Fra institutionssamarbejdet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra institutionssamarbejdet:"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole UU-Center Sydfyn deltager uden stemmeret Geografisk område: KUU Syd- og Midtfyn UU-Center Sydfyn 21. november 2014

2 Bilag 1.2 Samarbejdsaftale om udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn mellem institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen FYN Dalum Landbrugsskole, Korinth Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 1. Formål, opgaver og organisering Institutionssamarbejdet er etableret med det formål at udvikle og udbyde Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn i henhold til lov nr. 631 af 16. juni 2014 om Kombineret Ungdomsuddannelse. Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn../. bilag Institutionssamarbejdet for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn omhandler udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år som har afsluttet 9. eller 10 klasse og ikke gennemført kompetencegivende ungdomsuddannelse og ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse/gymnasial ungdomsuddannelse, men som samtidig er motiveret for uddannelse. Samarbejdet omfatter således følgende opgaver: 1. Sikring af et bredt, lokalt samarbejde om udvikling og udbud af uddannelsen, herunder med de lokale virksomheder, foreninger og øvrige relevante private og offentlige institutioner. 2. Udvikling og drift af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn baseret på en organisation med udgangspunkt i et nærhedsprincip for de unge, en Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 1.

3 Bilag 1.2 fælles økonomisk model baseret på et princip om enkelthed samt et fælles kvalitetssikringssystem med fokus på hhv. kvalitetssikring (specificering af mål og revision af disse) og kvalitetsstyring (udvikling og forbedringer) med afsæt i et princip om kædeansvar, hvori hver partner forventes at påtage sig lige ansvar for, at samarbejdet med andre partnere eller leverandører af ydelser grundlæggende lever op til de grundprincipper og den kvalitet, som institutionssamarbejdet har defineret. 3. Udbud af et uddannelsestilbud målrettet unge under 25 år. Uddannelsen tilbydes under en række tematiske overskrifter: Erhvervstemaer udvalgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 4. Etablering, implementering og sikring af en gennemførelsesstrategi med afsæt i et fælles ansvar i hele institutionssamarbejdet. Hver partner forventes at holde en hånd under eleverne helt indtil den enkelte elev er vel overdraget til næste institution i samarbejdet, således at færrest mulige elever tabes undervejs eller i overgange mellem den ene institution og den næste. Der arbejdes med et kædeansvarsprincip, hvor hvert indskrivningssted har ansvaret for den enkelte elev, indtil denne er fuldt overdraget til næste uddannelsesinstitution/partner. Som en del af gennemførselsstrategien tilbydes eleverne en personlig kontaktperson fra hjemstavnsskolen. 5. Uddannelsen tilrettelægges på en praksisorienteret undervisningsplatform. Der tænkes i klasse og holdfællesskaber, og uddannelse skal styrke de unge i retning af en varig plads på arbejdsmarkedet og/eller en styrket overgang til G2 med positiv og realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller til anden relevant ungdomsuddannelse. 6. Uddannelsen udvikles og gennemføres på fælles værdier: Eleven i centrum, målrettet, ansvar og vilje til at lykkes. Samarbejdet organiseres i en organisationsmodel, hvor uddannelsestilbuddet udbydes af en hjemstavnsskole og lokale uddannelsesinstitutioner og andre samt i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Organisationens institutioner og udvalg i oprids: En tovholderskole: Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 2.

4 Bilag 1.2 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole 2 hjemstavnsskoler: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Øvrige uddannelsesinstitutioner i institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen Dalum Landbrugsskole, Korinth Øvrige mulige uddannelsesudbydere: Den Fri Fagskole Sejlskibsforeningen AOF AMU Ungdomsskole Højskoler VUC Svendborg, Langeland og Ærø VUC Faaborg Styregruppe: Bestående af repræsentanter fra partnerne i institutionssamarbejdet og med tovholderskolens Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns økonomi- og administrationschef som sekretær. Koordinationsudvalg: Kontaktpersoner fra hjemstavnsskoler og Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyns drifts- og uddannelsesleder som formand. Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn: Bestående af lærere og kontaktpersoner med henblik på koordination, kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen i de 2 hjemstavnsskoleområder. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 3.

5 Bilag Opgaverne Opgaverne fordeler sig mellem tovholderinstitution, hjemstavnsskolerne og øvrige uddannelsesinstitutioner fra et overordnet strukturelt niveau til decentralt daglig gennemførelse af uddannelsen lokalt fordelt i uddannelsesområdet. Fordelingen af opgaver ses i sammenhæng med den organisatoriske model som er valgt for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Nedenfor oplistes primære opgaver for parterne samt generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne. A. Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for udvikling, implementering, drift af og kvalitetssikring for Kombineret Ungdomsuddannelse på Sydog Midtfyn funderet i følgende opgaver: 1. Ansvarlig for udviklingsprocessen af Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn herunder etablering af organisationsmodel, økonomisk model, administrativ model (bilag) og fastlæggelse af erhvervstemaer, der udbydes af institutionssamarbejdet 2. Facilitator på udviklingen af uddannelsestilbuddet Kombineret Ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn herunder mål og succeskriterier, uddannelsesstrategien, implementering og model for kvalitetssikring 3. Udarbejde ansøgningen om udbud af Kombineret ungdomsuddannelse i På Syd- og Midtfyn til godkendelse hos Undervisningsministeriet 4. Repræsentere institutionssamarbejdet over for Undervisningsministeriet 5. Sørge for etablering og vedligeholdelse af et fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen 6. Ansvarlig for diverse indrapporteringer, status mv. til Undervisningsministeriet 7. Eventuel ansøgning om tilskud til specialpædagogisk bistand til eleven 8. Udarbejdelse af budgetter og regnskaber for Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 9. Indberette elevaktiviteten til Undervisningsministeriet og få udbetalt taxametertilskud for eleverne 10. Sørge for fordeling af taxametertilskuddet i henhold til den aftale økonomimodel 11. Sørge for at aflægge revideret regnskab for samarbejdets økonomi til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 4.

6 Bilag 1.2 For tovholderinstitutionen gælder i øvrigt: Tovholderinstitutionen kan alene handle i henhold til gældende lov. Det påhviler tovholderinstitutionen at forestå administration, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder regnskabsføring vedrørende fordeling af taxametertilskuddet til hjemstavnsskolerne. Tovholderinstitutionen er over for styregruppen ansvarlig for legalitets- og bevillingskontrollen vedrørende de pågældende opgaver. Tovholderinstitutionen skal stille enhver oplysning til rådighed for partnerne, Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen, som disse finder nødvendige. I den udstrækning tovholderinstitutionens udførelse af opgaverne medfører aktiviteter, der omfattes af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer), skal tovholderinstitutionen i samarbejde med partnerne sørge for anmeldelse m.v. til Datatilsynet og for, at lovens krav og bestemmelser overholdes. Tovholderinstitutionen er herunder forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tovholderinstitutionen er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler over for de øvrige partnere repræsenteret ved styregruppen. Tovholderinstitutionen er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes simpel uagtsomhed. Denne samarbejdsaftale medfører ikke en begrænsning i partnernes selvstændige ansvar over for Undervisningsministeriet eller andre. B. Hjemstavnsskolerne er lokale udbydere af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn og er med reference til tovholderinstitutionen ansvarlige for gennemførelse og løbende kvalitetssikring af uddannelse. Det ses i følgende opgaver: 1. Sikring af tilbud af Kombineret Ungdomsuddannelse i hjemstavnsskolens område samt gennemførelse af denne i overensstemmelse med nærværende aftale og de principper og værdier, som Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn beror på. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 5.

7 Bilag Udpegning af en fagligt kompetent og nærværende kontaktperson for hver enkelt elev på uddannelsen i hjemstavnsskolens område, samt forestå ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for denne lokale kontaktperson. 3. Udarbejdelse af forløbsplan for eleven og løbende sikre, at denne overholdes eller justeres med relevante ændringer. 4. Udførelse af en kompetencevurdering af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5. Samarbejde med erhvervsliv omkring etablering af praktiktræningspladser i henhold til antal elever og sikring af et godt og udbytterigt forløb for begge parter. 6. Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, samt deres deltagelse i Netværket ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. 7. Bistand og vejledning til elever ang. ansøgning om SU, og transportkort og tilsvarende uddannelsesrelevante sager. 8. Udpegning af kontaktperson, som deltager i koordinationsudvalget. 9. Gennemførelse af uddannelsen i hjemstavnsområdet inden for den budgetterede ramme for området 10. Betaling til de andre institutioner i det lokale samarbejde og øvrige interessenter, der leverer undervisning til hjemstavnsskolens elever. 11. Betaling for øvrige ydelser og udgifter i forbindelse med gennemførelsen af uddannelsen. 12. Aflægge regnskab for hjemstavnsskolens økonomi vedr. Kombineret Ungdomsuddannelse, herunder tilskud fordelt til deltagere i institutionssamarbejdet i henhold til aftalt fordeling af taxametertilskud. C. De øvrige institutioner 1. Levering af undervisning efter anden uddannelseslov og særligt udviklede kurser eller undervisning i henhold til detailbeskrivelsen af undervisningen på de enkelte erhvervstemaer. 2. Deltagelse i koordineringsudvalget med henblik på løbende udvikling af uddannelsen. 3. Deltagelse i Netværket i forbindelse med Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn med undervisere. Generelle retningslinjer for udførelsen af opgaverne Opgaveløsning sker i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der er stillet til Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 6.

8 Bilag 1.2 Det påhviler hver enkel partner i aftalen at leve op til gældende regler, love og krav om forsikringer mv. i henhold til udbud af uddannelse. Det påhviler enhver institution i samarbejdet at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at udføre dennes opgaver i overensstemmelse med detailbeskrivelsen af de udbudte erhvervstemaer og denne samarbejdsaftale. De enkelte institutioner står som ejer af udstyr, der anskaffes til udførelse af opgaverne. 3. Kvalitetssikring Styregruppen har vedtaget et system til sikring af kvaliteten af Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Det skal herved sikres, at der sker en løbende udvikling af uddannelsen, og at resultaterne løbende vurderes. Tovholderinstitutionen har ansvaret for at udarbejde forslag hertil og for at tage initiativ til løbende udvikling og resultatvurdering. Til brug for dette arbejde kan tovholderinstitutionen forudsætte, at alle deltagende institutioner udfører det i denne forbindelse aftalte arbejde, herunder også med at udvikle og vurdere eksterne parters deltagelse. Beskrivelse af kvalitetssikringssystemet er vedlagt som bilag til selve ansøgningen. 3a. Gennemførelsesstrategi Institutionssamarbejdet har en grundlæggende målsætning om en helhedsorienteret tilgang til undervisning og understøttelse af eleverne, som vil bidrage til den personlige, sociale og faglige udvikling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn har eleven i centrum. Uddannelsen funderes således også på en overordnet gennemførelsesstrategi for at sikre elevernes forløb bedst muligt. De deltagende parter forpligter sig til at følge denne overordnede strategi samt i særlig grad lokalt at have en strategi for elevernes gennemførelse af uddannelsen set i lyset af målgruppens særlige forudsætninger. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 7.

9 Bilag Økonomi Kombineret Ungdomsuddannelse På Syd- og Midtfyn finansieres af taxametertilskud fra Undervisningsministeriet. Forud for hvert finansår forelægger tovholderinstitutionen et budget for uddannelsen gældende for det kommende finansår for styregruppen. Budgettet skal indeholde en oversigt over den forventede fordeling af de budgetterede taxametertilskud til de enkelte deltagende institutioner i overensstemmelse med den vedtagne fordelingsnøgle. Tovholderinstitutionen udarbejder en opfølgning på budgettet efter udgangen af første halvår af finansåret. Tovholderinstitutionen udbetaler de indkomne taxametertilskud efter fordelingsnøglen, når tovholderinstitutionen har modtaget tilskuddene fra Undervisningsministeriet, og når tovholderinstitutionen har haft lejlighed til at kontrollere den enkelte samarbejdspartners berettigelse til tilskuddet. Hjemstavnsskolen afholder alle nødvendige udgifter til undervisning af egne elever herunder, på vegne af tovholderskolen, betaling i henhold til aftale i institutionssamarbejdet for de øvrige parters levering af undervisning til den pågældende hjemstavnsskoles elever. 5. Regnskab Tovholderinstitutionen udarbejder årligt et særskilt internt regnskab for gennemførelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse og en specifikation af eventuelle mellemregninger mellem tovholderinstitutionen og de øvrige partnere. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes i overensstemmelse med styregruppens anvisninger. Et medlem af styregruppen kan forlange, at regnskabet skal underkastes et review udført af tovholderinstitutionens revisor. Regnskabet skal forelægges styregruppen. Regnskabet indarbejdes i tovholderinstitutionens årsrapport og indgår heri, når tovholderinstitutionen aflægger regnskab til Undervisningsministeriet. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 8.

10 Bilag Styregruppen 6.1. Styregruppens sammensætning Styregruppen består af et medlem fra hver af partnerne i institutionssamarbejdet. Herudover har hver af partnerne udpeget en suppleant, der ved forfald træder i medlemmets sted. Styregruppens formand er tovholderinstitutionens forstander Styregruppens opgaver Styregruppen bidrager til, at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn udbydes og gennemføres i henhold til lov, bekendtgørelse og de aftaler, som institutionssamarbejdet har omkring udbuddet af uddannelsen som fastlagt i nærværende samarbejdsaftale. Styregruppen bidrager endvidere til ansvarlig organisering og økonomisk drift af opgaveløsningen. Styregruppen evaluerer og redigerer samarbejdsaftalen efter behov Styregruppens beslutninger Styregruppens møder fastlægges på et årligt styregruppemøde. Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved et medlems forfald kan der gives møde ved suppleanten eller der kan gives skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Beslutninger i styregruppen træffes som udgangspunkt med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Enhver partner kan forlange, at opgaver udføres på en bestemt måde til opfyldelse af partnerens særlige behov, såfremt dette kan ske uden ulempe for de øvrige partnere. Den pågældende partner afholder alle meromkostninger, der er forbundet hermed. Der udarbejdes referat vedrørende ethvert møde i styregruppen. Referatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet på det førstkommende møde, hvor de er til stede. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 9.

11 Bilag Rettigheder De deltagende institutioner udøver ejendomsretten til udstyr m.v., som institutionen har anskaffet til brug for udførelse af opgaven. 8. Ind- og udtræden Indtræden af en ny partner kræver godkendelse i styregruppen, jf. punkt 8.3. En partner kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig meddelelse til styregruppen. Udtræden kan ske med 7 måneders varsel. For tovholderinstitutionens udtræden er det en betingelse, at der gives mindst 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsår. En partner skal udtræde af samarbejdet, såfremt dette besluttes af styregruppen med kvalificeret flertal (¾) blandt de medlemmer, der er udpeget af de øvrige partnere. Den udtrædende partner er forpligtet til at betale omkostninger og opfylde sine øvrige forpligtelser indtil udtrædelsestidspunktet og er berettiget til at oppebære ydelser og andre fordele indtil dette tidspunkt. 9. Information og tavshedspligt Tovholderinstitutionen skal efter anmodning fra styregruppen eller en partner give enhver oplysning vedrørende opgavens udførelse. Det enkelte medlem af styregruppen kan informere den partner, der har udpeget det pågældende medlem, om ethvert forhold vedrørende samarbejdet. Partnerne, medlemmer af styregruppen og tovholderinstitutionens medarbejdere har tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven. Partnerne er internt forpligtede til videndeling, i det omfang det er muligt i henhold til lovmæssige hensyn, for at sikre bedst mulige uddannelsesforløb for eleverne herunder særlig opmærksomhed i forbindelse med overgange mellem uddannelsesinstitutioner og ændringer undervejs i uddannelsesplan for den enkelte elev. 10. Tvistigheder Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem tovholderinstitutionen og/eller øvrige partnere i forbindelse med samarbejdet, skal parterne søge en løsning ved forhandling. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 10.

12 Bilag 1.2 Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, kan enhver af parterne anmode Undervisningsministeriet om at udpege en opmand. Sagens forelæggelse for opmanden skal ske på grundlag af et notat fra parterne, hvor de redegøre for sagen og deres løsningsforslag. Opmanden kan indkalde parterne til en forhandling. Opmandens udtalelse vedrørende spørgsmålet er bindende for parterne, medmindre spørgsmålet indbringes for domstolene inden 6 uger fra afgivelse af udtalelsen. Opmanden er ikke ved sin udtalelse part i en eventuel retssag. Tvisten kan ikke indbringes for domstolene uden forudgående forelæggelse for opmanden, medmindre parterne er enige herom. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 11.

13 Bilag Underskrifter. Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn - Adresse ved tovholderskolen: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Hellegårdsvej Svendborg tlf mail: 12.

14 Bilag Organisationsmodel i institutionssamarbejdet om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn Bilag til samarbejdsaftale STYREGRUPPEN (2-3 årlige møder) En repræsentant og en suppleant fra hver institution. Tovholderskolens repræsentant er formand En repræsentant for UU uden stemmeret Drifts- og uddannelsesleder for KUU er sekretær g KOORDINATIONSUDVALG (2-3 årlige møder) Koordinerende tovholder/undervisningsleder fra institutionssamarbejdet samt repræsentant fra UU-Centret Leder: Drifts- og uddannelsesleder for KUU Tovholderskolens administration Sikrer sammenhæng, videndeling og inspiration med baggrund i arbejdet i de lokale netværk Koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og gennemførelsesstrategi Sikrer udførelse af styregruppens beslutninger og krav fra UVM og tovholderskole NETVÆRKET VED DEN KOMBINEREDE UNGDOMSUDDANNELSE PÅ SYD- OG MIDTFYN (1 årligt temamøde) Lærere og kontaktpersoner fra uddannelsesudbydere, der koordinerer og kvalitetssikrer uddannelsen Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Faaborg-Midtfyn Produktionsskole: Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere Netværk mellem hjemstavnsskoler Udvikler og koordinerer samarbejdet mellem hjemstavnsskolerne Koordinerende kontaktperson og underviser Hjemstavnsskolen ved Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Undervisere og vejledere fra produktionsskolerne Erhvervsskolerne og andre uddannelsesudbydere

15 Model for organisering af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på Ærø, Langeland, Fåborg Midtfyn og Svendborg kommuner Bilag 1.3. Uddannelsesudbydere, der har udtrykt interesse for at deltage i KUU Svendborg Erhvervsskole Teknisk EUD Svendborg Erhvervsskole Merkantil EUD Mulige øvrige uddannelsesudbydere VUC AOF Tovholderskole Den fri fagskole Sejlskibsforeningen Social- og Sundhedsskolen FYN Produktionsskolen Sydfyns Erhvervs- Forskole Hjemstavnskoler Svendborg Erhvervsskole Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Dalum Landbrugsskole Korinth Højskoler Ungdoms skole AMU Blå er institutionssamarbejdet, der udbyder KUU. Grøn er øvrige andre mulige undervisningsleverandører. Hvid er væsentlige samarbejdspartnere i henhold til lovgivningen.

16 Bilag 1.4.b. b. Beskrivelsen af den administrative kapacitet, som samarbejdet vil etablere samt referenceforhold for denne. Tovholderskolen Sydfyns ErhvervsForskole ansætter pr. 1. marts en drifts- og uddannelsesleder på fuld tid for KUU, som skal varetage koordineringen af opgaver imellem samarbejdspartnerne og have ansvaret for, at uddannelsen lever op til de stillede krav. Drifts- og uddannelseslederen skal sammen med en administrativ medarbejder på 20 timer tage sig af de administrative opgaver og være bindeleddet til den øvrige administration. Den øvrige administration vil varetage de opgaver fra KUU, som naturligt vil falde ind under de eksisterende opgaver. Dette vurderes til 3 timer pr. uge. Nedenfor er markeret, hvilke opgaver, der skal varetages i forbindelse med KUU (markeret med prik i kolonnen KUU ). Stilling Uddannelse Arbejdsområder KUU Økonomi- og administrationschef Revision og ledelse. Skatteret, Internt og eksternt regnskab, grundlæggende lederuddannelse, Diplom i ledelse(afgangsprojekt jan. 2015) Budget Budgetopfølgning Årsrapport Personaleledelse Arbejdsmiljø Linjeleder Advokatsekretær Sekretær for forstander Markedsføring Linjeleder Kontorassistent Debitorer/kreditorer Sekretær- og administrative opgaver Uddannelseskort elever Indberetninger Pædagogisk arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Kontorassistent Løn og skoleydelse Bogholderiopgaver Sekretær- og administrative opgaver Indberetninger Pædagogiske arbejde med produktionsskoleelever Linjeleder Fleksjob 30 timer Linjeleder Fleksjob 30 timer Kontorelev Drifts- og uddannelsesleder for KUU 1 årsværk Ingeniør miljøteknik Økonomikurser Kreditorer Postbehandling Forsikring Bankassistent Sekretær for EGU Bogholderiopgaver Under uddannelse speciale Kommer igennem alle opgaver i offentlig administration Korrespondance Koordinering imellem samarbejdspartnere Indberetning til ministeriet Budgetopfølgning

17 Bilag 1.4.b. Administrativ medarbejder KUU 20 timer svarende til 0,54 årsværk Kontorassistent Korrespondance Indberetning til ministeriet Fordeling af taxameter Administrative opgaver

18 Bilag a. Mulige lokale erhvervstræningspladser til uddannelserne Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent industrierhverv indenfor træ, metal og plast Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor industriserviceassistenter Kurt Hansen Projekt A/S Four design MacBaren Tobacco Nedschroef Aluventa Damas Company A/S, Maskinfabrikkerne SH Group Rynkeby Foods MacBaren Production Smedevirksomheder Svendborg Brakes Ø-Pølser A/S Fremstillingsindustrien Resolux SBS Harald Halberg Export Maskinstationer Etronic STM vinduer A/S Bygge anlæg Scangrip Daloon Bagoline VVS Koppers C.C. Jensen M. fl. Hjemstavnsskole: Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Titel: Erhvervsassistent indenfor Omsorg og serviceerhverv. Eksempler på lokale virksomheder og institutioner, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor omsorg- og serviceerhverv Omsorg Service Plejehjem Butikker Campingpladser Beskyttede boliger Supermarkeder Fitnesscentre Skoler Tankstationer Sports- og svømmehaller, færgefart SFO Kiosker Rengøringsselskaber Efterskoler Kantiner Større virksomheder Børnehaver Restaurationer Boligselskaber Vuggestuer Værtshuse Kommunal/privat haveservice Specialinstitutioner Hoteller Vandrehjem Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor de grønne områder Eksempler på lokale virksomheder der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Grøn linje Gartneriet Skytte UC Frugt Vittinge Lykkemose Landbrug Lene Jakobsen Entreprenørservice Stutteri Godthåb Centrovice H J Pedersen Gartneri Symphoni Nørregaard landbrug NCC Kortegaards planteskole Lykkegaard Munkholm Plantecenter Fyn Maskinforretning Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Midtfyn Entreprenører Møllegårdens Planteskole Hjemstavnsskole: Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Titel: Erhvervsassistent indenfor service-, butik- og miljøerhverv Eksempler på lokale virksomheder, der i dag bruger ufaglært arbejdskraft indenfor Service Linje Alle lokale supermarkeder JHL Rengøring Wittenkamp Rimi Most Rengøring og Haveservice Mi-Vi-Ren ApS Rynkeby Kortegaards planteskole Midtfyns Ejendomsservice Faaborg Forsynings UC Frugt Faaborg Midtfyn Entreprenører Virksomhed (FFV) Lykkegaard Marius Petersen A/S Kvik rengøring Maskinforretning Genknus Fyn MR Jensen Multiservice Sandholdt Lyndelse Miljøcenter Faaborg Midtfyn Renovation Side 1 af 1

19 Bilag b. Beskrivelse af arbejdsgiver/arbejdstager og uddannelsessted Erhvervstema Arbejdstager Arbejdsgiver uddannelsesinstitution Turisme kultur og fritid HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DI Formand Niels Conradsen H. C. Andersens Boulevard København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Børn unge og ældre FOA Sydfyn Hovedbestyrelses medlem: Susan Bøg Nielsen, Sydfyn Møllergade Svendborg Telefon: KL Adm. Direktør Kristian Wendelboe Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon: SOSU Fyn Miljø og genbrug 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Korinth Landbrugsskole Svendborg Erhvervsskole Byg og bolig Service og transport 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: Dansk Byggeri Formand Dan Johansen LH Gulve A/S Tagtækkervej Odense M Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole

20 Bilag b. 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Innovation og produktudvikling Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: Svendborg Erhvervsskole Mad og Sundhed NNF Fødevareforbundet Lokalkontor Svendborg Østre Havnevej 23, 2. sal 5700 Svendborg Telefon: Horesta Formand Jens Zimmer Christensen Vodroffsvej Frederiksberg Telefon: Svendborg Erhvervsskole Handel og kundeservice HK Fyn Formand Anne Marie Bay (valgt 2012 for 2 år) Windelsvej Odense Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole Industri og Produktion 3F Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon: Dansk Metal Metal Sydfyn Brogade Svendborg Telefon: LO Sydfyn Formand Tonni Hansen Østre Havnevej Svendborg Telefon DI Formand Niels Conradsen Holkebjergvej 48, Højme 5250 Odense SV Telefon: DA Formand Torben Dalby Larsen Vester Voldgade København V Telefon: Svendborg Erhvervsskole

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere