Fra institutionssamarbejdet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra institutionssamarbejdet:"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole UU-Center Sydfyn deltager uden stemmeret Geografisk område: KUU Syd- og Midtfyn UU-Center Sydfyn 21. november 2014

2 Bilag 1.2 Samarbejdsaftale om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn mellem institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 1. Formål, opgaver og organisering Institutionssamarbejdet er etableret med det formål at udvikle og udbyde Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om Kombineret Ungdomsuddannelse. Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn../. bilag Institutionssamarbejdet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn omhandler udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år som har afsluttet 9. eller 10 klasse og ikke gennemført kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse/gymnasial ungdomsuddannelse, men som samtidig er motiveret for uddannelse. Samarbejdet omfatter således følgende opgaver: 1. Sikring af et bredt, lokalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelsen, herunder med de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 2. Udvikling og drift af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn baseret på en organisation med udgangspunkt i et nærhedsprincip for de unge, en Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 1.

3 Bilag 1.2 fælles økonomisk model baseret på et princip om enkelthed samt et fælles kvalitetssikringssystem med fokus på hhv. kvalitetssikring (specificering af mål og revision af disse) og kvalitetsstyring (udvikling og forbedringer) med afsæt i et princip om kædeansvar, hvori hver partner forventes at påtage sig lige ansvar for, at samarbejdet med andre partnere eller leverandører af ydelser grundlæggende lever op til de grundprincipper og den kvalitet, som institutionssamarbejdet har defineret. 3. Udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år. Uddannelsen tilbydes under en række tematiske overskrifter: Erhvervstemaer udvalgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 4. Etablering, implementering og sikring af en gennemførelsesstrategi med afsæt i et fælles ansvar i hele institutionssamarbejdet. Hver partner forventes at holde en hånd under eleverne helt indtil den enkelte elev er vel overdraget til næste institution i samarbejdet, således at færrest mulige elever tabes undervejs eller i overgange mellem den ene institution og den næste. Der arbejdes med et kædeansvarsprincip, hvor hvert indskrivningssted har ansvaret for den enkelte elev, indtil denne er fuldt overdraget til næste uddannelsesinstitution/partner. Som en del af gennemførselsstrategien tilbydes eleverne en personlig kontaktperson fra hjemstavnsskolen. 5. Uddannelsen tilrettelægges på en praksisorienteret undervisningsplatform. Der tænkes i klasse og holdfællesskaber, og uddannelse skal styrke de unge i retning af en varig plads på arbejdsmarkedet og/eller en styrket overgang til G2 med positiv og realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller til anden relevant ungdomsuddannelse. 6. Uddannelsen udvikles og gennemføres på fælles værdier: Eleven i centrum, målrettet, ansvar og vilje til at lykkes. Samarbejdet organiseres i en organisationsmodel, hvor uddannelsestilbuddet udbydes af en hjemstavnsskole og lokale uddannelsesinstitutioner og andre samt i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Organisationens institutioner og udvalg i oprids: En tovholderskole: Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 2.

4 Bilag 1.2 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 2 hjemstavnsskoler: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Øvrige uddannelsesinstitutioner i institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen Dalum Landbrugsskole, Korinth Øvrige mulige uddannelsesudbydere: Den Fri Fagskole Sejlskibsforeningen AOF AMU Ungdomsskole Højskoler VUC Svendborg, Langeland og Ærø VUC Faaborg Styregruppe: Bestående af repræsentanter fra partnerne i institutionssamarbejdet og med tovholderskolens Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns økonomi- og administrationschef som sekretær. Koordinationsudvalg: Kontaktpersoner fra hjemstavnsskoler og Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns drifts- og uddannelsesleder som formand. Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn: Bestående af lærere og kontaktpersoner med henblik på koordination, kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i de 2 hjemstavnsskoleområder. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 3.

5 Bilag Opgaverne Opgaverne fordeler sig mellem tovholderinstitution, hjemstavnsskolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner fra et overordnet strukturelt niveau til decentralt daglig gennemførelse af uddannelsen lokalt fordelt i uddannelsesområdet. Fordelingen af opgaver ses i sammenhæng med den organisatoriske model som er valgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Nedenfor oplistes primære opgaver for parterne samt generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne. A. Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for udvikling, implementering, drift af og kvalitetssikring for Kombineret Ungdomsuddannelse på Sydog Midtfyn funderet i følgende opgaver: 1. Ansvarlig for udviklingsprocessen af Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn herunder etablering af organisationsmodel, økonomisk model, administrativ model (bilag) og fastlæggelse af erhvervstemaer, der udbydes af institutionssamarbejdet 2. Facilitator på udviklingen af uddannelsestilbuddet Kombineret Ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn herunder mål og succeskriterier, uddannelsesstrategien, implementering og model for kvalitetssikring 3. Udarbejde ansøgningen om udbud af Kombineret ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn til godkendelse hos Undervisningsministeriet 4. Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 5. Sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen 6. Ansvarlig for diverse indrapporteringer, status mv. til Undervisningsministeriet 7. Eventuel ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand til eleven 8. Udarbejdelse af budgetter og regnskaber for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 9. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet og få udbetalt taxametertilskud for eleverne 10. Sørge for fordeling af taxametertilskuddet i henhold til den aftale økonomimodel 11. Sørge for at aflægge revideret regnskab for samarbejdets økonomi til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 4.

6 Bilag 1.2 For tovholderinstitutionen gælder i øvrigt: Tovholderinstitutionen kan alene handle i henhold til gældende lov. Det påhviler tovholderinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder regnskabsføring vedrørende fordeling af taxametertilskuddet til hjemstavnsskolerne. Tovholderinstitutionen er over for styregruppen ansvarlig for legalitets- og bevillingskontrollen vedrørende de pågældende opgaver. Tovholderinstitutionen skal stille enhver oplysning til rådighed for partnerne, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen, som disse finder nødvendige. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere repræsenteret ved styregruppen. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. B. Hjemstavnsskolerne er lokale udbydere af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn og er med reference til tovholderinstitutionen ansvarlige for gennemførelse og løbende kvalitetssikring af uddannelse. Det ses i følgende opgaver: 1. Sikring af tilbud af Kombineret Ungdomsuddannelse i hjemstavnsskolens område samt gennemførelse af denne i overensstemmelse med nærværende aftale og de principper og værdier, som Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn beror på. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 5.

7 Bilag Udpegning af en fagligt kompetent og nærværende kontaktperson for hver enkelt elev på uddannelsen i hjemstavnsskolens område, samt forestå ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for denne lokale kontaktperson. 3. Udarbejdelse af forløbsplan for eleven og løbende sikre, at denne overholdes eller justeres med relevante ændringer. 4. Udførelse af en kompetencevurdering af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5. Samarbejde med erhvervsliv omkring etablering af praktiktræningspladser i henhold til antal elever og sikring af et godt og udbytterigt forløb for begge parter. 6. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, samt deres deltagelse i Netværket ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 7. Bistand og vejledning til elever ang. ansøgning om SU, og transportkort og tilsvarende uddannelsesrelevante sager. 8. Udpegning af kontaktperson, som deltager i koordinationsudvalget. 9. Gennemførelse af uddannelsen i hjemstavnsområdet inden for den budgetterede ramme for området 10. Betaling til de andre institutioner i det lokale samarbejde og øvrige interessenter, der leverer undervisning til hjemstavnsskolens elever. 11. Betaling for øvrige ydelser og udgifter i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen. 12. Aflægge regnskab for hjemstavnsskolens økonomi vedr. Kombineret Ungdomsuddannelse, herunder tilskud fordelt til deltagere i institutionssamarbejdet i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud. C. De øvrige institutioner 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer. 2. Deltagelse i koordineringsudvalget med henblik på løbende udvikling af uddannelsen. 3. Deltagelse i Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn med undervisere. Generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne Opgaveløsning sker i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der er stillet til Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 6.

8 Bilag 1.2 Det påhviler hver enkel partner i aftalen at leve op til gældende regler, love og krav om forsikringer mv. i henhold til udbud af uddannelse. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale. De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. 3. Kvalitetssikring Styregruppen har vedtaget et system til sikring af kvaliteten af Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Det skal herved sikres, at der sker en løbende udvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at udarbejde forslag hertil og for at tage initiativ til løbende udvikling og resultatvurdering. Til brug for dette arbejde kan tovholderinstitutionen forudsætte, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. Beskrivelse af kvalitetssikringssystemet er vedlagt som bilag til selve ansøgningen. 3a. Gennemførelsesstrategi Institutionssamarbejdet har en grundlæggende målsætning om en helhedsorienteret tilgang til undervisning og understøttelse af eleverne, som vil bidrage til den personlige, sociale og faglige udvikling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn har eleven i centrum. Uddannelsen funderes således også på en overordnet gennemførelsesstrategi for at sikre elevernes forløb bedst muligt. De deltagende parter forpligter sig til at følge denne overordnede strategi samt i særlig grad lokalt at have en strategi for elevernes gennemførelse af uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 7.

9 Bilag Økonomi Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår for styregruppen. Budgettet skal indeholde en oversigt over den forventede fordeling af de budgetterede taxametertilskud til de enkelte deltagende institutioner i overensstemmelse med den vedtagne fordelingsnøgle. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. Hjemstavnsskolen afholder alle nødvendige udgifter til undervisning af egne elever herunder, på vegne af tovholderskolen, betaling i henhold til aftale i institutionssamarbejdet for de øvrige parters levering af undervisning til den pågældende hjemstavnsskoles elever. 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger. Et medlem af styregruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges styregruppen. Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 8.

10 Bilag Styregruppen 6.1. Styregruppens sammensætning Styregruppen består af et medlem fra hver af partnerne i institutionssamarbejdet. Herudover har hver af partnerne udpeget en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Styregruppens formand er tovholderinstitutionens forstander Styregruppens opgaver Styregruppen bidrager til, at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn udbydes og gennemføres i henhold til lov, bekendtgørelse og de aftaler, som institutionssamarbejdet har omkring udbuddet af uddannelsen som fastlagt i nærværende samarbejdsaftale. Styregruppen bidrager endvidere til ansvarlig organisering og økonomisk drift af opgaveløsningen. Styregruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov Styregruppens beslutninger Styregruppens møder fastlægges på et årligt styregruppemøde. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Enhver partner kan forlange, at opgaver udføres på en bestemt måde til opfyldelse af partnerens særlige behov, såfremt dette kan ske uden ulempe for de øvrige partnere. Den pågældende partner afholder alle meromkostninger, der er forbundet hermed. Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i styregruppen. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 9.

11 Bilag Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden af en ny partner kræver godkendelse i styregruppen, jf. punkt 8.3. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med 7 måneders varsel. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af styregruppen med kvalificeret flertal (¾) blandt de medlemmer, der er udpeget af de øvrige partnere. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt. 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af styregruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. Partnerne er internt forpligtede til videndeling, i det omfang det er muligt i henhold til lovmæssige hensyn, for at sikre bedst mulige uddannelsesforløb for eleverne herunder særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange mellem uddannelsesinstitutioner og ændringer undervejs i uddannelsesplan for den enkelte elev. 10. Tvistigheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 10.

12 Bilag 1.2 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegøre for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 11.

13 Bilag Underskrifter. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 12.

14 Bilag Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn Bilag til samarbejdsaftale STYREGRUPPEN (2-3 årlige møder) En repræsentant og en suppleant fra hver institution. Tovholderskolens repræsentant er formand En repræsentant for UU uden stemmeret Drifts- og uddannelsesleder for KUU er sekretær g KOORDINATIONSUDVALG (2-3 årlige møder) Koordinerende tovholder/undervisningsleder fra institutionssamarbejdet samt repræsentant fra UU-Centret Leder: Drifts- og uddannelsesleder for KUU Tovholderskolens administration Sikrer sammenhæng, videndeling og inspiration med baggrund i arbejdet i de lokale netværk Koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi Sikrer udførelse af styregruppens beslutninger og krav fra UVM og tovholderskole NETVÆRKET VED DEN KOMBINEREDE UNGDOMSUDDANNELSE PÅ SYD- OG MIDTFYN (1 årligt temamøde) Lærere og kontaktpersoner fra uddannelsesudbydere, der koordinerer og kvalitetssikrer uddannelsen Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere Netværk mellem hjemstavnsskoler Udvikler og koordinerer samarbejdet mellem hjemstavnsskolerne Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere

15 Model for organisering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på Ærø, Langeland, Fåborg Midtfyn og Svendborg kommuner Bilag 1.3. Uddannelsesudbydere, der har udtrykt interesse for at deltage i KUU Svendborg Erhvervsskole Teknisk EUD Svendborg Erhvervsskole Merkantil EUD Mulige øvrige uddannelsesudbydere VUC AOF Tovholderskole Den fri fagskole Sejlskibsforeningen Social- og Sundhedsskolen FYN Produktionsskolen Sydfyns Erhvervs- Forskole Hjemstavnskoler Svendborg Erhvervsskole Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Dalum Landbrugsskole Korinth Højskoler Ungdoms skole AMU Blå er institutionssamarbejdet, der udbyder KUU. Grøn er øvrige andre mulige undervisningsleverandører. Hvid er væsentlige samarbejdspartnere i henhold til lovgivningen.

16 Bilag 1.4.b. b. Beskrivelsen af den administrative kapacitet, som samarbejdet vil etablere samt referenceforhold for denne. Tovholderskolen Sydfyns ErhvervsForskole ansætter pr. 1. marts en drifts- og uddannelsesleder på fuld tid for KUU, som skal varetage koordineringen af opgaver imellem samarbejdspartnerne og have ansvaret for, at uddannelsen lever op til de stillede krav. Drifts- og uddannelseslederen skal sammen med en administrativ medarbejder på 20 timer tage sig af de administrative opgaver og være bindeleddet til den øvrige administration. Den øvrige administration vil varetage de opgaver fra KUU, som naturligt vil falde ind under de eksisterende opgaver. Dette vurderes til 3 timer pr. uge. Nedenfor er markeret, hvilke opgaver, der skal varetages i forbindelse med KUU (markeret med prik i kolonnen KUU ). Stilling Uddannelse Arbejdsområder KUU Økonomi- og administrationschef Revision og ledelse. Skatteret, Internt og eksternt regnskab, grundlæggende lederuddannelse, Diplom i ledelse(afgangsprojekt jan. 2015) Budget Budgetopfølgning Årsrapport Personaleledelse Arbejdsmiljø Linjeleder Advokatsekretær Sekretær for forstander Markedsføring Linjeleder Kontorassistent Debitorer/kreditorer Sekretær- og administrative opgaver Uddannelseskort elever Indberetninger Pædagogisk arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Kontorassistent Løn og skoleydelse Bogholderiopgaver Sekretær- og administrative opgaver Indberetninger Pædagogiske arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Fleksjob 30 timer Linjeleder Fleksjob 30 timer Kontorelev Drifts- og uddannelsesleder for KUU 1 årsværk Ingeniør miljøteknik Økonomikurser Kreditorer Postbehandling Forsikring Bankassistent Sekretær for EGU Bogholderiopgaver Under uddannelse speciale Kommer igennem alle opgaver i offentlig administration Korrespondance Koordinering imellem samarbejdspartnere Indberetning til ministeriet Budgetopfølgning

17 Bilag 1.4.b. Administrativ medarbejder KUU 20 timer svarende til 0,54 årsværk Kontorassistent Korrespondance Indberetning til ministeriet Fordeling af taxameter Administrative opgaver

18 Bilag a. Mulige lokale erhvervstræningspladser til uddannelserne Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent industrierhverv indenfor træ, metal og plast Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor industriserviceassistenter Kurt Hansen Projekt A/S Four design MacBaren Tobacco Nedschroef Aluventa Damas Company A/S, Maskinfabrikkerne SH Group Rynkeby Foods MacBaren Production Smedevirksomheder Svendborg Brakes Ø-Pølser A/S Fremstillingsindustrien Resolux SBS Harald Halberg Export Maskinstationer Etronic STM vinduer A/S Bygge anlæg Scangrip Daloon Bagoline VVS Koppers C.C. Jensen M. fl. Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent indenfor Omsorg og serviceerhverv. Eksempler på lokale virksomheder og institutioner, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor omsorg- og serviceerhverv Omsorg Service Plejehjem Butikker Campingpladser Beskyttede boliger Supermarkeder Fitnesscentre Skoler Tankstationer Sports- og svømmehaller, færgefart SFO Kiosker Rengøringsselskaber Efterskoler Kantiner Større virksomheder Børnehaver Restaurationer Boligselskaber Vuggestuer Værtshuse Kommunal/privat haveservice Specialinstitutioner Hoteller Vandrehjem Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor de grønne områder Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Grøn linje Gartneriet Skytte UC Frugt Vittinge Lykkemose Landbrug Lene Jakobsen Entreprenørservice Stutteri Godthåb Centrovice H J Pedersen Gartneri Symphoni Nørregaard landbrug NCC Kortegaards planteskole Lykkegaard Munkholm Plantecenter Fyn Maskinforretning Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Midtfyn Entreprenører Møllegårdens Planteskole Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor service-, butik- og miljøerhverv Eksempler på lokale virksomheder, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Service Linje Alle lokale supermarkeder JHL Rengøring Wittenkamp Rimi Most Rengøring og Haveservice Mi-Vi-Ren ApS Rynkeby Kortegaards planteskole Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Forsynings UC Frugt Faaborg Midtfyn Entreprenører Virksomhed (FFV) Lykkegaard Marius Petersen A/S Kvik rengøring Maskinforretning Genknus Fyn MR Jensen Multiservice Sandholdt Lyndelse Miljøcenter Faaborg Midtfyn Renovation Side 1 af 1

19 Bilag b. Beskrivelse af arbejdsgiver/arbejdstager og uddannelsessted Erhvervstema Arbejdstager Arbejdsgiver uddannelsesinstitution Turisme kultur og fritid HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DI Formand Niels Conradsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Børn unge og ældre FOA Sydfyn Hovedbestyrelses medlem: Susan Bøg Nielsen, Sydfyn Møllergade Svendborg Telefon: KL Adm. Direktør Kristian Wendelboe Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon: SOSU Fyn Miljø og genbrug 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Korinth Landbrugsskole Svendborg Erhvervsskole Byg og bolig Service og transport 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: Dansk Byggeri Formand Dan Johansen LH Gulve A/S Tagtækkervej Odense M Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole

20 Bilag b. 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Innovation og produktudvikling Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Mad og Sundhed NNF Fødevareforbundet Lokalkontor Svendborg Østre Havnevej 23, 2. sal 5700 Svendborg Telefon: Horesta Formand Jens Zimmer Christensen Vodroffsvej Frederiksberg Telefon: Svendborg Erhvervsskole Handel og kundeservice HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole Industri og Produktion 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: LO Sydfyn Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere