Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg"

Transkript

1 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland med udbud i Aalborg. Undervisningen vil finde sted på Lindholm Brygge 35 i Nørresundby. EVA indstiller udbuddet til: Afslag på akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet ikke opfylder kriteriet om: Videngrundlag (kriterium 4). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 768 af (vedlagt som bilag). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Professionshøjskolen UC Nordjyllands ansøgning med bilag, hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Palle Mikkelsen, cand.polit., forskningsleder ved Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling. Tidligere embedsmand i Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet. Har undervist i diverse økonomiske fag på flere uddannelsesinstitutioner. Desuden forhenværende økonomisk-politisk lederskribent på Berlingske Tidende. James Høpner, cand.merc., udviklingschef i DJØF Efteruddannelse. Tidligere studieleder på HD-uddannelsen, diplomuddannelsen i ledelse og kompetencegivende kurser 5

6 inden for organisation og ledelse på daværende Handelshøjskolecentret i Slagelse. Tidligere underviser på professionsbachelor- og diplomuddannelser. Har desuden været modulansvarlig og underviser på en række chef- og lederuddannelser i Forsvarsakademiet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Camilla Franziska Hansen og evalueringsmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddets geografiske dækningsområde består af følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Thisted, Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev, Morsø, Mariagerfjord og Vesthimmerland. Ansøgeren redegør for, at udbuddet retter sig mod ansatte i offentlige institutioner i regioner og kommuner og i større offentlige virksomheder. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har dokumenteret udviklingstendenserne på det relevante arbejdsmarked og aftagernes kompetencebehov. Udviklingstendenserne er beskrevet med udgangspunkt i rapporten FremKom 2, som har til formål at afdække fremtidens kompetencebehov på det nordjyske arbejdsmarked. Undersøgelsen er baseret på interviews med 60 virksomheder og en spørgeskemaundersøgelse blandt 800 virksomheder og 35 offentlige arbejdsgivere. Af rapporten fremgår det, at de seneste års teknologiske udvikling og politiske reformer har medført ændrede kompetencekrav i den offentlige sektor, som kommer til udtryk i mere komplekse arbejdsopgaver. Ansøgeren har vedlagte en liste over relevante offentlige institutioner, som forventes at ville aftage uddannelsens dimittender. Ekspertpanelet finder på baggrund af de fremlagte undersøgelser og de relevante institutioner i området, at der er behov for udbuddet inden for udbuddets geografiske dækningsområde. Inddragelse af interessenter og aftagere vil fremadrettet foregå ved at udnytte den 8

9 kontakt til aftagerfeltet, som eksisterer gennem bacheloruddannelsen i offentlig administration. Den eksisterende kontakt består bl.a. af årlige møder med KL og med HK/Stat og HK/Kommunal. På disse møder vil man diskutere problemstillinger i forbindelse med uddannelsen for at opnå viden om aftagernes behov. Endelig har udbudsstedet etableret et uddannelsesudvalg for bacheloruddannelsen i administration, hvor lokale aftagere er repræsenteret. Uddannelsesudvalget har til formål at bidrage med inspiration og information til uddannelsen, som kan tjene til at formulere indsatsområder for fagområdet. Ud over disse kanaler har udbudsstedet kontakt til aftagere og interessenter via praktikkoordinatorens arbejde og studielederens opsøgende møder og ved, at repræsentanter fra branchen inviteres til at holde oplæg om relevante emner. På den baggrund vurderer ekspertpanelet samlet set, at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Fremkom 2 rapport - Delrapport: Offentlig administration og organisationer Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelse Studieordning Diplom i offentlig forvaltning og administration. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at udbuddets tilrettelæggelse vil tage udgangspunkt i den eksisterende fælles landsdækkende studieordning. Af studieordningen fremgår uddannelsens mål for læringsudbytte, uddannelsens opbygning, læringsmål for de enkelte uddannelseselementer og eksamensformer. Ansøgeren har redgjort for, at det pædagogiske udgangspunkt for undervisning og læring er opbygget efter seks læringsprincipper: praksis, dialog, problemløsning, refleksion, udfordring og klare mål. Ansøgeren redegør for, at disse seks læringsprincipper skal understøtte, at de studerende opnår den dimittendprofil, som institutionen har formuleret for sine dimittender. Læringsprincipperne understøttes af undervisningsformerne, der varierer fra forelæsninger til arbejde med cases, tværfaglige projekter, skriftlige afleveringer og mundtlige præsentationer. Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse for udbuddets tilrettelæggelse, at det er sandsynliggjort, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker dog, at det er en mindre svaghed, at læringsprincipperne er ret generisk beskrevet. Da der er tale om en diplomuddannelse, er der ikke krav om, at der skal være mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation. 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for, at udbuddets erhvervs- og professionsbasering vil udgøres af kontakt til aftagere, som vil deltage i uddannelsesudvalget, og af samarbejde med netværket af udbydere af bacheloruddannelsen i offentlig administration. Her vil bl.a. KL og HK blive involveret, og der vil blive holdt årlige møder. Det fremgår desuden af redegørelsen, at udbudsstedet tilskynder underviserne til at gennemføre et praktikophold i enten en virksomhed eller en institution for at få indblik i aktuelle problemstillinger inden for fagområdet. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund, at udbuddet vil opnå viden om tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig imod. Ekspertpanelet vurderer imidlertid ikke, at udbuddet vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ansøgeren redegør for, at udbuddets udviklingsbasering udgøres af et samarbejde med Aalborg Universitet i kraft af projektet Solution Hub, inden for hvis rammer udvalgte studerende kan samarbejde med virksomheder om at løse en konkret praktisk problemstilling med undervisere som tilknyttede vejledere. Ekspertpanelet bemærker i denne sammenhæng, at Solution Hub har et meget begrænset omfang. Således deltog 12 studerende fra hele UCN i 2012, mens det dobbelte forventes i Dette er meget minimalt set i forhold til, at Solution Hub er gældende for studerende fra alle uddannelser på UCN. Reelt vil Solution Hub derfor kun være aktuelt for meget få eller ingen studerende på udbuddet. Dertil kommer, at Solution Hub primært henvender sig til studerende, der er sent henne i deres uddannelsesforløb og som kan bruge Solution Hub, som en læringsplatform, fx i forbindelse med afsluttende projekter. Ekspertpanelet bemærker i denne sammenhæng, at udviklingsbasering ikke handler om undervisningens tilrettelæggelse men derimod om, at viden skal tilgå udbuddet dvs. særligt underviserne. Underviserne vil muligvis opnå en vis viden ved at de stifter bekendtskab med projekter via Solution Hub, men dette er ikke dets centrale omdrejningspunkt. Endelig tilvejebringer Solution Hub ikke specifik viden særligt målrettet uddannelsens fagområder, da det har et bredtfavnende fokus. Det er derfor tydeligt både ud fra Solution Hubs koncept og omfang, at projektet ikke tilvejebringer substantiel udviklingsbaseret viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter til udbuddets undervisere. Ekspertpanelet bemærker desuden, at det er en afgørende svaghed, at ingen andre ini- 12

13 tiativer vil dække behovet for udviklingsbaseret viden. Eksempelvis nævner ansøger, at de har et samarbejde med videncenter for Økonomi og Finans inden for finansområdet. Dette samarbejde er imidlertid ikke tilstrækkeligt relevant i forhold til, at udbuddet dækker offentlig forvaltning og administration. Ansøger nævner også at undervisere og studerende kan deltage i kurser om innovation, hvilket kan være positivt. Ekspertpanelet bemærker dog i denne sammenhæng, at innovation kun er et valgfag på uddannelsen. Endelig nævner ansøger projektet Lab X, som skal bidrage til øget kvalitet i det danske sundhedssystem indenfor sundhedsfremme, rehabilitering, behandling, pleje og træning, hvilket ekspertpanelet finder, kan være delvist relevant for uddannelsen. Ekspertpanelet har også set på ansøgers arbejdstidsaftale, hvoraf mål for fordelingen af undervisernes arbejdstid fremgår, og finder ikke, at denne dokumenterer, at uddannelsen vil være videnbaseret. For det første er der ikke en minimumsgrænse i aftalen for, hvor meget tid underviserne skal bruge til forsknings- og udviklingsaktiviteter. For det andet og mere væsentligt viser hverken arbejdstidsaftalen eller ansøgers beskrivelse, hvilke initiativer, der vil være, for at understøtte udbuddets videngrundlag. Alt i alt vurderer ekspertpanelet, at det er en afgørende svaghed, at der ikke er fremlagt initiativer som samlet set sikrer, at underviserne holdes ajour med den nødvendige viden inden for uddannelsens væsentlige fagområder herunder viden fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kontakten med aftagerne er således ikke tilstrækkelig til at alene at udgøre uddannelsens videngrundlag. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Innovationscamp på UCN ang. regionens kommende sygehusbyggeri Beskrivelse af samarbejde med Aalborg Universitet SolutionHub UCN s Teknologi & Business Manifest Samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. 13

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at der er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser. Ansøgeren redegør for, at der er flere beslægtede uddannelser på udbudsstedet i form af finans- og administrationsuddannelserne, som omfatter erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK), professionsbacheloruddannelsen i finans og professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. Ansøgeren har oplyst, at de nævnte uddannelser har et samlet årsværk på 425 studerende. Ekspertpanelet vurderer disse uddannelser som beslægtede med det ansøgte udbud. Ansøgeren har vedlagt 22 mini-cv er for underviserne på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund, at den nuværende gruppe af undervisere udgør et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø, og at undervisergruppen samlet set har den nødvendige viden om de fagområder, der indgår i uddannelsen. Der er fx ansat undervisere med relevant cand.oecon.-, cand.jur.- og cand.merc.-baggrund. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund, at udbuddet vil blive understøttet af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5. 14

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, hvilke faciliteter og ressourcer der er til stede på udbudsstedet. Det fremgår heraf, at udbudsstedet råder over en del undervisningslokaler af forskellig størrelse, et auditorium og gruppe- og hyggerum. Ansøgeren redegør desuden for, at alle undervisningslokaler er udstyret med projektorer, som skal understøtte gennemførelsen af mundtlige præsentationer. Af ansøgningen fremgår det desuden, at undervisningen vil være it-baseret, og at der er trådløst højhastighedsnetværk på hele området, så de studerende har mulighed for at anvende deres computere fleksibelt. Ansøgeren redegør desuden for, at de studerende har mulighed for at benytte sig af en række fælles faciliteter og ressourcer, bl.a. biblioteket, hvorfra der er adgang til fagspecifikke databaser. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet råder over de faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag: Bilag 8: Biblioteksoversigt over databaser mv. 15

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har vedlagt en beskrivelse af udbudsstedets overordnede kvalitetssikringssystem, som danner grundlag for kvalitetsarbejdet på udbudsstedet. Diplomuddannelsen vil høre under hovedområdet UCN Business, hvor kvalitetssikringen sker vha. MARShjulet. Udbudsstedets kvalitetssikringssystem inddrager både interne og eksterne interessenter. Som interne interessenter inddrages studerende og undervisere. Midtvejs i hvert semester holdes der dialoggruppemøder, som tager udgangspunkt i en spørgeramme. I den forbindelse bliver de studerende bl.a. spurgt om deres tilfredshed med undervisningen og informationsniveauet i undervisningen. Mødernes diskussioner samles i et referat, som alle undervisere har adgang til, og som diskuteres på fælles fastlagte teammøder. Her afklares det, hvilke tilbagemeldinger på evalueringen de studerende skal have. Herudover evalueres de enkelte moduler vha. et spørgeskema, hvor der bliver spurgt om de studeredes tilfredshed med undervisningsmaterialet. Modulevalueringernes resultater drøftes ligeledes på teammøderne. Undervisernes trivsel måles vha. en spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater drøftes blandt underviserne. Herefter har den enkelte underviser mulighed for at få en individuel samtale med studielederen. Som eksterne interessenter, der inddrages i udbuddets kvalitetssikring, nævner ansøgeren censorer, som efter endt eksamination udarbejder en censorindberetning. Ansøgeren redegør desuden for, at der er planer om at videreudvikle udbudsstedets kvalitetssikringssystem til også at omfatte systematiske aftagerundersøgelser. Opfølgningen på kvalitetsarbejdet sker gennem udarbejdelse af en kvalitetsrapport for hvert hovedområde og en årlig kvalitetsrapport for hele institutionen, hvor resultater af kvalitetsarbejdet sammenfattes. Der gennemføres modulevalueringer og tilfredshedsundersøgelser. Der holdes et arbejdsinternat, hvor medarbejderne samler op på sidste års mål og fastlægger næste års fokuspunkter sammen med studielederen. På arbejdsinternatet diskuteres ligeledes resultaterne af modulevalueringer og tilfredshedsundersøgelser. Opfølgningen på fokuspunkter, som fastlægges på arbejdsinternatet, sker bl.a. gennem dialog mellem undervisere og studerende. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet samlet set, at kriteriet er opfyldt. 16

17 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 9: Kvalitetshjul MARS Bilag 10: Spørgeramme Dialoggruppemøde Bilag 11: Spørgeskema til modulevaluering. 17

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere