Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune"

Transkript

1 Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013

2 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform Den politiske del af skolereformen Folkeskolens faglige hovedudfordringer Folkeskolens fremtidige mål Beskrivelse af proces Overordnet tidsplan for implementering af skolereform Skolereformens centrale omdrejningspunkter Indhold Samarbejde Organisering Kompetenceudvikling Organisering af arbejdet med implementering af skolereformen Organisationens bemanding rne rnes bemanding Orienteringsmøder Kommunikation Evaluering /15

3 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform 1.1 Den politiske del af skolereformen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Således lød overskriften på den første reformtekst, som regeringen fremlagde i december Overskriften understregede regeringens holdninger og mål: Vi har en god folkeskole, men den skal og bør være bedre på flere områder. Reformen var frem til d. 7. juni 2013 genstand for megen politisk drøftelse idet, Det Konservative Folkeparti - der havde vetoret, som alle andre forligspartier - ikke ønskede at tilslutte sig aftaleteksten. Partiet var modstander af en tvungen lektiecafé for eleverne, som den nye reform beskrev det. Fremtidens folkeskole på vej blev titlen på den endelige aftale, der d. 7. juni 2013 blev indgået mellem samtlige partier, hvor den frivillige lektiecafé, som Det Konservative Folkeparti ønskede, blev en realitet. Denne aftale sikrer, at reformen for folkeskolen kan træde i kraft fra skoleåret 2014/2015 samme tidspunkt, som lærernes nye arbejdstidsaftale også træder i kraft. Det Konservative Folkepartis indsigelse mod den obligatorisk lektiecafé har betydet, at folkeskolen frem mod næste folketingsvalg skal tilbyde lektiecafé til alle elever, MEN at det er frivilligt for eleverne, om de vil benytte sig af tilbuddet. Det må forventes, at der efter næste folketingsvalg (senest d. 15. september 2015) vil blive indgået en ny aftale, hvor lektiecaféen vil indgå, som en obligatorisk del for alle elever. Denne ændring forventes at blive den eneste, da det alene er dette punkt, der fortsat er uenighed omkring. Ydermere er der givet håndslag på, at folkeskolen de næste år skal have ro fra større politiske initiativer således, at fokus kan være på en god og effektiv implementering af den nye og omfattende skolereform. 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer Reformen peger på følgende udfordringer: For mange elever læser dårligt: 15 pct. af eleverne har ikke funktionelle læsekompetencer, når de forlader grundskolen. Knap hver sjette elev forlader skolen uden at kunne læse godt nok. Det er langt fra godt nok, når så mange børn og unge har dårlige færdigheder i et grundlæggende fag som dansk. Det er en barriere for at lære andre fag i skolen. Det er en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Få elever læser godt: Kun 5 pct. vurderes til at være stærke læsere. Der er også børn, der har let ved at lære. Dem skal folkeskolen også udfordre, så deres talenter bliver udviklet fuldt ud. Det sker ikke i tilstrækkeligt omfang i dag. Dygtighed smitter, og et løft af de fagligt stærkeste elever vil gavne alle elever. Mange elever har problemer i matematik: 17 pct. af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle matematiske kompetencer. 3/15

4 Hver sjette elev har ikke de helt basale færdigheder i matematik. Det er langt fra godt nok, når så mange børn og unge har dårlige færdigheder i et grundlæggende fag som matematik. Det er en barriere for at lære andre fag i skolen. Det er en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse For mange elever har dårlige naturfagsevner: 17 pct. af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle naturfagskompetencer. De naturfaglige fag giver eleverne vigtig og brugbar viden om naturen og miljøet, om hvordan dyr og mennesker fungerer, og om hvordan maskiner og robotter virker. Natur og teknik er et vigtigt dannelsesområde for alle elever. Mange lærere har svært ved at yde en differentieret undervisning, der tager højde for forskelle mellem de enkelte elever. Lærere, pædagoger og skoleledere skal markant have styrket og målrettet deres efteruddannelse. Lærerne skal have endnu bedre kompetencer til at undervise i deres fag. Lærerne skal have bedre adgang til viden om, hvilke undervisningsmetoder der virker, så de kan yde en tidssvarende undervisning af høj kvalitet. 1.3 Folkeskolens fremtidige mål Målet med reformen er, at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering. For at opfylde disse tre mål er aftaleparterne enige om en reform af folkeskolen baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger 4/15

5 2. Beskrivelse af proces 2.1 Overordnet tidsplan for implementering af skolereform Implementeringen af folkeskolereformen på kommunalt niveau startede i maj, hvor følgegruppen drøftede forskellige oplæg til den videre proces. Nedenstående figurer illustrerer i hovedlinjer, hvordan arbejdet med reformen skal forløbe og indholdet herfor. På figur 1 ses den overordnede tidsplan for arbejdet. Det ses her, at det forberedende arbejde for alvor gik i gang på kommunalt forvaltningsniveau i maj Denne første forberedelsesfase omhandlede de forskellige politiske, økonomiske og organisatoriske forhold og vil løbe frem til november Her er det såvel det politiske, som det administrative niveau, der løser opgaverne. DLF indgår også som samarbejdspartner i den første forberedende fase. Anden forberedelsesfase starter op i september 2013 og vil løbe frem til sommerferien i 2014 umiddelbart før skolereformen træder i kraft. I begge forberedelsesfaser har styregruppen nedsat en koordineringsgruppe, der sammen med følgegrupper og sektorudvalg løser disse opgaver. I august 2014 er det forberedende arbejde udført og den endelige implementering på kommunens skoler kan nu gå i gang, således at skoleåret 2014/2015 bliver første skoleår med den nye skolereform og lærerarbejdstidsaftale. 5/15

6 2.2 Skolereformens centrale omdrejningspunkter Skolereformens centrale omdrejningspunkter er illustreret på figur 2. Reformens implementering griber ind i flere centrale områder. Som eksempler herpå kan nævnes skolens grundstruktur, kommunens pasningsstruktur (SFO og klub) og kultur-,forenings- og erhvervsliv. Figur Indhold Aftaleparterne er enige om, at alle elever skal have en længere og varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Dette giver kommunerne lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Det gælder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene. Samlet giver det bedre muligheder for at styrke klasseundervisningen til den faglige fordybelse, samtidig med at der i øvrigt i undervisningen arbejdes med en række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel. Det drejer sig bl.a. om varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden. Tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Den længere tid i skolen gør det muligt at sikre, at alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag, og at alle børn får tilbud om lektiehjælp. Målet om at styrke elevernes læring og dermed folkeskolens faglige niveau skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer i skoledagen. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. 6/15

7 De tidligere regler for timetalsstyring ændres således: Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Der fastsættes et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer, og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til den nye tid til understøttende undervisning. Der fastsættes ikke et minimumstimetal for denne tid. Der fastsættes et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. til 9. klassetrin. Der fastlægges vejledende timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag. Loftet for antal af undervisningstimer i indskolingen på maksimalt syv timer om dagen erstattes af en bestemmelse om, at en skoleuge set over et skoleår i gennemsnit ikke må overskride 35 timer. Der indsættes en bestemmelse om, at kommuner og skoler kan ansøge Ministeriet for Børn og Undervisning om dispensation fra denne regel. Dispensation gives af pædagogiske grunde. Flere fagopdelte timer og understøttende undervisning Med den længere og mere varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6.klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Se evt. for mere information Samarbejde Den nye skolereform lægger op til flere obligatoriske samarbejdsflader for kommunens skoler; det være sig såvel intern som ekstern. Dette samarbejde opstår som en konsekvens af den længere skoledag, kravet om Understøttende Undervisning og Den åbne skole. Internt i skolen er der i reformteksten også lagt fokus på samarbejdet mellem skolens lærere og SFOpædagoger. Reformteksten har ligeledes fokus på, at der skal samarbejdes med andre faggrupper, hvor det giver mening for skolens arbejde. Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer i skoledagen. På den eksterne del af samarbejdet vil der med skolereformens indtræden være krav om et samarbejde mellem skole og: Erhvervsliv Musik- og billedskole Idræts-, kultur- og foreningsliv 7/15

8 Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Graden af dette samarbejde er ikke defineret. Der er dog ingen tvivl om, at det forventes at blive større end det ses praktiseret i dag, idet der eksempelvis er åbnet op for, at der i skolebestyrelserne kan sidde repræsentanter fra erhvervslivet. Læs mere om denne mulighed på på side 25 i aftaleteksten under afsnittet: 4.3 Regelforenkling. I Struer Kommune har der været flere eksempler på samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Som et eksempel herpå kan nævnes: Blæserklassen på Bremdal Skole, som er et samarbejde mellem Bremdal Skole og Struer Musikskole Entreprenørskabsprojektet, der er et samarbejde mellem Thyholm Skole og det lokale forenings- og erhvervsliv Struer Østre Skole har over en 5 års periode i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holstebro kørt et projekt, hvor klasser i indskolingen adopteres af en lokal virksomhed. Et projekt, der har øget elevernes kendskab til det lokale arbejdsmarked. Det bliver derudover i forhold til Kultur- og foreningsliv, at de største ændringer vil ses i forhold til skolernes nuværende samarbejdsflader Organisering Aftaleparterne er enige om, at alle elever skal have en længere og varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Dette giver kommunerne lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Det gælder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene. Samlet giver det bedre muligheder for at styrke klasseundervisningen til den faglige fordybelse, samtidig med at der i øvrigt i undervisningen arbejdes med en række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel. Det drejer sig bl.a. om varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre, og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Det giver mulighed for lokalt at tænke i konstruktive alternativer til den nuværende lektionsopdelte undervisning, som praktiseres på langt de fleste af Struer Kommunes skoler. 8/15

9 For at imødekomme udfordringerne gennemføres en række initiativer, der har til formål at erstatte styring efter regler og processer med styring efter få, klare mål og viden om resultater og dermed understøtte kommunernes ansvar for at gå forrest i udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. Der gennemføres tre konkrete initiativer, der imødegår de beskrevne udfordringer: 1. Få klare mål : Der er i dag ikke klare mål for folkeskolens udvikling på nationalt niveau og på kommuneog skoleniveau. De tre politiske mål for reformen operationaliseres i få, kvantificerbare nationale mål, som kan opgøres og suppleres på kommune- og skoleniveau, og som skal være det centrale afsæt for regeringens dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om folkeskolens udvikling. 2. Styrket grundlag for opfølgning: Et løbende fokus på kontinuerligt at blive bedre forudsætter en systematisk og kvalificeret dialog om folkeskolernes evaluering og kvalitetsudvikling på alle niveauer. 3. Regelforenklinger: Kommunerne skal have større frihed til at tilrettelægge arbejdet i folkeskolen. Folkeskolen skal i højere grad styres efter få, klare mål og mindre efter regler og procedurekrav. Disse regelforenklinger skal bidrage til, at skolerne og kommunerne i højere grad kan prioritere deres tid til elevernes læring. Ved ændringer af folkeskolelovgivningen gennemføres følgende regelforenklinger: Præcisering og forenkling af Fælles Mål, Enklere styring af timetal, Skolebiblioteksfunktionen, Fælles ledelse, Skolebestyrelser mere fleksible regler, Valgfag kommunerne skal selv kunne udvikle og godkende valgfag, Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig, Forenkling og videreudvikling af elevplanen, Kvalitetsrapporter i ny version, Mere fleksible rammer om klasselærerfunktionen, Forenkling og forbedring af afgangsprøver og Lempelse af holddannelsesreglerne Kompetenceudvikling Det er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere målsætningen om at styrke folkeskolen, at der iværksættes kompetenceudvikling for både medarbejdere og ledelse. Dette vil ske på både nationalt og kommunalt plan. Der skal sikres en sammenhæng mellem indsatserne. Skolerne, dagtilbud samt Børne- Familiecentret i Struer Kommune har iværksat et kompetenceudviklingsforløb og målet for kompetenceløftet er, at løfte den inkluderende praksis på alle fagområder gennem aktionsrettede forløb. Dette er i tråd med reformens mål om at sikre, at den nyeste evidensbaserede viden bliver en del af den daglige praksis i de forskellige læringsarenaer. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til en 3 årig kompetenceudviklingsplan som både skaber sammenhæng mellem den nationale og kommunale indsats. Samtidig er det af fundamental betydning for kontinuiteten og sammenhængskraften i en helhedsorienteret pædagogisk praksis på 0-18 års området, at planen for kompetenceløftet på skoleområdet, kobles sammen med planen for dagtilbudsområdet. Planen skal omfatte kompetenceløft for medarbejdere og ledere på både skoler og i forvaltningen. n skal forberede planen med de indikatorer, der gør det muligt for økonomigruppen at foretage de økonomiske beregninger og fastsætte budgettet. For skolens ledelsesteam, og evt. forvaltningsledelse, har KL allerede nu arrangeret et forløb i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Med de nye rammer står folkeskolen foran en stor omstilling, der medfører en ændret ledelsesopgave på alle skoler. Skoleledelserne bliver helt afgørende for gennemførelse af ændringerne. Dette forløb giver plads til lokale kommunale behov for specifikke processer og drøftelser. Der vil i programmet være fokus på de forskellige handlemuligheder, både i forhold til undervisningens tilrettelæggelse, styringsmæssige rammer og de økonomiske muligheder. 9/15

10 Kursets formål Målet er at give deltagerne et udbytte, som kan anvendes direkte i det kommende arbejde med udvikling af skolen. Derfor sættes i programmet fokus på: 1. Skoledagens organisering og tilrettelæggelse hvordan udnyttes reformens nye muligheder til at øge elevernes læring og trivsel? 2. Hvad er indholdet i den understøttende undervisning, og hvordan samarbejder skolen med fritids- og kulturtilbud og andre aktører i lokalsamfundet? 3. Kommunalbestyrelsen sætter nye mål for undervisningen og nye rammer for den enkelte skole. Hvad betyder det for skoleledernes opgaver? 4. Lovgivningen har ændret arbejdstidsreglerne i folkeskolen. Hvordan omsættes de nye rammer til konkret praksis, og hvordan kan den understøtte udviklingen af skolen? 5. Hvordan tilrettelægges processen, når der skal gennemføres en ny prioritering af ressourcer og arbejdstid mellem skolens opgaver? 6. Hvordan kommer man fra undervisning til læring, og hvordan kan eleverne motiveres til at nå tydelige læringsmål? 7. Fra vision til virkelighed - hvordan tilrettelægger skolederen reformprocessen sammen med medarbejderne på den enkelte skole? 8. Min egen ledelsesstil og skolereformen hvordan prioriterer man som leder sine ledelsesopgaver? 1. Forløbet afvikles i perioden september til november og skal også ses som starten på en målrettet udvikling af det permanente kompetenceudviklingssystem for folkeskoleledere dvs. Den Offentlige Lederuddannelse (DOL), Diplom i Ledelse (DIL) samt uddannelse på masterniveau. 10/15

11 2.3 Organisering af arbejdet med implementering af skolereformen Struer Kommunes organisering af arbejdet med skolereformen fremgår af nedenstående figur Struer Byråd Følgegruppe Skole Følgegruppe Dagtilbud Styregruppe (BUU) Koordineringsgruppe Sektorudvalg Dagtilbud & Skole 11/15

12 2.3.1 Organisationens bemanding Nedenstående tabel af organisationens bemanding er et foreløbigt udkast. Organisationen (foreløbig) Titel og arbejdsområde Styregruppen Medlemmer Børne- og Uddannelses-udvalget: John Christoffersen Ole Agergaard Andersen Steen Jakobsen Poul Kjær Nielsen Karin Houmann Tovholder Erik Østerby Jørn Thomsen / Pia Weedfald Hansen Koordineringsgruppe Følgegruppe Skole Følgegruppe - Dagtilbud Sektorudvalget Skole og Dagtilbud Erik Østerby Forvaltning: Erik Østerby Pia Weedfald Hansen Jørn Thomsen 8 skoleledere Ungdomsskolelederen DLF: -Torben Skov -Bjarne Stougaard TR for skolelederne: Claus Rokkjær FTR for DLF Helle Døj 8 skoleledere Forvaltning BUPL TR for dagtilbudslederme Bibi Salskov FTR for BUPL: Gitte Francker- Honoré 8 skoleledere 8 dagtilbudsledere Forvaltning Erik Østerby Sektorudvalget Erik Østerby Gitte Schilkowski Pia Weedfald Hansen Jørn Thomsen Pia Weedfald Hansen Jørn Thomsen Erik Østerby Jørn Thomsen 12/15

13 3. rne For at afdække alle de delopgaver som skolereformen kræver løst, oprettes en række arbejdsgrupper, der hver især tager sig af specifikke temaer i forbindelse med implementeringen af skolereformen. Der er mange hensyn at tage i forbindelse med bemandingen af arbejdsgrupperne. Der er stor opmærksomhed på, hvordan vi udformer vores udgave af den nye folkeskole, og der er i sagens natur også mange interessenter. Der lægges derfor op til, at der i arbejdsgrupperne er bred repræsentation. I forbindelse med nedsættelse af arbejdsgrupperne skal der ske en vurdering af de enkelte medlemmers relevans i den enkelte gruppe. Der er særlig fokus på at inddrage elever og forældre. Der skal udarbejdes kommissorier for alle arbejdsgrupper Alle arbejdsgrupper skal have fokus på at indtænke følgende områder i deres arbejde: Forældreinddragelse Elevindflydelse 0 18 års tænkningen Inklusion Huske, at vi arbejder for den sammenhængende skoledag Tværfagligt samarbejde Mål, Midler og Effektmål Hvad har vi i Struer Kommune i forvejen godt i gang? - Er der noget vi skal bygge videre på? - Er der noget vi skal afslutte? - Er der nye tiltag vi skal starte? Følgende arbejdsgrupper er foreløbigt identificeret: Økonomi Forvaltningens rolle og opgaver Organisering af skolen ledelse og bestyrelse Personalesammensætning kollegaer i skolereformen Fysiske rammer optimeret udnyttelse af eksisterende m2 Læringsledelse og undervisningsmiljø IT og digitale kompetencer i alle fag Understøttende undervisning SFO / Fritidstilbud Kompetenceudvikling Åben skole Kommunikation Inklusion Lektiehjælp Forældreinddragelse Elevinddragelse Idræt, motion og bevægelse 13/15

14 2.3.1 rnes bemanding rne (foreløbig) Titel og arbejdsområde Økonomi Forvaltningens rolle og opgaver Organisering af skolen -Ledelse og bestyrelse Personalesammensætning -kollegaer i skolereformen Fysiske rammer -optimeret udnyttelse af eksisterende m2 Læringsledelse og Undervisningsmiljø IT og digitale kompetencer i alle fag Understøttende undervisning Medlemmer Jørn Thomsen Birgitte Breumlund Jesper Møller Steen Thorstensen Inger Aabo Erik Østerby Jørn Thomsen Pia Weedfald Hansen Tovholder Jørn Thomsen Birgitte Breumlund Erik Østerby Pia Weedfald Hansen???? Jørn Thomsen???? Jørn Thomsen Claus Rokkjær Pia Weedfald Dagny Madsen Pia Weedfald Michael Claus Rokjkær Pia Weedfald Knud B. Hansen???????????? SFO / Fritidstilbud Jørn Thomsen???? Kompetenceudvikling Åben Skole Kommunikation Inklusion Lektiehjælp Forældreinddragelse Elevinddragelse Idræt, motion & bevægelse Pia Weedfald Tine Hammer Grete Slyk Dorte Thomsen Pia Weedfald Anette Vestby Finn Toft Merete Hoffmann Pia Weedfald Ovenstående sammensætning af arbejdsgrupper er et foreløbigt udkast. 14/15

15 3. Orienteringsmøder I procesplanen lægges der stor vægt på inddragelse og gennemsigtighed. Derfor afholdtes der den 9. august fællesmøde om folkeskolen: På vej mod Folkeskolereform 2014 med omkring 250 deltagere og indlægsholder fra bl.a. Danske Skoleelever og en ekstern konsulent. De inviterede var lærere, SFO-pædagoger, Fælles Rådgivende Udvalg (FRU), borgmester samt Børne- og Uddannelsesudvalget. I den kommende tid skal der udarbejdes en plan for orientering af øvrige interessenter omkring skolen. 4. Kommunikation Der vil i løbet af processen blive etableret en side under struer.dk med information, nyttige links og relevante dokumenter omkring implementeringen af skolereformen. 5. Evaluering Nationalt Med henblik på at vurdere effekten af forskellige initiativer i reformen gennemføres på nationalt plan en række evalueringer. Som led heri gennemføres en evaluering af skolernes brug af holddannelse, herunder udviklingen i skolernes brug af holddannelse på baggrund af fagligt niveau og betydningen for elevernes tilknytning til stamklassen. Evalueringen vil have et særskilt fokus på at undersøge, om bestemmelsen om, at eleverne skal undervises med udgangspunkt i deres klasse, følges, og at lempelsen af holddannelsesreglerne ikke medfører store klasser ad bagvejen. Med henblik på at vurdere effekten af de forskellige initiativer gennemføres evalueringer, som forelægges for aftaleparterne. Ministeriet for Børn og Undervisning vil løbende følge aftalens udmøntning og fremlægge resultaterne for aftaleparterne. Aftaleparterne er enige om, at folkeskolen efter denne styrkelse af det faglige niveau skal have ro til at fokusere på at få gennemført de mange nye og omfattende ændringer til en styrkelse af folkeskolens faglige niveau. Det betyder, at aftaleparterne i videst muligt omfang vil sikre, at folkeskolen får en pause fra større reformer, så den ikke fortsat år efter år bliver pålagt nye og omfattende regelændringer. Kommunalt Ovenstående vil ligeledes danne grundlag for Struer Kommunes evaluering af skolereformens implementering på kommunens skoler, hvor der blandt andet vil blive lagt fokus på elev og forældre-inddragelsen. Herudover vil der ske en evaluering af selve implementeringsprocessen lokalt, samt informations og kommunikationskvaliteten i forhold til forældre og elever. Denne evaluering vil blive foretaget af koordineringsgruppen, der løbende igennem processen vil kortlægge, på hvilke områder samt, hvorledes det vil være konstruktivt at gennemføre evalueringen. Koordineringsgruppen har mulighed for at nedsætte en evalueringsgruppe, hvis de finder dette nødvendigt. 15/15

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere