Den rigtige guideskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den rigtige guideskole"

Transkript

1 Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først rundrjs ldruddannls i Thailand

2 lad dig udfordr Mr nd t job n hlt ny livsstil Bliv guid md hl vrdn som din arbjdsplads Når du tagr bslutningn om at skift din adrss i Danmark ud md t arbjd i udlandt, bsluttr du dig også for ny oplvlsr, at mød spændnd kulturr og udfordringr i ny miljør. Guidjobbt r nstånd, fordi dt givr dig mulig hd for at fordyb dig i dt land, du arbjdr i. Du r ikk bar på fri llr på gnnmrjs, du lvr, bor og arbjdr for n priod t nyt og inspirrnd std. Dit job blivr aldrig kdligt, og du får hl vrdn som din lgplads. Hvis din drøm r at bliv n af d mang millionr mnnskr, dr arbjdr i turistbranchn på vrdnsplan, så r n guiduddannls t godt og sikkrt valg. Som guid har du altid n størr virksomhd bag dig. Du skal ikk tænk så mgt ovr formalittrn vd at bo og lv i udlandt, du skal bar yd din gæstr dn bdst srvic og llrs nyd mulighdrn i dit ny land. Fokus på dig Er du ovr 18 år og talr nglsk, så har vi n plads til dig hos Srvic & Co. Vi r ikk t litcntr mn n uddannls, som har fokus på hvr nklt lv. All rj s nd r forskllig, drfor skal guidrn hllr ikk vær ns. Hos os r mangfoldighd t plus, og i rjsbranchn vil du oplv, at forskllighd gør os stærkr. Vi sr på din prsonlighd og lyst til udvikling langt mr nd på, hvad du har lavt før. I løbt af uddannlsn får du indsigt i, hvad jobbt som guid indbærr. Du findr ud af, om du r til t job, som r n livsstil. Som dn nst guidskol i Skandinavin r Srvic & Co. statskontrollrt via samarbjd md Roskild Handlsskol. Dt r din garanti for, at du blivr undrvist på branchns højst nivau, samt at flr af din fag givr mrit, hvis du ngang ønskr at uddann dig hjmm i Danmark. chris Karlsn Adm. dirktør i Srvic & Co. Vlkommn til rjsbranchn. Du har bstilt t katalog fra Skandinavins størst guidskol, og drmd kan du bliv n af d mang, vi gnnm d snst 13 år har uddannt. Ovr guidr har gnnm tidn rhvrvt sig t diplom fra os, og størstdln af d guidr, du mødr ud på alvrdns dstinationr, r uddannt hos Srvic & Co. D tog skridtt mod nogt nyt og andrlds. I dag står d stærkr i drs frmtidsbilld, fordi d tog på guidskol. Jg håbr, du får dn samm oplvls. jørgn sloth Dirktør for Roskild Handlsskol Når lvrn rjsr ud i vrdn i forbindls md drs uddannls, får d udfordringr, som vi ikk kan giv dm i t dansk klasslokal. D voksr fagligt og prsonligt, og tilmd får d styrkt drs sprogvnr og vidn om frmmd kulturr. Dt givr dm n modnhd til f.ks. at gå i gang md n vidrgånd uddannls, når d vndr hjm ign. Roskild Handlsskol sndr hvrt år lvr til udlandt for at studr og har i samarbjd md mr nd 20 andr handlsskolr i Danmark n aftal md Srvic & Co. Dnn aftal indbærr bl.a. t årligt guidkursus for HG-lvr. S2

3 hilsnr fra dn stor vrdn Sah f r a M ha lliha O v, Malt a r iddr n r alt på Malt a f indr m s tid. K or s t, s an r s t d s o v r f r a J om r idd ra oh a r n d spæ lt i Vall t t as g adr, og bar på br y s nit tr ndnd t t, f in h gæ f or a t b is tor ir v om, hvo s tr n lsk r a t hør r dan r id til at v is ar hr r døm m d t r æ t a f ø n f r m f or v t o v r ø n. H v r n k æ mp d or s gæ r ug f a t f or t æ år st ll his to for gik f or m an r ir n o r, og jg bli v jg lov m all d g h un d r aldr ig s t or r d år slag, d tilbag. r üss Tscdhor f, Østrig f r a W s n is t dn p in n s n r r tig hil r. Sn E n h u n y g æ s t m ør t u og h g f or d visnin strn glad på picnic i æ n go d, g n u s t å r d, r d r ig L a. Ik ns r ir. højt og som all læk k r a n, n d sn tf g m t lan t op dæk k r mg Danmar k. d å gi m På all gr å hvr da g li d k Hilsnr båd fr a sk ildpad og mig. Dt dn r fantastis k at t land, dr r så andr l ar bjd i ds fr a alt, hvad jg kn dr hjmmf ra. Dr r ny udfordri ngr hvr d ag, og jg tr or, at all, dr har ar bj dt i Afr ik a, vil giv mig rt i It s tim for Africa. Jambo jambo fra Knya, Afrika Sa la m fr adiland w a S k t, T h a fra Ph u c a. 1 / 5 llig for h r n r t t El fan lk ning, og d t ik t o f y af m s n s b mgiv t a f v r d o r m a s id alt s n d y r, dr ing. Hr n hil nt a f l r d på o g b un v o r s g æ s t r k k d ds s mu mn m T hailan igr v i om m n n t n r y g g iddag s g bug t f t r m Chalon i d natur. I n å a b v or s indr m bor d på n sjltur. Så f r og t ag b. bdr jo ik k t a Hu Mrhaba fra Alanya, Tyrkit Er i fuld gang md børnklub, og har n mass ungr, dr står klar til skattjagt. Dnn sæson har vært hlt vild sjov, for hvr dag har vært n lg. Tænk at få løn for at løb rundt ud i soln, bad md børnn og arrangr sjov lg. Skattn r f undt... Lig hr i Tyrkit! r gad al i kum gyp t a, E n o g s a I f ar ao r n s l nd gå an i sna r t 6 m r i t, h ar d, h v or s ol j g a n s, å n d rb ud Kong f lugtr t r. Ingn d jd t il a n r i r n s d a l C a ir o, L u g r og sm ørkn xor, n. D m u li g uk k r a h også dr for r så man f t gæ s t f or o g s På m in n æ, s o m a r b r n, m n k r c s jdr h t fri r og så tif ik at t dag sk al r. d g Eg y p r jg k la ør s fær y k dig t, r t il a t n u t ndr o v r ud f or s k f lad n. S3

4 nikolaj kuch Projktldr Vi har også t job til dig! Hos os får du n jobgaranti. Dt btydr, at hvr nst kvalificrd lv tilbyds t anrkndt udlandsjob i rjs branchn lig fra rjsldr til rcptionist. Dr r hundrdvis af jobmulighdr, som vntr på dig. Allrd på guidskoln kommr du til jobsamtal hos n konsulnt fra vors jobcntr, så du kan komm i arbjd dirkt ftr kurst. Som nst guidskol kan Srvic & Co. tilbyd d uddannd guidr job i mr nd ét firma. Dr r mulighd for at skift fra solguid til skiguid llr omvndt. Vi r dsudn bhjælplig md ny jobmulighdr for guidr, som allrd har vært ud n sæson. jobcntrt Vi givr dig jobgaranti og hjælpr dig ud i vrdn Vi har kontaktrn Diplomt fra guidskoln og dn prsonlig samtal r nøgln til d mang guid- og srvicjobs, vors mang partnr tilbydr. Som godkndt lv fra skoln lovr vi dig t anrkndt job i udlandt i trygg rammr md god løn- og arbjdsforhold. Størstdln af all dansk guidr uddanns i dag hos Srvic & Co. Drtil skal rgns t stort antal svnskr, nordmænd, færingr og islænding. Alt ftr spcifikk ønskr og ftrspørgsl på prsonal i branchn, har lvrn n jobkontrakt indn for d først tr måndr ftr ndt guidskolforløb. D tjnr i dag mllm kr. og kr. ftr skat, og som n slvfølg får all guidr btalt bolig, forsikring, transport, uniform samt n dl måltidr. Dsudn får dn god guid n konglig bhandling på dstinationrn i form af invitationr til middag, rabattr og andr frynsgodr. gnnmsnit af Ansættlssprocntn i rjsbranchn ftr ndt guiduddannls Samtlig jobsøgnd lvr i % 83 % 88 % 92 % oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Kvalificrt til job Srvic & Co. garantrr ansættls til kvalificrd lvr. Mr nd 80 % af lvrn r i dag kvali ficrd og får ftr følgnd job. Du skal vis dt bdst af dig slv i all situationr. På job i soln Job via JOBGARANTI Fandt slv job Stadig jobsøgnd Srvic & Co.s instruktørr og jobvjldr afgør, om lvn har vist intrss og aktiv dltagls i kurst. Dsudn vurdrs punktr som modnhd, social og kulturl forståls m.m., samt rsultatrn af d forskllig guidprøvr. S4

5 få rfundrt hl guidskolprisn ARBEJDER DU I DET SAMME FIRMA I 12 måndr, REFUNDERES hl PRISEN for DIN GUIDESKOLE hos stort st all vors kypartnr! Eftr at hav vært guid for Bravo Tours i mr nd 12 måndr har jg ntop fåt rfundrt hl dt bløb, jg i sin tid gav for min guidskol hos Srvic & Co. Jg har slv lagt pngn ud, da jg startd på skoln, mn fordi jg ftr min kvalificring til job fik arbjd hos Bravo Tours og har vært hos dm i ovr t år, så har jg faktisk gåt på guidskol gratis. Guidlivt r skønt, og jg kan varmt anbfal dt til all, dr ovrvjr dt! Stffn Frank, Bravo Tours Png på konton! Mang af vors kypartnr r md i n rfundringsordning, dr sikrr dig n klækklig bonus, når du har arbjdt i samm virksomhd i mindst t år llr t vist antal sæsonr. IKKE NOGET MEN ELLER MÅSKE Vors guidr r mgt attraktiv i branchn, og hovdpartn får job umiddlbart ftr guidskoln. Vors lvr har invstrt tid og png i n sriøs guidskol, drfor ydr vi ikk bar jobgaran ti vi kan også sikr dig, at du får png rtur ftr 12 måndr i job hos dn samm Kypartnr. Størstdln af vors Kypartnr btalr hl guid skolprisn tilbag, mns nogl få rfundrr n mindr dl, llr har andr bonusordningr. Srvic & Co. formidlr tilbagbtalingn til dig, så alting forløbr som aftalt. Ordningn gældr kun for guidskoln i Spanin. hvm vil du arbjd for? hr får du job kypartnere: Hr r slskabrn, som r md i tilbagbtalingsordningn. PARTNERE: Diss slskabr ansættr liglds Srvic & Co. guidr. Danmarks dygtigst rjsldr En konstant sparring og dialog md Srvic & Co. har givt os d bdst forudsætningr for at ansæt t d dygtigst rjsldr, som r Bravo Tours varmærk. Som Danmarks trdj størst udbydr af chartrrjsr r n stærk samarbjdspartnr omkring uddannls og rkruttring nødvndig. Vi bsøgr naturligvis guidskolrn i Spanin og vi glædr os til at træff dig. CARSTEN ANDERSEN, BRAVO TOURS, ANSVARLIG FOR UDLANDSPERSONALE S5

6 guiduddannlsn Dt var dn bdst oplvls i mit liv. Tak til all fra GuidskolN. I r huskt og lskt. Camilla Driø Bræmr, Facbook citat. Lif is good :-) Grupparbjd i soln hr r dit ny hjm: hotl Guitart Cntral Park 5 ugrs ophold i Spanin attraktivt 3-stjrnt hotl Når man vil lær, arbjd hårdt og udvikl sig slv, r dt vigtigt at bo godt, spis godt og sov godt. Midt i d skønnst omgivlsr af hav og byliv liggr Hotl Guitart Cntral Park***, hvor du skal bo og koncntrr dig 100 % om at bliv guid. Guidskoln liggr på Costa Brava i Spanin kun 80 kilomtr fra cntrum af Barclona. Hotllt liggr i dn øvrst dl af badbyn Llort d Mar md kun få mtr til badstrand, butikkr, rstaurantr og cafér. 4-stjrnd facilittr På Hotl Guitart Cntral Park bor du på dobbltværls sammn md n andn lv (nværls muligt mod tillæg). Hotllts værlsr har balkon og r all udstyrt md bl.a. satllit-tv, sikkrhdsboks, klimaanlæg og gratis trådløst intrnt. Du får naturligvis gt bad og toilt, og dr r rngøring flr gang om ugn, samt rglmæssig udskiftning af håndklædr og sngtøj. Vd hotllts imponrnd pool områd kan du læs på guidopgavrn, mns du nydr sol n og n kop spansk kaff. Hr r bl.a. opvarmt indndørs pool, flr sol trrassr, natklub, barr og rstaurantr. Dsudn r dr mulighd for fitnss, spa og massag. Undrvisningn på opholdt forgår primært i hotllts kon frnclokalr og fælls aralr. Srvic og Co. stillr høj krav til facilittrn, og Hotl Guitart Cntral Park har bl.a. modrn AV-udstyr til undrvisningn. Mgt af tidn rykkr vi undrvisningn udnfor, fordi n dl akti vittr forgår vd poolområdt, på strandn og i områdt omkring hotllt. MMMM...MAD Udn mad og drikk dur hltn ikk. Drfor r dt vigtigt, at du får god og solid måltidr, så du har nrgi til at lær. Md i dit ophold r dr inkludrt n varirt morgn- og aftnbufft md mang forskllig kold og varm rttr. Aftns madn bstår af n lækkr mnu md alt fra lokal katalansk rttr til spansk nationalrttr samt rttr fra dt intrnational køkkn. Vlbkomm. Læs mr om hotllt på S6

7 Værls md udsigt guiduddannlsn billt til paradis friområdt llort d mar BYEN DER ALDRIG SOVER Vors guidskolhotl liggr i dt vltablrd friområd i Llort d Mar, som r indbgrbt af n modrn friby. Hr r bybilldt fyldt md ksklusiv hotllr, fantastisk strand og t spændnd nattliv, som tiltrækkr gæstr fra hl Europa. PÅ OPDAGELSE I LLORET DE MAR Byns hovdattraktionr r dn indbydnd sandstrand Fnals og dn lang livlig promnad/hovdgad. Dt r på hovdgadn, man findr d flst af byns rstaurantr, barr og diskotkr. Når guidkursrn r i gang i ydrsæsonn, lvs nattlivt fuldt ud i wkndrn ligsom i Danmark. Llort d Mar har n hygglig gamml bydl md small gadr og lokal, billig rstaurantr. Hr r dr altid liv, for dt r hr, d lokal slv bor. Butikkrn har åbnt hl årt rundt, og du kan få dt mst oftst til lavr prisr nd i Danmark. D lokal indbyggr r imødkommnd, så du kan sagtns finpuds din spansk glosr båd md hotllts prsonal og d lokal. Hvis du vil dyrk motion, kan du spill tnnis, squash, badminton, cykl llr tag dig n løbtur langs dn lækr strand vd Middlhavt. Nyd hvrt nst skund på skoln, for når i kommr hjm ign, vil i savn dt. Jg glædr mig til at hav jr som kollgar, når I r færdiguddannd. Danni Hansn, Facbook citat. barclona og katalonin: C hampions Lagu på Camp Nou Costa Brava La Sagrada Familia kirkn Gågadn Ramblan Camp Nou stadion* Gaudis unikk bygningsværkr Dt olympisk områd Dalímust i Figuras Naturoplvlsr i Pyrnærn Miniputstatn Andorra *)F.C. Barclonas hjmmban, hvor all Srvic & Co. lvr kan komm til n fodboldkamp og oplv stjrnrn LIVE!

8 guiduddannlsn 250 timrs undrvisning alt dtt lærr du FØLG MED OG LÆR... ET KURSUS MED POWER DU ER KONSTANT I OVERHALINGSBANEN ANKOMST TIL GUIDESKOLEN Når du ankommr til guidskoln, får du udlvrt t udførligt skma. Hl kursuspriodn præsntrs, så du fra startn har ovrblik ovr, hvad dr skal sk. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG Vi fokusrr på, at du udviklr dig prsonligt og blivr mstr i at sælg dig slv. D nyst torir om føllssmæssig intlligns prægr hl skolforløbt. Dt handlr om at knd sig slv, b hrsk forskllig situationr og om at bliv bdr til at tolk andr mnnskrs signalr. FØLG DEN RØDE TRÅD Forløbt r opbyggt som på t fristd md guidr og gæstr. Du lærr d væsntligst ting om rjsbranchn, og d praktisk og individull opgavr, du kasts ud i, r dirkt rlatrt til guidjobbt. Dt hl r tilrttlagt, så du kan klar t guidjob, når kurst r gnnmført. EN TYPISK DAG PÅ SKOLEN Undrvisningn startr oftst kl om morgnn. Eftr formiddagns udfordringr holds dr sista fra kl til 15.00, hvor du kan slikk sol vd pooln llr tag n kølig dukkrt. Aftntimrn brugs til andrlds undrvisning md dirkt rlation til virklighdns rjsbranch. Programmt r spændnd og afvkslnd md forlæsningr, grupparbjd, individull opgavr og casarbjd. Undrvisningn forgår i t raskt tmpo md fokus på larning by doing. Vd kursts afslutning ovrrækks intrnationalt diplom til all. Aktivitts- og animationslær Ansvar og bslutningr i praksis Cabart og scntknik Dkoration og imag DiSC-prsonlighdsprofil Førsthjælpskursus Grænsbrydning i praksis Guidjobbt i all facttr Kommunikation og billdsprog Konstruktiv fdback Krativitt, flksibilitt og nytænkning Kropssprog Kulturlær og tilpasning i udlandt LIVE filmoptaglsr af guidr på job Luftfart Mmo-tknik Mnnsk og prsonlighdskndskab NLP (Nuro Linguistisk Programmring) Problmløsning Præsntationstknik Rjsforsikringr vd Europæisk Salgstknik Srvicsituationr Srvictknik Sikkrhd, brdskabsplan og krishåndtring Tambuilding i praksis Tamwork Undrholdning Vilj, positivitt og vindrmntalitt EKSEMPEL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Ankomst/afrjs i praksis Srvic og psykologi Cabart og scntknik Ankomst/afrjs i bus Mmo - Lær at husk Ankomst/afrjs i bus - ksamn 1/2 FRIDAG Hvad r srvic? Sista NLP Srvictknik Srvicsituationr Salgsholdning Cabart og scntknik Guidn som aktivittsvært Ankomst/afrjs i bus Tamwork i actionparkn Jobbt som guid Kultur og trivsl i udlandt Ankomst/afrjs i bus - ksamn Vlkomstmød i praksis m/ kropssprog 1/2 FRIDAG Rjshistori NLP Afspjling og rsonans Salgsmodllr og salg i praksis Aktivittsguid i praksis Tamwork i actionparkn Kultur og trivsl i udlandt Træning i vlkomstmød Rjskatalogr AFTEN PÅ HOTELLET Elvarrangmnt FRI Showtim lvcabart Sikkrhdsøvls i krissituation FRI Dn stor klassfst Et ksotisk rjsfordrag S8

9 guiduddannlsn mød vors dygtig instruktørr SERVICE & CO. S UNDERVISERE STÅR KLAR TIL AT LÆRE DIG ALT OM REJSEBRANCHEN pall højsholt Stiftr af Srvic & Co. Fra bgyndlsn har dt vært n dl af visionn, at all skal kunn dltag, fordi all kan bliv guidr, og all kan få jobgaranti! Vi fokusrr på d mnnsklig kvalittr. I Srvic & Co. tror vi på dt guid-gn, som også du b siddr. Dt skal bar slipps fri. Min undrvisning tagr udgangspunkt i din holdningr til dig slv og til livt gnrlt. Din motivation og vilj r afgørn d for din vn til at gør n forskl. Farshad Kholghi Dbattør, forfattr, skuspillr og fordragsholdr Mit fordrag hos Srvic & Co. tagr udgangspunkt i, hvordan du kan udvikl dig prsonligt. Jg brugr min gn oplvlsr fra mødt md Danmark og d kulturforskll, jg har mødt på godt og ondt. Hvordan træffr du d rigtig valg, og hvordan prioritrr du d positiv oplvlsr. Alt sammn sagt md t smil på læbn og md humorn i højsædt. Kim Elkjær Førsthjælpsinstruktør undr Dansk Førsthjælps Råd Vidn kan rdd liv, og n grundig førsthjælpsundrvisning bør vær obligatorisk, hvis man skal arbjd i fjrn gn md frigæstr i all aldr. Vi får ind imllm tilbagmldingr om, hvordan guidrn har vært md til at gør n forskl i n livstrund situation. Dt gør mit arbjd på guidskoln kstra mningsfyldt. michal juhl fddrs Mdjr af Intam og JobKatapultn Guiduddannlsn handlr om mgt mr nd traditionll færdighdr. Dn handlr i lig så høj grad om mnnsklig forståls og rlationr. I min undrvisning kommr jg undr hudn på lvrn og inspirrr til størr bvidsthd om d prsonlig rdskabr, t komptnt værtskab krævr. Dn slags komptncr, som i øvrigt r afgørnd faktorr for succs i all slags bskæftiglsr. Oddbjørn By Forfattr og norsk mstr i hukommls Som guid skal du kunn husk n dl og lær nyt stof hurtigt. All kan lær at husk bdr, og jg kan giv dig nogl tknikkr, som du kan brug rstn af dit liv, liggyldigt hvad du arbj dr md. Mmo hddr dt sys tm, som jg arbjdr md. Dt koblr din langtidshukommls til d ny ting, som du skal husk. Dt r nmt og ligtil. Tobias Karlsson Hnrik Grov Olsn Sidsl Ndrby Kaspr D Chon Partnrkonsulnt i Privatsikring Når man arbjdr som guid, r dt nødvndigt, at man forstår vigtighdn af t godt tamarbjd. Jg r md til at lær dig, hvilk mkanismr, dr får t tam til at fungr optimalt, og hvordan små forskll i din værmåd kan gør t stort udslag i dit tams trivsl og præstationr. Jg arbjdr md tamarbjd, mn også din prsonlig måd at frmstå ovr for andr og givr dig nogl værktøjr, som du kan tag md dig ud i jobbt. Dansr og prformr Via dansn har jg oplvt stor dl af vrdn, og jg har oplvt, hvad dt vil sig at vær t kndt ansigt båd på godt og ondt. Dr r mang parallllr til guidjobbt. Du skal vær forgangsmand, hav mod til at still dig op foran n størr forsamling, og du skal prform maksimalt hvr gang. Alt dtt kan jg hjælp dig md at bliv bdr til. Og ja, vi skal slvfølg lig også dans! Butikschf i Tlia Salg r n stor dl af guidns hvrdag. Min undrvisning går i dybdn md d mkanismr, dr givr gæstrn lyst til at køb, og gør samtidig guidrn i stand til at håndtr salgt på n rspktfuld måd. Gæstrn får lidt kstra oplvlsr på rjsmålt, og forhåbntlig r dt md til at gør drs fri hlt prfkt. I min undrvisning kommr du til at oplv salg på n ny og inspirrnd måd. Kvalittskontrollant og dl af skolldlsn Dn udvikling, jg sr lvrn gnnmgå fra skolstart til slut, r rt imponrnd. For mang r guiduddannlsn ikk kun n livsændring mn bgyndlsn til n ny tilværls, hvor åbnhd og nysgrrighd r d ldnd paramtr. Md ydmyghd og glæd får jg lov til at giv min vidn vidr og drmd bliv n dl af dn udviklingsprocs, du kommr til at gnnmgå. Magnus Wilstrup Lars Stgman Olsn Konsulnt og prsonaltrænr hos Intam D gnskabr, som man tilgnr sig ud i vrdn, kan man ikk læs sig til. D skal lærs på dn hård måd, og dt vd d prsonalansvarlig hjmm i Nordn. Drfor r guiduddannlsn dn sikr vj til prsonlig udvikling. Jg sørgr for, at du på guidskoln gnnm din adfærd får indsigt i gruppdynamik og rollfordling. Dt rsultrr i succsfyldt tamarbjd. Stin Bruun Bakksangrind, ntrtainr, koncptudviklr og coach Jg har aktivitts- og præsntationstknik samt undrholdning i fokus. Min baggrund givr d bdst forudsætningr for at lær dig d færdighdr, dr gør dig dygtig til at aktivr og undrhold din gæstr på d skrå bræddr, såvl som i hvrdagssituationr. På skoln udrttr dltagrn i løbt af få dag miraklr og flyttr prsonlig grænsr og så har vi dt sjovt! Jspr palm Lundorf Tidl. livvagt for konghust og konsulnt i bl.a. sikkrhd og krishåndtring I n konstant turbulnt vrdn, hvor dr r stor fokus på d uhldig oplvlsr, dr undr tidn skr på alvrdns rjsmål, r dt ydrst vigtigt, at d kommnd guidr r ordntligt uddannt til at kunn tag hånd om drs gæstr, kollgar og ikk mindst dm slv. At kunn yd n vigtig krishjælp, samt vid, hvordan man skal tackl pludsligt opståt kritisk situationr, kan giv stor sikkrhd til n nyuddannt guid. Skuspillr og CrossFit instruktør Dt r ikk nyt for nogn, at motion og bvægls givr livsnrgi og positivitt i hvrdagn. Jg lærr dig nogl simpl øvlsr, som du kan brug all stdr i vrdn, og som kan vær md til at styrk din krop. CrossFit r for all, ung og gaml, tykk og tynd, så dr r ingn undskyldning for ikk at få pulsn op. S9

10 rundrjsldruddannlsn NYHED! Bliv rundrjsldr Målrttt rjsldruddannls til rundrjsr i hl vrdn i samarbjd md d skandinavisk rjsarrangørr Thailand, Vitnam, Laos og Cambodja - 4 land på 7 ugr! Hundrdvis af oplvlsr, t målrttt uddannlssforløb, dr ikk finds andr stdr i Skandinavin, t intrnationalt diplom og n unik jobgaranti hos n af vors mang partnr i rjsbranchn! - Og du kan ftrfølgnd slv fortsætt din opdaglssrjs md din ny kollgr i forlængls af uddannlsn i Sydøstasin Srvic & Co. har skabt n ny og andrlds uddannls for ung mnnskr, dr vil lær nogt og som grn vil langt ud i vrdn i slskab md andr ung. Guidskoln i Thailand r for dig, dr har n drøm om at komm til at arbjd som rundrjsldr, fordi du lskr ksotisk land og har intrss for fjrn kulturr. udvikling fra start til slut Uddannlsn på Srvic & Co. rundrjsldrskol adskillr sig n dl fra guidskolopholdt i Spanin. Dt r t forløb md t bgrænst antal dltagr, som har fokus på d individull opgavr, som n rundrjsldr skal kunn håndtr. Uddannlsns struktur givr dig mulighd for at lær torin bag jobbt, før du slv får lov til at prøv kræftr md din gn rundrjs. Dr r gjort plads til, at du kan oplv og udvikl dig fra start til slut, samtidig md at du udforskr Østn md d dygtigst og bdst rundrjs instruktørr som din undrvisr. Uddannlssforløb Grunduddannls i Thailand Rundrjs dl 1 i Thailand, Laos og Vitnam Din prsonlig spcialr on location i Vitnam Rundrjs dl 2 i Vitnam, Cambodja og Thailand Afslutning og valuring i Thailand Jobgaranti i rjsbranchn Din vidr rjs (valgfrit) 1. Thailand 2. Laos 3. Vitnam 4. Cambodja 1 Smilnd buddha S10

11 rundrjsldruddannlsn Havd jg haft mulighdn for at dltag på n rundrjsldruddannls, havd jg hlt sikkrt gjort dt. Som rundrjsguid står man ovr for nogl hlt andr udfordringr nd som chartrguid, så fantastisk at dr ndlig r kommt n uddannls, dr tilgodsr os, dr grn vil arbjd lidt længr væk og i lidt tættr rlation til vors gæstr. Maln Jnsn, Phukt, Thailand nord, vst Østn r bdst Østn r rammn om nogl af d størst vintrrjsmål for Skandinavisk gæstr. Hr finds hl pakkn md kridhvid strand og dt klarst blå vand, n bfolkning, dr altid mødr dig smilnd og som r ydrst hjælpsom. Hr r ksotisk madrttr, dr duftr af n sød blanding af citrongræs og karry i mang farvr, bskdn munk, dr md samld hændr bukkr dig i mød og gyldn buddhar, som indvir dig i t samfund, hvor t nøjsomt liv r adgangsbvist til n bdr ftrvrdn. Hr finds dstinationr md stor ubrørt nationalparkr, hvor lfantrn lvr sid om sid md tnisk minorittr, og hvor d høj bjrg skabr kulissrn i dit livs vntyr. Historin r lang og dramatisk, mystik og ovrtro r n dl af dagligdagn, storbyrn r norm vrdnr for sig og kontrastrn ovralt forplantr sig dybt i n. Ikk undrligt, at d flst rundrjsr går til Østn, og drfor kan vi hllr ikk find t bdr std at placr vors rundrjsldruddannls. guid på din gn rundrjs Eftr grunduddannlsn, hvor du lærr d almindlig rjsldrkundskabr, rjsr du afstd på først dl af rundrjsn. Hr lærr du, hvordan n rundrjs arrangrs og udførs i praksis. Du får d værktøjr, som du snr skal brug, når du på kursts andn dl slv skal vær md til at arrangr turn sammn md din kollgr. Dt r larning by doing, når dt r bdst! I Vitnam får du mulighd for at vælg mllm tr spcialr, som all har rlation til rundrjsldrjobbt. Spcial rn r nøj udvalgt, så du gnnm din gn intrssr opnår dn kstra vidn, dr kan komm dig til god, når du slv skal ud og arbjd md rundrjsgæstr t std i vrdn. D tr spcialr, som r md i uddannlsspakkn r følgnd Natur og advntur Kultur og histori Rligion og filosofi Hvrt spcial har n rækk dlfag og unikk oplvlsr tilknyttt, og du skal undrviss af lokal i drs omgivlsr. Dt vil altså sig, at dl af rligionsundrvisningn nmt kan forgå på dt lokal klostr, og at dr r fag i kulturspcialt dr givr mulighd for at bo og lv mllm d lokal. Du kommr til at oplv uforglmmlig tmplr og pagodr og s, hvordan d grønn rismarkr står i vand, mns d lokal landmænd pljr høstn. Du får st charmrnd byr mn også skønn sandstrand, dr indbydr til snorkling llr yoga undr palmrn. mulighdrn r din Vi afsluttr rundrjsn i Thailand, hvor dn sidst ug pgr frm mod jobbt som rundrjsldr, og hvor vors jobcntr hjælpr d kvali ficrd lvr vidr. Din hjmrjsbillt r åbn. Dt btydr, at du slv kan bstmm, hvornår du ønskr at rjs hjm. Måsk vil du ud og arbjd md dt samm. Måsk vil du hjm til vnnrn og familin, llr måsk har du lyst til af udforsk Østn, Nw Zaland llr Australin ndnu mr. Dt r hlt op til dig. Fakta om Rundrjs og rundrjsldr En rundrjs r n længrvarnd udflugt på op til t par ugr, hvor gæstrn sr n btydlig dl af t frmmd land og forvntr, at rundrjsldrn vd mr om rjsmålt, nd d slv gør i forvjn. Rundrjsldrn guidr gæstrn rundt på attraktionrn og visr d mst intrssant stdr frm også d små og mindr kndt områdr, som gæstrn ikk slv vill hav fundt frm til. Rundrjsldrn skal slvstændigt kunn ld sin grupp rundt. Slvfølglig md hjælp fra lokalguidr og d lokal. Dt krævr n stærk prsonlighd. Rundrjsldrn har gæstrn tæt på og md sig hl tidn, og dt r vigtigt at lv op til gæstrns forvntningr. Man skal altså vær social samtidig md, at man nydr sit gt slskab. Drudovr r dr n stor mængd matrial, som man skal vær god til at formidl på n ntusiastisk måd. Rundrjsldrn skal vær ansvarsbvidst og hav lyst til at tag bslutningr. På n rundrjs opstår dr ind imllm situationr, hvor man r nødt til hurtigt at find n løsning på n mindr kris, og hvor dt r nødvndigt at kunn handl md dt samm. Jungltaxa! S11

12 alpinmodul bliv ski- og snowboardguid Andorra dt r hr, dt snr! ALPIN-MODULET ER ET TILBUD I DIREKTE forlængls af NOVEMBER/ DECEMBER GUIDEKURSET Klar til pistrundvisning Offpist Val Thorns LILLE LAND - STORE BJERGE Kurst forgår i Pyrnærn i ministatn Andorra små fir timrs kørsl fra guidskoln på Costa Brava. Andorra har Europas lavst tax-fr prisr og n skattprocnt tæt på nul, og landt bydr på nstånd naturoplvlsr md smukk bjrg og frisk luft. Sidst, mn bstmt ikk mindst, r dr god skiforhold md t supr lækkrt trræn for skiløbr på all nivaur. hnrik duus Instruktør, Srvic & Co. SYV DAGE PÅ PISTERNE Alpin-modult bstår af syv hl dag på pistrn, inklusiv liftkort samt profssionll skilærr. Lommpng bhøvr du ikk mang af, for hr r tingn billig. Dr r undr visning all ugns dag, og målt r at giv dig dt nødvndig supplmnt til dit ntop ovrståd guidkursus. Dr r natur ligvis indlagt fritimr, hvor dit talnt kan udfordrs på ski llr på snowboard. Skimodult r for all. Båd d god skiløbr og d, som aldrig har ståt på ski, kan få n mass ud af modult i Andorra. Undrvisningn r tilrttlagt, så man får t indblik i, hvordan n skiguid arbjdr, samtidig md at man trænr sin skifærdighdr. S12

13 n guiduddannls hos srvic & co. r n dokumntrt succs RING ELLER SKRIV TIL EN TIDLIGERE ELEV ALLEREDE I DAG Eftr hvrt kursusforløb spørgr vi lv rn, om d har fåt fuld valuta for png n. Spørgskmat, som udlvrs til hvr nklt lv i afslutningsfasn, udfylds anonymt. Spørgsmåln bsvars på n skala fra 1-5, hvor 5 r dn højst karaktr. Drftr barbjds lvrns svar statistisk. Dn samld bdømmls af skolns instruktørr, slv undrvis ningn samt kurst som hlhd r topscorr hvr gang md t gnnmsnitligt rsultat på mr nd 4,5. FÅ EN EVALUERING FRA EN TIDLIGERE ELEV Ring llr -mail slv til n tidligr lv og hør, hvad du kan forvnt. Er dr nogt, du vil hav uddybt, har vi n lang list md tlfonnumr og -mailadrssr på tidligr lvr, som står klar til at svar på din spørgsmål. På vors Facbooksid kan du også læs indlæg fra tidligr lvr og skriv md vdkommnd. ANERKENDT KURSUSBEVIS Dt afsluttnd diplom r anrkndt af rjsbranchn. Dt r dit prsonlig bvis på, at du har gnnmført kurst og r klar til d udfordringr, dr vntr dig i dn virklig rjsvrdn. LIVSVARIGT MEDLEMSKAB På vors ntbasrd jobdatabas for lvr og samarbjdspartnr findr du jobannoncr for nogl af d mst attraktiv jobs indn for branchn. Dt r hr, branchn findr dig. Vi givr dig n stærk mulighd for at fortsætt din karrir i rjsbranchn. Dit køb af kurst inkludrr t livsvarigt mdlmskab hos Srvic & Co. antt laufr HR konsulnt Båd undr og ftr din tid som guid i udlandt kan du få hjælp hos Srvic & Co. Undr hl dit ansættlssforløb i udlandt fungrr vi som fagforning md råd og prsonlig vjldning. Elvrns tilfrdshd md skolforløbt som hlhd ,65 4,69 4,76 5: Særdls tilfrds 4: Mr nd tilfrds 3: Tilfrds 2: Mindr tilfrds 1: Ikk tilfrds oktobr/ novmbr novmbr/ dcmbr april/ maj Drømmjobbt Eftr ndt skolforløb udfyldr all lvr t tilfrdshdsskma. Hr sr du d snst rsultatr. Klar til at indtag vrdn

14 Vil grn takk Srvic & Co. og min tidligr arbjds givr Bravo Tours - udn jr, var jg ikk ndt på univrsittt i Bangkok! Nicki Mølgaard Jnsn Dt bdst tam Sidn jg dltog på guidskoln Srvic & Co., har jg arbjdt for Star Tour på Tnrif, Sicilin og Bahia d Samana. Jg kom hjm til Danmark for ca. 1 år sidn og r vndt tilbag til mit job som ldr. Srvic & Co, Star Tour og hl guidlivt har givt mig n mass mnnskrfaring, som jg kan brug konstruktivt i min hvrdag som ldr. Tak for fd oplvlsr! Michll Buch Aldrig har jg udrttt så mgt på så kort tid. Aldrig har jg brændt så mgt for nogt og følt mig i mit s, som på guidskoln og i guidbranchn. Sin Damgaard vors bdst anbfalingr Vors guidr rjsr ud på ksotisk Dstinationr ovr hl klodn. Hr ss t udpluk af tilsndt tamfotos. Trustpilot Glad lvr r d bdst ambassadørr. Vi r stolt ovr at lad vors lvr bdømm os, og dt gør n stor dl på Trustpilot, som r n uafhængig portal for kundanmldlsr. Når vi blivr bdømt hr, har lvrn bvart drs kritisk sans og har slv tagt stilling til, hvilk informationr d vil bring vidr. Vi kan intt ændr llr tilskriv. Drfor mnr vi ikk, at dr finds n mr rl form for markdsføring. Af all rjsslskabr i Danmark liggr Srvic & Co. i skrivnd stund nummr t i katgorin rjsr på Trustpilot. Gå slv ind og læs anmldlsrn på Jg var ud for Viby i sommr og havd n supr sæson i Goldn Sands! Lig nu r jg i Frankrig i skirsortt Ls dux Alps for Danski og skal snart rykk til Alp d Huz ind til startn af maj også for Danski :) Ida Mathild S14

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem

LIVSPARAT. styrker, robusthed og fremtidsplaner. Unikt kursus og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i udskolingen. et samarbejde mellem LIVSPARAT styrkr, robusthd og frtidsplanr Unikt kursus og undrvisningsatrial til lærr og pædagogr i udskolingn t saarbjd ll Sid 2 Indholdsovrsigt Livsparat prograt... s. 4 Hvorfor LIVSPARAT lig nu?...

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere