbøger: Fandango 5 og 6. Evaluering 5. klasse: SL40: september LÆS5: feb./marts ST5: marts Elevplaner og skole/hjem samtaler 6. klasse: TL1: feb/marts ST6: efter ønske Elevplaner og skole/hjem samtaler Nationale test

15 Testene tages af klasselærer evt. i samarbejde med læsevejleder/testlærer. Testresultaterne formidles til forældrene ved skole/hjem samtalerne og noteres i elevplanen. Testresultater, der giver anledning til bekymring følges op og drøftes med kompetencecenter og læsevejleder. Der tilbydes og tilrettelægges relevant støtte. Kendetegn for en læser i slutningen af 5. klasse og 6. klasse Det forventes, at en elev i slutningen af5./ 6. klasse kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad svarende til lix 25-30/ Eleven skal i slutningen af 6. klasse kunne stave med stigende grad af korrekthed svarende til stavetrin 4, udnyttelse af det morfematiske princip.

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole

Mål for læsning på Nørrebro Park Skole Mål for læsning på Nørrebro Park Skole - 2010 Børnehaven Målet er at give eleverne forudsætninger for at læse og skrive ved at styrke og udvikle sproglige færdigheder. Der arbejdes med sproglig opmærksomhed

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK

THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK THOMASSKOLENS LÆSEPOLITIK Læsning er grundlaget for læring i alle fag. Læsning er en vigtig færdighed og en kompetence til brug på tværs af fagene. Der er to vigtige komponenter i læsning: Ordafkodning

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse Formålet med læsestrategien Man har det sidste årti arbejdet ihærdigt på at optimere de danske elevers funktionelle læsefærdighed. I Fælles Mål 2009 defineres

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Lokal læsehandleplan Med inspiration fra undervisning.dk

Lokal læsehandleplan Med inspiration fra undervisning.dk 0 Sprogvurdering Sprogscreening Skriftsproglig udvikling (Hogrefe) bogstavprøve 2 Evt. Ordblinderisikotest Lærernes egen løbende evaluering af undervisningen. Eleverne lytter til oplæsning og fortalte

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen

Handleplan for. læsning. Stoholm skole. Lene Lausen & Laila Christensen 01-08-2018 Handleplan for læsning Stoholm skole Lene Lausen & Laila Christensen Indholdsfortegnelse INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 Handleplan... 2 1. klasse... 3 Handleplan... 3 2. klasse... 4 Handleplan...

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole

LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole LÆSEHANDLINGSPLAN Frederiksgård Skole Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst Den

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole Læsepolitik for Fjelstervang Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig

Læs mere

Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen Formål

Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen Formål Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen At styrke børnenes begyndende skriftsproglige kompetencer herunder udvikle funktionelt bogstavkendskab både at udvikle børnenes generelle sproglige og

Læs mere

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn.

Fra august 2009 er der iværksat skole/hjemvejledere til at vejlede ressourcesvage to-sprogsfamilier i læsestøtte af deres barn. Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål

Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål Indhold Indledende bemærkninger... 2 Læsebånd hvornår og hvor?... 2 Læsebånd hvordan?... 2 Læsestrategier/læseteknikker... 3 Eksempel på mulige mål og anvendelsesmuligheder ved forskellige læseformer:...

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst.

På Lynghedeskolen arbejder vi målrettet med læsning. Vi har fokus på såvel læsefærdighed, læseforståelse, læselyst som skrivelyst. Det er vigtigere end nogensinde at børn får gode læse og skrivefærdigheder. Kommunikation med sekunders varsel og på tværs af landegrænser betyder, at det er basalt at forlade skolen med gode læse - og

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 10/11 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole.

Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole. Mål og evalueringsplan for læsning på Asgårdskole. 1 Asgårdskole ønsker et læringsmiljø, hvor lærerne har stor viden om læsning/læseundervisning og altid kan få yderligere vejledning og støtte fra skolens

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE

LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE LÆSEHANDLINGSPLAN TINGBJERG HELDAGSSKOLE Hovedområde Fokuspunkter Side Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Hald Ege skole Handleplan for læsning Læsning er alle fags moder, og det er derfor vigtigt, at eleverne får udviklet deres læsefærdigheder på alle klassetrin, og derved bliver rustet til at anvende forskellige

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læseprofilen for Bislev skole

Læseprofilen for Bislev skole Læseprofilen for Bislev skole 1 Man begynder at læse, første gang man forstår et trykt ord, og man lærer noget om at læse, hver gang man læser. Indholdsfortegnelse 2 En fortælling om læsning på vores skole...3

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning

Mørke skole. Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mørke skole Sådan arbejder vi med læsning: Læseundervisning Mål: Fælles mål dansk Handling: Bh.kl.: - Sproglig opmærksomhed (den daglige dosis). - Bogstavindlæring (f.eks. Markussen Lydhuset (lyde, håndfonemer).

Læs mere

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag.

At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Læsning på Vestre Skole Vestre Skoles mål for læsning er: At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Dette sikres

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012

Niveaulæsning i indskolingen. Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen på Glamsbjergskolen 2012 Niveaulæsning i indskolingen Vi ved af erfaring, at der på alle klassetrin er stor forskel på, hvor eleverne befinder sig med hensyn til deres læseudvikling.

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læsehandleplan for Ellemarkskolen

Læsehandleplan for Ellemarkskolen Læsehandleplan for Ellemarkskolen Formål: At alle elever, der går i folkeskolen besidder læsekompetencer til at klare en ungdomsuddannelse og at de samtidig får styrket den alsidige personlige udvikling

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere