Den rigtige guideskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den rigtige guideskole"

Transkript

1 Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først rundrjs ldruddannls i Thailand

2 lad dig udfordr Mr nd t job n hlt ny livsstil Bliv guid md hl vrdn som din arbjdsplads Når du tagr bslutningn om at skift din adrss i Danmark ud md t arbjd i udlandt, bsluttr du dig også for ny oplvlsr, at mød spændnd kulturr og udfordringr i ny miljør. Guidjobbt r nstånd, fordi dt givr dig mulig hd for at fordyb dig i dt land, du arbjdr i. Du r ikk bar på fri llr på gnnmrjs, du lvr, bor og arbjdr for n priod t nyt og inspirrnd std. Dit job blivr aldrig kdligt, og du får hl vrdn som din lgplads. Hvis din drøm r at bliv n af d mang millionr mnnskr, dr arbjdr i turistbranchn på vrdnsplan, så r n guiduddannls t godt og sikkrt valg. Som guid har du altid n størr virksomhd bag dig. Du skal ikk tænk så mgt ovr formalittrn vd at bo og lv i udlandt, du skal bar yd din gæstr dn bdst srvic og llrs nyd mulighdrn i dit ny land. Fokus på dig Er du ovr 18 år og talr nglsk, så har vi n plads til dig hos Srvic & Co. Vi r ikk t litcntr mn n uddannls, som har fokus på hvr nklt lv. All rj s nd r forskllig, drfor skal guidrn hllr ikk vær ns. Hos os r mangfoldighd t plus, og i rjsbranchn vil du oplv, at forskllighd gør os stærkr. Vi sr på din prsonlighd og lyst til udvikling langt mr nd på, hvad du har lavt før. I løbt af uddannlsn får du indsigt i, hvad jobbt som guid indbærr. Du findr ud af, om du r til t job, som r n livsstil. Som dn nst guidskol i Skandinavin r Srvic & Co. statskontrollrt via samarbjd md Roskild Handlsskol. Dt r din garanti for, at du blivr undrvist på branchns højst nivau, samt at flr af din fag givr mrit, hvis du ngang ønskr at uddann dig hjmm i Danmark. chris Karlsn Adm. dirktør i Srvic & Co. Vlkommn til rjsbranchn. Du har bstilt t katalog fra Skandinavins størst guidskol, og drmd kan du bliv n af d mang, vi gnnm d snst 13 år har uddannt. Ovr guidr har gnnm tidn rhvrvt sig t diplom fra os, og størstdln af d guidr, du mødr ud på alvrdns dstinationr, r uddannt hos Srvic & Co. D tog skridtt mod nogt nyt og andrlds. I dag står d stærkr i drs frmtidsbilld, fordi d tog på guidskol. Jg håbr, du får dn samm oplvls. jørgn sloth Dirktør for Roskild Handlsskol Når lvrn rjsr ud i vrdn i forbindls md drs uddannls, får d udfordringr, som vi ikk kan giv dm i t dansk klasslokal. D voksr fagligt og prsonligt, og tilmd får d styrkt drs sprogvnr og vidn om frmmd kulturr. Dt givr dm n modnhd til f.ks. at gå i gang md n vidrgånd uddannls, når d vndr hjm ign. Roskild Handlsskol sndr hvrt år lvr til udlandt for at studr og har i samarbjd md mr nd 20 andr handlsskolr i Danmark n aftal md Srvic & Co. Dnn aftal indbærr bl.a. t årligt guidkursus for HG-lvr. S2

3 hilsnr fra dn stor vrdn Sah f r a M ha lliha O v, Malt a r iddr n r alt på Malt a f indr m s tid. K or s t, s an r s t d s o v r f r a J om r idd ra oh a r n d spæ lt i Vall t t as g adr, og bar på br y s nit tr ndnd t t, f in h gæ f or a t b is tor ir v om, hvo s tr n lsk r a t hør r dan r id til at v is ar hr r døm m d t r æ t a f ø n f r m f or v t o v r ø n. H v r n k æ mp d or s gæ r ug f a t f or t æ år st ll his to for gik f or m an r ir n o r, og jg bli v jg lov m all d g h un d r aldr ig s t or r d år slag, d tilbag. r üss Tscdhor f, Østrig f r a W s n is t dn p in n s n r r tig hil r. Sn E n h u n y g æ s t m ør t u og h g f or d visnin strn glad på picnic i æ n go d, g n u s t å r d, r d r ig L a. Ik ns r ir. højt og som all læk k r a n, n d sn tf g m t lan t op dæk k r mg Danmar k. d å gi m På all gr å hvr da g li d k Hilsnr båd fr a sk ildpad og mig. Dt dn r fantastis k at t land, dr r så andr l ar bjd i ds fr a alt, hvad jg kn dr hjmmf ra. Dr r ny udfordri ngr hvr d ag, og jg tr or, at all, dr har ar bj dt i Afr ik a, vil giv mig rt i It s tim for Africa. Jambo jambo fra Knya, Afrika Sa la m fr adiland w a S k t, T h a fra Ph u c a. 1 / 5 llig for h r n r t t El fan lk ning, og d t ik t o f y af m s n s b mgiv t a f v r d o r m a s id alt s n d y r, dr ing. Hr n hil nt a f l r d på o g b un v o r s g æ s t r k k d ds s mu mn m T hailan igr v i om m n n t n r y g g iddag s g bug t f t r m Chalon i d natur. I n å a b v or s indr m bor d på n sjltur. Så f r og t ag b. bdr jo ik k t a Hu Mrhaba fra Alanya, Tyrkit Er i fuld gang md børnklub, og har n mass ungr, dr står klar til skattjagt. Dnn sæson har vært hlt vild sjov, for hvr dag har vært n lg. Tænk at få løn for at løb rundt ud i soln, bad md børnn og arrangr sjov lg. Skattn r f undt... Lig hr i Tyrkit! r gad al i kum gyp t a, E n o g s a I f ar ao r n s l nd gå an i sna r t 6 m r i t, h ar d, h v or s ol j g a n s, å n d rb ud Kong f lugtr t r. Ingn d jd t il a n r i r n s d a l C a ir o, L u g r og sm ørkn xor, n. D m u li g uk k r a h også dr for r så man f t gæ s t f or o g s På m in n æ, s o m a r b r n, m n k r c s jdr h t fri r og så tif ik at t dag sk al r. d g Eg y p r jg k la ør s fær y k dig t, r t il a t n u t ndr o v r ud f or s k f lad n. S3

4 nikolaj kuch Projktldr Vi har også t job til dig! Hos os får du n jobgaranti. Dt btydr, at hvr nst kvalificrd lv tilbyds t anrkndt udlandsjob i rjs branchn lig fra rjsldr til rcptionist. Dr r hundrdvis af jobmulighdr, som vntr på dig. Allrd på guidskoln kommr du til jobsamtal hos n konsulnt fra vors jobcntr, så du kan komm i arbjd dirkt ftr kurst. Som nst guidskol kan Srvic & Co. tilbyd d uddannd guidr job i mr nd ét firma. Dr r mulighd for at skift fra solguid til skiguid llr omvndt. Vi r dsudn bhjælplig md ny jobmulighdr for guidr, som allrd har vært ud n sæson. jobcntrt Vi givr dig jobgaranti og hjælpr dig ud i vrdn Vi har kontaktrn Diplomt fra guidskoln og dn prsonlig samtal r nøgln til d mang guid- og srvicjobs, vors mang partnr tilbydr. Som godkndt lv fra skoln lovr vi dig t anrkndt job i udlandt i trygg rammr md god løn- og arbjdsforhold. Størstdln af all dansk guidr uddanns i dag hos Srvic & Co. Drtil skal rgns t stort antal svnskr, nordmænd, færingr og islænding. Alt ftr spcifikk ønskr og ftrspørgsl på prsonal i branchn, har lvrn n jobkontrakt indn for d først tr måndr ftr ndt guidskolforløb. D tjnr i dag mllm kr. og kr. ftr skat, og som n slvfølg får all guidr btalt bolig, forsikring, transport, uniform samt n dl måltidr. Dsudn får dn god guid n konglig bhandling på dstinationrn i form af invitationr til middag, rabattr og andr frynsgodr. gnnmsnit af Ansættlssprocntn i rjsbranchn ftr ndt guiduddannls Samtlig jobsøgnd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Kvalificrt til job Srvic & Co. garantrr ansættls til kvalificrd lvr. Mr nd 80 % af lvrn r i dag kvali ficrd og får ftr følgnd job. Du skal vis dt bdst af dig slv i all situationr. På job i soln Job via JOBGARANTI Fandt slv job Stadig jobsøgnd Srvic & Co.s instruktørr og jobvjldr afgør, om lvn har vist intrss og aktiv dltagls i kurst. Dsudn vurdrs punktr som modnhd, social og kulturl forståls m.m., samt rsultatrn af d forskllig guidprøvr. S4

5 få rfundrt hl guidskolprisn ARBEJDER DU I DET SAMME FIRMA I 12 måndr, REFUNDERES hl PRISEN for DIN GUIDESKOLE hos stort st all vors kypartnr! Eftr at hav vært guid for Bravo Tours i mr nd 12 måndr har jg ntop fåt rfundrt hl dt bløb, jg i sin tid gav for min guidskol hos Srvic & Co. Jg har slv lagt pngn ud, da jg startd på skoln, mn fordi jg ftr min kvalificring til job fik arbjd hos Bravo Tours og har vært hos dm i ovr t år, så har jg faktisk gåt på guidskol gratis. Guidlivt r skønt, og jg kan varmt anbfal dt til all, dr ovrvjr dt! Stffn Frank, Bravo Tours Png på konton! Mang af vors kypartnr r md i n rfundringsordning, dr sikrr dig n klækklig bonus, når du har arbjdt i samm virksomhd i mindst t år llr t vist antal sæsonr. IKKE NOGET MEN ELLER MÅSKE Vors guidr r mgt attraktiv i branchn, og hovdpartn får job umiddlbart ftr guidskoln. Vors lvr har invstrt tid og png i n sriøs guidskol, drfor ydr vi ikk bar jobgaran ti vi kan også sikr dig, at du får png rtur ftr 12 måndr i job hos dn samm Kypartnr. Størstdln af vors Kypartnr btalr hl guid skolprisn tilbag, mns nogl få rfundrr n mindr dl, llr har andr bonusordningr. Srvic & Co. formidlr tilbagbtalingn til dig, så alting forløbr som aftalt. Ordningn gældr kun for guidskoln i Spanin. hvm vil du arbjd for? hr får du job kypartnere: Hr r slskabrn, som r md i tilbagbtalingsordningn. PARTNERE: Diss slskabr ansættr liglds Srvic & Co. guidr. Danmarks dygtigst rjsldr En konstant sparring og dialog md Srvic & Co. har givt os d bdst forudsætningr for at ansæt t d dygtigst rjsldr, som r Bravo Tours varmærk. Som Danmarks trdj størst udbydr af chartrrjsr r n stærk samarbjdspartnr omkring uddannls og rkruttring nødvndig. Vi bsøgr naturligvis guidskolrn i Spanin og vi glædr os til at træff dig. CARSTEN ANDERSEN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPERSONALE S5

6 guiduddannlsn Dt var dn bdst oplvls i mit liv. Tak til all fra GuidskolN. I r huskt og lskt. Camilla Driø Bræmr, Facbook citat. Lif is good :-) Grupparbjd i soln hr r dit ny hjm: hotl Guitart Cntral Park 5 ugrs ophold i Spanin attraktivt 3-stjrnt hotl Når man vil lær, arbjd hårdt og udvikl sig slv, r dt vigtigt at bo godt, spis godt og sov godt. Midt i d skønnst omgivlsr af hav og byliv liggr Hotl Guitart Cntral Park***, hvor du skal bo og koncntrr dig 100 % om at bliv guid. Guidskoln liggr på Costa Brava i Spanin kun 80 kilomtr fra cntrum af Barclona. Hotllt liggr i dn øvrst dl af badbyn Llort d Mar md kun få mtr til badstrand, butikkr, rstaurantr og cafér. 4-stjrnd facilittr På Hotl Guitart Cntral Park bor du på dobbltværls sammn md n andn lv (nværls muligt mod tillæg). Hotllts værlsr har balkon og r all udstyrt md bl.a. satllit-tv, sikkrhdsboks, klimaanlæg og gratis trådløst intrnt. Du får naturligvis gt bad og toilt, og dr r rngøring flr gang om ugn, samt rglmæssig udskiftning af håndklædr og sngtøj. Vd hotllts imponrnd pool områd kan du læs på guidopgavrn, mns du nydr sol n og n kop spansk kaff. Hr r bl.a. opvarmt indndørs pool, flr sol trrassr, natklub, barr og rstaurantr. Dsudn r dr mulighd for fitnss, spa og massag. Undrvisningn på opholdt forgår primært i hotllts kon frnclokalr og fælls aralr. Srvic og Co. stillr høj krav til facilittrn, og Hotl Guitart Cntral Park har bl.a. modrn AV-udstyr til undrvisningn. Mgt af tidn rykkr vi undrvisningn udnfor, fordi n dl akti vittr forgår vd poolområdt, på strandn og i områdt omkring hotllt. MMMM...MAD Udn mad og drikk dur hltn ikk. Drfor r dt vigtigt, at du får god og solid måltidr, så du har nrgi til at lær. Md i dit ophold r dr inkludrt n varirt morgn- og aftnbufft md mang forskllig kold og varm rttr. Aftns madn bstår af n lækkr mnu md alt fra lokal katalansk rttr til spansk nationalrttr samt rttr fra dt intrnational køkkn. Vlbkomm. Læs mr om hotllt på S6

7 Værls md udsigt guiduddannlsn billt til paradis friområdt llort d mar BYEN DER ALDRIG SOVER Vors guidskolhotl liggr i dt vltablrd friområd i Llort d Mar, som r indbgrbt af n modrn friby. Hr r bybilldt fyldt md ksklusiv hotllr, fantastisk strand og t spændnd nattliv, som tiltrækkr gæstr fra hl Europa. PÅ OPDAGELSE I LLORET DE MAR Byns hovdattraktionr r dn indbydnd sandstrand Fnals og dn lang livlig promnad/hovdgad. Dt r på hovdgadn, man findr d flst af byns rstaurantr, barr og diskotkr. Når guidkursrn r i gang i ydrsæsonn, lvs nattlivt fuldt ud i wkndrn ligsom i Danmark. Llort d Mar har n hygglig gamml bydl md small gadr og lokal, billig rstaurantr. Hr r dr altid liv, for dt r hr, d lokal slv bor. Butikkrn har åbnt hl årt rundt, og du kan få dt mst oftst til lavr prisr nd i Danmark. D lokal indbyggr r imødkommnd, så du kan sagtns finpuds din spansk glosr båd md hotllts prsonal og d lokal. Hvis du vil dyrk motion, kan du spill tnnis, squash, badminton, cykl llr tag dig n løbtur langs dn lækr strand vd Middlhavt. Nyd hvrt nst skund på skoln, for når i kommr hjm ign, vil i savn dt. Jg glædr mig til at hav jr som kollgar, når I r færdiguddannd. Danni Hansn, Facbook citat. barclona og katalonin: C hampions Lagu på Camp Nou Costa Brava La Sagrada Familia kirkn Gågadn Ramblan Camp Nou stadion* Gaudis unikk bygningsværkr Dt olympisk områd Dalímust i Figuras Naturoplvlsr i Pyrnærn Miniputstatn Andorra *)F.C. Barclonas hjmmban, hvor all Srvic & Co. lvr kan komm til n fodboldkamp og oplv stjrnrn LIVE!

8 guiduddannlsn 250 timrs undrvisning alt dtt lærr du FØLG MED OG LÆR... ET KURSUS MED POWER DU ER KONSTANT I OVERHALINGSBANEN ANKOMST TIL GUIDESKOLEN Når du ankommr til guidskoln, får du udlvrt t udførligt skma. Hl kursuspriodn præsntrs, så du fra startn har ovrblik ovr, hvad dr skal sk. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG Vi fokusrr på, at du udviklr dig prsonligt og blivr mstr i at sælg dig slv. D nyst torir om føllssmæssig intlligns prægr hl skolforløbt. Dt handlr om at knd sig slv, b hrsk forskllig situationr og om at bliv bdr til at tolk andr mnnskrs signalr. FØLG DEN RØDE TRÅD Forløbt r opbyggt som på t fristd md guidr og gæstr. Du lærr d væsntligst ting om rjsbranchn, og d praktisk og individull opgavr, du kasts ud i, r dirkt rlatrt til guidjobbt. Dt hl r tilrttlagt, så du kan klar t guidjob, når kurst r gnnmført. EN TYPISK DAG PÅ SKOLEN Undrvisningn startr oftst kl om morgnn. Eftr formiddagns udfordringr holds dr sista fra kl til 15.00, hvor du kan slikk sol vd pooln llr tag n kølig dukkrt. Aftntimrn brugs til andrlds undrvisning md dirkt rlation til virklighdns rjsbranch. Programmt r spændnd og afvkslnd md forlæsningr, grupparbjd, individull opgavr og casarbjd. Undrvisningn forgår i t raskt tmpo md fokus på larning by doing. Vd kursts afslutning ovrrækks intrnationalt diplom til all. Aktivitts- og animationslær Ansvar og bslutningr i praksis Cabart og scntknik Dkoration og imag DiSC-prsonlighdsprofil Førsthjælpskursus Grænsbrydning i praksis Guidjobbt i all facttr Kommunikation og billdsprog Konstruktiv fdback Krativitt, flksibilitt og nytænkning Kropssprog Kulturlær og tilpasning i udlandt LIVE filmoptaglsr af guidr på job Luftfart Mmo-tknik Mnnsk og prsonlighdskndskab NLP (Nuro Linguistisk Programmring) Problmløsning Præsntationstknik Rjsforsikringr vd Europæisk Salgstknik Srvicsituationr Srvictknik Sikkrhd, brdskabsplan og krishåndtring Tambuilding i praksis Tamwork Undrholdning Vilj, positivitt og vindrmntalitt EKSEMPEL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ankomst/afrjs i praksis Srvic og psykologi Cabart og scntknik Ankomst/afrjs i bus Mmo - Lær at husk Ankomst/afrjs i bus - ksamn 1/2 FRIDAG Hvad r srvic? Sista NLP Srvictknik Srvicsituationr Salgsholdning Cabart og scntknik Guidn som aktivittsvært Ankomst/afrjs i bus Tamwork i actionparkn Jobbt som guid Kultur og trivsl i udlandt Ankomst/afrjs i bus - ksamn Vlkomstmød i praksis m/ kropssprog 1/2 FRIDAG Rjshistori NLP Afspjling og rsonans Salgsmodllr og salg i praksis Aktivittsguid i praksis Tamwork i actionparkn Kultur og trivsl i udlandt Træning i vlkomstmød Rjskatalogr AFTEN PÅ HOTELLET Elvarrangmnt FRI Showtim lvcabart Sikkrhdsøvls i krissituation FRI Dn stor klassfst Et ksotisk rjsfordrag S8

9 guiduddannlsn mød vors dygtig instruktørr SERVICE & CO. S UNDERVISERE STÅR KLAR TIL AT LÆRE DIG ALT OM REJSEBRANCHEN pall højsholt Stiftr af Srvic & Co. Fra bgyndlsn har dt vært n dl af visionn, at all skal kunn dltag, fordi all kan bliv guidr, og all kan få jobgaranti! Vi fokusrr på d mnnsklig kvalittr. I Srvic & Co. tror vi på dt guid-gn, som også du b siddr. Dt skal bar slipps fri. Min undrvisning tagr udgangspunkt i din holdningr til dig slv og til livt gnrlt. Din motivation og vilj r afgørn d for din vn til at gør n forskl. Farshad Kholghi Dbattør, forfattr, skuspillr og fordragsholdr Mit fordrag hos Srvic & Co. tagr udgangspunkt i, hvordan du kan udvikl dig prsonligt. Jg brugr min gn oplvlsr fra mødt md Danmark og d kulturforskll, jg har mødt på godt og ondt. Hvordan træffr du d rigtig valg, og hvordan prioritrr du d positiv oplvlsr. Alt sammn sagt md t smil på læbn og md humorn i højsædt. Kim Elkjær Førsthjælpsinstruktør undr Dansk Førsthjælps Råd Vidn kan rdd liv, og n grundig førsthjælpsundrvisning bør vær obligatorisk, hvis man skal arbjd i fjrn gn md frigæstr i all aldr. Vi får ind imllm tilbagmldingr om, hvordan guidrn har vært md til at gør n forskl i n livstrund situation. Dt gør mit arbjd på guidskoln kstra mningsfyldt. michal juhl fddrs Mdjr af Intam og JobKatapultn Guiduddannlsn handlr om mgt mr nd traditionll færdighdr. Dn handlr i lig så høj grad om mnnsklig forståls og rlationr. I min undrvisning kommr jg undr hudn på lvrn og inspirrr til størr bvidsthd om d prsonlig rdskabr, t komptnt værtskab krævr. Dn slags komptncr, som i øvrigt r afgørnd faktorr for succs i all slags bskæftiglsr. Oddbjørn By Forfattr og norsk mstr i hukommls Som guid skal du kunn husk n dl og lær nyt stof hurtigt. All kan lær at husk bdr, og jg kan giv dig nogl tknikkr, som du kan brug rstn af dit liv, liggyldigt hvad du arbj dr md. Mmo hddr dt sys tm, som jg arbjdr md. Dt koblr din langtidshukommls til d ny ting, som du skal husk. Dt r nmt og ligtil. Tobias Karlsson Hnrik Grov Olsn Sidsl Ndrby Kaspr D Chon Partnrkonsulnt i Privatsikring Når man arbjdr som guid, r dt nødvndigt, at man forstår vigtighdn af t godt tamarbjd. Jg r md til at lær dig, hvilk mkanismr, dr får t tam til at fungr optimalt, og hvordan små forskll i din værmåd kan gør t stort udslag i dit tams trivsl og præstationr. Jg arbjdr md tamarbjd, mn også din prsonlig måd at frmstå ovr for andr og givr dig nogl værktøjr, som du kan tag md dig ud i jobbt. Dansr og prformr Via dansn har jg oplvt stor dl af vrdn, og jg har oplvt, hvad dt vil sig at vær t kndt ansigt båd på godt og ondt. Dr r mang parallllr til guidjobbt. Du skal vær forgangsmand, hav mod til at still dig op foran n størr forsamling, og du skal prform maksimalt hvr gang. Alt dtt kan jg hjælp dig md at bliv bdr til. Og ja, vi skal slvfølg lig også dans! Butikschf i Tlia Salg r n stor dl af guidns hvrdag. Min undrvisning går i dybdn md d mkanismr, dr givr gæstrn lyst til at køb, og gør samtidig guidrn i stand til at håndtr salgt på n rspktfuld måd. Gæstrn får lidt kstra oplvlsr på rjsmålt, og forhåbntlig r dt md til at gør drs fri hlt prfkt. I min undrvisning kommr du til at oplv salg på n ny og inspirrnd måd. Kvalittskontrollant og dl af skolldlsn Dn udvikling, jg sr lvrn gnnmgå fra skolstart til slut, r rt imponrnd. For mang r guiduddannlsn ikk kun n livsændring mn bgyndlsn til n ny tilværls, hvor åbnhd og nysgrrighd r d ldnd paramtr. Md ydmyghd og glæd får jg lov til at giv min vidn vidr og drmd bliv n dl af dn udviklingsprocs, du kommr til at gnnmgå. Magnus Wilstrup Lars Stgman Olsn Konsulnt og prsonaltrænr hos Intam D gnskabr, som man tilgnr sig ud i vrdn, kan man ikk læs sig til. D skal lærs på dn hård måd, og dt vd d prsonalansvarlig hjmm i Nordn. Drfor r guiduddannlsn dn sikr vj til prsonlig udvikling. Jg sørgr for, at du på guidskoln gnnm din adfærd får indsigt i gruppdynamik og rollfordling. Dt rsultrr i succsfyldt tamarbjd. Stin Bruun Bakksangrind, ntrtainr, koncptudviklr og coach Jg har aktivitts- og præsntationstknik samt undrholdning i fokus. Min baggrund givr d bdst forudsætningr for at lær dig d færdighdr, dr gør dig dygtig til at aktivr og undrhold din gæstr på d skrå bræddr, såvl som i hvrdagssituationr. På skoln udrttr dltagrn i løbt af få dag miraklr og flyttr prsonlig grænsr og så har vi dt sjovt! Jspr palm Lundorf Tidl. livvagt for konghust og konsulnt i bl.a. sikkrhd og krishåndtring I n konstant turbulnt vrdn, hvor dr r stor fokus på d uhldig oplvlsr, dr undr tidn skr på alvrdns rjsmål, r dt ydrst vigtigt, at d kommnd guidr r ordntligt uddannt til at kunn tag hånd om drs gæstr, kollgar og ikk mindst dm slv. At kunn yd n vigtig krishjælp, samt vid, hvordan man skal tackl pludsligt opståt kritisk situationr, kan giv stor sikkrhd til n nyuddannt guid. Skuspillr og CrossFit instruktør Dt r ikk nyt for nogn, at motion og bvægls givr livsnrgi og positivitt i hvrdagn. Jg lærr dig nogl simpl øvlsr, som du kan brug all stdr i vrdn, og som kan vær md til at styrk din krop. CrossFit r for all, ung og gaml, tykk og tynd, så dr r ingn undskyldning for ikk at få pulsn op. S9

10 rundrjsldruddannlsn NYHED! Bliv rundrjsldr Målrttt rjsldruddannls til rundrjsr i hl vrdn i samarbjd md d skandinavisk rjsarrangørr Thailand, Vitnam, Laos og Cambodja - 4 land på 7 ugr! Hundrdvis af oplvlsr, t målrttt uddannlssforløb, dr ikk finds andr stdr i Skandinavin, t intrnationalt diplom og n unik jobgaranti hos n af vors mang partnr i rjsbranchn! - Og du kan ftrfølgnd slv fortsætt din opdaglssrjs md din ny kollgr i forlængls af uddannlsn i Sydøstasin Srvic & Co. har skabt n ny og andrlds uddannls for ung mnnskr, dr vil lær nogt og som grn vil langt ud i vrdn i slskab md andr ung. Guidskoln i Thailand r for dig, dr har n drøm om at komm til at arbjd som rundrjsldr, fordi du lskr ksotisk land og har intrss for fjrn kulturr. udvikling fra start til slut Uddannlsn på Srvic & Co. rundrjsldrskol adskillr sig n dl fra guidskolopholdt i Spanin. Dt r t forløb md t bgrænst antal dltagr, som har fokus på d individull opgavr, som n rundrjsldr skal kunn håndtr. Uddannlsns struktur givr dig mulighd for at lær torin bag jobbt, før du slv får lov til at prøv kræftr md din gn rundrjs. Dr r gjort plads til, at du kan oplv og udvikl dig fra start til slut, samtidig md at du udforskr Østn md d dygtigst og bdst rundrjs instruktørr som din undrvisr. Uddannlssforløb Grunduddannls i Thailand Rundrjs dl 1 i Thailand, Laos og Vitnam Din prsonlig spcialr on location i Vitnam Rundrjs dl 2 i Vitnam, Cambodja og Thailand Afslutning og valuring i Thailand Jobgaranti i rjsbranchn Din vidr rjs (valgfrit) 1. Thailand 2. Laos 3. Vitnam 4. Cambodja 1 Smilnd buddha S10

11 rundrjsldruddannlsn Havd jg haft mulighdn for at dltag på n rundrjsldruddannls, havd jg hlt sikkrt gjort dt. Som rundrjsguid står man ovr for nogl hlt andr udfordringr nd som chartrguid, så fantastisk at dr ndlig r kommt n uddannls, dr tilgodsr os, dr grn vil arbjd lidt længr væk og i lidt tættr rlation til vors gæstr. Maln Jnsn, Phukt, Thailand nord, vst Østn r bdst Østn r rammn om nogl af d størst vintrrjsmål for Skandinavisk gæstr. Hr finds hl pakkn md kridhvid strand og dt klarst blå vand, n bfolkning, dr altid mødr dig smilnd og som r ydrst hjælpsom. Hr r ksotisk madrttr, dr duftr af n sød blanding af citrongræs og karry i mang farvr, bskdn munk, dr md samld hændr bukkr dig i mød og gyldn buddhar, som indvir dig i t samfund, hvor t nøjsomt liv r adgangsbvist til n bdr ftrvrdn. Hr finds dstinationr md stor ubrørt nationalparkr, hvor lfantrn lvr sid om sid md tnisk minorittr, og hvor d høj bjrg skabr kulissrn i dit livs vntyr. Historin r lang og dramatisk, mystik og ovrtro r n dl af dagligdagn, storbyrn r norm vrdnr for sig og kontrastrn ovralt forplantr sig dybt i n. Ikk undrligt, at d flst rundrjsr går til Østn, og drfor kan vi hllr ikk find t bdr std at placr vors rundrjsldruddannls. guid på din gn rundrjs Eftr grunduddannlsn, hvor du lærr d almindlig rjsldrkundskabr, rjsr du afstd på først dl af rundrjsn. Hr lærr du, hvordan n rundrjs arrangrs og udførs i praksis. Du får d værktøjr, som du snr skal brug, når du på kursts andn dl slv skal vær md til at arrangr turn sammn md din kollgr. Dt r larning by doing, når dt r bdst! I Vitnam får du mulighd for at vælg mllm tr spcialr, som all har rlation til rundrjsldrjobbt. Spcial rn r nøj udvalgt, så du gnnm din gn intrssr opnår dn kstra vidn, dr kan komm dig til god, når du slv skal ud og arbjd md rundrjsgæstr t std i vrdn. D tr spcialr, som r md i uddannlsspakkn r følgnd Natur og advntur Kultur og histori Rligion og filosofi Hvrt spcial har n rækk dlfag og unikk oplvlsr tilknyttt, og du skal undrviss af lokal i drs omgivlsr. Dt vil altså sig, at dl af rligionsundrvisningn nmt kan forgå på dt lokal klostr, og at dr r fag i kulturspcialt dr givr mulighd for at bo og lv mllm d lokal. Du kommr til at oplv uforglmmlig tmplr og pagodr og s, hvordan d grønn rismarkr står i vand, mns d lokal landmænd pljr høstn. Du får st charmrnd byr mn også skønn sandstrand, dr indbydr til snorkling llr yoga undr palmrn. mulighdrn r din Vi afsluttr rundrjsn i Thailand, hvor dn sidst ug pgr frm mod jobbt som rundrjsldr, og hvor vors jobcntr hjælpr d kvali ficrd lvr vidr. Din hjmrjsbillt r åbn. Dt btydr, at du slv kan bstmm, hvornår du ønskr at rjs hjm. Måsk vil du ud og arbjd md dt samm. Måsk vil du hjm til vnnrn og familin, llr måsk har du lyst til af udforsk Østn, Nw Zaland llr Australin ndnu mr. Dt r hlt op til dig. Fakta om Rundrjs og rundrjsldr En rundrjs r n længrvarnd udflugt på op til t par ugr, hvor gæstrn sr n btydlig dl af t frmmd land og forvntr, at rundrjsldrn vd mr om rjsmålt, nd d slv gør i forvjn. Rundrjsldrn guidr gæstrn rundt på attraktionrn og visr d mst intrssant stdr frm også d små og mindr kndt områdr, som gæstrn ikk slv vill hav fundt frm til. Rundrjsldrn skal slvstændigt kunn ld sin grupp rundt. Slvfølglig md hjælp fra lokalguidr og d lokal. Dt krævr n stærk prsonlighd. Rundrjsldrn har gæstrn tæt på og md sig hl tidn, og dt r vigtigt at lv op til gæstrns forvntningr. Man skal altså vær social samtidig md, at man nydr sit gt slskab. Drudovr r dr n stor mængd matrial, som man skal vær god til at formidl på n ntusiastisk måd. Rundrjsldrn skal vær ansvarsbvidst og hav lyst til at tag bslutningr. På n rundrjs opstår dr ind imllm situationr, hvor man r nødt til hurtigt at find n løsning på n mindr kris, og hvor dt r nødvndigt at kunn handl md dt samm. Jungltaxa! S11

12 alpinmodul bliv ski- og snowboardguid Andorra dt r hr, dt snr! ALPIN-MODULET ER ET TILBUD I DIREKTE forlængls af NOVEMBER/ DECEMBER GUIDEKURSET Klar til pistrundvisning Offpist Val Thorns LILLE LAND - STORE BJERGE Kurst forgår i Pyrnærn i ministatn Andorra små fir timrs kørsl fra guidskoln på Costa Brava. Andorra har Europas lavst tax-fr prisr og n skattprocnt tæt på nul, og landt bydr på nstånd naturoplvlsr md smukk bjrg og frisk luft. Sidst, mn bstmt ikk mindst, r dr god skiforhold md t supr lækkrt trræn for skiløbr på all nivaur. hnrik duus Instruktør, Srvic & Co. SYV DAGE PÅ PISTERNE Alpin-modult bstår af syv hl dag på pistrn, inklusiv liftkort samt profssionll skilærr. Lommpng bhøvr du ikk mang af, for hr r tingn billig. Dr r undr visning all ugns dag, og målt r at giv dig dt nødvndig supplmnt til dit ntop ovrståd guidkursus. Dr r natur ligvis indlagt fritimr, hvor dit talnt kan udfordrs på ski llr på snowboard. Skimodult r for all. Båd d god skiløbr og d, som aldrig har ståt på ski, kan få n mass ud af modult i Andorra. Undrvisningn r tilrttlagt, så man får t indblik i, hvordan n skiguid arbjdr, samtidig md at man trænr sin skifærdighdr. S12

13 n guiduddannls hos srvic & co. r n dokumntrt succs RING ELLER SKRIV TIL EN TIDLIGERE ELEV ALLEREDE I DAG Eftr hvrt kursusforløb spørgr vi lv rn, om d har fåt fuld valuta for png n. Spørgskmat, som udlvrs til hvr nklt lv i afslutningsfasn, udfylds anonymt. Spørgsmåln bsvars på n skala fra 1-5, hvor 5 r dn højst karaktr. Drftr barbjds lvrns svar statistisk. Dn samld bdømmls af skolns instruktørr, slv undrvis ningn samt kurst som hlhd r topscorr hvr gang md t gnnmsnitligt rsultat på mr nd 4,5. FÅ EN EVALUERING FRA EN TIDLIGERE ELEV Ring llr -mail slv til n tidligr lv og hør, hvad du kan forvnt. Er dr nogt, du vil hav uddybt, har vi n lang list md tlfonnumr og -mailadrssr på tidligr lvr, som står klar til at svar på din spørgsmål. På vors Facbooksid kan du også læs indlæg fra tidligr lvr og skriv md vdkommnd. ANERKENDT KURSUSBEVIS Dt afsluttnd diplom r anrkndt af rjsbranchn. Dt r dit prsonlig bvis på, at du har gnnmført kurst og r klar til d udfordringr, dr vntr dig i dn virklig rjsvrdn. LIVSVARIGT MEDLEMSKAB På vors ntbasrd jobdatabas for lvr og samarbjdspartnr findr du jobannoncr for nogl af d mst attraktiv jobs indn for branchn. Dt r hr, branchn findr dig. Vi givr dig n stærk mulighd for at fortsætt din karrir i rjsbranchn. Dit køb af kurst inkludrr t livsvarigt mdlmskab hos Srvic & Co. antt laufr HR konsulnt Båd undr og ftr din tid som guid i udlandt kan du få hjælp hos Srvic & Co. Undr hl dit ansættlssforløb i udlandt fungrr vi som fagforning md råd og prsonlig vjldning. Elvrns tilfrdshd md skolforløbt som hlhd ,65 4,69 4,76 5: Særdls tilfrds 4: Mr nd tilfrds 3: Tilfrds 2: Mindr tilfrds 1: Ikk tilfrds oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Drømmjobbt Eftr ndt skolforløb udfyldr all lvr t tilfrdshdsskma. Hr sr du d snst rsultatr. Klar til at indtag vrdn

14 Vil grn takk Srvic & Co. og min tidligr arbjds givr Bravo Tours - udn jr, var jg ikk ndt på univrsittt i Bangkok! Nicki Mølgaard Jnsn Dt bdst tam Sidn jg dltog på guidskoln Srvic & Co., har jg arbjdt for Star Tour på Tnrif, Sicilin og Bahia d Samana. Jg kom hjm til Danmark for ca. 1 år sidn og r vndt tilbag til mit job som ldr. Srvic & Co, Star Tour og hl guidlivt har givt mig n mass mnnskrfaring, som jg kan brug konstruktivt i min hvrdag som ldr. Tak for fd oplvlsr! Michll Buch Aldrig har jg udrttt så mgt på så kort tid. Aldrig har jg brændt så mgt for nogt og følt mig i mit s, som på guidskoln og i guidbranchn. Sin Damgaard vors bdst anbfalingr Vors guidr rjsr ud på ksotisk Dstinationr ovr hl klodn. Hr ss t udpluk af tilsndt tamfotos. Trustpilot Glad lvr r d bdst ambassadørr. Vi r stolt ovr at lad vors lvr bdømm os, og dt gør n stor dl på Trustpilot, som r n uafhængig portal for kundanmldlsr. Når vi blivr bdømt hr, har lvrn bvart drs kritisk sans og har slv tagt stilling til, hvilk informationr d vil bring vidr. Vi kan intt ændr llr tilskriv. Drfor mnr vi ikk, at dr finds n mr rl form for markdsføring. Af all rjsslskabr i Danmark liggr Srvic & Co. i skrivnd stund nummr t i katgorin rjsr på Trustpilot. Gå slv ind og læs anmldlsrn på Jg var ud for Viby i sommr og havd n supr sæson i Goldn Sands! Lig nu r jg i Frankrig i skirsortt Ls dux Alps for Danski og skal snart rykk til Alp d Huz ind til startn af maj også for Danski :) Ida Mathild S14

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere