Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:"

Transkript

1 AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes i, at fysisk aktivitet fører til større velvære, der igen fører til større mulighed på arbejde. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

2 Ungeindsats på erhvervsskole Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Jobcenter Guldborgsund har fysisk flyttet indsatsen for unge år match 1 og 2 til CELF, den lokale erhvervsskole. Derudover er der tilknyttet medarbejdere fra ydelsesenheden og der er tilknyttet mentorer ansat af jobcentret. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

3 Fremskudt ungeindsats Flere målsætninger Ungeindsats på EUC. Inspireret af bl.a. Guldborgssund kommune vil Holbæk Kommune etablere en fysisk enhed på den lokale erhvervsskole. Holbæk Jesper Møller

4 Fælles fagligt ungdomsteam Fælles fagligt ungdomsteam (FUT) arbejder på stadig at styrke samarbejdet og knytte de forskellige kommunale enheder sammen (vejledere, sagsbehandlere, misbrugsvejledere m.fl.) Holbæk Jesper Møller

5 Pilotprojekt som skal styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Strategisk samarbejde i distrikterne mellem dagtilbudsledere og skoleledere (både praktisk og ledelsesmæssigt) Holbæk Jesper Møller

6 Praktik der virker Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Pt. arbejder Holbæk Kommune/Borger og Organisationsservice, HR og Arbejdsmiljø med at sikre en højere gennemførselsprocent end tidligere på primært: SSH, SSA og PAUuddannelserne. Praktik der virker har følgende formål: At sikre fastholdelse af elever på uddannelserne. At øge samarbejdet med skolen om fastholdelse af elever. At uddanne lokale praktikvejledere, der kan vejlede enhederne og eleverne. At kommunens målopfyldelsestal når. Holbæk Erik Vestergård

7 Uddannelsesråd Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsesrådet er etableret og mødes ca. en gang i kvartalet. Et forum for uddannelsesledere, kommunen og ungdomsbyrådet til at diskutere uddannelse. Det overordnede formål er at styrke uddannelsesniveauet lokalt og regionalt. Mere konkret skal rådet sigte mod at hæve uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune. Holbæk Jesper Møller

8 Den rummelige og inkluderende folkeskole Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der har under projektet været nedsat 3 projektgrupper samt 2 arbejdsgrupper. Projektgrupperne: Den gode inklusion - med fokus på at sikre en bred forankring om projektet og skabe fælles forståelse af Inklusionsbegrebet. Faglige kompetencer - med fokus på at formulere hvilke kompetencer den almene skole skal rumme samt hvilke redskaber der er nødvendige for at sikre en høj kvalitet samt et ikke-ekskluderende miljø Opgaver og Strukturer - med fokus på at definere hvilke opgaver der fremtidigt skal ligge i specialtilbuddene samt hvilken struktur og organisering der i fremtiden skal kendetegne specialtilbuddene, for at leve op til en inklusionsprocent på 96% Arbejdsgrupperne: Visitation og tilbudskatalog Økonomiske ressourcer Projektgrupperne har afsluttet deres arbejde, og resultaterne er i øjeblikket i gang med at blive implementeret og forankret hos elever, forældre og medarbejderne. Der er midlertidigt blevet nedsat en ny arbejdsgruppe, der med henblik på at styrke forældresamarbejdet omkring rummelighed og fællesskaber. Arbejdsgruppen har til hensigt at sikre en god kommunikation og skabe en forståelse for værdierne bag rummelighed samt processen i Kalundborg Kommune således at alle er trygge i processen. Kalundborg Kommune har udarbejdet strategien Den rummelige Folkeskole en bevægelse fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud. Strategiens fokus er at indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Under strategien er iværksat en række tiltag, der skal være med til at understøtte bevægelsen fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud, samtidig med at kvaliteten i almenskolen løftes, således at der i højere grad arbejdes ud fra et ikke-ekskluderende perspektiv. At indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Kalundborg Lærke Kibsgaard

9

10 Fælles UU Ungdommens uddannelsesvejledning Indsatsen i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning sker samlet / koordineret i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, med fysisk placering i Jyderup Kalundborg Lærke Kibsgaard

11 Handleguiden I øjeblikket gennemføres systematiske kursusforløb som grundlag for styrkelse af det tværfaglige arbejde - 80 nøglemedarbejdere og ledere har været på 3 dages kursus, ca frontmedarbejdere vil komme på en-dagskursus i 2011 til Samtidig sker der en revision af Handleguiden, så den tilpasses de løbende forandringer der sker både med henblik på kvalitet og lovgivning. Kalundborg Kommune har udfærdiget en handleguide til systematisering af en helhedsindsats på børne- og ungeområdet. Kalundborg Lærke Kibsgaard

12 16 års forum Overgang fra unge til voksen for specialområdet er inde i god udviklingsfase. 16 års forum:2 gange årlig samles relevant fagpersonale fra Centrene med henblik på tilrettelæggelse af særlig tværfaglig overgangsindsats for unge med særlige behov. Der sættes fokus på unge, der får særlige specialundervisningstilbud. Endvidere unge der har fået tildelt foranstaltninger iflg. sociallovgivningen herunder unge, der er anbragt af andre kommuner i døgnophold til Lejre. Mål: At unge med særlige behov kan få tilrettelagt sammenhængende indsats og bliver tilmeldt og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker

13 Indsatsområde Børn, Unge Distriktsmøder: Der afholdes møder på alle skoler. Problemstillinger drøftes anonymiseret, såfremt der ej er forældreaccept. Dialogmøder: Dialogmøder er implementeret i alle institutioner. Inden ansøgning om støtte skal der som minimum være afholdt Distriktsmøder (er etableret i 2007) Møder hvor alle faggrupper kan involveres (dog afhængig af sagens karakter), faste medlemmer er PPR-psykolog, sagsbehandler, skoleleder/dagtilbudsleder. Der kan indkaldes andre faggrupper. Forældre har givet tilladelse til, at mødet afholdes. Dialogmøder (er etableret UBU ) Møder uden registrering mv. Bekymringer vedrørende børn og unge kan drøftes og forsøges løst via møde(r) med forældre, PPR og faggrupper i skoler og dagtilbud Udgående team (er etableret UBU ) Det udgående team blev etableret med det formål at fokusere på udvikling af de pædagogiske og læringsmæssige miljøer Dele af teamet forventes anvendt til undersøgelse af barnet samt råd, vejledning og supervision til pædagoger, lærere og forældre. Herudover forventes teamet at kunne yde intensive, tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det udgående team skal ikke erstatte men supplere de nuværende pædagogiske-psykologiske tiltag. At kvalificere arbejde med børn med særlige behov på skolerne med henblik i højere grad at finde løsninger indenfor de almindelige folkeskolers rammer med involvering af alle parter herunder børnenes familie på en mere forpligtende måde end tidligere AKT-puljer på skolerne (er etableret UBU ) Alle skoler har fået tildelt en pulje af timer målrettet arbejdet med AKT-vanskeligheder. Hurtig, fleksibel støtte til bekymringsbørn Årligt møde med PPR-psykolog, skoleleder og UU-vejleder Elevgruppen 7. til 9. klasse tages op, gruppen af bekymringsbørn bliver udpeget, der sættes mere målrettet ind. Der udarbejdes en procedure, således at alle relevante parter informeres hurtigt og tilstrækkeligt med henblik på tidlig og sammenhængende indsats Nye tilbud til skoletrætte elever i overbygningen - de unge utilpassede? Analyse af evt. behov for tilbud til utilpassede, ikke-boglige unge Partnerskab om folkeskolen. (er i gang) Kommunalt udviklingsprojekt på Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen i samarbejde med KL Arbejde med skolens rummelighed og tilpasse den almindelige undervisningen til alle elever. Støttekontaktpersoner Lejre Helle Dydensborg

14 Indsatsområde Job og arbejdsmarked Indsatserne for den enkelte unge kvalificeres tværfagligt og er i udvikling dels organisatorisk og dels samarbejdsmæssigt. Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelse, EGU, især til bogligt svage unge Øget anvendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse, STU, for unge der ikke kan indgå i ordinær uddannelse eller erhvervsgrund-uddannelse Unge der ikke kan klare et ordinært uddannelsesforløb får tilrettelagt: Særligt tilrettelagt aktiveringsforløb med henblik på kompetenceudvikling.revalideringsforløb med henblik på opkvalificering. Erhvervsgrunduddannelsesforløb ( EGU). Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb ( STU) Mål: At unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse evt. på særlige vilkår. Forberedende voksenundervisning. Unge med læse, stave og regneproblemer tilbydes opkvalificeringsforløb som led i jobplan. Øget brug af mentorordninger Mål: At flere unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse Tættere samarbejde med private virksomheder Lejre Lone Lykke Marker

15 Indsatsområde Overgang fra ung til voksen Der er afholdt vellykkede temadage og opfølgning skal finde sted efterår 2012 Uddannelse / temadage for medarbejdere Afholdelse af 1-2 temadage i 2010 for medarbejdere i B&U, Soc.Beh. og J&A samt UU med henblik på at skabe: fælles vidensgrundlag om relevante psykiske lidelser og handlemuligheder i forhold hertil, set i et udviklingsperspektiv maksimal gensidig forståelse på tværs af forvaltningsområde fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats Lejre Lone Lykke Marker

16 Inklusion Analysefase er påbegyndt. Inklusion:Indgå i strategisk udviklingsprojekt i Lejre kommune med henblik på at udvikle indsats for at flere unge gennemgår en ordinær ungdomsuddannelse herunder Erhvervsgrunduddannelse. Mål: At overgangen fra ung til voksen udvikles hen imod en helhedsorienteret sammenhængende indsats til gavn for den unge med specielle behov. Lejre Lone Lykke Marker

17 Mødregruppe Der etableres en mødregruppe i særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt i Jobcentret, der inkluderer tværfagligt samarbejde. Unge mødre Der etableres samarbejde mellem Jobcenter og Center for Social og familie samt sundhedsplejersker) med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv for unge mødre i risikozone Lejre Lone Lykke Marker

18 Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne Projektet er i etableringsfase. Der etableres i samarbejde med UU Roskilde en fast procedure for opfølgning af de enkelte skolers elevers overgang til ungdomsuddannelserne. Opfølgningen skal afdække evt. mønstre i skolernes resultater, således at skolerne med udgangspunkt i disse mønstre kan fokusere og udvikle skolens arbejde med de ældste elever. Mål: At udvikle og kvalificere udskolingen på de enkelte skoler, med udgangspunkt i skolens erfaringer og resultater med elevernes valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Lejre Helle Dydensborg

19 Projekt unge sygemeldte Projektet er lige startet og der er p.t. 35 i projektet Beskæftigelses/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte årige, der modtager sygedagpenge. At sygemeldte unge får en særlig intensiv sagsbehandling ud over lovkrav med fokus på behov for opkvalificering. At få de unge ufaglærte motiveret og hjulpet ind i det ordinære uddannelsessystem uden offentlig støtte, såfremt de ikke er revalideringsberettiget.. At der foretages en analyse af målgruppen over 3/4 år samt gruppens særlige udfordringer med henblik på opsamling af viden til brug for mere målrettet indsats overfor unge sygemeldte fra Lejre Lone Lykke Marker

20 Straksvejledning Alle match 1 får kvalificeret tværfaglig vejledning, afprøver brancher samtidig med uddannelsespålæg Straksvejledning: Ved arbejdsløshed visiteres alle årige match 1. til straksvejledningsindsats med henblik på uddannelsespålæg og praktik. Mål: At alle arbejdsløse unge der får uddannelsespålæg motiveres for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker Lejre.dk

21 Tværkommunal benchmarking og samarbejde Inspireret efter første besøgsklyngemøde 22. maj Deltagelse i projekt kompetenceparat 2020 KKR Sjælland og Regionen-Sjællands fælles indsats for at opnå kompetenceløft i Regionen.Projektet kompetenceparat 2020 skal samle og målrette indsatsen, således at størst effekt opnås. Mål: At Lejre kommune følger erfaringer i regionen og indgår i relevante initiativer for at opnå kompetenceløft. Lejre Lone Lykke Marker

22 Udvikling af skolernes arbejde med UEA - undervisningen og begrebet Uddannelsesparathe Projekt er i etableringsfase. Udvikling af skolernes arbejde med UEA undervisningen og begrebet Uddannelsesparathed i hele skoleforløbet. For at undgå frafald og omvalg udvikles arbejdet med UEA - Undervisningen og begrebet uddannelsesparathed Mål: At styrke elevernes mulighed for at gennemføre den ungdomsuddannelse eleven vælger efter folkeskolen. Lejre

23 Ungeforum Ungeforum er i god drift og rummer et godt kompetenceudviklingsforløb til gavn for den tværfaglige indsats. Ungeforum:4 6 gange årlig samles med relevant personale fra Centrene herunder Ungdomsvejledere fra UU-Roskilde - med henblik på drøftelse af indsatser for unge ikke uddannelsesparate mellem 16 og 18 år Mål: At alle unge ikke uddannelsesparate får tilrettelagt kompetenceudviklende forløb evt. tilkoblet parallelindsatser jf. Sociallovgivningen. Lejre Lone Lykke Marker

24 Næstved Kommunes Skolestrategi Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der arbejdes i øjeblikket på en ny skolepolitik, som skal være i tæt samspil med kommende skolereform. Næstved kommune har udarbejdet en skolestrategi, der tydeliggør sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling fra Strategien har 4 temaer: Kvalitet i kerneydelsen/faglighed Rummelighed/inklusion Attraktive arbejdsspladser/rekruttering Kost og bevægelse Strategien er blevet til på baggrund af skolernes ønsker om: Helhed og sammenhæng Få indsatsområder Flerårige indsatser Frihed og arbejdsro til at prioritere indsatsen efter den enkelte skoles behov At bygge på den nyeste evidensforskning Næstved Pia Kristiansen

25 Oprettelse af nyt to-delt 10. klasse-tilbud i Asnæs Der skal være fokus på nye læringsformer Evaluering pågår. Odsherred Gitte Løvgren

26 Oprettelse af være-sted for de unge i Hørve Odsherred Thure Jørgensen

27 Udarbejdelse af uddannelsesregnskab Odsherred Thure Jørgensen

28 Årlig uddannelse til alle konference i Roskilde Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Afholdes i september. Roskilde Kommune afholder en årlig konference om målsætningen om uddannelse til alle i samarbejde med Roskilde Campus. Alle uddannelsesaktører i Roskilde er inviteret, og der drøftes løsninger ud fra fælles oplæg. Roskilde Leder af UU

29 Den røde tråd- overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne Fokus ligger på brobygningen til ungdomsuddannelse. Overgangen fra at være folkeskoleelev til at gå på en ungdomsuddannelse giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer og højere faglige krav er blandt de faktorer, som kræver, at eleverne er gode til at omstille sig. Overgangen er en sårbar fase for mange unge. Derfor er der i projekt den røde tråd fokus på udfordringen gennem forskellige tiltag i folkeskolen, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Formålet er dermed: - At flere unge får forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Slagelse Ulla Rasmussen

30 Forsøgsprojekt med undervisning i faget 'Innovation' på HHX Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Forsøgsprojekt med 2-årigt undervisningsforløb for studerende på HHX i faget innovation. Slagelse Bolette Trier Nissen

31 Fælles uddannelsesportal Fælles uddannelsesportal for uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Formålet er at skabe et overblik omkring udbudet af uddannelser, og derved øge tilgængeligheden for informationer omkring diverse uddannelser. Rekruttering og fastholdelse af studerende er en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne og kommunen. Slagelse Lone Irene Petersen

32 Netværksprojekt udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskol Netværksprojektet udbudt af KL og har til formål at udvikle samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler, og dermed skabe bedre sammenhæng. Projektet skal hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate og træffe det rigtige valg omkring uddannelse - og gennemføre den. Slagelse Anette Steffensen

33 Partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Der er indgået en partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune der har til formål at understøtte samarbejdet om at sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, eksempelvis ved at udvikle uddannelsesforløb i tær samarbejde mellem teori og praksis, skabe meningsfuld brobygnings- og praktikforløb og udvikle fælles forståelse af kvalitet. Planen er at denne aftale skal revideres og udbygges. Slagelse Lone Irene Petersen

34 Studiejobindsats 4200 UPGRADE Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor 4200 Upgrade skal skabe flere relevante studiejobs til studerende på de videregående uddannelser i Slagelse Kommune. Med relevante studiejobs er der tale om jobs, som er kompetencegivende i forhold til den virkelighed de unge møder ude på jobmarkedet efter endt studie. De unge skal blive mere arbejdsparate gennem relevante studiejobs, både i forhold til personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Flere af Slagelse Kommunes virksomheder skal have øjnene op for værdien og potentialet i af at ansætte de unge på videregående uddannelser i relevante studiejobs. De unge har den nyeste viden fra studiet, som virksomhederne kan drage fordel af, hvis de lærer bruge de studerende rigtigt. Uddannelsesinstitutionerne skal bidrage med udviklingen af en kompetenceoversigt over, hvad de unge på deres uddannelser kan gøre for virksomhederne. Gennem 4200 Upgrade skal kommunikationen mellem uddannelsesinstitutioner, studerende og virksomheder i Slagelse Kommune styrkes. Vi skal kort sagt blive bedre til at bruge hinanden. Slagelse Lone Irene Petersen

35 Uddannelsespolitik Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsespolitikken udspringer af Slagelse Kommunes vision, og gennem uddannelsespolitikken skal det generelle uddannelsesniveau i Slagelse Kommune løftes. Uddannelsespolitikken indgår som en af flere politikker, der skal realisere visionen, og den skal derfor ses i sammenhæng med og supplere Erhvervsudviklingspolitikken og Bosætningspolitikken. Uddannelsesmiljøet i Slagelse skal styrkes, og der skal være fokus på at udnytte synergien mellem de mange ungdomsuddannelser, kommunes håndværksbaserede virksomheder, og de vidensvirksomheder, som vi agter at tiltrække flere af. Ligeledes skal der være indsatser på boligfronten, på vejledningen, på infrastrukturen, på bymiljøet og miljøet omkring uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsespolitikken skal sikre en forstærket indsats i forhold til sammentænkning af uddannelse, forskning og erhvervsudvikling. Slagelse Lone Irene Petersen

36 Ungehuset i Slagelse Der arbejdes for tiden med at indsamle bud fra alle de involverede på projektets mere konkrete funktioner og indhold, samt på, hvilke vejledningsfunktioner der skal være til rådighed i åbningstiden. Men sikkert er det, at grundtanken med huset, der er pla I Slagelse Kommune er der pr. 26. februar 2013 etableret et nyt ungehus, der samler medarbejdere fra forskellige kommunale centre i en tværgående indsats for at motivere unge til, og fastholde dem i, uddannelse. Det nye projekt, der indledningsvist er døbt ungehuset, er det fysiske resultatet af et stærkt tværgående samarbejde i Slagelse Kommune, der er blevet udviklet gennem flere års projekter. Huset er tænkt som et anderledes tilbud til unge uddannelsesparate og udfaldstruede, både i tilgang så vel som indretning. Slagelse Torben Bahn PetersenTorben Bahn Petersen, Arbejdsmarkedschef. Center for Arbejdsmarke

37 10-klasses center 10- klassen bidrager til at styrke de unges videre deltagelse i ungdomsuddannelser. Solrød Kommune har oprettet et 10. klassecenter i tilknytning til Ungdomsskolen. 10. klassecenteret har fra klasser og 205 elever. 288 unge har i 2011 søgt om plads i 10. klasse, heraf 191 fra andre kommuner end Solrød. Der er skabt et stærkt miljø omkring 10. klassecenteret, hvilket bl.a. tilskrives, at centeret tilrettelægger og gennemfører mange spændende og faglige aktiviteter, ligger i tilknytning til Ungdomsskolen samt at de ansatte rekrutteres specifikt til 10. klassens behov. Ud af de 160 elever der afsluttede 10.klasse i 2011 i Solrød Kommune søgte 71,9% på gymnasiale uddannelser, 25,6% på erhvervsuddannelser mens 2,5% havde andre ønsker, herunder ophold i udlandet og produktionsskole. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

38 Misbrug og Unge Der skal være fokus på nye læringsformer Fortløbende projekt Solrød Kommune har haft succes med at etablere et tværgående projekt for unge med begyndende og varige misbrugsproblemer. Gennem et samarbejde mellem medarbejdere i klubber, skoler, uddannelsesinstitutioner, Børn og Unge Rådgivningen og forældre er det lykkedes at få kontakt til de unge og deres forældre og give tilbud alt efter den unges behov. Projektet har bl.a. opkvalificeret de medarbejdere og lærere, der har kontakt med de unge til dels, at kunne identificere unge med misbrugsproblemer og dels at reagere konstruktivt på observationer og etablere kontakt til projektets tilbud. Det har muliggjort en tidlig indsats, som vurderes afgørende for indsatsen/tilbuddene. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

39 Tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling for ansatte i kommunen Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Køge-Solrød Kurser er afsluttet i 2011, de øvrige igangværende. Center for lederudvikling: Konsortium mellem Køge Handelsskole Business Center / Zealand Business College / Erhvervsakademi Sjælland og Greve, Køge, Stevns, Faxe, Lejre, Vordingborg og Solrød kommuner om lederuddannelse, primært diplom- og akademi-uddannelserne. Samarbejdet er etableret i 2009 og har medført meget store økonomiske fordele (specielt konstruerede forløb med SVU-refusion) samt stor videndeling og synergi. Samarbejdet ledes af en styregruppe. Ca. 25 ledere er i øjeblikket i gang med et uddannelsesforløb. Køge-Solrød kurser: Samarbejde mellem Køge og Solrød kommuner om fælles kursuskatalog / -portal til at understøtte udmøntningen af 3-parts kompetencemidler (Trepartsaftalen 2008). Etableret 2009 lukket 2011, hvor midlerne var forbrugt. Betød at et meget stort antal ansatte (ca. 400 Solrød-ansatte) tog et eller flere kurser. Som følge af stordrift og sammenlægning af midlerne i én stor, samlet pulje fik kommunerne meget for pengene på en administrativ enkel måde. Lovpligtig arbejdsmiljø grunduddannelse: I samarbejde med Greve, Lejre og Stevns kommuner gennemfører Solrød Kommune et samarbejde om den lovpligtige arbejdsmiljø grunduddannelse. Samarbejdet medfører et kvalitetsløft, da uddannelsen målrettes kommunale arbejdspladser og de enkelte kommuner i samarbejdet. Samtidig har samarbejdet givet en effektiv besparelse på op mod 40% af udgifterne. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

40 Det murstensløse ungeteam Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Ungeteamet opererer på tværs af fagcentrene Familierådgivningen, Skole og Daginstitution, Job-centret og Voksen og Handikap. Ungeteamet mødes hver 14 dag, hvor sagsbehandlere fra de fire fagcentre kooordinerer og sambehandler aktuelle ungesager. UU s Sorø-filialleder indgår ligeledes på fast basis i teamet. Formålet med ungeteamet er at: sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte unge sikre, at den unge modtager den rigtige, mindst indgribende indsats på det rigtige tidspunkt. Målet er: Koordinering af det tværgående samarbejde: Teamet arbejder ud fra et borgerperspektiv og ét kommuneperspektiv. Alle deltagere i Ungeteamet arbejder med én dagsorden for den unge. Uddannelse / job er målet, mens parallelindsatserne er midlet. Viden og kompetenceløft: Medarbejderne i Ungeteamet oparbejder en bred viden over et større sagsområde og kan trække nødvendige ressourcepersoner ind ad hoc. Èn indgang for de unge og for øvrige samarbejdsparter/brobygning i forhold til lovgiv-ningsmæssige overgange især ved det 18. år: Mere overskueligt og nemmere for både de unge og for eksterne aktører. Organisatoriske rammer for ungeteamet: Ungeteamet i Sorø Kommune er en enhed med 14 medarbejdere, der yder rådgivning og løser myn-dighedsopgaver for unge mellem 15 og 25. Det kan være om uddannelse, erhverv, kontanthjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, handicap, misbrug, adfærdsproblemer, botilbud m.m. Der er pt. ved at blive udarbejdet et samlet ydelses og kompetencekatalog for det, som Ungeteamet samlet set kan tilbyde unge - med udgangspunkt i lovgivning og med fokus på, hvilken afdeling der har den primære kompetence i forhold til den pågældende ydelse, og hvilke afdelinger der er snitfladeaktører til ydelsen. Udover dette ligger der også en opgave omkring at beskrive hvordan den helhedsorienterede sags-behandling kan styrkes i Ungeteamet. Sorø Kasia Vad

41 Ny UU-vejledningsstruktur med filial Sorø Der er etableret ny UU-vejledningsstruktur ud fra en filial-model. Filialstrukturen er blandt andet med til at sikre: Lokalt forankrede vejledere tættere relationer (ung, forældre, vejleder og SK) og forældre som medspillere mere direkte dialog mellem Fagcenter Skole samt Daginstitution og UUvejledningen - en tættere kontakt med Jobcenter Sorø. Sorø Tanja Jørgensen

42 Nyt udviklingsprojekt - Udvikling af fremtidens muligheder for de unge Sorø Byråd har netop med Budgetaftale 2012 vedtaget og tilføjet to yderligere udviklingsprojekter til de tre udviklingsprojekter, der blev igangsat ved budgetaftalen Det ene heraf er projektet Udvikling af fremtidens muligheder for de unge (job og uddannelse) Projektet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af området.i forlængelse heraf nedsættes et samarbejdsforum på tværs af de stående politiske udvalg og Chefgruppen i Sorø Kommune. Udvalget vil således operere i krydsfeltet mellem social indsats, sundhed, job og uddannelse for de målgrupper, der er omfattet af indsatser og arbejde tværgående og koordinerende i forhold til de store udfordringer der eksisterer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet Udvalget får til formål at: sætte politisk fokus på den fælles indsats i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse få en samlet strategi og koordineret indsats i Sorø Kommune ift. sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer på ungeområdet både på kort og lang sigt. Udvalget vil have ansvar for at understøtte den regionale indsats og samarbejder på området herunder Kompetenceparat Det er tanken, at det tværgående samarbejdsudvalg vil tage grundigere fat i idépapiret fra KKR Sjælland. Sorø Tanja Jørgensen

43 Samlet ungeteam i Jobcenter Sorø I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse og beskæftigelse samt et generelt kompetenceløft Sagen er pt. under videre behandling i Sorø Kommunes Hovedudvalg (øverste MED-udvalg) og Chefgruppe. På baggrund heraf arbejdes der mod en fælles overordnet strategi og målsætning for beskæftigelse af ledige samt personer med nedsat arbejdsevne i Sorø Kommune. Herunder er en foreløbig oplistning af områder hvor en skærpet indsats samt nye initiativer, der kan tages som arbejdsgiver, er mulige Ansættelse af ledige eller personer med nedsat arbejdsevne, herunder opfyldelse af forpligtelse vedr. Beskæftigelsesministeriets udmeldte kvote for ansættelse af ledige i løntilskud i kommunerne, regionerne og staten. Elever og praktikpladser på de forskellige uddannelsesområder Sociale klausuler i forbindelse med udbud (med henblik på at understøtte etablering af praktikpladser især i forbindelse med større anlægsopgaver) Jobrotation i forbindelse med kompetenceløft af medarbejdsgruppe Etablering af sociale virksomheder for personer med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne (Guldborgsund-modellen) 7. Seniorjob til ledige, som er fyldt 55 år, som er efterlønsberettigede og som falder for dagpengeretten. 8. Puljejob til modtagere af ledighedsydelse 9. Samarbejde med private arbejdsgivere og andre aktører om fælles indsats med henblik på at skabe beskæftigelse, praktikpladser m.v. i området. 10. Fastholdelse af seniorer Sorø Tanja Jørgensen

44 Strategi og målsætning for Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse Sorø Tanja Jørgensen

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål:

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål: Campus Haslev De fagligt svageste unge Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Campus Haslev - et unikt udviklingssamarbejde mellem en række regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner, VUC, Faxe

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle.

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Initialer: GIL Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2010-296997 Oprettet: 3. januar 2011 Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Kommisorium: Ad hoc udvalget Uddannelse til alle,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi

Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi Baggrund og formål Vejen Byråd har i 2015 godkendt en Ungestrategi for Vejen Kommune. Strategien har til formål at sikre, at børn og unge i Vejen Kommune

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere