Fra institutionssamarbejdet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra institutionssamarbejdet:"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole UU-Center Sydfyn deltager uden stemmeret Geografisk område: KUU Syd- og Midtfyn UU-Center Sydfyn 21. november 2014

2 Bilag 1.2 Samarbejdsaftale om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn mellem institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 1. Formål, opgaver og organisering Institutionssamarbejdet er etableret med det formål at udvikle og udbyde Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om Kombineret Ungdomsuddannelse. Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn../. bilag Institutionssamarbejdet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn omhandler udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år som har afsluttet 9. eller 10 klasse og ikke gennemført kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse/gymnasial ungdomsuddannelse, men som samtidig er motiveret for uddannelse. Samarbejdet omfatter således følgende opgaver: 1. Sikring af et bredt, lokalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelsen, herunder med de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 2. Udvikling og drift af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn baseret på en organisation med udgangspunkt i et nærhedsprincip for de unge, en Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 1.

3 Bilag 1.2 fælles økonomisk model baseret på et princip om enkelthed samt et fælles kvalitetssikringssystem med fokus på hhv. kvalitetssikring (specificering af mål og revision af disse) og kvalitetsstyring (udvikling og forbedringer) med afsæt i et princip om kædeansvar, hvori hver partner forventes at påtage sig lige ansvar for, at samarbejdet med andre partnere eller leverandører af ydelser grundlæggende lever op til de grundprincipper og den kvalitet, som institutionssamarbejdet har defineret. 3. Udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år. Uddannelsen tilbydes under en række tematiske overskrifter: Erhvervstemaer udvalgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 4. Etablering, implementering og sikring af en gennemførelsesstrategi med afsæt i et fælles ansvar i hele institutionssamarbejdet. Hver partner forventes at holde en hånd under eleverne helt indtil den enkelte elev er vel overdraget til næste institution i samarbejdet, således at færrest mulige elever tabes undervejs eller i overgange mellem den ene institution og den næste. Der arbejdes med et kædeansvarsprincip, hvor hvert indskrivningssted har ansvaret for den enkelte elev, indtil denne er fuldt overdraget til næste uddannelsesinstitution/partner. Som en del af gennemførselsstrategien tilbydes eleverne en personlig kontaktperson fra hjemstavnsskolen. 5. Uddannelsen tilrettelægges på en praksisorienteret undervisningsplatform. Der tænkes i klasse og holdfællesskaber, og uddannelse skal styrke de unge i retning af en varig plads på arbejdsmarkedet og/eller en styrket overgang til G2 med positiv og realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller til anden relevant ungdomsuddannelse. 6. Uddannelsen udvikles og gennemføres på fælles værdier: Eleven i centrum, målrettet, ansvar og vilje til at lykkes. Samarbejdet organiseres i en organisationsmodel, hvor uddannelsestilbuddet udbydes af en hjemstavnsskole og lokale uddannelsesinstitutioner og andre samt i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Organisationens institutioner og udvalg i oprids: En tovholderskole: Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 2.

4 Bilag 1.2 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 2 hjemstavnsskoler: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Øvrige uddannelsesinstitutioner i institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen Dalum Landbrugsskole, Korinth Øvrige mulige uddannelsesudbydere: Den Fri Fagskole Sejlskibsforeningen AOF AMU Ungdomsskole Højskoler VUC Svendborg, Langeland og Ærø VUC Faaborg Styregruppe: Bestående af repræsentanter fra partnerne i institutionssamarbejdet og med tovholderskolens Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns økonomi- og administrationschef som sekretær. Koordinationsudvalg: Kontaktpersoner fra hjemstavnsskoler og Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns drifts- og uddannelsesleder som formand. Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn: Bestående af lærere og kontaktpersoner med henblik på koordination, kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i de 2 hjemstavnsskoleområder. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 3.

5 Bilag Opgaverne Opgaverne fordeler sig mellem tovholderinstitution, hjemstavnsskolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner fra et overordnet strukturelt niveau til decentralt daglig gennemførelse af uddannelsen lokalt fordelt i uddannelsesområdet. Fordelingen af opgaver ses i sammenhæng med den organisatoriske model som er valgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Nedenfor oplistes primære opgaver for parterne samt generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne. A. Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for udvikling, implementering, drift af og kvalitetssikring for Kombineret Ungdomsuddannelse på Sydog Midtfyn funderet i følgende opgaver: 1. Ansvarlig for udviklingsprocessen af Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn herunder etablering af organisationsmodel, økonomisk model, administrativ model (bilag) og fastlæggelse af erhvervstemaer, der udbydes af institutionssamarbejdet 2. Facilitator på udviklingen af uddannelsestilbuddet Kombineret Ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn herunder mål og succeskriterier, uddannelsesstrategien, implementering og model for kvalitetssikring 3. Udarbejde ansøgningen om udbud af Kombineret ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn til godkendelse hos Undervisningsministeriet 4. Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 5. Sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen 6. Ansvarlig for diverse indrapporteringer, status mv. til Undervisningsministeriet 7. Eventuel ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand til eleven 8. Udarbejdelse af budgetter og regnskaber for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 9. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet og få udbetalt taxametertilskud for eleverne 10. Sørge for fordeling af taxametertilskuddet i henhold til den aftale økonomimodel 11. Sørge for at aflægge revideret regnskab for samarbejdets økonomi til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 4.

6 Bilag 1.2 For tovholderinstitutionen gælder i øvrigt: Tovholderinstitutionen kan alene handle i henhold til gældende lov. Det påhviler tovholderinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder regnskabsføring vedrørende fordeling af taxametertilskuddet til hjemstavnsskolerne. Tovholderinstitutionen er over for styregruppen ansvarlig for legalitets- og bevillingskontrollen vedrørende de pågældende opgaver. Tovholderinstitutionen skal stille enhver oplysning til rådighed for partnerne, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen, som disse finder nødvendige. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere repræsenteret ved styregruppen. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. B. Hjemstavnsskolerne er lokale udbydere af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn og er med reference til tovholderinstitutionen ansvarlige for gennemførelse og løbende kvalitetssikring af uddannelse. Det ses i følgende opgaver: 1. Sikring af tilbud af Kombineret Ungdomsuddannelse i hjemstavnsskolens område samt gennemførelse af denne i overensstemmelse med nærværende aftale og de principper og værdier, som Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn beror på. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 5.

7 Bilag Udpegning af en fagligt kompetent og nærværende kontaktperson for hver enkelt elev på uddannelsen i hjemstavnsskolens område, samt forestå ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for denne lokale kontaktperson. 3. Udarbejdelse af forløbsplan for eleven og løbende sikre, at denne overholdes eller justeres med relevante ændringer. 4. Udførelse af en kompetencevurdering af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5. Samarbejde med erhvervsliv omkring etablering af praktiktræningspladser i henhold til antal elever og sikring af et godt og udbytterigt forløb for begge parter. 6. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, samt deres deltagelse i Netværket ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 7. Bistand og vejledning til elever ang. ansøgning om SU, og transportkort og tilsvarende uddannelsesrelevante sager. 8. Udpegning af kontaktperson, som deltager i koordinationsudvalget. 9. Gennemførelse af uddannelsen i hjemstavnsområdet inden for den budgetterede ramme for området 10. Betaling til de andre institutioner i det lokale samarbejde og øvrige interessenter, der leverer undervisning til hjemstavnsskolens elever. 11. Betaling for øvrige ydelser og udgifter i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen. 12. Aflægge regnskab for hjemstavnsskolens økonomi vedr. Kombineret Ungdomsuddannelse, herunder tilskud fordelt til deltagere i institutionssamarbejdet i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud. C. De øvrige institutioner 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer. 2. Deltagelse i koordineringsudvalget med henblik på løbende udvikling af uddannelsen. 3. Deltagelse i Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn med undervisere. Generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne Opgaveløsning sker i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der er stillet til Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 6.

8 Bilag 1.2 Det påhviler hver enkel partner i aftalen at leve op til gældende regler, love og krav om forsikringer mv. i henhold til udbud af uddannelse. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale. De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. 3. Kvalitetssikring Styregruppen har vedtaget et system til sikring af kvaliteten af Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Det skal herved sikres, at der sker en løbende udvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at udarbejde forslag hertil og for at tage initiativ til løbende udvikling og resultatvurdering. Til brug for dette arbejde kan tovholderinstitutionen forudsætte, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. Beskrivelse af kvalitetssikringssystemet er vedlagt som bilag til selve ansøgningen. 3a. Gennemførelsesstrategi Institutionssamarbejdet har en grundlæggende målsætning om en helhedsorienteret tilgang til undervisning og understøttelse af eleverne, som vil bidrage til den personlige, sociale og faglige udvikling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn har eleven i centrum. Uddannelsen funderes således også på en overordnet gennemførelsesstrategi for at sikre elevernes forløb bedst muligt. De deltagende parter forpligter sig til at følge denne overordnede strategi samt i særlig grad lokalt at have en strategi for elevernes gennemførelse af uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 7.

9 Bilag Økonomi Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår for styregruppen. Budgettet skal indeholde en oversigt over den forventede fordeling af de budgetterede taxametertilskud til de enkelte deltagende institutioner i overensstemmelse med den vedtagne fordelingsnøgle. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. Hjemstavnsskolen afholder alle nødvendige udgifter til undervisning af egne elever herunder, på vegne af tovholderskolen, betaling i henhold til aftale i institutionssamarbejdet for de øvrige parters levering af undervisning til den pågældende hjemstavnsskoles elever. 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger. Et medlem af styregruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges styregruppen. Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 8.

10 Bilag Styregruppen 6.1. Styregruppens sammensætning Styregruppen består af et medlem fra hver af partnerne i institutionssamarbejdet. Herudover har hver af partnerne udpeget en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Styregruppens formand er tovholderinstitutionens forstander Styregruppens opgaver Styregruppen bidrager til, at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn udbydes og gennemføres i henhold til lov, bekendtgørelse og de aftaler, som institutionssamarbejdet har omkring udbuddet af uddannelsen som fastlagt i nærværende samarbejdsaftale. Styregruppen bidrager endvidere til ansvarlig organisering og økonomisk drift af opgaveløsningen. Styregruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov Styregruppens beslutninger Styregruppens møder fastlægges på et årligt styregruppemøde. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Enhver partner kan forlange, at opgaver udføres på en bestemt måde til opfyldelse af partnerens særlige behov, såfremt dette kan ske uden ulempe for de øvrige partnere. Den pågældende partner afholder alle meromkostninger, der er forbundet hermed. Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i styregruppen. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 9.

11 Bilag Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden af en ny partner kræver godkendelse i styregruppen, jf. punkt 8.3. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med 7 måneders varsel. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af styregruppen med kvalificeret flertal (¾) blandt de medlemmer, der er udpeget af de øvrige partnere. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt. 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af styregruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. Partnerne er internt forpligtede til videndeling, i det omfang det er muligt i henhold til lovmæssige hensyn, for at sikre bedst mulige uddannelsesforløb for eleverne herunder særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange mellem uddannelsesinstitutioner og ændringer undervejs i uddannelsesplan for den enkelte elev. 10. Tvistigheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 10.

12 Bilag 1.2 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegøre for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 11.

13 Bilag Underskrifter. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 12.

14 Bilag Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn Bilag til samarbejdsaftale STYREGRUPPEN (2-3 årlige møder) En repræsentant og en suppleant fra hver institution. Tovholderskolens repræsentant er formand En repræsentant for UU uden stemmeret Drifts- og uddannelsesleder for KUU er sekretær g KOORDINATIONSUDVALG (2-3 årlige møder) Koordinerende tovholder/undervisningsleder fra institutionssamarbejdet samt repræsentant fra UU-Centret Leder: Drifts- og uddannelsesleder for KUU Tovholderskolens administration Sikrer sammenhæng, videndeling og inspiration med baggrund i arbejdet i de lokale netværk Koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi Sikrer udførelse af styregruppens beslutninger og krav fra UVM og tovholderskole NETVÆRKET VED DEN KOMBINEREDE UNGDOMSUDDANNELSE PÅ SYD- OG MIDTFYN (1 årligt temamøde) Lærere og kontaktpersoner fra uddannelsesudbydere, der koordinerer og kvalitetssikrer uddannelsen Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere Netværk mellem hjemstavnsskoler Udvikler og koordinerer samarbejdet mellem hjemstavnsskolerne Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere

15 Model for organisering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på Ærø, Langeland, Fåborg Midtfyn og Svendborg kommuner Bilag 1.3. Uddannelsesudbydere, der har udtrykt interesse for at deltage i KUU Svendborg Erhvervsskole Teknisk EUD Svendborg Erhvervsskole Merkantil EUD Mulige øvrige uddannelsesudbydere VUC AOF Tovholderskole Den fri fagskole Sejlskibsforeningen Social- og Sundhedsskolen FYN Produktionsskolen Sydfyns Erhvervs- Forskole Hjemstavnskoler Svendborg Erhvervsskole Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Dalum Landbrugsskole Korinth Højskoler Ungdoms skole AMU Blå er institutionssamarbejdet, der udbyder KUU. Grøn er øvrige andre mulige undervisningsleverandører. Hvid er væsentlige samarbejdspartnere i henhold til lovgivningen.

16 Bilag 1.4.b. b. Beskrivelsen af den administrative kapacitet, som samarbejdet vil etablere samt referenceforhold for denne. Tovholderskolen Sydfyns ErhvervsForskole ansætter pr. 1. marts en drifts- og uddannelsesleder på fuld tid for KUU, som skal varetage koordineringen af opgaver imellem samarbejdspartnerne og have ansvaret for, at uddannelsen lever op til de stillede krav. Drifts- og uddannelseslederen skal sammen med en administrativ medarbejder på 20 timer tage sig af de administrative opgaver og være bindeleddet til den øvrige administration. Den øvrige administration vil varetage de opgaver fra KUU, som naturligt vil falde ind under de eksisterende opgaver. Dette vurderes til 3 timer pr. uge. Nedenfor er markeret, hvilke opgaver, der skal varetages i forbindelse med KUU (markeret med prik i kolonnen KUU ). Stilling Uddannelse Arbejdsområder KUU Økonomi- og administrationschef Revision og ledelse. Skatteret, Internt og eksternt regnskab, grundlæggende lederuddannelse, Diplom i ledelse(afgangsprojekt jan. 2015) Budget Budgetopfølgning Årsrapport Personaleledelse Arbejdsmiljø Linjeleder Advokatsekretær Sekretær for forstander Markedsføring Linjeleder Kontorassistent Debitorer/kreditorer Sekretær- og administrative opgaver Uddannelseskort elever Indberetninger Pædagogisk arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Kontorassistent Løn og skoleydelse Bogholderiopgaver Sekretær- og administrative opgaver Indberetninger Pædagogiske arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Fleksjob 30 timer Linjeleder Fleksjob 30 timer Kontorelev Drifts- og uddannelsesleder for KUU 1 årsværk Ingeniør miljøteknik Økonomikurser Kreditorer Postbehandling Forsikring Bankassistent Sekretær for EGU Bogholderiopgaver Under uddannelse speciale Kommer igennem alle opgaver i offentlig administration Korrespondance Koordinering imellem samarbejdspartnere Indberetning til ministeriet Budgetopfølgning

17 Bilag 1.4.b. Administrativ medarbejder KUU 20 timer svarende til 0,54 årsværk Kontorassistent Korrespondance Indberetning til ministeriet Fordeling af taxameter Administrative opgaver

18 Bilag a. Mulige lokale erhvervstræningspladser til uddannelserne Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent industrierhverv indenfor træ, metal og plast Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor industriserviceassistenter Kurt Hansen Projekt A/S Four design MacBaren Tobacco Nedschroef Aluventa Damas Company A/S, Maskinfabrikkerne SH Group Rynkeby Foods MacBaren Production Smedevirksomheder Svendborg Brakes Ø-Pølser A/S Fremstillingsindustrien Resolux SBS Harald Halberg Export Maskinstationer Etronic STM vinduer A/S Bygge anlæg Scangrip Daloon Bagoline VVS Koppers C.C. Jensen M. fl. Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent indenfor Omsorg og serviceerhverv. Eksempler på lokale virksomheder og institutioner, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor omsorg- og serviceerhverv Omsorg Service Plejehjem Butikker Campingpladser Beskyttede boliger Supermarkeder Fitnesscentre Skoler Tankstationer Sports- og svømmehaller, færgefart SFO Kiosker Rengøringsselskaber Efterskoler Kantiner Større virksomheder Børnehaver Restaurationer Boligselskaber Vuggestuer Værtshuse Kommunal/privat haveservice Specialinstitutioner Hoteller Vandrehjem Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor de grønne områder Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Grøn linje Gartneriet Skytte UC Frugt Vittinge Lykkemose Landbrug Lene Jakobsen Entreprenørservice Stutteri Godthåb Centrovice H J Pedersen Gartneri Symphoni Nørregaard landbrug NCC Kortegaards planteskole Lykkegaard Munkholm Plantecenter Fyn Maskinforretning Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Midtfyn Entreprenører Møllegårdens Planteskole Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor service-, butik- og miljøerhverv Eksempler på lokale virksomheder, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Service Linje Alle lokale supermarkeder JHL Rengøring Wittenkamp Rimi Most Rengøring og Haveservice Mi-Vi-Ren ApS Rynkeby Kortegaards planteskole Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Forsynings UC Frugt Faaborg Midtfyn Entreprenører Virksomhed (FFV) Lykkegaard Marius Petersen A/S Kvik rengøring Maskinforretning Genknus Fyn MR Jensen Multiservice Sandholdt Lyndelse Miljøcenter Faaborg Midtfyn Renovation Side 1 af 1

19 Bilag b. Beskrivelse af arbejdsgiver/arbejdstager og uddannelsessted Erhvervstema Arbejdstager Arbejdsgiver uddannelsesinstitution Turisme kultur og fritid HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DI Formand Niels Conradsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Børn unge og ældre FOA Sydfyn Hovedbestyrelses medlem: Susan Bøg Nielsen, Sydfyn Møllergade Svendborg Telefon: KL Adm. Direktør Kristian Wendelboe Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon: SOSU Fyn Miljø og genbrug 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Korinth Landbrugsskole Svendborg Erhvervsskole Byg og bolig Service og transport 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: Dansk Byggeri Formand Dan Johansen LH Gulve A/S Tagtækkervej Odense M Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole

20 Bilag b. 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Innovation og produktudvikling Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Mad og Sundhed NNF Fødevareforbundet Lokalkontor Svendborg Østre Havnevej 23, 2. sal 5700 Svendborg Telefon: Horesta Formand Jens Zimmer Christensen Vodroffsvej Frederiksberg Telefon: Svendborg Erhvervsskole Handel og kundeservice HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole Industri og Produktion 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: LO Sydfyn Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem NEXT Uddannelse København, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret SOSU C Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen 28 6000 Kolding og INDHOLDFORTEGNELSE Pkt. 1. DEFINITIONER Pkt. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Pkt. 3.

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Institutionssamarbejde: XXX Geografisk område: XXX XX. XXXX 2014 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt.

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt. Kvalitetssystem De samarbejdende institutioner vil arbejde med et fælles kvalitetssystem. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre en løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. I

Læs mere

Samarbejdsaftale pr om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale pr om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem 1 Samarbejdsaftale pr. 13.04.2015 om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Skive Tekniske Skole og Holstebro: Produktionsskolen Nordvestjylland

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Hvordan administrerer jeg KUU-elever pr. 1. august 2015? Konferencen Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, 2. marts 2015 Side 1 Agenda Lovmæssig baggrund, målgruppe

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner I medfør af 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde BEK nr 158 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 085.767.031

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest Årsrapport for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest 2015 Institutionsoplysninger Tovholderinstitution: PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Forstander: Ole Lindved Sværke

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner BEK nr 1771 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/14080 Senere

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted Tlf

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted  Tlf KUUNO Den kombinerede Ungdomsuddannelse i Nordjylland, herefter kaldet KUUNO, etableredes i første halvår af 2015. Den egentlige drift af uddannelsen begyndte med uddannelsesstart for hold 1 den 10. august

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Årsrapport KUU Plus, marts 2016

Årsrapport KUU Plus, marts 2016 Årsrapport KUU Plus, marts 2016 Indhold... 1 Institutionssamarbejdets virke... 2 Strategi... 3 Koordinationsgruppen... 4 Erhvervstemaerne og KUU-fagene... 4 Dansk og matematik... 4 Uddannelseselementer

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE

SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE J.nr. 118875 hls/mg/ka SAMARBEJDSAFTALE/AFTALE OM STØTTE Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe (Herefter benævnt FMK) og Foreningen Faaborg Outdoor Event (Herefter benævnt FOE) er der

Læs mere