Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:"

Transkript

1 AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes i, at fysisk aktivitet fører til større velvære, der igen fører til større mulighed på arbejde. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

2 Ungeindsats på erhvervsskole Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Jobcenter Guldborgsund har fysisk flyttet indsatsen for unge år match 1 og 2 til CELF, den lokale erhvervsskole. Derudover er der tilknyttet medarbejdere fra ydelsesenheden og der er tilknyttet mentorer ansat af jobcentret. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

3 Fremskudt ungeindsats Flere målsætninger Ungeindsats på EUC. Inspireret af bl.a. Guldborgssund kommune vil Holbæk Kommune etablere en fysisk enhed på den lokale erhvervsskole. Holbæk Jesper Møller

4 Fælles fagligt ungdomsteam Fælles fagligt ungdomsteam (FUT) arbejder på stadig at styrke samarbejdet og knytte de forskellige kommunale enheder sammen (vejledere, sagsbehandlere, misbrugsvejledere m.fl.) Holbæk Jesper Møller

5 Pilotprojekt som skal styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Strategisk samarbejde i distrikterne mellem dagtilbudsledere og skoleledere (både praktisk og ledelsesmæssigt) Holbæk Jesper Møller

6 Praktik der virker Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Pt. arbejder Holbæk Kommune/Borger og Organisationsservice, HR og Arbejdsmiljø med at sikre en højere gennemførselsprocent end tidligere på primært: SSH, SSA og PAUuddannelserne. Praktik der virker har følgende formål: At sikre fastholdelse af elever på uddannelserne. At øge samarbejdet med skolen om fastholdelse af elever. At uddanne lokale praktikvejledere, der kan vejlede enhederne og eleverne. At kommunens målopfyldelsestal når. Holbæk Erik Vestergård

7 Uddannelsesråd Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsesrådet er etableret og mødes ca. en gang i kvartalet. Et forum for uddannelsesledere, kommunen og ungdomsbyrådet til at diskutere uddannelse. Det overordnede formål er at styrke uddannelsesniveauet lokalt og regionalt. Mere konkret skal rådet sigte mod at hæve uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune. Holbæk Jesper Møller

8 Den rummelige og inkluderende folkeskole Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der har under projektet været nedsat 3 projektgrupper samt 2 arbejdsgrupper. Projektgrupperne: Den gode inklusion - med fokus på at sikre en bred forankring om projektet og skabe fælles forståelse af Inklusionsbegrebet. Faglige kompetencer - med fokus på at formulere hvilke kompetencer den almene skole skal rumme samt hvilke redskaber der er nødvendige for at sikre en høj kvalitet samt et ikke-ekskluderende miljø Opgaver og Strukturer - med fokus på at definere hvilke opgaver der fremtidigt skal ligge i specialtilbuddene samt hvilken struktur og organisering der i fremtiden skal kendetegne specialtilbuddene, for at leve op til en inklusionsprocent på 96% Arbejdsgrupperne: Visitation og tilbudskatalog Økonomiske ressourcer Projektgrupperne har afsluttet deres arbejde, og resultaterne er i øjeblikket i gang med at blive implementeret og forankret hos elever, forældre og medarbejderne. Der er midlertidigt blevet nedsat en ny arbejdsgruppe, der med henblik på at styrke forældresamarbejdet omkring rummelighed og fællesskaber. Arbejdsgruppen har til hensigt at sikre en god kommunikation og skabe en forståelse for værdierne bag rummelighed samt processen i Kalundborg Kommune således at alle er trygge i processen. Kalundborg Kommune har udarbejdet strategien Den rummelige Folkeskole en bevægelse fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud. Strategiens fokus er at indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Under strategien er iværksat en række tiltag, der skal være med til at understøtte bevægelsen fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud, samtidig med at kvaliteten i almenskolen løftes, således at der i højere grad arbejdes ud fra et ikke-ekskluderende perspektiv. At indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Kalundborg Lærke Kibsgaard

9

10 Fælles UU Ungdommens uddannelsesvejledning Indsatsen i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning sker samlet / koordineret i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, med fysisk placering i Jyderup Kalundborg Lærke Kibsgaard

11 Handleguiden I øjeblikket gennemføres systematiske kursusforløb som grundlag for styrkelse af det tværfaglige arbejde - 80 nøglemedarbejdere og ledere har været på 3 dages kursus, ca frontmedarbejdere vil komme på en-dagskursus i 2011 til Samtidig sker der en revision af Handleguiden, så den tilpasses de løbende forandringer der sker både med henblik på kvalitet og lovgivning. Kalundborg Kommune har udfærdiget en handleguide til systematisering af en helhedsindsats på børne- og ungeområdet. Kalundborg Lærke Kibsgaard

12 16 års forum Overgang fra unge til voksen for specialområdet er inde i god udviklingsfase. 16 års forum:2 gange årlig samles relevant fagpersonale fra Centrene med henblik på tilrettelæggelse af særlig tværfaglig overgangsindsats for unge med særlige behov. Der sættes fokus på unge, der får særlige specialundervisningstilbud. Endvidere unge der har fået tildelt foranstaltninger iflg. sociallovgivningen herunder unge, der er anbragt af andre kommuner i døgnophold til Lejre. Mål: At unge med særlige behov kan få tilrettelagt sammenhængende indsats og bliver tilmeldt og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker

13 Indsatsområde Børn, Unge Distriktsmøder: Der afholdes møder på alle skoler. Problemstillinger drøftes anonymiseret, såfremt der ej er forældreaccept. Dialogmøder: Dialogmøder er implementeret i alle institutioner. Inden ansøgning om støtte skal der som minimum være afholdt Distriktsmøder (er etableret i 2007) Møder hvor alle faggrupper kan involveres (dog afhængig af sagens karakter), faste medlemmer er PPR-psykolog, sagsbehandler, skoleleder/dagtilbudsleder. Der kan indkaldes andre faggrupper. Forældre har givet tilladelse til, at mødet afholdes. Dialogmøder (er etableret UBU ) Møder uden registrering mv. Bekymringer vedrørende børn og unge kan drøftes og forsøges løst via møde(r) med forældre, PPR og faggrupper i skoler og dagtilbud Udgående team (er etableret UBU ) Det udgående team blev etableret med det formål at fokusere på udvikling af de pædagogiske og læringsmæssige miljøer Dele af teamet forventes anvendt til undersøgelse af barnet samt råd, vejledning og supervision til pædagoger, lærere og forældre. Herudover forventes teamet at kunne yde intensive, tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det udgående team skal ikke erstatte men supplere de nuværende pædagogiske-psykologiske tiltag. At kvalificere arbejde med børn med særlige behov på skolerne med henblik i højere grad at finde løsninger indenfor de almindelige folkeskolers rammer med involvering af alle parter herunder børnenes familie på en mere forpligtende måde end tidligere AKT-puljer på skolerne (er etableret UBU ) Alle skoler har fået tildelt en pulje af timer målrettet arbejdet med AKT-vanskeligheder. Hurtig, fleksibel støtte til bekymringsbørn Årligt møde med PPR-psykolog, skoleleder og UU-vejleder Elevgruppen 7. til 9. klasse tages op, gruppen af bekymringsbørn bliver udpeget, der sættes mere målrettet ind. Der udarbejdes en procedure, således at alle relevante parter informeres hurtigt og tilstrækkeligt med henblik på tidlig og sammenhængende indsats Nye tilbud til skoletrætte elever i overbygningen - de unge utilpassede? Analyse af evt. behov for tilbud til utilpassede, ikke-boglige unge Partnerskab om folkeskolen. (er i gang) Kommunalt udviklingsprojekt på Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen i samarbejde med KL Arbejde med skolens rummelighed og tilpasse den almindelige undervisningen til alle elever. Støttekontaktpersoner Lejre Helle Dydensborg

14 Indsatsområde Job og arbejdsmarked Indsatserne for den enkelte unge kvalificeres tværfagligt og er i udvikling dels organisatorisk og dels samarbejdsmæssigt. Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelse, EGU, især til bogligt svage unge Øget anvendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse, STU, for unge der ikke kan indgå i ordinær uddannelse eller erhvervsgrund-uddannelse Unge der ikke kan klare et ordinært uddannelsesforløb får tilrettelagt: Særligt tilrettelagt aktiveringsforløb med henblik på kompetenceudvikling.revalideringsforløb med henblik på opkvalificering. Erhvervsgrunduddannelsesforløb ( EGU). Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb ( STU) Mål: At unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse evt. på særlige vilkår. Forberedende voksenundervisning. Unge med læse, stave og regneproblemer tilbydes opkvalificeringsforløb som led i jobplan. Øget brug af mentorordninger Mål: At flere unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse Tættere samarbejde med private virksomheder Lejre Lone Lykke Marker

15 Indsatsområde Overgang fra ung til voksen Der er afholdt vellykkede temadage og opfølgning skal finde sted efterår 2012 Uddannelse / temadage for medarbejdere Afholdelse af 1-2 temadage i 2010 for medarbejdere i B&U, Soc.Beh. og J&A samt UU med henblik på at skabe: fælles vidensgrundlag om relevante psykiske lidelser og handlemuligheder i forhold hertil, set i et udviklingsperspektiv maksimal gensidig forståelse på tværs af forvaltningsområde fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats Lejre Lone Lykke Marker

16 Inklusion Analysefase er påbegyndt. Inklusion:Indgå i strategisk udviklingsprojekt i Lejre kommune med henblik på at udvikle indsats for at flere unge gennemgår en ordinær ungdomsuddannelse herunder Erhvervsgrunduddannelse. Mål: At overgangen fra ung til voksen udvikles hen imod en helhedsorienteret sammenhængende indsats til gavn for den unge med specielle behov. Lejre Lone Lykke Marker

17 Mødregruppe Der etableres en mødregruppe i særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt i Jobcentret, der inkluderer tværfagligt samarbejde. Unge mødre Der etableres samarbejde mellem Jobcenter og Center for Social og familie samt sundhedsplejersker) med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv for unge mødre i risikozone Lejre Lone Lykke Marker

18 Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne Projektet er i etableringsfase. Der etableres i samarbejde med UU Roskilde en fast procedure for opfølgning af de enkelte skolers elevers overgang til ungdomsuddannelserne. Opfølgningen skal afdække evt. mønstre i skolernes resultater, således at skolerne med udgangspunkt i disse mønstre kan fokusere og udvikle skolens arbejde med de ældste elever. Mål: At udvikle og kvalificere udskolingen på de enkelte skoler, med udgangspunkt i skolens erfaringer og resultater med elevernes valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Lejre Helle Dydensborg

19 Projekt unge sygemeldte Projektet er lige startet og der er p.t. 35 i projektet Beskæftigelses/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte årige, der modtager sygedagpenge. At sygemeldte unge får en særlig intensiv sagsbehandling ud over lovkrav med fokus på behov for opkvalificering. At få de unge ufaglærte motiveret og hjulpet ind i det ordinære uddannelsessystem uden offentlig støtte, såfremt de ikke er revalideringsberettiget.. At der foretages en analyse af målgruppen over 3/4 år samt gruppens særlige udfordringer med henblik på opsamling af viden til brug for mere målrettet indsats overfor unge sygemeldte fra Lejre Lone Lykke Marker

20 Straksvejledning Alle match 1 får kvalificeret tværfaglig vejledning, afprøver brancher samtidig med uddannelsespålæg Straksvejledning: Ved arbejdsløshed visiteres alle årige match 1. til straksvejledningsindsats med henblik på uddannelsespålæg og praktik. Mål: At alle arbejdsløse unge der får uddannelsespålæg motiveres for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker Lejre.dk

21 Tværkommunal benchmarking og samarbejde Inspireret efter første besøgsklyngemøde 22. maj Deltagelse i projekt kompetenceparat 2020 KKR Sjælland og Regionen-Sjællands fælles indsats for at opnå kompetenceløft i Regionen.Projektet kompetenceparat 2020 skal samle og målrette indsatsen, således at størst effekt opnås. Mål: At Lejre kommune følger erfaringer i regionen og indgår i relevante initiativer for at opnå kompetenceløft. Lejre Lone Lykke Marker

22 Udvikling af skolernes arbejde med UEA - undervisningen og begrebet Uddannelsesparathe Projekt er i etableringsfase. Udvikling af skolernes arbejde med UEA undervisningen og begrebet Uddannelsesparathed i hele skoleforløbet. For at undgå frafald og omvalg udvikles arbejdet med UEA - Undervisningen og begrebet uddannelsesparathed Mål: At styrke elevernes mulighed for at gennemføre den ungdomsuddannelse eleven vælger efter folkeskolen. Lejre

23 Ungeforum Ungeforum er i god drift og rummer et godt kompetenceudviklingsforløb til gavn for den tværfaglige indsats. Ungeforum:4 6 gange årlig samles med relevant personale fra Centrene herunder Ungdomsvejledere fra UU-Roskilde - med henblik på drøftelse af indsatser for unge ikke uddannelsesparate mellem 16 og 18 år Mål: At alle unge ikke uddannelsesparate får tilrettelagt kompetenceudviklende forløb evt. tilkoblet parallelindsatser jf. Sociallovgivningen. Lejre Lone Lykke Marker

24 Næstved Kommunes Skolestrategi Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der arbejdes i øjeblikket på en ny skolepolitik, som skal være i tæt samspil med kommende skolereform. Næstved kommune har udarbejdet en skolestrategi, der tydeliggør sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling fra Strategien har 4 temaer: Kvalitet i kerneydelsen/faglighed Rummelighed/inklusion Attraktive arbejdsspladser/rekruttering Kost og bevægelse Strategien er blevet til på baggrund af skolernes ønsker om: Helhed og sammenhæng Få indsatsområder Flerårige indsatser Frihed og arbejdsro til at prioritere indsatsen efter den enkelte skoles behov At bygge på den nyeste evidensforskning Næstved Pia Kristiansen

25 Oprettelse af nyt to-delt 10. klasse-tilbud i Asnæs Der skal være fokus på nye læringsformer Evaluering pågår. Odsherred Gitte Løvgren

26 Oprettelse af være-sted for de unge i Hørve Odsherred Thure Jørgensen

27 Udarbejdelse af uddannelsesregnskab Odsherred Thure Jørgensen

28 Årlig uddannelse til alle konference i Roskilde Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Afholdes i september. Roskilde Kommune afholder en årlig konference om målsætningen om uddannelse til alle i samarbejde med Roskilde Campus. Alle uddannelsesaktører i Roskilde er inviteret, og der drøftes løsninger ud fra fælles oplæg. Roskilde Leder af UU

29 Den røde tråd- overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne Fokus ligger på brobygningen til ungdomsuddannelse. Overgangen fra at være folkeskoleelev til at gå på en ungdomsuddannelse giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer og højere faglige krav er blandt de faktorer, som kræver, at eleverne er gode til at omstille sig. Overgangen er en sårbar fase for mange unge. Derfor er der i projekt den røde tråd fokus på udfordringen gennem forskellige tiltag i folkeskolen, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Formålet er dermed: - At flere unge får forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Slagelse Ulla Rasmussen

30 Forsøgsprojekt med undervisning i faget 'Innovation' på HHX Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Forsøgsprojekt med 2-årigt undervisningsforløb for studerende på HHX i faget innovation. Slagelse Bolette Trier Nissen

31 Fælles uddannelsesportal Fælles uddannelsesportal for uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Formålet er at skabe et overblik omkring udbudet af uddannelser, og derved øge tilgængeligheden for informationer omkring diverse uddannelser. Rekruttering og fastholdelse af studerende er en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne og kommunen. Slagelse Lone Irene Petersen

32 Netværksprojekt udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskol Netværksprojektet udbudt af KL og har til formål at udvikle samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler, og dermed skabe bedre sammenhæng. Projektet skal hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate og træffe det rigtige valg omkring uddannelse - og gennemføre den. Slagelse Anette Steffensen

33 Partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Der er indgået en partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune der har til formål at understøtte samarbejdet om at sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, eksempelvis ved at udvikle uddannelsesforløb i tær samarbejde mellem teori og praksis, skabe meningsfuld brobygnings- og praktikforløb og udvikle fælles forståelse af kvalitet. Planen er at denne aftale skal revideres og udbygges. Slagelse Lone Irene Petersen

34 Studiejobindsats 4200 UPGRADE Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor 4200 Upgrade skal skabe flere relevante studiejobs til studerende på de videregående uddannelser i Slagelse Kommune. Med relevante studiejobs er der tale om jobs, som er kompetencegivende i forhold til den virkelighed de unge møder ude på jobmarkedet efter endt studie. De unge skal blive mere arbejdsparate gennem relevante studiejobs, både i forhold til personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Flere af Slagelse Kommunes virksomheder skal have øjnene op for værdien og potentialet i af at ansætte de unge på videregående uddannelser i relevante studiejobs. De unge har den nyeste viden fra studiet, som virksomhederne kan drage fordel af, hvis de lærer bruge de studerende rigtigt. Uddannelsesinstitutionerne skal bidrage med udviklingen af en kompetenceoversigt over, hvad de unge på deres uddannelser kan gøre for virksomhederne. Gennem 4200 Upgrade skal kommunikationen mellem uddannelsesinstitutioner, studerende og virksomheder i Slagelse Kommune styrkes. Vi skal kort sagt blive bedre til at bruge hinanden. Slagelse Lone Irene Petersen

35 Uddannelsespolitik Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsespolitikken udspringer af Slagelse Kommunes vision, og gennem uddannelsespolitikken skal det generelle uddannelsesniveau i Slagelse Kommune løftes. Uddannelsespolitikken indgår som en af flere politikker, der skal realisere visionen, og den skal derfor ses i sammenhæng med og supplere Erhvervsudviklingspolitikken og Bosætningspolitikken. Uddannelsesmiljøet i Slagelse skal styrkes, og der skal være fokus på at udnytte synergien mellem de mange ungdomsuddannelser, kommunes håndværksbaserede virksomheder, og de vidensvirksomheder, som vi agter at tiltrække flere af. Ligeledes skal der være indsatser på boligfronten, på vejledningen, på infrastrukturen, på bymiljøet og miljøet omkring uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsespolitikken skal sikre en forstærket indsats i forhold til sammentænkning af uddannelse, forskning og erhvervsudvikling. Slagelse Lone Irene Petersen

36 Ungehuset i Slagelse Der arbejdes for tiden med at indsamle bud fra alle de involverede på projektets mere konkrete funktioner og indhold, samt på, hvilke vejledningsfunktioner der skal være til rådighed i åbningstiden. Men sikkert er det, at grundtanken med huset, der er pla I Slagelse Kommune er der pr. 26. februar 2013 etableret et nyt ungehus, der samler medarbejdere fra forskellige kommunale centre i en tværgående indsats for at motivere unge til, og fastholde dem i, uddannelse. Det nye projekt, der indledningsvist er døbt ungehuset, er det fysiske resultatet af et stærkt tværgående samarbejde i Slagelse Kommune, der er blevet udviklet gennem flere års projekter. Huset er tænkt som et anderledes tilbud til unge uddannelsesparate og udfaldstruede, både i tilgang så vel som indretning. Slagelse Torben Bahn PetersenTorben Bahn Petersen, Arbejdsmarkedschef. Center for Arbejdsmarke

37 10-klasses center 10- klassen bidrager til at styrke de unges videre deltagelse i ungdomsuddannelser. Solrød Kommune har oprettet et 10. klassecenter i tilknytning til Ungdomsskolen. 10. klassecenteret har fra klasser og 205 elever. 288 unge har i 2011 søgt om plads i 10. klasse, heraf 191 fra andre kommuner end Solrød. Der er skabt et stærkt miljø omkring 10. klassecenteret, hvilket bl.a. tilskrives, at centeret tilrettelægger og gennemfører mange spændende og faglige aktiviteter, ligger i tilknytning til Ungdomsskolen samt at de ansatte rekrutteres specifikt til 10. klassens behov. Ud af de 160 elever der afsluttede 10.klasse i 2011 i Solrød Kommune søgte 71,9% på gymnasiale uddannelser, 25,6% på erhvervsuddannelser mens 2,5% havde andre ønsker, herunder ophold i udlandet og produktionsskole. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

38 Misbrug og Unge Der skal være fokus på nye læringsformer Fortløbende projekt Solrød Kommune har haft succes med at etablere et tværgående projekt for unge med begyndende og varige misbrugsproblemer. Gennem et samarbejde mellem medarbejdere i klubber, skoler, uddannelsesinstitutioner, Børn og Unge Rådgivningen og forældre er det lykkedes at få kontakt til de unge og deres forældre og give tilbud alt efter den unges behov. Projektet har bl.a. opkvalificeret de medarbejdere og lærere, der har kontakt med de unge til dels, at kunne identificere unge med misbrugsproblemer og dels at reagere konstruktivt på observationer og etablere kontakt til projektets tilbud. Det har muliggjort en tidlig indsats, som vurderes afgørende for indsatsen/tilbuddene. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

39 Tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling for ansatte i kommunen Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Køge-Solrød Kurser er afsluttet i 2011, de øvrige igangværende. Center for lederudvikling: Konsortium mellem Køge Handelsskole Business Center / Zealand Business College / Erhvervsakademi Sjælland og Greve, Køge, Stevns, Faxe, Lejre, Vordingborg og Solrød kommuner om lederuddannelse, primært diplom- og akademi-uddannelserne. Samarbejdet er etableret i 2009 og har medført meget store økonomiske fordele (specielt konstruerede forløb med SVU-refusion) samt stor videndeling og synergi. Samarbejdet ledes af en styregruppe. Ca. 25 ledere er i øjeblikket i gang med et uddannelsesforløb. Køge-Solrød kurser: Samarbejde mellem Køge og Solrød kommuner om fælles kursuskatalog / -portal til at understøtte udmøntningen af 3-parts kompetencemidler (Trepartsaftalen 2008). Etableret 2009 lukket 2011, hvor midlerne var forbrugt. Betød at et meget stort antal ansatte (ca. 400 Solrød-ansatte) tog et eller flere kurser. Som følge af stordrift og sammenlægning af midlerne i én stor, samlet pulje fik kommunerne meget for pengene på en administrativ enkel måde. Lovpligtig arbejdsmiljø grunduddannelse: I samarbejde med Greve, Lejre og Stevns kommuner gennemfører Solrød Kommune et samarbejde om den lovpligtige arbejdsmiljø grunduddannelse. Samarbejdet medfører et kvalitetsløft, da uddannelsen målrettes kommunale arbejdspladser og de enkelte kommuner i samarbejdet. Samtidig har samarbejdet givet en effektiv besparelse på op mod 40% af udgifterne. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

40 Det murstensløse ungeteam Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Ungeteamet opererer på tværs af fagcentrene Familierådgivningen, Skole og Daginstitution, Job-centret og Voksen og Handikap. Ungeteamet mødes hver 14 dag, hvor sagsbehandlere fra de fire fagcentre kooordinerer og sambehandler aktuelle ungesager. UU s Sorø-filialleder indgår ligeledes på fast basis i teamet. Formålet med ungeteamet er at: sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte unge sikre, at den unge modtager den rigtige, mindst indgribende indsats på det rigtige tidspunkt. Målet er: Koordinering af det tværgående samarbejde: Teamet arbejder ud fra et borgerperspektiv og ét kommuneperspektiv. Alle deltagere i Ungeteamet arbejder med én dagsorden for den unge. Uddannelse / job er målet, mens parallelindsatserne er midlet. Viden og kompetenceløft: Medarbejderne i Ungeteamet oparbejder en bred viden over et større sagsområde og kan trække nødvendige ressourcepersoner ind ad hoc. Èn indgang for de unge og for øvrige samarbejdsparter/brobygning i forhold til lovgiv-ningsmæssige overgange især ved det 18. år: Mere overskueligt og nemmere for både de unge og for eksterne aktører. Organisatoriske rammer for ungeteamet: Ungeteamet i Sorø Kommune er en enhed med 14 medarbejdere, der yder rådgivning og løser myn-dighedsopgaver for unge mellem 15 og 25. Det kan være om uddannelse, erhverv, kontanthjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, handicap, misbrug, adfærdsproblemer, botilbud m.m. Der er pt. ved at blive udarbejdet et samlet ydelses og kompetencekatalog for det, som Ungeteamet samlet set kan tilbyde unge - med udgangspunkt i lovgivning og med fokus på, hvilken afdeling der har den primære kompetence i forhold til den pågældende ydelse, og hvilke afdelinger der er snitfladeaktører til ydelsen. Udover dette ligger der også en opgave omkring at beskrive hvordan den helhedsorienterede sags-behandling kan styrkes i Ungeteamet. Sorø Kasia Vad

41 Ny UU-vejledningsstruktur med filial Sorø Der er etableret ny UU-vejledningsstruktur ud fra en filial-model. Filialstrukturen er blandt andet med til at sikre: Lokalt forankrede vejledere tættere relationer (ung, forældre, vejleder og SK) og forældre som medspillere mere direkte dialog mellem Fagcenter Skole samt Daginstitution og UUvejledningen - en tættere kontakt med Jobcenter Sorø. Sorø Tanja Jørgensen

42 Nyt udviklingsprojekt - Udvikling af fremtidens muligheder for de unge Sorø Byråd har netop med Budgetaftale 2012 vedtaget og tilføjet to yderligere udviklingsprojekter til de tre udviklingsprojekter, der blev igangsat ved budgetaftalen Det ene heraf er projektet Udvikling af fremtidens muligheder for de unge (job og uddannelse) Projektet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af området.i forlængelse heraf nedsættes et samarbejdsforum på tværs af de stående politiske udvalg og Chefgruppen i Sorø Kommune. Udvalget vil således operere i krydsfeltet mellem social indsats, sundhed, job og uddannelse for de målgrupper, der er omfattet af indsatser og arbejde tværgående og koordinerende i forhold til de store udfordringer der eksisterer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet Udvalget får til formål at: sætte politisk fokus på den fælles indsats i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse få en samlet strategi og koordineret indsats i Sorø Kommune ift. sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer på ungeområdet både på kort og lang sigt. Udvalget vil have ansvar for at understøtte den regionale indsats og samarbejder på området herunder Kompetenceparat Det er tanken, at det tværgående samarbejdsudvalg vil tage grundigere fat i idépapiret fra KKR Sjælland. Sorø Tanja Jørgensen

43 Samlet ungeteam i Jobcenter Sorø I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse og beskæftigelse samt et generelt kompetenceløft Sagen er pt. under videre behandling i Sorø Kommunes Hovedudvalg (øverste MED-udvalg) og Chefgruppe. På baggrund heraf arbejdes der mod en fælles overordnet strategi og målsætning for beskæftigelse af ledige samt personer med nedsat arbejdsevne i Sorø Kommune. Herunder er en foreløbig oplistning af områder hvor en skærpet indsats samt nye initiativer, der kan tages som arbejdsgiver, er mulige Ansættelse af ledige eller personer med nedsat arbejdsevne, herunder opfyldelse af forpligtelse vedr. Beskæftigelsesministeriets udmeldte kvote for ansættelse af ledige i løntilskud i kommunerne, regionerne og staten. Elever og praktikpladser på de forskellige uddannelsesområder Sociale klausuler i forbindelse med udbud (med henblik på at understøtte etablering af praktikpladser især i forbindelse med større anlægsopgaver) Jobrotation i forbindelse med kompetenceløft af medarbejdsgruppe Etablering af sociale virksomheder for personer med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne (Guldborgsund-modellen) 7. Seniorjob til ledige, som er fyldt 55 år, som er efterlønsberettigede og som falder for dagpengeretten. 8. Puljejob til modtagere af ledighedsydelse 9. Samarbejde med private arbejdsgivere og andre aktører om fælles indsats med henblik på at skabe beskæftigelse, praktikpladser m.v. i området. 10. Fastholdelse af seniorer Sorø Tanja Jørgensen

44 Strategi og målsætning for Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse Sorø Tanja Jørgensen

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere