Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:"

Transkript

1 AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes i, at fysisk aktivitet fører til større velvære, der igen fører til større mulighed på arbejde. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

2 Ungeindsats på erhvervsskole Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Jobcenter Guldborgsund har fysisk flyttet indsatsen for unge år match 1 og 2 til CELF, den lokale erhvervsskole. Derudover er der tilknyttet medarbejdere fra ydelsesenheden og der er tilknyttet mentorer ansat af jobcentret. Guldborgsund centerleder Per Bech Grønning

3 Fremskudt ungeindsats Flere målsætninger Ungeindsats på EUC. Inspireret af bl.a. Guldborgssund kommune vil Holbæk Kommune etablere en fysisk enhed på den lokale erhvervsskole. Holbæk Jesper Møller

4 Fælles fagligt ungdomsteam Fælles fagligt ungdomsteam (FUT) arbejder på stadig at styrke samarbejdet og knytte de forskellige kommunale enheder sammen (vejledere, sagsbehandlere, misbrugsvejledere m.fl.) Holbæk Jesper Møller

5 Pilotprojekt som skal styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Strategisk samarbejde i distrikterne mellem dagtilbudsledere og skoleledere (både praktisk og ledelsesmæssigt) Holbæk Jesper Møller

6 Praktik der virker Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Pt. arbejder Holbæk Kommune/Borger og Organisationsservice, HR og Arbejdsmiljø med at sikre en højere gennemførselsprocent end tidligere på primært: SSH, SSA og PAUuddannelserne. Praktik der virker har følgende formål: At sikre fastholdelse af elever på uddannelserne. At øge samarbejdet med skolen om fastholdelse af elever. At uddanne lokale praktikvejledere, der kan vejlede enhederne og eleverne. At kommunens målopfyldelsestal når. Holbæk Erik Vestergård

7 Uddannelsesråd Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsesrådet er etableret og mødes ca. en gang i kvartalet. Et forum for uddannelsesledere, kommunen og ungdomsbyrådet til at diskutere uddannelse. Det overordnede formål er at styrke uddannelsesniveauet lokalt og regionalt. Mere konkret skal rådet sigte mod at hæve uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune. Holbæk Jesper Møller

8 Den rummelige og inkluderende folkeskole Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der har under projektet været nedsat 3 projektgrupper samt 2 arbejdsgrupper. Projektgrupperne: Den gode inklusion - med fokus på at sikre en bred forankring om projektet og skabe fælles forståelse af Inklusionsbegrebet. Faglige kompetencer - med fokus på at formulere hvilke kompetencer den almene skole skal rumme samt hvilke redskaber der er nødvendige for at sikre en høj kvalitet samt et ikke-ekskluderende miljø Opgaver og Strukturer - med fokus på at definere hvilke opgaver der fremtidigt skal ligge i specialtilbuddene samt hvilken struktur og organisering der i fremtiden skal kendetegne specialtilbuddene, for at leve op til en inklusionsprocent på 96% Arbejdsgrupperne: Visitation og tilbudskatalog Økonomiske ressourcer Projektgrupperne har afsluttet deres arbejde, og resultaterne er i øjeblikket i gang med at blive implementeret og forankret hos elever, forældre og medarbejderne. Der er midlertidigt blevet nedsat en ny arbejdsgruppe, der med henblik på at styrke forældresamarbejdet omkring rummelighed og fællesskaber. Arbejdsgruppen har til hensigt at sikre en god kommunikation og skabe en forståelse for værdierne bag rummelighed samt processen i Kalundborg Kommune således at alle er trygge i processen. Kalundborg Kommune har udarbejdet strategien Den rummelige Folkeskole en bevægelse fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud. Strategiens fokus er at indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Under strategien er iværksat en række tiltag, der skal være med til at understøtte bevægelsen fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud, samtidig med at kvaliteten i almenskolen løftes, således at der i højere grad arbejdes ud fra et ikke-ekskluderende perspektiv. At indlede en kursændring og sætte en ny diskurs på specialundervisningsområdet i retning af større fokus på ressourcer, muligheder og inklusion, og mindre fokus på mangler og segregering. Kalundborg Lærke Kibsgaard

9

10 Fælles UU Ungdommens uddannelsesvejledning Indsatsen i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning sker samlet / koordineret i Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner, med fysisk placering i Jyderup Kalundborg Lærke Kibsgaard

11 Handleguiden I øjeblikket gennemføres systematiske kursusforløb som grundlag for styrkelse af det tværfaglige arbejde - 80 nøglemedarbejdere og ledere har været på 3 dages kursus, ca frontmedarbejdere vil komme på en-dagskursus i 2011 til Samtidig sker der en revision af Handleguiden, så den tilpasses de løbende forandringer der sker både med henblik på kvalitet og lovgivning. Kalundborg Kommune har udfærdiget en handleguide til systematisering af en helhedsindsats på børne- og ungeområdet. Kalundborg Lærke Kibsgaard

12 16 års forum Overgang fra unge til voksen for specialområdet er inde i god udviklingsfase. 16 års forum:2 gange årlig samles relevant fagpersonale fra Centrene med henblik på tilrettelæggelse af særlig tværfaglig overgangsindsats for unge med særlige behov. Der sættes fokus på unge, der får særlige specialundervisningstilbud. Endvidere unge der har fået tildelt foranstaltninger iflg. sociallovgivningen herunder unge, der er anbragt af andre kommuner i døgnophold til Lejre. Mål: At unge med særlige behov kan få tilrettelagt sammenhængende indsats og bliver tilmeldt og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker

13 Indsatsområde Børn, Unge Distriktsmøder: Der afholdes møder på alle skoler. Problemstillinger drøftes anonymiseret, såfremt der ej er forældreaccept. Dialogmøder: Dialogmøder er implementeret i alle institutioner. Inden ansøgning om støtte skal der som minimum være afholdt Distriktsmøder (er etableret i 2007) Møder hvor alle faggrupper kan involveres (dog afhængig af sagens karakter), faste medlemmer er PPR-psykolog, sagsbehandler, skoleleder/dagtilbudsleder. Der kan indkaldes andre faggrupper. Forældre har givet tilladelse til, at mødet afholdes. Dialogmøder (er etableret UBU ) Møder uden registrering mv. Bekymringer vedrørende børn og unge kan drøftes og forsøges løst via møde(r) med forældre, PPR og faggrupper i skoler og dagtilbud Udgående team (er etableret UBU ) Det udgående team blev etableret med det formål at fokusere på udvikling af de pædagogiske og læringsmæssige miljøer Dele af teamet forventes anvendt til undersøgelse af barnet samt råd, vejledning og supervision til pædagoger, lærere og forældre. Herudover forventes teamet at kunne yde intensive, tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det udgående team skal ikke erstatte men supplere de nuværende pædagogiske-psykologiske tiltag. At kvalificere arbejde med børn med særlige behov på skolerne med henblik i højere grad at finde løsninger indenfor de almindelige folkeskolers rammer med involvering af alle parter herunder børnenes familie på en mere forpligtende måde end tidligere AKT-puljer på skolerne (er etableret UBU ) Alle skoler har fået tildelt en pulje af timer målrettet arbejdet med AKT-vanskeligheder. Hurtig, fleksibel støtte til bekymringsbørn Årligt møde med PPR-psykolog, skoleleder og UU-vejleder Elevgruppen 7. til 9. klasse tages op, gruppen af bekymringsbørn bliver udpeget, der sættes mere målrettet ind. Der udarbejdes en procedure, således at alle relevante parter informeres hurtigt og tilstrækkeligt med henblik på tidlig og sammenhængende indsats Nye tilbud til skoletrætte elever i overbygningen - de unge utilpassede? Analyse af evt. behov for tilbud til utilpassede, ikke-boglige unge Partnerskab om folkeskolen. (er i gang) Kommunalt udviklingsprojekt på Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen i samarbejde med KL Arbejde med skolens rummelighed og tilpasse den almindelige undervisningen til alle elever. Støttekontaktpersoner Lejre Helle Dydensborg

14 Indsatsområde Job og arbejdsmarked Indsatserne for den enkelte unge kvalificeres tværfagligt og er i udvikling dels organisatorisk og dels samarbejdsmæssigt. Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelse, EGU, især til bogligt svage unge Øget anvendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse, STU, for unge der ikke kan indgå i ordinær uddannelse eller erhvervsgrund-uddannelse Unge der ikke kan klare et ordinært uddannelsesforløb får tilrettelagt: Særligt tilrettelagt aktiveringsforløb med henblik på kompetenceudvikling.revalideringsforløb med henblik på opkvalificering. Erhvervsgrunduddannelsesforløb ( EGU). Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb ( STU) Mål: At unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse evt. på særlige vilkår. Forberedende voksenundervisning. Unge med læse, stave og regneproblemer tilbydes opkvalificeringsforløb som led i jobplan. Øget brug af mentorordninger Mål: At flere unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse Tættere samarbejde med private virksomheder Lejre Lone Lykke Marker

15 Indsatsområde Overgang fra ung til voksen Der er afholdt vellykkede temadage og opfølgning skal finde sted efterår 2012 Uddannelse / temadage for medarbejdere Afholdelse af 1-2 temadage i 2010 for medarbejdere i B&U, Soc.Beh. og J&A samt UU med henblik på at skabe: fælles vidensgrundlag om relevante psykiske lidelser og handlemuligheder i forhold hertil, set i et udviklingsperspektiv maksimal gensidig forståelse på tværs af forvaltningsområde fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats Lejre Lone Lykke Marker

16 Inklusion Analysefase er påbegyndt. Inklusion:Indgå i strategisk udviklingsprojekt i Lejre kommune med henblik på at udvikle indsats for at flere unge gennemgår en ordinær ungdomsuddannelse herunder Erhvervsgrunduddannelse. Mål: At overgangen fra ung til voksen udvikles hen imod en helhedsorienteret sammenhængende indsats til gavn for den unge med specielle behov. Lejre Lone Lykke Marker

17 Mødregruppe Der etableres en mødregruppe i særligt tilrettelagt aktiveringsprojekt i Jobcentret, der inkluderer tværfagligt samarbejde. Unge mødre Der etableres samarbejde mellem Jobcenter og Center for Social og familie samt sundhedsplejersker) med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv for unge mødre i risikozone Lejre Lone Lykke Marker

18 Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne Projektet er i etableringsfase. Der etableres i samarbejde med UU Roskilde en fast procedure for opfølgning af de enkelte skolers elevers overgang til ungdomsuddannelserne. Opfølgningen skal afdække evt. mønstre i skolernes resultater, således at skolerne med udgangspunkt i disse mønstre kan fokusere og udvikle skolens arbejde med de ældste elever. Mål: At udvikle og kvalificere udskolingen på de enkelte skoler, med udgangspunkt i skolens erfaringer og resultater med elevernes valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Lejre Helle Dydensborg

19 Projekt unge sygemeldte Projektet er lige startet og der er p.t. 35 i projektet Beskæftigelses/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte årige, der modtager sygedagpenge. At sygemeldte unge får en særlig intensiv sagsbehandling ud over lovkrav med fokus på behov for opkvalificering. At få de unge ufaglærte motiveret og hjulpet ind i det ordinære uddannelsessystem uden offentlig støtte, såfremt de ikke er revalideringsberettiget.. At der foretages en analyse af målgruppen over 3/4 år samt gruppens særlige udfordringer med henblik på opsamling af viden til brug for mere målrettet indsats overfor unge sygemeldte fra Lejre Lone Lykke Marker

20 Straksvejledning Alle match 1 får kvalificeret tværfaglig vejledning, afprøver brancher samtidig med uddannelsespålæg Straksvejledning: Ved arbejdsløshed visiteres alle årige match 1. til straksvejledningsindsats med henblik på uddannelsespålæg og praktik. Mål: At alle arbejdsløse unge der får uddannelsespålæg motiveres for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Lejre Lone Lykke Marker Lejre.dk

21 Tværkommunal benchmarking og samarbejde Inspireret efter første besøgsklyngemøde 22. maj Deltagelse i projekt kompetenceparat 2020 KKR Sjælland og Regionen-Sjællands fælles indsats for at opnå kompetenceløft i Regionen.Projektet kompetenceparat 2020 skal samle og målrette indsatsen, således at størst effekt opnås. Mål: At Lejre kommune følger erfaringer i regionen og indgår i relevante initiativer for at opnå kompetenceløft. Lejre Lone Lykke Marker

22 Udvikling af skolernes arbejde med UEA - undervisningen og begrebet Uddannelsesparathe Projekt er i etableringsfase. Udvikling af skolernes arbejde med UEA undervisningen og begrebet Uddannelsesparathed i hele skoleforløbet. For at undgå frafald og omvalg udvikles arbejdet med UEA - Undervisningen og begrebet uddannelsesparathed Mål: At styrke elevernes mulighed for at gennemføre den ungdomsuddannelse eleven vælger efter folkeskolen. Lejre

23 Ungeforum Ungeforum er i god drift og rummer et godt kompetenceudviklingsforløb til gavn for den tværfaglige indsats. Ungeforum:4 6 gange årlig samles med relevant personale fra Centrene herunder Ungdomsvejledere fra UU-Roskilde - med henblik på drøftelse af indsatser for unge ikke uddannelsesparate mellem 16 og 18 år Mål: At alle unge ikke uddannelsesparate får tilrettelagt kompetenceudviklende forløb evt. tilkoblet parallelindsatser jf. Sociallovgivningen. Lejre Lone Lykke Marker

24 Næstved Kommunes Skolestrategi Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Der arbejdes i øjeblikket på en ny skolepolitik, som skal være i tæt samspil med kommende skolereform. Næstved kommune har udarbejdet en skolestrategi, der tydeliggør sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling fra Strategien har 4 temaer: Kvalitet i kerneydelsen/faglighed Rummelighed/inklusion Attraktive arbejdsspladser/rekruttering Kost og bevægelse Strategien er blevet til på baggrund af skolernes ønsker om: Helhed og sammenhæng Få indsatsområder Flerårige indsatser Frihed og arbejdsro til at prioritere indsatsen efter den enkelte skoles behov At bygge på den nyeste evidensforskning Næstved Pia Kristiansen

25 Oprettelse af nyt to-delt 10. klasse-tilbud i Asnæs Der skal være fokus på nye læringsformer Evaluering pågår. Odsherred Gitte Løvgren

26 Oprettelse af være-sted for de unge i Hørve Odsherred Thure Jørgensen

27 Udarbejdelse af uddannelsesregnskab Odsherred Thure Jørgensen

28 Årlig uddannelse til alle konference i Roskilde Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Afholdes i september. Roskilde Kommune afholder en årlig konference om målsætningen om uddannelse til alle i samarbejde med Roskilde Campus. Alle uddannelsesaktører i Roskilde er inviteret, og der drøftes løsninger ud fra fælles oplæg. Roskilde Leder af UU

29 Den røde tråd- overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne Fokus ligger på brobygningen til ungdomsuddannelse. Overgangen fra at være folkeskoleelev til at gå på en ungdomsuddannelse giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer og højere faglige krav er blandt de faktorer, som kræver, at eleverne er gode til at omstille sig. Overgangen er en sårbar fase for mange unge. Derfor er der i projekt den røde tråd fokus på udfordringen gennem forskellige tiltag i folkeskolen, vejledningen og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Formålet er dermed: - At flere unge får forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Slagelse Ulla Rasmussen

30 Forsøgsprojekt med undervisning i faget 'Innovation' på HHX Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Forsøgsprojekt med 2-årigt undervisningsforløb for studerende på HHX i faget innovation. Slagelse Bolette Trier Nissen

31 Fælles uddannelsesportal Fælles uddannelsesportal for uddannelsesinstitutionerne i kommunen. Formålet er at skabe et overblik omkring udbudet af uddannelser, og derved øge tilgængeligheden for informationer omkring diverse uddannelser. Rekruttering og fastholdelse af studerende er en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne og kommunen. Slagelse Lone Irene Petersen

32 Netværksprojekt udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskol Netværksprojektet udbudt af KL og har til formål at udvikle samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler, og dermed skabe bedre sammenhæng. Projektet skal hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate og træffe det rigtige valg omkring uddannelse - og gennemføre den. Slagelse Anette Steffensen

33 Partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor Der er indgået en partnerskabsaftale mellem UC Sjælland og Slagelse kommune der har til formål at understøtte samarbejdet om at sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, eksempelvis ved at udvikle uddannelsesforløb i tær samarbejde mellem teori og praksis, skabe meningsfuld brobygnings- og praktikforløb og udvikle fælles forståelse af kvalitet. Planen er at denne aftale skal revideres og udbygges. Slagelse Lone Irene Petersen

34 Studiejobindsats 4200 UPGRADE Veluddannet arbejdskraft til fremtidens væksektor 4200 Upgrade skal skabe flere relevante studiejobs til studerende på de videregående uddannelser i Slagelse Kommune. Med relevante studiejobs er der tale om jobs, som er kompetencegivende i forhold til den virkelighed de unge møder ude på jobmarkedet efter endt studie. De unge skal blive mere arbejdsparate gennem relevante studiejobs, både i forhold til personlige kompetencer og faglige kvalifikationer. Flere af Slagelse Kommunes virksomheder skal have øjnene op for værdien og potentialet i af at ansætte de unge på videregående uddannelser i relevante studiejobs. De unge har den nyeste viden fra studiet, som virksomhederne kan drage fordel af, hvis de lærer bruge de studerende rigtigt. Uddannelsesinstitutionerne skal bidrage med udviklingen af en kompetenceoversigt over, hvad de unge på deres uddannelser kan gøre for virksomhederne. Gennem 4200 Upgrade skal kommunikationen mellem uddannelsesinstitutioner, studerende og virksomheder i Slagelse Kommune styrkes. Vi skal kort sagt blive bedre til at bruge hinanden. Slagelse Lone Irene Petersen

35 Uddannelsespolitik Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Uddannelsespolitikken udspringer af Slagelse Kommunes vision, og gennem uddannelsespolitikken skal det generelle uddannelsesniveau i Slagelse Kommune løftes. Uddannelsespolitikken indgår som en af flere politikker, der skal realisere visionen, og den skal derfor ses i sammenhæng med og supplere Erhvervsudviklingspolitikken og Bosætningspolitikken. Uddannelsesmiljøet i Slagelse skal styrkes, og der skal være fokus på at udnytte synergien mellem de mange ungdomsuddannelser, kommunes håndværksbaserede virksomheder, og de vidensvirksomheder, som vi agter at tiltrække flere af. Ligeledes skal der være indsatser på boligfronten, på vejledningen, på infrastrukturen, på bymiljøet og miljøet omkring uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsespolitikken skal sikre en forstærket indsats i forhold til sammentænkning af uddannelse, forskning og erhvervsudvikling. Slagelse Lone Irene Petersen

36 Ungehuset i Slagelse Der arbejdes for tiden med at indsamle bud fra alle de involverede på projektets mere konkrete funktioner og indhold, samt på, hvilke vejledningsfunktioner der skal være til rådighed i åbningstiden. Men sikkert er det, at grundtanken med huset, der er pla I Slagelse Kommune er der pr. 26. februar 2013 etableret et nyt ungehus, der samler medarbejdere fra forskellige kommunale centre i en tværgående indsats for at motivere unge til, og fastholde dem i, uddannelse. Det nye projekt, der indledningsvist er døbt ungehuset, er det fysiske resultatet af et stærkt tværgående samarbejde i Slagelse Kommune, der er blevet udviklet gennem flere års projekter. Huset er tænkt som et anderledes tilbud til unge uddannelsesparate og udfaldstruede, både i tilgang så vel som indretning. Slagelse Torben Bahn PetersenTorben Bahn Petersen, Arbejdsmarkedschef. Center for Arbejdsmarke

37 10-klasses center 10- klassen bidrager til at styrke de unges videre deltagelse i ungdomsuddannelser. Solrød Kommune har oprettet et 10. klassecenter i tilknytning til Ungdomsskolen. 10. klassecenteret har fra klasser og 205 elever. 288 unge har i 2011 søgt om plads i 10. klasse, heraf 191 fra andre kommuner end Solrød. Der er skabt et stærkt miljø omkring 10. klassecenteret, hvilket bl.a. tilskrives, at centeret tilrettelægger og gennemfører mange spændende og faglige aktiviteter, ligger i tilknytning til Ungdomsskolen samt at de ansatte rekrutteres specifikt til 10. klassens behov. Ud af de 160 elever der afsluttede 10.klasse i 2011 i Solrød Kommune søgte 71,9% på gymnasiale uddannelser, 25,6% på erhvervsuddannelser mens 2,5% havde andre ønsker, herunder ophold i udlandet og produktionsskole. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

38 Misbrug og Unge Der skal være fokus på nye læringsformer Fortløbende projekt Solrød Kommune har haft succes med at etablere et tværgående projekt for unge med begyndende og varige misbrugsproblemer. Gennem et samarbejde mellem medarbejdere i klubber, skoler, uddannelsesinstitutioner, Børn og Unge Rådgivningen og forældre er det lykkedes at få kontakt til de unge og deres forældre og give tilbud alt efter den unges behov. Projektet har bl.a. opkvalificeret de medarbejdere og lærere, der har kontakt med de unge til dels, at kunne identificere unge med misbrugsproblemer og dels at reagere konstruktivt på observationer og etablere kontakt til projektets tilbud. Det har muliggjort en tidlig indsats, som vurderes afgørende for indsatsen/tilbuddene. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

39 Tværkommunalt samarbejde om kompetenceudvikling for ansatte i kommunen Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Køge-Solrød Kurser er afsluttet i 2011, de øvrige igangværende. Center for lederudvikling: Konsortium mellem Køge Handelsskole Business Center / Zealand Business College / Erhvervsakademi Sjælland og Greve, Køge, Stevns, Faxe, Lejre, Vordingborg og Solrød kommuner om lederuddannelse, primært diplom- og akademi-uddannelserne. Samarbejdet er etableret i 2009 og har medført meget store økonomiske fordele (specielt konstruerede forløb med SVU-refusion) samt stor videndeling og synergi. Samarbejdet ledes af en styregruppe. Ca. 25 ledere er i øjeblikket i gang med et uddannelsesforløb. Køge-Solrød kurser: Samarbejde mellem Køge og Solrød kommuner om fælles kursuskatalog / -portal til at understøtte udmøntningen af 3-parts kompetencemidler (Trepartsaftalen 2008). Etableret 2009 lukket 2011, hvor midlerne var forbrugt. Betød at et meget stort antal ansatte (ca. 400 Solrød-ansatte) tog et eller flere kurser. Som følge af stordrift og sammenlægning af midlerne i én stor, samlet pulje fik kommunerne meget for pengene på en administrativ enkel måde. Lovpligtig arbejdsmiljø grunduddannelse: I samarbejde med Greve, Lejre og Stevns kommuner gennemfører Solrød Kommune et samarbejde om den lovpligtige arbejdsmiljø grunduddannelse. Samarbejdet medfører et kvalitetsløft, da uddannelsen målrettes kommunale arbejdspladser og de enkelte kommuner i samarbejdet. Samtidig har samarbejdet givet en effektiv besparelse på op mod 40% af udgifterne. Solrød Direktør Rita Pedersen Direktør Rita Pedersen

40 Det murstensløse ungeteam Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Ungeteamet opererer på tværs af fagcentrene Familierådgivningen, Skole og Daginstitution, Job-centret og Voksen og Handikap. Ungeteamet mødes hver 14 dag, hvor sagsbehandlere fra de fire fagcentre kooordinerer og sambehandler aktuelle ungesager. UU s Sorø-filialleder indgår ligeledes på fast basis i teamet. Formålet med ungeteamet er at: sikre en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte unge sikre, at den unge modtager den rigtige, mindst indgribende indsats på det rigtige tidspunkt. Målet er: Koordinering af det tværgående samarbejde: Teamet arbejder ud fra et borgerperspektiv og ét kommuneperspektiv. Alle deltagere i Ungeteamet arbejder med én dagsorden for den unge. Uddannelse / job er målet, mens parallelindsatserne er midlet. Viden og kompetenceløft: Medarbejderne i Ungeteamet oparbejder en bred viden over et større sagsområde og kan trække nødvendige ressourcepersoner ind ad hoc. Èn indgang for de unge og for øvrige samarbejdsparter/brobygning i forhold til lovgiv-ningsmæssige overgange især ved det 18. år: Mere overskueligt og nemmere for både de unge og for eksterne aktører. Organisatoriske rammer for ungeteamet: Ungeteamet i Sorø Kommune er en enhed med 14 medarbejdere, der yder rådgivning og løser myn-dighedsopgaver for unge mellem 15 og 25. Det kan være om uddannelse, erhverv, kontanthjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, handicap, misbrug, adfærdsproblemer, botilbud m.m. Der er pt. ved at blive udarbejdet et samlet ydelses og kompetencekatalog for det, som Ungeteamet samlet set kan tilbyde unge - med udgangspunkt i lovgivning og med fokus på, hvilken afdeling der har den primære kompetence i forhold til den pågældende ydelse, og hvilke afdelinger der er snitfladeaktører til ydelsen. Udover dette ligger der også en opgave omkring at beskrive hvordan den helhedsorienterede sags-behandling kan styrkes i Ungeteamet. Sorø Kasia Vad

41 Ny UU-vejledningsstruktur med filial Sorø Der er etableret ny UU-vejledningsstruktur ud fra en filial-model. Filialstrukturen er blandt andet med til at sikre: Lokalt forankrede vejledere tættere relationer (ung, forældre, vejleder og SK) og forældre som medspillere mere direkte dialog mellem Fagcenter Skole samt Daginstitution og UUvejledningen - en tættere kontakt med Jobcenter Sorø. Sorø Tanja Jørgensen

42 Nyt udviklingsprojekt - Udvikling af fremtidens muligheder for de unge Sorø Byråd har netop med Budgetaftale 2012 vedtaget og tilføjet to yderligere udviklingsprojekter til de tre udviklingsprojekter, der blev igangsat ved budgetaftalen Det ene heraf er projektet Udvikling af fremtidens muligheder for de unge (job og uddannelse) Projektet skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af området.i forlængelse heraf nedsættes et samarbejdsforum på tværs af de stående politiske udvalg og Chefgruppen i Sorø Kommune. Udvalget vil således operere i krydsfeltet mellem social indsats, sundhed, job og uddannelse for de målgrupper, der er omfattet af indsatser og arbejde tværgående og koordinerende i forhold til de store udfordringer der eksisterer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet Udvalget får til formål at: sætte politisk fokus på den fælles indsats i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse få en samlet strategi og koordineret indsats i Sorø Kommune ift. sammenhængende sociale, kompetencemæssige og jobmæssige problemer på ungeområdet både på kort og lang sigt. Udvalget vil have ansvar for at understøtte den regionale indsats og samarbejder på området herunder Kompetenceparat Det er tanken, at det tværgående samarbejdsudvalg vil tage grundigere fat i idépapiret fra KKR Sjælland. Sorø Tanja Jørgensen

43 Samlet ungeteam i Jobcenter Sorø I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse og beskæftigelse samt et generelt kompetenceløft Sagen er pt. under videre behandling i Sorø Kommunes Hovedudvalg (øverste MED-udvalg) og Chefgruppe. På baggrund heraf arbejdes der mod en fælles overordnet strategi og målsætning for beskæftigelse af ledige samt personer med nedsat arbejdsevne i Sorø Kommune. Herunder er en foreløbig oplistning af områder hvor en skærpet indsats samt nye initiativer, der kan tages som arbejdsgiver, er mulige Ansættelse af ledige eller personer med nedsat arbejdsevne, herunder opfyldelse af forpligtelse vedr. Beskæftigelsesministeriets udmeldte kvote for ansættelse af ledige i løntilskud i kommunerne, regionerne og staten. Elever og praktikpladser på de forskellige uddannelsesområder Sociale klausuler i forbindelse med udbud (med henblik på at understøtte etablering af praktikpladser især i forbindelse med større anlægsopgaver) Jobrotation i forbindelse med kompetenceløft af medarbejdsgruppe Etablering af sociale virksomheder for personer med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne (Guldborgsund-modellen) 7. Seniorjob til ledige, som er fyldt 55 år, som er efterlønsberettigede og som falder for dagpengeretten. 8. Puljejob til modtagere af ledighedsydelse 9. Samarbejde med private arbejdsgivere og andre aktører om fælles indsats med henblik på at skabe beskæftigelse, praktikpladser m.v. i området. 10. Fastholdelse af seniorer Sorø Tanja Jørgensen

44 Strategi og målsætning for Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer I forbindelse med et temamøde i Sorø Byråd med titlen Arbejdsmarkedet på kort og lang sigt har Sorø Byråd drøftet Sorø Kommunes egen rolle som arbejdsgiver, herunder anvendelsen af løntilskudsjobs, som bærende element i en indsats for unges uddannelse Sorø Tanja Jørgensen

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål:

Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland. Status nu: Formål: Campus Haslev De fagligt svageste unge Uddannelser fra Sjælland skal styres fra Sjælland Campus Haslev - et unikt udviklingssamarbejde mellem en række regionale ungdomsuddannelsesinstitutioner, VUC, Faxe

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Projekter med formålsbeskrivelse

Projekter med formålsbeskrivelse Projekter med formålsbeskrivelse Antal af Projektnavn Projektnavn Projektejer Formål Total : skolen Greve (Tom) 0. klasse for unge med autisme/aspergers 0. klasse ved skolerne i Høng 0-klasses center 6

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013

Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013 Klar til kontanthjælpsreformen Ungeenhed og ungeindsats i Jobcenter Brønderslev 8. oktober 2013 Brønderslev Kommunes indsats for unge I Brønderslev Kommune arbejder vi målrettet hen imod etableringen af

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform

Reformbølgen ruller. Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform. Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform Konference om Ungestrategi 2. april 2013 Reformbølgen ruller Trådt i kraft pr. 1.1.2013 Førtidspensionsreform Foreslået Kontanthjælpsreform SU-reform Folkeskolereform På tegnebrædtet Erhvervsskole reform

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere