Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler"

Transkript

1 Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen handle indenfor den fuldmagt som er givet af formandsskabet under hensyntagen til vedtægterne i øvrigt. 2. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen fastlægger senest på det sidste møde inden årets udgang fire ordinære møder i det kommende kalenderår. Et bestyrelsesmøde indkaldes herefter med et skriftligt varsel via på mindst 10 dage. Ekstraordinære møder kan afholdes hvis foreningens formandskab eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødefrekvens er minimum fire gange om året med følgende dagsorden af minimum 3 timers varighed - Januar/februar-møde o Indeholder primært aktuelle punkter - Maj-møde o Indeholder et fællesmøde med pædagogisk udvalg o Indeholder aktuelle punkter o Sammenfaldende med foreningens generalforsamling jf. vedtægter - August-møde o Indeholder primært aktuelle punkter o Gennemgang af forretningsorden - Oktober-møde o Indeholder en evaluering af årets aktiviteter o Godkendelse af forslag til næste års aktiviteter o Fastsættelse af budget for de godkendte aktiviteter 3. Formalia til bestyrelsesmøder Foreningens formand og sekretariatschef udformer bestyrelsesmødets dagsorden, som udsendes via med tilhørende bilag til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage før mødets afholdelse. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være indgivet til sekretariatet senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Referat af bestyrelsesmødet udsendes senest 8 dage efter mødet til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bemærkninger eller indsigelser til referat skal fremsendes til sekretariatet senest 8 dage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke foreligger bemærkninger betragtes referatet herefter som godkendt. 4. Revision Bestyrelsen skal tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse. Bestyrelsen skal gennemgå foreningens regnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra. 1

2 Bestyrelsen skal sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision. 5. Tavshedspligt Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt om de sager, hvor det efter sagens natur er påkrævet. 6. Eksterne deltagere i bestyrelsesmøder Eksterne deltagere kan deltage i bestyrelsesmøder, men deltager som udgangspunkt kun i det punkt som de er inviteret til. 7. Arbejdsfordeling Arbejdsdelingen mellem bestyrelse, formandsskab og sekretariat er beskrevet i bilag 1: 2

3 Bilag 1 Arbejdsfordelingen mellem bestyrelse, formandskab, sekretariat og pædagogisk udvalg inkl. skema over repræsentation Bestyrelsen Formål - At definere foreningens strategi, vision, organisation og arbejde - At igangsætte, prioritere og drive foreningens arbejde - At sikre, at iværksatte tiltag lever op til foreningens formål - At stille de individuelle kompetencer i bestyrelsen til rådighed for foreningen, sekretariat og skolens medlemmer - At varetage medlemsskolernes faglige, pædagogiske, kollegiale, skolepolitiske, uddannelsespolitiske og administrative interesser Struktur - Bestyrelsen vedtager strategiske planer og årsbudgetter efter indstilling fra formandsskabet. - Bestyrelsen skal mindst én gang om året prioritere de indsatser, der skal iværksættes for det kommende år. Som udgangspunkt sker dette på bestyrelsesmødet i oktober. - Bestyrelsen skal fastsætte den økonomiske ramme og det ressourcemæssige forbrug i relation til de foreslåede aktiviteter. Som udgangspunkt sker dette på bestyrelsesmødet i oktober. - Bestyrelsen fastsætter rammerne for foreningens samarbejdsform, således at der sikres en åben dialog og gennemskuelige resultater. - Bestyrelsen gennemgår strategi, vision, funktionsbeskrivelse og forretningsorden for bestyrelse og sekretariat minimum én gang om året. Som udgangspunkt sker det på bestyrelsesmødet i august. - Bestyrelsen vurderer om de nødvendige resurser og kompetencer som foreningen skal bruge er til stede minimum én gang om året. Som udgangspunkt sker det på bestyrelsesmødet i august. - Bestyrelsen nedsætter nødvendige ad hoc grupper på centrale områder ift. Foreningens strategi og vision. - Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for løn- og personalepolitik for foreningens sekretariat. - Bestyrelsen vurderer foreningens deltagelse i fagkongresser o. lign. - Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i relevante råd, udvalg, arbejdsgrupper etc. - Bestyrelsen afgiver høringssvar efter indstilling fra formandsskabet. Medlemmerne er dog til enhver tid berettiget til at afgive individuelle høringssvar. - Bestyrelsen vurderer og fastsætter årligt fordeling af arbejdsopgaver og frikøb af formand og næstformand. o Formand frikøbes for kr pr. år. o Næstformand frikøbes for kr pr. år. OK fra generalforsamling, maj Organisation - Alle medlemsskolers forstander/direktør er medlem af bestyrelsen. Formand og næstformand i Pædagogisk udvalg er medlem af bestyrelsen. Sekretariatschefen er medlem af bestyrelsen. - Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder: o Januar o Maj o August o Oktober 3

4 - Der afholdes én årlig generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes samtidig med bestyrelsesmødet i maj. - Der afholdes et fællesmøde med pædagogisk udvalg på maj mødet. - Der afholdes et fælles årsmøde med de skoler, der udbyder landbrugsuddannelserne. Årsmødet afholdes ultimo august. - Der holdes som udgangspunkt to fælles skoleledermøder med alle de skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Møderne er som udgangspunkt placeret i januar og i forbindelse med årsmødet i august. Formandskabet Formål - At tegne foreningen udadtil gennem repræsentation i råd, følgegrupper, møder etc. - At forberede bestyrelsesmøder, generalforsamlinger o. Lign. med sekretariatet - At lede det daglige arbejde i foreningen sammen med sekretariatschef - At prioritere og sikre kvaliteten af arbejdet i sekretariatet - At sikre det juridiske grundlag for foreningen er til stede - At lede bestyrelsesmøder, generalforsamlinger etc. - At foreningen efterlever de fastsatte vedtægter - At forretningsordenen følges og bliver evalueret årligt - At sikre at foreningen er synlig i det uddannelsespolitiske billede - At sikre at bestyrelsens beslutninger effektueres gennem sekretariatschefen Opgaver - Formandskabet godkender oplæg til dagsorden for bestyrelsesmøde og sikrer udsendelse - Formandskabet er sammen med foreningens sekretariat ansvarlig for foreningens drift og virksomhed - Formandskabet indgår aftaler om løn- og personalepolitik for foreningens sekretariat efter bestyrelsens retningslinjer - Formandskabet afholder en årlig MUS med sekretariatschefen - Formandskabet sikrer kontakt og dialog med de øvrige erhvervsskoler, der tilbyder landbrugsuddannelsen - Formandskabet skal være Danske Landbrugsskolers forenings primære repræsentant Sekretariatschef Formål - At sikre at bestyrelsen via informationer, analyser o. lign. er opdateret på det uddannelsespolitiske, lovgivningsmæssige og overenskomstpolitiske områder, således at bestyrelsen har mulighed for rettidig påvirkning af politiske og lovgivningsmæssige processer og senere implementering på respektive skoler. - At grundlaget er til stede for at bestyrelsen kan træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med foreningens formål. - At sikre interessevaretagelsen af foreningens interesser på relevante erhvervs- og uddannelsespolitiske områder ved at holde kontinuerlig kontakt til relevante samarbejdspartnere som fx L&F, Danske Erhvervsskoler etc. - At sikre et tilstrækkeligt og vedholdende lobbyarbejde og kontakt til relevante beslutningstagere, på baggrund af retningsliner fra bestyrelsen. 4

5 - At sikre at de af bestyrelsen og formandsskabets opgaver bliver varetaget tilfredsstillende. - At udføre de opgaver og den daglige drift der skal til, for at understøtte medlemsskolernes faglige og kollegiale formål. - At sikre kontinuitet og sammenhæng i foreningens- og underudvalgenes arbejde. - At sikre at bestyrelsen får viden om, hvor der i ministeriet findes viden på det pågældende område. - At bidrage med grundlag for formandskabets mulighed for at være aktive bidragsydere til erhvervsog skoleudvikling indenfor landbruget. - At være stedfortræder for formandskabet og være synlig ved deltagelse og fremlæggelse af landbrugsskoleforeningens holdninger og kommentarer. - At det fælles årsmøde for de skoler, der tilbyder landbrugsuddannelsen gennemføres på en professionel måde. - At medvirke til, at de faglige og pædagogiske aktiviteter bliver iværksat og gennemført. Opgaver - Sekretariatschefen skal udføre politiske, organisatoriske, administrative og markedsmæssige opgaver. Den aktuelle opgaveportefølje er beskrevet i bilag 1. - Sekretariatschefen er som udgangspunkt tovholder på politiske, faglige, pædagogiske og øvrige ad hoc udvalg. - Sekretariatschefen vil virke som repræsentant for foreningen hvor det er formålstjenesteligt og vil kunne erstatte eller supplere formandskabet som repræsentant for foreningen. Pædagogisk Udvalg (PU) Formål - At fremme faglige, didaktiske og pædagogiske initiativer for lærerne til gavn for elever og skole. - At være et forum for pædagogisk udvikling og helhedsforståelse for landbrugsuddannelsen, herunder medvirke til koordinering af uddannelsesindhold skolerne i mellem. - At medvirke til udvikling/koordinering af landmandsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse. - At bidrage til foreningens arbejde med at sikre høj faglig kvalitet og optimale pædagogiske rammer. - At iværksætte minimum en årlig inspirationsdag med fokus på pædagogik og læringsmiljø. - At inspirere til fælles FOU ansøgninger og udarbejde fx idékatalog som basis for FOU projekter med udgangspunkt i en eller flere skolers deltagelse. - At udarbejde oplæg til fælles studieture med fagligt og pædagogisk indhold for undervisere. - At synliggøre fælles IT-baseret didaktik og pædagogik for lærere. - At planlægge og gennemføre en årlig tema dag for respektive forløb i landbrugsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelse. - At bidrage med inspiration og idéer til årsmødet og udfylde en rolle i afviklingen af årsmødet. Opgaver - PU skal udarbejde et årshjul, der koordinerer og synliggør næste års aktiviteter. Årshjulet skal kunne præsenteres på årsmødet i august. - PU skal gennemføre en årlig evaluering af de iværksatte aktiviteter og kvaliteten af PU s arbejde. - PU skal organiseres på en sådan måde, at der skabes (mere) dynamiske arbejdsformer. - PU skal nedsætte et formandskab/arbejdsgruppe, der arbejder med de prioriterede aktiviteter mellem møderne. Formandskabet refererer løbende til PU. - PU kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper på væsentlige og prioriterede områder. - PU skal registrere hvem, der udbyder pædagogisk diplom uddannelse samt notere hvem der deltager. 5

6 - PU skal planlægge temadage for de forskellige fagområder. - PU s indstilling til prioritering og løsning af opgaver skal vedlægges som bilag 2. Rammer - PU mødes som udgangspunkt tre gange om året i maj, august og november. - PU afsætter på maj mødet ca. ½ dag til møde med foreningens bestyrelse. Økonomi - Efter oplæg fra PU fastsætter bestyrelsen hvert år i oktober måned de økonomiske rammer for udvalget for det kommende finansår. Medlemmer af PU og underlæggende arbejdsgrupper kan frikøbes af foreningen. Den umiddelbare budgetramme er: 4 medlemmer x 6 mødedage x 10 timer = 240 timer pr. år. Arbejdsform - Afholdelse af PU s møder går på skift mellem de deltagende skoler. - Formanden for PU udarbejder i dialog med foreningens sekretariatschef dagsorden. - PU arbejder primært under møder og har kun mindre opgaver mellem møderne. - Arbejdsgrupper skal være i løbende dialog med med PU s formandskab. Arbejdsgruppen kan forventes at have arbejdsopgaver mellem møderne. Der er som udgangspunkt afsat 6 årlige møder til arbejdsgrupper. Samarbejde med eksterne interessenter - PU kan invitere erhvervsskoler o.a., der udbyder uddannelsen til landmand, og som ikke er medlem af Danske Landbrugsskoler, til at deltage i foreningens arbejde for at sikre videndeling og faglig sparring, der generelt øger anseelse og kvalitet af landbrugsuddannelsen. - PU kan invitere fx lærerrepræsentanter fra andre interessenter til udvalgte PU-møder for at vurdere interesse og synergier. Repræsentation i PU - PU sammensættes af lærerrepræsentanter med én repræsentant fra hver medlemsinstitution. - PU bør sammensættes med en passende repræsentation for både landmandsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse. Pædagogisk udvalgs arbejdsgruppe - PU foreslår nedsat følgende arbejdsgruppe for : o Bent Westergaard, Grindsted o Charlotte Holm Hansen, Dalum o Birgitte K. Boysen, Kjærgaard o Charlotte Haahr, Nordjylland, pt. formands suppleant., således at 2 medlemmer udgår efter første år, og to medlemmer af arbejdsgruppen efter tur herefter skiftes hvert år. PU indstiller, at udskiftningen af medlemmer i arbejdsgruppen aftales på det årlige fællesmøde med bestyrelsen. 6

7 Skolernes turnusrepræsentation i arbejdsgruppen Skole Dalum Grindsted Kjærgård Nordjylland Agro-skolen Asmildkloster Bygholm Gråsten JU Kalø

8 PU årshjul

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere