Den rigtige guideskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den rigtige guideskole"

Transkript

1 Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først rundrjs ldruddannls i Thailand

2 lad dig udfordr Mr nd t job n hlt ny livsstil Bliv guid md hl vrdn som din arbjdsplads Når du tagr bslutningn om at skift din adrss i Danmark ud md t arbjd i udlandt, bsluttr du dig også for ny oplvlsr, at mød spændnd kulturr og udfordringr i ny miljør. Guidjobbt r nstånd, fordi dt givr dig mulig hd for at fordyb dig i dt land, du arbjdr i. Du r ikk bar på fri llr på gnnmrjs, du lvr, bor og arbjdr for n priod t nyt og inspirrnd std. Dit job blivr aldrig kdligt, og du får hl vrdn som din lgplads. Hvis din drøm r at bliv n af d mang millionr mnnskr, dr arbjdr i turistbranchn på vrdnsplan, så r n guiduddannls t godt og sikkrt valg. Som guid har du altid n størr virksomhd bag dig. Du skal ikk tænk så mgt ovr formalittrn vd at bo og lv i udlandt, du skal bar yd din gæstr dn bdst srvic og llrs nyd mulighdrn i dit ny land. Fokus på dig Er du ovr 18 år og talr nglsk, så har vi n plads til dig hos Srvic & Co. Vi r ikk t litcntr mn n uddannls, som har fokus på hvr nklt lv. All rj s nd r forskllig, drfor skal guidrn hllr ikk vær ns. Hos os r mangfoldighd t plus, og i rjsbranchn vil du oplv, at forskllighd gør os stærkr. Vi sr på din prsonlighd og lyst til udvikling langt mr nd på, hvad du har lavt før. I løbt af uddannlsn får du indsigt i, hvad jobbt som guid indbærr. Du findr ud af, om du r til t job, som r n livsstil. Som dn nst guidskol i Skandinavin r Srvic & Co. statskontrollrt via samarbjd md Roskild Handlsskol. Dt r din garanti for, at du blivr undrvist på branchns højst nivau, samt at flr af din fag givr mrit, hvis du ngang ønskr at uddann dig hjmm i Danmark. chris Karlsn Adm. dirktør i Srvic & Co. Vlkommn til rjsbranchn. Du har bstilt t katalog fra Skandinavins størst guidskol, og drmd kan du bliv n af d mang, vi gnnm d snst 13 år har uddannt. Ovr guidr har gnnm tidn rhvrvt sig t diplom fra os, og størstdln af d guidr, du mødr ud på alvrdns dstinationr, r uddannt hos Srvic & Co. D tog skridtt mod nogt nyt og andrlds. I dag står d stærkr i drs frmtidsbilld, fordi d tog på guidskol. Jg håbr, du får dn samm oplvls. jørgn sloth Dirktør for Roskild Handlsskol Når lvrn rjsr ud i vrdn i forbindls md drs uddannls, får d udfordringr, som vi ikk kan giv dm i t dansk klasslokal. D voksr fagligt og prsonligt, og tilmd får d styrkt drs sprogvnr og vidn om frmmd kulturr. Dt givr dm n modnhd til f.ks. at gå i gang md n vidrgånd uddannls, når d vndr hjm ign. Roskild Handlsskol sndr hvrt år lvr til udlandt for at studr og har i samarbjd md mr nd 20 andr handlsskolr i Danmark n aftal md Srvic & Co. Dnn aftal indbærr bl.a. t årligt guidkursus for HG-lvr. S2

3 hilsnr fra dn stor vrdn Sah f r a M ha lliha O v, Malt a r iddr n r alt på Malt a f indr m s tid. K or s t, s an r s t d s o v r f r a J om r idd ra oh a r n d spæ lt i Vall t t as g adr, og bar på br y s nit tr ndnd t t, f in h gæ f or a t b is tor ir v om, hvo s tr n lsk r a t hør r dan r id til at v is ar hr r døm m d t r æ t a f ø n f r m f or v t o v r ø n. H v r n k æ mp d or s gæ r ug f a t f or t æ år st ll his to for gik f or m an r ir n o r, og jg bli v jg lov m all d g h un d r aldr ig s t or r d år slag, d tilbag. r üss Tscdhor f, Østrig f r a W s n is t dn p in n s n r r tig hil r. Sn E n h u n y g æ s t m ør t u og h g f or d visnin strn glad på picnic i æ n go d, g n u s t å r d, r d r ig L a. Ik ns r ir. højt og som all læk k r a n, n d sn tf g m t lan t op dæk k r mg Danmar k. d å gi m På all gr å hvr da g li d k Hilsnr båd fr a sk ildpad og mig. Dt dn r fantastis k at t land, dr r så andr l ar bjd i ds fr a alt, hvad jg kn dr hjmmf ra. Dr r ny udfordri ngr hvr d ag, og jg tr or, at all, dr har ar bj dt i Afr ik a, vil giv mig rt i It s tim for Africa. Jambo jambo fra Knya, Afrika Sa la m fr adiland w a S k t, T h a fra Ph u c a. 1 / 5 llig for h r n r t t El fan lk ning, og d t ik t o f y af m s n s b mgiv t a f v r d o r m a s id alt s n d y r, dr ing. Hr n hil nt a f l r d på o g b un v o r s g æ s t r k k d ds s mu mn m T hailan igr v i om m n n t n r y g g iddag s g bug t f t r m Chalon i d natur. I n å a b v or s indr m bor d på n sjltur. Så f r og t ag b. bdr jo ik k t a Hu Mrhaba fra Alanya, Tyrkit Er i fuld gang md børnklub, og har n mass ungr, dr står klar til skattjagt. Dnn sæson har vært hlt vild sjov, for hvr dag har vært n lg. Tænk at få løn for at løb rundt ud i soln, bad md børnn og arrangr sjov lg. Skattn r f undt... Lig hr i Tyrkit! r gad al i kum gyp t a, E n o g s a I f ar ao r n s l nd gå an i sna r t 6 m r i t, h ar d, h v or s ol j g a n s, å n d rb ud Kong f lugtr t r. Ingn d jd t il a n r i r n s d a l C a ir o, L u g r og sm ørkn xor, n. D m u li g uk k r a h også dr for r så man f t gæ s t f or o g s På m in n æ, s o m a r b r n, m n k r c s jdr h t fri r og så tif ik at t dag sk al r. d g Eg y p r jg k la ør s fær y k dig t, r t il a t n u t ndr o v r ud f or s k f lad n. S3

4 nikolaj kuch Projktldr Vi har også t job til dig! Hos os får du n jobgaranti. Dt btydr, at hvr nst kvalificrd lv tilbyds t anrkndt udlandsjob i rjs branchn lig fra rjsldr til rcptionist. Dr r hundrdvis af jobmulighdr, som vntr på dig. Allrd på guidskoln kommr du til jobsamtal hos n konsulnt fra vors jobcntr, så du kan komm i arbjd dirkt ftr kurst. Som nst guidskol kan Srvic & Co. tilbyd d uddannd guidr job i mr nd ét firma. Dr r mulighd for at skift fra solguid til skiguid llr omvndt. Vi r dsudn bhjælplig md ny jobmulighdr for guidr, som allrd har vært ud n sæson. jobcntrt Vi givr dig jobgaranti og hjælpr dig ud i vrdn Vi har kontaktrn Diplomt fra guidskoln og dn prsonlig samtal r nøgln til d mang guid- og srvicjobs, vors mang partnr tilbydr. Som godkndt lv fra skoln lovr vi dig t anrkndt job i udlandt i trygg rammr md god løn- og arbjdsforhold. Størstdln af all dansk guidr uddanns i dag hos Srvic & Co. Drtil skal rgns t stort antal svnskr, nordmænd, færingr og islænding. Alt ftr spcifikk ønskr og ftrspørgsl på prsonal i branchn, har lvrn n jobkontrakt indn for d først tr måndr ftr ndt guidskolforløb. D tjnr i dag mllm kr. og kr. ftr skat, og som n slvfølg får all guidr btalt bolig, forsikring, transport, uniform samt n dl måltidr. Dsudn får dn god guid n konglig bhandling på dstinationrn i form af invitationr til middag, rabattr og andr frynsgodr. gnnmsnit af Ansættlssprocntn i rjsbranchn ftr ndt guiduddannls Samtlig jobsøgnd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Kvalificrt til job Srvic & Co. garantrr ansættls til kvalificrd lvr. Mr nd 80 % af lvrn r i dag kvali ficrd og får ftr følgnd job. Du skal vis dt bdst af dig slv i all situationr. På job i soln Job via JOBGARANTI Fandt slv job Stadig jobsøgnd Srvic & Co.s instruktørr og jobvjldr afgør, om lvn har vist intrss og aktiv dltagls i kurst. Dsudn vurdrs punktr som modnhd, social og kulturl forståls m.m., samt rsultatrn af d forskllig guidprøvr. S4

5 få rfundrt hl guidskolprisn ARBEJDER DU I DET SAMME FIRMA I 12 måndr, REFUNDERES hl PRISEN for DIN GUIDESKOLE hos stort st all vors kypartnr! Eftr at hav vært guid for Bravo Tours i mr nd 12 måndr har jg ntop fåt rfundrt hl dt bløb, jg i sin tid gav for min guidskol hos Srvic & Co. Jg har slv lagt pngn ud, da jg startd på skoln, mn fordi jg ftr min kvalificring til job fik arbjd hos Bravo Tours og har vært hos dm i ovr t år, så har jg faktisk gåt på guidskol gratis. Guidlivt r skønt, og jg kan varmt anbfal dt til all, dr ovrvjr dt! Stffn Frank, Bravo Tours Png på konton! Mang af vors kypartnr r md i n rfundringsordning, dr sikrr dig n klækklig bonus, når du har arbjdt i samm virksomhd i mindst t år llr t vist antal sæsonr. IKKE NOGET MEN ELLER MÅSKE Vors guidr r mgt attraktiv i branchn, og hovdpartn får job umiddlbart ftr guidskoln. Vors lvr har invstrt tid og png i n sriøs guidskol, drfor ydr vi ikk bar jobgaran ti vi kan også sikr dig, at du får png rtur ftr 12 måndr i job hos dn samm Kypartnr. Størstdln af vors Kypartnr btalr hl guid skolprisn tilbag, mns nogl få rfundrr n mindr dl, llr har andr bonusordningr. Srvic & Co. formidlr tilbagbtalingn til dig, så alting forløbr som aftalt. Ordningn gældr kun for guidskoln i Spanin. hvm vil du arbjd for? hr får du job kypartnere: Hr r slskabrn, som r md i tilbagbtalingsordningn. PARTNERE: Diss slskabr ansættr liglds Srvic & Co. guidr. Danmarks dygtigst rjsldr En konstant sparring og dialog md Srvic & Co. har givt os d bdst forudsætningr for at ansæt t d dygtigst rjsldr, som r Bravo Tours varmærk. Som Danmarks trdj størst udbydr af chartrrjsr r n stærk samarbjdspartnr omkring uddannls og rkruttring nødvndig. Vi bsøgr naturligvis guidskolrn i Spanin og vi glædr os til at træff dig. CARSTEN ANDERSEN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPERSONALE S5

6 guiduddannlsn Dt var dn bdst oplvls i mit liv. Tak til all fra GuidskolN. I r huskt og lskt. Camilla Driø Bræmr, Facbook citat. Lif is good :-) Grupparbjd i soln hr r dit ny hjm: hotl Guitart Cntral Park 5 ugrs ophold i Spanin attraktivt 3-stjrnt hotl Når man vil lær, arbjd hårdt og udvikl sig slv, r dt vigtigt at bo godt, spis godt og sov godt. Midt i d skønnst omgivlsr af hav og byliv liggr Hotl Guitart Cntral Park***, hvor du skal bo og koncntrr dig 100 % om at bliv guid. Guidskoln liggr på Costa Brava i Spanin kun 80 kilomtr fra cntrum af Barclona. Hotllt liggr i dn øvrst dl af badbyn Llort d Mar md kun få mtr til badstrand, butikkr, rstaurantr og cafér. 4-stjrnd facilittr På Hotl Guitart Cntral Park bor du på dobbltværls sammn md n andn lv (nværls muligt mod tillæg). Hotllts værlsr har balkon og r all udstyrt md bl.a. satllit-tv, sikkrhdsboks, klimaanlæg og gratis trådløst intrnt. Du får naturligvis gt bad og toilt, og dr r rngøring flr gang om ugn, samt rglmæssig udskiftning af håndklædr og sngtøj. Vd hotllts imponrnd pool områd kan du læs på guidopgavrn, mns du nydr sol n og n kop spansk kaff. Hr r bl.a. opvarmt indndørs pool, flr sol trrassr, natklub, barr og rstaurantr. Dsudn r dr mulighd for fitnss, spa og massag. Undrvisningn på opholdt forgår primært i hotllts kon frnclokalr og fælls aralr. Srvic og Co. stillr høj krav til facilittrn, og Hotl Guitart Cntral Park har bl.a. modrn AV-udstyr til undrvisningn. Mgt af tidn rykkr vi undrvisningn udnfor, fordi n dl akti vittr forgår vd poolområdt, på strandn og i områdt omkring hotllt. MMMM...MAD Udn mad og drikk dur hltn ikk. Drfor r dt vigtigt, at du får god og solid måltidr, så du har nrgi til at lær. Md i dit ophold r dr inkludrt n varirt morgn- og aftnbufft md mang forskllig kold og varm rttr. Aftns madn bstår af n lækkr mnu md alt fra lokal katalansk rttr til spansk nationalrttr samt rttr fra dt intrnational køkkn. Vlbkomm. Læs mr om hotllt på S6

7 Værls md udsigt guiduddannlsn billt til paradis friområdt llort d mar BYEN DER ALDRIG SOVER Vors guidskolhotl liggr i dt vltablrd friområd i Llort d Mar, som r indbgrbt af n modrn friby. Hr r bybilldt fyldt md ksklusiv hotllr, fantastisk strand og t spændnd nattliv, som tiltrækkr gæstr fra hl Europa. PÅ OPDAGELSE I LLORET DE MAR Byns hovdattraktionr r dn indbydnd sandstrand Fnals og dn lang livlig promnad/hovdgad. Dt r på hovdgadn, man findr d flst af byns rstaurantr, barr og diskotkr. Når guidkursrn r i gang i ydrsæsonn, lvs nattlivt fuldt ud i wkndrn ligsom i Danmark. Llort d Mar har n hygglig gamml bydl md small gadr og lokal, billig rstaurantr. Hr r dr altid liv, for dt r hr, d lokal slv bor. Butikkrn har åbnt hl årt rundt, og du kan få dt mst oftst til lavr prisr nd i Danmark. D lokal indbyggr r imødkommnd, så du kan sagtns finpuds din spansk glosr båd md hotllts prsonal og d lokal. Hvis du vil dyrk motion, kan du spill tnnis, squash, badminton, cykl llr tag dig n løbtur langs dn lækr strand vd Middlhavt. Nyd hvrt nst skund på skoln, for når i kommr hjm ign, vil i savn dt. Jg glædr mig til at hav jr som kollgar, når I r færdiguddannd. Danni Hansn, Facbook citat. barclona og katalonin: C hampions Lagu på Camp Nou Costa Brava La Sagrada Familia kirkn Gågadn Ramblan Camp Nou stadion* Gaudis unikk bygningsværkr Dt olympisk områd Dalímust i Figuras Naturoplvlsr i Pyrnærn Miniputstatn Andorra *)F.C. Barclonas hjmmban, hvor all Srvic & Co. lvr kan komm til n fodboldkamp og oplv stjrnrn LIVE!

8 guiduddannlsn 250 timrs undrvisning alt dtt lærr du FØLG MED OG LÆR... ET KURSUS MED POWER DU ER KONSTANT I OVERHALINGSBANEN ANKOMST TIL GUIDESKOLEN Når du ankommr til guidskoln, får du udlvrt t udførligt skma. Hl kursuspriodn præsntrs, så du fra startn har ovrblik ovr, hvad dr skal sk. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG Vi fokusrr på, at du udviklr dig prsonligt og blivr mstr i at sælg dig slv. D nyst torir om føllssmæssig intlligns prægr hl skolforløbt. Dt handlr om at knd sig slv, b hrsk forskllig situationr og om at bliv bdr til at tolk andr mnnskrs signalr. FØLG DEN RØDE TRÅD Forløbt r opbyggt som på t fristd md guidr og gæstr. Du lærr d væsntligst ting om rjsbranchn, og d praktisk og individull opgavr, du kasts ud i, r dirkt rlatrt til guidjobbt. Dt hl r tilrttlagt, så du kan klar t guidjob, når kurst r gnnmført. EN TYPISK DAG PÅ SKOLEN Undrvisningn startr oftst kl om morgnn. Eftr formiddagns udfordringr holds dr sista fra kl til 15.00, hvor du kan slikk sol vd pooln llr tag n kølig dukkrt. Aftntimrn brugs til andrlds undrvisning md dirkt rlation til virklighdns rjsbranch. Programmt r spændnd og afvkslnd md forlæsningr, grupparbjd, individull opgavr og casarbjd. Undrvisningn forgår i t raskt tmpo md fokus på larning by doing. Vd kursts afslutning ovrrækks intrnationalt diplom til all. Aktivitts- og animationslær Ansvar og bslutningr i praksis Cabart og scntknik Dkoration og imag DiSC-prsonlighdsprofil Førsthjælpskursus Grænsbrydning i praksis Guidjobbt i all facttr Kommunikation og billdsprog Konstruktiv fdback Krativitt, flksibilitt og nytænkning Kropssprog Kulturlær og tilpasning i udlandt LIVE filmoptaglsr af guidr på job Luftfart Mmo-tknik Mnnsk og prsonlighdskndskab NLP (Nuro Linguistisk Programmring) Problmløsning Præsntationstknik Rjsforsikringr vd Europæisk Salgstknik Srvicsituationr Srvictknik Sikkrhd, brdskabsplan og krishåndtring Tambuilding i praksis Tamwork Undrholdning Vilj, positivitt og vindrmntalitt EKSEMPEL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ankomst/afrjs i praksis Srvic og psykologi Cabart og scntknik Ankomst/afrjs i bus Mmo - Lær at husk Ankomst/afrjs i bus - ksamn 1/2 FRIDAG Hvad r srvic? Sista NLP Srvictknik Srvicsituationr Salgsholdning Cabart og scntknik Guidn som aktivittsvært Ankomst/afrjs i bus Tamwork i actionparkn Jobbt som guid Kultur og trivsl i udlandt Ankomst/afrjs i bus - ksamn Vlkomstmød i praksis m/ kropssprog 1/2 FRIDAG Rjshistori NLP Afspjling og rsonans Salgsmodllr og salg i praksis Aktivittsguid i praksis Tamwork i actionparkn Kultur og trivsl i udlandt Træning i vlkomstmød Rjskatalogr AFTEN PÅ HOTELLET Elvarrangmnt FRI Showtim lvcabart Sikkrhdsøvls i krissituation FRI Dn stor klassfst Et ksotisk rjsfordrag S8

9 guiduddannlsn mød vors dygtig instruktørr SERVICE & CO. S UNDERVISERE STÅR KLAR TIL AT LÆRE DIG ALT OM REJSEBRANCHEN pall højsholt Stiftr af Srvic & Co. Fra bgyndlsn har dt vært n dl af visionn, at all skal kunn dltag, fordi all kan bliv guidr, og all kan få jobgaranti! Vi fokusrr på d mnnsklig kvalittr. I Srvic & Co. tror vi på dt guid-gn, som også du b siddr. Dt skal bar slipps fri. Min undrvisning tagr udgangspunkt i din holdningr til dig slv og til livt gnrlt. Din motivation og vilj r afgørn d for din vn til at gør n forskl. Farshad Kholghi Dbattør, forfattr, skuspillr og fordragsholdr Mit fordrag hos Srvic & Co. tagr udgangspunkt i, hvordan du kan udvikl dig prsonligt. Jg brugr min gn oplvlsr fra mødt md Danmark og d kulturforskll, jg har mødt på godt og ondt. Hvordan træffr du d rigtig valg, og hvordan prioritrr du d positiv oplvlsr. Alt sammn sagt md t smil på læbn og md humorn i højsædt. Kim Elkjær Førsthjælpsinstruktør undr Dansk Førsthjælps Råd Vidn kan rdd liv, og n grundig førsthjælpsundrvisning bør vær obligatorisk, hvis man skal arbjd i fjrn gn md frigæstr i all aldr. Vi får ind imllm tilbagmldingr om, hvordan guidrn har vært md til at gør n forskl i n livstrund situation. Dt gør mit arbjd på guidskoln kstra mningsfyldt. michal juhl fddrs Mdjr af Intam og JobKatapultn Guiduddannlsn handlr om mgt mr nd traditionll færdighdr. Dn handlr i lig så høj grad om mnnsklig forståls og rlationr. I min undrvisning kommr jg undr hudn på lvrn og inspirrr til størr bvidsthd om d prsonlig rdskabr, t komptnt værtskab krævr. Dn slags komptncr, som i øvrigt r afgørnd faktorr for succs i all slags bskæftiglsr. Oddbjørn By Forfattr og norsk mstr i hukommls Som guid skal du kunn husk n dl og lær nyt stof hurtigt. All kan lær at husk bdr, og jg kan giv dig nogl tknikkr, som du kan brug rstn af dit liv, liggyldigt hvad du arbj dr md. Mmo hddr dt sys tm, som jg arbjdr md. Dt koblr din langtidshukommls til d ny ting, som du skal husk. Dt r nmt og ligtil. Tobias Karlsson Hnrik Grov Olsn Sidsl Ndrby Kaspr D Chon Partnrkonsulnt i Privatsikring Når man arbjdr som guid, r dt nødvndigt, at man forstår vigtighdn af t godt tamarbjd. Jg r md til at lær dig, hvilk mkanismr, dr får t tam til at fungr optimalt, og hvordan små forskll i din værmåd kan gør t stort udslag i dit tams trivsl og præstationr. Jg arbjdr md tamarbjd, mn også din prsonlig måd at frmstå ovr for andr og givr dig nogl værktøjr, som du kan tag md dig ud i jobbt. Dansr og prformr Via dansn har jg oplvt stor dl af vrdn, og jg har oplvt, hvad dt vil sig at vær t kndt ansigt båd på godt og ondt. Dr r mang parallllr til guidjobbt. Du skal vær forgangsmand, hav mod til at still dig op foran n størr forsamling, og du skal prform maksimalt hvr gang. Alt dtt kan jg hjælp dig md at bliv bdr til. Og ja, vi skal slvfølg lig også dans! Butikschf i Tlia Salg r n stor dl af guidns hvrdag. Min undrvisning går i dybdn md d mkanismr, dr givr gæstrn lyst til at køb, og gør samtidig guidrn i stand til at håndtr salgt på n rspktfuld måd. Gæstrn får lidt kstra oplvlsr på rjsmålt, og forhåbntlig r dt md til at gør drs fri hlt prfkt. I min undrvisning kommr du til at oplv salg på n ny og inspirrnd måd. Kvalittskontrollant og dl af skolldlsn Dn udvikling, jg sr lvrn gnnmgå fra skolstart til slut, r rt imponrnd. For mang r guiduddannlsn ikk kun n livsændring mn bgyndlsn til n ny tilværls, hvor åbnhd og nysgrrighd r d ldnd paramtr. Md ydmyghd og glæd får jg lov til at giv min vidn vidr og drmd bliv n dl af dn udviklingsprocs, du kommr til at gnnmgå. Magnus Wilstrup Lars Stgman Olsn Konsulnt og prsonaltrænr hos Intam D gnskabr, som man tilgnr sig ud i vrdn, kan man ikk læs sig til. D skal lærs på dn hård måd, og dt vd d prsonalansvarlig hjmm i Nordn. Drfor r guiduddannlsn dn sikr vj til prsonlig udvikling. Jg sørgr for, at du på guidskoln gnnm din adfærd får indsigt i gruppdynamik og rollfordling. Dt rsultrr i succsfyldt tamarbjd. Stin Bruun Bakksangrind, ntrtainr, koncptudviklr og coach Jg har aktivitts- og præsntationstknik samt undrholdning i fokus. Min baggrund givr d bdst forudsætningr for at lær dig d færdighdr, dr gør dig dygtig til at aktivr og undrhold din gæstr på d skrå bræddr, såvl som i hvrdagssituationr. På skoln udrttr dltagrn i løbt af få dag miraklr og flyttr prsonlig grænsr og så har vi dt sjovt! Jspr palm Lundorf Tidl. livvagt for konghust og konsulnt i bl.a. sikkrhd og krishåndtring I n konstant turbulnt vrdn, hvor dr r stor fokus på d uhldig oplvlsr, dr undr tidn skr på alvrdns rjsmål, r dt ydrst vigtigt, at d kommnd guidr r ordntligt uddannt til at kunn tag hånd om drs gæstr, kollgar og ikk mindst dm slv. At kunn yd n vigtig krishjælp, samt vid, hvordan man skal tackl pludsligt opståt kritisk situationr, kan giv stor sikkrhd til n nyuddannt guid. Skuspillr og CrossFit instruktør Dt r ikk nyt for nogn, at motion og bvægls givr livsnrgi og positivitt i hvrdagn. Jg lærr dig nogl simpl øvlsr, som du kan brug all stdr i vrdn, og som kan vær md til at styrk din krop. CrossFit r for all, ung og gaml, tykk og tynd, så dr r ingn undskyldning for ikk at få pulsn op. S9

10 rundrjsldruddannlsn NYHED! Bliv rundrjsldr Målrttt rjsldruddannls til rundrjsr i hl vrdn i samarbjd md d skandinavisk rjsarrangørr Thailand, Vitnam, Laos og Cambodja - 4 land på 7 ugr! Hundrdvis af oplvlsr, t målrttt uddannlssforløb, dr ikk finds andr stdr i Skandinavin, t intrnationalt diplom og n unik jobgaranti hos n af vors mang partnr i rjsbranchn! - Og du kan ftrfølgnd slv fortsætt din opdaglssrjs md din ny kollgr i forlængls af uddannlsn i Sydøstasin Srvic & Co. har skabt n ny og andrlds uddannls for ung mnnskr, dr vil lær nogt og som grn vil langt ud i vrdn i slskab md andr ung. Guidskoln i Thailand r for dig, dr har n drøm om at komm til at arbjd som rundrjsldr, fordi du lskr ksotisk land og har intrss for fjrn kulturr. udvikling fra start til slut Uddannlsn på Srvic & Co. rundrjsldrskol adskillr sig n dl fra guidskolopholdt i Spanin. Dt r t forløb md t bgrænst antal dltagr, som har fokus på d individull opgavr, som n rundrjsldr skal kunn håndtr. Uddannlsns struktur givr dig mulighd for at lær torin bag jobbt, før du slv får lov til at prøv kræftr md din gn rundrjs. Dr r gjort plads til, at du kan oplv og udvikl dig fra start til slut, samtidig md at du udforskr Østn md d dygtigst og bdst rundrjs instruktørr som din undrvisr. Uddannlssforløb Grunduddannls i Thailand Rundrjs dl 1 i Thailand, Laos og Vitnam Din prsonlig spcialr on location i Vitnam Rundrjs dl 2 i Vitnam, Cambodja og Thailand Afslutning og valuring i Thailand Jobgaranti i rjsbranchn Din vidr rjs (valgfrit) 1. Thailand 2. Laos 3. Vitnam 4. Cambodja 1 Smilnd buddha S10

11 rundrjsldruddannlsn Havd jg haft mulighdn for at dltag på n rundrjsldruddannls, havd jg hlt sikkrt gjort dt. Som rundrjsguid står man ovr for nogl hlt andr udfordringr nd som chartrguid, så fantastisk at dr ndlig r kommt n uddannls, dr tilgodsr os, dr grn vil arbjd lidt længr væk og i lidt tættr rlation til vors gæstr. Maln Jnsn, Phukt, Thailand nord, vst Østn r bdst Østn r rammn om nogl af d størst vintrrjsmål for Skandinavisk gæstr. Hr finds hl pakkn md kridhvid strand og dt klarst blå vand, n bfolkning, dr altid mødr dig smilnd og som r ydrst hjælpsom. Hr r ksotisk madrttr, dr duftr af n sød blanding af citrongræs og karry i mang farvr, bskdn munk, dr md samld hændr bukkr dig i mød og gyldn buddhar, som indvir dig i t samfund, hvor t nøjsomt liv r adgangsbvist til n bdr ftrvrdn. Hr finds dstinationr md stor ubrørt nationalparkr, hvor lfantrn lvr sid om sid md tnisk minorittr, og hvor d høj bjrg skabr kulissrn i dit livs vntyr. Historin r lang og dramatisk, mystik og ovrtro r n dl af dagligdagn, storbyrn r norm vrdnr for sig og kontrastrn ovralt forplantr sig dybt i n. Ikk undrligt, at d flst rundrjsr går til Østn, og drfor kan vi hllr ikk find t bdr std at placr vors rundrjsldruddannls. guid på din gn rundrjs Eftr grunduddannlsn, hvor du lærr d almindlig rjsldrkundskabr, rjsr du afstd på først dl af rundrjsn. Hr lærr du, hvordan n rundrjs arrangrs og udførs i praksis. Du får d værktøjr, som du snr skal brug, når du på kursts andn dl slv skal vær md til at arrangr turn sammn md din kollgr. Dt r larning by doing, når dt r bdst! I Vitnam får du mulighd for at vælg mllm tr spcialr, som all har rlation til rundrjsldrjobbt. Spcial rn r nøj udvalgt, så du gnnm din gn intrssr opnår dn kstra vidn, dr kan komm dig til god, når du slv skal ud og arbjd md rundrjsgæstr t std i vrdn. D tr spcialr, som r md i uddannlsspakkn r følgnd Natur og advntur Kultur og histori Rligion og filosofi Hvrt spcial har n rækk dlfag og unikk oplvlsr tilknyttt, og du skal undrviss af lokal i drs omgivlsr. Dt vil altså sig, at dl af rligionsundrvisningn nmt kan forgå på dt lokal klostr, og at dr r fag i kulturspcialt dr givr mulighd for at bo og lv mllm d lokal. Du kommr til at oplv uforglmmlig tmplr og pagodr og s, hvordan d grønn rismarkr står i vand, mns d lokal landmænd pljr høstn. Du får st charmrnd byr mn også skønn sandstrand, dr indbydr til snorkling llr yoga undr palmrn. mulighdrn r din Vi afsluttr rundrjsn i Thailand, hvor dn sidst ug pgr frm mod jobbt som rundrjsldr, og hvor vors jobcntr hjælpr d kvali ficrd lvr vidr. Din hjmrjsbillt r åbn. Dt btydr, at du slv kan bstmm, hvornår du ønskr at rjs hjm. Måsk vil du ud og arbjd md dt samm. Måsk vil du hjm til vnnrn og familin, llr måsk har du lyst til af udforsk Østn, Nw Zaland llr Australin ndnu mr. Dt r hlt op til dig. Fakta om Rundrjs og rundrjsldr En rundrjs r n længrvarnd udflugt på op til t par ugr, hvor gæstrn sr n btydlig dl af t frmmd land og forvntr, at rundrjsldrn vd mr om rjsmålt, nd d slv gør i forvjn. Rundrjsldrn guidr gæstrn rundt på attraktionrn og visr d mst intrssant stdr frm også d små og mindr kndt områdr, som gæstrn ikk slv vill hav fundt frm til. Rundrjsldrn skal slvstændigt kunn ld sin grupp rundt. Slvfølglig md hjælp fra lokalguidr og d lokal. Dt krævr n stærk prsonlighd. Rundrjsldrn har gæstrn tæt på og md sig hl tidn, og dt r vigtigt at lv op til gæstrns forvntningr. Man skal altså vær social samtidig md, at man nydr sit gt slskab. Drudovr r dr n stor mængd matrial, som man skal vær god til at formidl på n ntusiastisk måd. Rundrjsldrn skal vær ansvarsbvidst og hav lyst til at tag bslutningr. På n rundrjs opstår dr ind imllm situationr, hvor man r nødt til hurtigt at find n løsning på n mindr kris, og hvor dt r nødvndigt at kunn handl md dt samm. Jungltaxa! S11

12 alpinmodul bliv ski- og snowboardguid Andorra dt r hr, dt snr! ALPIN-MODULET ER ET TILBUD I DIREKTE forlængls af NOVEMBER/ DECEMBER GUIDEKURSET Klar til pistrundvisning Offpist Val Thorns LILLE LAND - STORE BJERGE Kurst forgår i Pyrnærn i ministatn Andorra små fir timrs kørsl fra guidskoln på Costa Brava. Andorra har Europas lavst tax-fr prisr og n skattprocnt tæt på nul, og landt bydr på nstånd naturoplvlsr md smukk bjrg og frisk luft. Sidst, mn bstmt ikk mindst, r dr god skiforhold md t supr lækkrt trræn for skiløbr på all nivaur. hnrik duus Instruktør, Srvic & Co. SYV DAGE PÅ PISTERNE Alpin-modult bstår af syv hl dag på pistrn, inklusiv liftkort samt profssionll skilærr. Lommpng bhøvr du ikk mang af, for hr r tingn billig. Dr r undr visning all ugns dag, og målt r at giv dig dt nødvndig supplmnt til dit ntop ovrståd guidkursus. Dr r natur ligvis indlagt fritimr, hvor dit talnt kan udfordrs på ski llr på snowboard. Skimodult r for all. Båd d god skiløbr og d, som aldrig har ståt på ski, kan få n mass ud af modult i Andorra. Undrvisningn r tilrttlagt, så man får t indblik i, hvordan n skiguid arbjdr, samtidig md at man trænr sin skifærdighdr. S12

13 n guiduddannls hos srvic & co. r n dokumntrt succs RING ELLER SKRIV TIL EN TIDLIGERE ELEV ALLEREDE I DAG Eftr hvrt kursusforløb spørgr vi lv rn, om d har fåt fuld valuta for png n. Spørgskmat, som udlvrs til hvr nklt lv i afslutningsfasn, udfylds anonymt. Spørgsmåln bsvars på n skala fra 1-5, hvor 5 r dn højst karaktr. Drftr barbjds lvrns svar statistisk. Dn samld bdømmls af skolns instruktørr, slv undrvis ningn samt kurst som hlhd r topscorr hvr gang md t gnnmsnitligt rsultat på mr nd 4,5. FÅ EN EVALUERING FRA EN TIDLIGERE ELEV Ring llr -mail slv til n tidligr lv og hør, hvad du kan forvnt. Er dr nogt, du vil hav uddybt, har vi n lang list md tlfonnumr og -mailadrssr på tidligr lvr, som står klar til at svar på din spørgsmål. På vors Facbooksid kan du også læs indlæg fra tidligr lvr og skriv md vdkommnd. ANERKENDT KURSUSBEVIS Dt afsluttnd diplom r anrkndt af rjsbranchn. Dt r dit prsonlig bvis på, at du har gnnmført kurst og r klar til d udfordringr, dr vntr dig i dn virklig rjsvrdn. LIVSVARIGT MEDLEMSKAB På vors ntbasrd jobdatabas for lvr og samarbjdspartnr findr du jobannoncr for nogl af d mst attraktiv jobs indn for branchn. Dt r hr, branchn findr dig. Vi givr dig n stærk mulighd for at fortsætt din karrir i rjsbranchn. Dit køb af kurst inkludrr t livsvarigt mdlmskab hos Srvic & Co. antt laufr HR konsulnt Båd undr og ftr din tid som guid i udlandt kan du få hjælp hos Srvic & Co. Undr hl dit ansættlssforløb i udlandt fungrr vi som fagforning md råd og prsonlig vjldning. Elvrns tilfrdshd md skolforløbt som hlhd ,65 4,69 4,76 5: Særdls tilfrds 4: Mr nd tilfrds 3: Tilfrds 2: Mindr tilfrds 1: Ikk tilfrds oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Drømmjobbt Eftr ndt skolforløb udfyldr all lvr t tilfrdshdsskma. Hr sr du d snst rsultatr. Klar til at indtag vrdn

14 Vil grn takk Srvic & Co. og min tidligr arbjds givr Bravo Tours - udn jr, var jg ikk ndt på univrsittt i Bangkok! Nicki Mølgaard Jnsn Dt bdst tam Sidn jg dltog på guidskoln Srvic & Co., har jg arbjdt for Star Tour på Tnrif, Sicilin og Bahia d Samana. Jg kom hjm til Danmark for ca. 1 år sidn og r vndt tilbag til mit job som ldr. Srvic & Co, Star Tour og hl guidlivt har givt mig n mass mnnskrfaring, som jg kan brug konstruktivt i min hvrdag som ldr. Tak for fd oplvlsr! Michll Buch Aldrig har jg udrttt så mgt på så kort tid. Aldrig har jg brændt så mgt for nogt og følt mig i mit s, som på guidskoln og i guidbranchn. Sin Damgaard vors bdst anbfalingr Vors guidr rjsr ud på ksotisk Dstinationr ovr hl klodn. Hr ss t udpluk af tilsndt tamfotos. Trustpilot Glad lvr r d bdst ambassadørr. Vi r stolt ovr at lad vors lvr bdømm os, og dt gør n stor dl på Trustpilot, som r n uafhængig portal for kundanmldlsr. Når vi blivr bdømt hr, har lvrn bvart drs kritisk sans og har slv tagt stilling til, hvilk informationr d vil bring vidr. Vi kan intt ændr llr tilskriv. Drfor mnr vi ikk, at dr finds n mr rl form for markdsføring. Af all rjsslskabr i Danmark liggr Srvic & Co. i skrivnd stund nummr t i katgorin rjsr på Trustpilot. Gå slv ind og læs anmldlsrn på Jg var ud for Viby i sommr og havd n supr sæson i Goldn Sands! Lig nu r jg i Frankrig i skirsortt Ls dux Alps for Danski og skal snart rykk til Alp d Huz ind til startn af maj også for Danski :) Ida Mathild S14

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014 Tid til forkælls Bauty og Spa i altr mirhof 2014 Vlkommn til vors spa vrdn Drømm går i opfyldls i vors orintalsk inspirrd spaområd Hof-Thrm. På i alt 1.400 m² bydr vi dig vlkommn til fortryllnd oplvlsr

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere